فهرست مطالب

مهندسی حمل و نقل - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 51، زمستان 1400)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 51، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/03
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علیرضا افخم، شهریار افندی زاده زرگری*، علی نادران صفحات 1347-1364

  موضوع حمل ونقل از جمله موضوعاتی است که با توجه به ارتباط با زیرساخت های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور و اثرگذاری متقابل بین آن ها همواره جزء لاینفک برنامه های کلان و راهبردی کشور بوده است. بررسی و تحلیل نظرات دست اندرکاران و ذینفعان حوزه ی حمل ونقل جاده ای به جهت سیاست گذاری در این بخش مهمترین شاخص ارزیابی حمل ونقل جاده ای برونشهری است که موارد مهمی نظیر ارزیابی تاخیرات و تاثیر زمان سفر بر مطلوبیت سیستم را نشان می دهد. روش مطالعه طراحی پرسشنامه ای است که اگر چه بخشی از آن به ظاهر مبین پرسشنامه مقایسات زوجی است (AHP فازی) اما در لایه ی اولیه دسته بندی متغیرهای این پرسشنامه به کمک تحلیل دوار گنجانده انجام شده است که روشی نوین در حمل و نقل می باشد. در بخش اول پرسشگری های صورت گرفته از مسافران با توجه به محدودیت های موجود در چهار روز متوالی در پایانه های غرب، شرق، جنوب و بیهقی تهران به صورت مستقیم و در سایر بیست پایانه منتخب به کمک نمایندگان محلی انجام پذیرفته است و هدف دستیابی به مهمترین متغیرهای موثر در مطلوبیت سیستم و بهبود آن به کمک راهکارهای پیشنهادی می باشد که مهمترین نتایج بدست آمده از وزن دهی شاخص هایی که به منظور ارزیابی و مقایسات زوجی در نظر گرفته شده اند عبارتند از؛ پویایی سیاست های تشویقی (دسته1-0.27)؛ عملکرد ترافیکی سیستم (دسته2-0.26)؛ ایمنی (دسته2-0.39)، خدمات رفاهی (دسته1-0.21)وسیستم های هوشمند (دسته2-0.16). از نتایج وزن دهی می توان به این موضوع پی برد که پویایی سیاست های تشویقی و نوع سیاست گذاری می تواند با ضریب بالایی شاخص های سطح خرد و کلان را به منظور افزایش سهم حمل ونقل عمومی جاده ای تحت شعاع خود قرار دهد و همچنین تمرکز راهکارهای پیشنهادی کاربران به منظور افزایش سهم حمل ونقل عمومی جاده ای بر سیاست گذاری، بهینه سازی زمان سفر، افزایش سطح ایمنی و کیفیت خدمات بوده است که در تعامل با روش مقایسات می باشند.

  کلیدواژگان: سیستم حمل ونقل همگانی جاده ای، تحلیل تحلیل دوار، پویایی سیاست های تشویقی، زمان سفر حمل و نقل عمومی جاده ای
 • علیرضا شکیبا، علی نحوی*، طیبه فردوسی، فریده حق شناس کاشانی صفحات 1365-1381
  صلاحیت سنجی و ارزیابی توانمندی های شغلی رانندگان سبب افزایش بهره وری و کاهش نرخ وقوع حوادث رانندگان اتوبوس درون شهری خواهد شد.ازجمله مزایای مهم صلاحیت سنجی قبل ازاستخدام می توان به افزایش میزان تطابق و سازگاری شغل با شاغل رانندگان اتوبوس درون شهری اشاره کرد. هدف مقاله حاضر طراحی مدل صلاحیت‏سنجی رانندگان اتوبوس درون شهری تهران است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی - پیمایشی است. حجم جامعه آماری شامل 2000 نفر راننده بخش خصوصی فعال در اتوبوس رانی تهران است. روش نمونه گیری در بخش کمی با توجه به ویژگی همگن بودن جامعه آماری رانندگان، تصادفی ساده است. تعداد رانندگان که پرسشنامه مربوطه در بین آن ها توزیع شده است، از طریق نمونه گیری احتمال وند با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر است. نتایج در قالب بارهای عاملی تاییدی برای مولفه ها بین 702/0 و 990/0 و برای ابعاد صلاحیت سنجی بین 841/0 و 980/0 به دست آمد. با انجام تحقیق حاضر هر هفت بعد به دست آمده از رویکرد کیفی داده بنیاد که قبلا از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان به دست آمده بود نیز تایید شد. این ابعاد شامل صلاحیت عمومی، سلامت جسمی، سلامت روان شناختی، دانش رانندگی، مهارت رانندگی، مهارت ارتباطی و توانایی شناختی است.
  کلیدواژگان: صلاحیت سنجی رانندگان، اتوبوس های درون شهری، سلامت رانندگان
 • محمد وریا خورده بینان، محمودرضا کی منش*، شمس نوبخت دودران صفحات 1383-1395

