فهرست مطالب

ادب عربی - سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1400)
 • سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اسودی، زهرا ایزدی* صفحات 1-15
  شخصیت و تعالی آن یکی از موضوعات مشترک عرفان و روان شناسی و ادبیات است؛ بنابراین، شناخت و تکامل آن همواره مورد توجه عرفا و روان شناسان بوده و در ادبیات نیز نمود پیدا کرده است.چنانچه شخصیت های حقیقی و برجسته در قالب قهرمان داستان ها ظاهر شوند،کارکرد کهن الگوی «خود» اهمیت ویژه ای پیدا می کند. رمان موت صغیر روایتگر شکل گیری شخصیت یکی از چهره های برجسته عرفان و تصوف اسلامی، محی الدین عربی است. ابن عربی که به نوعی پدر وحدت وجود اسلامی به حساب می آید، با پایه گذاری عرفان نظری، عرفان اسلامی را به مرحله جدیدی وارد ساخت. ابن عربی نظریات متعددی در عرفان مطرح کرده است که مهم ترین آنها نظریه وحدت وجود و انسان کامل است. کمال و رشد شخصیت،موضوعی است که نظریات روان شناسی جدید را به مفاهیم عرفانی اصیل، همچون نظریه انسان کامل نزدیک ساخته است. محمدحسن علوان در رمان موت صغیر و در قالب پست مدرنیسم با الهام از شرح حالی که شیخ اکبر در کتاب فتوحات مکیه از خود ارایه داده ، دو داستان موازی را مطرح کرده است؛ داستان اول، بیانگر سرگذشت ابن عربی و داستان دوم، سرگذشت دست به دست شدن زندگی نامه او در طی زمان است. این مقاله با رویکرد روان شناسی و بر اساس نظریه پیرسون -کی مار شخصیت ابن عربی را بررسی می کند.به این منظور، ابتدا دو داستان موجود در این رمان از یکدیگرتفکیک شده اند و تنها داستان سرگذشت ابن عربی بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با درنظرگرفتن آراء ابن عربی، از میان کهن الگوهای دوازده گانه نظریه پیرسون-کی مار، ارتباط معناداری بین کهن الگوی حاکم و نظریه انسان کامل ابن عربی وجود دارد؛ به طوری که قهرمان داستان پس از طی مراحل عزیمت، تشرف و بازگشت،خصوصیات کهن الگوی حاکم را از خود بروز می دهد که تا حدودی به ویژگی های انسان کامل ابن عربی نزدیک است و هردو به نوعی معیارهای خودشکوفایی شخصیت را به همراه دارند.
  کلیدواژگان: پیرسون کی مار، کهن الگوی حاکم، علوان، موت صغیر، ابن عربی، انسان کامل
 • ناهید پیشگام، یحیی معروف*، مجید محمدی صفحات 17-37

  نشانه شناسی ادبی، به عنوان دانشی نوین در عصر حاضر، با استفاده از همنشینی واژگان و چیدمان خاص کلمات، در پی رمز گشایی و کشف نشانه های متن است. عنوان متن، از رمزگان های مهم نشانه شناسی و به منزله پیشخوان متن است که می تواند ارتباطی مهم با متن اصلی داشته باشد و خواننده را به کشف مفاهیم ذهنی نویسنده راهنمایی کند؛ از این رو، می توان گفت که عنوان، نقش مهمی در رمز گشایی متن دارد. محمد حلمی الریشه (1985م)، در زمره شاعرانی است که غالبا با استفاده از نمادها و نشانه ها، رسالت شعری خویش را به مخاطب القاء می کند. وی به عنوان، به مثابه کلید ورود به متن، اهتمام ویژه داشته است و عنوان در همان ابتدای بسیاری از قصاید وی، تلنگری در ذهن مخاطب ایجاد می کند. در این جستار به مطالعه موردی قصاید «لاتعطنی تفاحه اخری»، «ابابیل» و «رساله إلی کلیم الله» پرداخته می شود. از آنجا که عناوین این سه قصیده مبتنی بر فراخوانی داستان های قرآنی است، پژوهش حاضر بر آن است تا به واکاوی نشانه شناسانه عناوین این قصاید و ارتباط آنها با متن اصلی با تکیه بر بینامتنی قرآنی پرداخته، هدف شاعر را از این فراخوانی باز گو کند و کارکرد های عنوان را در متن در خلال خوانش آن بررسی کند و به کاوش عناوین در سطح ساختاری و دلالی و نقش های آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عناوین قصاید، بر گرفته از داستان های قرآنی و در راستای متن اصلی است که شاعر از آنها برای القای انگاره های ذهنی خویش بهره جسته است؛ دیگر اینکه عناوین، گاه ارتباطی مستقیم با متن دارند؛ یعنی از نظر معنا و لفظ برگرفته از متن هستند و گاه کارکرد آن به شیوه ای غیر مستقیم و نیازمند به تلاش مضاعف خواننده در جهت کشف این ارتباط است. همچنین عناوین مذکور، دال هایی با مدلول های خاص خود و دارای نقش های توصیفی و جلب کننده هستند.

