فهرست مطالب

 • پیاپی 96 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/14
 • تعداد عناوین: 16
|
 • گودرز افتخار جهرمی، سوگل فاضل مطلق* صفحات 11-35

  حق اختراع میتواند به عنوان سرمایه خارجی مورد حمایت قرار گیرد. بهرهمندی از این حمایت مشروط به آن است که «حق اختراع» به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی دولت میزبان به رسمیت شناخته شده و همچنین در توافقنامه سرمایه گذاری دولت میزبان و دولت متبوع، حق اختراع به عنوان سرمایه ی خارجی نیز مورد حمایت قرار گرفته باشد. این موضوع که حق اختراع در چه شرایطی می تواند به عنوان سرمایه ی خارجی به حساب آید و یا این که چگونه می توان عدم رعایت تشریفات قانونی در اداره ثبت اختراع اروپا را به عنوان نقض اصل رفتار منصفانه و عادلانه قلمداد کرد، در این حوزه مورد توجه است. همچنین، در این ارتباط، توانایی استناد به نقض تعهد موجود در توافقنامه سرمایه گذاری خارجی در مراجعه به دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی باید مورد نظر قرار بگیرد.این مقاله، علاوه بر بررسی ابعاد تلقی «سرمایه» از اختراع، موضوع حق دادرسی منصفانه در اداره ی ثبت اختراع اروپا و مصادیقی نظیر «حق دفاع» و امکان «تجدیدنظرخواهی» از آرای صادره از سوی اداره ذکرشده در کنوانسیون ثبت اختراع اروپا و رویه قضایی را مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان همچنین در پی آن هستند که پیش شرط های اقامه دعوی در دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی را مرور کرده و در این راستا، خلل و موانع ممکن در مسیر ثبت و ابطال اختراع نیز شناسایی شده و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

  کلیدواژگان: حق ثبت اختراع، حق دفاع، دادرسی منصفانه و عادلانه، سرمایه گذاری خارجی، دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی
 • سعید حبیبا*، گلریز مهردار قائم مقامی صفحات 37-60

  امروزه در حوزه ثبت اختراعات اهمیت «ادعا(های) مندرج در اظهارنامه» بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر شاید بتوان قلب تپنده اظهارنامه ثبت اختراع را ادعا یا ادعاهای مندرج در آن اظهارنامه دانست. علی رغم ارزش وافر ادعا، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب آبان ماه سال 1386، تعریفی از ادعا ارایه ننموده است. از سوی دیگر، در خصوص نحوه نگارش یک ادعا در اظهارنامه، نحوه تفسیر ادعا، مبنای وجودی ادعا، لزوم یا عدم لزوم درج ادعا توسط مخترع و انواع ادعا و نیز مسایل دیگر قانون مسکوت است. از این رو ضرورت شناسایی ادعا، کارکرد و نیز انواع ادعا توسط مقنن، باید ملحوظ نظر قرار گیرد و در راستای شفافیت هر چه بیشتر این موارد گام برداشت. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی-توصیفی علاوه بر مفهوم و جایگاه ادعا به ظرافت های نگارش ادعا که تاثیر بسزایی در پذیرش یا رد اظهارنامه ثبت اختراع توسط کارشناسان مربوطه دارد، پرداخته شود و در این مسیر از اهمیت ادات زبانی صحیح و دسته بندی صحیح ادعا و انتخاب واژگان نمی توان غافل شد. از همین روی، پیش نهاد می شود در طرح پیش نهادی حمایت از مالکیت صنعتی بخشی از قانون به مبحث ادعا اختصاص پیدا کند و به جای ویژگی های ادعا، به عناصر ذاتی ادعا اشاره شود.

  کلیدواژگان: ادبیات ادعا، اظهارنامه ثبت اختراع، ثبت اختراعات، خوانش ادعا، کارکرد
 • افسانه میرزازاده*، سید محمد قاری سید فاطمی صفحات 61-82

  یکی از قرایت های اخلاق فضیلت، اخلاق فضیلت اودایمونیایی است. راسموسن و دن ییل با تبیین مولفه های شکوفایی انسانی و تاکید بر ضرورت خودهدایتی گفته اندکه رویکرد اخلاق فضیلت نوارسطویی می تواند مبنا و شالوده ای برای حق های فردی و به دنبال آن پایه ای اساسی برای یک دولت حداقلی بی طرف لیبرال باشد. آن ها حق های فردی را به عنوان اصولی فراهنجاری در نظر می گیرند، چون مرتبط به ایجاد و توجیه بستر حقوقی سیاسی است که در آن امکان پیگیری شکوفایی انسانی تامین و تضمین شده است. در نقد این نگرش گفته شده است که علی رغم این که این نظریه تاکید دارد که با رویکردی نوارسطویی نظریه ای مبتنی بر اخلاق فضیلت از حق ها را ارایه می دهد، رویکردی نتیجه گرایانه در پیش گرفته است و به اندازه کافی مبتنی بر دیدگاه ارسطویی نیست. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای انتقادی، بیان شده است که در نگرش نوارسطویی راسموسن و دن ییل، آزادی و حقوق فردی شرط لازم برای تحقق شکوفایی انسانی و زندگی فضیلتمدانه است و در چارچوب این رویکرد سعادت گرا، خودهدایتی به عنوان عنصر واسطه میان اخلاق فضیلت و حقوق فردی مطرح شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق فضیلت، شکوفایی انسانی، حقوق فردی، دولت
 • محسن ایزانلو، معصومه ناظری فینی* صفحات 83-107