  در این تحقیق به منظور افزایش عملکرد قیر در دمای میانی و پایین از پلیمر ضایعاتی پلی بوتادین رابر استفاده گردید. نمونه های قیر 100-85 با درصدهای 1، 2، 3/2، 3، 4، 5 درصد پلیمر با استفاده از دستگاه مخلوط کن برش بالا تهیه گردید. در ابتدا آزمونهای کندروانی چرخشی، نقطه نرمی، درجه نفوذ و کشش پذیری بر روی قیر پلیمری انجام شد. نتایج اولیه تحقیق نشان داد که پلیمر پلی بوتادین رابر موجب  افزایش کندروانی و نقطه نرمی و کاهش درجه نفوذ می گردد. در آزمون کشش پذیری، با افزایش مقدار پلیمر خاصیت چسبندگی قیر اصلاح شده کاهش می یابد و با درصدهای بیشتر از 3/2 درصد، میزان کشش پذیری کمتر از 100 می شود. بنابراین 3/2 درصد به عنوان حداکثر مقدار پلیمر پلی بوتادین رابر در آزمون های بعدی انتخاب گردید و سپس آزمون ریومتر برش دینامیکی در دمای میانی و ریومتر تیرچه خمشی در دمای پایین برروی نمونه قیر اصلاح شده با درصدهای 1 و 2 و 3/2 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد این پلیمرموجب بهبود عملکرد قیر در دمای میانی و پایین می گردد و می تواند یک درجه دمای پایین قیر را بهبود بخشد. در ادامه جهت ارزیابی نقش این پلیمر در مخلوط آسفالتی آزمون نیم دیسک خمشی در دمای پایین نیز انجام شد و نتایج آزمون مخلوط آسفالتی نشان داد که پلیمر پلی بوتادین رابر با میزان 3/2 درصد وزنی قیر چقرمگی شکست در دمای 10- درجه سانتی گراد را 65 درصد افزایش می دهد

  کلیدواژگان: قیر، پلیمر پلی بوتادین رابر، ترک خوردگی، دمای میانی، دمای پایین
 • غلامعلی شفابخش*، سعید اسدی، ابوالفضل محمدی جانکی صفحات 1397-1414

  در دهه های گذشته، پژوهشگران بسیاری در راستای اصلاح خصوصیات قیر و استفاده از اینگونه قیرها در مخلوط های آسفالتی تلاش کرده اند. افزودن پودر لاستیک به قیر و تولید آسفالت لاستیکی خصوصیات مطلوبی برای مخلوط آسفالتی ایجاد می نماید که گامی در جهت حرکت در مسیر توسعه ی پایدار و حفظ محیط زیست خواهد بود. ضعف اساسی این نوع مخلوط آسفالتی، افزایش دماهای اختلاط و تراکم و به موجب آن افزایش هزینه های ساخت و صعوبت اجرا است. در این تحقیق سعی شده است، اثر افزودنی نیمه گرم پارافیبر در کاهش دمای اختلاط آسفالت های لاستیکی مورد بررسی قرار گیرد. قیر با دو درصد مختلف 8 و 16درصد پودر لاستیک  مخلوط  و با سه درصد مختلف 1 ، 2 و 3 درصد وزنی مخلوط آسفالتی افزودنی پارافیبر اصلاح شد. همچنین نمونه های مخلوط آسفالتی در دو دمای اختلاط 130و150 درجه به روش مارشال، آماده و سپس متراکم شدند.  برای بررسی عملکردی روی نمونه های آسفالتی ساخته شده،  آزمایشات مارشال (استحکام و روانی)، خزش دینامیکی و مدول برجهندگی انجام پذیرفت. نتایج آزمون مدول برجهندگی نشان داد که با افزودن پودر لاستیک، به مخلوط های آسفالتی و همچنین افزایش پارافیبر مدول برجهندگی افزایش می یابد. نتایج آزمایش خزش دینامیکی نیز نشان داد که در دمای اختلاط 150 درجه سانتی گراد مقاومت شیارشدگی بهتر از نمونه های شاهد بوده است. این در حالی است که در دمای اختلاط 130 درجه سانتی گراد مقاومت شیارشدگی کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درصد پارافیبر مقاومت شیارشدگی آسفالت های لاستیکی را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: آسفالت لاستیکی، آسفالت نیمه گرم، پارافیبر، شیارشدگی، خزش دینامیکی
 • کیوان باقری، نجمه نیسانی سامانی*، محمدرضا جلوخانی نیارکی، آرا تومانیان، لیلا حاجی بابایی صفحات 1415-1435
  اختصاص بیشترین سهم هزینه های مدیریت پسماند به بخش جمع آوری ازیک سو و ضرورت بهره وری عملیاتی این سیستم باکاهش زمان های صرف شده از سوی دیگر بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل را به صورت یک اصل در طراحی و مدیریت پسماند مطرح می سازد. اهمیت این موضوع ازآن جهت است که بهبود اندکی در عملیات جمع آوری می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در صرفه جویی هزینه های کل داشته باشد. لذا مقاله حاضر باهدف توسعه یک سامانه مدیریتی برای ناوگان جمع آوری و حمل ونقل مدلی مناسب برای مسیریابی وسایل نقلیه (کامیون) ارایه می دهد بگونه ای که هم مسیر مناسب برای هر کامیون جمع آوری پسماند و هم برنامه زمانی، مبدا، مقصد و مسیر حرکت کامیون ها مشخص شود. نوآوری اصلی این مقاله، به کارگیری سامانه اطلاعات مکانی تحت وب و توسعه مسیریابی بهینه وسایل جمع آوری پسماند با تاکید بر پارامترها و ویژگی های مکانی می باشد. برای به دست آوردن جواب مناسب از مساله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود جمع آوری پسماند استفاده شد بگونه ای که هم بتواند زمان سفر را کمینه کند و هم پارامترهای 1- حداکثر کل زمان سفر مجاز و2- حداکثر مسافت طی شده مجاز وسایل نقلیه به عنوان محدودیت های مساله نیز رعایت شود. به منظور حل این مساله ابتدا داده های میزان حجم پسماند هر سطل زباله، مقدار زمان لازم برای تخلیه کردن هر سطل زباله، جهت حرکت شبکه معابر، ساعات شروع بکار وسایل نقلیه، محدودیت سفر در سرعت مجاز، امپدانس زمان و امپدانس فاصله هر یال، بر روی شبکه معابر در فرمت یک مجموعه داده به عنوان ورودی مدل پیشنهادی ساخته می شود. در ادامه مدل اجرا شده که برای هر کامیون یک مسیر پیشنهاد و در بستر وب این نتایج منتشر  شده است. بررسی نتایج حاصل نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی  14% زمان، 24% مسافت طی شده و 35% مصرف سوخت را در مقایسه با وضعیت موجود ناوگان کاهش می دهد. همچنین میزان رضایت مندی کاربران از سامانه Web GIS موردبررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از رضایت 89 درصدی کاربران می باشد.
  کلیدواژگان: Web-based GIS، WCCVRP، پسماند جامد شهری، ظرفیت محدود، زمان سفر
 • امیرمحمد صدرانی، احمدرضا جعفریان مقدم*، محسن ابوطالبی اصفهانی، امیرمسعود رحیمی صفحات 1437-1455

