فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1400)
 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمدرضا دادرس*، عارف معروف، مهدی طاهری، محمود عظیمی، عزیزالله عبدالهی صفحات 1-13

  مگس میوه زیتون یکی از مهم ترین آفات محصول زیتون در کشور است. نظر به اینکه میزان آسیب پذیری کیفیت روغن در ارقام مختلف متاثر از میزان آلودگی و زمان روغن کشی است، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر خسارت مگس زیتون روی کیفیت روغن زیتون رقم "Zard" در دوره ماندگاری آن، طی دو سال (1397 -1399) اجرا شد. تیمارهای مربوط به شاهد و 10، 20، 30، 40 و 50 درصد آلودگی به مگس میوه زیتون به طور دستی تهیه شدند. سپس، شاخص های کیفی مهم روغن، از جمله ارزش پراکسید، اسیدیته و ضریب خاموشیK232  و K270 در نه مرحله زمانی به فاصله سه ماه اندازه گیری شد. آزمایش با استفاده از طرح آماری اندازه گیری های تکراری (Repeated Measures) با سه تکرار به انجام رسید. نتایج نشان داد اختلاف بین نمونه های با درصد آلودگی های مختلف، از لحاظ شاخص های پراکسید و اسیدیته معنی دار بود. همچنین، بین مراحل زمانی نمونه برداری در هر کدام از تیمارهای شاهد، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد آلودگی به مگس زیتون اختلاف معنی دار مشاهده شد، اما در مقابل اختلاف بین نمونه ها برای ضرایب خاموشی طول موج های 232 و 270  معنی دار نبود. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان اسیدیته پس از 24 ماه، در نمونه با 50 درصد آلودگی به مگس زیتون 58/57 درصد افزایش نشان داد و از لحاظ ارزش پراکسید، با افزایش قابل توجهی (افزایش بیش از 13 برابر) همراه بود. لازم به ذکر است که مقدار شاخص پراکسید برای درصدهای آلودگی 30، 40 و 50 درصد در مرداد 99 و آبان 99 بیش از حد مجاز استاندارد به دست آمد. نتایج این پژوهش بیانگر اختلاف های قابل توجه شاخص پراکسید بین نمونه های شاهد با نمونه های آلوده به مگس زیتون و همچنین، زمان های مختلف انبارداری می باشد، بنابراین هرچه آلودگی و مدت زمان انبارداری افزایش می یابد از کیفیت روغن زیتون کاسته می شود.

  کلیدواژگان: اسیدیته، زیتون، دوره ماندگاری، شاخص کیفی
 • لیمو خاتمی، اکبر قاسمی کهریزه*، عباس حسین زاده، شهرام آرمیده صفحات 15-29
  شب پره مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Meyrick)  مهم ترین و مخرب ترین آفت گوجه فرنگی در آمریکای جنوبی و مرکزی، اروپا و ایران محسوب می شود که باعث خسارت سنگین در گلخانه ها و مزارع گوجه فرنگی شده است. در این پژوهش، ویژگی های زیستی این آفت روی هفت رقم تجاری گوجه فرنگی Kimia Falat، CH Falat، Y Falat، Super Stone، Rio Grand، King Stone و Super 2270 داخل اتاقک رشد تنظیم شده در دمای 2±25 درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی 65±5 درصد و دوره نوری 16:8 ساعت (روشنایی: تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، خسارت این آفت روی ارقام مختلف بررسی شد. بیش ترین طول دوره لاروی روی رقم King Stone (98/11 روز) و کم ترین آن روی رقم Rio Grand (83/9 روز) به دست آمد. کم ترین (48/5 روز) و بیش ترین (53/8 روز) طول دروه تخم ریزی به ترتیب روی ارقام King Stone و Rio Grand مشاهده شد. طول عمر افراد ماده از 83/7 روز روی رقم King Stone تا 54/11 روز روی رقم Rio Grand متغیر بود. کمترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) (105/0 بر روز) روی رقم King Stone و بیش ترین مقدار آن (158/0 بر روز) روی رقم