  کلیدواژگان: محمد حلمی الریشه، نشانه شناسی، عنوان، نقش های عنوان، عنوان و بینامتنی قرآنی
 • زهرا حقایقی، احمدرضا حیدریان شهری*، بهار صدیقی صفحات 39-62
  ریالیسم انتقادی به عنوان مکتبی ادبی، جایگاه ویژه ای در نقد ادبیات داستانی دارد؛ مکتبی که با رویکردی عینی به واقعیات، به بازتاب زندگی اجتماعی می پردازد. صموییل شمعون در رمان عراقی فی باریس تحت تاثیر ساختار اجتماعی که در آن زندگی کرده است، به بازتاب نگاه مهاجر در سرزمین دیگری می پردازد. با توجه به ضرورت پرداختن به پدیده مهاجرت و تاثیرات منفی نهان و آشکار آن بر جوامعی که از آن مهاجرت صورت می گیرد، پژوهش حاضر می کوشد تا به بررسی تاثیر استعمار و سیاست های حکومت بر جامعه عراق، به ویژه تاثیر این سیاست ها بر اقلیت های قومی سرزمین عراق از دید یک مهاجر بپردازد. هدف این جستار، بررسی چالش های آسیب زای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر نویسنده در عراق، برمبنای مولفه های ریالیسم انتقادی است تا بن مایه های موثر بر مهاجرت تبیین شود. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد نویسنده با سبکی ریالیستی و انتقادی با بیانی طنزآمیز، حوادث و اوضاع سیاسی، تاریخی و اجتماعی جامعه خود را نشان داده است. شمعون به عنوان یک آشوری مهاجر و نماینده طبقه اجتماعی که از آن برخاسته است، به انتقاد از عدم تغییر سیاست های حکومت های حاکم بر عراق در دوره های مختلف تاریخی نسبت به اقلیت های مقیم در عراق می پردازد. نویسنده با اثرپذیری از محیط اجتماعی و سیاسی عراق، به ویژه شرایط حاکم بر اقلیت آشوری، به خوبی توانسته است با بازنمایی تاریخ، نقش استعمار را در جنگ های طایفه ای روشن کند و با بازتاب چالش های اقتصادی و ترسیم چهره مهاجر آواره، به انتقاد از فضایی بپردازد که جوامع و سیاست های حاکم بر آن، فرد را چه در فضای مهاجرت و چه در وطن خود، از حقوق قانونی و انسانی اش محروم می کند.