  زمانی که چندین بیمه گر موضوع واحدی را در مقابل خطری واحد و برای یک دوره زمانی، تحت پوشش قرار می دهند بیمه مضاعف تحقق یافته است. برخلاف سایر نظام های حقوقی، قانون بیمه ایران حکم صریحی در مورد وضعیت حقوقی عقود بیمه متعدد ندارد و در این خصوص آرای متفاوتی از سوی نویسندگان حقوقی مطرح شده است. به هر روی در فرض صحت عقود بیمه متعدد چگونگی مسیولیت هر یک از بیمه گران مطرح می شود. برخی معتقدند بیمه گذار بایستی برای مطالبه خسارت به نسبت تعهد هریک از بیمه گران به ایشان مراجعه نماید و برخی دیگر بیمه گذار را برای دریافت همه خسارت از یک بیمه گر محق می دانند. به نظر می رسد راهکار عادلانه تقسیم نهایی مسیولیت میان بیمه گران و به عبارتی حق مشارکت است، که بیانگر حق بیمه گر پرداخت کننده ی خسارت برای بازیافت سهمی از خسارت از بیمه گری است که او نیز مسیول پرداخت همان ضرر می باشد.

  کلیدواژگان: بازیافت خسارت، بیمه مازاد، بیمه مشترک، حق مشارکت
 • نسرین مهرا، حسن رودسرابی* صفحات 109-138

  قضازدایی پلیسی، مجموعه راهکارهایی است که پلیس با توسل به آنها در صدد جلوگیری از ورود مرتکبان جرایم سبک به فرایند عدالت کیفری سنتی است. از آنجایی که نظام حقوقی انگلستان مبتنی بر نظام اتهامی بوده و سابقا نهادی به نام دادسرا در آن وجود نداشته است؛ پلیس در سیستم عدالت کیفری این کشور، اختیارات عمده ای در مرحله دادسرا در اختیار داشته است. در حال حاضر علیرغم محدود کردن اختیارات تعقیبی و ایراد اتهام پلیس، این نهاد اختیارات عمده ای در زمینه متوقف کردن رسیدگی های کیفری یا جلوگیری از ورود مرتکبان به سیستم عدالت کیفری دارد؛ که از آنها تحت عنوان «پاسخ های خارج دادگاهی پلیس» یا «حل و فصل های جایگزین» نیز یاد می شود. اعطای اختیارات قضازدایانه به پلیس در نظام حقوقی انگلستان دارای مبانی تاریخی، نظری-جرم شناسی و عملگرایانه با رویکرد مدیریت جمعیت کیفری می باشد. جرایمی که پلیس انگلستان در آنها اختیارات قضازدایانه خود را اعمال می کند، جرایم اختصاری و اغلب جرایم دو وجهی هستند که مرتکبین آنها میزان خطرناکی پایینی از خود نشان داده اند. قضازدایی پلیسی در این کشور نمونه های مختلفی دارد که بعضی از آنها جنبه قانونی به خود گرفته اند و برخی بر پایه صلاحدید پلیس اعمال می گردند.

  کلیدواژگان: قضازدایی پلیسی، پلیس انگلستان، مبانی، اخطارها، اختیارات صلاحدیدی
 • عظیم اکبری رودپشتی *، سید قاسم زمانی صفحات 139-161

  در کلیه اسناد و متون حقوقی هر جا به استقلال قضایی اشاره شده، لفظ بی‌طرفی نیز در کنار آن آمده است. بی‌طرفی قضایی همانند استقلال، ویژگی اساسی و الزامی قضاوت و وصف محوری قوه قضاییه محسوب می‌شود. بی‌طرفی موضوعی است که بیشتر از سایر ویژگی‌های قوه قضاییه در معرض دید عموم و ارزیابی مردم از دستگاه قضایی قرار دارد و آنچه بیش از همه باعث واهمه اصحاب پرونده و نارضایتی از دستگاه قضایی می‌گردد، همین احساس عدم بی‌طرفی دادگاه است. طرفین دعوی شاید با ضرورت استقلال قضایی و فلسفه آن آشنایی چندانی نداشته باشند اما بی‌طرفی دادگاه را جزء اساسی دادرسی می‌دانند و وجود آن را با تمام توجه پیگیری می‌نمایند. موید این مطلب طرح بیش از 662 فقره پرونده از سال 1970 تا2021 در دیوان اروپایی حقوق بشر با ادعای نقض بی‌طرفی است. رسیدگی‌هایی که ضمن بیان رویه قضایی دیوان، حاوی نکات حقوقی فراوان در زمینه بی‌طرفی قضایی از جمله تفکیک میان بی‌طرفی عینی و ذهنی می‌باشد. در این نوشتار به بررسی مفهوم بی‌طرفی و مصادیق مختلف آن با تاکید بر جنبه عملی بی‌طرفی قضایی در محاکم و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته‌ایم.

