فهرست مطالب

راهبردهای نوین تربیت معلمان - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سیده زهرا فردوسی*، مژگان سپاه منصور، افسانه قنبری پناه صفحات 1-24

  یقینا مهمترین نشانگر بازده آموزش در یک نظام آموزشی عملکرد تحصیلی یادگیرندگان است. این موضوع در پایه نهم تحصیلی اهمیت ویژه ای پیدا می کند و تاثیر بسزایی در هدایت تحصیلی آنها دارد. این پژوهش با هدف تدوین مدل علی عملکرد تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان پایه نهم انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی با مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان پسر و دختر پایه نهم شهر تهران در سال تحصیلی98-97 بودند که 450 (218پسر، 217دختر) دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارت بود از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج(1383)، باورهای هوشی عبدالفتاح و یتس(2006)، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال(2010). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی است میزان ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرها در پژوهش حاضر590/0 R= و مجذور ضریب همبستگی بین متغیرها 348/0 R2= می باشد که نشان دهنده همبستگی معنادار و با میزان متوسط بین متغیرهای پیش بین و ملاک می باشد.یافته ها حاکی از آن بود که با توجه به شاخص های نیکویی برازش، مدل تدوین شده از برازش مطلوبی برخوردار است. لازم به ذکر است در مدل مفروض اثر ضریب مسیر استاندارد مستقیم باورهای هوشی بر عملکرد تحصیلی (β=.461 , P< .001) معنادار است، همچنین اثرضریب مسیر استاندارد انعطاف پذیری شناختی بر عملکرد تحصیلی (β= .661 , P< .001) معنادار می باشد. بنابراین هر دو متغیر باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی، قدرت تبیین نمرات استاندارد عملکرد تحصیلی را دارند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، باورهای هوشی، عملکرد تحصیلی، دانش آموز
 • مجید دارابی* صفحه 7
  اهداف

  هدف اصلی این مقاله، طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای تدریس کیفی در دانشگاه ها است.

  روش

  این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و کمی انجام شده است؛ به همین منظور و در گام اول و در مرحله کیفی، تعداد 12 نفر از خبرگان آموزش دانشگاهی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه گیری نظری انتخاب و به صورت نیمه ساختار مند مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. برای اطمینان از روایی پژوهش، از بررسی توسط اعضاء (مصاحبه) و روش چند سویه نگری منابع داده ها و برای بررسی پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش های پایایی باز آزمون و روش پایایی توافق بین دو کدگذار استفاده گردید. در گام دوم و در مرحله کمی و برای اعتبارسنجی الگوی نظری به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای طراحی و در بین 154 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد که با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند توزیع و گردآوری شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  در نتیجه این مطالعه، مولفه های ضروری در تدریس کیفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها ؛ شامل: تعیین نقطه شروع تدریس، روش های تدریس، رهبری و مدیریت کلاس، پیاده سازی طرح درس، مدیریت زمان، ابتکار و نوآوری در کلاس، مدیریت تفاوت ها، تحریک و تسهیل یادگیری، پژوهش محور کردن تدریس، ارتباط و تعامل، بهره گیری از تجهیزات و امکانات، جلب مشارکت و همکاری در کلاس درس و همکاری اعضای هییت علمی با هم؛ می باشند. در مرحله کمی الگوی به دست آمده از بخش کیفی، بررسی وبا بهره گیری از روش معادلات ساختاری، تحلیل و مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: دانشگاه، اعضای هیئت علمی، تدریس، کیفیت، مولفه
 • فرخ فیضی*، مهدی واحدی صفحه 8

  یادگیری سیار یک فضای یادگیری جدید است که فرصتی برای محیط های یادگیری مشارکتی، شخصی، غیررسمی و دانش آموز محور فراهم نموده است. در اجرای هر سیستم یادگیری مانند محیط یادگیری سیار، درک چالش هایی که بر پیاده سازی آن تاثیر می گذارد، مهم است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر پذیرش این نوع از یادگیری در میان معلمان و دانش آموزان امری حیاتی است، چرا که بدون پذیرش، اجرا غیرممکن خواهد بود. بنابراین هدف این مطالعه ارایه ی مجموعه ای از عوامل موثر در پذیرش یادگیری سیار در بین دانش آموزان و معلمان با تاکید بر روش «مرور مفهومی» است. این تحقیق یافته هایی که از مرور مفهومی درباره ی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار در بین معلمان و دانش آموزان به دست آمده را ارایه می دهد. جستجوی نظام مند در این مطالعه با توجه به کلمات کلیدی به 336 مطالعه رسید که در نهایت با مطالعه ی متن، 12 تحقیق منطبق با اهداف و معیارهای مطالعه بودند. تحلیل نتایج نشان داد که عواملی نظیر انتظار کارایی، لذت بخش بودن، کیفیت سیستم یادگیری، راحتی استفاده، سواد دیجیتال، خودمدیریتی یادگیری، تلاش مورد انتظار، نفوذ اجتماعی و امنیت حریم خصوصی از موثرترین عوامل در پذیرش یادگیری سیار در بین معلمان و دانش آموزان هستند. یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران آموزشی در طراحی و اجرای برنامه های یادگیری موثر در یادگیری سیار کمک کند.

