فهرست مطالب

مطالعات آموزش زبان فارسی - پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1399)
 • پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهرداد مشکین فام*، الهام ایزدی، لیلا هاشمیان، شیوا خاتونی صفحات 11-36

  آموزش زبان فارسی همانند دیگر زبانهای خارجی همواره مشکلاتی را هم در زمینه آموزش و همدر زمینه یادگیری دربرداشته است. در همین راستا، این پژوهش به دنبال بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی  بهره گیری از زبان مادری یا زبان اول در کلاس آموزشی زبان دوم است؛ زیرا در مواردی که مدرس،مسلط به زبان مادری زبانآموزان است، استفاده کردن یا استفاده نکردن از زبان مادری در کلاسهای آموزش زبان فارسی همیشه محل بحث مدرسان و محققان آموزش زبان بوده است. به منظور بررسی این موضوع، بیست و سه زبان آموز زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان باتصادفی انتخاب لاملیتهای چینی، روسی، بروندیایی و سریلانکایی به عنوان جامعه آماری با روش کام شدند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، پیش آزمون برای بررسی همگن بودن این زبان آموزان گرفته شدتا از اینکه زبان آموزان در یک سطح از زبان فارسی هستند، اطمینان حاصل شود. بعد از دوره آموزشی،پسآزمونی از معنای کلمات تدریس شده گرفته شد. نتایج حاصل از مدرسان هم نشان داد، آنها به تاثیر استفاده از زبان اول معتقد نیستند. با استناد به آزمایش و مصاحبه مورد نظر میتوان به این نتیجه رسید که استفاده از زبان مادری یا اول در کلاس آموزش زبان فارسی برای تدریس واژگان تاثیری بریادگیری ندارد و مدرسان آموزش زبان فارسی نیز موافق نیستند که از زبان مادری زبان آموزان در کلاس درس، استفاده شود. نتایج این مطالعه می تواند برای مدرسان و مراکز آموزش زبان فارسی و همچنین پژوهشگران این حوزه مفید باشد.

  کلیدواژگان: زبان مادری، آموزش زبان دوم، آموزش زبان فارسی، آموزش واژگان
 • حسن ابراهیم زاد*، رقیه حبیبی صفحات 37-58

  آموزش آموزش زبان، فرایندی بسیار پیچیده و دشوار است و در اجرای آن عوامل فراوانی مثل آشنایی با مسایل زبان شناسی و روان شناسی یادگیری تاثیر گذار است. در این میان کتابهای درسی، یکی از ابزارهای بسیار مهم در امر آموزش زبان فارسی هستند و متون آموزشی، منبع رجوع زبان آموزان برای یادگیری زبان و قواعد آن به شمار میروند. اغلب کتابهای آموزش زبانمیکوشند زبان آموزان را به تسلط در تمام مهارت های زبانی برسانند. این در حالی است که بسیاری از فراگیران، پس از شرکت در کاسهای آموزشی، قادر نیستند حتی جمات سادهای رادر گفتار و نوشتار به کار ببرند و بتوانند ارتباط راحتتری را ایجاد نمایند. نگارندگان این مقاله، باتوجه به اهمیت مطالعات آموزش زبان فارسی، خواه برای زبان آموزان داخل کشور و خواه زبانآموزان خارج و بویژه در جهت بسط و گسترش بهتر زبان و ادبیات فارسی و ترویج زیباییهایادبی و محتوایی آن در بین زبان آموزان غیر فارسی زبان، علی الخصوص فراگیران خارجی، باتشریح اصول سازمان دهی محتوای کتب درسی و آموزشی به این سوال اساسی پرداختهاند که«سازمان دهی محتوا در متون آموزشی زبان فارسی باید چگونه باشد». در حقیقت رعایت کدامابیت متون اصول در سازمان دهی محتوای کتب درسی و آموزشی، عامل جذب فراگیران و جذآموزشی و درسی ما خواهد شد. در این نوشتار با مطالعه منابع تخصصی سازمان دهی محتوابه صورت کتابخانهای، اصول یک محتوای آموزشی مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: زبان آموزش، سازمان دهی، محتوا، زبان
 • آزاده سخن آفرین* صفحات 59-74

  آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان یکی از کارهای بسیار مهم است که میتوان آن را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. در زمینه آزفا پژوهش های زیادی صورت گرفته است اما مهارتهای چهارگانه به صورت مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته است.پژوهش حاضر با عنوان «ارزیابی مهارت چهارگانه زبان در کتاب فارسی گفتاری» است. دراین پژوهش به عنوان یکی از شاخصهای گزینش کتاب مناسب، کتاب «فارسی گفتاری»که یکی از کتابهای شناخته شده در آزفاست از لحاظ کاربرد مهارتهای شنیداری،گفتاری، خوانداری و نوشتاری براساس شاخصهای ارزیابی در کتاب «کتاب درسی خودرا انتخاب کنیم» توصیف میشوند. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است کهکدام یک از مهارتها در کتاب «فارسی گفتاری» بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. میتوان این پژوهش را به صورت گسترده در مورد تمام کتابهای آزفا و به صورت مقایسه ای انجام داد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مهارت شنیداری وگفتاری بیشترین کاربرد و مهارت نوشتاری و خوانداری کمترین کاربرد را در کتاب «فارسی گفتاری» دارند؛ زیرا بیشترین تاکید کتاب روی رویکرد ارتباطی و برقراری ارتباط کلامیاست که همین امر میزان مهارت گفتاری و شنیداری را افزایش میدهد.

  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی، مهارت گفتاری، مهارت شنیداری، مهارت نوشتاری، مهارت خوانداری
 • زهرا تهوری*، زری سعیدی صفحات 75-94

  مطالعات گسترده در سه دهه اخیر نشان داده است که یکی از تفاوتهای فردی موثر بریادگیری زبان دوم/ خارجی، سبکهای یادگیری است که در پیشرفت تحصیلی زبان آموزان تاثیرچشمگیری دارد. سبکهای یادگیری یکی از موضوعات مورد بحث در زمینه آموزش و یادگیری زبان دوم است و توجه به آن سبب تسهیل فرایندهای آموزش و یادگیری خواهد شد؛ اما با اینحال، در زمینه یادگیری مهارتهای مختلف زبان فارسی و سبکهای یادگیری فارسی آموزان غیرفارسی زبان تاکنون مطالعه چندانی صورت نگرفته است. به این منظور، پژوهش حاضر به بررسی سبکهای یادگیری فارسی آموزان زن (16نفر) ومرد (14نفر) خارجی سطح پیشرفته،که در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول به تحصیل بودند، پرداختهاست. ابزار گردآوری اطلاعات، بخش خواندن آزمون مهارتی آمفا (جلیلی،) 1390و پرسشنامه سبک های یادگیری وارک  2004دیداری، شنیداری، خوانداری-نوشتاری و حرکتی) بود. پساز گردآوری و تحلیل داده های به دست آمده، یافته ها نشان داد که بین سبک های یادگیری حرکتی و دیداری و مهارت خواندن رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر فارسی آموزانی که در آزمون خواندن موفقتر عمل کرده بودند دارای سبک یادگیری حرکتی و دیداری هستند.نتایج پژوهش حاضر راهکارهایی برای تدریس مدرسان زبان فارسی ارایه نموده و در مورد فرایندکارآمدتر تدریس زبان فارسی با توجه به سبکهای یادگیری فارسی آموزان، چندین پیشنهادمطرح نموده است.

  کلیدواژگان: سبکهای یادگیری، مهارت خواندن، پیشرفت تحصیلی، فارسی آموزان غیرفارسی زبان
 • اعظم رستمی* صفحات 95-110

  در مطالعه حاضر به بررسی شاخصهای بینامتنیت ژنتی در نوشتار فارسی آموزان خارجی پرداخته شده است. این شاخصها تحت سه عنوان بین امتنیت صریح، غیرصریح و ضمنی آمده اند. داده های گروه آزمایش در این پژوهش از میان 20برگه انشای فارسی آموزان موسسه دهخدا جمع آوری شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش در دو گروه آزمایشو کنترل دسته بندی شده اند. آزمودنی های گروه آزمایش بیست نفر از فارسی آموزان درسطح فوق میانی بودند و افراد گروه کنترل، دو نفر فارسی آموز سطح فوق میانی این موسسه بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از بررسی این داده هانشانگر استفاده از شاخص بین امتنیت صریح و به میزان کم در نوشتار این فارسی آموزان بوده است. در بررسی این داده ها به دنبال یافتن شاخصهای بین امتنیت ژنتی در ارتباط بامنابع آموزشی مهارت خواندن بودیم. تاش برای تغییر شیوه آموزش مهارت خواندن درگروه کنترل و آموزش کاربردی مواد آموزشی در ارتباط با مهارت های نوشتن و صحبت کردن سبب بهبود این شاخص و افزایش میزان به کارگیری آن در تولیدات نوشتاری فارسی آموزان شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آموزش در گروه کنترل سبب بهبود ارجاعات متنی به طور خاص و استفاده از عبارتها و جمات تدریس شدهدر نوشتار فارسی آموزان شده است. البته به دلیل محدود بودن دانش فارسی آموزان به منابع آموزشی ارایه شده، شاخص بین امتنیت صریح همچنان تنها شاخص به کاررفته درتولیدات نوشتاری این فارسی آموزان باقی ماند.