  کلیدواژگان: رئالیسم انتقادی، استعمار، رمان مهاجرت، صموئل شمعون، عراقی فی باریس
 • ابوالفضل رضایی*، فاطمه رئیس میرزایی صفحات 63-85
  روش ساختارگرایی که محمود بستانی آن را به عنوان یکی از شیوه های تحلیل متن قلمداد کرده است، بر مبنای هشت عنصر ادبی پیام، موضوع، معنایی، صوری، لفظی، موسیقایی، ادبی و ساختار متن  به تحلیل یک اثر  می پردازد و با  تبیین ارتباط بین جنبه های زیبایی شناسی و معناشناسی اثر،  ساختار کلی آن را به عنوان پیکری واحد بررسی می کند.  دیدگاه های بستانی در روش ساختارگرایی که در دو کتاب القواعدالبلاغیه فی ضوء المنهج الإسلامی و البلاغه الحدیثه فی ضوء المنهج الإسلامی  تبیین و معرفی شده است، تلفیقی از سنت گرایی و نوگرایی در تحلیل اثر ادبی است؛ بدین معنا که وی ضمن پایبندی به بلاغت سنتی، سعی دارد دیدگاه های جدید ادبی  را در  بررسی و تحلیل اثر بر مبنای ساختار  و بافت آن به کار بندد. آنچه  ما در این پژوهش در پی آن بوده ایم، بررسی زیبایی ها و معانی ادبی قصیده «نهج البرده»ی احمد شوقی  با تکیه بر روش ساختارگرایی محمود بستانی و بر اساس چهار عنصر معنایی، صوری، موسیقایی و ساختار است. در این راستا دریافتیم که در قصیده نهج البرده از بین عناصر مذکور، رمز و استعاره به عنوان دو عنصر از عناصر صوری و جناس و توازن به عنوان عناصر موسیقایی، علاوه بر جنبه زیبایی بخشی دارای کارکرد معنایی نیز بوده اند و در القای مفاهیم و موضوعات، نقش موثری داشته اند و عنصر تکرار و تقابل نیز به عنوان عناصر معنایی، با ایجاد نظم آهنگ درونی، جنبه زیبایی شناسی قصیده را نیز تقویت کرده اند و بر مبنای عنصر ساختار، دریافتیم که موضوعات و مفاهیم قصیده با یکدیگر و نیز با دیگر عناصر لفظی، موسیقایی و صورخیال، رابطه ای متقابل دارند؛ به عبارتی، عناصر زیبایی شناسی و معناشناسی در آن با یکدیگر ارتباط منسجم دارند و این، نشانگر آن است که قصیده از تجانس و اندام واری متن برخوردار است و همین امر،  آن  را نه تنها از لحاظ شکل و ساختار، بلکه از نظر محتوا، در ردیف بهترین مدایح نبوی قرار  داده است.
  کلیدواژگان: احمد شوقی، نهج البرده، محمود بستانی، عناصر ادبی، تحلیل ساختاری
 • پیمان صالحی*، کلثوم باقری صفحات 87-107
  نقد روان شناختی یکی از روش های نوین نقد ادبی است که می کوشد به آنچه در ورای اثر ادبی است، بپردازد تا پیوستگی میان هنر و هنرمند را پیدا کند. آبراهام مزلو، روان شناس آمریکایی، معتقد است که انسان طبیعتا به رشد نیاز دارد و برای رسیدن به این رشد و کمال، نیازمند گذر از پنج مرحله از نیازهاست: نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای امنیتی، نیازهای اجتماعی، نیازهای احترامی و نیازهای خودشکوفایی. در حقیقت، این نیازها وسیله ای است که فرد را برای رسیدن به هدف یاری می رساند و ابتدا باید نیازهای سطح پایین تامین شود تا بتوان به سطوح بالاتر و در نهایت به خودشکوفایی رسید. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی شخصیت اصلی رمان ایام معه (روزهایی که با او گذشت) اثر کولیت خوری، نویسنده زن سوری، بر اساس نظریه مزلو پرداخته است. رمان مذکور تا حد زیادی بیانگر شخصیت خوری و جامعه اوست؛جامعه ای که محدودیت های آن، از بزرگ ترین موانع رشد و تعالی زنان است. با وجود این، بسیاری از آنان برای خودشکوفایی و خلاقیت، در برابر این موانع، مقاومت و تلاش خود را برای نیل به کمال، بیشتر می کنند. نتایج پژوهش، نشان از آن دارد که این رمان، با شاخصه های مطرح شده از سوی مزلو برای خودشکوفایی هم خوانی دارد. بسیاری از زنان و دختران به خاطر موانعی چون سنت ها و آداب و رسوم نادرست حاکم، زمینه ای برای رشد و شکوفایی و پرورش استعدادهای خود نمی یابند. بارزترین نیاز شخصیت اصلی رمان، وجود یک حامی است که بتواند موانع رشد او را بردارد و آرزوهایش را محقق کند. او علی رغم اینکه تمامی مولفه های خودشکوفایی را ندارد، اما وجود شاخصه هایی همچون مقاومت در برابر فرهنگ پذیری، مسئله مداری و پذیرش خود و دیگران، خلاقیت و سادگی و طبیعی بودن در او نشان از خودشکوفایی دارد. وی برای دستیابی به نیازهای سطح چهارم و پنجم هرم مزلو تلاش می کند و در این راه، ضمن مقاومت در برابر فرهنگ غالب، با پرورش استعدادهای خود، از جمله سرودن شعر و نواختن موسیقی، به خودشکوفایی می رسد.
