فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و چهارم شماره 4 (پیاپی 178، مهر و آبان 1400)
 • سال شصت و چهارم شماره 4 (پیاپی 178، مهر و آبان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/21
 • تعداد عناوین: 42
|
 • رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین ذهن مقاوم و ارزش های شخصی با فرسودگی شغلی
  الهام منطقیان، هایده صابری *، سیمین بشردوست صفحه 1
  مقدمه

  در محیط کار نظامیان، فرسودگی شغلی مورد توجه محققان قرار گرفته است اما تعیین ارتباط آن با ذهن مقاوم و ارزش‌های شخصی مغفول مانده است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین ذهن مقاوم و ارزش‌های شخصی با فرسودگی شغلی انجام شد.

  روش کار

  روش این پژوهش توصیفی و از نمونه طرح‌های همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. در این مطالعه 400 نفر (382 مرد و 18 زن) از نظامیان شاغل در ستاد نیروی هوایی ارتش به عنوان نمونه پژوهش شرکت داشتند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی ماسلاچ (1991)، فرسودگی شغلی ماسلاچ (1991)، پرسشنامه استحکام روانی کلاف (MTQ-48)، ارزش‌های شخصی شری و ورما (PVQ)، را تکمیل کنند. داده‎های به دست آمده با روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد که شاخص‎های برازش مدل پژوهش وضعیت مطلوبی داشت (9/0<GFI) و ذهن مقاوم در رابطه بین ارزش‌های شخصی و فرسودگی شغلی نقش میانجی ایفا می‌کند.

  نتیجه‌گیری

  نتایج بدست آمده بیانگر این است که ارزش‌های شخصی، با میانجیگری ذهن مقاوم، میزان فرسودگی شغلی‌ افراد را پیش‌بینی می‌کند.

  کلیدواژگان: ذهن مقاوم، ارزش، ارزش های شخصی، فرسودگی شغلی
 • تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر میزان تجربه، بیان، و کنترل خشم، کیفیت زندگی، و شدت ضایعات در مبتلایان پسوریازیس
  نازنین زینب جابرزاده، محمدحسین بیاضی*، وحید مشایخی قویونلو، مجید انوشیروانی، منور افضل اقایی صفحه 2
  مقدمه

  پژوهش های متعددی بر منشاء روانتنی بیماری پسوریازیس تاکید کرده، و بازداری عواطف منفی را از عوامل عمده آغازگر و/یا تشدیدکننده روند آن دانسته اند. مطالعه ما با رویکرد سایکودرماتولوژیک و با هدف بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر روی وجوه گوناگون خشم، نمای بالینی بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس، و کشف رابطه تغییر کنترل درونی خشم و سرکوب خشم با تغییر تظاهرات بالینی این بیماری انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی بر روی 30 بیمار 17 تا 60 ساله مبتلا به پسوریازیس جلدی بود که طی آبان تا بهمن 1398 در مشهد انجام گردید. بیماران پس از کسب رضایت کتبی آگاهانه به روش تصادفی به دو گروه آزمون (مداخله درمانی درماتولوژی بعلاوه گروه درمانی شناختی رفتاری) و کنترل (فقط مداخله درمانی درماتولوژی) تقسیم گشتند. سیاهه حالت- صفت، بیان خشم 2، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران پوستی و شاخص شدت وسعت پسوریازیس برای افراد هر دو گروه در ابتدای درمان تکمیل گردید، سپس هر دو گروه بمدت 8 هفته پروتکل درمانی درماتولوژی را گذراندند و 15 نفر بیماران گروه آزمون، 10 جلسه 90 دقیقه ای «گروه درمانی شناختی رفتاری برای بیماری پسوریازیس» را نیز طی کردند. در پایان مطالعه، متغیرها دوباره ارزیابی گردید و داده ها آنالیز شد.

  نتایج

  براساس نتایج این پژوهش، گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش احساس خشم، کاهش سرکوب و درون ریزی خشم، کاهش کنترل بیرون ریزی خشم، افزایش کنترل درونی خشم، بهبود کیفیت زندگی، و کاهش وسعت شدت ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به پسوریازیس موثر یافته شد. همچنین در بین کل افراد جامعه پژوهش، همبستگی مثبتی بین تغییرات سرکوب و درون ریزی خشم با تغییرات وسعت شدت ضایعات پوستی، و همبستگی منفی بین کنترل درونی خشم با وسعت شدت ضایعات پوستی مشاهده گردید.  

  نتیجه گیری

  این یافته ها نقش مهم امر روان تنی در درمان مبتلایان پسوریازیس را آشکار می کند و نشان می دهد که گروه درمانی شناختی رفتاری روشی موثر در بهبود آنان در ابعاد جسمی و روانی و اجتماعی است.

  کلیدواژگان: سایکودرماتولوژی، گروه درمانی شناختی رفتاری، پسوریازیس، خشم
 • بررسی سرولوژیک آنتی بادی های ضد توکسوکارا در بیماران مبتلا به اپیلپسی به روش الایزا
  راضیه نجاتی حسینی، فریبا برنجی*، شیرزاد غلامی، مهدی زارعان، محمود محمودی، فریبا زمرشیدی، الهام مقدس، بی بی راضیه حسینی فراش، محسن نجاری، امید احمدی صفحه 3
  مقدمه

  اپیلپسی از شایعترین اختلالات مغز و اعصاب است. بررسی عوامل عفونی حاکی از نقش برخی از انگلها از جمله توکسوکارا در ایجاد حملات ناشی از اپیلپسی می باشد. از آنجایی که توکسوکاریازیس یک عفونت زیونوز کرمی قابل پیشگیری است با شناسایی و درمان آن می توان از پیامدهای ثانویه اپیلپسی از جمله تشنج جلوگیری کرد. این پژوهش جهت تعیین آنتی بادی های ضد توکسوکارا در بیماران اپیلپسی برای اولین بار در استان خراسان رضوی انجام شد. 