  زمان توقف اتوبوس ها در خطوط حمل ونقل همگانی نقش بسزایی در زمانبندی صحیح و به موقع رسیدن دارد. از آنجا که این زمان متاثر از شیوه سوار و پیاده شدن مسافران دارد، بنابراین می تواند بخش قابل ملاحظه ای از کل زمان سفر را به خود اختصاص دهد. زمان توقف در ساعات اوج که تقاضای سفر در بالاترین سطح خود قرار دارد می تواند به صورت قابل توجهی رشد کند، چرا که در چنین شرایطی شلوغی داخل وسیله می تواند برخورد و اصطکاک میان مسافران را افزایش دهد و روند سوار و پیاده شدن آن ها را با کندی مواجه نماید. بدین منظور، مطالعه حاضر قصد دارد با بهره گیری از ابزارهای شبیه ساز، جریان مسافران هنگام سوار و پیاده شدن را شبیه سازی نموده و با تغییر در ویژگی های وسیله نقلیه از جمله تعداد و عرض درب ها این فرآیند را تسریع نماید. مطالعه حاضر ضمن معرفی یک ابزار قدرتمند در زمینه شبیه سازی جریان مسافران در شرایط شلوغی، نشان داد یکی از راه های موثر در کاهش زمان توقف، طراحی فیزیک اتوبوس بصورت بهینه می باشد. پس از بررسی سناریوهای مختلف، افزایش تعداد درب های اتوبوس به عنوان برترین سناریو شناسایی شد که تا حد امکان قادر است فرآیند سوار و پیاده شدن را تسریع نماید و زمان توقف را 6/37 درصد کاهش دهد. تعریض درب ها و تغییر در الگوی سوار و پیاده شدن مسافران نیز می توانند به عنوان سایر راهکارها مورد توجه طراحان و سیاست گذاران قرار گیرند.