  کلیدواژگان: بینامتنیت، ژرار ژنت، آموزش زبان فارسی، مهارت خواندن
 • محمدحسین طالعی*، مجتبی ابراهیمی صفحات 111-124

  آزمونهای زبانی، اهداف گوناگونی را دنبال میکنند. میزان موفقیت زبان آموزان و روش های آموزشی غالبا به کمک آزمونهای گوناگون در طول دوره آموزش زبان وآزمونهای بعد از پایان دوره صورت میپذیرد. مراکز آموزش زبان جامعه المصطفی دوره آموزشی زبان فارسی خود را در قالب شش کتاب و هر کتاب در متوسط زمانی یک ماه درسی برگزار میکنند و ارزیابیهای آموزشی مختلفی را نسبت به مهارتهای گوناگون انجام میدهند. یکی از آزمونهایی که بر اساس برخی روش ها برای سنجش موفقیت در مهارتهای زبانی انجام میشود، نوشته پایانی است که مرکز آموزش زبان و معارف المصطفی پس از اتمام دوره آموزشی خود، آن را برگزار میکند. در این نوشته به بررسی اشکالات و ایرادات این آزمون میپردازیم. بررسیها نشان میدهد که اشکالات متعددی به این آزمون وارد است که مهمترین آنها عدم جامعیت آزمون در سنجش میزان مهارتهای چهارگانه، عدم تطبیق شکل ساختاری نوشته با اهداف آن، روش ناصحیح برگزاری آزمون و سرفصلهای غیر مرتبط با مهارتهای چهارگانه میباشد.

  کلیدواژگان: آزمون، نوشته پایانی، مهارتهای زبانی، روشهای آموزش مهارت، روشهای آزمون
|
 • mehrdad meshkinfam *, Elham Ezadi, Leila Hashemian, Shiva Khatooni Pages 11-36

  Persian language teaching, like other foreign languages, always has problems both in the field of teaching and in the field of learning. In the same vein, this study seeks to examine the effectiveness or inefficiency of using a mother tongue or a first language in a second language class; Because in cases where the teacher is fluent in the mother tongue of the language learner, using or not using the mother tongue in the Persian language classes of the student is always acceptable. To examine this Subject: Twenty-three Persian language learners in the Persian language teaching center of Bu Ali Sina University of Hamedan were randomly selected. Chinese, Russian, Burundian and Sri Lankan nationalities were selected as the statistical population. In order to achieve the objectives of the research, a pre-test was taken to examine the homogeneity of these language learners in order to ensure that the language learners are at a level of Persian language. After the training course, a post-test of the meaning of the taught words was taken. The results obtained from the teachers also showed that they do not believe in the effect of using the first language. According to the test and the interview, it can be concluded that the use of native or first language in the Persian language class for teaching vocabulary does not affect learning and Persian language teachers do not agree that the native language of learners in the classroom , Used. The results of this study can be useful for teachers and centers of Persian language education as well as researchers in this field.

  Keywords: Mother tongue, Second language teaching, Persian language teaching, Vocabulary training
 • hassan ebrahimzad *, Roqayyeh habibi Pages 37-58

  Language teaching is a very complex and difficult process and in its implementation, many factors such as familiarity with the issues of linguistics and learning psychology are influential. Among them, textbooks are one of the most important tools in teaching Persian language and educational texts are considered as a source of reference for language learners to learn the language and its rules. Most language textbooks try to master language learners in all language skills. This is despite the fact that many learners, after attending training classes, are not able to use even simple sentences in speech and writing and can create easier communication. The authors of this article, due to the importance of studying Persian language education, want to learn for domestic language learners in the country and to learn foreign languages, especially in order to expand and expand their Persian language and literature. Language, especially foreign learners, by explaining the principles of organizing the content of textbooks and educational, has addressed the basic question of "how to organize the content in educational texts should be in Persian." In fact, observing which verses of the texts of principles in organizing the content of textbooks and educational books will be a factor of attraction for our educational learners. In this article, by studying the specialized resources of organizing content in the form of a library, the principles of an educational content are reviewed and explained.

