فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهزاد پورنقدی صفحات 9-25
  زمینه

  نظارت الکترونیکی با هدف کاهش هزینه های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزایش بهره وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال سازوکارهای مناسب و کارآمد است. «نظارت الکترونیک» یکی از مفاهیم جدید مدیریتی و اصول قانون گرایی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است.

  روش تحقیق:

  این مقاله، پژوهشی کتابخانه ای و مطالعاتی می باشد که با استفاده از منابع موجود به بررسی وضعیت و ضرورت نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه ای و قانون گرایی پرداخته است.

  یافته ها

  یکی از مشکلات اساسی امر نظارت در ایران، تعدد سازمان های نظارتی، استفاده از سیستم ها و روش های قدیمی و سنتی نظارتی و کشف جرایم می باشد. اجرای نظارت الکترونیک می تواند ابزاری مناسب و نظام مند برای پیشگیری، کشف و شناسایی جرایم رایانه ای در راستای تحقق دولت الکترونیک باشد.

  نتیجه گیری

  در صورت استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی می توانند به پیشگیری و کشف سریع و دقیق جرایم بپردازند که این امر موجب ارتقاء قانون گرایی و قانون مندی در جامعه خواهد شد.

  کلیدواژگان: نظارت الکترونیک، جرایم رایانه ای، قانون گرایی، کشف فساد و تخلف
 • محمد کرمی، علیرضا رضوی خبیر، قدرت الله صادقی صفحات 27-42
  زمینه

  سیاست جنایی مشارکتی، بعنوان یکی از سیاست های جنایی در دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی یافته است. یکی از ارکان این سیاست که آن را از سایر انواع آن متمایز می کند، مشارکت عمومی است، که به معنی گشوده شدن درهای نظام عدالت کیفری به روی جامعه مدنی و نهادهای آن است. از جمله نهادهای مدنی موثر و فعال در این زمینه، سازمان های مردم نهاد هستند که ساختار مخصوص به خود را دارند و از همکاری و همدلی داوطلبانه افراد جامعه در جهت نیل به هدف با اهداف از پیش تعیین شده تاسیس می شوند. ولی آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، تعیین و شناخت مفهوم مشارکت و ایجاد ارتباطی منسجم، سازنده و واقعی بین افراد جامعه از یک سو و نهادهای دستگاه عدالت کیفری از سوی دیگر است.

  یافته ها

  میزان و نحوه مشارکت نهادهای مدنی و افراد جامعه با دستگاه عدالت کیفری، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و نظام سیاسی حاکم آن جامعه دارد. در کشور عزیزمان ایران نیز همین امر صادق است. عوامل فوق در توسعه نیافتگی (و نه توسعه یافتگی) فرهنگ مشارکت، چه در بین افراد جامعه و نهادهای مدنی و چه در بین سیاست گذاران سیاست جنایی کشورها تاثیرگذار است.

  نتیجه گیری

  در این مقاله سعی بر آن داریم که راه های توسعه فرهنگ مشارکت عمومی را در سیاست جنایی ایران بطور کلی، کارکردهای سازمان های مردم نهاد و مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم را برشماریم و ویژگی های مشارکت واقعی را بیان کنیم.

  کلیدواژگان: سیاست جنایی مشارکتی، مشارکت، سازمان های مردم نهاد، پیشگیری از جرم
 • حمید مسجد سرایی، سید عباس تقوی صفحات 43-54
  زمینه

  پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای سایبری در جهان امروز دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جهان بشری بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای می باشد. این جرایم بر خلاف ظاهر آرام و بدون خون ریزی بسیار خطرناک بوده و مسبب جرایم بی شماری از جمله قتل و سرقت و... در سراسر جهان می شود. این جرایم همواره توسط گروهی از افراد متخصص به علم رایانه انجام می شود.