  کلیدواژگان: بی طرفی، قاضی، دادرسی، دادگستری، دیوان اروپایی حقوق بشر
 • محسن عبداللهی، نرگس انصاری* صفحات 163-186

  دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی از اموال ایران (ایران علیه آمریکا)، با پنج ایراد مقدماتی از سوی خوانده مواجه شد. ایراد دوم صلاحیتی آمریکا متمرکز بر رد صلاحیت دیوان در مورد آن دسته از ادعاهای ایران بود که بر پایه ی استناد به نقض قاعده ی مصونیت دولت ها به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی استوار شده بود. ایران با تکیه بر تصریح ماده (2)4 عهدنامه مودت به رعایت «حقوق بین الملل» و همچنین حقوق ماهوی مذکور در مواد (1)10 و (4)11، صلاحیت دیوان را بر اساس قاعده مصونیت دولت ها مسلم می دانست. در مقابل دیوان با اتکا به تفسیر مواد مذکور در قالب موضوع و هدف عهدنامه و همچنین استدلالات خود در آرای «مصونیت ها و تعقیبات کیفری» و «سکوهای نفتی»، رای به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به ادعاهای مرتبط با قاعده ی مصونیت دولت ها می دهد. تحلیل استدلال دیوان و مداقه در آن که بر پایه ی تمثیل منطقی (قیاس حقوقی) شکل گرفته است و سنجش آن با آرای قضات مخالف نشان می دهد که برخلاف نظر دیوان، می توان به یک رابطه ی منطقی میان موضوع و هدف عهدنامه با مواد استنادی ایران دست یافت و بر این اساس ایراد دوم صلاحیتی آمریکا را وارد ندانست.

  کلیدواژگان: رای «برخی از اموال ایران»، عهدنامه مودت، قاعده مصونیت دولت، قیاس، تمثیل منطقی
 • مصطفی شریفی*، محمدتقی قبولی درافشان، محمدرضا علمی سولا صفحات 187-213

  خیار غبن یکی از انواع خیارات است که به موجب آن، هرگاه ارزش اقتصادی عوضین معامله به طور فاحشی متفاوت باشد، متضرر از معامله حق به هم زدن آن را خواهد داشت. از جمله مهم ترین ادله اثباتی در مشروعیت خیار غبن، تمسک به قاعده لاضرر است. صحت استناد به لاضرر در این مسیله، مبنی بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی است که معرکه اختلاف آرای فقیهان امامی شده است؛ چه اینکه صرفا در فرضی می توان از قاعده مزبور به مثابه مبنای خیار غبن بهره جست که لاضرر ظرفیت و پتانسیل اثبات حکم را داشته باشد؛ لکن بسیاری از فقیهان تاکید نموده اند که ادله حجیت لاضرر منحصرا احکام وجودی را پوشش می دهد.ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسایل و چالش های گوناگون فقهی و حقوقی بهره جست. لذا جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی به بازخوانی ادله و مستندات فقهی پرداخته و ضمن بررسی امکان استناد به لاضرر در جهت مشروعیت خیار غبن، تحلیل و نقد آرای گوناگون موجود در زمینه جنبه اثبات گری قاعده مزبور را در مطالعه گرفته است.

  کلیدواژگان: خیارغبن، قاعده لاضرر، امور عدمی، اثبات حکم
 • سام محمدی، هیوا عبدالکریمی* صفحات 215-222

  مشهور فقها و حقوقدانان، خیارات را که قاعده ای عام در حقوق قراردادها است اختصاص به عقود لازم داده اند. این عقیده به این معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم» عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. قایلین به این نظر برای اثبات و تقویت نظر خود به دلایلی چند، استناد کرده اند که مورد پذیرش اکثریت علمای این علم قرار گرفته است. اما در مقابل، گروهی از فقها و حقوقدانان، تصور خیار در عقود جایز را محال و حتی بعید ندانسته و دلایلی هم برای نظر خود ارایه داده اند.آنچه در این نوشتار می آید پژوهشی است در این راستای پاسخ به این سوال که آیا جریان خیار را در عقود جایز ولو عقود جایز شبه لازم نمی توان تصور کرد؟ نقل نظر مشهور ، بررسی، نقد و تحلیل دلایل آنها همراه با تقویت دلایل نظر مخالف و بیان تفصیلی آنها، موضوع این نوشتار می باشد.

  کلیدواژگان: خیار، عقد جایز شبه لازم، فسخ عقود جایز شبه لازم
 • مجتبی جانی پور*، مهین سبحانی صفحات 233-256

  ایجاد دادگاه های کیفری بین المللی در کنار دادگاه های ملی باعث شد که قاعده منع تعقیب مجدد در رابطه دادگاه های ملی و بین المللی که در طول هم قرار دارند نیز قابل طرح باشد. بنابراین می توان گفت که این قاعده در دو سطح افقی و عمودی ایجاد می شود. لیکن کارکرد دوم قاعده متضمن رابطه دادگاه های ملی با دادگاه های کیفری بین المللی در رابطه با تعقیب و مجازات متهم است؛ قاعده منع تعقیب مجدد عمودی خود به دو قسم تالی (منع تعقیب در دادگاه های ملی) و عالی (منع تعقیب در دادگاه های کیفری بین المللی) تقسیم می شود. اما اجرای این قاعده با دو ابهام در تفسیر دو واژه «تعقیب» و «مجدد» مواجه است. در تفسیر واژه تعقیب، این ابهام وجود دارد که تعقیب تا چه مرحله ای باید صورت گرفته باشد تا مانع تعقیب جدید شود. اختلاف دیگر ناظر بر واژه مجدد است. اینکه تحت چه شرایطی تعقیب دوم تعقیب مجدد محسوب می شود، بسته به این است که منع تعقیب مجدد جرم محور باشد یا رفتار محور. مقاله با بررسی متن اساسنامه و رویه دادگاه های کیفری بین المللی به این نتیجه می رسد که تعقیب پیشین حتما باید منجر به محاکمه متهم و صدور حکم محکومیت یا برایت شود تا قاعده منع تعقیب مجدد نسبت به متهم اعمال گردد. در رابطه با ضابطه جرم محور یا رفتار محور حسب نوع قاعده منع تعقیب مجدد عمودی تالی یا عالی نتیجه متفاوت خواهد بود.

