فهرست مطالب

اخلاق وحیانی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 21، زمستان 1400)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 21، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید محمدرضا حسینی نیا*، فاطمه افراسیابی صفحات 5-38

  عبودیت به معنای اظهار آخرین درجه خضوع در برابر معبود است و اهمیت آن ناظر به ارتباط بدون واسطه ارزشهای اخلاقی در تعامل بنده با خداست و تاکید بر آن به جهت پیوند ارزشهای اخلاقی اسلام با رابطه انسان با خداوند ضرورت دارد.این مسئله معلول عوامل فروانی، از جمله محبت به خداوند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش محبت به خدا بر عبودیت به روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای - نرم افزاری و استناد به آیات قرآن و روایات معصومان(ع) و همچنین با تاکید بر نظرات آیت الله جوادی آملی به این نتایج دست یافته است که محبت به خداوند، جز با خالی کردن دل از محبت غیر حق، دست یافتنی نیست و به عنوان نقطه شروع می تواند منشا تحرک در انسان باشد، تحرکی که سبک زندگی را در جهت مسیر الهی قرار می دهد و فرد را به هدفی که خداوند برای خلقتش منظور کرده؛ اعلی ترین درجه عبودیت می رساند.در پرتو این فضیلت دستاوردهایی چون رسیدن به هدف عالی خلقت، اخلاص، شکر گزاری، نفی معبودهای غیر حق، اطاعت محض و واگذاشتن همه امور به خداوند حاصل می شود.

  کلیدواژگان: محبت، محبت به خدا، عبودیت، عبادت، آیت الله جوادی آملی
 • محمدجواد فلاح* صفحات 39-66

  مهم ترین آیه در قرآن که در وصف پیامبر ذکر شده آیه «انک لعلی خلق عظیم» است که مفسران دیدگاه های متنوعی را در باره آن بیان نموده اند ، مسئله این مقاله تحلیل معنای «خلق عظیم» در آیه چهارم سوره قلم با رویکرد تفسیری است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که ضمن تبیین حقیقت اخلاق نبوی در تعریف و تفسیر ما از اخلاق نیز کارگشاست. برخی مفسران مانند خلق را به معنای ملکه نفسانی - که همان معنای اصطلاحی مشهور از اخلاق است - تعریف کرده و برخی نیز به معنای «رفتار» و «فعل» معنا نموده اند. از دیگر معانی ذکرشده در باب خلق عظیم « ادب القرآن»، «دین عظیم»، و « اسلام» است که مفسران بر اساس ادله ای از جمله شواهد روایی بیان کرده اند. بر اساس تحلیل دیدگاه های طرح شده و توجه به سیاق آیات ابتدایی سوره قلم ضمن پذیرش معنای «ملکه بودن» اخلاق نیکوی پیامبر و عنایت ولطف الهی در شکل گیری چنین ملکه نفسانی و روحانی در وجود ایشان دیدگاه کسانی که بر اساس سیاق آیات و برخی شواهد نقلی از جمله آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السلام خلق عظیم را به معنای «اخلاق اجتماعی» و«اخلاق معاشرت» تفسیر کرده اند تام نیست.این مقاله عهده دار تبیین دیدگاه های مفسران و تبیین دیدگاه برگزیده است.

