فهرست مطالب

مجله دانش گیاه پزشکی ایران
سال پنجاه و دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرشاد کرمیان، محمد سالاری، مهدی پیرنیا، عبدالله احمدپور، محمد جوان نیکخواه* صفحات 1-14

  پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه با عامل Bipolaris sorokiniana، به عنوان یکی از مهمترین بیماری های گندم در بسیاری از مناطق جهان مطرح است. در طی سال های زراعی 1396 و 1397، تعداد 147 جدایه تک اسپور قارچ از مزارع گندم استان های البرز (کرج)، کرمانشاه (کرمانشاه)، آذربایجان غربی (میاندوآب)، گلستان (گرگان) و فارس(شیراز) به دست آمد. پس از شناسایی ریخت شناختی و مولکولی جدایه ها با آغازگرهای اختصاصی گونه، آغازگرهای تیپ آمیزشی بر اساس نواحی حفاظت شده از ایدیومورف هایMAT-1 و MAT-2 طراحی گردید و فراوانی ایدیومورف های تیپ های آمیزشی جدایه های B. sorokiniana، به روش Multiplex PCR تعیین گردید. از مجموع 147 جدایه در پنج جمعیت، 86 جدایه به تیپ آمیزشی MAT-1 و 61 جدایه به تیپ آمیزشی MAT-2 متعلق بودند. در بین پنج جمعیت مورد آزمایش، در جمعیت های شیراز وگرگان فراوانی جدایه های متعلق تیپ آمیزشی MAT-1 بیشتر از تیپ آمیزشیMAT-2 بود. با توجه به نتایج آزمون کای اسکویر (X2)، جمعیت های کرج، کرمانشاه و میاندوآب فاقد اختلاف معنی داری در سطح پنج درصد (P< 0.05) بودند. بنابراین، جمعیت های کرج، کرمانشاه و میاندوآب دارای پتانسیل تولیدمثل جنسی بیشتری نسبت به جمعیت های شیراز وگرگان می باشند. به علاوه، جدایه های همه جمعیت ها جهت ارزیابی وضعیت باروری جنسی از طریق تلاقی متقابل با تیپ های آمیزشی مخالف روی محیط غذایی مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از گذشت دو ماه، سودوتسیوم های فاقد آسک و آسکوسپور بالغ تشکیل گردید.

  کلیدواژگان: ایدیومورف، تلاقی، پی سی آر، تولیدمثل جنسی، نمونه برداری
 • مرضیه حاتمی، علی اصغر سراج*، مهدی مهرابی کوشکی، معصومه ضیایی صفحات 15-24

