فهرست مطالب

امامت پژوهی - پیاپی 29 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 29 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رحمان عشریه، سید محمد حسینی پور* صفحات 9-40
  در تفاسیر روایی و جوامع حدیثی امامیه، احادیثی یافت می‏شوند که معنای باطنی واژه «نور» را در بیشتر آیات حاوی آن، شخص امیرمومنان یا امامان معصوم علیهم السلام دانسته ‏اند. این تاویل، راهی برای بداندیشان هموار نموده است تا شیعیان را به «روی گردانی از ظاهر» و «بطن ‏گرایی» متهم کنند. پژوهش حاضر، ضمن معناشناسی واژه «نور» و تبیین میدان معنایی آن، آیات حاوی این واژه و روایات ذیل آنها را برشمرده و به تاویل‏ شناسی آن پرداخته و در ادامه، دلالت واژه «نور» بر معنای امام را از رهگذر دلالت ‏های منطقی الفاظ نیز اثبات کرده است. نتیجه این که ضمن معتبر شمردن معنای ظاهری «روشنایی» برای واژه «نور» در تفسیر، تاویل این کلمه به مصادیقی چون کتاب و امام را به جهت وجود شاخصه هدایتگری در آنها دانسته است که با شواهدی مانند عقل، سیاق و سایر اخبار معتبر فریقین، تقویت می‏شود. بنابراین نه ‏تنها اتهام عدول از ظواهر و توجه محض به بواطن مردود است، بلکه تاویل نور به امام، علاوه بر روایات، با مبانی علم معناشناسی، سیاق و مبحث منطقی دلالت الفاظ نیز تقویت می ‏شود.
  کلیدواژگان: تاویل، روابط جانشینی، روابط هم نشینی، میدان‏ معنایی، ولایت معصومان؟عهم؟، نور
 • مهدی خوشدونی* صفحات 43-72
  سوره نبا از سور مکی قرآن کریم می باشد که با بحث قیامت و معاد آغاز شده است. سیاق و مفاهیم آیات دال بر این است که منظور از «النبإ العظیم» در آیه دوم این سوره، سوال از قیامت است؛ اما در منابع حدیثی امامیه روایاتی وجود دارد که داده های حاصل از آنها، بیانگر تبیینی غیر از حقیقت یادشده درباره این آیه است. از این رو محتوای این احادیث در تناقض با دلالت ظاهری آیه است و مورد اشکال می باشد. مقاله حاضر که با هدف بررسی دلالت های تبیینی این دست روایات نگارش یافته است، با روش تحلیل محتوا و نقد درون متنی، ضمن توجه به برخی اشکالات ممکن، به تحلیل داده های حاصل از این روایات و نیز دلالت هایی که امکان فهم این روایات را فراهم می کند پرداخته است. نتیجه آن که ضمن قبول تعارض این روایات با مراد ظاهری آیات، باید گفت که بر فرض صدور احتمالی این روایات، تنها راهکار حل مشکل آن است که آنها را بر اساس قاعده جری باطنی (مصادیق باطنی) آیات قرآن کریم تشریح کرد. بنابراین داده های این روایات که به وفور در منابع نقلی موجودند و بخشی از میراث روایی امامیه در تفسیر قرآن را به خود اختصاص داده اند، مورد توجه و تحقیق می باشند. البته برای فهم و تبیین چنین روایاتی، توجه به لایه های باطنی آیات قرآن کریم که در روش تفسیری اهل بیت علیهم السلام جایگاه ویژه ای دارند، ضروری است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، النبإ العظیم، روایات تفسیری، جری باطنی، ولایت و جانشینی امام علی(ع)
 • عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی* صفحات 75-100

  علم غیب پیامبر (ص) و امامان (ع) از دیرباز دستاویزی برای شبهه افکنان بوده است. یکی از شبهات این است که: حضور انسان معصوم در صحنه های هولناکی که می داند آسیبی در آنها نخواهد دید، چه فضیلتی برای وی محسوب می شود؟ مقاله حاضر با تمرکز بر حادثه «لیله المبیت»، به روش توصیفی _ تحلیلی، مهم ترین پاسخ های اندیشمندان به شبهه مذکور را بررسی می کند و نشان می دهد، یکی از اسباب تفاوت و تعدد پاسخ ها، اختلاف نظر اندیشمندان در موضوعاتی است که نقشی مبنایی در این مسئله ایفا می کنند. این موضوعات اختلافی عبارت اند از: صحت یا عدم صحت اخبار پیامبر (ص) به ایمن ماندن امام (ع) در این حادثه، ثبوت یا عدم ثبوت علم غیبی آن حضرت در زمان حادثه لیله المبیت، فعلی بودن علم غیبی امام یا مشروط بودن آن به اراده امام، بدا پذیری یا قطعی بودن علوم غیبی پیامبر (ص) و امامان (ع). از میان شش حالتی که با ترکیب این موارد به دست می آید، در چهار حالت ورود شبهه منتفی است و در دو حالت دیگر نیز حداقل به دو طریق، شبهه قابل دفع است: عدم تلازم علم و عمل و تبعیت علم از معلوم. در هر صورت، فضیلت حادثه لیله المبیت برای امیرالمومنین (ع) بر اساس همه مبانی، ثابت است.