  یافته ها

  در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. یکی از جرایم مهم حوزه مذکور، سرقت اینترنتی است. در تمامی ادیان و جوامع سرقت، امری نامشروع بوده و مورد مجازات و کیفر شدید قرار می گرفته است. سرقت همچون سایر جرایم با تحول و تغییر و پیشرفت جوامع بشری تحول یافته و از صورت ابتدایی و ساده ی خود به شکلی بسیار پیچیده درآمده است.

  نتیجه گیری

  ماهیت جرم های کامپیوتری به مسئله ای پیچیده مبدل شده که در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم سرقت و حرز مورد توجه قرار گرفته و سپس مفهوم حرز در بستر جرایم رایانه ای با توجه به تعاریف انجام شده مورد بررسی قرار گیرد و امکان یا عدم هتک حدی در مورد حرزهای اینترنتی به بوته بحث گذاشته می شود.

  کلیدواژگان: سرقت، جرایم رایانه ای، سرقت رایانه ای، حرز
 • زهرا یگانه مهر صفحات 55-72
  زمینه

  در سال های اخیر آمار بالای طلاق بسیار هشدار دهنده می باشد و ما باید به طور اساسی و ریشه ای به دنبال علل و عوامل رشد طلاق باشیم. در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه یک سری از عوامل (تغییر ارزش ها، تغییر نگرش به زندگی خانوادگی، رابطه بین زوجین، رسانه ها، اشتغال، پایگاه اقتصادی، اجتماعی) با ناسازگاری زوجین هستیم.

  روش تحقیق:

  این تحقیق به روش پیمایش و با تکنیک پرسشنامه و در شهرستان گرمسار انجام شده است. تعداد حجم نمونه 400 نفر می باشد. ابزار سنجش برای متغیر وابسته تحقیق، پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپینیر می باشد. برای ابزار برای سنجش متغیرهای مستقل، پرسشنامه خودساخته که با همکاری اساتید دانشگاه طراحی شده است.

  یافته ها

  فرضیه تحقیق، مبنی بر رابطه بین تغییر نگرش به زندگی خانوادگی و ناسازگاری تایید شده است، با اطمینان 99درصد و ضریب همبستگی 0.46 صدم بین متغیر ها وجود دارد. یعنی بین متغیر پایگاه اجتماعی - اقتصادی و ناسازگاری در نمونه مورد نظر ما رابطه ای وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  در نهایت فرضیه آخر نیز تایید شد؛ یعنی اینکه بین شغل و ناسازگاری رابطه وجود دارد. رگرسیون انجام شده نیز نشان داد که تنها 30درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل ما تبیین شده است.

  کلیدواژگان: ناسازگاری زناشویی، طلاق، شهرستان گرمسار، خانواده
 • مجید رهایی، غلامعلی طاهریان صفحات 73-84
  زمینه

  پیشینه زندگی عشایری به شروع زندگی انسان باز می گردد در آن زمان که گروه های خویشاوند در دسته های بزرگ در پی مایحتاج خود دایما در مناطق مختلف در حرکت بود و از طریق شکار حیوانات و بهرمندی از میوه های جنگلی امرار معاش می نمودند که این عصر را عصر شکار نامیده اند با قدمتی بیش از هفت هزار سال قبل از میلاد طبق مستندات موجود تاریخی، مردم ایران زمین نیز در قالب قبایل و اقوام مختلف در نقاط مشخصی از کشور بطور موقت سکنی گزیده و زندگی معیشتی خود را با تغییر فصول و بر طبق نوع اشتغال که عمدتا دامداری، دامپروری و کشاورزی بوده است تغییر می داده اند و این تعریفی است که به لحاظ جامعه شناختی، اقتصادی و اجتماعی امروزی صرفا دربر گیرنده و گویای نوع زندگی عشایر می باشد.

  یافته ها

  طبق تعاریف و چارچوب های ارایه شده، عشایر به کسانی گفته می شود که از طریق دامداری و شبانی امرار معاش می کنند. محل ثابتی برای زندگی ندارند و به دنبال گله های دام مسیرهای طولانی ییلاق و قشلاق را در چند ماه طی می کنند.