  کلیدواژگان: قاعده منع تعقیب مجدد عمودی، دادگاه های کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی، ضابطه وصف محور، ضابطه رفتار محور
 • مهدی موحدی محب* صفحات 257-281

  برابر صدر اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی باشند انتخاب گردد. آن چه در مقام تفسیر این اصل، محور بحث است، این که اولا: آیا مراد از واژه رجل، تنها جنس مذکر است یا اعم از هر دو جنس؟ که بنابر احتمال دوم، اساسا جنسیت، مطرح نبوده و چهره و شخصیت مذهبی و سیاسی، مورد نظر خواهدبود، نه لزوما جنس مذکر. اما بنابر احتمال نخست، که با اصاله الحقیقه نیز تایید می شود، می توان گفت: استخدام این واژه، ناظر به مورد غالب بوده و براین اساس، تاثیری در تقیید و لزوم مردبودن کاندیدای ریاست جمهوری ندارد. درنهایت، درفرض ابهام معنای واژه رجل، با اکتفا به قدرمتیقن (یعنی مرد)، اقتضای اصل عملی در فراتر از آن، مقتضی اباحه و عدم ممنوعیت ریاست جمهوری زنان خواهدبود. نوشتار حاضر، با توضیح قیدغالبی و فرض تطبیق آن با واژگان مذکور در عبارت «رجل مذهبی و سیاسی»، به تحلیل معنای اصل 115، از دریچه دانش اصول فقه می پردازد.

  کلیدواژگان: تفسیر، رئیس جمهور، زنان، شورای نگهبان، مردان
 • علیرضا عالی پناه، جواد پیری*، فائزه کاوسی صفحات 283-300

  طلاق به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی مترتب بر نهاد خانواده، همواره در قالب های گوناگون مطرح بوده است. در میان انواع قالب های طلاق، طلاق توافقی به جهت برخورداری از فرایند نسبتا ساده و کوتاه ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در طلاق توافقی، زوجین در خصوص امور مالی و غیرمالی توافق کرده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه متارکه را فراهم می سازند. با این حال ممکن است زوجین پیش یا پس از صدور گواهی، از طلاق منصرف شوند. با توجه به مبتلی به بودن طلاق توافقی، بررسی امکان یا عدم امکان انصراف زوجین از طلاق، پیش یا پس از صدور گواهی، ضروری است. به طور کلی به نظر می رسد در شرایط حقوقی کنونی، چنانچه انصراف از طلاق توافقی پیش از صدور گواهی باشد، انصراف به اراده هر یک از زوجین، زمینه صدور آن را منتفی می کند. در صورتی که انصراف از طلاق توافقی پس از صدور گواهی باشد، به نظر می رسد 1) انصراف زوج، قابلیت اجرایی گواهی را منتفی می سازد؛ مگر آنکه زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد. 2) انصراف زوجه، تاثیری در قابلیت اجرایی گواهی ندارد. 3) انصراف به اراده مشترک زوجین، به دلیل نقش اصلی اراده زوج در منتفی ساختن قابلیت اجرایی گواهی، بلاموضوع است؛ مگر زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد که در این صورت می توان انصراف با اراده مشترک را دارای مجرا دانست.

  کلیدواژگان: طلاق توافقی، انصراف، گواهی عدم امکان سازش، حکم طلاق
 • عباس میرشکاری، صابر علائی* صفحات 301-326

  امروزه یکی از پرکاربرد ترین ادله در دعاوی، دلایل الکترونیکی می باشند. با توجه به جدید بودن این شکل از ادله، این سوال به ذهن متبادر می شود که این نوع از دلایل، دلیل جدید محسوب می شوند یا قالب و صورتی برای ادله اثبات موجود (در ماده 1285 قانون مدنی) می باشند. در صورت انتخاب فرض دوم، این سوال مطرح می شود که این نوع خاص از داده پیام الکترونیکی که در دعوی مورد استفاده قرار گرفته، صورت و قالب چه نوع دلیلی (اعم از سند، اماره و..) هستند؟. با تحقیق و تدقیق در متون قانونی و بررسی انواع داده پیامها می توان بیان نمود که ادله الکترونیکی، اصولا به عنوان قالب و شکل ادله اثبات موجود می باشند که می توانند سند یا اماره محسوب شوند مگر داده پیامهای مطمین غیر نوشتاری (از قبیل صوت ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما) که در قالب ادله اثبات موجود نمی گنجند. یعنی دلیل جدید با بار اثباتی مخصوص به خود، در عین حال که «سند» محسوب نمی شود، به دلیل سابقه الکترونیکی مطمین، قابل انکار و تردید نیز نمی باشد

  کلیدواژگان: داده پیام مطمئن، دلایل الکترونیکی، اسناد، ادله اثبات، نوشته
 • امید شیرزاد* صفحات 327-349

