فهرست مطالب

مطالعات اسلامی در حوزه سلامت - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1400)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالله بهمن پوری*، صدیقه ریاحی راد صفحات 1-11
  زمینه

  هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی ممنوعیت ازدواج افراد حامل اختلال ژنتیکی با توجه به منابع فقهی و حقوقی همچنین پزشکی است.

  روش

  پژوهش حاضر با استفاده از روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. مبنی بر اینکه با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و پزشکی و با کاربرد مقالات و کتاب های مربوطه انواع بیماری های ژنتیکی و خطرات حاصل از آن، روایات مربوطه و نواقص قوانین موجود در مورد ازدواج افراد حامل اختلال ژنتیکی و راه حل های ارایه شده به منظور جلوگیری از تولد نوزادان ناقص، مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش با بررسی خطرات ازدواج افراد حامل اختلال ژنتیکی بیانگر آن است که با استفاده از منابع فقهی و حقوقی همچنین شناسایی دلایل تولد نوزادان با اختلال ژنتیکی توسط علم پزشکی، کنترل و سخت گیری نسبت به ازدواج و فرزندآوری افراد حامل اختلال ژنتیکی که درصد و احتمال تولد نوزادان با اختلال در آنها بالا است، ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: اختلال ژنتیکی، جرم انگاری، قاعده لاضرر، قاعده حرج
 • فاطمه سلیمانی، محمداسماعیل قاسمی طوسی، رحمت الله مرزبند* صفحات 13-23
  هدف

  قران کریم و روایات اسلامی در راستای حفظ و ارتقای سلامت راهبردهای اعتقادی، اخلاقی متعددی را ارایه نموده است یکی از راهبردهای اخلاقی در اسلام ، آموزه انفاق هست . در مطالعه حاضر ، نقش انقاق در ارتقای سلامت با توجه به اموزه های قرانی و روایی مورد مطالعه قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی _ تحلیلی است و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات کتابخانه ای، است. پس از انتخاب ایات و روایات و نیز دیدگاه مفسران و شارحان ایات و احادیت مرتبط با انفاق و سلامت ، تحلیل داده ها با استفاده از سوالات تحقیق صورت گرفته شد.

  یافته ها

  بررسی متون بیانگر آن است که آموزه انفاق به سبب مولفه های معنایی متعدد بر سلامت انسان تاثیرگذار هست. نخست اینکه ایمان به خدا و نیز حسن فعلی در انفاق بعنوان مقومات آن می تواند سبب سلامت معنوی و یا حیات طیبه انسان شود .ثانیا در این مطالعه با اشاره به جایگاه انفاق در ایجاد مشارکت اجتماعی و همبستگی، ایجاد محبوبیت اجتماعی و نیز فقر زدایی در جامعه، نقش انفاق در سلامت اجتماعی انسان مورد تاکید قرار گرفت. علاوه براین تاب آوری در مقابل رنج ها ، رفع بیماری معنوی و ارامش بخشی بواسطه دعا در انفاق از کارکردهای انفاق در ارتقای سلامت روان مورد شناسایی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: انفاق، سلامت، آموزه های قرانی، اثار انفاق، اموزه های روایی
 • بررسی کرسی های آزاد اندیشی بعضی از مهمترین دانشگاه های جهان و تاثیرآن بر سلامت اجتماعی با توجه به مبانی قرآنی
  سیده سمیه خاتمی*، سید جواد خاتمی، سید مرتضی خاتمی صفحات 25-36
  زمینه

  سازمان جهانی سلامت، سلامت اجتماعی را به عنوان بخشی از مولفه های کلیدی سلامت معرفی کرده است، در بررسی که در رابطه با عوامل موثر بر سلامت اجتماعی با توجه به مبانی قرآنی صورت می گیرد، موضوع برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و نحوه تاثیر آن بر سلامت اجتماعی قابل اهمیت زیادی می باشد.