  روش کار

  این مطالعه برروی 60 بیمار دارای اپیلپسی در سال 98-97 در شهر مشهد، که متخصص مغز و اعصاب بیماری آنها را بررسی و تایید نموده بود، انجام شد. پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه وتکمیل پرسشنامه دموگرافیک  نمونه خون بیماران جمع آوری و سرم ها جهت بررسی آنتی بادی ضد توکسوکارا به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. 

  نتایج

  از 60 مورد بیمار مورد بررسی 34 مورد(6/56%) زن و 26 مورد (4/43%) مرد بودند و در محدوده سنی 67-16 قرار داشتند. 41 نفر ساکن شهر (4/68%) و 19 نفر ساکن روستا (6/31%) بودند. در بین مبتلایان به اپیلپسی در این مطالعه 10 نفر (6/16%) سابقه خاک خواری داشتند و 44 نفر (4/73%) بدون سابقه خاک خواری بودند و در 6 بیمار وضعیت خاک خواری نامشخص بود. در نمونه یک بیمار آنتی بادی های ضد توکسوکارا (67/1%) مثبت گردید. 

  نتیجه گیری

  شیوع آنتی بادی ضد توکسوکاریازیس در بیماران مبتلا به اپیلپسی در مشهد بسیار پایین می باشد. به احتمال زیاد نمی توان علایم بالینی بیماری وآسیبهای وارده به سیستم عصبی این بیماران را به توکسوکارا در این منطقه ارتباط داد. همچنین ارتباط معناداری بین شیوع توکسوکاریازیس و اپیلپسی در استان خراسان رضوی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: توکسوکاریازیس، اپیلپسی، الایزا، خراسان رضوی
 • رابطه ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان پسر دوره متوسطه
  ادیب معمار، محسن رسولی*، عزیزالله تاجیک اسماعیلی صفحه 4
  مقدمه

  بررسی عوامل زمینه ساز موثر بر استفاده های اعتیادی دانش آموزان از اینترنت جهت کاهش این رفتار و پیامدهای آن بسیار مهم است؛ لذا هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر بیجار بود.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1398-1397 تشکیل دادند. تعداد نمونه پژوهش 310 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)، سنجش صفات پنج گانه شخصیتی نیو- فرم کوتاه (NEO-FFI) و معدل دانش آموزان به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده شد.

  نتایج

  بین روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار (01/0P<، 29/0r=)؛ بین برون گرایی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار (01/0P<، 24/0-r=)؛ بین توافق و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنی دار (01/0P<، 24/0-r=)؛ و بین وظیفه شناسی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار (01/0P<، 41/0-r=) وجود داشت. رابطه بین گشودگی نسبت به تجربه و اعتیاد به اینترنت معنادار نبود (05/0 <P، 06/0r=). بین عملکرد تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار وجود داشت (05/0P<، 12/0-r=). همچنین وظیفه شناسی (01/0P<، 40/0-β=) به شکل منفی و روان رنجورخویی (01/0P<، 16/0β=) به شکل مثبت قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت بودند.

  نتیجه گیری

  ویژگی های شخصیتی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی نه چندان موفق آن ها می توانند در گرایش آن ها به رفتارهای اعتیادی ازجمله اعتیاد به اینترنت نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، ویژگی های شخصیتی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان
 • بررسی رمودلینگ بطن راست، متعاقب یک دوره طولانی مدت تمرین استقامتی با شدت و حجم بالا
  جواد نوروزی*، رحمان سوری، علی اکبرنژاد، سیروس چوبینه صفحه 11
  مقدمه

  در سال های اخیر فرضیه کاردیومایوپاتی آریتموژنیک بطن راست ناشی از فعالیت ورزشی، نگرانی هایی را در مورد شرکت در فعالیت های ورزشی استقامتی با شدت و حجم بالا ایجاد کرده است. ازینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رمودلینگ بطن راست، متعاقب یک دوره طولانی مدت تمرین استقامتی با شدت و حجم بالا انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی تعداد 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 4 هفته ای به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین قرار گرفتند. موش های صحرایی گروه تمرین، پس از یک دوره چهار هفته ای آماده سازی دویدن بر روی تردمیل به مدت 12 هفته با تواتر پنج جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه با سرعت 35 متر در دقیقه (حدود 90 درصد حداکثر ضربان قلب) تمرین کردند. نمونه های گروه کنترل در هیچ گونه فعالیت بدنی شرکت نکردند. شاخص های عملکردی و ساختاری بطن راست با استفاده از روش اکوکاردیوگرافی و ارزیابی کلاژن در بافت بطن راست با استفاده از روش پیکروسیروس قرمز به ترتیب 24 و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین اندازه گیری شد. به منظور تحلیل داده ها، از روش آماری T مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی بافت شناسی در پایان مطالعه، رسوب گسترده کلاژن بینابینی در بافت بطن راست موش های صحرایی گروه تمرین را نشان داد. همچنین بررسی های اکوکاردیوگرافی نشان داد که شاخص های کسر تزریقی (EF) و کسر کوتاه شدگی (FS) و همچنین شاخص عملکرد سیستولی و دیاستولی از جمله TAPSE و موج E' در بطن بطن راست در گروه تمرین به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (P≤0.001).

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد، یک دوره طولانی مدت فعالیت ورزشی استقامتی با شدت و حجم بالا می تواند باعث ایجاد مشخصه های ARVC در نمونه های سالم حیوانی شود.