  کلیدواژگان: کولیت خوری، ایام معه، آبراهام مزلو، نیاز، خودشکوفایی
 • علی صیادانی*، یزدان حیدرپور مرند، سکینه حیدرپور مرند صفحات 109-128
  در نگاه بوردیو جهان اجتماعی بر پایه تمایز استوار است که این تمایز در مفاهیم ساختاری چون فضا، میدان، طبقه و سرمایه و همچنین در سطح مفاهیم کنشی، یعنی عادت واره، عملکردهای درون میدان و ذایقه و سلیقه نمایان است. معمولا متن هایی چون هنر، رمان، ادبیات و حوزه های دیگر فرهنگ عامه سرریزهای جامعه اند که تحلیل و بررسی آ نها می تواند پژوهشگران را به درک و فهم جامعه رهنمون سازد. فهم متن های ادبی با رویکرد بوردیویی، می تواند شیوه های تمایز در هر جامعه ای را نشان دهد. رمان اللص و الکلاب از داستان های نمادگرایانه نجیب محفوظ است که قابلیت بررسی در چارچوب مصادیق مزبور را دارد؛ چراکه نویسنده با درنظرداشتن مفاهیمی همچون دین، فرهنگ، جامعه و طبقه به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم در جامعه مصر می پردازد و به ناعدالتی های حاکم بر آن جامعه خرده می گیرد. روایت داستان به گونه ای شکل یافته که محدودیت ها و شرایط خاص اجتماعی، به مجموعه ای گسترده و پیچیده از الزامات فردی و جمعی وابسته است. پژوهش حاضر به روش نقد جامعه شناسی با تکیه بر نظریه پیر بوردیو است که رمان اللص و الکلاب را از بعد جامعه شناختی و با رویکرد تحلیلی بررسی می کند و درصدد نشان دادن و بررسی جلوه هایی از تمایز در این رمان است که در قالب مفاهیم بوردیویی همچون منش ها و عادت واره ها، زمینه ها و میدان ها، عرصه ها و سرمایه ها، فضاهای اجتماعی، طبقات اجتماعی و نیز ذایقه ها و سلیقه ها نمود یافته است. یافته های پژوهش حکایت از این واقعیت دارد که نویسنده در رمان مزبور، با بررسی نقش عاملان کنش در ساختارهای اجتماعی، نوعی تشخص طبقانی و فرهنگی را بر اساس عادت واره ها، سرمایه ها، فضاهای اجتماعی و شخصیت ها در میدان های مختلف برجسته می کند؛ به طوری که شخصیت ها در میدان های مختلف متناسب با عادت واره هایشان که ناشی از سرمایه ها، ذایقه ها و نیز جایگاه و طبقات اجتماعی آنها در فضاهای اجتماعی است، جلوه هایی از تمایز را به نمایش می گذارند.
  کلیدواژگان: رمان معاصر، نقد داستان، نقد جامعه شناختی، نجیب محفوظ، رمان اللص و الکلاب
 • علی اکبر فراتی*، زهره نورائی نیا صفحات 129-150
  زندگی در بادیه و عدم استقرار دایم در یک مکان از ویژگی های شعری شاعران عرب جاهلی، به ویژه امروالقیس بوده است؛ عاملی که سبب شده تا این حرکت و پویایی به عنوان عنصری غالب در شعر آنان به شمار آید، به طوری که همواره نوعی دگردیسی در شعر آنان همپای گذر زمان و گردش روزگار وجود داشته است. در معلقه امروالقیس نیز که سرآمد شعر جاهلی به شمار می رود، حرکت  به موازات ایام در شعرش رخ می نماید و عنصری موثر در سازه های تصویری شعر و نیز عاملی مهم در پیشبرد آن می گردد تا جایی که می توان ادعا کرد مهم ترین ملاط انسجام و پیوستگی اجزاء معلقه او همین عنصر پویایی است. عنصری که زاییده رویکرد واقع گرایانه شاعر و نگاه حسی او به طبیعت و حاصل سیر متوازن زندگی او با جهان پیرامون اوست. حرکتی از درون به بیرون که خط سیر پویایی را از عواطف و احساسات درونی او پی گرفته، آن را در جهان بیرونی او به تدریج وسعت می بخشد و در نهایت نبض احساس او را در عاشقانه هایش به پویش سهمگین طبیعت در تصاویر پایانی قصیده پیوند می زند. بدین ترتیب تصاویر حرکت، عنصری مهم و برجسته در سیمای ادبی شعر امروالقیس می گردد. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد نگاهی تازه به تصویرگری در معلقه امرو القیس انجام گردیده  در پی  پاسخ به این پرسش است که تصاویر پویایی در معلقه او از چه سازه هایی فراهم آمده و این سازه ها چگونه در دستیابی به تصویر کلی حرکت و حیات در این قصیده موثر بوده اند؟ این بررسی نشان می دهد که تصویر حرکت در معلقه امروالقیس حاصل حضور فعال سازه های ایستا و پویایی چون انواع سازه های زبانی، بلاغی، مولفه های روایی و نیز عناصر موثر زمان و مکان است که در این گفتار با عنوان تصویرسازه یا سازه های تصویری معرفی می شوند. سازه هایی که گاه مستقل و گاه در تعامل با یکدیگر موجب برجستگی سیمای کلی حرکت در شعر او شده است.