  کلیدواژگان: یادگیری سیار، یادگیری موبایل، آموزش سیار
 • سید صادق نبوی* صفحه 9

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی اولیای دانش آموزان دوره متوسطه در زمینه مسایل تربیتی فرزندان انجام شده است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف، روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی با تکنیک دلفی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و مدرسین دوره های آموزش خانواده و همچنین اولیای دانش آموزان مدارس متوسطه تابعه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بودند که نمونه ای به تعداد 527 نفر از اولیای دانش آموزان با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تعداد 51 مدرس دوره و 48 مدیر دوره با روش نمونه گیری هدفمند از مناطق شهرستان های تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمون کلموگراف-اسمیرنوف و آزمونt) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر اولیای دانش آموزان، مدیران و مدرسین دوره ها، محتوای آموزشی دوره های آموزش خانواده تا اندازه زیادی(01/0>P) با نیازهای آموزشی اولیای دانش آموزان دوره متوسطه انطباق و هماهنگی داشته است. همچنین محتوای آموزشی دوره های آموزش خانواده همه نیازهای آموزشی والدین را در بر نمی گرفت. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد که مدرسان آموزش خانواده علاوه بر آموزش سرفصل های مصوب، طبق یک نظرخواهی در ابتدای دوره، نیازهای دیگر والدین را نیز شناسایی نموده و بر آن اساس برنامه آموزش خود را تنظیم و ارایه نمایند.

  کلیدواژگان: نیازهای آموزشی، آموزش خانواده، مسایل تربیتی، اولیای دانش آموزان
 • ملیحه گلمکانی، رضوان حسین قلی زاده*، نرگس آهنچیان، شهین بنی اسد صفحه 10

  هدف اصلی این پژوهش، فهم تجربه زیسته معلمان از نحوه اجرای طرح های درس پژوهی و اقدام پژوهی و فرصت ها و چالش های آن می باشد. برای این منظور از روش پژوهش پدیدارشناسی استفاده شد. 19 تن از معلمان منتخب استانی یا کشوری این دو طرح در مدارس ابتدایی شهر مشهد به عنوان مطلعان کلیدی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، طرح های درس پژوهی و اقدام پژوهی طی یک فرایند رسمی و نظام مند از بالا به پایین از طریق بخشنامه ها و شیوه نامه های آموزشی به مدارس ابلاغ شده و معلمان تحت نظارت و حمایت مدیر مدرسه طی یک برنامه زمانی معین، اقدام به اجرای آن نموده و نتایج ارزیابی آن در قالب یک جشنواره اعلام می شود. معلمان اغلب باانگیزه های درونی و بیرونی متفاوت در چنین طرح های شرکت می نمایند. مهم ترین فرصت های قابل بهره برداری از این دو طرح عبارت اند از: خلق روش های تدریس نو، تجربه گردانی و اشتراک دانش معلمان، بهبود تدریس، پرورش توان پژوهشگری، توسعه حرفه ای و رشد اخلاقی معلمان، و بهبود یادگیری دانش آموزان. از مهم ترین چالش های آن نیز می توان به تعدد قوانین اداری، ضعف داوری و بازخورد نتایج، عدم استفاده از نتایج پژوهش ها، ضعف برنامه های توانمندسازی معلمان، اثرات منفی ماهیت جشنواره ای طرح ها، عدم حمایت مالی، کمبود زمان، تنوع طرح ها و فرسودگی معلمان و عدم تناسب تقدیرها با میزان سختی کار اشاره نمود. چنین به نظر می رسد اجرای این طرح ها به عنوان فرصتهای یادگیری حرفه ای معلمان به شدت نیازمند همراهی و حمایت مدیران در مراتب مختلف آموزش و پرورش به ویژه مدیران مدارس می باشد.

  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، درس پژوهی، فرصت ها، چالش ها، معلمان ابتدایی
 • مریم رجبیان ده زیره*، فرزانه غریبی، مهتاب دربندی، حبیبه بشیرنژاد دستجردی صفحه 11