  پروانه برگخوار چمن با نام علمی Spodoptera cilium (Guenee 1852) یکی از آفات چمن در فضای سبز مناطق جنوبی ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. این تحقیق به منظور بررسی کارآیی دو سویه ایرانی قارچ Beauveria bassiana Vuill (Bals.) شامل IRAN440C و IRAN441C روی لاروهای S. cilium در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه صورت گرفت. لاروها در دمای1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و تناوب نوری 16:8 ساعت روشنایی: تاریکی روی برگ چمن پرورش یافتند. اثر غلظت های مختلف دو سویه قارچ بر لارو های سن دوم و چهارم، با دو روش غوطه وری لاروها و آغشته سازی برگ چمن با سوسپانسیون اسپور انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو سن لاروی، درصد تلفات با افزایش غلظت اسپور، افزایش می یابد. بر اساس میزان تلفات ایجاد شده در دو مرحله، در هر دو روش، بیشترین درصد تلفات تجمعی (1/51 درصد) در غلظت 106×5 اسپور در میلی لیتر مشاهده شد. با افزایش غلظت سوسپانسیون کاهش معنی داری در مدت زمان لازم برای از بین بردن 50 درصد جمعیت لاروها مشاهده شد. نتایج ما نشان داد که سویه IRAN440C قارچ B. bassiana در غلظت 106×5 اسپور در میلی لیتر موثرترین سویه از لحاظ زهرآگینی و ایجاد درصد تلفات بالا در جمعیت لاروهای برگخوار چمن شناخته شد. بنابراین، این سویه میتواند در برنامه های کنترلی کرم برگخوار چمن در فضای سبز شهری مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیکی، بیمارگر حشرات، بیماری قارچی، بیماری زایی، Spodoptera cilium
 • قدیر نوری قنبلانی*، لیلا متقی نیا، زهرا عابدی، علیرضا نوری صفحات 25-39
  زنبورVenturia canescens Gravenhorst یکی از پارازیتوییدهای مهم بال پولکداران آفت است که پراکنش جهانی دارد. برای ارزیابی کارآیی دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک، مطالعه رفتار جستجوگری آن ها ضروری است. در بررسی حاضر، ترجیح سنی میزبان (بین لاروهای سنین اول و چهارم)، واکنش تابعی (تراکم های 2، 4، 8، 16، 24، 32 و 64 عددی از لاروهای سن چهارم) و تداخل متقابل زنبورV. canescens (تراکم های 1، 2، 4، 6 و 8 عددی از زنبورها) روی لاروهای بید سیب زمینی،Phthorimaea operculella Zeller ، بررسی شد. در آزمایش ترجیح، لاروهای سن چهارم بید سیب زمینی توسط زنبور ترجیح داده شدند. نتایج تجزیه رگرسیون لجستیک نشان داد که واکنش تابعی زنبور V. canescens نسبت به لاروهای سن چهارم بید سیب زمینی از نوع دوم بود. مقدار پارامترهای قدرت جستجو (a) و زمان دست یابی(Th) این زنبور به ترتیب 174/1 بر ساعت و 347/1 ساعت تخمین زده شد. در آزمایش تداخل متقابل، قدرت جستجوگری زنبور بین 0810/0 تا 1111/0 بر ساعت متغیر بود که بیش ترین مقدار آن در تراکم های 1 و 2 و کم ترین آن در تراکم 8 زنبور به دست آمد. شیب خط رگرسیون یا ضریب تداخل 1356/0- محاسبه شد که نشان دهنده بروز تداخل متقابل بین زنبورها بود. بر اساس نتایج این پژوهش، رفتار جستجوگری زنبور V. canescens تحت تاثیر مرحله سنی و تراکم میزبان و نیز تراکم زنبورها قرار داشت. بنابراین، زنبور V. canescens پتانسیل خوبی برای استفاده در برنامه های مدیریت تلفیقی بید سیب زمینی دارد.
  کلیدواژگان: زنبور پارازیتوئید، واکنش تابعی، تداخل، ترجیح، بید سیب-زمینی
 • مریم ملک محمدی*، معین جعفری پوردراگاهی، امیرعباس رفعتی صفحات 41-58
  استفاده از اسانس های گیاهی در برنامه های مدیریتی آفات به عنوان جایگزین یا مکمل حشره کش های شیمیایی، ایمن و نویدبخش به نظر می رسد. چنین امکانی منوط به رفع نواقصی همچون ناپایداری شیمیایی، تبخیرپذیری و حلالیت کم اسانس های گیاهی در آب است. استفاده از نانوفرمولاسیون ها با امکان رهایش کنترل شده یک راه کار موثر در جهت رفع نواقص فوق به شمار می آید. پژوهش پیش رو با هدف شناسایی ترکیبات موثر اسانس آزاد پونهMentha longifolia و نانوفرمولاسیون آن با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی و تهیه نانو سیلیکای حاوی اسانس پونه به روش سل- ژل و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن در جهت امکان سنجی کاربرد در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات انجام شده است. نتایج نشان دهنده بیشترین فراوانی کتون ها (پیپریتنون 32% و پولگون 44/17%) و منوترپن های اکسیژن دار (01/24%) در بین اجزاء سازنده اسانس بود. بهترین ترکیب اجزاء و شرایط انجام واکنش نیز از نظر اندازه ذرات نانوفرمولاسیون تهیه شده و کارایی کپسوله شدن عبارت بود از تترا اتیل ارتو سیلیکات (TEOS) (5/0 میلی لیتر)، ستیل تری متیل آمونیوم برماید (CTAB) (08/0 گرم)، اسانس (1 ملی لیتر)، اتانول (13 میلی لیتر)، آمونیاک 25% (5/0 میلی لیتر)، استفاده از همزن التراسونیک به مدت 2 ساعت در دمای اتاق و در نهایت سانتریفیوژ به مدت 5 دقیقه (rpm 15000). از ویژگی های نانو سیلیکای حاوی اسانس پونه، تهیه شده با استفاده از روش سل- ژل، قطر متوسط ذرات 80-66 نانومتر، پتانسیل زتای37-، شاخص پراکندگی 2/0 و راندمان ریزپوشانی 64/79 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: اسانس، پونه، ریزپوشانی، سل- ژل
 • سیروس آقاجانزاده*، مولود غلام زاده چیتگر، محمود حسن زاده، اسماعیل غلامیان صفحات 59-71

  کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri Mulsant از عوامل مفید در باغ های مرکبات علیه شپشک های گیاهی می باشد. اثر چهار تیمار حشره کش در غلظت توصیه شده شامل روغن معدنی EC 1 درصد، روغن معدنی مایونز 1 درصد، صابون حشره کش پالیزین 5/2 در هزار و بوپروفزین 5/0 در هزار به همراه تیمار شاهد (آب) روی فراسنجه های جدول زیستی کفشدوزک شکارگرC. montrouzieri تعیین شد. آزمایش روی لاروهای سن چهارم کفشدوزک انجام و از نتاج افراد بالغ ظاهر شده برای ارزیابی جدول زیستی استفاده شد. کمترین میانگین تعداد تخم های گذاشته شده مربوط به تیمار بوپروفزین (6/50 عدد تخم) بود که این مقدار در حدود 8/2 برابر کمتر از شاهد (5/146 عدد تخم) بود. همه ترکیبات آزمایش شده به جز روغن مایونز 1 درصد، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و نرخ خالص تولید مثل (R0) را در مقایسه با شاهد به طور معنی داری کاهش دادند. فراسنجه های جدول زیستی کفشدوزک کریپتولموس در تیمار با بوپروفزین از سایر تیمارها بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند و در تیمارهای روغن معدنی EC و پالیزین با تیمار روغن مایونز اختلاف معنی دار آماری نداشتند. طبق نتایج، از کاربرد همزمان بوپروفزین در مدیریت تلفیقی شپشک های گیاهی به همراه کفشدوزکC. montrouzieri اجتناب شود. پس از تایید نتایج با انجام آزمایش های مزرعه ای، می توان از ترکیبات جایگزین نظیر روغن های معدنی و پالیزین استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مرکبات، شپشک های گیاهی، شکارگر، صابون حشره کش، مدیریت تلفیقی
 • طیبه علی زمانی، جهانشیر شاکرمی*، مژگان مردانی طلایی، آرش زیبایی صفحات 73-85