  کلیدواژگان: بطن راست، کاردیومایوپاتی آریتموژنیک، فعالیت استقامتی با شدت و حجم بالا، رمودلینگ
 • مقایسه عملکرد خانوادگی، ارتباط خانوادگی و رضایت از تصویر بدن در میان دانش آموزان دختر مبتلا به چاقی و عادی شهر شهرکرد
  ذبیح الله کاوه فارسانی*، محمد ربیعی صفحه 13
  مقدمه

  شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد عملکرد و ارتباط خانوادگی با اضافه وزن و چاقی در کودکان نوجوانان ارتباط دارد و این متغیرها به همراه رضایت از تصویر بدن با رفتارهای مرتبط با سلامتی و پیامدهای نامطلوب سلامتی در کودکان و نوجوانان مرتبط هستند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد خانوادگی، ارتباط خانوادگی و رضایت از تصویر بدن در میان دانش آموزان دختر مبتلا به چاقی و عادی شهر شهرکرد بود.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی، از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی 1398 در شهر شهرکرد بودند که از میان آنها 346 نفر به دو شیوه ی متفاوت در نمونه گیری (روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای برای دانش آموزان عادی و هدفمند برای دانش آموزان مبتلا به اضافه وزن و چاقی) انتخاب شدند و به ابزارهای اندازه گیری عملکرد خانوادگی، خرده مقیاس ارتباط خانوادگی و رضایت از تصویر بدن پاسخ دادند. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاقی نمرات بالاتری در عملکرد و ارتباط خانوادگی و رضایت از تصویر بدن به دست آوردند و تفاوت معناداری بین این دو گروه یافت شد (004/0<p).

  نتیجه گیری

  پیام اصلی این پژوهش مربوط به خانواده های دارای نوجوانان چاق، مشاوران و روانشناسان است. می توان نتیجه گرفت چه در پیشگیری و چه در درمان چاقی عملکرد و ارتباط خانوادگی و توجه به تصویر بدن می تواند مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عملکرد خانوادگی، ارتباط خانوادگی، رضایت از تصویر بدن، چاقی، اضافه وزن
 • فراتحلیل عوامل موثر بر بارکاری پرستاران
  محبوبه منتظرعطایی*، حسین کریمی مونقی، میثم قویدل، اتنا گریوانی صفحه 17
  مقدمه

  پرستاران بزرگ ترین گروه ارایه دهنده خدمت در نظام سلامت می باشند و باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار بوده تا بتوانند مراقبت ها را به شکل مطلوب به بیماران ارایه دهند. از طرفی بارکاری در شغل پرستاری مسئله بسیار مهمی می باشد. هدف از این مطالعه، فراتحلیل عوامل موثر بر بارکاری در بین پرستاران می باشد.

  روش کار

  روش پژوهش، مرورسیستماتیک کمی یا فراتحلیل می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر ، مقالات داوری شده ی مجلات معتبر علمی در سالهای 1389 تا 1399 و 2010 تا 2020 در پایگاه های داخلی چون نورمگز، سید، سیویلیکا و مگ ایران و پایگاه های معتبر خارجی از جمله اسکوپوس، الزیور، گوگل اسکولار و ساینس دایرکت می باشد. در این پژوهش، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به منظور انجام فرایند مرور سیستماتیک استفاده شده است. تعداد نمونه ها پس از اعمال ملاک های ورود و خروج به تحقیق، به 13 مقاله رسیده است. قیاس اندازه اثر ضریب بتا و ضریب همبستگی بوده است و تحلیل آماری با نرم افزار CMA2 انجام شده است.

  نتایج

  نتیجه فراتحلیل با نرم افزار فراتحلیل (CMA 2) نشان داد که عوامل موثر بر بارکاری پرستاران با میانگین اندازه اثر 225/0 بدست آمده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان داد که کنترل شغلی با اندازه ی اثر 39/0- و نشاط با اندازه ی اثر 32/0- بیشترین تاثیر معکوس و جنسیت با ضریب تاثیر 839/0 و انگیزش با ضریب تاثیر 783/0 بیشترین تاثیر مستقیم را در بارکاری پرستاران دارد.  

  نتیجه گیری

  پرستاران به علت افزایش روزافزون جمعیت و کمبود نیروی کاری با بار کاری سنگین مواجه اند. در بسیاری از اوقات بار کاری که باید انجام شود از محدوده ی توان پرستاران خارج است و فشار زیادی را بر افراد وارد می آورد.

  کلیدواژگان: بارکاری، فعالیت های پرستاری، فراتحلیل
 • اثربخشی آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس بر سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستانی
  اصغر پورصالحی، مالک میرهاشمی* صفحه 18
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر افزایش سلامت عمومی  بر اساس آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس در دانش آموزان دبیرستانی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون، پس آزمون گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش  شامل دانش آموزان  دبیرستان های منطقه 15 آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 99-98 بود. در این پژوهش تعداد 45 دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 دانش آموز در گروه آزمایش مهارت های هیجانی- اجتماعی، 15 دانش آموز در مدیریت استرس و 15 دانش آموز در گواه). گروه های آزمایش مداخله مهارت های هیجانی- اجتماعی (گلمن، پارسا، 1397) و مدیریت استرس (جزایری، 1397) را طی 7 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. ابزارهای ارزیابی مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (سواری، 2011) و سلامت عمومی)28(GHQ- (گلدبرگ، 1979) بودند. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقببی بنفرونی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی، مدیریت استرس بر سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستانی تاثیر معنادار دارد(p<0/001) . نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین میزان اثربخشی این دو مداخله نیز تفاوت معنادار وجود داشته (p<0/001) و آموزش مدیریت استرس نسبت به آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی تاثیر بیشتری بر سلامت عمومی دانش آموزان داشته است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس می تواند به عنوان یک آموزش کارآمد جهت افزایش سلامت عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مهارت های هیجانی- اجتماعی، مدیریت استرس، سلامت عمومی، دانش آموزان
 • مقایسه عملکرد خانواده و همجوشی فکر- عمل در مبتلایان به اختلال وسواسی جبری، دوقطبی و افراد عادی
  بهزاد ماله میر، نیلوفر میکائیلی*، محمد نریمانی صفحه 20
  مقدمه