  مجلس خبرگان رهبری از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است که تعیین رهبری و نظارت بر این مقام ، کارویژه های این نهاد به شمار می رود. علی رغم وجود تحقیقات فقهی-حقوقی در رابطه با کارویژه های یادشده و مناسبات این نهاد با مقام رهبری، به مصوبات این مجلس، تحلیل ماهیت و نظارت پذیری آنها کمتر پرداخته شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی مرجع تشخیص انطباق مصوبات این مجلس - اعم از تصمیمات سیاسی ، قانون انتخابات خبرگان رهبری و مقررات مصوب این نهاد - با قانون اساسی به رشته تحریر در آمده است و با تفحص در منابع نظام حقوق عمومی ایران ، مطلق مصوبات مجلس خبرگان رهبری را فاقد سازوکار نظارتی ، ارزیابی نموده است.موضوعی که ارزش های حقوق عمومی همچون حاکمیت قانون، برتری قانون اساسی، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و لزوم نظارت پذیری دستگاه های عمومی را مخدوش ساخته و نگارنده برای رفع این کاستی، پیشنهاداتی ارایه نموده است .

  کلیدواژگان: مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، قانون اساسی، نظارت، مقرره
 • زینب نوابی مقدم، علی زارع*، احمد یوسفی صادقلو، جعفر جمالی صفحات 351-375

  بانک های خصوصی در ایران با ماهیت حقوقی شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام تاسیس می گردند. بنابراین تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب ناپذیر است. این معضل را باید درمان نمود در غیر این صورت دیری نمی پاید که بنگاه اقتصادی به ورطه کم یا بی رونقی و درنهایت انحلال، سقوط نماید. در این نوشتار به شناسایی انواع تعارض منافع که میان سهام داران عمده،با مدیران و دیگر ذی نفعان امکان تحقق دارد، همت گماشته شده است. ارتباط حقوقی خاص میان مدیران و سهام داران از مواردیست که، به بحران نمایندگی موسوم بوده، و از مهم ترین دلایل تعارض منافع میباشد. لیکن راه کاری مناسب، بایستی بتواند به حل این تعارضات انجامیده و اهداف ویژه ی بانک ها را از این راه به مقصود رساند. حاکمیت شرکتی به عنوان مناسب ترین راه کار به این منظور پیشنهاد شده است. با بررسی حاکمیت شرکتی مشخص گردید این نهاد راهبری می تواند با ابزارهایی چون خود نظارتی یا دیگر نظارتی، به وسیله ایجاد کمیته هایی در حسابرسی از داخل و یا خارج بانک و همچنین با اضافه نمودن مدیران غیر موظف از خارج شرکت، نحوه ی نظارت را به صورت مطمین تری پوشش داده و از این راه به حل این تعارضات در بانک های خصوصی کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: بانک، تعارض منافع، حاکمیت شرکتی، سهامداران عمده، مدیران
 • فاطمه افشاری* صفحات 377-405

  اشتباه مقام اداری یکی از موجبات نظارت قضایی ذیل عنوان نقض «قانونمداری» و همچنین در دایره مفهوم موسع «خروج از حدود اختیارات» قرار میگیرد. یکی از انواع اشتباه، اشتباه موضوعی است وآن،بدین معناست که مقام اداری در تشخیص موضوع یادرانطباق مصادیق باحکم قانونی دچار اشتباه شده است.دررویکردسنتی حقوق انگلستان،دادگاه ها در نظارت براشتباه موضوعی بااکراه بیشتری دخالت مینمایند زیرا معتقدند دادگاه هادر اغلب موارد،تخصص برای تشخیص و تعیین وضعیت موضوعی را ندارند و تنها اشتباهات صلاحیتی را قابل نظارت میدانند امادررویکرد نوین،درصورت وجود پاسخ صحیح عینی و وقوع اشتباه موضوعی فاحش چه درون صلاحیت یا خارج از صلاحیت مقام اداری قابل نظارت است.درنظام حقوقی فرانسه انواع اشتباه موضوعی شامل اشتباه در رکن مادی موضوع،انطباق مصداق باحکم قانونی وعدم تناسب میان هدف تصمیم و موضوع،نظارت پذیر است.در حقوق ایران به دلیل عدم شناسایی مفهوم اشتباه مقام اداری درآموزه های حقوق اداری ایران وتصریح بر آن در قوانین،در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صرفا به دلیل اشتباه مقام اداری وجود ندارد و همچنین رای صریحی مبتنی بر اشتباه مقام اداری در میان آرای شعب دیوان وجود ندارد.به نظر میرسدباتشریح دقیق آموزه حقوقی دراین خصوص مبتنی بر حقوق انگلستان و فرانسه و متون فقهی، زمینه اصلاح قانون دیوان و امکان ورود دادگاه های اداری با استناد به موجب اشتباه، فراهم گردد.

  کلیدواژگان: نظارت قضایی، اشتباه موضوعی، مقام اداری، حقوق اداری ایران، نظامهای حقوقی انگلستان وفرانسه
|
 • Goodarz Eftekhar Jahromi, Sogol Fazelmotlagh * Pages 11-35

  Patents can be protected as foreign investment. To acquire this protection, patents shall be registered in the country where the protection as foreign investment is sought. The international investment agreement between the state of the patentee as investor and the investor state where the protection is sought shall recognize the patent as an investment.The main question is how the patentee’s complaint can be based on a breach of fair and equitable treatment on the ground of violation of the right to be heard in the European patent office and bring such claim before the international investment arbitration tribunal as a breach of such provision of the International Investment treaty.In this paper, the right to be heard and the right to appeal from decision of patent office is analyzed in European Patent Convention and the respective precedence. Finally, the prerequisites of bringing a complaint before the foreign investment tribunal is scrutinized.