  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی، تعریف اخلاق، اخلاق قرآنی، خلق عظیم، دیدگاه مفسران، اخلاق وحیانی
 • حسین رمضانی حسین آباد* صفحات 67-114
  مقاله حاضر در نظر دارد از خلال تحلیل شاکله مفهومی ارزشی نامه امیرالمومنین علی (علیه السلام) به مالک اشتر نخعی، موسوم به عهدنامه مالک اشتر، مفاهیم پایه، اصول، شاکله و ساختار اخلاق زمامداری و حکمرانی را از منظر معارف اسلامی استخراج و ارایه نماید. از این رو، با استفاده از روش تحلیل محتوا، نخست، گزاره های اخلاقی پایه را در آن تشخیص داده و سپس اقدام به مفهوم گیری از آن ها نموده است. با این کار مفاهیم ارزشی سازنده بدنه منظومه اخلاق زمامداری و حکمرانی مشخص می شوند. در گام بعد، سعی نموده به طبقه بندی موجود میان آن مفاهیم با توجه به ابعاد هستی شناختی حیات انسان و جامعه از منظر معارف اسلامی بپردازد؛ و در مرحله بعد، شاکله و ساختار ارزشی اخلاق زمامداری و پیوندهای نظری ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است. در ادامه، مولفه ها و اصول بنیادین اخلاقی دخیل در منطق تعاملات اجتماعی را از منظر عهدنامه یادشده استخراج کرده است. با این کار اولویت های ارزشی در تعاملات دولت اسلامی و مردم مشخص شده اند. در خاتمه نیز به برخی از مهم ترین مبانی منطق تعاملات اجتماعی در حوزه اخلاق زمامداری و حکمرانی در عرصه سیاست و اخلاق توسعه اشاره نموده است.
  کلیدواژگان: عهدنامه مالک اشتر، اخلاق زمامداری، حکمرانی، مردم، دولت
 • سید هاشم گلستانی*، محسن آزاد، حسنعلی بختیار نصرآبادی صفحات 115-142

  تربیت اخلاقی از مهم ترین مباحث در تعلیم و تربیت و امری اثرگذار در اصلاح و تهذیب نفس و سعادت انسان است. این مقوله، بر مبانی و شناخت های بنیادین تکیه دارد. مساله اصلی در این مقاله، بررسی مبانی انسان شناسی تربیت اخلاقی است که با مقایسه دیدگاه دو دانشمند «علامه جوادی آملی» و «امام محمد غزالی» به روش توصیفی و تحلیلی، نتایج موثر و قابل توجهی حاصل شده است. بر اساس یافته های تحقیق، «ماهیت فراطبیعی و روحانی انسان»، «فطرت و بینش شهودی انسان به هستی»، «کرامت ذاتی انسان»، «اختیارمندی انسان» و «نیازمندی او به تعلیم و هدایت الاهی» از مهم ترین مبانی انسان شناسی تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه عبدالله جوادی آملی و امام محمد غزالی است که هریک از ایشان، اشتراکات و اختصاصاتی در تبیین این مبانی دارند.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، مبانی انسان شناختی تربیت اخلاقی، جوادی آملی، محمد غزالی
 • محمدحسین انصاری چشمه*، رحیم دهقان صفحات 143-170

  نظریه اخلاقی قانون طبیعی از جمله نظرات مطرح در حوزه اخلاق هنجاری است. این نظریه را می توان در آراء اندیشمندان مسلمان بررسی نمود. مساله این است که آیا می توان تقریری از این نظریه را به ملا صدرا نسبت داد؟ یافته های پژوهش که با روشی تحلیلی و استنادی انجام شده نشان می دهد که ملا صدرا، اگرچه به صراحت از نظریه قانون طبیعی در آثار خود سخن نگفته اما با تکیه بر مبانی فلسفی و انسان شناختی ایشان می توان در قالب پنج گام، تقریری از اخلاق مبتنی بر طبیعت را به ایشان نسبت داد. ایشان در گام نخست اخلاق را بر امیال و گرایشات ذاتی که در ساختار و شاکله انسان بنیان دارد، مبتنی می سازد و آنها را لازمه تامین نیازهای طبیعی انسان می داند. در گام دوم با نظر به غایتمندی امیال و گرایشات طبیعی انسان، فقر و نیاز ذاتی انسان به کمال مطلق و قرب الهی را عامل حرکت و انگیزه انسان به سوی خیر و کمال می داند و مراتب اخلاق را بر مبنای مراتب تقرب به کمال مطلق تبیین می کند. در گام سوم بر ظرفیت عقل طبیعی و دیگر قوای نفسانی و وحی الهی برای جهت دهی مسیر اخلاق برخاسته از نیازهای طبیعی به سوی غایت حقیقی و قرب الهی تاکید می کند. در گام چهارم سیر حرکت انسان از طبیعت اولیه به طبیعت ثانویه را بر مبنای مراتب وجودی و اخلاقی و با نظر به سیالیت طبیعت انسان تبیین می کند و در گام پایانی معیار اخلاق را مطابق با طبیعت انسان می داند.

