فهرست مطالب

پژوهش های علوم کشاورزی پایدار - پیاپی 4 (زمستان 1400)

نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار
پیاپی 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احد مدنی*، امیرحسین فیوضی، مسعود امینی صفحات 1-13

  به منظور بررسی کارایی روش های غیرشیمیایی و شیمیایی و سودمندی کاربرد همزمان آن ها برای کنترل علف ‏های هرز سوروف (Echinochloa Crus-galli)، تاج خروس (Amaranthus Retroflexus) و پیچک صحرایی (Convolvulus Arvensis) در ذرت، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1398 در شهرستان ورامین استان تهران اجرا گردید. عامل اصلی (A) تیمارهای غیرشیمیایی شامل سه سطح : AM ماخار (زراعی)،:AC کولتیواتور (مکانیکی) و  :A0(بدون عملیات زراعی یا مکانیکی) بود. عامل فرعی تیمارهای‏ شیمیایی شامل سه سطح HFS (علفکش فورام سولفورن (اکوییپ) به میزان دو لیتر در هکتار)، HNS (علفکش نیکوسولفورون (کروز) به میزان 1/5 لیتر در هکتار)، HA+G  (مخلوط آلاکلر(لاسو) و گزاپرایم (آترازین) به ترتیب به میزان 5 و 1 لیتر هکتار وH0  (وجین دستی) بود. تعداد علف‏ های هرز تاج خروس و پیچک  صحرایی (نسبت به شاهد)  با اجرای  ماخار (ماخار یا Am) و کولتیواتور (کولتیواتور یا AC)  کاهشی در حدود 90% داشتند و افزایش عملکرد (نسبت به شاهد) حدود 55-60% بود. در حالی که اجرای تیمارهای غیر شیمیایی (زراعی-مکانیکی) بر کاهش تعداد علف‏های هرز سوروف بی‏تاثیر بود. علفکش نیکوسولفرون (کروز) همانند تیمار وجین دستی (H0) منجر به کنترل بیش از 90 درصد های علف هرز تاج خروس و پیچک گردید ولی تنها 70 درصد علف‏های هرز سوروف را کنترل نمود. در کرت‏هایی که عملیات ماخار (Am) یا کولتیواسیون (AC) در آنها انجام شده بود، تفاوت معنی‏ داری از نظر عملکرد دانه ذرت (8000-8500 کیلوگرم در هکتار) بین وجین دستی (H0) و علفکش نیکوسولفورن (HNS)  دیده نشد، اما در کرت‏هایی که عملیات زراعی-مکانیکی (A0) در آنها انجام نشده بود، تیمار وجین دستی (H0) در مقایسه با کاربرد علفکش نیکوسولورن (HNS) دارای 12/5 درصد عملکرد دانه ذرت بیشتری بود. در نتیجه برای علف هرز سوروف روش تلفیقی تیمارهای ماخار- نیکوسولفورون و کولتیواتور- نیکوسولفورون  پیشنهاد می ‏گردد.