  Keywords: Patent, Right to be heard, Fair, Equitable treatment, International investment agreement, International investment arbitration tribunal
 • Saeed Habiba *, Golriz Mehrdar Ghaem Maghami Pages 37-60

  Nowadays, in the field of inventions, the importance of the claims in the declaration is not hidden from anyone. In other words, the beating heart of a patent application is the claims contained in a declaration. Despite the importance of the claims, the Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks, approved in November 2007, does not define the claim. Also, the law does not specify rule about how a claim should be written in the declaration, how the claim should be interpreted, why the claim was written, whether or not the inventor should write the claim, and the types of claims and other issues. Therefore, it is necessary that the claim, the function and also the types of claims be ruled by the legislator. Therefore, in this article, with the Analytical and descriptive method an attempt has been made to study position of the claim and the subtleties of claim writing, which have a great impact on the acceptance or rejection of the patent application by the relevant experts, and in this way the importance of correct linguistic signs And choosing the right words can not be neglected. Therefore, it is suggested that in the draft proposal for the protection of industrial property, a part of the law be devoted to the subject of the claim and instead of the characteristics of the claim, the intrinsic elements of the claim be mentioned.

  Keywords: Claim Literature, Patent Application, Patent, Claim Reading, Claim Function
 • Afsane Mirzazade *, Seyed Mohammad Ghari Seyed Fatemi Pages 61-82

  Eudaimonist virtue ethics is one type of virtue ethics. Rasmussen and Den Uyl argue that, by explaining human flourishing characteristics and emphasizing the importance of self-directness, the approach of neo-Aristotelian virtue ethics can be viewed as a foundation for individual rights and, consequently, as the main basis for a liberal neutral minimal state. Individual rights are regarded as metanormative principles because they are associated with the establishment and justification of a political legal ground that has been ensured and provided the possibility of pursuing human flourishing. This account has been criticized for its consequentialist approach and not being sufficiently based on the Aristotelian view, despite claiming to have a neo-Aristotelian approach to the virtue ethics of rights. In addition to investigating the critical approaches, this paper asserts that the right to liberty is an essential condition for fulfilling human flourishing and virtuous living in Rasmussen and Den Uyl's neo-Aristotelian view, and self-directness has been introduced as an intermediate element between virtue ethics and individual rights in terms of this eudaimonist approach.

  Keywords: virtue ethics, human flourishing, individual rights, state
 • Mohsen Izanloo, Masoumeh Nazeri * Pages 83-107

  Double insurance is provided when several insurers cover the same property against identical risk with respect to the same period. Unlike other legal systems, Iran act insurance does not have any explicit provision about status of double insurance and in this respect different opinions have been raised by legal writers. However, assuming the validity of multiple insurance, this issue is brings up that how the insured is entitled to claim against insurers. Some believe that each insurer will be liable for a rateable proportion only, and some other have an opinion that the insured may recover the full amount of his loss from whichever insurer or insurers he chooses. It seems, that just solution is final devided of liability between insurers and in the other word is the right of contribution that is defined as the right of insurers who have paid a loss to recover a proportionate amount from other insurers who are also liable for the same loss.

  Keywords: Recovery, Exsses insurance, co-insurance, Right of contribution
 • Hasan Roodsarabi *, Nasrin Mehra Pages 109-138

  Police diversion is a set of solutions by which the police trying to prevent low-level offenders from entering into the traditional criminal justice process. Since the English legal system was based on the accusatorial system and there was no institution in the name of the prosecutor's office; the police in the criminal justice system have had major discretionary powers at the prosecution stage. Currently, in spite of restricting the police powers of prosecution and charges, this agency has major discretion in stopping criminal proceedings or preventing the offenders from entering the criminal justice system, which are referred to as " out of court disposals " or " alternative disposals. "Granting diversionary powers to the police in the English legal system has historical, theorical, and pragmatic fundamentals with managing criminal prosecution approach. Police of England executing diversionary powers in summary and most either-way offences that persons who committing them have shown a low level of danger. Police diversion in this country has several examples, some of which are statutory basis, and some are based on the discretion of the police.

  Keywords: police diversion, the police of England, justifications, cautions, discretionary powers
 • azim akbari *, ghasem zamani Pages 139-161

  Wherever, legal document implies judicial independence, impartiality of judiciary is next to it. Judicial Impartiality like judicial independence is fundamental requirement of judgment and basic description of the judiciary. Impartiality is the matter that more than the other features of the judiciary is in consideration of people and the most fear and Dissatisfaction from the function of judiciary is caused by the lack of this feature. People may do not understand the necessity of judicial independence but know that impartiality is their Absolut rights and follow up observance of that. Litigating of 662 lawsuit from 1970 until 2021 at European court of justice proof this remark. The Judgments which implies of court procedure and many legal content such as distinction between subjective and objective impartiality. In this paper determine concept of judicial impartiality and its instance in accordance with practical procedure of courts and European court of human right.