Rio Grand مشاهده شد. کم ترین مقادیر نرخ خالص تولید مثل (R0) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) روی رقم King Stone (به ترتیب 54/25 نتاج و 110/1 بر روز) و بیش ترین مقدار این دو فراسنجه روی رقم Rio Grand (به ترتیب 28/81 نتاج و 172/1 بر روز) ثبت شد. کم ترین تعداد دالان ها و درصد برگچه های آلوده روی رقم king Stone (به ترتیب 25/19 و 33/19درصد) و بیش ترین مقدار این دو فراسنجه روی رقم Rio Grand (به ترتیب 00/70 و 21/76 درصد) بود. براساس نتایج این پژوهش، رقم King Stone مقاوم ترین رقم بوده و بنابراین می تواند در برنامه های مدیریت تلفیقی T. absoluta مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارقام مقاوم، دموگرافی، جدول زندگی
 • مریم کاکایی، عباسعلی زمانی، مجید میراب بالو*، بهزاد میری صفحات 31-37
  تریپس بلوط، Liothrips pragensis Uzel یکی از گونه های موجود روی درختان بلوط در جنگل های زاگرس می باشد. تغییرات جمعیت و توزیع فضایی این گونه در جنگل های بلوط شهرستان جوانرود (استان کرمانشاه) در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت. برگ درخت بلوط به عنوان واحد نمونه برداری انتخاب شد. نمونه برداری ها هر هفته از پنج منطقه مختلف انجام و برای این کار برگ های درختان بلوط روی یک سینی سفید پلاستیکی تکانده و سپس، تریپس ها با قلم موی نرم به لوله اپندورف حاوی الکل اتیلیک 75 درصد منتقل شدند. نتایج نشان داد که فعالیت این گونه در هر پنج منطقه مورد مطالعه از خرداد ماه آغاز و به تدریج از میزان فعالیت و تراکم آن ها کاسته شد تا اینکه در شهریور ماه به کم ترین مقدار خود رسید. بیش ترین تراکم جمعیت تریپس بلوط در خرداد ماه و به ترتیب با میانگین 56/0 ± 93/2، 47/0 ± 23/2، 34/0 ± 23/2 و 28/0 ± 90/0 تریپس در واحد نمونه برداری در مناطق سفید برگ، بیله ای، چشمه میران و هلانیه مشاهده شد؛ اما بیش ترین تراکم تریپس در منطقه حوری آباد در تیرماه و با میانگین 43/0 ± 06/2 تریپس در واحد نمونه برداری به دست آمد. نتایج آنالیز توزیع فضایی تریپس بلوط بر اساس روش تیلور و آیوایو به ترتیب از نوع تصادفی و تجمعی بود. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که اوج جمعیت تریپس بلوط در خرداد ماه است و بر اساس نیکویی برازش، روش آیوایو برای برآورد توزیع فضایی این گونه مناسب تر از روش تیلور ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: بلوط، پراکنش فضایی، تریپس، جنگل های زاگرس
 • طیبه علی زمانی، آرش فاضلی، مجید میراب بالو* صفحات 39-49
  لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) یک منبع مهم پروتیین در رژیم غذایی بشر می باشد و سفید بالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem., Aleyrodidae) یکی از آفات مهم محدود کننده ی تولید آن می باشد. در این پژوهش، تاثیر هشت رقم لوبیا بر میزان ترکیبات ثانویه دفاعی گیاه لوبیا قبل و بعد از آلودگی به سفید بالک گلخانه و همچنین تاثیر ارقام مختلف لوبیا در مراحل رشدی گیاه بر تراکم آفت در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، تاثیر ارقام لوبیا بر میزان ترکیبات ثانویه دفاعی قبل و بعد از آلودگی به سفید بالک گلخانه معنی دار بود. بیشترین میزان فنول، فلاونویید و آنتوسیانین در ارقام P و Mutant و کمترین میزان این ترکیبات در رقم F مشاهده شد. همچنین، تاثیر ارقام مختلف لوبیا بر تراکم پوره سفید بالک معنی دار بود. بیشترین تراکم سفید بالک گلخانه در ارقام F و Smaller و کمترین تراکم در ارقام P