  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و اولویت بندی مولفه های آموزش مجازی مبتنی بر شبکه ی شاد در دوران کرونا از دیدگاه دانش آموزان بود. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه ناحیه 1 و 2 شهر اراک بود که از بین آن ها 150 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری آموزش مجازی مبتنی بر شبکه شاد از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و با مقدار 72/0 تایید شد. براساس نتایج آزمون تی تک نمونه ای از نظر دانش آموزان متوسطه میانگین مولفه های ویژگی های فردی یادگیرنده، میزان رضایت و علاقه به آموزش مجازی، ویژگی های مدرس و شیوه تدریس، زیرساخت و فناوری و دسترسی با میانگین بیشتر از حد متوسط (3)، مطلوب ارزیابی شدند (01/0 >P)، ولی میانگین مولفه ویژگی شبکه شاد با میانگین کمتر از حد متوسط (3)، مطلوب ارزیابی نشد 01/0 >P). براساس نتایج آزمون رتبه ای فریدمن بیشترین رتبه میانگین مربوط به عامل ویژگی های فردی یادگیرنده با رتبه 92/3 و کمترین رتبه میانگین مربوط به عامل ویژگی شبکه شاد با رتبه 92/1 بود. عامل های ویژگی های مدرس و شیوه تدریس (26/3)، زیرساخت و فناوری و تدریس (97/2)، میزان رضایت و علاقه به آموزش (89/2) در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار داشت.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، شبکه شاد، پاندامی کرونا، دانش آموزان
 • علیرضا مرآتی* صفحه 12

  مدرسه از مهم ترین نهادهایی است که با زندگی هر فرد آمیختگی های تنگاتنگ دارد و تقریبا بخش عمده و مهمی از عمر انسان امروزی را شامل می شود. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مدل پیوند با مدرسه بر رضایت تحصیلی، خوش بینی آموزشی، بهزیستی روانشناختی و هیجان های پیشرفت بود. برای این منظور طی یک پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان کنگاور در سال تحصیلی 400-1399 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه کاربندی شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله با پرسشنامه های رضایت تحصیلی لنت، خوش بینی تحصیلی اسچن موران و همکاران، هیجان های تحصیلی پکران، بهزیستی روانشناختی ریف، مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 7 جلسه 60 دقیقه ای تحت مداخله و آموزش مدل تدوین شده پیوند با مدرسه قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مدل پیوند با مدرسه سبب بهبود رضایت تحصیلی، خوش بینی آموزشی، بهزیستی روانشناختی و هیجان های پیشرفت در دانش آموزان شده است. به نظر می رسد از آموزش مدل پیوند با مدرسه می توان در جهت بهبود متغیرهای مذکور در دانش آموزان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، پیوند با مدرسه، خوش بینی آموزشی، رضایت تحصیلی، هیجان های پیشرفت
 • اسد حجازی* صفحه 13

  پژوهش حاضر به ارزیابی برنامه های فرهنگی- اجتماعی پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان استان تهران در دوران کرونا پرداخته است. برنامه های فرهنگی-اجتماعی شامل: (کلاس های فوق برنامه؛ برگزاری نمایشگاه ها؛ کانون های فرهنگی -اجتماعی؛ انجمن های علمی؛ برگزاری مسابقات فرهنگی؛ برگزاری جشنواره های فرهنگی؛ برگزاری اردوها؛ برگزاری مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی؛ تشکل های دانشجویی؛ نشریات دانشجویی و...، می شود که از پنج بعد: 1-میزان علاقه مندی و احساس رضایت به برنامه ها 2- میزان احساس ضرورت به برگزاری برنامه ها 3-میزان آگاهی و اطلاع از برنامه ها 4-میزان حضور و استفاده از برنامه ها 5- میزان تمایل به مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی، ارزیابی ها صورت گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی، توصیفی و میدانی با استفاده از تکنیک دلفی بوده است. 326 پاسخگو شامل 212 دانشجو معلم و 114 نفر از کارکنان و اساتید شاغل در پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان استان تهران را مورد ارزیابی قرار داده است. روایی پرسش نامه صوری و از منظر متخصصان ارزیابی شده و مقدار 87/0=α بیانگر پایایی ابزار سنجش است. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت. داده های جمع آوری شده در دو بخش آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، ماتریس همبستگی) و استنباطی (آزمونT و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان می دهد که: میزان رضایت از برنامه های فرهنگی و اجتماعی، با توجه به سال ورودی دانشچویان و شیوه اجرای برنامه ها متفاوت است.

  کلیدواژگان: ارزیابی، برنامه فرهنگی، برنامه اجتماعی، دروان کرونا
 • خسرو نظری* صفحه 14