  کلیدواژگان: حمل ونقل عمومی، شلوغی داخل وسیله، زمان توقف، طرح اتوبوس، شبیه سازی جریان مسافر
 • رحیم ایلدر آبادی*، علی اصغر صادقی صفحات 1457-1467
  امروزه گسترش شهرها و استفاده از خودروها بحران هایی از جمله افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک شهری را بدنبال داشته  است. همواره مقدار قابل توجهی از انرژی خودروها، در اثر ترمزگیری های پی در پی در شهرهای پر ترافیک به هدر می رود. از این رو بازیابی و استفاده مجدد از انرژی ترمزی باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می گردد. در این مقاله یک برآورد حداقلی از مقدار متوسط انرژی و توان تلف شده خودروها در شهر تهران دراثر ترمزگیری مقابل چراغ های راهنمایی مطابق با آمار سال 1393 انجام شده و سپس مقدار انرژی قابل بازیافت روزانه آن محاسبه شده است. مقایسه انرژی قابل بازیابی ناشی از این ترمزگیری ها با انرژی روزانه تولیدی نیروگاه پرند و برق مصرفی منازل نشان می دهد تنها از همین نوع ترمزگیری می توان معادل 3 درصد انرژی تولیدی نیروگاه پرند که معادل برق مصرفی 96000 منزل مسکونی است، صرفه جویی کرد. نتایج حاصل از محاسبات انجام گرفته می تواند بطور قابل توجهی، طراحی و ساخت سیستم های ترمز احیاء کننده انرژی را وسوسه انگیز و توجیه پذیر نماید.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، بازیابی انرژی، ترافیک شهری، سیستم ترمز احیاء کننده انرژی
 • علی سلطانی*، مسعود جوادپور، فاطمه شمس، محمدرضا بذرگر صفحات 1469-1487

  پیاده روی بین مدرسه و خانه فرصت مناسبی است تا دانش آموزان به سطح توصیه شده از فعالیت فیزیکی در طول روز دست یابند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل فردی و خانوادگی بر پیاده روی دانش آموزان دبستانی به مدرسه است. دانش آموزان مورد مطالعه (1503 نفر) به صورت تصادفی از 18 مدرسه دبستانی شهر شیراز انتخاب شده اند. پرسشنامه ای شامل شیوه سفر دانش آموز، خصوصیت های فردی آن ها (سن وجنسیت)، خصوصیات خانوادگی (شغل و تحصیلات والدین، درآمد خانوار و...) و همچنین فاصله زمانی درک شده توسط والدین آن ها تکمیل گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک باینری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد دختران نسبت به پسران تمایل کمتری به پیاده روی دارند. علاوه براین افزایش سطح تحصیلات پدر موجب کاهش پیاده روی در بین دانش آموزان می شود. همچنین، افزایش تعداد فرزندان در خانه، داشتن سفرهای روزانه فعال توسط مادران، بهبود درک والدین از کیفیت معابر موجب افزایش پیاده روی دانش آموزان به مدرسه می شود. در این بین مالکیت خودرو، تعداد افراد دارای گواهی نامه رانندگی، درآمد خانوار، درک والدین از احتمال وقوع حوادث ترافیکی و فاصله زمانی درک شده بین مدرسه و خانه رابطه غیر مستقیمی با پیاده روی دانش آموزان داشتند. مطالعه حاضر شواهد مهمی در خصوص اهمیت عوامل فردی و خانوادگی دانش آموز بر پیاده روی آن ها برای برنامه ریزان و سیاستگذاران شهری فراهم می کند. یک نتیجه مهم این است که می توان با تغییر در الگوی سفرهای روزانه مادر از وسایل نقلیه به سمت سفرهای فعال، احتمال پیاده روی دانش آموزان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: پیاده روی، دانش آموز دبستانی، سفر تحصیلی، لجستیک باینری، ویژگی های فردی و خانوادگی
 • سید محسن حسینیان، ندا کامبوزیا*، محمود عامری صفحات 1489-1509
  امروزه درک عوامل موثر در تصادفات خصوصا در راه های روستایی امری ضروری است. در این مطالعه به منظور تعیین موثرترین عامل بروز تصادفات، تحلیل و مدل سازی عوامل موثر در راه های روستایی استان گیلان در سال های 1392 تا 1397 انجام شده است. ابتدا از تحلیل فراوانی برای ارزیابی متغیرها و فراوانی آن ها استفاده شد. سپس از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل و از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین موثرترین عامل در بروز تصادفات وسایل نقلیه استفاده شد. درنهایت برای پیش بینی احتمال وقوع تصادفات از مدل رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، وضع آب و هوا، شرایط سطح راه و نوع تصادف وسیله نقلیه به ترتیب عامل های اول تا سوم موثر در تصادفات شناسایی شدند. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج عامل به عنوان اصلی ترین عوامل در تصادفات نقش دارند که متغیرهای وضع آب وهوا و شرایط سطح راه تحت عنوان عامل محیطی به عنوان اولین عامل موثر در تصادفات شناخته شدند. هم چنین مدل رگرسیون لجستیک چندگانه با داشتن دقت بیشتر در پیش بینی شدت تصادفات (7/84 درصد) نشان داد که هوای ابری، سطح راه خشک و سطح راه خیس به ترتیب بیشترین تاثیر را در رخداد تصادفات داشتند. نتایج مربوط به تحلیل حساسیت تصادفات نیز نشان داده است که رگرسیون لجستیک (با مساحت زیر نمودار 932/0) نسبت به تحلیل عاملی (با مساحت زیر نمودار 849/0) دقت بسیار بالاتری داشته که این قدرت بالای این مدل را در پیش بینی و ارزیابی شدت تصادفات نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آزمون فریدمن، ایمنی، تحلیل عاملی اکتشافی، تصادفات روستایی، مدل رگرسیون لجستیک
 • احسان فرصت کار*، بهزاد شهرکی صفحات 1511-1529