  کلیدواژگان: لیله المبیت، علم غیب امامان(ع)، بداء، علم شانی و فعلی، تبعیت علم از معلوم
 • مرتضی علیزاده نجار*، محمدتقی سبحانی صفحات 103-142
  بی گمان مراجعه به سیره و سخن پیامبر اکرم؟صل؟ بهترین راهگشا برای ارایه اندیشه ای دینی و کارآمد در حوزه وحدت و تقریب است. از سنت مشترک اسلامی چنین به دست می آید که رسول خدا؟صل؟ همواره نسبت به مسئله امامت و جانشینی _ که نخستین نقطه جدایی امت اسلام بوده است _ هشدار داده و مسیر وحدت و تقریب را نیز تنها در این طریق دانسته است. نوشتار پیش رو با تمسک به سنت پیامبر اسلام؟صل؟ مسیر وحدت و تقریب را با الگوی امامت محور تبیین کرده و تحقق آن را امکان پذیر دانسته است. در این دیدگاه، وحدت اسلامی با توافق بر اصول مسئله امامت، و تقریب نیز با ایجاد گفتمانی مشترک و امامت محور حاصل خواهد شد. این گفتمان باید زمینه های فرهنگی و اجتماعی برای گفتگو بر سر مسئله امامت را بگشاید و در گام نخست، حقیقت باورهای فرقه های اسلامی و مبانی آنها را فاش نماید و سوء تفاهمات را برطرف کند. مهم ترین راهبردهای این نظریه عبارت است از: بازگشت به ریشه اختلاف، روشنگری در حقایق دینی و تاریخی و مرزبندی میان وحدت و تقریب با اتحاد و همزیستی اجتماعی.
  کلیدواژگان: تفرقه، وحدت، تقریب، امامت
 • محمدحسین فاریاب* صفحات 145-171

  لزوم افضلیت به معنای برتری، یکی از شرایط امامت در مکتب تشیع است. برخی اهل سنت نیز همچون شیعه در این باره می اندیشند. مدعای اصلی آن است که امام باید برتر از افراد امتش و یگانه روزگار در دوران امامتش باشد. اما پرسش اصلی نگارنده در این نوشتار، از جنس دیگری است. نویسنده به دنبال تعیین گستره افضلیت امام _ با محوریت امامت عامه، نه فقط امامان اهل بیت علیه السلام _ است. این که امام باید افضل و برتر از دیگران باشد، سخنی است و این که او باید در چه اموری افضل باشد، سخنی دیگر که همین، دغدغه نویسنده در این مقاله است. دیدگاه های متنوع و متفاوتی از متکلمان شیعی ارایه شده است که خالی از ابهام نیستند. در این نوشتار، اشاره ای کوتاه به لزوم افضلیت امام شده، آن گاه با روش عقلی _ نقلی بر تبیین گستره افضلیت امام تمرکز شده است. بر اساس مهم ترین دستاوردهای این پژوهش، امام باید در آن اموری برتر از دیگران باشد که برای همان امور به امامت برگزیده شده است؛ هرچند امامان اهل بیت علیه السلام در امور دیگری نیز سرآمد دیگران هستند.

  کلیدواژگان: افضلیت، امام، لزوم افضلیت، گستره افضلیت، شیعه
 • احسان سرخه ای*، حسین مرادی نسب صفحات 175-206