  در بین مشکلات روان شناختی، اختلالات خلقی و وسواسی- جبری به دلیل ماهیت عودکننده، سالانه هزینه های گزافی به جامعه تحمیل می کنند، در همین راستا مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکردخانواده و همجوشی فکر-عمل در افراد وسواسی جبری، دوقطبی و بهنجار انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل ازکلیه بیماران وسواسی- جبری و دوقطبی بستری و مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی و مطب های روان پزشکی شهر اردبیل در دی و بهمن 1398 و خرداد و تیر 1399 می باشد که از طرف متخصصین تشخیص اختلال وسواسی-جبری و دوقطبی دریافت کردند. از این جامعه آماری فوق تعداد 40 نفر افراد وسواسی- جبری،40 نفر افراد دو قطبی و 40 نفر افراد بهنجار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (1987) و پرسشنامه همجوشی فکر-عمل راچمن و شافران (1998) بود.. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 و با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که افراد دارای اختلال دوقطبی و وسواسی جبری عملکرد خانواده کمتری نسبت به افراد بهنجار دارند. همچنین، میانگین نمرات ادغام فکر و عمل درافراد دارای اختلال وسواسی جبری و دوقطبی بالاتر از افراد بهنجار بود. (P<0/05).

  نتیجه گیری

  این نتایج نشان می دهد که اختلال در بدکارکردی خانواده و از بین رفتن مرز میان فکر- عمل موجب افزایش شدت اختلال وسواسی جبری و دوقطبی می شود. لذا، توجه به این نتیجه در طرح های روان درمانی و مداخله های تخصصی می تواند موثر واقع شود

  کلیدواژگان: عملکردخانواده، همجوشی فکر- عمل، وسواسی جبری، دوقطبی
 • گزارش یک مورد واریاسیون در مبدا شریان تستیکولار چپ
  رضا سلطانی، فخر الدین آقاجان پور، آذر افشار، حجت الله عباس زاده، رضا ماستری فراهانی، محسن نوروزیان* صفحه 21
  سابقه

  شریان بیضه ای شاخه ای از آیورت شکمی است که در زیر مبدا شریان کلیوی در سطح دومین مهره کمری منشا می گیرد. این شریان در مبدا و مسیر خود واریاسیون دارد و ممکن از است از شریان کلیوی، ایلیاک داخلی یا مشترک، سطوح بالاتر آیورت شکمی منشا گیرد. شریان اصلی تغذیه کننده بیضه بوده و نقش مهمی در فیزیولوژی بیضه ها، جراحی بیضه و کلیه دارد. واریاسیون شریان بیضه ای با آنومالی ها و واریاسیون های کلیه مرتبط است.

  گزارش مورد

  در طی دایسکشن دیواره خلفی شکم جسد مردی حدودا 45 ساله در دپارتمان بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از جدا کردن صفاق جداری از روی عناصر دیواره خلفی مشاهده کردیم که شریان بیضه ای در سمت چپ از شریان کلیوی چپ جدا شده است.

  نتیجه گیری

  آگاهی از این وارایسیون ها در طی جراحی بیضه، کلیه، شکم و لگن برای جلوگیری از عوارضی مانند هیپوپرفیوژن کلیه اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: شریان تستیکولارچپ، واریاسیون، شریان کلیوی چپ
 • بررسی نقش میانجی سبک زندگی والدین در فرایند و محتوای خانواده
  سامره ولدان، نادره سهرابی شگفتی*، محبوبه چین آوه صفحه 23

  هدف این مطالعه، بررسی نقش میانجی سبک زندگی والدین در فرایند و محتوای خانواده دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. در این پژوهش با توجه به ماهیت فرضیه ها میتوان تحقیق همبستگی را از نوع مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) دانست که در آن به بررسی روابط درونی بین متغیرها در قالب کشف و تبیین مدل پرداخت و هدف از آن بررسی رابطه سازه های نهان برون زا و درون زا موجود در مدل بود. روش گردآوری داده‏ها شامل پرسشنامه های فرایند و محتوای خانواده (سامانی، 2005)، همچنین پرسشنامه سبک زندگی سالم واکر و همکاران (1987) بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز در سال 98-99 بود. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و با استفاده از فرمول کوکران، انتخاب شد که تعداد 382 نفر برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، محاسبه میانگین، انحراف معیار و نیز آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد سبک زندگی والدین بر اساس فرآیند و محتوای خانواده قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: فرایند خانواده، محتوای خانواده، سبک زندگی والدین، شیراز
 • اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب سلامت و علائم استرس پس از سانحه در بهبودیافتگان کووید- 19 با سابقه بستری
  مهدی بلوکیان، حمیدرضا وطن خواه* صفحه 26
  مقدمه و هدف

  بیماری کووید-19 می تواند منجر به علاوه بر آسیب های فیزیولوژیک، به فرایندهای روان شناختی، شناختی و هیجانی بیماران نیز آسیب جدی وارد سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب سلامت و علایم استرس پس از سانحه در بهبودیافتگان کووید- 19 با سابقه بستری انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بهبودیافتگان کووید-19 با سابقه بستری شهر تهران در سه ماهه تابستان سال 1399 بود. در این پژوهش تعداد 28 بهبودیافته کووید-19 با سابقه بستری، با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را طی یک ماه در 8 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب سلامت و پرسشنامه علایم استرس پس از سانحه بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس به وسیله نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب سلامت و علایم استرس پس از سانحه در بهبودیافتگان کووید- 19 با سابقه بستری تاثیر معنادار داشته (p<0/001) و توانسته منجر به کاهش اضطراب سلامت و علایم استرس پس از سانحه این افراد شود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با بهره گیری از فنونی همانند اصلاح پردازش شناختی، توجه آگاهانه، پذیرش و رفتارهای آگاهانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد در جهت کاهش اضطراب سلامت و علایم استرس پس از سانحه در بهبودیافتگان کووید- 19 با سابقه بستری مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: اضطراب سلامت، علائم استرس پس از سانحه، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، کووید- 19
 • تدوین روش نوین آموزش زبان انگلیسی و مقایسه اثربخشی آن با روش متداول بر انگیزش زبان انگلیسی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه یک شهر تهران
  هلن صدیق، رویا کوچک انتظار*، پروانه قدسی، خدیجه ابوالمعالی، منصوره شهریاری احمدی صفحه 27