  کیفیت گیاهان میزبان به عنوان سطح اول تغذیه و یک عامل کلیدی موثر، توانایی زیستی آفات گیاهخوار را تحت تاثیر قرار می ‎دهد. شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، یکی از آفات مهم محصولات کشاورزی با دامنه میزبانی وسیع و توانایی بالا در انتقال بیمارگر های مهم ویروسی است. این پژوهش به منظور بررسی اثر محلول پاشی کودهای ریزمغذی آلفا آهن، سولفات روی، سولفات مس و سولفات منگنز بر چند ویژگی فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی Capsicum annuum L.، و نیز تاثیر آن بر چند پارامتر زیستی شته سبز هلو در شرایط گلخانه انجام شد. ثبت طول مراحل مختلف نشو و نمایی شته به صورت روزانه و برآورد پارامترهای زیستی آن با استفاده از روش جدول زندگی دوجنسی انجام شد. نتایج نشان داد که میزان کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتنویید در گیاهان تیمار شده با کودهای ریزمغذی افزایش یافت. همچنین، محلول پاشی کودهای ریزمغذی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه را طی برهمکنش تغذیه ای بین گیاهان تیمار شده و شته در مقایسه با شاهد و گیاهان تیمار شده قبل از آلودگی به شته به طور معنی داری افزایش داد. از سوی دیگر، گیاهان تیمار شده با ریزمغذی های مختلف، پارامترهای زیستی شته را تحت تاثیر قرار دادند و کمترین طول دوره های زیستی و پوره- زایی، زادآوری و طول عمر حشرات کامل در گیاهان تیمار شده با ریزمغذی منگنز مشاهده شد. طبق نتایج این بررسی، محلول پاشی فلفل دلمه ای با ریزمغذی ها می تواند سبب القای مقاومت آنتی بیوز در آن و احتمالا سایر گیاهان میزبان شته سبز هلو شود و در قالب برنامه های مدیریت تلفیقی این آفت مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شته سبز هلو، القای مقاومت، جدول زندگی، کود ریزمغذی
 • مهیار شیخ الاسلامی*، شهرام نعیمی، سید باقر محمودی، علی جلیلیان صفحات 87-95
  در این تحقیق، کارآیی ماده بیولوژیکی رویین 1 بر اساس باکتریBS 106 Bacillus subtilis در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند با عامل Rhizoctonia solani بررسی شد. آزمایش به صورت طرح آماری کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در دو مزرعه تحقیقاتی در شهرستان کرمانشاه در سال زراعی 98-1397 انجام گردید. عامل اصلی شامل شش تیمار به ترتیب تیمار بذر با ماده بیولوژیکی رویین 1 با غلظت های 100، 200 و 400 گرم ماده تجارتی برای چهار کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار، تیمار بذر با رویین 1 با استفاده از دستگاه پوشش دهی بذر با محلول حاوی200 گرم ماده تجارتی در چهار کیلوگرم بذر، تیمار کربوکسین تیرام و شاهد. عامل فرعی عبارت از محلول ریزی در دو سطح شامل کاربرد و عدم استفاده از آن بود. نتایج این تحقیق نشان داد که عامل اصلی به صورت پوشش بذر به صورت های مختلف تاثیری در کاهش شدت بیماری و یا افزایش محصول نداشت، اما عامل فرعی به صورت محلول ریزی سبب کاهش شدت بیماری و افزایش عملکرد در سطح آماری یک درصد شد. با اعمال تیمار محلول ریزی ماده تجارتی رویین 1 به میزان 200 گرم در هکتار در دو مرحله 45 و 90 روز بعد از کاشت، میانگین شاخص بیماری از 4/4 (میانگین تیمار شاهد) به 58/3 (میانگین تیمار محلول ریزی) رسید. در نتیجه شاخص بیماری به میزان 82/0 واحد (معادل تقریبی2/8 درصد میزان آلودگی) کاهش یافت. همچنین میانگین محصول از 39560 کیلوگرم در تیمار شاهد به 48080 در تیمار محلول ریزی افزایش یافت که معادل 72/17 درصد افزایش محصول در هکتار است.
  کلیدواژگان: پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه، تیمار بذر، کنترل بیولوژیکی
 • المیرا مختارنژاد، شهرام ارمیده*، محمود رضازاد باری، محمدحسن صفرعلیزاده، محمدرضا رضاپناه، مریم فروزان صفحات 97-113

  در پژوهش حاضر بیمارگری اسپور و کریستال باکتری (HD-1) Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki تولیدشده در انواع محیط کشت در شرایط تخمیری و غیر تخمیری روی سن دوم لاروی Ephestia kuehniella L. بررسی شد. تعداد کلنی ، تعداد اسپور، ضریب شکست نوری (OD) و وزن خشک سلولی در محیط کشت غنی شده و غنی نشده در شرایط تخمیری پس از 96 ساعت کشت به ترتیب (1014×2/28 CFU برمیلی لیتر، 1010× 8/11اسپوربرمیلی لیتر، 108× 0/28میلی گرم-برمیلی لیتر، 0/11گرم برلیتر) و (1014×6/26 CFU برمیلی لیتر، 1010× 0/10 اسپور بر میلی لیتر، 108× 4/24 میلی گرم برمیلی لیتر، 9/9 گرم برلیتر) و در شرایط تخمیر نشده (1014×1/18CFU بر میلی لیتر،1010× 1/8 اسپوربر میلی لیتر، 108× 4/16 میلی گرم بر میلی لیتر، 9/8 گرم برلیتر) و (1014×8/16CFU بر میلی لیتر، 1010× 4/7 اسپوربرمیلی لیتر، 108× 6/15میلی گرم برمیلی لیتر، 9/7 گرم برلیتر) به دست آمد. شاخص LC50 سوسپانسیون اسپور و کریستال رشد کرده در محیط کشت غنی شده و غنی نشده در شرایط تخمیر شده در مدت 96 ساعت کشت، پس از دو روز تیمار لاروها (9/0 و 0/3) و در شرایط تخمیر نشده (5/1 و 2/4) میکروگرم برمیلی لیتر و شاخصLT50 در شرایط تخمیر شده (2/6 و 7/10) و در شرایط تخمیر نشده (2/7 و 6/12) ساعت برآورد شد. بررسی های زیست سنجی میزان مرگ ومیر حاصل از سوسپانسون رشد کرده در محیط کشت غنی شده و غنی نشده در شرایط تخمیر شده پس از 96 ساعت کشت، پس از دو روز تیمار لاروها به ترتیب (0/61 و 6/46) و در در شرایط تخمیر نشده (3/53 و 6/38) درصد نشان داد. نتایج نشان داد محیط کشت غنی شده در شرایط تخمیر شده سبب تولید بیشترین میزان اسپور و کریستال و در نتیجه افزایش زهرآگینی باکتری روی لارو سن دوم پروانه E. kuehniellaشد.