  هدف

  بررسی تاثیر کرسی های آزاد اندیشی بر سلامت اجتماعی و نحوه آن در سایر کشورها می باشد .

  روش

  به شکل توصیفی تحلیلی و با استناد به آیات قرآن شکل گرفت که در این رابطه از تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه های معتبر جهان، نیز بهره برده است.

  یافته ها

  برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با توجه به مبانی و مصادیق احتمالی آن در قرآن به طور مستقیم بر روی مولفه های عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، رعایت اخلاقی اجتماعی و توسعه مهارتهای اجتماعی و مهارتهای زندگی اثر دارد، این کرسی ها با عناوین مشابهی در بهترین دانشگاه های جهان به صورت جدی و همراه با مسابقاتی در سطوح عالی برگزار می گردد، آنها قایلند همواره بیشترین افراد موفق اجتماعی در پست های مدیریتی و سیاسی کسانی هستند که با حضور در بحث های گروهی به موفقیت و کسب رتبه نایل گردند، در قرآن نیز پیامبران کسانی هستند که با قدرت استدلالی و تفکر انتقادی بیشتری در بین مردم ظاهر شده اند.

  نتیجه

  در دانشگاه های ایران مصوبات خوبی در این زمینه تدوین شده و به صورت مسابقات ملی برگزار میگردد اما آنچه بایسته است درک کامل اهمیت این موضوع در بین دانشگاهیان و آحاد مردم و برگزاری فراگیر آن همراه با برگزاری کارگاه هایی در آموزش آن می باشد.

  کلیدواژگان: قرآن، کرسی آزاداندیشی، سلامت اجتماعی، دانشگاه های جهان
 • اکرم حسین زاده*، محمد شریفی صفحات 37-48
  مقدمه

  قرآن و احادیث معصومان علیهم السلام، دو منبع فیض الهی هستند. روایات طبی صحیح وارده از ایشان دارای ارزش و اعتبار است. اکثر احادیث طبی منقول از پیامبر(ص) در اهل سنت و امامان معصوم در شیعه، فاقد سند و یا دارای ضعف سندی و جزء احادیث ضعیف هستند. وجود جاعلان حدیث، باعث سلب اعتماد از احادیث ضعیف می گردد. جاعلان، انگیزه های متفاوت دارند. روایات طبی به دلیل رابطه مستقیم خود با سلامتی انسان ها، نمی تواند از قاعده ادله تسامح در روایات استفاده کند.

  روش

  پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، با نگاه به فضای حاکم بر پزشکی اسلامی به بررسی علل و انگیزه های قوی در جعل روایات طبی پرداخته است.

  نتایج

  یافته های تحقیق نشان می دهد که متصدیان امور طبابت دربار از راویان برخی احادیث طبی هستند که دس در روایات معصومین را از سوی حاکمان سیاسی و متصدیان امور طبابت دربار، امری محتمل می نماید. پژوهش، در حوزه بازیابی روایات طبی صحیح از روایات جعلی راهگشاست.

  کلیدواژگان: پزشکی اسلامی، جعل حدیث، راویان طبی، انگیزه سیاسی
 • سید رحمت الله موسوی مقدم*، مهناز فرضی، زهرا کوچکی صفحات 49-58
  مقدمه

  سرمایه ی روانشناختی یکی از شاخص های روانشناسی مثبت است. معنویت یک ایمان و اعتقاد واقعی است. بهزیستی روانی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین متغیرهای سرمایه ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر ماهیت؛ توصیفی-همبستگی، از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. نمونه ی این مطالعه، 201 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام می باشند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه ی روانشناختی با چهار زیر مقیاس، معنویت با چهار زیر مقیاس و بهزیستی روانشناختی با شش زیر مقیاس استفاده شده و داده ها به کمک روش های آماری و الگوی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  متغیرهای سرمایه روان شناختی، معنویت و بهزیستی روان شناختی با هم در ارتباطند و بین آنها دو به دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش تاثیر دو متغیر سرمایه ی روان شناختی و معنویت بر بهزیستی روان شناختی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که بین سرمایه ی روانشناختی و بهزیستی روان شناختی از طریق معنویت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه ی روانشناختی، معنویت، بهزیستی روانشناختی، معادلات ساختاری
 • زهرا لاری گل*، اعظم محمدی فخر، فاطمه زهدی، حمیده جلیلی صفحات 59-72
  مقدمه و هدف