  پژوهش با هدف تدوین روش نوین آموزش زبان انگلیسی مقایسه اثربخشی آن با روش متداول بر انگیزش زبان انگلیسی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه یک شهر تهران انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و با روش ترکیبی که از دو قسمت کیفی و کمی تشکیل شده است؛ در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شده و برای تعیین اعتبار و تایید روایی صوری و محتوایی پروتکل از افراد صاحب نظر و خبره استفاده شده است. در بخش کمی طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه اول منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 است که با در نظر گرفتن ملاک های ورود به مطالعه از بین آنها تعداد 50 نفر انتخاب گردید و سپس به صورت تصادفی به دو گروه روش نوین(25 نفر) و گروه روش متداول(25 نفر) جایگزین شدند و آموزش روش نوین و متداول در 14 جلسه بر روی هر دو گروه انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه انگیزش زبان انگلیسی و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس درون گروهی و برون گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش به روش نوین زبان انگلیسی نسبت به روش متداول بر انگیزش نسبت به زبان انگلیسی موثرتر بوده است.توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که معلمان مدرسان زبان انگلیسی می توانند از روش به عنوان تکنیک های آموزشی موثر افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نسبت به درس زبان انگلیسی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، روش متدوال زبان انگلیسی، روش نوین، انگیزش
 • تاثیر آموزش دلبستگی مادر به جنین بر کاهش بی حوصلگی مادران نخست باردار
  لاله شهیدی، شعله امیری، امیرامیر قمرانی، غلامرضا منشئی، نفیسه کاشانی زاده صفحه 28
  زمینه و هدف

  بارداری نخست، به دلیل ناشناخته بودن تجارب بارداری، می‌تواند برای مادران آسیب و پریشانی روان‌شناختی و هیجانی داشته باشد. بنابراین هدف این‌ پژوهش بررسی تاثیر آموزش دلبستگی مادر به جنین بر بی‌حوصلگی مادران نخست باردار بود.

  مواد و روش‌ها

  روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری 45 روزه بود. در این پژوهش جامعه آماری را کلیه مادران نخست باردار شهر تهران در سال 1396 تشکیل می‌دادند. نمونه مورد مطالعه 30 مادر نخست باردار دارای دامنه سنی 25 تا 35 سال بودند که به شیوه نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. پس از انتخاب حجم نمونه و گمارش آنها در گروه‌های آزمایش و گواه، گروه آزمایش مداخله جامع دلبستگی مادر به جنین را طی یک ماه در 9 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. این در حالی بود که گروه گواه این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکرد. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه بی‌حوصلگی (فالمن و همکاران، 2011) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش دلبستگی مادر به جنین بر بی‌حوصلگی مادران نخست باردار تاثیر داشته است. بدین صورت که این آموزش توانسته میانگین بی‌حوصلگی مادران نخست باردار را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: دلبستگی به جنین، بی حوصلگی، مادران نخست باردار
 • اثربخشی بسته ی تلفیقی غنی سازی روابط زناشویی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زنان دارای همسر معتاد
  آزاده آرمان پناه، ایلناز سجادیان، محمدعلی نادی صفحه 29
  زمینه و مقدمه

   

  با توجه به تاثیرات منفی و فراگیر اعتیاد بر پویایی‌های زناشویی افراد معتاد و همسرانشان، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بسته درمانی غنی سازی روابط زناشویی مبنی بر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زنان دارای همسر معتاد انجام شد.

  روش و مواد

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری بود. بدین منظور، تعداد 22 نفر از زنان دارای همسر معتاد مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شهر اصفهان در سال 1398، به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های باورهای ارتباطی و پرسشنامه رضایت زناشویی بود. گروه آزمایش در هشت جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای بسته‌ی تلفیقی غنی سازی روابط زناشویی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی شرکت نمودند، ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

  یافته‌ها

   نتایج نشان داد بسته‌ی تلفیقی غنی سازی روابط زناشویی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زنان دارای همسر معتاد تاثیر داشته است (05/0>P).

  نتیجه‌ گیری

   بنابر نتایج به دست آمده از این پژوهش، می توان از این بسته برای بهبود روابط و رضایت زناشویی زنان دارای همسر معتاد سود جست.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، باورهای ارتباطی، غنی سازی روابط زناشویی، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، زنان دارای همسر معتاد
 • رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین ذهن مقاوم و ارزش های شخصی با فرسودگی شغلی
  الهام منطقیان، هایده صابری، سیمین بشردوست صفحه 30
  مقدمه

  در محیط کار نظامیان، فرسودگی شغلی مورد توجه محققان قرار گرفته است اما تعیین ارتباط آن با ذهن مقاوم و ارزش‌های شخصی مغفول مانده است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین ذهن مقاوم و ارزش‌های شخصی با فرسودگی شغلی انجام شد.