  کلیدواژگان: Bacillus thuringiensis (Bt). subsp. kurstaki، Ephestia kuehniella، تخمیر، محیط کشت غنی شده
 • صبا دلفان، محمدرضا بی همتا*، سید طاها دادرضایی، علیرضا عباسی، هادی علیپور صفحات 115-133
  شناسایی منابع ژن های مقاومت گیاهچه ای و گیاه کامل برای هرمی کردن ژن ها، آرایش ژنی و ایجاد ارقام گندم دارای مقاومت پایدار، برای کنترل زنگ قهوه ای گندم، با عامل .Puccinia triticinea Erickss امری ضروری است. در این پژوهش تعداد 218 ژنوتیپ گندم بومی ایران که از مناطق مختلف جمع آوری شده بود، در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلستان اهواز طی سال 99-1398 به صورت خطوط یک متری کشت شده و با پاتوتیپ های شایع زنگ قهوه ای خوزستان شامل LR-98-8، LR-98-14، LR-94-5 و LR-97-4 تیمار شدند. واکنش گیاهچه ای نیز در گلخانه های واحد بیماری شناسی غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج با پنج پاتوتیپ شایع ایران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار انجام شد. برای ارزیابی مقاومت از شاخص هایی تیپ آلودگی، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، شدت نهایی آلودگی و ضریب آلودگی استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب 10 و هفت درصد از ژنوتیپ ها در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای مقاومت نشان دادند. در مرحله گیاه کامل واکنش 23 ژنوتیپ به صورت نیمه مقاوم (MR: moderately resistant) و 14 ژنوتیپ به صورت نیمه حساسMS: moderately susceptible)) بود. ضریب همبستگی بین شدت نهایی آلودگی، با مقادیر ضریب آلودگی و سطح نسبی زیر منحنی پیشرفت بیماری (rAUDPC)، به ترتیب 989/0 و 949/0 بود. در نهایت 30 ژنوتیپ با خصوصیات مورد نظر یعنی شدت نهایی آلودگی 40-0 درصد، ضریب آلودگی 40-0 وrAUDPC بین 30-0 درصد به عنوان ژنوتیپ های مطلوب انتخاب شدند. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ های مورد نظر را در چهار گروه حساس (S: Sensetive)، نیمه حساس (MS)، نیمه مقاوم (MR) و مقاوم (R: Resistance) طبقه بندی کرد.
  کلیدواژگان: زنگ قهوه ای گندم، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، مقاومت گیاهچه ای، مقاومت گیاه کامل
 • جمشید سلطانی ایدلیکی*، محسن مهرور، سید باقر محمودی صفحات 135-147
  ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus, BBSV) ازجمله ویروس های خاک برد چغندرقند است. در این تحقیق، 80 نمونه چغندرقند از مزارع خراسان رضوی و شمالی جمع آوری شد. پس از استخراج RNAی کل آن ها، ناحیه 3'UTR ژنوم ویروس به تعداد 315 نوکلیوتید با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز با رونویسی معکوس و بهره گیری از آغازگرهای اختصاصی رفت و برگشتی تکثیر شد. این ناحیه در شش جدایه مختلف پس از همسانه سازی، توالی یابی و در NCBI ثبت شدند. نتایج بررسی خویشاوندی این جدایه ها (بر اساس (3'UTR با کل جدایه های ثبت شده در بانک جهانی نشان داد که آن ها در دو گروه عمده I و II قرار می گیرند به طوری که هر یک به دو زیرگروه تقسیم می شوند. شش جدایه این بررسی با 23 جدایه از نقاط مختلف ایران در زیرگروه IA و چهار جدایه دیگر از خراسان در زیرگروه IB جای گرفتند. سه جدایه از کرمانشاه و یک جدایه از همدان (Ir-KSh5,Ir-KSh4 Ir-KSh6 و Ir-Ha2) در زیرگروه IIA قرار گرفتند. چهار جدایه از کرمانشاه Ir-KSh9,Ir-KSh8,Ir-KSh7) و Ir-KSh10) به همراه جدایه های چینی، اروپایی و آمریکایی زیرگروه IIB را تشکیل دادند. نتایج مقایسه نوکلیوتیدی توالی شش جدایه نشان داد که اگرچه تغییر نوکلیوتیدی مهم در موقعیت 3477 (یوریدین بجای گوانین) صورت نگرفته است، اما در موقعیت 3398 آدنین جایگزین گوانین و در موقعیت 3393 فقط در جدایه فریمان (MW274750) یوریدین بجای سیتوزین جایگزین شده است. نتایج مقایسه میانگین شباهت نوکلیوتیدی ناحیه 3'UTR این جدایه ها نشان داد که با جدایه های ایرانی (به غیر از جدایه-های کرمانشاه با 52/92 درصد) در دامنه بین 75/98-37/97 درصد مشابهت دارند.
  کلیدواژگان: بیماری های چغندرقند، توالی یابی، ویروس های گیاهی
 • اعظم امیری* صفحات 149-156
  این مطالعه اثر طول دوره رشدی پیش از بلوغ بر طول عمر حشره کامل و رفتارهای جفت گیری سوسک چهار نقطه ای حبوبات، (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus را بررسی می کند. در آزمایش حاضر، از تخم های هم سن و حشرات کامل باکره یک روزه استفاده شد. طول عمر حشرات کامل مرتبط با هر دوره رشدی، تعداد تخم و درصد تفریخ و پارامترهای مرتبط با جفت گیری شامل درصد موفقیت جفت گیری، درصد عدم پذیرش نرها، درصد نرهای بی رغبت به جفت گیری، زمان تاخیر جفت گیری، زمان شروع و طول مدت لگد زدن توسط ماده و طول مدت جفت گیری ثبت شد. نتایج نشان داد طول دوره رشدی تاثیر معنا داری بر طول عمر حشرات ماده نداشت ولی بر طول عمر حشرات نر اثر معنی دار داشت. به طوری که حشرات نری که طول دوره رشدی بسیار کم یا بسیار زیاد داشتند، طول عمر کمتری نسبت به حشرات نر ظاهر شده در میانه دوره (با طول دوره رشدی متوسط) داشتند. حشرات نر با طول دوره رشدی زیاد، قابلیت کمتری در موفقیت در برابر مقاومت حشره ماده و نهایتا موفقیت در جفت گیری داشتند. همچنین مدت زمان جفت گیری از طول دوره رشدی حشره تاثیر پذیرفت. به طور کلی، طول دوره رشدی سوسک چهار نقطه ای حبوبات تاثیر مستقیمی در طول عمر حشرات کامل و رفتارهای جفت گیری آن دارد و توجه به این موضوع در انتخاب حشرات برای آزمایشهای مختلف اهمیت داشته و میتواند در کاهش خطاهای آزمایش نقش بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: دوره رشدی، جفت گیری، سوسک چهار نقطه ای حبوبات، طول عمر، Callosobruchus maculatus
 • سمانه کریمی، ذبیح الله اعظمی ساردویی، فرناز فکرت صفحات 157-172