  Keywords: impartiality, judge, judgment, judiciary, European court of human right
 • Mohsen Abdollahi, Narges Ansari * Pages 163-186

  Regarding “Certain Iranian Asset” case, International Court of Justice, faced with five preliminary objections with respect to the jurisdiction of ICJ and admissibility of the case which were raised by Respondent. As the second preliminary objection, the United States requested the Court to dismiss as outside the Court’s jurisdiction all claims, brought under the sovereign immunity as a customary international law. Iran relied on Article IV (2), Article X (1) and Article XI (4) of Treaty of Amity to support its claim. However ICJ upheld the second objection of USA based on its interpretation in accordance with the Treaty’s object and purpose and also its finding in “Immunities and Criminal Proceedings Case” and “Oil Platforms Case”. In contrary to ICJ’s opinion, a logic relationship can be seen between the object and the purpose of Treaty and the provisions which have been mentioned by Iran. Such conclusion could be reached by analogy and deductive method as well as analysis of separate opinion of judges.

  Keywords: Iranian Assets Case, Treaty of Amity, Rule of State Immunity, Analogy, deduction
 • Mostafa Sharifi *, MohammadTaghi Ghaboli Dorafshan, MohammadReza Elmi Sola Pages 187-213

  Ghebane cucumber is one of the types of cucumbers, which, if the economic value of the dealers varies considerably, the trader suffers the right to shake it. One of the most important proofs of the legitimacy of cucumber is that it is an indecisiveness. The correctness of the reference to this issue is based on the inclusiveness incidence of non-affairs, which is the result of the difference in the opinions of the jurisprudents of Imami, that it is only by hypothesis that it can be used as the basis of cucumber, which is subject to the capacity and the potential for proving the sentence But many jurisprudents have emphasized that the proof of the lack of authority is exclusively covering existential judgments. The argument is that, in asserting the proof of the principle of the rule of law in non-affairs, one can use this capacity to respond to Various jurisprudence issues and challenges. Therefore, the present research has been conducted in a descriptive-analytical study to review the evidence and jurisprudential documents. In addition, considering the possibility of referring to the problem of legitimacy of cucumber, the analysis and critique of various views on the field of the proving aspect of the rule has been studied in this study.

  Keywords: Cucumber, Waiter, Non-Issue, Proof
 • Sam Mohammadi, Hiva Abdolkarimi * Pages 215-222

  Jurists and lawyers allocated the Right of rescission- that it is rule of general contract law - to the irrevocable contract. This means legal acts lacking in " contractual " and " irrevocable " characteristics do not entail Right of rescission . Adherent of the opinion have provided reasons to proof and strengthen their opinion which to have been accepted by the majority of the scholars of this science . on the other hand a group of jurists and lawyers has argued that right of rescission in revocable contracts shall not impossible or unlikely .. This group have given reasons for its opinion .This article is an attempt to understand whether the right of rescission is applicable to revocable and even quasi-irrevocable contracts. It will review, analyze and examine the mainstream reasonings while considering the counter-arguments . Key words: Right of rescission, Revocable contract, Quasi-irrevocable contract, Revocation of quasi-irrevocable contracts

  Keywords: Right of rescission, Revocable contract, Quasi-irrevocable contract, Revocation of quasi-irrevocable contracts
 • Mojtaba Janipour *, Mahin Sobhani Pages 233-256

  With the advent of international criminal court and tribunals, there are ne bis in idem provisions that restrict both the international and national courts in conducting subsequent prosecutions. Ne bis in idem rule can apply both horizontally and vertically. However, the function of latter is adjusting the relationship between international courts and national courts. The vertical ne bis in idem effect includes both "downward" and "upward" levels. The content and scope of the rule are not uniformly defined. In particular, ways to interpret the two decisive factors ‘Idem’ and ‘Bis’ vary considerably. In the interpretation of the term “Idem”, there is the ambiguity as to what stage former prosecution should be taken place in order to prevent a new prosecution. Another ambiguity relates to the term “Bis”; In fact, what is the Bis and in which circumstances second prosecution is double prosecution. Response to that depends on the test that is used by the court: the same conduct test or the same offence test. This paper by examining statutes and case law of international criminal court and tribunals concludes that former prosecution had to give rise to conviction or acquittal to prevent new trial. Depending on the upward or downward vertical Ne Bis in Idem rule, application of both tests is possible.

  Keywords: Vertical Ne Bis in Idem, International Criminal Tribunals, International Criminal Court, The Same Offence Test, The Same Conduct Test
 • Mahdi Movahedi Moheb * Pages 257-281

  According to the first part of Article 115 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the President must be elected from among the qualified religious and political figures (Rijal). The question that arises when interpreting this principle is, firstly: does the word man mean only the masculine gender or both sexes? According to the second possibility, the figures (Rijal) will be religious and political, not necessarily male. But according to the first one, which is also confirmed by the principle of Haghighat, we believe that the meaning of this word is relates to current adjective, therefore, it has no effect on the necessity of being a presidential candidate. Finally, assuming that the meaning of the word man remains obscure, in more than one definite case, the practical principle prevails, the result of which is the license of the women's presidency. This article, while studying the process of approving of this principle, by analyzing the current adjective and matching it with the words in the phrase "religious and political man", has analyzed the meaning of this principle from the perspective of knowledge of the principles of jurisprudence.