  کلیدواژگان: قانون، طبیعت، اخلاق، عقل، وجود، کمال، ملاصدرا
 • سید طه مرقاتی*، شعبان حق پرست، مهدی شاکری صفحات 171-208

  مقاله پیش رو در پی پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه رابطه میان حقوق و اخلاق چگونه است؟ هر چند اصل وجود رابطه میان این دو حوزه مهم اجتماعی روشن به نظر می رسد اما کیفیت نسبت این دو با یکدیگر واضح نیست. نسبت میان اخلاق و حقوق از دیرباز محل مناقشه فلاسفه اخلاق و حقوقدانان بوده است. دلیل این اختلاف، تفاوت در میان مکاتب فکری مختلف حقوقی و اخلاقی است. در دیدگاه اسلامی منشاء هر دو حوزه اخلاق و حقوق به خواست شارع بر می گردد و به همین جهت مکتب اخلاقی اسلام رابطه ای متفاوت از سایر مکاتب اخلاقی با حقوق پیدا خواهد کرد. سوال دوم این است که اخلاق به عنوان حوزه ای متفاوت و در عین حال مرتبط با حقوق چگونه می تواند در روند قانون گذاری تاثیر گذار باشد؟ آیا قانونگذار می تواند احکام اخلاقی را که طبعا فاقد ضمانت اجرای حقوقی اند از پشتبانی قهری حاکمیت برخوردار سازد؟ با مراجعه به آثار فقها در حوزه اختیارات حاکم اسلامی، به نظر می رسد اگر تیوری مصلحت امام (ره) را مبنا بگیریم، قانونگذار می تواند هر مصلحت مورد تایید کارشناسان را به عنوان قانون وضع کند بنابر این احکام اخلاقی هم اگر مصلحت جامعه اقتضا کند توان تبدیل به قانون را خواهند داشت.

  کلیدواژگان: رابطه اخلاق و حقوق، اخلاق عرفی، اخلاق اسلامی، حکم حکومتی، تئوری مصلحت
 • زینب فضلی*، زهرا الهویی نظری صفحات 205-272

  بحرانهای محیط زیستی و خطر از میان رفتن گونه های مختلف و نادر حیوانی دامن گیر بسیاری از جوامع، از جمله جوامع اسلامی شده است. یکی از مهمترین مسایل منجر به این بحرانها ناشی از رویکرد تسلط گرایانه انسان و تمدنی کنونی نسبت به طبیعت و مظاهر آن مانند حیوانات است. آنچه در این میان جای شگفتی دارد اینکه مسلمانان در گذشته تمدنی خود، بر اساس ارزشها و باروهای اصیل دینی و عقیدتی خود، سعی بلیغ در محافظت از محیط زیست و رفتار بسیار مترقیانه با حیوانات داشته اند. از نظر اسلام و مسلمانان، طبیعت تجلی صنع الهی بود و احترام به مظاهر آن از جمله حیوانات تکلیف و وظیفه هر فرد مسلمانی محسوب می شد. از این رو، اخلاق محیط زیستی خاصی در تمدن اسلامی شکل گرفته بود که در فرد مسلمان حس احترام و محبت شورانگیزی نسبت به حیات حیوانی برانگیخته می شد. نتیجه عملی این رویکرد فرهنگی تمدنی شیوه تعامل مشخصی با حیوانات بود که رفتار توام با شفقت و مهرورزی با حیوانات، این همسفران سفر زمینی انسان و رفق و مدارا با آنها تا وصول به وصال الهی از جمله وجوه بارز آن بود.