  در این تحقیق، اثرات ضایعات خشک گریپ‌فروت در سطوح (w/w) 3، 5 و 7% و کنجاله کنجدw/w)) 5/0، 1 و 5/1% جهت کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica درون ریشه گوجه‌فرنگی در خاک سترون و غیر سترون در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین نسبت C:N خاک، فنل کل ریشه، کلروفیل و فاکتورهای رشدی گیاه میزبان ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای ضایعات گریپ‌فروت 7% و کنجاله کنجد 5/1% در خاک غیرسترون، جمعیت نهایی نماتد را به ترتیب به میزان 5/54 و 83% کاهش دادند. افزایش درصد ضایعات باعث بهبود شاخص‌های رشدی گیاهان آلوده شد. بیشترین افزایش در تیمارهای ضایعات گریپ‌فروت 7% و کنجاله کنجد 5/1% در خاک غیرسترون و کمترین مقدار در شاهد و خاک سترون صورت گرفت. نسبت C:N در تیمارهای ضایعات گریپ‌فروت 7% و کنجاله کنجد 5/1% در خاک غیرسترون به ترتیب 06/8 و 17/10 بود. مقدار فنل کل ریشه و کلروفیل برگ تیمار شده گوجه‌فرنگی آلوده به نماتد نسبت به شاهد افزایش یافت. در بررسی آزمایشگاهی نیز کمترین میزان زنده‌مانی لاروهای سن دو نماتد پس از 72 ساعت در تیمارهای ضایعات گریپ‌فروت 7% به میزان 85/3% و در کنجاله کنجد 5/1% به میزان 42/44% اتفاق افتاد. هم‌چنین کمترین میزان تفریخ تخم پس از چهار روز، به ترتیب به میزان 62/4% و 88/13% مربوط به این تیمارها بود.

  کلیدواژگان: ضایعات کشاورزی، کلروفیل، فنل، C:N، مدیریت نماتد انگل گیاهی
|
 • Farshad Karamian, Mohammad Salari, Mahdi Pirnia, Abdollah Ahmadpour, Mohammad Javan Nikkhah * Pages 1-14

  Root and crown common rotdisease caused by Bipolaris sorokiniana, has caused severe losses of wheat products worldwide. A collection of 147 monoconidial isolates was made from cultivated wheat in West Azerbaijan (Miyandoab), Golestan (Gorgan), Alborz (Karaj), Kermanshah (Kermanshah) and Fars (Shiraz) provinces in 2017-2018. After morphological and molecular identification, mating type primers were designed based on a conserved DNA binding (alpha domain) in MAT-1 and the high mobility group (HMG) domain in MAT-2. Frequency of mating type idiomorphs of B. sorokiniana isolates were done by multiplex PCR. Among 147 isolates of five population, 86 isolates amplified by MAT-1 primer and 61 isolates by MAT-2 primer. Frequencies of MAT-1 alleles in Shiraz and Gorgan populations was more than the MAT-2 alleles. According to the results of the Chi-square test (X2), Karaj, Kermanshah and Miyandoab populations had not significant difference (P<0.05). Therefore, these three populations have the highest potential for sexual reproduction than the otherthreepopulations. In addition, isolates from all of the populations were studied to evaluate the sexual fertility in vitro. After two months, pseudothecia without mature asci and ascospores formed in media.