  بررسی گزارش های مرتبط با فضایل اهل بیت علیهم السلام برای شناخت اخبار صحیح و غیرصحیح و تمییز آنها از یکدیگر، بسیار بااهمیت است. در بسیاری از منابع تاریخی و حدیثی، اخبار مناقب اهل بیت علیهم السلام گزارش شده است که باید اعتبارشان بررسی شود. اعتبارسنجی باید با استناد به شواهد درونی همچون محتوا، راویان و منابع، و نیز شواهد بیرونی مانند گزارش های پیرامونی باشد. این عوامل در هر خبر متغیر و میزان نقش هر یک متفاوت است. «خبر ثعبان» نمونه ای از این اخبار است که باید با توجه به شواهد، به درستی آن پی برد. این تحقیق با گردآوری  شواهد گوناگون و رجوع به منابع کهن، تلاش می کند درستی «خبر ثعبان» را بررسی  کند. تحلیل گزارش‏ها نشان می دهد که تفاوت موجود در نقل‏های خبر، به تنافی  آنها منجر نمی شود و نوعی هم پوشانی در آنها مشاهده می شود؛ اما از جنبه اسنادی،  منابع و طرق از قوت لازم برخوردار نیستند. با این حال شواهد پیرامون متن و حاشیه،  این ماجرا را باورپذیر در نظر می آورد.

  کلیدواژگان: امیرالمومنین، ثعبان، مناقب، مسجد کوفه، باب الفیل
 • هادی الیاسی*، اکبر اقوام کرباسی صفحات 209-232
  زراره بن اعین، فقیه، محدث و متکلم نامی امامی قرن دوم هجری در کوفه است. زراره و خاندان او یعنی آل اعین، از جمله شخصیت های اثرگذار در فقه، کلام و حدیث امامیه اند که از آنها، احادیث بسیاری در دست است. عملکرد و فهم اجتهادی زراره و پرسش های او از امامان معصوم و نیز نقل های رسیده از وی، خط فکری زراره را در میان محدثان و متکلمان کوفه برجسته و اثر گذار کرده است. واکاوی مولفه های مفهوم امامت همچون تعریف امامت و ولایت، گستره ولایت، ویژگی های مهم امامت _ مثل علم ویژه _ و نیز مناصب و مقامات امام در اندیشه زراره و خاندان او، در این نوشتار انجام شده است. بررسی اندیشه ها و انگاره های راجع به امامت در تفکر این محدث و متکلم بزرگ کوفی، ما را به دریافت بهتری از مفهوم امامت نزد جریان محدث _ متلکمان نزدیک می کند.
  کلیدواژگان: زراره بن اعین، علم امام، ویژگی های امام، مقام ولایت، مقام افتراض الطاعه، تحدیث
 • عبدالمجید اعتصامی* صفحات 235-263

  عصر صادقین عصر اوج گیری برایت از سران سقیفه از جانب اصحاب است. تحقق برایت که قبل از این، در عصر امام سجاد (ع) به صورت یک جریان در جامعه پا گرفته بود، اکنون به واسطه اصحاب امامیه به شیوه های گوناگون نمایان می شود؛ به گونه ای که یکی از تمایزهای اصلی شیعه امامیه در جامعه نسبت به دیگر فرق اسلامی و شیعی، برایت نسبت به سران سقیفه است. اندیشه رفض و تسمیه رافضه و رافضی، برخاسته از همین موضوع برایت است. اساس اندیشه برایت نزد اصحاب، انکار و نامشروع دانستن امامت غیر الهی است و شواهد و قراین به اندازه ای است که به روشنی می توان اصالت و ریشه دار بودن اندیشه برایت در تشیع امامی را با به تصویر کشاندن چنین دورانی ثابت کرد. این ادعا با ارایه گزارش های تاریخی و روایی، البته به صورت تحلیلی و توصیفی، در این مقاله به تصویر در آمده است.

  کلیدواژگان: امام باقر(ع)، امام صادق(ع)، اصحاب امامیه، امامت الهی، برائت، رافضی
 • جاسم موسی پور*، عبدالحسین خسروپناه صفحات 267-294