و Mutant مشاهده شد. تاثیر مراحل رشدی گیاه بر تراکم آفت معنی دار نبود، اما تاثیر متقابل ارقام و مراحل مختلف رشدی گیاه بر تراکم پوره سفید بالک معنی دار بود. بیشترین تراکم سفید بالک گلخانه در رقم F در مرحله دو تا چهار برگی و کمترین تراکم آن در همین مرحله ی رشدی در ارقام P و Mutant ثبت شد. بنابراین، ارقام P و Mutant به علت داشتن میزان ترکیبات ثانویه بیشتر و تراکم کمتر سفید بالک گلخانه در گروه ارقام مقاوم و رقم F با ترکیبات دفاعی کمتر و تراکم بیشتر آفت به عنوان رقم حساس به سفید بالک گلخانه شناسایی شد. بنابراین، استفاده از ارقام مقاوم در برنامه های مدیریت تلفیقی سفید بالک گلخانه می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: ارقام مقاوم، لوبیا، متابولیت های ثانویه، Trialeurodes vaporariorum
 • فاطمه نصراللهی، مجتبی قانع جهرمی، امین صدارتیان جهرمی*، حمیده صحرائیان صفحات 51-61
  حفاظت از محصولات کشاورزی انبار شده در برابر حمله آفات، همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی جوامع بشری مطرح بوده است. با توجه به مشکلات ناشی از به کارگیری حشره کش های شیمیایی، اولویت اصلی در مدیریت آفات انباری، یافتن جایگزین های مناسب برای این ترکیبات می باشد. در پژوهش حاضر، اثرات کشندگی عصاره روغنی سیر (سیرینول®) و دماهای صفر و دو درجه سلسیوس در بررسی های جداگانه و تلفیقی روی حشرات بالغ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی های اثرات کشندگی عصاره روغنی سیر در قالب طرح آماری کاملا تصادفی و در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و تاریکی کامل انجام پذیرفت. بر مبنای تجزیه پروبیت نتایج به دست آمده، مقدار LC50  سیرینول® بعد از گذشت 24، 48 و 72 ساعت برای حشرات بالغ  T. castaneum به ترتیب برابر با 61/71، 96/66 و 20/61 میکرولیتر بر لیتر محاسبه شد. مدت زمان لازم برای از بین بردن 50 درصد حشرات مورد مطالعه (LT50) در دماهای صفر و دو درجه سلسیوس نیز به ترتیب برابر با 17/82 و 15/107 ساعت به دست آمد. در تیمارهای تلفیقی، میزان تلفات حشرات مورد مطالعه در دو حالت استفاده از غلظت LC50 سیرینول® و قرارگیری حشرات بالغ به مدت 24، 48، 72، 96 و 120 ساعت در دمای صفر درجه سلسیوس و قرارگیری حشرات بالغ در دمای صفر درجه سلسیوس به مدت 82 ساعت و تیمار با غلظت های 60، 65، 70، 75 و 80 میکرولیتر بر لیتر سیرینول® مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که امولسیون روغنی سیرینول® و دماهای پایین مورد مطالعه قادر به ایجاد تلفات در جمعیت حشرات بالغ شپشه قرمز آرد می باشند. علاوه بر این، استفاده تلفیقی از این روش ها نیز تاثیر مطلوبی در کاهش جمعیت حشرات مورد مطالعه داشت. یافته های ارایه شده در این پژوهش می تواند به منظور کاهش اثرات نامطلوب سموم شیمیایی در برنامه های مدیریتی شپشه قرمز آرد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آفات انباری، آفت کش های گیاهی، اثرات تلفیقی، برهم کنش، کنترل فیزیکی
 • مریم میرحسینی مقدم*، شهرام حسامی صفحات 63-75