  Keywords: interpretation, President, Women, Guardian Council, Men
 • Alireza Alipanah, Javad Piri *, Faeze Kavousi Pages 283-300

  Divorce, as one of the most important social harms to the family institution, has existed in various forms. Among the various forms of divorce, consensual divorce has received the most attention because of its relatively simple and short process. In consensual divorce, couples agree on financial and non-financial matters and by obtaining the certificate of incompatibility, provides the ground for divorce. However, couples may withdraw from the divorce before or after issuing the certificate. Because of the prevalence of consensual divorce, it is necessary to examine the possibility or impossibility of the couples to withdraw from the divorce, before or after issuing the said certificate. In general, it seems that in the current legal situation, if the withdrawal from the consensual divorce is before issuing the certificate, the withdrawal with the will of either couples, eliminates the grounds for issuing the certificate. If the withdrawal from the consensual divorce is after issuing the certificate, it seems that 1) the withdrawal of the husband, eliminates the enforceability of the certificate; unless the wife has an irrevocable mandate in the execution of divorce. 2) The withdrawal of the wife has no effect on the enforceability of the certificate. 3) the withdrawal by the joint will of the couples is irrelevant because of the main role of the husband's will in eliminating the enforceability of the certificate; unless the wife has an irrevocable mandate in the execution of divorce, in which, the withdrawal by the joint will of the couples will be considereable.

  Keywords: consensual divorce, Withdrawal, certificate of incompatibility, decree of divorce
 • Abbas Mirshekari, Saber Alaei * Pages 301-326

  Today, one of the most commonly reasons use in claims, is electronic evidence. Due to being new this form of reasons, this question comes to mind that these types of reasons are new, or the template and form for the reasons proof of existence (in article 1285 civil law).If you choose second assumption, this question arises that this type of electronic message used in the claim, the form and template what type reason (whether it is a circumstantial evidence or a document and so on) is. By investigating in the legal texts and examining the types of data messages, it can be argued that electronic reasons is essentially as a template and form of the reasons proof of existence that can be regarded as a document or a circumstantial evidence unless in particular non-documentary reliable data messages (such as recorded sound in black box of aircraft) that are not in template of the reasons proof of existence. That is, the new reason with its own specific proof burden, while not considered as a document, because of a reliable electronic record is not doubtful and undeniable.

  Keywords: Secure Message Data, Electronic Reasons, Documents, Evidence in proof of Claims, Written
 • Omid Shirzad * Pages 327-349

  The leadership experts assembly is one of the elements of the Islamic republic of Iran’s state that selection and control the leader are It’s jurisdictions. In spite of existence legal-religious researches about this jurisdictions, the researches about the regulations of this organization and the manner for control them is rare .This paper is written for analysis the authority for discernment the constitutionality of this assembly’s regulations: containing political decisions, elections code and other norms .With study the sources of the Iran’s public law system , all of the regulations enacted by this assembly are uncontrollable .This situation is conflicted with public law values suchlike the priority of the constitution, hierarchical order between legal norms and the necessity of control of public organizations and writer has presented remedies for dissolving this problem.This situation is conflicted with public law values suchlike the priority of the constitution, hierarchical order between legal norms and the necessity of control of public organizations and writer has presented remedies for dissolving this problem.

  Keywords: Leadership Experts Assembly, Constitution, Control, Regulation
 • Zeynab Navabi Moghadam, Ali Zare *, Ahmad Yousefi Sadeghloo, Jafar Jamali Pages 351-375

  Private banks are established in Iran with the legal nature of public joint stock companies and public joint stock cooperatives. Therefore, the realization of conflict of interests is inevitable in its nature. This problem must be treated, otherwise it will not be long before the business falls into a state of low or stagnation and eventual liquidation. This paper seeks to identify the types of conflict of interest that may arise between major shareholders, managers and other stakeholders. The special legal relationship that exists between managers and shareholders is one of the most important causes of conflict of interest, known as the agency crisis. But a good solution must be able to resolve these conflicts and achieve the specific goals of the banks in this way. Corporate governance has been suggested as the most appropriate solution for this purpose. Examining the corporate governance, it was found that this governing body can cover the supervision more confidently with tools such as self-supervisory or other supervisory, by creating audit committees from inside or outside the bank and also by adding non-executive managers from outside the company. In this way, it will help to resolve these conflicts in private banks

  Keywords: Bank, Conflict of Interest, Corporate Governance, Major Shareholders, Managers
 • Fatemeh Afshari * Pages 377-405

  The error of the administrative authority is one of the causes of the judicial review under the heading of "illegality"and also in the circle of the concept of "ultravires".One kind of errors is error of fact,which means that the official has been mistaken in identifying the issue of compliance with legal grounds.Under UK law,courts are more involved in supervising cases because they believe that the court often has expertise to identify and They do not determine the status of the subject and only the jurisdictional error are reviewable.But in the new approach,if there is an“objective right answer”and an“manifest error of fact”is made,it is reviewable whether it is jurisdiction or non-jurisdiction error.In the French legal system,all types of error of law,including mistakes in the material basis of the subject,compliance with the lawfulness of the law,and the lack of proportionality between the object of the decision and the issue,is reviewable.In Iranian law,due to the lack of recognition of error concept in administrative law of Iran and its definition in the laws,in the judicial review of the Administrative Court,there is no annulment of the resolution simply because of the error of the administrative office, and also the explicit decision based on the mistake of the administrative office among the votes There are no AJC Divisions.It seems likely that a thorough legal doctrine based on British and French law and jurisprudential texts would provide grounds for amending the law of the Court and the possibility ofadministrative courts appearing on the basis of error.

  Keywords: udicial review, error of fact, administrative office, administrative law of Iran, legal systems of England, France