  کلیدواژگان: تمدن اسلامی، اخلاق محیط زیستی، تعامل با حیوانات، انسان و طبیعت
 • روح الله شهریاری* صفحات 209-243

  پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، از طریق رجوع به اندیشه های انسان شناختی توماس هابز، درپی پاسخ به این سوال برآمده است که سرشت انسان در اندیشه هابز چگونه است؟ تا در پرتو آن و با نظر به اندیشه های علامه طباطبایی پیامدهای اخلاقی آن تبیین و ارزیابی گردد. رجوع به اندیشه های علامه در این خصوص، علاوه بر تبیین پیامدهای دیدگاه هابز، امکان مقایسه تطبیقی و نیز آشنایی با رای صحیح در خصوص هر مورد را فراهم می آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد در تلقی هابز، انسان در حرکات و اعمال خود تابع امیال و انفعالات است به گونه -ای که حتی عقل او مسخر امیال و هیجانات او است. در نتیجه برای کنترل انسان، هابز دست یافتن به توافق جمعی و در نهایت به حاکمیت حاکمان تن دادن را می پذیرد، تا سازش میان انسان ها برقرار شود. نتیجه این دیدگاه دست شستن از پشتوانه حقیقی داشتن ارزش های اخلاقی است. در مقابل علامه چون از یک سو انسان را ملکی ملکوتی می داند، از سوی دیگر عقل را توانمند در شناخت حسن و قبح افعال می داند از پشتوانه واقعی احکام اخلاقی، ذاتی بودن حسن وقبح، صدق و کذب پذیری و برهان پذیر بودن آنها سخن می گوید. به اعتقاد علامه وضع و اجرای ارزش های اخلاقی توسط حاکمان- چنانکه هابز به آن اعتقاد دارد- تبعیت از هوای نفس را در پی خواهد داشت و موجب ظلم و ایجاد طبقات اجتماعی می شود. همچنین ضمانت اجرایی ارزش ها را از بین خواهد برد. بدین جهت علامه حقیقت مطلب را در تبیین دیگری جست و جو می کند.

  کلیدواژگان: سرشت انسان، پیامدهای اخلاقی، ارزش های اخلاقی، هابز، علامه طباطبایی
 • مرتضی بخشی گلسفیدی*، احمدحسین شریفی صفحات 273-296
  اصلاح اخلاق، اعم اکتساب فضایل اخلاقی و زدودن رذایل اخلاقی است. برای تحقق اصلاح اخلاق، عوامل درونی و عوامل بیرون از نفس انسان موثرند. از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی راهکار درونی اصلاح اخلاق چیست؟ یعنی فارق از عوامل بیرونی، ایشان چه عامل یا عوامل درونی را برای اصلاح اخلاق ارایه می نمایند؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی آثار آیت الله مصباح یزدی بررسی شده و راهکار درونی اصلاح اخلاق از آن استخراج شده است. فرآیند اصلاح اخلاق در یک تشبیه، مانند تحقق یک فعل بسیط است. مراحل تحقق فعل بسیط اختیاری عبارت است از بینش، گرایش و اراده انجام عمل. اصلاح اخلاق نیز مراحل فوق را دارد. در ضمن به یک مرحله مقدماتی به نام یقظه هم نیازمند است. مرحله بینش متشکل از بینش نسبت به متعلقات ایمان، رابطه خود با خدا، هدف، فواید تزکیه، رذایل و فضایل و همچنین نسبت به تکالیف الهی است. این بینش ها، گرایش به هدف و گرایش به فعل را ایجاد خواهد کرد. تحقق این گرایش ها، مسبب اراده و در نتیجه اعمال مورد نیاز جهت اصلاح اخلاق می شود. این اعمال عبارتند از اعمال عمومی جهت اصلاح اخلاق، و اعمال اختصاصی ویژه هر یک از فضایل یا رذایل.
  کلیدواژگان: اصلاح اخلاق، تزکیه، راهکار درونی، تحقق فعل، مصباح یزدی
 • سید کاظم موسوی*، محمدتقی سبحانی نیا، سید رضا حسینی صفحات 297-334