  کلیدواژگان: فورام سولفورن، کولتیواتور، گزاپرایم، ماخار، نیکوسولفورون
 • هادی احمدی، مسعود امینی، فرشید وزین، احد مدنی* صفحات 14-28
  زعفران یکی از محصولات استراتژیک کشور محسوب می ‏باشد که علاوه بر اشتغالزایی یکی از محصولات اقتصادی مهم محسوب می‏ شود که برخی تنش محیطی مانند خشکی و برخی عملیات های زراعی نا مناسب عملکرد آن را محدود می‏ کند. با هدف مطالعه تاثیر دور آبیاری و اندازه بنه ‏های‏ مادری بر عملکرد گل و بنه در زعفران، آزمایشی در تربت حیدریه طی سال زراعی 1395 به صورت کرت های نواری با 3 تکرار اجرا گردید. عامل افقی دور آبیاری (2 ، 3 و 4 هفته) و عامل عمودی وزن بنه مادری (کمتر از 4؛ 4 تا 8؛ 8 تا 12؛ 12 تا 16 گرم) بود.  اثر متقابل دور آبیاری و اندازه بنه دختری بر صفات گل غیر معنی دار و بر صفات بنه‏ های‏ دختری معنی ‏دار بود. در بنه ‏های‏ مادری کمتر از 4 گرم و 4 تا 8 گرم، دور آبیاری تاثیری بر وزن خشک بنه‏ های دختری در هر واحد سطح نداشت. آبیاری بنه‏ های مادری 8 تا 12 گرم و 12 تا 18 گرم با فاصله دو هفته یکبار به ترتیب موجب تولید 3689 گرم و 4230 گرم بنه دختری در واحد سطح گردید که در مقایسه با دور آبیاری چهار هفته ‏ای به ترتیب 7/5 و 4/9 درصد بیشتر بود. در بنه ‏های‏ مادری کمتر از 4 گرم ، دور آبیاری دو هفته در مقایسه با دور آبیاری چهار هفته تعداد بنه دختری در واحد سطح را 7/5 درصد افزایش و قطر بنه ‏های‏ دختری را 9/5 درصد کاهش داد اما در سایر اندازه ‏های بنه مادری، اختلافی بین دورهای آبیاری از نظر تعداد بنه دختری در واحد سطح و قطر بنه‏ های‏ دختری دیده نشد.  نتایج تحقیق پیشنهاد می کند که کاهش فاصله آبیاری (دور آبیاری از چهار و سه هفته به دو هفته) و کاشت بنه ‏های‏ مادری با وزن بیشتر از 8 گرم می تواند منجر به تولید بنه ‏های‏ دختری مرغوب و درشت تر شود که این امر از طریق افزایش عملکرد گل و کاهش طول مدت بهره ‏برداری از مزارع زعفران ، بهبود درآمد اقتصادی کشاورزان را به دنبال خواهد داشت.‏
  کلیدواژگان: آبیاری، زعفران، وزن بنه، تنش خشکی
 • محمد قربانی، محمدمهدی مهارلویی*، کمال احمدی صفحات 29-44

  آفت پسیل از متداول ترین آفات موجود در باغ های پسته می باشد که هر ساله خسارت های جبران ناپذیری را به این باغ ها وارد می کند. روش های معمول شناسایی و شمارش آفات درگیاهان که به صورت بصری هستند بسیار وقت گیر و پرهزینه است که علاوه بر صرف نیروی انسانی زیاد دارای خطاهای غیر قابل کنترلی هم می باشد. در این پژوهش آفت پسیل پسته با استفاده از روش پردازش تصویر مورد تشخیص و شمارش قرار گرفت. برای این منظور داده ها در ماه های تیر، مرداد و شهریور و در شرایط جمعیتی متفاوت آفت جمع آوری شده اند. تصاویر توسط دوربین هایی با رزولوشن های مختلف در شرایط نوردهی زیاد و کم گرفته شدند. پردازش ها با استفاده از نرم افزار Matlab و جعبه ابزار پردازش تصویر آن انجام شده است. به منظور ارزیابی دقت الگوریتم در شناسایی و شمارش آفات، نتایج حاصل با شمارش و شناسایی توسط کاربر در آزمایشگاه مقایسه شدند. دوربین تلفن همراه (MP 20/7) Sony ضریب تبیین 0/94 را با نتایج شمارش دستی در داده برداری های مختلف در نوردهی زیاد از خود نشان داد. این ضریب تبیین برای دوربین تلفن همراه (MP13) Samsung عدد 0/91 بود که نشان دهنده دقت بالای الگوریتم در شناسایی آفات است. درصد طبقه بندی نادرست برای دوربین های مختلف تحت شرایط نوردهی زیاد بین 5 تا 18 درصد بدست آمد. نتایج نشان می دهد که تصاویر گرفته شده توسط دوربین های معمولی در شرایط نوردهی مناسب می تواند جایگزین روش وقت گیر شمارش بصری توسط کاربر شود.