  روش کار

  روش این پژوهش توصیفی و از نمونه طرح‌های همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. در این مطالعه 400 نفر (382 مرد و 18 زن) از نظامیان شاغل در ستاد نیروی هوایی ارتش به عنوان نمونه پژوهش شرکت داشتند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی ماسلاچ (1991)، فرسودگی شغلی ماسلاچ (1991)، پرسشنامه استحکام روانی کلاف (MTQ-48)، ارزش‌های شخصی شری و ورما (PVQ)، را تکمیل کنند. داده‎های به دست آمده با روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ ها

   نتایج نشان داد که شاخص‎های برازش مدل پژوهش وضعیت مطلوبی داشت (9/0<GFI) و ذهن مقاوم در رابطه بین ارزش‌های شخصی و فرسودگی شغلی نقش میانجی ایفا می‌کند.

  نتیجه‌ گیری

   نتایج بدست آمده بیانگر این است که ارزش‌های شخصی، با میانجیگری ذهن مقاوم، میزان فرسودگی شغلی‌ افراد را پیش‌بینی می‌کند.

  کلیدواژگان: ذهن مقاوم، ارزش، ارزش های شخصی، فرسودگی شغلی
 • اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر اجتناب تجربی و ترس از صمیمیت زوجین دارای سبک ارتباطی دیوار سنگی در شرایط بیماری کووید-19
  محمد انتظاری، پانته آ جهانگیر *، فریده دوکانه ای فرد صفحه 31

  اجتناب تجربی و ترس از صمیمیت از ویژگی هایی زوجین با سبک ارتباطی دیوار سنگی است که پایداری زندگی را با مخاطره جدی روبرو می‌کند.

  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر اجتناب تجربی و ترس از صمیمیت زوجین دارای سبک ارتباطی دیوار سنگی شهر تهران در سال 1400 در دوران همه‌گیری بیماری کووید-19 بود. روش کار پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، زوجین دارای سبک ارتباطی دیوارسنگی شهر تهران بودند ، که در سال 1400 به فراخوان همکاری در پژوهش حاضر در شبکه های مجازی پاسخ مثبت دادند. تعداد 40 نفر (20 زوج) بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرارگرفتند.آزمودنی های گروه های آزمایش وکنترل درسه مرحله پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری به مقیاس های چند بعدی اجتناب تجربی و ترس از صمیمیت پاسخ دادند. سپس زوج درمانی گروهی هیجان مدار صرفا برای گروه آزمایش در 10 جلسه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها 

  نتایج نشان داد، زوج درمانی هیجان مدار باعث کاهش ترس از صمیمیت و اجتناب تجربی و مولفه های آنها در زوجین دارای سبک ارتباطی دیوارسنگی شد(01/0>P).

  نتیجه‌گیری

  بر اساس نتایج، توجه به این رویکرد در برنامه‌های درمانی و مشاوره‌ای به‌عنوان یک روش موثر جهت کاهش ترس از صمیمت و اجتناب تجربی زوجین شهر تهران دارای سبک ارتباطی دیوار سنگی می‌تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: اجتناب تجربی، ترس از صمیمیت، دیوار سنگی، زوج درمانی هیجان مدار
 • اثر بخشی بازی درمانی دلبستگی محور بر خودکارآمدی والدگری مادران و ناگویی هیجانی کودکان در خانواده های طلاق در دوران همه گیری کووید 19
  لیلا ذوالقدرنیا، پانته آ جهانگیر *، فریده دوکانه ای فرد صفحه 32
  مقدمه

  حوادث آسیب‌زا مانند طلاق، نقش مهمی در ایجاد ناگویی هیجانی کودکان و خودکارآمدی والدگری دارند و بازی درمانی دلبستگی محور تمرکز همزمان روی هیجانات کودک و کارآمدی والدین دارد.

  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر دلبستگی، بر ناگویی هیجانی کودکان و خودکارآمدی مادران در خانواده‌های طلاق شهر تهران در سال 1400 و در دوران همه‌گیری کووید 19 بود. روش کار پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش مادران و کودکان آنها در خانواده های طلاق شهر تهران در سال 1400بودندکه تعداد 48 نفر (24 کودک و 24 مادر) بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرارگرفتند.آزمودنی های گروه های آزمایش وکنترل درسه مرحله پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری به مقیاس های ناگویی هیجانی تورنتووخودکارآمدی والدگری دومکا پاسخ دادند.گروه های آزمایش طی 10 جلسه آموزش بازی درمانی مبتنی بر دلبستگی دریافت کردند اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها

  یافته‌ها نشان داد، بازی درمانی مبتنی بر دلبستگی باعث بهبود ناگویی هیجانی و مولفه های آن در کودکان و افزایش خودکارامدی والدگری مادران آنها شد(01/0>P). .

  نتیجه‌گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده توجه به این رویکرد در برنامه‌های درمانی و مشاوره‌ای به‌عنوان یک روش موثر جهت کاهش ناگویی هیجانی در کودکان و افزایش خودکارآمدی والدگری مادران در خانواده های طلاق می‌تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی دلبستگی محور، خودکارآمدی والدگری، طلاق، ناگویی هیجانی
 • مقایسه اثربخشی بازی درمانی و قصه درمانی بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتلا به سرطان خون
  نیوشا علائی فرد، حسن احدی *، عظیم مهرورز، فرهاد جمهری، شیوا دولت آبادی صفحه 33
  مقدمه

  کودکان مبتلا به سرطان خون علاوه بر مشکلات جسمانی، از مشکلات روانی نیز رنج می‌برند، از مسایل آنها می‌توان به افسردگی و اضطراب جدایی اشاره کرد؛ هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی درمانی و قصه درمانی بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتلا به سرطان خون بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر جزء طرح‌های نیمه آزمایشی با پیش آزمون -پس آزمون-پیگیری سه گروهی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به سرطان خون مراجعه کننده به مرکز محک در سال 1398 بودند. به منظور تشکیل سه گروه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، ابتدا 45 کودک انتخاب شدند و به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش اول و 15 نفر در گروه آزمایش دوم و 15 نفر در گروه گواه گروه ‌بندی شدند. همچنین مرحله پیگیری سه ماه بعد از پس آزمون روی هر سه گروه اجرا شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، هر دو روش درمانی تاثیر معناداری بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتلا به سرطان خون داشته است(p<0.05). همچنین روش بازی درمانی نسبت به قصه درمانی تاثیر بیشتری بر افسردگی و اضطراب جدایی داشت (p<0.05).