  Keywords: Idiomorph, cross, PCR, Sexual reproduction, sampling
 • Marziyeh Hatami, AliAsghar Seraj *, Mehdi Mehrabi Koushki, Masumeh Ziaee Pages 15-24

  Spodoptera cilium (Guenee 1852) is one of the grass pests in green space in the southern regions of Iran and many countries around the world. This study was conducted to evaluate the effectiveness of the two Iranian isolates of Beauveria bassiana (Bals.)Vuill including IRAN440C and IRAN441C on S. cilium larvae under laboratory and field conditions. The larvae were reared at 25±10 C, a relative humidity of 60±5%, and a 16:8 h (L:D) photoperiod on grass leaves. The effect of different concentrations of two fungal isolates on second and third larval instars was performed by two methods of larval dipping and grass leaf immersion with spore suspension. The results showed that in both larval instars, the percentage of mortality increased with increasing spore concentration. Based on the mortality rate for both stages, in both methods, the highest percentage of cumulative mortality (51.1%) was observed at a concentration of 5×106 spores of fungi per mL. As the concentration of the suspension increased, a significant decrease in the time required to mortality 50% of the larval population was observed. Our results indicated that the IRAN440C strain of B. bassiana at 5×106 spores of fungi per mL concentration was the most effective strain in terms of toxicity and high mortality in the population of S. cilium. Therefore, this strain can be used in control programs of grasslawn armyworm in urban green space.

  Keywords: Biocontrol, Entomopathogen, mycosis, Pathogenicity, Spodoptera cilium
 • Gadir Nouri Ganbalani *, Leila Mottaghinia, Zahra Abedi, Alireza Nouri Pages 25-39
  Venturia canescens Gravenhorst is one of the important parasitoids of lepidopterous pests with worldwide distribution. For assessing the efficiency of natural enemies in biological control, it is necessary to study their foraging behavior. In this study, host stage preference (between 1st and 4th instar larvae), functional response (densities of 2, 4, 8, 16, 24, 32, and 64 of 4th instar larvae), and mutual interference of V. canescens (densities of 1, 2, 4, 6, and 8 of wasps) were studied on potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller, larvae. In the preference experiment, the 4th instar larvae of potato tuber moth were preferred by the wasp. The logistic regression analyses revealed that the functional response of V. canescens to the 4th instar larvae of potato tuber moth was type II. Searching efficiency (a) and handling time (Th) of the wasp were estimated 1.174 h−1 and 1.1347 h, respectively. In the mutual interference experiment, the per capita searching efficiency of the wasp ranged from 0.0810 to 0.1111 h-1, with the highest value at the density of 1 and 2 and the lowest value at the density of 8 wasps. The slope of regression line or interference coefficient was estimated to be -0.1356, indicating the mutual interference among the wasps. Based on the results, the foraging behavior of V. canescens was affected by the developmental stage and density of the host, as well as the density of the wasps. So, V. canescens has a good potential for IPM programs of potato tuber moth.
  Keywords: Parasitoid wasp, Functional response, interference, preference, potato tuber moth
 • Maryam Malekmohammadi *, Moein Jaafaripoorderagahi, Amirabbas Rafati Pages 41-58
  Essential oils app;ication in integrated pest management as alternative or complementary to chemical insecticides appears quite safe and promosing. However the chemical instability, volatility and poor water solubility remain the main disadvantages of essential oils and must be resolved before being incorporated into pest management systems. Incorporation of essential oils into a controlled-release nanoformulation is an efficient approach to overcome these limitations. So the present study aimed to analyze chemical constituents of Mentha longifolia free and nanoencapsulated essential oils by gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) and describe a practical approach to synthesize nano hollow silica spheres by sol-gel method as a Mentha longifolia essential oil carrier. GC–MS analysis resulted in the detection of the 43 components, piperitenone (%32), piperitenone oxide (%24.01) and pulegone (%17.44) were the three most representative constituents. The success of M. longifolia essential oil encapsulated was characterized based on some parameters including particle size, zeta potential, polydispersity index (PDI) and encapsulation efficiency. The Optimised Reaction mixture consisting of TEOS (0.5 ml), CTAB (0.08 g), essential oil (1 ml), ethanol (13 ml), 25% ammonia (0.5 ml), 2 hours of ultrasonication at room temperature and emulsification at 15000 rpm for 5 min, resulted in particle size between 66 to 80 nm, a polydispersity index of 0.2, zeta pontencial of −37 mV and an EE of 79.64%.
  Keywords: Essential oil, Mint, Encapsulation, Sol- Gel
 • Sirous Aghajanzadeh *, Moloud Gholamzadeh Chitgar, Mahmoud Hasanzadeh, Esmaeil Gholamian Pages 59-71

  Predatory ladybeetle, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant is a beneficial agent in citrus orchards against scale insects. Effect of four insecticide treatments at recommended dose including mineral oil EC 10 ml/L, mineral oil mayonnaise 10 ml/L, insecticidal soap 2.5 ml/L and buprofezin 0.5 ml/L with control treatment (water) was evaluated on life table parameters of C. montrouzieri. The experiment was performed on fourth instar larvae and the offspring of emerged adults used to evaluate the life table parameters. The lowest mean number of eggs was related to buprofezin treatment (50.6 eggs) which was about 2.8 times less than the control (146.5 eggs). All tested compounds except mayonnaise oil 10 ml/L significantly reduced the intrinsic rate of increase (rm), the finite rate of increase (λ) and the net reproductive rate (R0) compared to the control. The life table parameters of C. montrouzieri were more affected by buprofezin treatment than other treatments, and these parameters were not significantly different in EC and palizin treatments compared with mayonnaise oil treatment. According to our results, simultaneous use of buprofezin with C. montrouzieri should be avoided in integerated management of scale insects. After confirming the results by conducting field experiments, alternative compounds such as mineral oils and palizin can be used.