  بر اساس آموزه های اسلامی هدف نهایی انسان،رسیدن به کمال است.کمال گرایی بر تمام رفتار انسان موثر است.این پژوهش تبیین می کند که چگونه و طی چه فرآیندی کما ل گرایی اخلاقی در تنظیم رفتار مصرفی موثر است.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای یک تحقیق بنیادی است.بر اساس جهان بینی توحیدی و الحادی دو شیوه مصرف متفاوت در جوامع انسانی شکل می گیرد که ازنظر فرآیند،مبانی،شاخصه ها و پیامدها در مقابل هم قرار دارند.جهان بینی الحادی منجر به رفتار مصرفی لذت گرا می شود.مبانی آن،فراموشی یاد خدا و عدم التزام به قوانین تشریعی الهی و غفلت از آخرت و ارزش های متعالی است.که این مبانی منجر به سه شاخصه می شود:حاکمیت تمایلات نفسانی،مصرف بیشینه،خلق نیازهای غیرضروری.که پیامدهای مانند از بین رفتن نعمت،فسادوبه طور کلی تغییر سبک زندگی را به دنبال دارد.در مقابل این مصرف،مصرف کمال گرا وجود دارد.مصرف کمال گرا بر پایه جهان بینی توحیدی شکل می گیرد.مبنای مصرف کمال گرا درزمینه مبدا شناختی،این است که فقط خداوند حق قانون گذاری را برای زندگی انسان دارد.مبنای هستی شناختی این مصرف،بیان می کند که آفرینش جهان هدفمند است و بازگشت عالم به سوی خداست و انسان درآخرت باید پاسخگوی همه رفتار خود باشد.این مبانی منجر به دو شاخصه اصلی در این مصرف می شود:الف.تدبیر مصرف ب.رعایت حقوق شرعی در مصرف.پیامد این مصرف برای انسان،امانت داری نسبت به نعمات الهی،تناسب مصرف با ظرفیت های محیط زیست،عدالت اجتماعی،توازن و اعتدال در مصرف است.هدف از مصرف لذت گرا رسیدن انسان به بیشترین لذات مادی و استفاده از هر ابزاری در این مسیر است؛اما اساسی ترین هدف در مصرف کمال گرا،کسب رضایت الهی ورسیدن به سعادت نهایی از طریق عمل به دستورات الهی است.

  کلیدواژگان: کمال گرایی، اخلاق، رفتار مصرفی، ترویج مصرف
|
 • Mohammad Reza Hoseininia *, Fatemeh Afrasiabi Pages 5-38

  Worship means expressing the last degree of submission to the deity and its importance is related to the direct relationship of moral values ​​in the servant's interaction with God and the emphasis on it is necessary to link the moral values ​​of Islam with man's relationship with God. Including love for God. The aim of this study was to investigate the role of love of God on worship in a descriptive-analytical method and the use of library-software resources and citing verses of the Qur'an and the narrations of the Infallibles (AS) and also emphasizing the views of Ayatollah Javadi Amoli to these results. He has found that love for God can not be achieved except by emptying the heart of unrighteous love, and as a starting point can be the source of movement in man, a movement that puts the lifestyle in the direction of the divine path and leads the person to a goal. Which God intended for His creation; It attains the highest degree of worship. In the light of this virtue, achievements such as achieving the supreme goal of creation, sincerity, gratitude, denying unrighteous gods, pure obedience and leaving everything to God are achieved.

  Keywords: love, Love of God, worship, Ayatollah Javadi Amoli
 • Mohammad Javad Fallah * Pages 39-66
 • Hossain Ramazani Hossain Abad * Pages 67-114
  The present article intends to extract and present the basic concepts, principles and structure of the ethics of leadership and governance from the perspective of Islamic teachings by analyzing the conceptual structure of Amir al-Mo'menin Ali (pbuh)'s command to Malik Ashtar Nakhaei, known as the Malik Ashtar Pact. Therefore, by using the method of content analysis, it first identifies the basic moral propositions in it and then proceeds to make conceptualization of them. In this way, the value concepts of the the system of ethics of leadership and governance are identified. In the next step, this article, tries to classify the existing concepts according to the ontological dimensions of human life and society from the perspective of Islamic knowledge; And in the next stage, it has considered the formation and value structure of the ethics of governance and the theoretical connections of its various dimensions. In the following, it has extracted the basic moral components and principles involved in the style of social interactions from the perspective of the Malik Ashtar Pact. By doing so, value priorities in the interactions of the Islamic State and the people have been identified. In conclusion, it pointed out some of the most important principles of the style of social interactions in the field of leadership ethics and governance in the field of development policy and ethics.
  Keywords: Malik Ashtar Pact, leadership ethics, Governance, People, State
 • Seyed Hashem Golestani *, Mohsen Azad, Hassan Ali Bakhtyar Nasrabadi Pages 115-142