  هدف از این پژوهش بررسی موانع و راهبردهای بین المللی سازی دانشگاه فرهنگیان است. روش پژوهش کمی از نوع توصیفی و برای جمع آوری داده ها از شیوه پیمایش استفاده شد. جامعه آماری شامل: معاونان، مدیران کل، روسای دوایر در سازمان مرکزی و مدیران استانی دانشگاه فرهنگیان بود که با روش سرشماری در فرایند پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته برمبنای طیف لیکرت برگرفته از پرسشنامه سلیمی و همکاران (1393) و خراسانی و زمانی منش (1391) با نظر 4 نفر از متخصصین در دو بخش موانع و راهبردها طراحی گردید. میزان پایایی پرسشنامه 84/. حاصل گردید. برای تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون تی تک نمونه، تی مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که شرکت کنندگان عوامل فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، ساختاری و تجهیزاتی را به عنوان موانع بین المللی سازی می دانند. آزمون تی مستقل برحسب جنسیت نشان داد که جنسیت بر موانع بین المللی سازی دانشگاه اثرگذار نیست. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین نظرهای شرکت کنندگان عضو هییت علمی در خصوص موانع بین المللی سازی دانشگاه فرهنگیان تفاوت وجود دارد. اولویت بندی راهبردهای بین المللی سازی دانشگاه نشان داد که راهبرد سیاستگذاری، ارتباطی، دانشگاهی و حمایتی به ترتیب بیشترین نقش را در بین المللی سازی دانشگاه دارند. نتایج این پژوهش به مدیران کلان دانشگاه در شناخت موانع و اتخاذ راهبردهای بین المللی سازی دانشگاه فرهنگیان کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: بین المللی سازی، راهبردهای بین المللی سازی، دانشگاه فرهنگیان، موانع بین المللی سازی
 • حسین افلاکی فرد*، محمد قلعه نوی صفحات 25-42
  هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی در رابطه بین ذهن آگاهی و پرخاشگری دانش آموزان بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر متوسطه دوم ناحیه 2 شهر شیراز که تعداد آنها بالغ بر 8115 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه تعداد 360 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، مهارت های اجتماعی ماتسون و ذهن آگاهی بایر بود که ضریب پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 ، 86/0 و 89/0 بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب ابزار است. به منظور تحلیل داده ها از در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده، تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و همچنین رگرسیون سلسله مراتبی به شیوه بارون - کنی استفاده شد نتایج نشان داد که بین ذهن آگاهی قادر به پیش بینی معکوس پرخاشگری است. ذهن آگاهی قادر به پیش بینی مهارت اجتماعی می باشد. مهارت های اجتماعی نقش واسطه ای معناداری در رابطه بین متغیرهای ذهن آگاهی و پرخاشگری ایفا می کند.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، پرخاشگری، مهارت های اجتماعی
 • ملوک حبیبی*، محمود، محمدی، وحید عالمیان صفحات 43-60

  هدف این پژوهش تاثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر خطاهای دانش آموزان طبق مدل خطای هودز نولتینگ در مبحث تابع برای دانش آموزان یازدهم ریاضی شهر کرج هست. این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانش آموزان پسر سال یازدهم رشته ریاضی ناحیه1 کرج در استان البرز در سال تحصیلی 1400-1399 هست که از این تعداد دوکلاس 25 نفری به عنوان نمونه، به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از دو آزمون محقق ساخته برای دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. کنترل عبارت است از تصمیم گیری های کلی در زمینه انتخاب و به کاربستن منابع و راهبردها می باشد و خطای هودزنولتینگ شامل خطاهای بی دقتی، مفهومی، قواعدی و بکارگیری است. جهت پایایی آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و برای پیش -آزمون و پس آزمون به ترتیب مقادیر قابل قبول702/0و 824/0 به دست آمد. برای بررسی روایی آزمون ضریب CVR استفاده شده و مقدار 8/0 به دست آمد که تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جدول فراوانی، درصد، میانگین، واریانس و همچنین آزمون U من ویتنی برای بررسی استنباطی استفاده شد، نتیجه پژوهش نشان داد به کارگیری کنترل شونفیلد توانست خطاهای دانش آموزان در مبحث تابع را طبق مدل هودز نولتینگ را به صورت معناداری کاهش دهد .

  کلیدواژگان: تابع، کنترل شونفیلد، تحلیل خطای هودز نولتینگ، خطا
 • حسین قربانیان*، سید عباس ابراهیمی، عظیم الله زارعی صفحات 61-80

  کرامت معلمان و نقش آموزش و پرورش در ارتقاء و پیشرفت جوامع بشری، استقرار الگوی جامع جذب، نگهداشت و توانمندسازی در نظام تربیت معلم را ضروری کرده است. هدف این مقاله طراحی الگوی جذب، نگهداشت و توانمندسازی و شناسایی عناصر و مولفه های آن در نظام تربیت معلم کشور است. رویکرد مورد نظر در این پژوهش کیفی و روش مورد استفاده مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه تربیت معلم که در زمینه موضوع پژوهش تجارب ارزشمندی داشتند، بود. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از رویکرد هدفمند و با روش نمونه-گیری گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری داده ها و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مطالعه متون حاوی نظرات آنها در وبگاه ها و رسانه ها استفاده شده است. جهت استخراج چارچوب ابعاد و مولفه های جذب، نگهداشت و توانمند سازی دانشجو معلمان از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی منابع و متون مرتبط استفاده شد. همچنین با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیرحاصل شد. برای اعتباریابی داده ها از روش های قابل قبول و قابل اعتماد بودن استفاده شد.