  انتخاب نوع روش برآورد قیمت و نحوه پرداخت در کلیه پروژه ها بسیار مهم است. برآورد قیمت یکی از مهم ترین مراحل مدیریت پروژه ها به ویژه در زمان تعیین بودجه می باشد و مسیر اصلی هزینه های پروژه را در مراحل مختلف اجرای پروژه ترسیم می کند. با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه در چند سال اخیر نوع خاص و جدیدی از فهرست بهای پایه را موسوم به فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن منتشر نموده است و از سوی دیگر کمبود تحقیقات جامع در خصوص بررسی انواع روش های برآورد قیمت در این مقاله تلاش شده است نقاط قوت و ضعف بخش نامه فهرست بهای تجمیع شده راه و باند در مقایسه با سایر روش ها نظیر فهارس پایه آحاد بها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نوع روش تحقیق از نوع کیفی بوده و با برگزاری مصاحبه های ساختار یافته و به کارگیری نتایج در نرم افزار MAXQDA10 تجزیه و تحلیل یافته ها و دسته بندی نظرات استخراج شده انجام پذیرفته است، موردکاوی پژوهش، پروژه های راهسازی بوده و لذا نتایج با توجه به نظرات خبرگان در این حوزه قابل اثبات می باشد. از منظر نتایج به دست آمده مهمترین مزایای این فهرست بها کاهش نسبی ریسک پرداخت به پیمانکار، پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار و عدم پرداخت هزینه حمل مصالح پای کار و همچنین مهمترین ضعف های این فهرست بها، عدم تامین شرایط قبل از مناقصه (بندهای 1-1، 1-1، 2-3 بخشنامه) شامل اعتبار، زمین، نقشه، عدم کاربرد مناسب در تونل سازی و کارهای زیرزمینی و همچنین سقف پایین حداکثر پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار به شمار می آید.

  کلیدواژگان: فهرست بهای تجمیع شده راه و باند، راه سازی، برآورد هزینه
 • رضا محمدحسنی*، ارش رسایزدی صفحات 1531-1546
  سرعت غیرمجاز یکی از عوامل اصلی وقوع تصادفات رانندگی است. در اثر سرعت غیرمجاز در راه های برون شهری نه تنها احتمال وقوع تصادف افزایش پیدا می کند بلکه بر شدت تصادفات نیز افزوده می شود، لذا کنترل سرعت امری واجب به نظر می رسد. نکته حایز اهمیت دیگر تلاش برای جلوگیری از وقوع تخلف سرعت غیرمجاز است. در این پژوهش سرعت متوسط ترافیک برای محور خرم آباد به اراک برای آینده نزدیک پیش بینی می شود. چنانچه سرعت متوسط پیش بینی شده به سرعت مجاز نزدیک یا از آن بیشتر شود، می توان قبل از وقوع حادثه تمهیدات لازم به منظور کاهش سرعت متوسط ترافیک به وسیله استفاده کنندگان از راه یا گردانندگان سیستم اندیشیده شود. به منظور پیش بینی سرعت متوسط ترافیک، داده ترافیکی محور یاد شده توسط دستگاه های سرعت سنج در سال های اخیر ثبت شده است. استخراج ویژگی های موثر بر سرعت ترافیک نیز سبب تکمیل شدن مجموعه داده شده می شود تا بتوان از این ویژگی ها برای پیش بینی سرعت متوسط استفاده کرد. سه مدل ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی به عنوان سه روش مبتنی بر یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گرفته اند. هر سه روش قابلیت تحلیل داده های حجیم ترافیکی را داشته و در ضمن روش شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی به عنوان یک روش مبتنی بر یادگیری عمیق تطابق بیشتری با ماهیت سری زمانی داده دارد. نتایج نشان می دهد برای هر دو جهت رفت وبرگشت این محور، زمانی که تنها از ویژگی های تقویمی و آب وهوا استفاده شود میانگین درصد خطای مطلق مدل ها بین 8/2 تا 1/5 درصد است و درصد پیش بینی صحیح سرعت های بالای 85 کیلومتر بر ساعت بالای 80 درصد است. همچنین با افزودن مقادیر مشاهده شده سرعت در بازه زمانی 3 تا 8 ساعت گذشته به عنوان متغیر پیش بینی کننده، میانگین درصد خطای مطلق مدل ها به 5/2 تا 6/4 درصد تقلیل پیدا می کند.
  کلیدواژگان: تشخیص تخلف سرعت، شبکه عصبی بازگشتی، شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان، یادگیری ماشین
|
 • ALIREZA AFKHAM, Shahriyar Afandizadeh *, Ali Naderan Pages 1347-1364