  کلیدواژگان: تصویرگری، تعامل تصویری، تصویرسازه های پویا، تصویرسازه های ایستا، معلقه امروالقیس
 • نسرین کاظم زاده*، مصطفی مهدوی آراء، مالک عبدی صفحات 151-172
  پدیده مهاجرت یکی از پیچیده ترین پدیده های جمعیتی است، و فرآیند سازگاری مهاجران در مقصد، پدیده ای به مراتب پیچیده تر از آن است؛ چراکه زندگی در یک جامعه انسانی جدید که بر اساس مجموعه ای از چارچوب های ارزشی مشخص، انتظارات و توقعات خاص شکل گرفته، مستلزم رسیدن به درجه ای از سازگاری است؛ این سازگاری در جریان فرهنگ پذیری، یعنی در حین وقوع تغییراتی صورت می گیرد که افراد در پاسخ به محیط فرهنگی خود صادر می کنند تا قدرت مواجهه با چالش های ناشی از برخورد دو فرهنگ متفاوت را داشته باشند. نظریه فرهنگ پذیری جان بری که در حقیقت نوعی سازگاری با فرهنگ های مخالف است، یکی از جامع ترین نظریه ها درباره سازگاری مهاجران است. رمان شیکاگو اثر علاء الاسوانی، روایتگر زندگی تعدادی از روشنفکران مصری است که برای ادامه تحصیل و داشتن آینده ای بهتر به آمریکا مهاجرت می کنند. این افراد بعد از ورود به جامعه جدید برای سازگاری هرچه بیشتر با سرزمین میزبان دست به اتخاذ استراتژی های فرهنگی می زنند. مقاله پیش رو بر آن است تا با تکیه بر نظریه فرهنگ پذیری بری به بررسی این استراتژی ها از طرف شخصیت های رمان مذکور بپردازد و به این سوالات پاسخ دهد که شخصیت های این رمان چگونه خود را با فرهنگ جدید غرب سازگار کرده اند و این سازگاری متاثر از کدام استراتژی های فرهنگی مطرح شده در نظریه جان بری است؟ نتایج حکایت از آن دارد که فرهنگ پذیری فرآیندی مرحله ای و پیچیده است و عناصری همچون ریشه های دینی، قومی، میهنی و نگرش های فردی در آن دخیل هستند. قهرمانان با پیشینه ها و نگرش های متفاوت در این فرآیند، استراتژی های متعددی از قبیل جدایی، همانندی و یکپارچگی را برای وفق دادن خود با محیط جدید اتخاذ می کنند. استراتژی یکپارچگی، بهترین راهبرد برای حل چالش های فرهنگی مهاجر است؛ زیرا مهاجر برای داشتن تعامل سودمند در محیط جدید، به ایجاد هویتی دوگانه در خود نیاز دارد تا در عین حفظ فرهنگ مادری، خود را با ارزش ها و معیارهای فرهنگی جامعه میزبان نیز وفق دهد.