  کلیدواژگان: مولفه های جذب، نگهداری، توانمندسازی، تربیت معلم، تحلیل مضمون
 • عزیزالله رودینی، ذبیح الله اللهی، مریم رجبیان ده زیره* صفحات 99-128

  آموزش ضمن خدمت معلمان در راستای یادگیری مادام العمر یک ضرورت انکار ناپذیر برای ارتقای قابلیت ها و مهارت های مورد نیاز در دنیای در حال تغییر است. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح آموزش ضمن خدمت خودخوان بر عملکرد اخلاقی معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان بود. روش این پژوهش از نوع طرح های شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون یکسان بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان بودند. نمونه آماری شامل 30 آموزگار مقطع ابتدایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 15 نفر از بین معلمان مجری طرح ضمن خدمت خودخوان به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر از معلمان دارای سوابق و شرایط شغلی مشابه به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رشد اخلاقی سندگل (1390) بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که، طرح آموزش ضمن خدمت خودخوان بر عملکرد معلمان مقطع ابتدایی در زمینه های امانت داری، رعایت قوانین و مقررات، همکاری و مسیولیت پذیری تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، روش خودخوان، عملکرد اخلاقی، معلمان
 • فاطمه جعفری کمانگر*، ستاره فیروزجایی صفحات 127-160
  پژوهش حاضر با آگاهی از نیازهای کنونی در امر آموزش بر آن است به بررسی مقایسه ی تاثیر آموزش به روش سنتی با استقرایی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ی دهم در درس دستور زبان فارسی بپردازد. روش انجام پژوهش از نوع نیمه تجربی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. جامعه ی پژوهش حاضر دانش آموزان دبیرستان علامه حلی شهرستان نور بوده است که به طور در دسترس، 21 دانش آموز پایه ی دهم انسانی این مدرسه به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. به این منظور از جامعه ی یاد شده بعد از 12جلسه تدریس به روش سنتی، آزمونی بر اساس طبقه بندی اهداف آموزشی«بلوم» به عمل آمد و سپس بعد از 12جلسه تدریس به روش استقرایی، مجددا آزمونی با همان اهداف برگزار شد. در این تحقیق، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف_اسمیرنوف تایید شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 22spss و برای مقایسه ی میانگین های دو آزمون از «آزمون تی» استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد روش تدریس استقرایی در مقایسه با روش سنتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ی دهم، در دستور زبان فارسی تاثیر معناداری دارد و دانش آموزان به غیر از حیطه ی «نقد» در تمام سطوح یادگیری بلوم ،عملکرد بهتری داشتند و البته این بهبود عملکرد در سطوح درک، تجزیه، و آفرینش معنادار نیز بوده است.
  کلیدواژگان: تدریس سنتی، تدریس استقرایی، دستور زبان فارسی، عملکرد تحصیلی، یادگیری
|
 • Seyedeh Zahra Ferdowsi *, Mozhgan Sepahmansour, Afsaneh Ghanbari Panah Pages 1-24

  The aim of this study was to develop a causal model of academic performance based on intelligence beliefs and cognitive flexibility in ninth grade students. The research method was correlation with structural equation model. The statistical population was all male and female students in the ninth grade of Tehran in the academic year of 2018-2019 that 450 (218 boys, 217 girls) students were selected as a sample using multi-stage cluster random sampling. The research instruments were Dartaj (2004) Academic Performance, intelligence beliefs Questionnaire, Abdolfattah & Yetis (2006), and Denise and Wonderwell (2010) Cognitive Flexibility Questionnaire. In order to analyze the data, statistical methods of correlation coefficient and structural equations were used. The results obtained in this study indicate that the amount of multiple correlation coefficient between variables in the present study is R = 0.590 and the square of the correlation coefficient between variables is R2 = 0.348, which shows a significant correlation with an average rate between predictor and criterion variables. Findings indicated that according to the good fit indices, the developed model has a good fit. It should be noted that in the hypothetical model, the effect of direct standard coefficient of IQ beliefs on academic performance (β = .461, P <.001) is significant, also the effect of standard path coefficient of cognitive flexibility on academic performance (β = .661, P <.001 ) Is meaningful. Therefore, both the variables of intelligence beliefs and cognitive flexibility have the power to explain the standard scores of academic performance.

  Keywords: Cognitive flexibility, intelligence beliefs, Academic Performance, student
 • Majid Darabi * Page 7

  purpose of this article is to analyze the necessary components during the teaching This research was conducted in the framework of a qualitative and quantitative approach in the qualitative stage, 12 university education experts were purposefully selected and interviewed with a theoretical sampling strategy and semi-structured. Thematic analysis technique (theme) was used to analyze the data. To ensure the validity of the research, the members used (interviews) and multidisciplinary methods of data sources and to calculate the reliability of the coding, the reliability methods were tested and the reliability of the in-subject agreement (agreement between the two coders) was used. After implementing the content of the interviews and their preliminary analysis, the initial codes or concepts were identified and placed in specific categories in order to achieve the main categories of similar codes. Finally, for each class, a title containing all the codes of that class was selected. As a result of this study, the necessary components in teaching faculty members of universities were determined. According to academic research experts, the components of determining the starting point of teaching, teaching methods, leadership and classroom management, implementation of lesson plans, time management, initiative and innovation in The classroom, managing differences, stimulating and facilitating learning, research-oriented teaching, communication and interaction, use of equipment and facilities, attracting participation and collaboration in the classroom, collaboration of faculty members together are important.examined and the extracted structures were approved.