  بید آرد  Anagasta kuehniella (Zeller)یکی از حشرات میزبانی است که از آن برای پرورش انبوه زنبور پارازیتویید براکون (Habrobracon hebetor Say) استفاده می شود. در این تحقیق، اثر پنج مقدار تخم بید آرد (4/0، 5/0،  6/0، 7/0 و 8/0 گرم) روی فرمول غذایی ثابت (5/1 کیلوگرم آرد گندم و 5/0 کیلوگرم سبوس برنج) برای تمام تیمارها و سپس، اثر افزودن پنج میزان متفاوت از آرد گندم به عنوان تغذیه ثانویه در میانه دوره پرورش (0، 250، 500، 750 و 1000 گرم) بر برخی ویژگی های مورفولوژیک لارو و نسبت جنسی و باروری حشرات کامل آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میانگین وزن 100 لارو (35/3 گرم) در حالتی مشاهده شد که کمترین میزان تخم (4/0 گرم) در محیط پرورش اولیه و بیشترین وزن آرد در تغذیه ثانویه (1000 گرم) استفاده شد؛ در حالی که بیشترین وزن کل لارو در یک تیمار (254 گرم)، مربوط به تیمار 8/0 گرم وزن تخم و 1000 گرم آرد افزوده شده در تغذیه مجدد بود. همچنین، بالاترین نسبت جنسی ماده به نر (29/1 : 1) در تیمار 5/0 گرم تخم و بدون آرد افزوده شده در تغذیه مجدد مشاهده شد. از طرف دیگر، لاروهای بزرگتر حاصل از پرورش روی محیط دارای منابع غذایی بیشتر، پس از تبدیل شدن به حشره کامل نسبت به سایر تیمارها به میزان بیشتری تخم گذاشته و وزن این تخم ها نیز بیشتر بود. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که برای کسب بهترین نتیجه در پرورش  لارو بید آرد در انسکتاریوم، برای شروع پرورش با 2 کیلوگرم بستر پرورش، 5/0-4/0 گرم تخم حشره استفاده شود و در میان دوره به میزان حدود 1-8/0 کیلوگرم آرد گندم به محیط کشت اضافه شود.
  کلیدواژگان: تغذیه بهینه، پرورش بید آرد، تغذیه مجدد، نسبت جنسی، باروری حشره ماده
 • فاطمه خاکی، علیرضا نظری*، حسین مددی، زهرا رفیعی کرهرودی صفحات 77-89
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گیاه میزبان به عنوان نخستین سطح غذایی دارای اثرات مشخصی روی موجودات واقع در سطوح بالاتر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ترجیح میزبان گیاهی، ترجیح مرحله رشدی میزبان و رفتار سوییچینگ  زنبور Aphidius platensis Brethes, 1913 (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) به عنوان عامل کنترل بیولوژیک شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) (Hem.: Aphididae) انجام شد. در آزمایش ترجیح مرحله میزبانی از پوره های سنین مختلف شته سبز هلو به عنوان میزبان زنبور پارازیتویید A. platensis استفاده شد. برای تشخیص ترجیح گیاه میزبان شته سبز هلو توسط زنبور پارازیتویید از شاخص بتای منلی استفاده شد. رفتار سوییچینگ با استفاده از مدل مورداک، در نسبت های مختلف پوره های سنین سوم و چهارم شته سبز هلو بررسی شد. تمام آزمایش ها در شرایط دمایی 1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره نوری 8: 16 ساعت (روشنایی: تاریکی) انجام شد. نتایج نشان داد زنبورA. platensis  پوره های سنین سوم و چهارم شته  M. persicae را برای  پارازیته کردن ترجیح می دهد. ترجیح میزبانی زنبور A. platensis بین دو گیاه فلفل و بادنجان نشان داد که زنبور A. platensis شته های پرورش یافته روی گیاه فلفل (5/85 درصد) را بیشتر از گیاه بادنجان (5/28 درصد) برای پارازیته کردن ترجیح می دهد.ترجیح پارازیتویید در نسبت های مختلف از مراحل مختلف میزبان متغیر بوده و تعداد میزبان های پارازیت شده با افزایش نسبت تراکم میزبان افزایش یافت (به عنوان مثال در تراکم نسبی 40 : 10 (پوره سن چهارم: پوره سن سوم) از شته M. persicae ، پوره های سن چهارم با میانگین 5/16  به طور قابل توجهی در مقایسه با پوره های سن سوم با میانگین 8/2 ترجیح داده شدند). این مطالعه نشان داد که A. platensis می تواند به عنوان یک عامل موثر در مدیریت کنترل شته سبز هلو موردتوجه قرار گیرد. نتایج این تحقیق دانش ما را در مورد این  زنبور پارازیتویید شته ها گسترش می دهد و درک بهتری از فعل و انفعالات میزبان-پارازیتویید نشان می دهد.