  کلیدواژگان: مهاجرت، سازگاری، فرهنگ پذیری، جان بری، علاء الاسوانی، شیکاگو
|
 • Ali Asvadi, Zahra Izadi * Pages 1-15
  The character and its transcendence are common themes between mysticism, psychology, and literature. Hence, mystics and psychologists have always been curious about understanding it and identifying the path of its evolution. This curiosity has also been manifested in literature. Salient characters' appearance as heroes further adds to the significance of the function of the Self archetype. Little Death narrates the formation of the character of one of the distinguished faces of mysticism and Islamic Sufism, Muhyī al-Dīn Arabi. In a way known as the father of the unity of existence in Islamic thought, Ibn Arabi opened a new window to Islamic mysticism by founding theoretical mysticism. Ibn Arabi has propounded many theories in mysticism, the most important of which is the unity of existence and perfect man. The elevation and growth of the character are among the subjects that have reduced the distance between new psychological theories and genuine concepts in mysticism, such as the perfect man theory. Inspired by the autobiography produced by Sheik Akbar in his book Meccan Revelations, Mohammad Hassan Alwan adopts a post-modernist approach to narrate two parallel stories. The first story expresses the life events of Ibn Arabi, and the second story tells his biography. This paper examines the character of Ibn Arabi from a psychological and theoretical perspective based on the Pearson-Mar theory.To this end, the two stories were separated, and only the story of Ibn Arabi's life events was examined. Examining the ideas of Ibn Arabi indicated a significant relationship between his theory of perfect man and the archetype of the ruler (among the twelve archetypes of the Pearson-Maar theory). Upon departure, initiation, and return, the protagonist reveals the characteristics of the ruler archetype, which are close to the characteristics of the perfect man propounded by Ibn Arabi: Each has specific criteria for self-actualization of character potentials.
  Keywords: Pearson-Maar, the Ruler archetype, Alwan, Little Death, Ibn Arabi, Perfect Man
 • Nahid Phishgam, Yahya Maroof *, Majid Mohammadi Pages 17-37

  Literary semiotics, as a modern science at the present time, seeks to decode and discover the signs of the text by using the syntagmatic relations between words and the special arrangement of words. “Title” of text is one of the important codes of semiotics and is the showcase of text which can have an important relationship with the main text and guides the reader to discover the author's mental concepts; hence it can be said that “title” plays an important role in decoding a text. Mohammad Helmi Al-Risheh  (1985) is one of the poets who often uses symbols and signs  to convey his poetic mission to the audience.He considers “title” as a key to entering the text, and has paid special attention to it. “Title” at the beginning of many of his odes  gives a fillip to the mind of audience. in this paper, “La To'teni Tafahata Okhra” , “Resalatan ela Kalimollah” and “Ababil” will be discussed as the cases studies.Since the titles of the three poems are based on the invoking of Quranic stories, the present study aims to investigate the title of these odes from semiotic perspective and analyze their relationship with the main text based on the Quranic intertextuality.  This paper also recounts the poet's purpose for invoking the Quranic stories and examines the functions of the title of the text during its reading and explores the titles at the structural and significational level and analyzes its functions.The findings of this research indicate that the titles of the poems have been taken from Quranic stories and is in line with the main text, which the poet has used to induce his mental schemata. Also, titles are sometimes directly related to the text; that is, in terms of meaning and sound, they have been taken from the text and sometimes their function is indirect. So the reader to discover this relationship needs more effort. Also, the mentioned titles are signifiers with their own signified and have descriptive and attractive functions.

  Keywords: Mohammad Helmi al-Risheh, Semiotics, Title, Functions of Title, Quranic Intertextuality
 • Zahra Haghayeghi, Ahmadreza Heidaryan Shahri *, Bahar Seddighi Pages 39-62
  Critical realism as a literary school has a special place in the critique of fiction, a school that reflects social life with an objective approach to facts. Samuel Shimon in his novel An Iraqi in Paris  under the influence of the social structure in which he lived, reflects the immigrant gaze in another country which he lived. Considering the necessity of addressing the phenomenon of migration and its hidden and obvious negative effects on the communities from which migration takes place, The present study uses a descriptive - analytical method to examine the impact of colonialism and government policies on Iraqi society , especially the impact of these policies on the ethnic minorities of Iraq from the perspective of an immigrant. The purpose of this paper is to examine the harmful political, economic and social challenges of the author's era in Iraq , based on the components of critical realism , in order to explain the effective factors on migration. The achievements of the research show that the author has shown his events and political, historical and social conditions of his society with a realistic and critical style with a humorous expression. As an Assyrian immigrant, As an immigrant Assyrian, Shimon represents the social class from which he emerged, criticizing the failure to change the policies of the governments in different historical periods towards the minorities living in Iraq. Influenced by the social and political environment of Iraq, especially the conditions of the Assyrian minority, the author has been able to clearly explain the role of colonialism in sectarian wars by representing history and criticized the space in which societies and their governing policies deprive people of their legal and human rights whether in the immigration environment or in their own homeland by depicting the face of a homeless immigrant.