  کلیدواژگان: آفت پسیل پسته، پردازش تصویر، شمارش، شناسایی، شرایط نوردهی
 • شیما رحمانیان، عبدالحسین ابوطالبی جهرمی*، مهدی حسینی فرهی صفحات 45-63

  به منظور بررسی تاثیر نوع بستر کشت، ماده آلی و شوری بر میزان اسانس و مواد موثره بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول بستر کشت در سه سطح ترکیب کمپوست + خاک زراعی، ورمی کمپوست + خاک زراعی و کمپوست + ورمی کمپوست + خاک زراعی و فاکتور دوم ماده آلی در دو سطح اسیدهیومیک (HA) و میکروارگانیسم های موثر  EM (هر دو به نسبت 5 در هزار) و فاکتور سوم شوری در 3 سطح (شاهد، 40 و 80 میلی مولار کلریدسدیم) بود. در بررسی اسانس به روش کروماتوگرافی گازی (GC) وجود 34 ترکیب مشخص شد. عمده ترین ترکیب های اسانس از قبیل ترانس-کارویول، کارواکرول استات، ایزوبورنیول، ایزوپولگل و گاما-3-کارن در محیط کشت ترکیبی خاک زراعی + کمپوست + ورمی ‎کمپوست و بیش ترین میزان 8،3،1-پارامنتاتری ان، سیترونلول و گاما-ترپینن در محیط کشت ترکیبی خاک زراعی + کمپوست مشاهده گردید. با افزایش شوری میزان ترانس-کارویول، کارواکرول استات، گاما-ترپینن، ایزوبورنیول، سیترونلول افزایش و گاما-3-کارن، ایزوپولگل و 8،3،1-پارامنتاتری ان کاهش معنی داری یافتند. در شوری 80 میلی مولار در محیط کشت ترکیبی خاک زراعی + کمپوست + ورمی کمپوست بالاترین درصد ترکیبات ترانس-کارویول (21/85)، ایزوبورنیول (12/90)، کارواکرول استات (11/78)، در محیط کشت کمپوست بالاترین درصد ترکیبات سیترونلول (11/12) و گاما-ترپینن (9/87)، در تیمار شاهد در محیط کشت ترکیبی خاک زراعی + کمپوست بالاترین درصد ترکیبات 8،3،1-پارامنتاتری ان (9/93) و در محیط کشت ترکیبی خاک زراعی + کمپوست + ورمی کمپوست بالاترین درصد ایزوپولگل (8/98) و گاما-3-کارن (8/47) مشاهده شد. کاربرد هیومیک اسید توانست ترکیبات اصلی در بادرنجبویه را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: کمپوست، ورمی کمپوست، کلریدسدیم، ترکیبات اسانس
 • آروین بهداروندان، یحیی سلیمانی، مجتبی علوی فاضل* صفحات 64-76
  به منظور مطالعه ‏ی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و سولفات روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه گیاه جو (رقم 13 سراسری) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی- پژوهشی واقع در شهرستان کارون استان خوزستان به اجرا در آمد. در این پژوهش کود نیتروژن در 3 سطح (0، 30، 60 کیلوگرم در هکتار) و کود سولفات روی در 4 سطح (0، 10، 20 و30 کیلوگرم در هکتار) به صورت نواری در زمان کاشت بذر در دسترس گیاه قرار داده شد. نتایج نشان داد سطوح مختلف کود سولفات روی و نیتروژن اثر معنی داری در سطح یک درصد آماری بر عملکرد و اجزای عملکرد جو داشت به طوری که با مصرف 60 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن حداکثر تولید دانه (3/28 تن در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (9/34 تن در هکتار) بدست آمد، همچنین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی تحت تاثیر کود سولفات روی نیز قرار گرفت و حداکثر عملکرد دانه (3 تن در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (9/19 تن در هکتار) از تیمار مصرف 30 کیلوگرم در هکتار کود سولفات روی به دست آمد. در میان سطوح کود سولفات روی، تیمار کودی 30 کیلوگرم روی در هکتار از نظر تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و شاخص برداشت مناسب‏ترین تیمار بود. مصرف کود نیتروژن نیز نسبت به شرایط عدم مصرف سبب افزایش تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت و وزن هزاردانه گیاه جو شد.
  کلیدواژگان: عناصر غذایی، شاخص برداشت، عملکرد دانه، گیاه جو
 • جواد طریقی*، موسی ازاد صفحات 77-91
  به منظور ارزیابی سیستم های مختلف خاک ورزی و نوع کود بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد روی محصول کلزا آزمایشی درمزرعه شرکت کشت و صنعت مغان در سال 1400-1399 انجام یافته است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. خاک‏ورزی به عنوان عامل اصلی در سه سطح (مرسوم، کم‏ خاک‏ورزی و بدون خاک‏ورزی)، نوع کود به عنوان عامل فرعی در دو سطح (کود حیوانی 5 تن در هکتار و کود فسفات آمونیوم 500 کیلوگرم در هکتار و رقم مورد آزمایش به عنوان عامل فرعی فرعی در دو سطح (نپتون و بارلی) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس اثرات اصلی (سیستم خاک ورزی، نوع کود و رقم مورد) و سیستم های خاک‏ ورزی در نوع کود و نوع رقم آزمایش نشان داد که تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه درسطح احتمال 1درصد و عملکرد دانه در نوع کود 5 درصد معنی ‏دار بوده که بیشترین میانگین عملکرد دانه به تیمار کم خاک‏ ورزی و کود حیوانی5 تن در هکتار و کمترین آن به تیمار بدون خاک‏ورزی و کود فسفات آمونیوم 500 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. اثر سیستم های خاک‏ورزی (نوع کود و نوع رقم) و نوع کود در نوع رقم فقط بر روی تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد بوته در مترمربع (1و5 درصد)، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه در سطح احتمال 1 درصد معنی‏ دار شد که بیشترین میانگین به تیمار کم خاک‏ورزی (کود حیوانی 5 تن در هکتار در رقم نپتون) و کود حیوانی 5 تن در هکتار در رقم نپتون و کمترین میانگین به تیمار بدون خاک‏ ورزی (کود فسفات آمونیوم 500گیلو در هکتار در رقم نپتون) و کود حیوانی 5 تن در هکتار در رقم نپتون به دست آمد. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه سیستم های خاک‏ ورزی در نوع کود و نوع رقم بر اجزای عملکرد نشان داد که بیشترین میانگین به تیمار کم خاک‏ ورزی در کود حیوانی 5 تن در هکتار و رقم نپتون و کمترین میانگین به تیمار بدون خاک‏ ورزی در کود فسفات آمونیوم 500 کیلوگرم در هکتار و رقم بارلی عاید شده است.
  کلیدواژگان: سیستم های خاک ورزی، نوع کود، کلزا، عملکرد دانه، اجزای عملکرد
 • علیرضا کیخا*، وحید پورمردان، حسین جان پرور صفحات 92-107