  Ethical education is the most important topics in education and an effective affair in correction self purification and human s' prosperity. This topic emphasizes on the foundations and fundamental recognition. The major issue in the essay is the study of the fundamentals of anthropology of ethical education with comparison of Javadi Amoli s' perspective and Mohammad Ghazali s' by descriptive and analytical method. Based on the findings of the research , human s' supernatural and spiritual spirit ,nature and intuitive insight toward the existence , authority , human dignity and his need to education and divine guidance are the most important fundamentals of anthropology from the perspective of Javadi Amoli and Mohammad Ghazali. Each of them have some similarities and differences in explaining the fundamentals.

  Keywords: Fundamentals of Ethics, Fundamentals of anthropology of ethics, Javadi Amoli, Ghazali
 • Mohammad Hosein Ansari Cheshmeh *, Rahim Dehghan Pages 143-170

  The question in this research is whether a narration of this theory can be attributed to Mullah Sadra? The findings of the research conducted by analytical and citation method show that although Mullah Sadra did not explicitly speak about the theory of natural law in his works, but by relying on his philosophical and anthropological foundations, an explanation of ethics is reasonable in his works in five steps. In the first step, he bases morality on the inherent desires and tendencies that based on the structure and structure of human beings and considers them necessary to meet the natural needs of human beings. In the second step, considering the purposefulness of human desires and natural tendencies, he considers poverty and man's innate need for absolute perfection and nearness to God as the cause of man's movement and motivation towards goodness and perfection, and explains the level of morality based on the degree of nearness to absolute perfection. In the third step, it emphasizes the capacity of the natural intellect and other carnal powers and divine revelation to direct the moral path arising from natural needs towards the true end and nearness to God. In the fourth step, he explains the course of human movement from primary nature to secondary nature. in the final step, he has considered the criterion of morality in accordance with human nature and in line with the final goal determined in the second step.

  Keywords: Law, nature, ethics, Intellect, existence, perfection, Mulla Sadra
 • Taha Merghati *, Shaban Haghparast, Mahdi Shakeri Pages 171-208

  The following article seeks to answer two basic questions. First, what is the relationship between law and ethics? Although the principle of the relationship between these two important social areas seems clear, the quality of the relationship between the two is not clear. The relationship between ethics and law has long been a point of contention between moral philosophers and jurists. The reason for this difference is the difference between the different schools of law and ethics. In the Islamic view, the origin of both the field of ethics and law goes back to the will of the shari'a, and therefore the moral school of Islam will find a different relationship with law than other moral schools. The second question is how ethics as a different and at the same time law-related field can influence the legislative process? Can the legislature enforce the rule of law on moral judgments that naturally lack legal guarantees? Referring to the works of jurists in the field of authority of the Islamic ruler, it seems that if we are based on the theory of expediency of Imam (ra), the legislator can establish any expediency approved by experts as law, so moral rules if the interest of society requires. They will have the power to become law.

  Keywords: The relationship between ethics, law, customary ethics, Islamic ethics, government ruling, expediency theory
 • Zeinab Fazli *, Zahra Alhooii Nazari Pages 205-272

  Environmental crises and the danger of extinction of various and rare animal species have affected many societies, including Islamic societies. One of the most important issues leading to these crises is due to the hegemonic approach of man and modern civilization to nature and its manifestations such as animals. What is surprising is that Muslims in the past of their civilization, based on their original religious and ideological values and values, have made a sincere effort to protect the environment and treat animals very progressively. For Islam and Muslims, nature was the manifestation of divine craft, and respect for its manifestations, including animals, was the duty of every Muslim. Hence, a special environmental ethic was formed in Islamic civilization that evoked in the Muslim person a sense of respect and affection for animal life. The practical result of this cultural-civilizational approach was a certain way of interacting with animals, the treatment of which was accompanied by compassion and kindness to animals, these companions of human earth travel, and friendship and tolerance with them until they reached the divine carpenter.