  نتیجه گیری

  در این مقاله به جایگاه زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی می پردازیم و پیشنهاداتی ارایه می شود.

  کلیدواژگان: زنان عشایر، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، ایل
 • مطالعه تطبیقی جرم رشا و ارتشاء در قوانین جزایی ایران و فرانسه
  بتول پاکزاد، محمد پیوندی صفحات 85-114
  زمینه

  بزه رشا و ارتشاء که معمولا با ابطال حق و احقاق باطل همراه است، از بارزترین مفاسد اقتصادی است که با گسترش روزافزون آن، قانون و عدالت اجتماعی از بین می رود. البته در قوانین ایران ممکن است اخذ رشوه در خصوص مستخدم دولت و برای امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایفش بوده، انجام شود و صرفا برای ابطال حق و احقاق باطل نباشد. این بزه علاوه بر ماهیت و ویژگی های خاصی که در مباحث اقتصادی دارد، به امنیت و آسایش عمومی هم لطمه وارد می کند.

  یافته ها

  علت تمایزی این بزه با بیشتر جرایم در حوزه مفاسد اقتصادی این است که لازمه آن شاغل بودن در سازمان دولتی و ارگان های نظامی، در اختیار داشتن امکانات و سمت های خاص می باشد که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، این جرم واقع می شود. البته برای پاره ای از کارکنان مانند پرسنل نظامی به دلیل جایگاه اجتماعی و اهداف تعیین شده آنان، ارتکاب بزه ارتشاء می تواند لطمات بیشتری را به نظم و انضباط این نیروها وارد و به جایگاه آن خدشه وارد نماید.

  نتیجه گیری

  در این مقاله سعی شده ضمن مطالعه سابقه تقنینی و تاریخی، تعریف بزه رشا و ارتشاء، با مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه و فقه و حقوق ایران، به بررسی اجمالی آن پرداخته تا برای رفع کاستی ها و ریشه کن شدن هر چه بیشتر بزه ارتشاء گامی موثر برداشته شود و دستگاه های دولتی و نظامی در کشور از این معضل تا حدی رهایی یابند.

  کلیدواژگان: رشوه، رشا، ارتشاء، حقوق ایران، قانون جزای فرانسه
|
 • Behzad Pournaghdi Pages 9-25
  Background

  Electronic monitoring has the aim of reducing the costs of traditional monitoring and personal attendances and increasing benefits and using electronic communicative tools to establish proper and effective frameworks. “Electronic monitoring” is one of the new concepts of management and principals of legalism which is considered as one the most effective and hilly welcomed concepts in completing the Electronic Government.

  Methodology

  The present study is a library based research which uses current resources to study the condition and necessity of electronic monitoring on computer crimes and legalism.

  Findings

  Some of the fundamental problems in monitoring in Iran are the frequent number of monitoring organizations, using the traditional systems and methods and discovering the crimes. Applying electronic monitoring can be a proper and regular tool to prevent, discover and detect computer crimes to establish the electronic government.

  Conclusion

  Using electronic monitoring systems, monitoring, security and regulatory agents can prevent and detect the crimes fast and accurate which leads to legalism and regulation.

  Keywords: Electronic Monitoring, Computer crimes, Legalism, Detecting Corruption, Infraction
 • Mohammad Karami, Alireza Razavi Khabir, Ghodratolah Sadeghi Pages 27-42
  Background

  Cooperative crime policy as one of the crime policies developed a lot in recent decade. One the foundation of this policy that differs it from other ones is public cooperation which means opening up the doors of penal justice system to civil society and the agents. Among the active agents we can mention people oriented agents that have the structure of their own and are constructed from volunteer cooperation of society’s people to gain the aims with predestined targets. But the important issue here is to identify and understand the concept of cooperation and to create a coherent, constructive and real connection between the people of the society on one hand, and the agents of penal justice system on the other hand.