  در دهه ‏های اخیر پدیده گرد و غبار به دلیل افزایش شدت، مدت و فراوانی وقوع به یکی از مهمترین بحران‏ های زیست‏ محیطی در برخی از مناطق دنیا به ویژه در منطقه سیستان و شهرستان نیمروز تبدیل شده است. پژوهش حاضر به ارزش‏ گذاری خسارات اقتصادی پدیده ‏ی گرد و غبار بر بخش کشاورزی شهرستان نیمروز استان سیستان وبلوچستان و تمایل به پرداخت مردم منطقه برای کنترل این پدیده می‏ پردازد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ‏های محقق ساخته شامل مشخصات جمعیت شناسی و سوالات ارزیابی تمایل به پرداخت مردم برای حمایت و حفاظت جهت مقابله و کنترل گرد و غبار می ‏باشد. پس از جمع ‏آوری داده ‏ها، تحلیل با استفاده از الگوی کیفی لوجیت و بهره ‏گیری از روش حداکثر راستنمایی انجام شد. یافته ‏های پژوهش نشان داد که 82 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی جهت مقابله با خسارات گرد و غبار بر بخش کشاورزی را دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت هر نفر 377060 ریال در ماه بدست آمد. براساس نتایج این پژوهش، پدیده گرد و غبار از مهمترین و با اهمیت ترین موضوعات برای مردم شهرستان نیمروز بوده و بیشتر مردم منطقه علاوه بر مشارکت جهت کنترل این پدیده، تمایل به پرداخت مبلغی جهت حمایت و حفاظت در مقابل پدیده گرد و غبار را دارند. در این راستا پیشنهاد می ‏گردد با توجه به اهمیت و مشارکت مردم در این خصوص، نتایج و ارزش بالقوه این دارایی‏ ها جهت برنامه ‏ریزی و مدیریت بهتر در اختیار مسیولین قرار گرفته و برنامه ‏ریزی جهت کنترل گرد و غبار با استفاده از توان مردمی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: ارزش‏ گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، گرد و غبار
|
 • Ahad Madani *, Amirhossein Fiuzi, Masoud Amini Pages 1-13