  Keywords: Language of instruction, Organize, Content, Language
 • Azadeh SokhanAfarin * Pages 59-74

  Teaching Persian to non-Persian speakers is one of the most important tasks that can be studied from various aspects. There has been a lot of research in the field of AZFA, but the four skills have not been independently researched. The present study is entitled "Assessment of the four skills of language in spoken Persian books". In this research, as one of the appropriate book selection indicators, the "Persian Persian" book, which is one of the known books in Azafar, in terms of application of auditory, speech, readability and writing based on the evaluation indicators in the book "Our textbook »Are described. The aim of the present study is to investigate which one of the skills in the book "Spoken Persian" has received more attention than the others. This research can be expanded to include all of Azfa's books. He made a comparison. The results of the study indicate that listening and speaking skills have the most use and writing and reading skills have the least use in the book "Spoken Persian"; Because the most emphasis of the book is on the communication approach and the establishment of verbal communication, which increases the amount of speech and listening skills.

  Keywords: Persian language training, Speech skills, Auditory skills, Writing skills, Reading skills
 • Zahra Tahavvori *, zari saeedi Pages 75-94

  Extensive studies over the last three decades have shown that one of the individual differences affecting second / foreign language learning is the learning styles that are being studied. Learning styles is one of the topics discussed in the field of teaching and learning a second language and attention to it will facilitate the teaching and learning processes; However, in the field of learning different skills of Persian language and learning styles of non-Persian language learners, not much study has been done so far. To this end, the present study examines the learning styles of Persian female students (16 people) and male students (14 people) at the advanced level, who studied at the university's Persian language training center. Data collection tools were reading the AMFA Skills Test (Jalili, 2011) and the Wark Learning Styles Questionnaire (2004), observation, listening, reading-writing and movement). After collecting and analyzing the obtained data, the findings showed that there is a significant relationship between motor learning and visual and reading skills. In other words, learning Persian Those who have been more successful in the reading test have a motor and visual learning style. The results of the present study have provided solutions for teaching Persian language teachers and the process of teaching Persian language more efficiently has not been known for some time considering the learning styles of Persian learners.

  Keywords: learning methods, Reading skills, Achievement, Non-Persian language learners
 • Azam rostami * Pages 95-110

  In the present study, the characteristics of genetic intertextuality in the textbook of foreign Persian students have been studied. These indicators are referred to as explicit, implicit and implicit intertextuality. The data of the experimental group in this study were collected from 20 essays of Persian students of Dehkhoda Institute. Participants in this study are classified into two groups: experimental and control. The subjects of the experimental group were twenty Persian students at the super level level and the members of the control group were two Persian level students of the superior level of this institute who were selected. The results obtained from the study of these data indicate the use of an intertextual index explicitly and to a lesser extent in the writings of these Persian students. In reviewing these data, we sought to identify genetic intertextual individuals in relation to educational resource skills. Efforts to change the way you teach reading skills in the control group and the use of educational materials in relation to your writing and speaking skills will be of great interest to you. The results of this study showed that the training in the control group led to the improvement of textual references in a special way and using the words and sentences taught in Farsi. Of course, due to the limited knowledge of Persian students in the educational resources presented, the explicit intertextuality index also remained only the index used in the writing productions of these Persian students.

  Keywords: Intertextuality, Gerard Genet, Persian language teaching, Reading skills
 • mohammadhosein Taleei *, mojtaba ebrahimi Pages 111-124

  Linguistic tests serve a variety of purposes. The success rate of language learners and teaching methods is often determined by the various tests during the language training course and the tests after the end of the course. The language training centers of Al-Mustafa University hold their Persian language training courses in the form of six books and each book takes an average of one month at a time and provides various educational evaluations. One of the tests that is performed on the basis of some methods for measuring the success of language skills is the final text that the Center for Language Learning and Knowledge of Mustafa completes after completing the course. In this article, we will examine the drawbacks and defects of this test. Studies show that there are several drawbacks to this test, the most important of which is the lack of comprehensiveness of the test in measuring the rate. The quadruple skills are the lack of adaptation of the structural form of the writing to its objectives, the incorrect method of conducting the test, and the non-topics related to the quadruple skills.

  Keywords: Test, Final post, Language skills, Skills training methods, Test methods