  Keywords: University, Faculty Members, Teaching, quality, component
 • Farokh Feizi *, Mehdi Vahedi Page 8

  Mobile learning is a new learning situation that provides an opportunity for collaborative, personal, non-formal, and student-centered learning environments. In implementing any learning system, such as a mobile learning environment, it is important to understand the challenges that affect its implementation. Therefore, it is vital to examine the factors affecting the acceptance of this type of learning among teachers and students, because without acceptance, implementation will be impossible. Therefore, the purpose of this study is to present a set of effective factors in the acceptance of mobile learning among students and teachers with an emphasis on the "conceptual review" method. This study presents the findings of a conceptual review of the factors affecting the acceptance of mobile learning among teachers and students. A systematic search in this study according to keywords reached 336 studies, which finally, by studying the text, 12 studies were in accordance with the objectives and criteria of the study. The analysis of the results showed that factors such as the expectation of efficiency, enjoyability, quality of learning system, ease of use, digital literacy, learning self-management, expected effort, social influence, and private security are the most effective factors in accepting mobile learning among teachers and students. The findings of this study can help educate policymakers in designing and implementing effective learning programs in mobile learning.

  Keywords: Mobile learning, M-learning, Mobile training
 • Seyed Sadegh Nabavi * Page 9

  The present study was aimed to study the educational needs of high school students’ parents regarding the educational issues of their children. Concerning the nature of the study, and its objectives, the study was a kind of survey research. The sample consisted of all school principals and instructors for family education courses, and students’ parents from among high schools in Tehran Counties. The sample was selected randomly from various educational districts in multiple stages, which included 527 parents, 51 instructors, and 48 principals, who all were involved in family education courses. A researcher-made questionnaire were used to collect data from the participants. Descriptive statistics and T-tests were used to analyze the data. The results revealed that from parents’, instructors’, and principals’ view, the content of such courses was relatively harmonious with the educational needs of parents, but it did not cover all the educational needs of attending parents. The other educational needs of parents were teaching life skills to children, Mental and emotional characteristics of Adolescent, Expectations young to adults, Social problems in adolescence and coping with them, Teen abnormal behavior and how to reduce them. Since the content of such courses did not cover all needs of parents, it was suggested to instructors to identify other needs of parents based on a survey in advance and include them in their instruction program.

  Keywords: Educational needs, family education, educational issues, Parents
 • Rezvan Hosseingholizadeh *, Maliheh Golmakani, Narges Ahanchian, Shahin Baniasad Page 10

  The main purpose of this study is to understand teachers’ lived experiences in conducting two programs of lesson study and action research with their opportunities and challenges. The research has been conducted according to a qualitative approach, based on Phenomenology as an attempt to reveal the essence of the reality experienced by selected persons in lesson study and action research programs at the provincial or national levels through semi-structured interviews. Purposive sampling was used to select the participants (17 teachers and 2 principal deputies) in primary schools in Mashhad city. The results showed the most important opportunities resulting from these programs were: paving the way for the creation of new teaching methods, the knowledge exchange among teachers, improving teacher teaching, fostering teacher research, teacher development, teacher moral growth, success and improving student learning. Moreover, the most important challenges were: administrative bureaucracy, poor judgment and feedback on project results, lack of useful use of research results, weak teacher empowerment programs, negative effects of the nature of project festivals, lack of financial support for teachers, lack of time, diversity of teachers' plans and fatigue during the performance, and also, the incompatibility of the awards with the level of hard work. The projects such as lesson study and action research programs have been communicated to schools through directives and teaching methods through a formal and systematic process from top to bottom.

  Keywords: Lesson Study, Action research, Opportunities, Challenges
 • Rajabiyan Dehzireh *, Farzaneh Gharibi, Mahtab Darbandi, Habibeh Bashirnejad Dastjerdi Page 11

  The purpose of this study was to evaluate and prioritize the components of e-learning based on happy network in the corona from the students' point of view. The research method was descriptive-survey. The statistical population included all first grade high school students in districts 1 and 2 of Arak city, from which 150 people were selected by available sampling method. A researcher-made questionnaire was used to measure the virtual education based on the happy network. The content and face validity of the questionnaire were confirmed using the opinions of experts and the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha and confirmed with a value of 0.72. Based on the results of one-sample t-test for high school students, the average components of learner's individual characteristics, satisfaction and interest in virtual education, teacher characteristics and teaching methods, infrastructure and technology, and access with an average above average (3), Were evaluated as favorable (P <0.01), but the mean component of happy network characteristic with a mean below the average (3) was not considered desirable (P <0.01). According to the results of Friedman rank test, the highest mean rank was related to the factor of learner's individual characteristics with a rank of 3.92 and the lowest mean rank was related to the happy network characteristic factor with a rank of 1.92. Factors of teacher characteristics and teaching method (3.26), infrastructure and technology and teaching (2.97), satisfaction and interest in education (2.89) were in the second, third and fourth ranks.