  In order to evaluate the efficiency of non-chemical and chemical methods and their simultaneous use to control of weeds (Echinochloa Crus-galli, Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis) in maize, a split plot experiment was conducted in the randomized complete block design in three replications and implemented at Varamin-Iran. The main factor (A) was non-chemical treatments consisted of three levels: AM: Irrigation before sowing (agronomic), AC: cultivator (mechanical) and A0 (without agronomic or mechanical operations). Sub-factor was (H) of chemical treatments include three levels of HFS (Foramsulfuron (at a rate of two liters per hectare, HNS (nicosulfuron at a rate of 1.5 liters per hectare), HA + G (atrazine and Gazaprim) and H0 (manual weeding by hand), respectively. The number of Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis weeds (compared to the control) decreased by about 90% with the irrigation before sowing (Am) or cultivator (AC), and the increase in yield (compared to the control) was about 55-60%. While the non-chemical treatments (agro-mechanical) had no effect on reducing the number of Echinochloa Crus-galli weed. Nicosulfuron herbicide, similar to hand weeding (H0), controlled more than 90% of the Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis weeds, but only 70% of the Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis weeds. There was no significant difference in terms of corn grain yield (8000-8500 kg / ha) between hand weeding (H0) and nicosulforn herbicide (HNS) in plots in with agro-mechanical operations. However, in plots where agro-mechanical operations (A0) were not performed, hand weeding (H0) had 12.5% ​​higher corn grain yield compared to Nicosoluren herbicide application (HNS). Therefore, for Echinochloa Crus-galli, a combination of Irrigation-nicosulfuron and cultivator-nicosulfuron treatments is proposed.

  Keywords: Cultivator, Gesaprim, Nicosulfuron, pre-planting irrigation
 • Hadi Ahmadi, Masood Amini, Farshid Vazin, Ahad Madani * Pages 14-28
  In order to study the effect of irrigation cycle and size of mother corms on flower yield and daughter corms in saffron, an experiment was conducted in Ghaen region in 2016 crop year using a split plot design. The main factor was irrigation cycles (2, 3 and 4 weeks) and the secondary factor was the size of corm (less than 4 g, 4 to 8 g, 8 to 12 and 12 to 16 g). The interaction effect of irrigation cycle and pistachio size on flower-related traits was insignificant and on female pistachio-related traits was significant. In mother corms less than 4 g and 4 to 8 g, irrigation cycle had no effect on the dry weight of daughter corms produced per square meter. Irrigation of mother corms 8 to 12 g and 12 to 18 g every two weeks, respectively, produced 3689 g and 4230 g of female corm per square meter, which increased by 7.5 and 9, respectively, compared to the four-week irrigation cycle. / 4% of this adjective. In mother corms less than 4 g, the two-week irrigation cycle increased the number of female corms per square by 7.5% compared to the four-week irrigation period and decreased the diameter of female corms by 9.5%, but in other sizes of mother corms There was no difference between irrigation cycles in terms of number of female corms per square meter and diameter of female corms.
  Keywords: Irrigation, drought, saffron. Corm size
 • Mohammad Ghorbani, Mohammadmehdi Maharlooei *, Kamal Ahmadi Pages 29-44