  Keywords: citrus, Scale insects, predator, Insecticidal soap, Integerated management
 • Tayebeh Alizamani, Jahanshir Shakarami *, Mozhgan Mardani Talaee, Arash Zibaee Pages 73-85

  The quality of host plants as the first level of nutrition and a key effective factor affect the biological ability of herbivorous pests. Green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer), is an important pest of agricultural crops with the wide host range and the high ability to transmit important viral pathogens. This study was conducted to investigate the effect of foliar application of micronutrient fertilizers of Alpha Fe, Zinc sulfate, Copper sulfate and Manganese sulfate on some physiological and phytochemical characteristics of Capsicum annuum L., as well as some biological parameters of M. persicae under greenhouse conditions. Duration of different developmental stages of the aphid and estimation of biological parameters were recorded using the two-sex life table procedure. The results showed that the amount of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids in plants treated with micronutrient fertilizers was increased. Also, the foliar application of micronutrient significantly was increased the activity of plant antioxidant enzymes during the nutritional interaction between the treated plants and the aphid compared to the control and the treated plants before aphid infestation. On the other hand, the plants treated with different micronutrients effected the biological parameters of aphid and the lowest life span and reproductive period, fecundity and longevity of adults were observed in plants treated with manganese micronutrient. According to the results, the foliar spraying of bell pepper with micronutrients can induce antibiotic resistance in it and possibly other plants hosting of M. persicae and be used in integrated management programs of this pest.

  Keywords: Green peach aphid, induce resistance, life table, micronutrient fertilizer
 • Mahyar Sheikholeslami *, Shahram Naeimi, Seyed Bagher Mahmoudi, Ali Jalilian Pages 87-95
  In this study, the efficacy of the biological material named as Rouin1 based on Bacillus subtilis BS106 in controlling Rhizoctonia root rot disease of sugar beet was evaluated. The experiment was carried out as split plots in the pattern of randomized complete block design in two research farms in Kermanshah county. The major factor was seed coating with Rouin1 at various conditions. The minor factor was irrigating and not irrigating the plots with Rouin1 solution. All of the plants were inoculated with R. solani RS 124 inoculum 8 weeks after planting. The results of this study showed that major factor as seed coating had no effect on disease severity or crop yield in different forms, but minor factor as irrigating with bacterial solution reduced disease severity and increased crop yield at 1% probability level. By applying irrigation treatment of Rouin1 commercial material at the rate of 200 g/ha at two stages of 45 and 90 days after planting, the average disease index decreased from 4.4 (average control treatment) to 3.58 (average irrigation treatment). As a result, the disease index decreased by 0.82 units (approximately equivalent to 8.2% of the infection rate). Also, the average yield increased from 39,560 kg in the control treatment to 48080 in the irrigation treatment, which is equivalent to 17.72% of production increasing per hectare.
  Keywords: biological control, Rhizoctonia root rot, seed treatment
 • Elmira Mokhtarnejhad, Shahram Aramideh *, Mahmood Rezazad Bari, MohammadHassan Safaralizadeh, MohammadReza Rezapanah, Maryam Forouzan Pages 97-113

  In the present study, the pathogenicity of spores/crystals produced byBacillus thuringiensis subsp. kurstaki (HD-1) in different culture media within fermented and non fermented conditions were determined against the second larval instar of Ephestia kuehniella L. The colony forming unit (CFU), spore count, optical density (OD) and cell mass indices in enriched and non-enriched liquid media of fermented condition after 96 h cultivation were (28.2×‌1014 CFU.mL-1, 11.8×‌1010 spore.mL-1, 28.0×‌108 mg.mL-1 and 11.0 g.L-1) and (26.6×‌1014 CFU.mL-1, 10.0×‌1010 spore.mL-1, 24.4×‌108 mg.mL-1 and 9.9 g.L-1), respectively while those were found to be (18.1×‌1014 CFU.mL-1, 8.1×‌1010 spore.mL-1, 16.4×‌108 mg.mL-1 and 8.9 g.L-1) and (16.8×‌1014 CFU.mL-1, 7.4 ×‌1010 spore.mL -1, 15.6×‌108 mg.mL-1 and 7.9 g.L-1) in non-fermented condition, respectively. The LC50 value of Btk spore/crystal cultured on enriched and non-enriched liquid media for 96h cultivation in fermented condition after 2 days treatment against larval instar were obtained (0.9 and 3.0) and in non-fermented condition (1.5 and 4.2) µg.mL-1, respectively.The LT50 value in fermented condition (6.2 and 10.7) and in non-fermented condition (7.2 and 12.6) h were, respectively. Bioassay studies indicated that the Btk spore/crystal suspention cultured on enriched and non-enriched media in fermented condition for 96h cultivation after 2 days treatment had (61.0 and 46.6-%) and in non-fermented condition (53.3 and 38.6%) mortality, respectively. The results confirm that enriched culture medium in fermented conditions produced the highest amount of spores and crystals and thus increased bacterial toxicity on the second larval instar of E. kuehniella after treatment.