  Keywords: Critical realism, Colonialism, Immigration Novel, Samuel Shimon, An Iraqi in Paris
 • Abolfazl Rezayi *, Fatemeh Rais Mirzaei Pages 63-85
  The structuralism method, which is considered by Mahmoud Bostani as one of the methods of text analysis, analyzes a literary work based on eight literary elements: message, subject, semantic, formal, verbal, musical, literary and structure and by explaining the relationship between the aesthetic and semantic aspects of a literary work, examines and analyzes its general structure as a single body. Bostani's views on the structural method, which he explains and introduces in the two books "Al-Qawa'd al-Balaghah in the light of the Islamic method" and "Al-Balaghah al-Hadith in the light of the Islamic method", is a combination of traditionalism and modernism in the analysis of a literary work. This means that he tries to apply new literary perspectives in studying and analyzing the work based on its structure and texture, while adhering to traditional rhetoric. What we are looking for in this research is the study of the beauties and literary meanings of Nahj al-Burdeh's ode by Ahmad Shoghi based on Mahmoud Bostani's structuralism method and based on four elements: semantic, formal, musical and structure, in this regard, we found that in Nahj al-Burda's ode, among the mentioned elements, mystery and metaphor as two elements of formal elements, pun and balance as musical elements, in addition to aesthetic aspects, had a semantic function and played an effective role in inducing concepts and themes. In this regard, we found that in Nahj al-Barda's ode, among the mentioned elements, code and metaphor as two elements of formal elements and pun and balance as musical elements, in addition to the aesthetic aspect, also had a semantic function and played a role in inducing concepts and themes. They have been effective and the element of repetition and contrast as semantic elements, by creating an internal rhythm, have also strengthened the aesthetic aspect of the ode and based on the element of structure, we found that the themes and concepts of the ode with each other and with other verbal and musical elements and imagination have a reciprocal relationship. In other words, the elements of aesthetics and semantics in this ode are interrelated, which indicates that this ode has homogeneity and organism of the text and this has made it one of the best prophetic praises, not only in form and structure, but also in content.
  Keywords: Ahmad Shoghi, Nahj al-Burda, Mahmoud Bostani, literary elements, Structural analysis
 • Payman Salehi *, Kolsom Bagheri Pages 87-107
  The psychological criticism is one of the novel techniques in literary criticism which tries to examine what is beyond the literary work in order to find the interconnection between art and the artist. The American psychologist, Abraham Maslow, believes that human beings need to grow, and to achieve this growth and development, they need to fulfill five steps of requirements including physiological, security, social, esteem and self-actualization needs. In fact, these needs help the individual accomplish the ultimate goal and first, lower level needs must be satisfied so that the person can reach higher levels and finally self-actualization. In this regard, the present research, through the descriptive-analytical approach, examines the protagonist of the novel Ayyām maʻah by Colette Khoury, the Syrian author based on Maslow’s theory. The novel is mostly indicative of Koury’s character and her society whose restrictions are the biggest obstacles to the growth and excellence of the women. Despite the obstacles, most of the women are trying harder to resist them in order to reach perfection for creativity and self-actualization. The results of this study indicate that the aforesaid novel matches the indices mentioned by Maslow for self-actualization. Most women and girls do not have the chance to develop and nurture their talents and capacity because of obstacles like irrational customs and traditions. The most obvious need of the protagonist is the presence of a supporter who can remove the obstacles to her growth and grant her wishes. Although she does not have all self-actualization components, having characteristics such as resistance to acculturation, problem-centeredness, acceptance of herself and others, creativity, simplicity, and being natural is a sign of self-actualization. She tries to reach the requirements in steps 4 and 5 of Maslow’s pyramid, and on this way, along with the resistance to the dominant culture, she reaches self-actualization by developing her talents like composing poems and playing music.