  Plant diseases and pest damages are one of the main factors that reduce both quality and quantity of final crops and restrict growers profit. Problems in photosynthesis and evapotranspiration may be taken place due to these pathogens. Efforts to apply chemicals or employing other methods for pest and disease control need precise field scouting and experts to identify the problem in a timely manner. Psylla pest is one of the most prevalent pests in pistachio orchards, which causes irreparable damage to orchards every year. In this study, the feasibility of employing machine vision to discriminate and count Pistachio Psylla was evaluated. Field data were collected from research orchards in three different time slots in summer based on pest infestation. The images were taken by various cellphone cameras with different resolutions in high and low controlled lighting conditions. The results of image-based count were compared with manual count by the expert technician in the laboratory. The effect of different light conditions and cameras with different resolutions on pest detection were evaluated by ANOVA test. There was no significant difference between manual count and digital count in high lighting conditions, but the differences in low lighting conditions were significant (p<0.05). The incorrect classification percentage values for low lighting conditions were higher than the ones obtained for high lighting conditions. This could be due to the lower quality of the images, in higher ISO values in low lighting conditions.The results showed that images taken by low-cost cameras in proper light intensity can easily replace the time-consuming and labor-intensive method of manual count.

  Keywords: Count, detection, image processing, Psylla pest, Lighting condition
 • Shima Rahmanian, Abolhossein Aboutalebi Jahromi *, Mehdi Hoseini Farahi Pages 45-63

  To study the effect of culture medium, organic matter, and salinity on active compounds of lemon balm, a factorial experiment was conducted in completely randomized design with 3 replications. First factor (culture medium at three levels; compost+arable soil, vermicompost+arable soil, and compost+vermicompost+arable soil), second factor (organic matter; humic acid (HA) and effective microorganisms (EM) both 5 per 1000); and third factor (salinity; tap water, 40 and 80mM). Examination of essential oils by the GC method revealed the presence of 34 compounds. These compounds were affected by substrate and salinity. The major constituents of essential oils including Trans-carveol, Carvacrol acetate, Isoborneol, Isopulegol and γ-3-Carene were observed in the combined substrate of arable soil+compost+vermicompost, and the highest levels of 1,3,8-P-menthatriene, Citronellol, and γ-Terpinene were observed in the combined substrate of arable soil+compost. With increasing salinity, amount of Trans-carveol, Carvacrol acetate, γ-Terpinene, Isoborneol, Citronellol increased, and γ-3-Carene, Isopulegol and 1,3,8-P-menthatriene decreased significantly. The highest percentages of Trans-carveol (21.85), Isoborneol (12.90), Carvacrol acetate (11.78) were observed in the salinity of 80mM in combined substrate of arable soil+compost+ vermicompost. The highest percentage of Citronellol (11.12) and γ-Terpinene (9.87) were recorded under compost substrate. In the control and with a combined substrate of arable soil+compost, the highest percentage of compounds, including 1,3,8,P-menthatriene (9.93) was observed. Finally, the combined substrate of arable soil+compost+vermicompost caused the highest percentages of Isopulegol (8.98) and γ-3-Carene (8.47). Application of HA could increase the main constituents, in lemon balm.