  فهم واژه «مولی» به عنوان محور خطبه غدیر و برترین دلیل روایی شیعه بر امامت علیع، علاوه بر تحلیل ادبی و تبادر لفظی، بر دانستن شواهد مختلف و توجه به سیاق خطبه استوار است. با این که شواهد درون متنی خطبه در فهم معنای «مولی» نقشی محوری دارند، اما کمتر مورد بحث و کاوش سندی قرار گرفته اند. یکی از این قراین مهم که دلالت واژه «مولی» را روشن می سازد، عبارت «ا لست اولی بکم من انفسکم» است که پیامبر اکرمصل پیش از بیان «من کنت مولاه فعلی مولاه» فرموده است. از این فقره، در اثبات معنای «اولی به تصرف» برای واژه «مولی» و در نتیجه، امامت حضرت علیع استفاده شده است. تمرکز برخی نویسندگان متعصب معاصر بر انکار این قرینه و شبهه سازی در این زمینه، اهمیت این بحث را دوچندان می سازد. در این پژوهش، پس از بیان توضیحاتی راجع به جایگاه اثبات تواتر در یقین به صدور روایت، استمرار شرط اصلی تحصیل تواتر، یعنی تعدد طرق در همه طبقات، بر اساس دیدگاه علمای حدیث اهل سنت در طبقات راویان فراز  «ا لست اولی بکم من انفسکم» مورد بررسی قرار گرفته است. اثبات وجود هفده صحابی در طبقه اول و ده ها راوی دیگر در هر یک از دیگر طبقات این روایت، احتمال هر گونه تبانی بر جعل این عبارت را منتفی ساخته است. هم چنین روشن شد که از نظر دانشمندان فریقین، در این روش نیازی به بررسی سندی و اثبات وثاقت تک تک راوایان نیست. بر این اساس، برای نخستین بار صدور این فراز بر اساس منابع اهل سنت از طریق تطبیق ضابطه تواتر و تبیین اعتراف فریقین به صحت آن، اثبات شده است.

  کلیدواژگان: خطبه غدیر، مولی، تواتر، شاهد، اولی
 • محمدتقی یارمحمدیان* صفحات 297-375

  امامت شیعی به سبک های متفاوتی تبیین شده است که گاه دستمایه نظریه های نادرستی در سه ساحت تاریخ تفکر امامیه، اندیشه امامت و رجال شناسی می شود. شناخت نظریه امامت از دیدگاه متهمان به غلو، راه صایب اندیشی در این سه ساحت را هموارتر می نماید. با واکاوی و چیدمان قطعات باورهای امامتی این بخش از اصحاب، روشن می شود که آنان تحت آموزش های ایمه اطهار اندیشه منسجمی از امامت را در سطحی بالاتر ارایه نموده اند و همین نگاه از زمینه های اتهام آنان به غلو شده است. در این اندیشه، قلمرو امامت شامل همه هستی و همه موجودات است و جایگاه امامت، زمامداری دین، هدایت و مدیریت جامعه انسانی، انتظام جهان تکوین و مهتری در قیامت به اذن و اعطای خداوند می باشد. این گروه، ویژگی های اصلی امام را انتصاب خداوند، علم ویژه، عصمت و افضلیت می دانند و افزون بر این صفات، به فضایلی چون خلقت نوری در عوالم پیشین، ارواح ویژه، خلقت مادی برتر، ولایت تکوینی و تشریع احکام برای امام معتقدند. آنان در مبحث تولیت و انتقال امامت، به تبیین سه مولفه اساسی انتقال امامت در فرایندی ویژه، معرفی راه های تشخیص امام و تعیین مصادیق امامان دوازده گانه پرداخته اند. در این اندیشه، وظایفی برای پیروان در قبال امام تعریف شده است و امام نیز مسیولیت هایی در قبال پیروان خود دارد. هم چنین پذیرش ولایت امام، آثار گوناگونی برای پیروان در این جهان و آخرت دارد. آنان معتقدند، امامت در این جهان با استقرار حکومت حضرت مهدیعج و پدیده رجعت و در آخرت با ظهور مقامات امام به اوج شکوه و اهداف خود خواهد رسید. متهمان، با این که به امامتی متفاوت و برتر باورمندند، خود را در مسایل امامت از باورهای غالیانه دور نگاه داشته اند. در نتیجه اتهام غلو درباره آنان، غلو در اتهام است.

  کلیدواژگان: نظریه های امامت، تعریف امامت، قلمرو امامت، صفات امام، تولیت و عزل، وظایف امام، وظایف شیعیان، فرجام امامت
 • محمدمهدی مطهری* صفحات 379-412