  Keywords: Colette Khoury, Ayyām maʻah, Abraham Maslow, need, self-prosperity
 • Ali Sayadani *, Yazdan Heydarpour Marand, Sakineh Heydarpour Marand Pages 109-128
  In Bourdieu’s view, social world is based on difference, and difference is manifested in structural concepts such as social space, field, class, capital and also in practice concepts like habitus, actions within field, taste and preference. Usually such fields as art, literature, and culture are rich representations of society, the analysis of which will result in understanding society. Therefore, understanding literary texts, for example, through Bourdieu’s approach will show ways of difference in societies. Al-Las va al-Kilab is one of Najib Mahfuz’s symbolic novels that is suitable to be investigated using the above-mentioned concepts as the novelist, considering concepts such as religion, culture, society and class, deals with social and political status of society of Egypt and criticizes the dominant injustice. The novel narrates limitations and specific conditions that are dependent on a vast and complicated set of personal and social necessities. Within sociological criticism and using Bourdieu’s theory, that this research examines the novel Al-Las va al-Kilab from a sociological perspective and with an analytical approach.the study tried to investigate and show manifestations of difference in Al-Nas va al-Kilab represented in concepts of habitus, field, capital, social space and social classes, taste and preference. The results of the study showed that the novelist highlights a kind of cultural and class difference based on habitus and capitals of characters in different fields by examining the role of characters in social structures, so that characters in different fields and based of their habitus and according to their capitals, taste and their position and social classes in social spaces, show different manifestations of difference.
  Keywords: Contemporary novel, Story Criticism, Sociological Critique, Najib Mahfuz, Al-Las va Al-Kilab
 • Aliakbar Forati *, Zohre Nooraenia Pages 129-150
  Living in desert and not being permanently settled in one place have been the poetic features of the pagan Arab poets, especially Imro Al-Qais; The factor that has caused this movement and dynamism to be considered as a dominant element in their poetry, so that there has always been a kind of metamorphosis in their poetry along with the passage of time. In Imro Al-Qais’s Muallaqa, which is considered to be the foremost of ignorant poetry, parallel movement occurs in his poetry and becomes an effective element in the pictorial structures of the poem and also an important factor in its advancement, so that it can be claimed this dynamic element is the most important mortar of the coherence and continuity in his components of Muallaqa. An element that is born of the poet's realistic approach and his sensory view of nature and the result of his life balanced with the world around him. An inward-outward movement that originates from his inner feelings, gradually expands it into his out world, and finally connects the pulse of his romances to the paradigm shift of nature in the final images of the poem. In this way, the images of movement become an important and prominent element in the literary image of Imro Al-Qais's poet. The present study, which has been done in a descriptive-analytical manner and with the aim of creating a new look at illustration in the Imro Al-Qais’s Muallaqa, seeks to answer the question of what structures provided dynamic images in his poetry and how these structures achieve a general picture of movement and life were they effective in this poem? This study shows that the image of motion in the Imro Al-Qais’s Muallaqa is the result of the active presence of static and dynamic structures such as linguistic, rhetorical narrative components and also effective elements of time and place that referred to as structures images or pictorial structures. Structures that sometimes independently and sometimes in interaction with each other have made the general image of movement in his poetry stand out.
  Keywords: Illustration, Visual Interaction, Dynamic Illustrators, Static Illustrators, Imro al-Qais’s Muallaqa
 • Nassrin Kazemzadeh *, Mostafa Mahdavi Ara, Malek Abdi Pages 151-172
  The phenomenon of migration is one of the most complex demographic phenomena, and the process of adaptation of migrants to the destination is a much more complex phenomenon.Because living in a new human society, which is based on a set of specific value frameworks, specific expectations, requires a degree of adaptation.This adaptation takes place during culturalization, that is, the changes that individuals make in response to their cultural environment in order to have the power to meet the challenges posed by the collision of two different cultures. chikago by Ala al-Asvani is the story of the emigration of a number of Egyptian intellectuals who immigrate to the United States to continue their education and have a better future.After entering the new community, these people adopt cultural strategies to be more compatible with the host country. this paper aims to address this strategy by relying on the theory of Bery culture to address these strategies from the personality of the novel and answer the questions that the characters of this novel are adapted to the new western culture and which is influenced by what cultural strategies proposed in john Bery theory. the results indicate that the process of culture is a complex and complex process and elements such as religious, ethnic, patriotic, and individual attitudes are involved. with different backgrounds and attitudes in this process, various strategies such as separation, similarity and integration are adopted to adapt to the new environment. It is to be noted that integration strategy is the best strategy for resolving cultural challenges because the expatriate needs to create a dual or compound identity to have beneficial interaction in the new environment, so as to preserve the culture of the host, can adapt to the values and cultural norms of the host community.
  Keywords: Immigration, Compatibility, Acculturation, John berry, Ala Al-Asvani, chicago