  کلیدواژگان: برهمکنش میزبان- پارازیتوئید، ترجیح میزبانی، شاخص منلی، کنترل بیولوژیک
|
 • A. R. Dadras *, A. Marouf, M. Taheri, M. Azimi, A. Abdollahi Pages 1-13

  The olive fruit fly (Bactrocera oleae) is one of the country's most important pests of olive products. The present study was designed to investigate the effect of olive fly damage on the quality of olive oil "Zard" cultivar across two years of storage from 2018 until 2020. Treatment levels including control and 10, 20, 30, 40, and 50% of olive fruit fly infestation were prepared manually. Then important quality indices of oil, including peroxide value, free acidity, and K232 and K270 extinction coefficients, were measured during nine stages at intervals of three months. The experiment was performed using a statistical design of repeated measures with three replications. The results showed that the differences between samples with different infestation percentages were significant in terms of peroxide and free acidity indices. Also, significant differences were observed between sampling time stages in each treatment level (control, 10, 20, 30, 40, and 50% of olive fly infestation). However, in contrast, the difference between the samples was not significant for the extinction coefficients of 232 and 270 wavelengths. Based on the results, after 24 months, the acidity level in the sample with 50% of olive fly infestation increased by 57.58% and, in terms of peroxide value, was associated with a significant increase (more than 13 times increase). It should be noted that the value of peroxide for infestation percentages of 30, 40, and 50 percent in August 2020 and November 2020 exceeded the standard allowable. The results of this study indicate significant differences in peroxide value between control samples and samples infested with olive fly and different storage times. Hence, as infestation and storage time increases, the quality of olive oil decreases.

  Keywords: Acidity, Duration of storage, Olive, Qualitative index
 • L. Khatami, A. Ghassemi-Kahrizeh *, A. Hosseinzadeh, Sh. Aramideh Pages 15-29
  Tuta absoluta (Meyrick) is the most important and destructive tomato pest in South and Central America, Europe and Iran, which has caused severe damage to greenhouses and tomato fields. In this study, the biological characteristics of this pest were studied on seven commercial tomato cultivars including Kimia Falat, CH Falat, Y Falat, Super Stone, Rio Grand, King Stone and Super 2270 inside the growth chamber set at 25±2°C, 65±5% RH and 16L:8D h. Damage of this pest was also examined in different tomato cultivars. The highest larval period was obtained on King Stone cultivar (11.98 days) and the lowest on Rio Grand cultivar (9.83 days). The lowest (5.48 days) and the highest (8.54 days) oviposition periods were observed on King Stone and Rio Grand cultivars, respectively. Female lifespan ranged from 7.83 days on King Stone to 11.54 days on Rio Grand. The lowest intrinsic rate of increase (r) (0.105 day-1) was observed on King Stone cultivar and the highest (0.158 day-1) on Rio Grand cultivar. The lowest values ​​of net reproduction rate (R0) and finite population growth rate (λ) on were recorded King Stone cultivar (25.54 offspring and 1.110 day-1, respectively) and the highest values ​​of these two parameters on Rio Grand cultivar (81.28 offspring and 1.172 day-1, respectively). The lowest number of mines and also the lowest percentage of infected leaflets were on King Stone cultivar (19.25 and 19.33%, respectively) and the highest values ​​of these parameters on Rio Grand cultivar (70.00 and 76.21%, respectively). According to the results of this study, King Stone cultivar is the most resistant and therefore it can be used in integrated management programs of T. absoluta.