  غالیان یکی از گروه های تاثیرگذار در دوران امامان بوده اند. شناخت این فرقه کمک شایانی به درک مفهوم غلو و تقصیر در روایات و رجال شیعه می کند. این فرقه در دوران های مختلف، ارتباطاتی با امامیه داشته اند. مناسبات میان امامیه و غالیان در دوران امیرالمومنین تا امام باقر و از حضرت باقرع تا آستانه غیبت کبری، با فراز و فرودهایی همراه بوده است. غالیان دایما در صدد همراه کردن جامعه شیعه با خودشان بودند که در این راه به موفقیت هایی هم دست پیدا کردند. واکنش امامان و اصحاب ایشان در ابتدا با مدارا همراه بوده است؛ اما بعد از یاس از اصلاح و تغییر غالیان، شدت برخورد و سخت گیری حتی تا حذف فیزیکی آنان از میان جامعه شیعی ظاهر شده است. در این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی از تاثیرگذاری کم وبیش غالیان بر بخشی از جامعه امامیه سخن به میان آمده و راه های مبارزه امامیه برای دفع فتنه غالیان در دو بازه زمانی مذکور، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: اباحی گری غالیان، فقه مداری امامیه، اندیشه سیاسی غالیان، مماشات با غالیان، قتل غالیان
 • ابراهیم رضایی کلیری*، سید محمد سلطانی صفحات 415-443
  جنگ جمل نخستین نزاع داخلی فراگیر در میان امت اسلامی و از بزرگ ترین چالش های  حکومت امام علیع بود. پژوهشگران عوامل این رخداد را در زمینه های تاریخی، فرهنگی و سیاسی آن دیده اند و توجهی به نقش خاستگاه های شناختی حاکی از وضعیت فکری جامعه اسلامی در آن دوره نشده است. نوشتار پیش رو به کمک منابع کتابخانه ای و روش توصیفی _ تحلیلی نقش باورهای مورد اختلاف فریقین در شکل گیری نبرد جمل را بررسی نموده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، شرایط پس از رحلت پیامبر زمینه مساعدی برای شکل گیری باورهای ناصوابی در جامعه ایجاد کرد که برخی از ریشه های شکل گیری جنگ جمل را باید در میان این باورها جست؛ باورهایی چون یکسان دانستن جایگاه امامت با امارت دنیوی و لازم ندانستن شرایطی چون عصمت، دانش دین، تنصیص و افضلیت در امام، عدم برتری امام علیع بر سایر صحابه، وجود جایگاهی ویژه برای عایشه به عنوان ام المومنین و برای صحابه به عنوان افرادی عادل و غیر قابل انتقاد.
  کلیدواژگان: جنگ جمل، عوامل و زمینه ها، امام علیع، شرایط امامت، عدالت صحابه، ام المومنین
|
 • Rahman Oshriyeh, Seyed Mohammad Hosseinipoor * Pages 9-40
  In interpreting narrative accounts and Hadiths attributed to Imami sect, there are instances believed to have the deep hidden meaning of “Nur” (transcendental light) possessed by Imam Ali in them. This interpretation has paved the way for accusations heaped on Shias by malicious misbelievers, who claim that Shias have gone astray from the path of righteousness in that they pay too much attention to hidden meanings and not enough to surface, obvious meanings. The current study adopts a semantic approach towards the term “Nur” and aims to identify its semantic field and cite all the verses carrying this term as evidence. It then seeks to shed some useful insight on the meaning of the term and its various interpretations. Later the current study seeks to prove that based on the rational reference of the words, the term “Nur” refers to Imams. The findings suggest that the surface meaning of “Nur” as light is a strong valid basis for interpretation. In addition, the hidden meaning of “Nur” refers to concepts such as “the Book” and “Imam” since they both have the major indicator of providing guidance in them. This interpretation is given validation since it sits easily with other proofs such as rationality, the discourse method and other verifiable events recorded in both Shia and Sunni resources. Therefore, as findings suggest, the allegation of going astray from the surface meaning at the expense of paying attention to deep meaning is completely rejected. Furthermore, the interpretation of “Nur” as Imam is absolutely harmonious with narrative historical accounts, the principles of semantics, discourse methods and the rational reference of words and concepts.
  Keywords: interpretation, substitutional relations, coexistence relations, Semantic Field, authority, guardiaship of Imams, Noor
 • Mahdi Khoshdooni * Pages 43-72
  Naba (the great news) is a section of Quran revealed upon the holy prophet in Mecca. The initial verses revolved around the theme of the judgement day and the resurrection day. The discourse of the section and the verses revealed are in such a way that the concept of “the great news” in the second verse asks a question about the judgement day. There are multiple hadiths in Imami resources pointing to a truth other than what has otherwise been said. In other words, the content of the hadith is in sharp contrast to the apparent referent of the verse hence it is disputable. The current paper aims to investigate expalnatory referents of Hadiths as such. It adopts a content analytical approach and inter-textual critical approach and addresses some possible contradictions. It then analyzes the data obtained from these hadiths and referents that make the interpretation of these hadiths possible. The findings attest to the condtradiction between hadiths and the apparent meaning of the verses. Other findings suggest that given the possible revelation of the hadith, the only solution to take is to define them in the light of internal referent principle applied to Quran. Thus, the data for the narrative accounts that are found in abundance in narrative records deemed as part of Imamie legacy in interpreting Quran are the focus of the study. Indeed, to fathom and explain such hadiths, it is imperative to cast a thorough look at the deep  semantic layers used specifically by Aul-Ul Beit.
 • Abdorrahim Soleimani Behbahani * Pages 75-100