  Keywords: Virtual Education, Shad Network, Corona Pandami, Students
 • Alireza Merati * Page 12

  The school is one of the most important institutions that is closely intertwined with the life of each person and covers almost a major part of human life today. The aim of this study was to investigate the effectiveness of school bonding model training on academic satisfaction, educational optimism, psychological well-being and developmental emotions. For this purpose, during a quasi-experimental study, of pre-test-post-test type with wedge group, 30 high school students of Kangavar city in the academic year 2016-2017 were selected by random sampling method and tested and tested in two groups of 15 people. they got. Both groups were assessed before and after the intervention with questionnaires related to Rezaei Sharif et al., Lent's academic satisfaction, Schenmoran et al.'s academic optimism, Pakran's academic excitement, and Reef's psychological well-being. The experimental group underwent intervention and training for 7 sessions of 60 minutes, and the control group did not receive any intervention. The results of multivariate analysis of covariance showed that teaching the link-to-school model improved academic satisfaction, educational optimism, psychological well-being and excitement of progress in students. It seems that teaching the school connection model can be used to improve the mentioned variables in students.

  Keywords: Psychological well-being, school bonding, educational optimism, academic satisfaction, excitement of progress
 • Asad Hejazi * Page 13

  The present study evaluates the socio-cultural programs of the campuses and centers of Farhangian University of Tehran province during the Corona period. Socio-cultural programs include: (extracurricular classes; holding exhibitions; cultural-social centers; scientific associations; holding cultural competitions; holding cultural festivals; holding camps; holding national and religious ceremonies and occasions; organizations Student, student publications, etc., which can be from five dimensions: 1- The level of interest and feeling of satisfaction with the programs 2- The level of feeling the need to hold programs 3- The level of knowledge and information about the programs 4- The level of attendance and use 5. The willingness to participate in the implementation of socio-cultural programs has been evaluated.The present study was an applied, descriptive and field study using the Delphi technique.326 respondents including 212 student teachers and 114 staff members. And the professors working in the campuses and centers of Farhangian University of Tehran province have been evaluated.The validity of the questionnaire has been formalized and evaluated from the perspective of experts and the value of α = 0.87 indicates the reliability of the assessment tool.This study was conducted in two stages. Data collected in two sections: descriptive statistics (mean, frequency, correlation matrix) and inferential statistics (t-test and analysis One-way analysis of variance (ANOVA) was analyzed.The results show that: the level of satisfaction with cultural and social programs varies according to the year of entry of students and the implementation of programs.

  Keywords: evaluation, cultural program, social program, corona
 • Khosrow Nazari * Page 14

  AbstractThe purpose of this study was to investigate the obstacles and internationalization strategies of Farhangian University. The research method was quantitative - descriptive and survey method was used to collect data. The statistical population included: deputies, general managers, heads of departments in the central organization and provincial managers of Farhangian University who participated in the research process by census method. Data collection tool was a researcher-made questionnaire based on the Likert spectrum taken from the questionnaire of Salimi et al. (2014) and Khorasani and Zamani Manesh (2012) with the opinion of 4 experts in two sections: obstacles and strategies. The reliability of the questionnaire was /84. In addition to descriptive statistics, one-sample t-test, independent t-test, one-way analysis of variance and Friedman test were used to analyze the data. The research findings showed that the participants consider cultural, educational, research, structural and equipment factors as obstacles of internationalization. Independent t-test by gender showed that gender does not affect barriers to internationalization of the university. The results showed that there is a difference between the opinions of faculty members regarding the international barriers to the Farhangian University. Prioritization of university internationalization strategies showed that policy, communication, university and support strategies have the most roles in the internationalization of the university, respectively. The results of this study will help university managers in recognizing barriers and adopting internationalization strategies of Farhangian University.