  بدون شک سلامت اجتماعی و ابعاد هوش (معنوی و فرهنگی) نقش برانگیزاننده مهمی در ایجاد و ارتقا خودکارآمدی کارآفرینانه دارند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش (فرهنگی و معنوی) و سلامت اجتماعی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول به فعالیت در پارک علم و فناوری و واحدهای فناور وابسته به پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در بازه زمانی اردیبهشت تا تیرماه 1398 بودند، 144 نفر دانشجو بر اساس جدول گجرسی و مورگان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسش نامه های هوش فرهنگی آنگ و همکاران، هوش معنوی کینگ، سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو و خودکارآمدی کارآفرینانه دی نابل و همکاران پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که همبستگی بین هوش فرهنگی، هوش معنوی و سلامت اجتماعی با خودکارآمدی مثبت و معنادار بود (01/0>p). همچنین نتایج نشان داد مولفه های هوش فرهنگی، 5/39 درصد، مولفه های هوش معنوی 3/47 و مولفه های سلامت اجتماعی 55 درصد از واریانس خودکارآمدی کارآفرینانه را تبیین می کنند (01/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، توجه مسیولان و متصدیان نظام آموزشی به نقش عوامل موثر ازجمله سلامت اجتماعی، هوش فرهنگی و هوش معنوی در افزایش خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان از ضروریات این پژوهش است.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، هوش معنوی، سلامت اجتماعی، خودکارآمدی کارآفرینانه، دانشجو
 • سید محمود موسوی نژاد*، سیده محدثه رضائی، بهناز انصاری، مریم صف ارا صفحات 73-84
  مقدمه و هدف

  ناباروری یکی از تجربه های تلخ زندگی است که مشکلات روان شناختی متعددی را برای فرد و خانواده اش به وجود می آورد. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان نابارور بود.

  روش

  مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. نمونه ای شامل 120 نفر از زنان نابارور به روش نمونه گیری دسترس که داوطلب مشارکت در پژوهش بودند، از میان زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر بیرجند در سال 1399 انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل مقیاس احساس شکست گیلبرت و آلن (1998)، استرس ناباروری نیوتن و همکاران (1999)، تجارب معنوی اندروود و ترسی (2002) و کیفیت رابطه زناشویی راست و همکاران (1986) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار مدل سازی ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزییPLS و نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اثر احساس شکست، استرس ناباروری و تجارب معنوی بر کیفیت رابطه زناشویی مستقیم و معنادار بود (01/0>p). همچنین تجارب معنوی در رابطه بین احساس شکست و استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی نقش میانجی داشت (01/0>p)؛ و مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت استرس ناباروری، احساس شکست و تجارب معنوی از عوامل موثر در کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: استرس ناباروری، احساس شکست، تجارب معنوی، کیفیت رابطه زناشویی، زنان نابارور
 • محمدهیوا عبدخدا، جواد زارعی*، فاطمه بهمئی صفحات 85-95
  مقدمه

  استفاده گسترده از تلفن های هوشمند، سبب شده است که افراد، شرکت ها و نهادهای مذهبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله ایران، اقدام به تولید اپ هایی با موضوع قرآنی نمایند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی اپ های تلفن همراه مبتنی بر اندروید با موضوعات قرآنی در ایران و بررسی ساختار و محتوای آن ها بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه پژوهش را تمامی اپ های اندروید مرتبط با قرآن کریم در ایران تشکیل می دادند. نخست با جستجو در موتور جستجوی Google، و اپ استور گوگل (Google Play‎) و بازار (Bazaar‎)، اپ های قرآنی شناسایی و سپس این اپ ها دانلود، نصب و مورد ارزیابی قرار می گرفتند. ابزار بررسی اپ ها، یک چک لیست محقق ساخته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی تحلیل گردیدند. 