  Possession of The knowledge of the Unseen by the holy prophet and later by twelve Infallible Imams has always been an excuse for the mischievous cynics. One of the issues raised is that: due to the fact that he knows beforehand no harm will be afflicted to him, what virtue lies there for an infallible Imam to be involved in perilous circumstances?.The current paper focuses on “Laylah al-Mabīt” with a descriptive-theological approach. It seeks to investigate the strongest responses given by think-tanks to the doubts and uncertainties raised. This paper shows that the cause for the difference and multiplicity of answers is division among think-tanks on issues with pivotal roles in this regard. These contentious issues are as follows: authenticity or inauthenticity of informing Imam Ali of his safety by the Holy Prophet(PBUH), proof or lack of proof of Imam Ali’s (AS) knowledge of the unseen when “Laylah al-Mabīt” occurred, actualization of Imam Ali’s (AS) knowledge of the unseen or its dependence on the will of Imam, absoluteness or time-dependence of prophet and Imam’s knowledge of the future or knowldege of the unseesn. If a thorough look is given to the afore-mentioned six conditions, under four conditions all doubts and uncertainties are obliterated. Under two other conditions, these doubts are plausibly removed, through the lack of equality between knowledge and action and lack of congruence between familiarity and the familiar. In any case, the virtue of “Laylah al-Mabīt” for Imam Ali (AS) is proven uder all of the conditions.

  Keywords: Mabit Night, Imam’s Knowledge of the unseesn, initiation, actual, status knowledge, obedience of knowledge from the known
 • Mortaza Alizadehnajjar *, Mohammadtaghi Sobhani Pages 103-142
  Without an iota of doubt, in the domain of unity of muslims and approximation of Muslim sects, exploring the deeds and words of prophet is the most efficient solution. From the deeds of prophet shared among all Islamic sects, it is clearly understood that the holy prophet issued several warnings about the successor- which is the most notorious point of division among Muslims. The holy prophet has shown that the path of unity and approximation is solely sought in reaching a consensus on the successor. According to this view, unity among muslims is only attained when they concur upon the principles of Imamate, and approximation is achieved only when all Islamic sects adopt a discourse relying on Imamate principle. This discourse method must open new chapters for discussions about the issue of Imamate. The first goal of adopting such a discourse has to be disclosing the truth behind the ideology of different Islamic sects and their principles. The second goal must be removing the misconceptions and misunderstanding. The most significant aim of such an approach is: to revisit the root cause of grievences, to shed light on historical and religious issues, to establish a clear margin between unity and approximation on the one hand and unity and social coexistance on the other.
  Keywords: division, Unity, approximation, Imamate
 • MohammadHossein Faryab * Pages 145-171

  Superiority as supremacy is a necessary requirement for Imams in Shia beliefs which is shared among some Sunnis sects too. They claim that Imams must be the most superior people among their disciples and the most unique individuals during the epoch of their reign. The fundamental issue addressed in this study is indeed quite different. The current researcher seeks to explore the expanse of Imam’s superiority on the basis of general Imamate principles not the Ah-ul Beit as specfic instances. The issue of superiority for Imam and superiority in special issues and instances are poles apart. The researcher presents diverse viewpoints form Shia scholars which can easily be brought under question. The current study briefly mentions the necessity for superiority of Imams and adopts rational-narrative approach to show the sphere of imam’s superiority. According to the findings presented here, an Imam must have superiority over his disciples for which he is chosen to lead. Although, Ahl-ul Beit Imams are superior in numerous instances.

  Keywords: Superiority, Imamate, necessity of superiority, sphere of superiority, Shia
 • Ehsan Sorkhei *, Hosein Moradi Nasab Pages 175-206

  Studying the narrations related to the recorded virtues of Ahl-ul Beit is vitally important to distinguish between appropriate and inappropriate ones and draw a seperating line between them. There are  countless narration of virtues attributed to Ahl-ul Beit recorded in historical and Hadith resources whose validity must be investigated thoroughy. Validating the authenticity of any historical account must rely on internal proofs such as content, narrator, and resources as much on external resources such as peripheral accounts. These factors vary from account to account and the extent of impact differs depending on the importance of the role played by each factor. Thuʿbān’s  narration is a typical example whose authenticity must be validated based on proof-testing principles available. The current study aims to investigate the authenticity of it based on the collection of various proofs and references to historical texts. The findings suggest that the differences witnessed in reporters and narrators does not lead to any contradiction, on the contrary, there is an overlap witnessed among the various versions of accounts. However, this report does not have strength as a reference point. In fact, the proofs in regard to the text and text peripheries make the whole report and the whole incident credible.