  Keywords: Internationalization, Internationalization Strategies, Farhangian University, International Barriers
 • Hossein Aflakifard *, Mohammad Ghalehnoei Pages 25-42
  The aim of this study was to explain the mediating role of social skills in the relationship between mindfulness and students' aggression. The statistical population of this study includes all high school male students in District 2 of Shiraz, whose number was 8115. To determine the sample size, 360 people were selected as a sample using one-stage cluster random sampling method. Data collection tools included three questionnaires: Bass and Perry Aggression, Matson Social Skills and Bauer Mindfulness. The reliability coefficients of the questionnaires were 0.91, 0.86 and 0.89 by Cronbach's alpha, respectively, which indicates the optimal reliability of the instrument. Is. In order to analyze the data, descriptive statistics of mean and standard deviation were used and at the level of inferential statistics, Pearson correlation coefficient significance test and simple regression analysis, simultaneous multiple regression analysis and hierarchical regression by Baron-Kenny method were used. Showed that interconsciousness is able to reverse aggression. Mindfulness is able to predict social skills. Social skills play a significant mediating role in the relationship between mindfulness and aggression variables. Keywords: Mindfulness, Aggression, Social Skills
  Keywords: Mindfulness, Aggression, Social Skills
 • Molouk Habibi *, Mahmoud Mohammadi, Vahid Alamian Pages 43-60

  The purpose of this study is The effect of Control Factor from Schoenfeld’s Viewpoint on Students’ Errors Based on Hodes Nolting Model in the Topic of Function for 11th grade mathematics Field in Karaj County’s. This study is a semi-experimental one. The population of this study consists of all male students in 11th grade of Karaj, distrct 1 within the educational year of 1399-1400. Two 25-student classes were selected based on convenience sampling out of all above-mentioned population. To collect the data, two researcher-made tests were used for the two stages of pre-test and post-test, to evaluate the effect of applying Schoenfield control according to the students' Hodes Nolting error model.The term “control” is defined as major decisions with respect to selection and use of resources and approaches. Hodes Nolting errors consist of careless errors, conceptual errors, application errors, and procedural errors. For the reliability of the test, the Cronbach's alpha value for the pre-test was about 0.702 and the post-test was about 0.824, and for checking the validity of the test, the CVR coefficient was used and the value was 0.8, which is acceptable. The results showed that applying Schoenfeld’s control could significantly reduce students' errors in the subject of function according to Hods-Nolting model.

  Keywords: function, Schoenfeld’s Control, Hodes Nolting Analysis, Error
 • Hossein Ghorbanian *, Seyed Abbas Ebrahimi, Azimullah Zarei Pages 61-80

  The dignity of teachers and the role of education in the promotion and development of human societies has necessitated the establishment of a comprehensive model of recruitment, retention and empowerment in the teacher education system. The purpose of this article is to design a model for attracting, retaining and empowering and identifying its elements and components in the teacher education system of the country. The approach in this study was a qualitative and the method used was a case study. The statistical population included managers, experts and experts in the field of teacher training who had valuable experiences in the field of research. The selection of participants has been done using a purposeful approach and snowball sampling method and using the theoretical data saturation criterion and using semi-structured interviews and studying texts containing their opinions on websites and media. In order to extract the framework of dimensions and components of student recruitment, retention and empowerment of teachers, semi-structured interviews and review of related sources and texts were used. Also, using thematic analysis method, basic, organizing and comprehensive themes were obtained. Acceptable and reliable methods were used to validate the data.

  Keywords: Pattern of recruitment, retention, Empowerment, teacher training, Content analysis
 • Zabihollah Allahi, رجبیان ده زیره Rajabiyan Dehzireh *, Azizollah Rudini Pages 99-128

  In-service teacher education toward lifelong learning is an undeniable necessity for improving the capabilities and skills required for a changing world. The purpose of this study was to investigate the effect of self-directed learning in-service education plan on the moral performance of primary school teachers in Zahedan. The method of this research was quasi-experimental designs with the same pre-test and post-test. The statistical population included all primary school teachers in Zahedan. The statistical sample consisted of 30 primary school teachers. Using purposive sampling method, 15 teachers were selected as the experimental group and 15 teachers with similar backgrounds and working conditions were selected as the control group. Data collection tool was Sanadgol Ethical Growth Questionnaire (2011). The results of this study showed that the self-directed learning in-service training plan has an impact on the performance of primary school teachers in the field of fiduciary duty, compliance with rules and regulations, cooperation and responsibility.

  Keywords: In-service training, Self-directed learning method, Ethical performance, Teachers
 • Fateme Jafarikamangar *, Setare Firozjaii Pages 127-160
  Choosing an appropriate method for the subject materials is considered as a scientific concern, and is based on the modern scientific psychological hypotheses. in this research, we intend to study the comparison of traditional and inductive teaching on senior learner's of Farsi grammar to observe their academic performance. In this case research method is quasi-experimental, in which pre-tasks and post-tasks are applied .The statistical society includes 21 senior learner's of Allamehhelli high school in Nour province. For this purpose , after covering 12 sessions of traditional teaching, the student's were given an examination which was based on Bolum;s educational target's classification and then 12 sessions of inductive teaching was covered to the class, with an examination at the end of period .In this research , the normality of data is confirmed by applying Kolmogorov-Smirnov test . To analyze data's, the software 22 SPSS and to survey the hypotheses the t-test are applied. After analysis, research findings showed that inductive method in comparison to traditional method was more successful on improving learner’s performance
  Keywords: Traditional Teaching, inductive teaching, Persian grammar, Academic Performance, learning