  The issue of transportation is one of the issues that has always been an integral part of the country's macro and strategic plans due to its connection with the country's macroeconomic and social infrastructure and the interaction between them. Examining and analyzing the opinions of those involved and stakeholders in the field of road transport for policy-making in this sector is the most important indicator of external road transport evaluation, which shows important issues such as evaluating delays and the impact of travel time on system utility. The study method is the design of a questionnaire, although part of it is apparently a pairwise comparison questionnaire (fuzzy AHP), but in the initial layer, the classification of variables of this questionnaire has been done with the help of rotating analysis included, which is a new method. In the first part, the inquiries from the passengers were made directly in the terminals of the west, east, south and Beyhaqi of Tehran due to the restrictions in four consecutive days and in the other twenty selected terminals with the help of local representatives. The system is optimized and improved with the help of suggested solutions. The most important results obtained from weighting are the indicators that have been considered for evaluation and pairwise comparisons; Dynamics of incentive policies (categories 1-0.27); System traffic performance (category 2-0.26); Safety (categories 2-0.39), welfare services (categories 1-0.21) and intelligent systems (categories 2-0.16). Therefore, from the results of weighting, it can be seen that the dynamics of incentive policies and policy types can with a high coefficient of micro and macro indicators to increase the share of public road transport and also focus the users' proposed solutions to increase the share of transportation. The general approach has been to policy-making, optimizing travel time, increasing the level of safety and quality of services that interact with the comparison method. Priority is given to the implementation of infrastructure projects in the field of public road transport, development of intra-terminal and in-terminal welfare services complexes, development and modernization of intelligent transport infrastructure, and acceleration of fleet modernization.

  Keywords: Public Road Transport System, Rotational Analysis, Incentive Policies Dynamics, Road Public Transport Travel Time
 • Alireza Shakiba, Ali Nahvi *, Tayebeh Ferdousi, Faride Haghshenaskashani Pages 1365-1381
  Qualification and assessment of job competencies of drivers increase productivity and reduce the rate of bus accidents. Among the important benefits of pre-employment qualification is the increased level of job compatibility of urban bus drivers. This paper aims to design a competency model for urban bus drivers in Tehran. The research method is quantitative and applied in terms of purpose. The statistical population includes 2000 private-sector drivers of urban buses in Tehran. The quantitative sampling method is simple random due to the homogeneity of the statistical population. The relevant questionnaire was distributed through probability sampling based on Cochran’s equation among 321 drivers. The results were obtained by analyzing data through confirmatory factor analysis using the factor loading rotated matrix. The weight factors for the the codes were calculated between 0.702 and 0.990 and for the categories between 0.841 and 0.980. The results confirmed all the seven dimensions, which had been obtained previously from the qualitative grounded theory through in-depth and semi-structured interviews with experts. These dimensions include general competencies, physical health, psychological health, driving knowledge, driving skills, communication skills, and cognitive ability.
  Keywords: Driver qualification, urban bus, driver's health
 • Mohammad Worya Khordehbinan, MahmoodReza Keymanesh *, Shams Nowbakht Pages 1383-1395

  In this study, the waste polybutadiene rubber was used for the first time to improve the bitumen performance at intermediate  and low temperatures. The 85/100 bitumen samples were prepared using a high-shear mixer with 1, 2, 2.3, 3, 4 and 5% polymer. The rotational viscometer, softening point, penetration and ductility tests were first performed on the polymeric bitumen. The initial results of the study showed that polybutadiene rubber increases the viscosity and softening point and increases  the penetration index. In the ductility test, by increasing the amount of polymer, the cohision property of modified bitumen is decreased, and for the percentages greater than 2.3%, the ductility level is less than 100 cm. Therefore, the 2.3% level was selected as the maximum amount of polybutadiene rubber in the subsequent tests. Then, the dynamic shear rheometer test at the medium temperatures and the bending beam rheometer test at low temperatures were conducted on the modified bitumen sample for the 1, 2 and 2.3% polymer. The results of the study showed that this polymer improves the bitumen performance at the medium and low temperatures and can improve the low bitumen temperature up to 1°. In order to evaluate the role of this polymer in the asphalt mixture, the semi-circular bending test was performed at low temperature. The results of the asphalt mixture test showed that polybutadiene rubber at 2.3 wt% of bitumen increases the fracture toughness by 65% at -10 °C.