  نتیجه‌گیری

  تاثیر بازی درمانی بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتلا به سرطان خون بیشتر از قصه-درمانی بود؛ لذا پیشنهاد می شود از بازی درمانی استفاده شود.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، قصه درمانی، افسردگی، اضطراب جدایی، سرطان خون
 • اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی
  زهرا محمودی، جواد خاعتبری، شهربانو قهاری، محمد زارع نژاد، ناهید محمودی، نوید کلانی صفحه 34
  مقدمه

  روش درمانی – شناختی- رفتاری همواره بعنوان روشی موثر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و آموزش بیماران برای کاهش اختلالات روانی مورد استفاده قرار گرفته است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه آزمایشی و گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن در مراکز نگهداری شهرستان کرج در سال 1394 بودند. از این مراکز دو مرکز به صورت تصادفی انتخاب شدند و از بین بیماران واجد معیارهای ورود به مطالعه، 30 نفر به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه ازمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. گروه ازمایشی از 8 جلسه مداخله شناختی رفتاری برخوردار بودند، ولی در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. دو گروه در مرحله پایه و پیگیری پرسشنامه ی کیفیت زندگی مراجع ویسکانسین را تکمیل کردند.داده های این مطالعه با روش آنالیز چند متغیره واریانس (MANOVA) و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل گردید.

  نتایج

  نتایج بدست آمده بیانگر آن است که درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی تاثیر ندارد. (P>0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درمان شناختی رفتاری در بهبود کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، کیفیت زندگی، اسکیزوفرنی
 • اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشانگان عودمصرف در سوءمصرف‏کنندگان مت‏آمفتامین
  سعید رحمانی، حسن امیری، کریم افشاری نیا صفحه 34
  مقدمه

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشانگان عودمصرف در سوءمصرف‏کنندگان مت‏آمفتامین انجام شد.

  روش کار

  پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با مرحله پیگیری 6 ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردان سوءمصرف کننده مت آمفتامین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه در سال 98-1397 بود. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه (درمان ذهن آگاهی، 15 نفر و درمان ماریکس، 15 نفر) گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل چک لیست ویژگی های جمعیت شناختی-محقق ساخته و پرسشنامه هشدار دهنده عود اعتیاد- گورسکی (1987) بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی، واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که درمان ذهن آگاهی و درمان ماتریکس در مراحل پس آزمون و پیگیری بر کاهش عود مصرف و ابعاد آن (احساس، افکار، نگرش و رفتار) تاثیر معناداری داشته اند. نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نیز نشان داد که درمان ذهن آگاهی بر کاهش عود مصرف و ابعاد آن در مراحل مختلف سنجش نسبت به درمان ماتریکس موثرتر بوده است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  با استفاده از درمان ذهن‌آگاهی می‌توان بر کاهش عودمصرف در سوءمصرف‏کنندگان مت‏آمفتامین تاثیر مثبت گذاشت

  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، درمان ماتریکس، عودمصرف، مت‏آمفتامین
 • الهه سلیمانی، زهرا تنها *، علی اکبر ملکی راد، داوود کردستانی صفحات 2624-2634
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی تعارضات زناشویی براساس مهارت‌های زندگی، رضایت جنسی و قصه عشق زوجین بود.

  روش کار

  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بودند از کلیه زوجین مراجعه کننده در بازه زمانی 6 ماهه سال 98 به مرکز مشاوره مهراندیش شهر اراک. از این میان تعداد 146 زوج (292 نفر) به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس تعارضات زناشویی ثنایی و براتی (1379)؛ مقیاس مهارت‌های زندگی ساعتچی، کامکاری و عسگریان (1389)؛ مقیاس رضایت جنسی لارسون (1988) و مقیاس قصه عشق استرنبرگ (1986) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که رضایت جنسی،  مهارت های زندگی، قصه عشق سلطه جویی و عشق جامعه پسند می توانند نقش پیش بین کننده معناداری در پیش بینی تعارضات زناشویی داشته باشند (05/0>p).

  نتیجه‌گیری

   با توجه به اینکه رضایت جنسی یکی از عوامل مهم سازگاری در بین زوجین می باشد و عدم رضایت در این زمینه احساس ناکامی را به همراه خواهد داشت، بنابراین، توجه به انطباق سبک های عشق ورزی می تواند یکی از عوامل موثر در کاهش تعارضات زناشویی باشد. علاوه بر این، مجهز بودن به مهارت های زندگی می تواند در کنار قصه عشق در کاهش تعارضات زناشویی تاثیر عمده ای داشته باشد. از این رو، مشاوره پیش از ازدواج برای هماهنگی قصه عشق زوجین و غنی سازی روابط زوجین برای یادگیری مهارت ها زندگی حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، تعارضات زناشویی، قصه عشق زوجین و مهارت های زندگی
 • نینا جمال امیدی، فریبا حسنی*، رویا کوچک انتظار صفحات 3356-3568
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود.