  یافته ها

  در مجموع 297 اپ قرآنی داخلی مبتنی بر اندروید وجود داشت. بیشتر این اپ ها با هدف نمایش آیات قرآن به همراه امکان پخش تلاوت آن ها طراحی شده بودند (8/49 درصد). استفاده از بیشتر اپ های قرآنی داخلی تحت اندروید،‏ کاملا رایگان بود (3/62 درصد). ‏ در مورد 6/26 درصد‏ از اپ ها از زمان انتشار اولیه به روز رسانی صورت نگرفته بود.

   نتیجه گیری

  اگرچه بیشتر اپ های قرآنی در ایران کاربردپذیری قابل قبولی داشتند. اما از ظرفیت های این اپ ها استفاده نشده بود. همچنین بررسی اپ های قرآنی در ایران نشان دهنده نقاط قوت و ضعفی بود که باید مورد توجه توسعه دهندگان اپ های قرآنی و سایر اپ های مذهبی مشابه در ایران قرار گیرد‏.

  کلیدواژگان: قرآن، اپ موبایل، تلفن هوشمند، اندروید
|
 • Abdollah Bahmanpouri *, Sedigheh Riahi Rad Pages 1-11
  Background

  The purpose of this study is to investigate the feasibility of banning marriage of people with genetic disorders according to jurisprudential and medical sources.

  Method

  The present study was conducted using an analytical-descriptive method. Based on the use of jurisprudential and medical sources and the use of relevant articles and books on the types of genetic diseases and their dangers, the relevant narrations and shortcomings of the existing laws on marriage of people with genetic disorders and solutions provided to prevent the birth of defective babies. , Was examined.

  Findings

  Findings of the study by examining the risks of marriage of people with genetic disorders indicate that using jurisprudential and legal sources as well as identifying the reasons for the birth of infants with genetic disorders by medical science, control and strictness of marriage and childbearing of people with genetic disorders whose percentage and probability of birth Babies with high levels of the disorder are essential.

  Keywords: Genetic disorder, criminology, harmless rule, embarrassment rule
 • Fatemeh Soleimani, Mohammad Esmaeil Ghasemi Toosi, Rahmatollah Marzband * Pages 13-23
  Purpose

  The Holy Quran and Islamic traditions have presented various ethical strategies in order to maintain and promote the health of belief. One of the moral strategies in Islam is the doctrine of charity. In the present study, the role of charity in promoting health was studied according to Quranic and narrative teachings.

  Materials and methods

  The present research is a descriptive-analytical research and in terms of data collection method, it is a library research. After selecting verses and narrations as well as the views of commentators and commentators on verses and oneness related to charity and health, data analysis was performed using research questions.

  Results

  the survey of the texts shows that the doctrine of charity has an effect on human health due to its various semantic components. First, faith in God and also the current goodness in charity as its components can lead to spiritual health. Secondly, in this study, referring to the place of charity in creating social participation, social popularity and poverty alleviation in society, the role of charity in human social health was emphasized. In addition, resilience to suffering, relief from spiritual illness, and solace through prayer in charity were identified as functions of almsgiving in promoting mental health.

  Keywords: : charity, charity function, Health, Quranic-narrative teachings
 • Debate chairs of some of the most important universities in the world and the impact of debate chairs on social health according to Quranic principles
  Seyedeh Khatami *, Javad Khatami, Seyed Morteza Khatami Pages 25-36
  Background

  The World Health Organization has introduced social health as a part of the key components of health. In the study of the factors affecting social health according to the Quranic principles, the subject of holding free-thinking chairs and how it affects It is very important for social health.