  Keywords: Bitumen, polybutadiene rubber, Cracking, Medium temperature, Low temperature
 • Gholamali Shafabakhsh *, Saeid Asadi, Abolfazl Mohammadi Janaki Pages 1397-1414

  In the past decades, many researchers have tried to improve the properties of bitumen and use such bitumen in asphalt mixtures. Adding rubber powder to bitumen and producing rubber asphalt creates desirable properties for the asphalt mixture, which will be a step towards moving towards sustainable development and environmental protection. The main disadvantage of this type of asphalt mix is ​​the increase in mixing temperatures and density, thereby increasing construction costs and difficulty of execution. In this research, the effect of semi-hot paraffin additive on reducing the mixing temperature of rubber asphalts has been investigated. Bitumen was mixed with two different percentages of 8 and 16 percent of rubber powder and modified with three different percentages of 1, 2 and 3 percent by weight of paraffin additive asphalt mixture. Also, samples of asphalt mixture were prepared and then compacted at two mixing temperatures of 130 and 150 degrees by Marshall method. To evaluate the performance of the asphalt samples, Marshall tests (strength and fluidity), dynamic creep and resilience modulus were performed. The results of modulus test showed that by adding rubber powder to asphalt mixtures as well as increasing the fiber modulus, the modulus increases. The results of dynamic creep test also showed that at a mixing temperature of 150 °C the furrowing resistance was better than the control samples. However, at a mixing temperature of 130 °C, the grooving resistance is reduced. The results also showed that increasing the percentage of parafiber improves the corrosion resistance of rubber asphalts.

  Keywords: rubber asphalt, Warm Mix Asphalt, Parafiber, Rutting, Dynamic Creep
 • Keyvan Baghei, Najmeh Neysani Samany *, Mohamad Reza Jelokhani Niaraki, Ara Toomanian, Leila Hajibabai Pages 1415-1435
  Allocating the largest share of waste management costs to the collection sector on the one hand, and the necessity for operational efficiency of this system by reducing the spent time on the other hand, highlights the importance of optimization of waste collection and transport system as a principle in waste design and management. The importance of this issue is that even little improvement in the collection system could have a considerable impact on reducing total costs. Therefore, in order to develop a management system for (fleet collection and transportation), this paper presents an appropriate model for vehicles (truck) routing that determines the appropriate truck route, timetable, starting point, destination, and routes of each truck. The main innovation of this paper is the application of WebGIS and the development of optimal routing for waste collection vehicles with an emphasis on spatial parameters and features. To obtain an appropriate answer, routing vehicles with limited waste collection capacity were used in order to minimize the travel time and consider limiting parameters including, 1- maximum total allowable travel time and 2 – maximum allowable covered distance of vehicles. With the aim of optimal management of waste collection, features such as the amount of waste in each trash bin, the amount of time required to discharge each trash bin, the direction of network traffic, vehicle operating hours, road speed limits, time impedance and distance impedance of each edge were considered. The results show that in comparison to the current fleet, the proposed approach reduces travel time, distance, and fuel consumption by 14%, 24%, and 35%, respectively. User satisfaction with the WebGIS was also assessed indicating that 89% of the users are satisfied with this system.
 • AmirMohammad Sadrani, AhmadReza Jafarian Moghaddam *, Mohsen Aboutalebi Esfahani, AmirMasoud Rahimi Pages 1437-1455

  Bus dwell times on urban bus operations play a critical role in correct scheduling and punctuality. Dwell time, since it is the amount of time at which boarding and alighting processes are performed, can account for the vast majority of the total travel time. Under peak load conditions, dwell time can experience a remarkable rise due to the friction existing between on-board passengers. The purpose of this study is to provide a number of strategies which are able to reduce the amount of dwell time. To do this, the previous studies in which the dwell time has been modeled by taking account of on-board crowding are investigated. Moreover, the present study simulates the flow of passengers by means of simulation tools to determine the optimal bus layout, including the optimal number of doors and their width. Being able to predict how a bus design affects passenger flow would consequently be highly valuable during bus development. The results show that the increase in bus doors can lead to a sharp decline by 37.6 percent in dwell time over considering three scenarios. Furthermore, increasing the width of doors and improving boarding policy can reduce bus dwell time.

  Keywords: public transport, In-vehicle congestion, dwell time, Bus layout, Passenger flow simulation
 • Rahim Ildarabadi * Pages 1457-1467
  In recent years, the extension of cities and cars has led to some crises such as increased fuel consumption, air pollution and urban traffic. Often a significant amount of vehicle energy is wasted as a result of sequential braking in high-traffic cities. Thus, the recovery and reuse of braking energy reduces fuel consumption and reduces air pollution. In this paper, we have estimated the average amount of energy and power lost in automobiles in Tehran due to braking in front of traffic lights according to statistics of 2014 and then have calculated the daily amount of energy that can be recycled. Comparing the recoverable energy from these brakes with the daily energy produced by the Parand power plant and the electricity consumption of the houses shows that only this type of braking can save 3% of the energy produced by the Parand power plant, which is equivalent to the electricity consumption of 96,000 residential houses. He searched. The results of the calculations can significantly tempt and justify the design and use of energy regenerative braking systems.
  Keywords: Air pollution, Urban Traffic, Energy Braking, Energy Regenerative Braking
 • Ali Soltani *, Masoud Javadpoor, Fatemeh Shams, MohammadReza Bazregar Pages 1469-1487