  Keywords: Islamic Civilization, Environmental ethics, Interaction with animals, Humans, nature
 • Roohollah Shahryary * Pages 209-243

  This study is going to answer how is humankind nature according to Hobbs views using descriptive analytical method and referring to anthropological ideas of Thomas Hobbs. Then it is going clarify and assess its ethical consequences according to Allameh Tabatabaee's views and its findings. Referring to Allameh Tabatabaee's views in this regard beside the clarification of consequences of Hobbes' views, facilitates comparative study and familiarity with the correct view in each topic. The findings show that human beings in his actions and behaviors in Hobbes view is obedient to his wills and interactions in such a way that even his intellect is under power of his wills and excitements. So Hobbes accepts that to control humans and create compatibility among them, there is no way except common agreement and obedience to the rulers. The result of this approach is to reject any real background for ethical values. In apposite, according to bilateral characteristic of human nature (body and soul) and his intellectual ability to recognize right and wrong, Allameh talks about real background if ethical values, innate right and wrong, justification and demonstrable ethical values. In his view making ethical values and applying them by rulers as Hobbes believes will cause obedience of wil, oppression and social class. And also there would be no guarantee for applying the ethical values. So Allameh is seeking to clarify the topic in a different way.

  Keywords: Human Nature, ethical consequences, Ethical Values, Hobbes, Allameh Tabatabaee
 • Morteza Bakhshi Golsefidi *, Ahmad Hossen Sharifi Pages 273-296
  The purpose of this article is to find the internal solution for improving moral from the viewpoint of Ayatollah Mesbah Yazdi. Improving morality means acquiring moral virtues and eliminating moral vices. In order to achieve improving morality, internal factors and external factors are effective. In Ayatollah Mesbah Yazdi's view, what is the internal solution for improving morality? In this study, the works of Ayatollah Mesbah Yazdi were investigated by descriptive-analytical method and the internal solution of Improving morality was extracted from it. The process of improving morality in a simile is like the realization of a verb. The stages of the realization of the verb are insight, tendency and will to perform the verb. Improving morality also has these steps. The stage of insight consists of Insight into the components of faith, man's relationship with God and purpose. These insights create a tendency towards purpose and a tendency to verb. These tendencies lead to the realization of the required actions for improving morality. The researcher concludes that insight is important for improving morality, but it is not the complete cause for improving morality, Insight should be accompanied by action, and they make it possible to improving morality together.
  Keywords: internal solution, improving morality, Mesbah Yazdi
 • Seyed Kazem Mousavi *, Mohammad Taqhee Sobhanee Neya, Seyed Reza Hosseynee Pages 297-334

  Islamic teachings indicate that perfection is the human's ultimate goal.Perfectionism impacts all the behaviors of humans.The present study explains how and through which process ethical perfectionism adjusts consumption behavior.The study is grounded research conducted through a descriptive-analytical method using desk data.According to the monotheistic and atheistic worldviews,two different types of consumption form in human communities that oppose each other in terms of the principles,processes,characteristicsand consequences.The atheistic worldview results in hedonistic consumer behavior which entails forgetting God,non-adherence to the divine rules,and neglect to the transcendent values and the hereafter.These principles bring about three characteristics:the ruling of carnal desires,over-consumption,and the emergence of unnecessary needs which have consequences such as wasting the blessings,corruption,and overall changes in lifestyle.Perfectionist consumption is opposed to this type of consumption.Perfectionist consumption constitutes based on the monotheistic worldview.The foundation of perfectionist consumption in terms of cognitive originis that only God can make rules for human life.The ontological basis of this type of consumption indicates that theworld hasbeen created for a reason and that man will be held accountable for all his actions in the hereafter.These principles lead to the two main characteristics of consumption management and observing the religious rights in consumption.The consequence of this type of consumption for humans is safeguarding the divine blessings,consumption proportionate to the ecological capacities,social justice,balance,and moderation in consumption.The purpose of hedonistic consumption is achieving the greatest material pleasurewhile usingany means for this purpose,while the most essential purpose of perfectionist consumption isto gain divine satisfaction and ultimate happiness by adhering to the divine commands.

  Keywords: perfectionism, ethics, Consumer Behavior, Consumption Promotion