  Objective

  To study the effect of open-minded chairs on social health and how it is in other countries.

  Method

  It was formed in a descriptive-analytical form with reference to Quranic verses and field research, which in this regard has benefited from research conducted in prestigious universities around the world.

  Findings

  Holding open-minded chairs according to its examples in the Qur'an directly affects the components of social justice, social participation, social ethics and the development of social skills and life skills. These chairs with similar titles in the best universities in the world seriously And along with competitions at high levels, they believe that the most successful social people in managerial and political positions are always those who succeed and gain rank by participating in group discussions. In the Qur'an, the prophets are those who have the power of reasoning. And more critical thinking has emerged among the people.

  Conclusion

  In Iranian universities, good approvals in this field are formulated and held in the form of national competitions, but what is needed is a full understanding of the importance of this issue among academics and individuals and its comprehensive holding along with holding workshops in its education.

  Keywords: quran, Free Thought Chair, social health, Universities of the World
 • AKRAM Hosseinzadeh *, Mohammad Sharifi Pages 37-48
  Introduction

  The Qur'an and the hadiths of the Infallibles (peace be upon them) are two sources of divine grace. The correct medical narrations from them have value and credibility. Most of the medical hadiths narrated from the Prophet (PBUH) in the Sunnis and the infallible Imams in the Shiites have no document or have a weak document and are part of the weak hadiths. The existence of fabricators of hadith causes the loss of trust in weak hadiths. Counterfeiters have different motives. Due to its direct relationship with human health, medical narrations cannot use the rule of tolerance in narrations.

  Method

  The present study, with a descriptive-analytical method and relying on library documents, has examined the causes and strong motives in fabricating medical narrations by looking at the prevailing atmosphere in Islamic medicine.

  Results

  The findings of the study show that those in charge of court affairs are narrators of some medical hadiths that make the narrations of the infallibles by political rulers and those in charge of court affairs probable. Research in the field of retrieving correct medical narrations from fake narrations is a way forward.

  Keywords: Islamic medicine, fabrication of hadith, medical narrators, political motivation
 • Seyed Rahmatollah Mousavimoghadam *, Mahnaz Farzi, Zahra Kouchaki Pages 49-58
  Introduction

  Psychological Capital an indicator of positive psychology. Spirituality one faith and faith is real. Psychological well-being, including individual receives from the coordination between specific purpose and drawn with functional consequences. The present study aimed to investigate the relationship between psychological capital, spiritual and psychological well-being among students of Ilam University of Medical Sciences was performed.

  Methods

  This study is the application of and the nature, cross-correlation, the type of structural equation modeling. The sample in this study 201 students of Ilam University of Medical Sciences stratified sampling method were selected. To collect data the standard questionnaire of psychological capital with four subscales, spirituality with four subscales and psychological well-being with six subscales used and data, statistical methods and structural equation modeling (SEM) were analyzed.

  Results

  psychological capital variables, spiritual and psychological well-connected with each other and between them two by two there is direct relationship and significant.

  Conclusion

  In this study, the effect of psychological capital variables and the spiritual, psychological well-being examined and the result was that the capital of psychological, cognitive and psychological well-being through spirituality there is positive relationship significant.

  Keywords: psychological capital, spirituality, psychological well-being, structural equations
 • Zahra Lari Gol *, Azam Mohammadifakhr, Fateme Zohdi, Hamideh Jalili Pages 59-72
  Background & Aim

  Undoubtedly, social health and the dimensions of intelligence (spiritual and cultural) play an important motivating role in creating and promoting entrepreneurial self-efficacy. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of intelligence (cultural and spiritual) and social health in students' entrepreneurial self-efficacy.