  Keywords: Amir-ul Momenin, Thuʿbān, virtues, Kofa mosque, Bab al-Fil
 • Hadi Elyasi *, Akbar Aghvam Karbasi Pages 209-232
  Zurārah Ibn A’yan was a renowned religious scholar, researcher and luminary living in the second century in Kofa. Zurārah and his family are among the  influential figures in religious scholarship, rhetoric and Hadith, leaving  behind a rich legacy of hadiths and narrative accounts. His actions and scholarly understanding, his insightful comments and questions from Imams and his quotations clearly prove him as having a prominent and influential thoughtline and deductive reasoning. This paper aims to investigate significant aspects of his thoughtline such as exploration of characteristics of Imamate, definition of Imamate and guardiaship, the sphere of Imamate, major characteristics of Imamate namely special knowledge, status and the elevated position of Imamate. A careful investigation of ideology and propositions belonging to this religious researcher and rhetoric, draws the knowledge seekers closer to having a better understanding of the concept of Imamate among researchers and rhetoricians.
  Keywords: urārah Ibn A’yan, knowledge of Imam, Characteristics of Imam, the status of religious authority, the status of obligatory obedience, exploration of religion of religion
 • Abdolmajid Etesami * Pages 235-263

  Şādiqayn era is a specifically important historical phase since during this time the disciples tried to acquit themselves from people involved in Saghife Sedition. Acquittance, having been started as a social movement in the society during Imam Sajjad, manifested itself in various ways owing to disciples of Imamie. This acquittance movement assumed such an importance that a major distinction between Imamie Shias and other islamic and Shia sects was this very criterion. The thoughtline of Rafz (rejection of mainstream officials) and the epithet Rafezi (rejectionist) have their roots in this thoughtline. The basis for acquittance among the disciples centers on initial rejection and illegitimizing undivine Imams. Historical proofs and indicators are so many that one can easily prove autheniticity and strengths of this movement in Imamie Shiaism simply by depicting the events back then. The current paper seeks to utilize historical and narrative accounts with a descriptive-analytical approach and explore the events in this historical era.

  Keywords: Imam Baqir, Imam Sadiq, Imamie disciples, divine Imamate, distancing, Rafezi (rejectionist)
 • Jasim Mosapur *, Abdolhossein Khosropanah Pages 267-294

  The term «مولی» (which roughly translates to the custodian or the guardian) is the basis of Ghadir sermon, considered as the most significant rhetorical proof of Shias to validate the rightousness of Imam Ali as the successor of prophet and the sole Imam for the Muslims after the demise of prophet. Understanding this concept centers on some fundamental factors namely literary analysis, meaning analysis, discourse markers and textual elements. The intra-textual proofs have a significant role in understanding the concept of «مولی», but earlier researchers have hardly ever paid due attention to these factors. One of the indicators signifying the concept of «مولی» as the custodianship of Imam Ali is «ا لست اولی بکم من انفسکم». This phrase is revealed upon the attendants in Ghadir speech prior to the usage of «من کنت مولاه فعلی مولاه». This precedence is taken as a proof that the term refers to custodianship and guardianship , henceforth giving weight to the rightousness of Imam Ali as the successor of the holy peophet. Some prejudiced contemporary authors have undermined the valued of this significant textual element, casting doubt on its importance. In the present study, this textual element assumes a double significance. The current study aims to investigate the status of precedence as a proof of legitimacy of the narrative, continuation of the first condition for the establishement of precedence, that is, the multiplicity of narrators at all levels. The views expressed by Sunni hadith scholars vis-à-vis the phrase «ا لست اولی بکم من انفسکم» have been considered in depth in this research. Proving the existance of eighteen companions in the first level of narration and dozens of others in other levels nullifies the possibility of any distortion or forgery in the authenticity of this narrative. Also, from the viewpoint of both Sunni and Shia scholars, it is submitted that while using this methodology, the need to examine the document and establish the authenticity of narrators is obliterated. Hence, the present study establishes that according to Sunni resources through the application of textual-precedence principle both Sunni and Shia Scholars reach a consensus on the authenticity of such a section within Ghadir speech.