  Keywords: Demography, Life table, Resistant cultivars
 • M. Kakaei, A. A. Zamani, M. Mirab-Balou *, B. Miri Pages 31-37
  Oak thrips, Liothrips pragensis Uzel is found on oak trees in Zagros forests. In this study, population fluctuation and spatial distribution of this species were investigated in oak forests of Javanrud county (Kermanshah province), in 2021. Oak leaves were selected as the sampling unit. Sampling was performed every week from five different areas, so leaves were shaken on a white plastic tray and thrips specimens with a soft brush were transferred into Eppendorf tubes containing 75% alcohol. The results showed that the activity of oak thrips in all five studied areas was occurred on May and their activity and density gradually decreased until it reached its lowest level in September. The highest population density of oak thrips was observed on May with an average of 2.93 ± 0.56, 2.23 ± 0.47, 2.23 ± 0.34, and 0.90 ± 0.28 thrips per sample unit, in Sefid Barg, Bileei, Cheshme Miran and Helanie areas, respectively. However, the highest density was obtained in Hori Abad region in June with an average of 2.06 ± 0.43 thrips per sampling unit. The results of spatial distribution showed that the spatial distribution of oak thrips based on Taylor’s power law and Iwao’s methods was random and aggregated, respectively. Furthermore, based on goodness of fit, the Iwao’s patchiness method was more suitable than the Taylor’s power law method for estimating the spatial distribution of the pest.
  Keywords: Oak, Spatial distribution, thrips, Zagros forests
 • T. Alizamani, A. Fazeli, M. Mirab-Balou * Pages 39-49
  The bean (Phaseolus vulgaris L.) is an important source of protein in the human diet, and the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood is one of the limiting factors of this product. In this study, the effect of eight cultivars of bean were investigated on the amount of secondary metabolites of plant before and after infection with greenhouse whitefly and also its effects in the plant growth stages on pest density. Results showed the effect of the bean cultivars on the amount of secondary compounds of plant before and after the infection of greenhouse whiteflies were significant. The highest values of phenol, flavonoid and anthocyanin were observed on P and Mutant cultivars and the lowest amounts of these compounds recorded on F cultivar. In addition, there were a significant difference on density of whitefly’s nymphs in different cultivars of bean. The highest density of nymphs observed in F and Smaller cultivars and the lowest density was observed in P and Mutant cultivars. Effect of different growth stages of plant was not significant on density of greenhouse whitefly, but the interaction of cultivars and different growth stages of plant were significant on density of nymphs. The highest density of nymphs was recorded on F cultivar in 2-4 leaf stage and the lowest density on the same growth stage in P and Mutant. Therefore, P and Mutant were identified as resistant cultivars and F as a sensitive cultivar. So, resistant cultivars can be used in integrated management programs of whitefly.