  Methods

  The present study was a descriptive correlational study. The statistical population included all students working in the Science and Technology Park and technology units affiliated to the South Khorasan Science and Technology Park in the period from May to July 2019, 144 students were selected based on Krejcie & Morgan table by available sampling method and questionnaires of Keys and Shapiro Social Health, cultural intelligence of Ang et al. King's spiritual intelligence and entrepreneurial self-efficacy de Nabel et al. Pearson correlation test and multiple regression were used to analyze the data simultaneously with SPSS software version 22.

  Results

  The results showed that the correlation between cultural intelligence, spiritual intelligence and social health with self-efficacy was positive and significant (p <0.01). The results also showed that cultural intelligence components explain 39.5%, spiritual intelligence components 47.3% and social health components explain 55% of the variance of entrepreneurial self-efficacy.

  Conclusion

  According to the research results, the attention of officials and administrators of the educational system to the role of effective factors such as social health, cultural intelligence and spiritual intelligence in increasing the entrepreneurial self-efficacy of students is one of the necessities of this research.

  Keywords: cultural intelligence, spiritual intelligence, social health, Entrepreneurial Self-Efficacy, student
 • Seyed Mahmood Mosavinezhad *, Seyedeh Mohadeseh Rezaei, Behnaz Ansari, Maryam Safara Pages 73-84
  Background & Aim

  Infertility is one of the bitter experiences of life that causes many psychological problems for the individual and his family. Therefore, the aim of this study was to develop a model of the relationship between defeat and infertility stress with the quality of marital relationship mediated by spiritual experiences in infertile women in Birjand.

  Methods

  The present study was a descriptive-correlation of structural equations. A sample of 120 infertile women by convenience sampling method who volunteered to participate in the study, were selected from women referring to the infertility center in Birjand in 2020. Research instruments included the Gilbert & Allen (1998) defeat Scale, Newton et al.'s (1999) infertility stress, Andrew & Fear (2002) spiritual experiences, and the quality of the right-wing marital relationship (et al. 1986). Pearson correlation test and structural modeling software and partial least squares algorithm (PLS) and software (SPSS) version 22 were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that the effect of defeat, infertility stress and spiritual experiences on the quality of direct and significant marital relationship was (p <0.01). Also, spiritual experiences played a mediating role in the relationship between defeat and infertility stress with the quality of the marital relationship (p <0.01); And the research model had sufficient fit.

  Conclusion

  Based on the results of the study, it can be said that infertility stress, defeat and spiritual experiences are effective factors in the quality of the marital relationship of infertile women.

  Keywords: Infertility Stress, Defeat, spiritual experiences, Quality Marital
 • Pages 85-95
  Introduction

  The widespread use of smartphones has led individuals, ‎companies, and religious institutions in many Islamic countries, including Iran, to ‎launch develop Quranic-themed applications. This study aimed to identify ‎Android-based mobile applications with Quranic themes in Iran, also study ‎their structure and content. ‎

  Methods

  This was a cross-sectional study. The population of the study ‎consisted of all Android apps related to the Holy Quran in Iran. First, by ‎searching Google, Google Play (Google App Store‏ ‏‎ ‎) and Bazaar (Persian app ‎store) Quranic applications were identified and the applications downloaded, ‎installed and evaluated. The application‏ ‏evaluation tool was a researcher-made ‎checklist. The collected data were analyzed using descriptive statistics. ‎

  Results

  ‎‏ ‏In total, 297 Iranian Quran apps for Android were identified. Most of ‎these apps were design to display the verses of the Quran along with the ability ‎to play their recitation (49.8%). The use of most Quran apps was completely free ‎‎(62.3%). 26.6% of the applications had not been updated since the initial release. ‎

  Conclusion

  Although most Quran applications for Android in Iran had ‎acceptable usability, the capabilities of these applications were not used. The ‎study of Quran applications in Iran also showed strengths and weaknesses that ‎should be of interest to developers of Quran applications and other similar ‎religious applications in Iran. ‎

  Keywords: quran, Android, Mobile applications, smartphone