  Keywords: Ghadir sermon, custodian, frequency of occurence, proof, precedence
 • MohammadTaghi Yarmohammadian * Pages 297-375

  The concept of Imam for Shia Muslims has been defined from various perspectives. This very definition is indeed manipulated by flawed ideologies in three layers, namely the history of Imamie thought, Imamate beliefs, and understanding historical Shia figures. Understanding the concept of exaggration paves the ground for ideological hampering in three layers. This study aims to investigate and re-arrange the ideological puzzle pieces of some disciples in regard to Imamate. Simply put, this study sheds light on the fact that with the education received from Imams, some disciples presented a more comprehensive ideology of Imamate. In so doing, they were accused of exaggrating the status of Imams. According to this thoughtline, the authority of Imam penetrates through all beings in the universe. Also they argue that the status of Imam is guardianship of religion, guidance and management of the Islamic society, establishment of order in the universe and,  with the permission of Almighty Allah, intercession for people on the judgment day. According to this thoughtline, the major chracteristics of Imams are as follows: being appointed by the Almighty Allah, possession of special knwledge, infallibility and supremity over mankind. In addition, according to this ideology, there are some attributes that exclusively belong to Imams namely, existance as light in the previous world, having the merit of a special soul bestowed by the creator, being created as superior human beings, authority  from the beginning of existance and authority to explain religious deeds. With regard to the phenomenon of custodianship and transferrence of Imamate, this group explained three factors, namely the transferrence of Imamate through a special process, the methodology for identification of Imams and setting examples for the twelve infallible Imams. According to this ideology, disciples must shoulder their responsibility towards their Imam, just as Imams have some specific responsibilities towards disciples. In addition, accepting the authority of Imam brings about numerous merits for the disciples both in here and hereafter. They believe that the phenomenon of Imam and his reign will reach the peak of its prosperity with the establishement of the government of the twelveth Imam. His arrival will bring the Imamate to its culmination. The alleged, though believing in unique and superior reign for Imam, has steered clear from the thuoghtline of Ghalie in respect to Imams. Therefore the accusation of exaggration is just exaggration of accusation.

  Keywords: theories of Imamate, Definition of Imamate, the sphere of authority of Imam, attributes of Imam, custodianship, removal, responsibilities of Imams, responsibilities of Shias, end of Imamate
 • Mohamadmahdi Motahari * Pages 379-412

  Ghulāt were an influential group contemporary with Imams(PBUT). Understanding their ideology massively contributes to the comprehension of concepts such as exaggration and shortcoming in Shia narratives and Shia figures. They had links and communications with Imami sect in different historical eons. This mutual relationship between Ghulāt and the followers of Imami Shias had witnessed huge ups and downs from Imam Ali to his descendant Imam Baghir and from Imam Baghir to the 12th Imam. Ghulāt had always sough to attract Shias to their ideology attainting significant success in some respects. The infallible Imams and their disciples took different approches toward this group. Initially the Infallible Imams’ approach was that of toleration. Later, having been disappointed from reforming Ghulāt, the Imams adopted different approaches such as harshness and later even assassination. The present paper adopts a descriptive-analytical approach and investigates the influences exerted by this group on Imami community. Later, theis study aims to investigate the approches taken by Imami group to counter sedition in two historical eras.

  Keywords: indifference of Ghalian sect towards religious values, religious jurisprudence among Imamie, the political ideology of Ghalian sect, tolerance towards members of Ghalian, assasination of Ghalian
 • Ebrahim Rezaei Keliri *, Seyyed Mohammad Soltani Pages 415-443
  Jamal was the name of the first civil conflict occuring among the Muslims and one of the most daunting challenges during Imam Ali’s (AS) reign. Researchers have attributed the cause of this conflict to historical, cultural and political backgrounds, however, they have failed to address the cognitive backgrounds emenating from the general ideological atmosphere of the historical epoch. The current study adopt a descriptive-analytical approach utilizing library resources and seeks to shed insight on contentious ideologies between Sunnis and Shias and their role in the start of Jamal conflict. The findings of the current research indicates that the unfavorable circumstances after the demise of the holy prophet was conducive to the formation of distorted beliefs in the society giving way to some divisions among Muslims ultimately resulting in Jamal conflict. Some of these beliefs are as follows: equating the status of Imam with worldly posessions, obviating the necessity of infallability and religious jurisprudence for Imams, disregarding superiority and transendence of Imam, not differentiating between Imam Ali (AS) and other companions, attributing a prominent position for Aisha as the mother of believers, and for companions as a just , unexceptionable figure.
  Keywords: Jamal conflict, roots, backgrounds, Imam Ali (AS), the requirements of Imam, justness of companions, mother of believers (Um al-momenin)