  Keywords: Bean, resistance cultivar, secondary metabolites, Trialeurodes vaporariorum
 • F. Nasrollahi, M. Ghane-Jahromi, A. Sedaratian-Jahromi *, H. Sahraeian Pages 51-61
  Protecting stored products from pest’s attacks has been often as one of the most important concerns of human societies. Regarding adverse effects of chemical insecticides, main priority in management programs of stored product pests is to find safe alternatives. In the present study, insecticide effects of garlic emulsion (Sirinol®) and low temperatures of 0 and 2 °C in the independent and integrated assays on the adult stage of red flour beetle Tribolium castaneum (Herbst) was evaluated. A completely randomized design was conducted to accomplish the experiments at 27±1 °C, R.H. of 65±5%, and darkness. Based on the results obtained from probit analyses, the LC50 values for Sirinol® on T. castaneum after 24, 48, and 72 h. were estimated as 71.61, 66.96, and 61.20 μl/l, respectively. The time required for temperatures of 0 and 2 °C to kill 50% of T. castaneum (LT50) were calculated as 82.17 and 107.15 h., respectively. In integrated assays, mortality of T. castaneum in two conditions of using LC50 of Sirinol® and exposure to low temperature of 0 °C for 24, 48, 72, 96, and 120 h. and exposure to 0 °C for 82 h. and treatment with concentrations 60, 65, 70, 75, and 80 μl/l of Sirinol®, were evaluated. The results obtained revealed that both garlic emulsion and low temperature caused considerable mortality in population of T. castaneum. Furthermore, integrated treatments had also reliable effects on this pest. The findings of present study could be so helpful for reducing adverse effects of chemical pesticides in the integrated management of red flour beetle.
  Keywords: Herbal pesticides, Integrated effects, Interactions, Physical control, Stored product pests
 • M. Mirhoseini Moghadam *, S. Hesami Pages 63-75
  Mediterranean flour moth Anagasta kuehniella (Zeller) is considered as one of the hosts that used for mass rearing of Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae). In this research effects of five amounts of flour moth eggs (0.4, 0.5, 6.0, 0.7 and 0.8 gr) on a constant diet (1.5 kg of wheat flour and 0.5 kg of rice bran) and five amount of wheat flour that added as second feeding at the mid of rearing period (0, 0.25, 0.5 0.75 and 1 kg) were investigated on some larval morphological characteristics and sex ratio and fertility of adults moths. Results showed that maximum weight of 100 larvae (3.35 gr), was obtained in minimum amount of egg weight (0.4 gr) and maximum secondary feeding (1 kg). While, maximum total larvae weight in a treatment (254 gr), was recorded in 0.8 gr egg weight and 1 kg flour weight as secondary feeding. Also highest female/male sex ratio (1.29: 1) observed in 0.5 gr egg weight and zero secondary feeding. On the other hand, bigger larvae that reared on higher amount of flour, laid higher amount of eggs and their eggs were heavier too. According to results, for the best outcome in flour moth rearing in insectarium it would be suggested that at the beginning 0.4-0.5 gr of insect eggs should be added to 2 kg of rearing media and after that 0.8-1 kg of wheat flour should be added to this diet at the mid of rearing period.
  Keywords: Female Fertility, Flour Moth Rearing, Optimum Nutrition, Secondary Feeding, Sex ratio
 • F. Khaki, A. Nazari *, H. Madadi, Z. Rafiee Kerahroodi Pages 77-89
  Green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer) (Hem.: Aphididae), is a serious and global pest of vegetable and greenhouse crops. Developing a strategy for the control of this pest and creating a mass-rearing program of its parasitoid Aphidius platensis (Hym.: Braconidae) needs to be examined in terms of host plant preference, host stage preference and switching behavior of A. platensis. Host stage preference and switching behavior carried on third and fourth instars of green peach aphid and host plant preference was studied by sweet pepper and eggplant. All experiments were conducted at 25 ± 1°C, 70 ± 5% RH, and 16:8 h L: D photoperiod. Data analysis showed that A. platensis parasitized all nymphal stages of M. persicae, however, it preferred third and fourth green peach aphid instars. Furthermore, it has been revealed the parasitism rate of A. platensis on pepper-reared aphids (85.5%) was significantly higher than those reared on eggplant (28.5%). It has also been confirmed that the number of parasitized nymphs varied at different ratios of host stages (mixture of third and fourth instars) and the number of host parasitized increased with increasing the contribution of that stage in host stage ratio. These results could be useful to develop a mass-rearing program of A. platensis.
  Keywords: Biocontrol, Manly index, preference, switching