  Findings

  The scale and the method of civil agents and people cooperation with penal justice system and vice versa, have a close connection with culture and ruling political system. In Iran, there is such an issue. The issues above are effective in decrease (not development) both between people and agents and between penal law makers of the country.

  Conclusion

  In this article, we try to suggest some alternatives to develop the public cooperative culture in Iran’s penal policy-on the whole to clarify the performance of people oriented organizations and public cooperation in preventing the crimes and the features of real cooperation.

  Keywords: Cooperative Penal Policy, cooperation, People Oriented Organizations, Preventing Crime
 • Hamid Masjed Saraee, Abbas Taghavi Pages 43-54

  Abstract

  Keywords: Computer crimes, Computer Robbery, Domain
 • Zahra Yeganeh Mehr Pages 55-72
  Background

  In recent years, the horrible statistic of divorce is highly threatening and it is supposed to detect the effects and the roots of divorce fundamentally. In this research we try to investigate the relation between some factors (such as changing of values, changing the attitude toward family life, the relation between spouse, media, occupation, economical and social foundations) with espousal clash.

  Methodology

  The research was done through investigation using questionnaire in Gamsar. The statistical population was about 400 persons. The tool to test the dependent variable was Spineer Espousal Clash questionnaire. To test the independent variable, we used a questionnaire that was made by the researchers with the help of scholars.

  Findings

  The hypothesis of the research was established according to the relation between the change in attitude toward family life and class with the certainty of 99 percent and the correlation coefficient of 0.46 between the variables.

  Conclusion

  It means that there was no relation between the variables of socioeconomic foundations and clash. Finally our last hypothesis is confirmed. It means that there is a relationship between occupation and clash. The regression test showed that only 30 percent of dependent variable variance is determined through independent variables.

  Keywords: Marital Discord, divorce, Garmsar City, family
 • Majid Rahaee, Gholam Ali Taherian Pages 73-84
  Background

  The Background of nomadic life refers back to the beginning of human’s life when the large relative groups in search of earning a living were continuously moving in different regions and were busy hunting animals and eating jungle fruits in an era called Hunting Period. With a history referring back to more than 7000 years ago, Iranians in form of different nomads and tribes inhabited periodically in some special regions of the country and changed the way of living and earring due to the change of the seasons and jobs which were commonly animal husbandry, breeding, and agriculture. This is a definition that covers the nomadic life in terms of today’s sociology, economic, and society.

  Findings

  According to such a definition and given frameworks, nomads are the people who earn their livings through animal husbandry and pastoral life. They have no fix and unchanged place for living and move the long distance between the summer and winter following their flocks.

  Conclusion

  In this research, we study the women’s role and position in social and economical development and present some suggestions.

  Keywords: Nomadic Women, Social Development, Economical Development, Nomad
 • The Comparative Study of Briber and Bribed in Iran and France Penal Law
  Batoul Pakzad, Mohammad Peyvandi Pages 85-114
  Background

  The crimes of briber and bribed which are usually along with ignoring rights, are of most obvious economical corruptions and their enlargement destroys social law and regulation. However in Iran, it may be given to a government employee to ignore or do an action or task and not merely to ignore rights. This crimes besides its special characteristic and nature in economical issues, jeopardizes public security and welfare.

  Findings

  The reason that this crimes differs from other ones in economical issues is that committing such a crime entails employment in governmental and military organizations and disposal of some special equipment and positions that one can misuse them to commit such a crime. Of course, committing the crime of being bribed for some employees such as military personnel is more harmful for their regulation and rules because of their social position and special aims they have.

  Conclusion

  In this research, besides comparing legal and historical background, it is tried to give the definition for the crime of briber and bribed, and to compare it in Iran and France penal law to remove the lacks and to uproot the bribery in governmental and military organizations in an effective way.

  Keywords: bribe, Briber, Bribed, Iran Law, France Penal Law