  Keywords: : Compost, vermicompost, Sodium chloride, Essential oil compounds
 • Arvin Behdarvandan, Yahya Soleymani, Mojtaba Alavifazel * Pages 64-76
  For the purpose of study on the different levels effects of nitrogen fertilizers and zinc sulfate on seed yield and yield components of barley (figure 13 sarasari barley), the experiment was conducted to factorial based on statistical plan format of block randomized design in karun area of Khuzestan province with four replications. In this research nitrogen fertilizer in 3 levels (0,30,60 kg ha-1), and zinc sulfate fertilizer in four levels (0,10,20,30 kg ha-1) that were supply with strip application which available to crop at seeding times. The results showed that different levels of zinc sulfate and nitrogen fertilizer had significant effects on yield and yield components at one percent level. So that by using maximum nitrogen fertilizer seed produce increase to maximum (3.28 tons per hectare) and biological yield harvest index (9.34 tons in hectare), obtained by consumption of 60 kg nitrogen fertilizer per hectare. So grain performance and biological function affected by zinc sulfate as a result maximum of product of grain. (3 tons per hectare). Biological (9.19 tons per hectare) caused by usage of 30 kg zinc sulfate per hectare. Between fertilizer levels, zinc sulfate fertilizer treatment of 30 kg per hectare in terms of production numbers of seeds per yield and harvest index. The most suitable treatment known is nitrogen fertilizer also relative to non-consumption conditions caused increasing of spike per levels, seeds amount per spike and harvest index and the weight of 1000 seeds of barley.
  Keywords: nutrients, harvest index, Seed yield, barley
 • Javad Tarighi *, Mousa Azad Pages 77-91
  In order to evaluate different tillage systems and fertilizer types on grain yield and yield components on rapeseed, an experiment was done on the farm of Moghan Agro-industry Company in 1399-1400. This experiment was performed in a completely randomized with three replications. Tillage as the main factor in three levels (conventional, low tillage and no tillage), type of fertilizer as a secondary factor in two levels (animal manure 5t/ha and ammonium phosphate fertilizer 500 kg/ha and the cultivar tested to title of sub-factor was considered at two levels (Neptune and Barley). Main, number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000-seed weight and grain yield at 1% probability level and grain yield in fertilizer type were 5%. The highest average grain yield was 5 tons / ha and the lowest It was obtained without tillage and ammonium phosphate fertilizer (500 kg / ha). 1 and 5%), number of pods per plant, number of seeds per pod and grain yield were significant at 1% probability level, with the highest mean for low tillage treatment (5 tons of animal manure). R hectares in Neptune cultivar) and animal manure 5 tons per hectare in Neptune cultivar and the lowest average was obtained without tillage (500 g ammonium phosphate fertilizer per hectare in Neptune cultivar) and animal manure 5t/ha in Neptune cultivar. The results of comparing the mean of the three interactions of tillage systems in fertilizer type and cultivar type on yield components showed that the highest mean of low tillage treatment in animal manure of 5t/ha and Neptune cultivar and the lowest average of no tillage treatment in ammonium phosphate fertilizer 500 kg per hectare and Barley cultivar.
  Keywords: analysis of variance, Cultivar type, Grain yield, The weight of one thousand seeds, tillage systems
 • Alireza Keikha *, Vahid Pourmardan, Hossein Janparvar Pages 92-107

  The dust has become one of the most dominant environmental crises in some parts of the world especially in Sistan and Nimrooz in recent decades due to the increase in severity, duration and frequency of its occurrence. This study aims to evaluate the economic damage of the dust on the agricultural sector in Nimrooz city through the assessing of its impact on the agricultural sector. To collect required data, a questionnaires were developed in which not only some questions of people's willingness to pay for their support and protection to deal with dust were included but also a number of questions about their demographic characteristics were added. After data gathering step, we use Logistic regression model and perform the model by the maximum likelihood approach. The results showed that 82% of the surveyed people have shown some willing to pay to deal with dust damage. The average willingness to pay is 377060 Rial per month. The results also showed that the dust is the most important problem for the residents of Nimrooz city and most people in the region. They also want to actively participate in controlling dust besides their willingness to pay. In this regard, it is suggested that due to the importance and participation of people in dust control, policy makers use the results of this study for better planning to control dust pollution

  Keywords: conditional valuation, Willingness to pay, dust