  Walking between school and home is a good opportunity for students to reach the recommended level of physical activity during the day. The paper aims to investigate the effect of individual and family factors on the walking of primary school students to school. The study students (n: 1503) were randomly selected from 18 primary schools in Shiraz. The questionnaire included the student's travel type, their individual characteristics (age and gender), family characteristics (parental occupation and education, average income and so on) were completed and analyzed using the binary logistic regression model. Findings showed girls have less tendency to walk. In addition, increasing the father's level of education reduces walking among students. Moreover, an increase in the number of children in the family, having active daily trips by mothers and Improving parents' attitudes toward the quality of passages will increase students walking to school. Meanwhile, car ownership, the number of family members with driving licenses, average income, and parental attitudes toward traffic accidents and parental perception toward the walking time to school were indirectly related to a student walking. The present study highlights the importance of individual and family factors on students' walking rates for urban planners and policymakers. One of the important results of this study is that by changing the pattern of mother daily trips from personal vehicles to active trips, students will be more likely to walk to school.

  Keywords: Walking, Primary School Student, School trips, Binary Logistic, Personal, Family characteristic
 • Seyyed Mohsan Hosseinian, Neda Kamboozia *, Mahmoud Ameri Pages 1489-1509
  Nowadays, it is necessary to understand the factors affecting accidents, especially on rural roads. In this study, in order to determine the most effective factor in the occurrence of accidents, analysis and modeling of effective factors on rural roads of Guilan province in 1392 to 1397 have been conducted. First, frequency analysis was used to evaluate the variables and their frequency. Then, Friedman test was utilized to prioritize the factors and exploratory factor analysis was used to determine the most effective factor in the occurrence of vehicle accidents. Finally, multiple logistic regression models were used to predict the probability of the occurrence of accidents. Based on Friedman test results, weather conditions, road surface conditions and the type of vehicle accident were identified as the first to third factors affecting accidents, respectively. Exploratory factor analysis showed that five factors as the main factors are involved in accidents that the variables of weather conditions and road surface conditions as an environmental factor were recognized as the first effective factor in accidents. Also, multiple logistic regression models with more accuracy in predicting the severity of accidents (84.7%) showed that cloudy weather, dry road surface and wet road surface had the highest effect on occurrence of accidents, respectively. Results of accident sensitivity analysis also showed that logistic regression (with the area under the curve 0.932) was much more accurate than factor analysis (with the area under the curve 0.849), which shows the high power of this model in predicting and evaluating of accidents severity.
  Keywords: Friedman Test, safety, exploratory factor analysis, Rural Accidents, Logistic regression model
 • Ehsan Forsatkar *, Behzad Shahraki Pages 1511-1529

  It is of great importance to select the estimation and payment methods in construction projects. The cost estimation is one of the most important stages in project management especially during budget determination. Considering the newly emerged Unit Rate Price Schedule by Budget and Planning Organization and lack of comprehensive studies and researches about this subject we tried to show weaknesses and strengthens of this newly introduced method compared to other ones.The research method was a qualitative one using structured interviews by means of MAXQDA10 software for results collection and analysis. The results of research are road oriented as the case study was a road construction one.From the results it is concluded that the most important advantages of this research are relative reduction of payment risk for the contractor, possibility of payment to the contractor for delayed statements compensation and lack of payment to the contractor for the transportation of in-site materials. Simultaneously, the most disadvantages are project start before satisfying tender requirements such as budget allocation, delay of land acquisition and drawings, uselessness in tunnels and underground works as well as the limit of delayed statements compensation to the contractor.

  Keywords: Integrated Unit Rate List, Road Construction, cost estimate
 • Reza Mohammad Hasany *, Arash Rasaizadi Pages 1531-1546
  Speed violation is one of the main causes of accidents. High speed not only increases the probability of occurrence of accidents but also increases the severity of accidents. So a vital point is trying to prevent the occurrence of speed violations. In this study, the hourly average traffic speed for Khorramabad to Arak highway is predicted for the future. If the predicted speed is near or exceeds the permitted speed, it is necessary to consider arrangements and preparations to reduce the average speed of traffic by users or the transportation network operators. In order to predict hourly average traffic speed, related traffic data was recorded in recent years. Many new features that affect traffic speed are extracted and used in predictive models. Three machine learning methods, including support vector machine, artificial neural network, and recurrent neural network, have been used. All three methods have the ability to analyze big traffic data, and in addition, the recurrent neural network has more consistency with the time-series nature of data. The results show that for both directions of this highway, by using only calendar and weather features, the mean absolute percentage error of the models is varied between 2.8 to 5.1 percent. Models can predict speeds over 80 kilometers per hour with precision over 80 percent. By adding the observed speed of the previous 3 to 8 hours as predictive features, the mean absolute percentage error of the models is decreased to 2.5 to 4.6.
  Keywords: Speed violation detection, Recurrent Neural Network, Artificial Neural Network, Support Vector Machine, Machine Learning