  Keywords: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Ephestia kuehniella, Fermented condition, Enriched medium
 • Saba Delfan, Mohammadreza Bihamta *, Seyed Taha Dadrezaei, Alireza Abbasi, Hadi Alipour Pages 115-133
  Identification the sources of seedling and adult plant resistance genes is important for gene pyramiding, gene deployment, and developing durable wheat cultivars to control the leaf rust with Puccinia triticinea Erickss agent. In this study, 218 Iranian wheat genotypes collected from different regions were cultivated in one-meter lines in the experimental farm of Golestan Agricultural Research Station in Ahwaz during 2019-2020 and treated with Khouzestan leaf rust prevalent pathotypes including LR-98-8, LR-98-5, LR-94-5 and LR-9-4. Seedling reactions with five prevalent pathotypes were carried out in a randomized complete block design with two replications in the greenhouses of the Cereal Pathology Unit of Seed and Plant Breeding Institute, Karaj. To evaluate resistance, we used Infection Type (IT), AUDPC (Area Under Disease Progression Curve), Final Disease Severity(FDS) and Coefficient Infection (CI) indices. The results showed that 10 percent and 7 percent of the genotypes are resistant in greenhouse and field conditions, respectively. In the adult plant stage, the responses of 23 genotypes were moderately resistant (MR) and 14 genotypes were moderately susceptible (MS). The correlation coefficients between the final disease severity, with the coefficient infection and rAUDPC were 0.989 and 0.949, respectively. Finally, 30 genotypes with the desired characteristics, ie final disease severity between 0-40%, coefficient of infection between 0-40 and rAUDPC between 0-30% were selected as the suitable genotypes. Cluster analysis classified the genotypes into four groups: susceptible (S), moderately susceptible (MS), moderately resistant (MR) and resistant (R).
  Keywords: Wheat Leaf Rust, Area Under Disease Progress Curve (AUDPC), seedling resistance, Adult plant resistance
 • Jamshid Soltani Idliki *, Mohsen Mehrvar, Seyed Bagher Mahmoudi Pages 135-147
  Beet black scorch virus is one of the soil-borne sugar beet viruses in Iran. In this research work, we collected 80 samples of sugar beet farms in Razavi and Northern Khorasan Provinces. After extraction of their total RNA, the 3'UTR region of the virus genome was amplified to 315 nucleotides using reverse transcription polymerase chain reaction using specific primers. The 3'UTR of six different isolates was sequenced following cloning and then submitted to NCBI. Phylogenetic analysis based on nucleotide sequences of the 3'UTR region showed that the entire world isolates could be classified into two main groups II and I and each one was divided into two subgroups. Isolates of this study were grouped with 23 isolates from Iran in subgroup IA and Four isolates from Khorasan province were placed in the IB subgroup. Four Iranian BBSV isolates from the West were grouped in the subgroup GIIA. All Chinese isolates and the European isolates together with the USA isolate clustered in subgroup GIIB. The results of nucleotide comparison of six isolates showed that although no mutation occurred at position 3477 (uridine instead of guanine), However, in position 3398, adenine replaced guanine (similar to 60% of Iranian isolates) and in position 3393, uridine was substituted for cytosine only in Fariman isolates (MW274750). The results of comparing the average nucleotide identity of 3'UTR isolates in this study showed that they are identical to Iranian isolates in the range from 97.75% to 97.98%. Nevertheless, they had the least identity with Kermanshah isolates (92.52%).
  Keywords: Plant viruses, sugar beet diseases, sequencing
 • Azam Amiri * Pages 149-156
  This study investigated the effect of pre-maturity developmental time on adult longevity and mating behaviors of the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae). Eggs of the same age and one-day-old virgin adult insects were used for the experiments. Longevity of adult insects associated with each developmental time, the number of eggs and hatching percentage, besides mating-related parameters, including mating success rate, males rejection rate, mating reluctance males, mating latency, onset time, and duration of kicking by the females and mating duration were recorded. The results showed that the length of the developmental time did not significantly affect the longevity of the female insects but showed a significant effect on the longevity of the male individuals. Male insects with a very short or very long developmental time had a shorter lifespan compared to the male insects that appeared in the middle of the period (with a medium developmental time). Male insects with longer developmental time had less ability to succeed against female insect resistance and eventually mating success. Copulation duration was also affected by the insect's developmental time length. In general, the cowpea weevil's developmental time directly impacts the longevity of adult insects, and their mating behaviors. In addition, attention to this issue is important in selecting insects for different experiments. It can play a significant role in reducing experimental errors.
  Keywords: Developmental time, Mating, Cowpea weevil, Longevity, Callosobruchus maculatus
 • Samaneh Karimi, Zabihollah Azami-Sardooei, Farnaz Fekraf Pages 157-172

  In this study, the effects of dry grapefruit waste at levels of 3,5 and 7% (w/w) and sesame oil cake at 0.5, 1 and 1.5% (w/w) to control of the root knot-nematode Meloidogyne javanica within tomato roots in sterilized and non-sterilized soils were investigated under greenhouse conditions. Also, C:N ratio, roots total phenolic content, chlorophyll and growth factors of host plant were evaluated. The results showed that treatments of 7% grapefruit wastes and 1.5% sesame oil cake, in non-sterilized soil reduced the final nematode population by 54.5% and 83%, respectively. Increasing the percentage of wastes improved the growth indices of infected plants. The highest increases were in 7% grapefruit waste and 1.5% sesame oil cake in non-sterilized soil, and the lowest was in control and sterilized soil. The C:N ratio in treatments of 7% grapefruit wastes and 1.5% sesame oil cake in non-sterilized soil was 8.06 and 10.17, respectively. In comparison to the control, the amounts of total root phenol and leaf chlorophyll of nematode infected tomato increased. In the laboratory trial, the lowest survival rate of the nematode second juveniles occurred in treatment of 7% grapefruit wastes by 3.58% and in 1.5% sesame oil cake during 72 hours by 44.42% after 72 hourse. Inaddition, the lowest egg hatching rates after four days were 4.62% and 13.88% for these treatments, respectively.

  Keywords: Agricultural wastes, Chlorophyll, C:N, Phenol, Management of plant parasite nematode