  روش کار

  جامعه آماری شامل زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با دامنه سنی 20-40 مراجعه کننده به ساختمان پزشکان ابن سینا تهران در سال 1398بود. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونه گیری هدفمند با همتا سازی و همگن کردن بر اساس تجرد و تاهل و سن و تحصیلات  و با جایگزینی تصادفی در گروه ها صورت گرفت، تعداد نمونه 45 نفر در گروه درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل(هر گروه شامل 15 نفر)جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ویژه مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک ساخته کرونین و همکاران1998بود.  پس از تکمیل پیش آزمون، گروه های مداخله9 جلسه مداخله را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل طی این مدت مداخله ای دریافت نکرد.: داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات کیفیت زندگی بر حسب عضویت گروهی (گروه های آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.  بنابراین، درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نمرات کیفیت زندگی شده است (05/0 P<). همچنین بین میزان اثر بخشی درمان هیجان مدار در مقایسه با درمان شناختی رفتاری در کیفیت زندگی از نظر آماری تفاوت معنادار نمی باشد. علاوه بر آن نتایج نشان داد که اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در مرحله پیگیری تداوم داشته است .

  نتیجه گیری

  بنابراین، درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری یک روش موثر برای افزایش کیفیت زندگی در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک است.

  کلیدواژگان: درمان هیجان مدار، درمان شناختی رفتاری، کیفیت زندگی، چاقی، سندرم تخمدان پلی کیستیک
 • حسین بابایی پور*، علیرضا وکیلیان، منصور صاحب الزمانی، فریبرز محمدی پور، محمود شیخ فتح الهی صفحات 3404-3415
  مقدمه

  از جمله عوارض شایع در بیماران سکته مغزی، اختلالات حسی به ویژه حس عمقی است. شواهدی وجود دارد که آب درمانی با توجه به چالش کشاندن سیستم حسی و تعادلی به عنوان یکی از روش های درمانی این عارضه می باشد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر 6 هفته تمرین در دو عمق مختلف آب بر حس عمقی مفصل مچ پای بیماران مرد مبتلا به سکته مغزی می باشد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد. تعداد 30 بیمار مرد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک مزمن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 10 نفری شامل دو گروه تمرینی (کم عمق، عمیق) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های مداخله به مدت 6 هفته (3 جلسه در هفته) به پروتکل تمرینات آبی پرداختند و گروه کنترل هیچ گونه تمرینات آبی را تجربه نکردند. همه گروه ها قبل و بعد از مداخله جهت ارزیابی میزان حس عمقی با گونیامتر پدالی مورد بررسی و داده ها با استفاده از آنالیز کوواریانس و آزمون تعقیبی Tukey  مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد پس از حذف اثر مخدوش کنندگی حس عمقی قبل از مداخله، سه گروه مورد بررسی، از نظر میانگین حس عمقی بعد از مداخله، تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند (058/0=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به عدم تفاوت معنی دار در حس عمقی مفصل مچ پا در دو گروه تمرینی، توصیه نمی شود و نمی تواند پروتکل تمرینات آب درمانی به عنوان یک روش ایمن و رویکردی نوین در روند بهبود حس عمقی بیماران سکته مغزی ایسکمیک مزمن مورد توجه و استفاده قرار گیرد. هر چند ممکن است با افزایش مدت زمان تمرینات و یا با شدت بیشتر تمرینات بتوانند روی حس عمقی مفصل مچ پا تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژگان: تمرین در آب، سکته مغزی ایسکمیک مزمن، حس عمقی مفصل مچ پا
 • فریدون کاوسی*، معصومه سنایی صفحات 3416-3426
  مقدمه

  سرطان کولورکتال (colorectal cancer, CRC)، سومین سرطان شاخته شده و چهارمین علت منجر به مرگ در دنیاست. این بیماری حاصل مراحل مختلفی است که باعث انباشته شدن تعدیلات ژنتیک و اپی ژنتیک در ژن های سرکوب کننده سرطان و ژن های سرطان زا می شود. تعدیلات اپی ژنتیک، یک نقش اساسی در تنظیم نسخه برداری و بیان ژن بازی می کنند. این تعدیلات شامل متیلاسیون DNA در نواحی پروموتر (promoter) ژن، تعدیلات هیستون و مداخلات RNA غیر کدشونده (non‐coding RNA) است. تعدیلات هیستون و متیلاسیون DNA یک ترکیب دخیل در خاموش شدن ژن ها هستند که منجر به تومورزایی می شوند. متیلاسیون DNA، بوسیله آنزیم های DNA متیل ترانس فراز(DNA methyltransferases, DNMTs) که گروه متیل را به اس-آدنوزین متیونین به منظور الگوی متیلاسیون ژنومی و خاموش شدن ژن منتقل می کنند انجام می شود. در این تحقیق، ما در باره اطلاعات رایج در حال رشد مربوط به مداخله هایپرمتیلاسیون چندین ژن سرکوب کننده سرطان و مکانسیم مولکولی آنها در سرطان کولورکتال بحث می کنیم.

  روش ها

  برای این مقاله مروری، مطالعات قابل قبول با استفاده از PubMed, SCOPUS, NCBI  و Ovid database و با انتخاب کلمات کلیدی لازم از فهرست MeSH (Medical Subject Headings) بدست آمد.

  یافته ها

  ما دریافتیم که آنزیم های DNA متیل ترانس فراز می توانند باعث متیلاسیون ژن های سرکوب کننده سرطان و در نتیجه القاء سرطان گردند.

  نتیجه

  کاهش بیان ژن های سرکوب کننده سرطان باعث القاء سرطان می گردد.

  کلیدواژگان: اپی ژنتیک، متیلاسیون، بیان ژن، سرطان کولورکتال
 • میلاد شیرخانی، نگار میری* صفحات 3427-3439
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش های رفتار درمانی دیالکتیکی، دارو درمانی و ترکیبی از آن ها بر ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان بود.

  روش کار

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه پژوهش، زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر مشهد در فصل های بهار و تابستان سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در سه گروه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه اول 8 جلسه 90 دقیقه ای رفتار درمانی دیالکتیکی، گروه دوم روزانه 200 میلی گرم فلوواکسامین و گروه سوم ترکیبی از هر دو روش دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی و همکاران، 1994) و دشواری تنظیم هیجان (گراتز و رومر، 2004) بودند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که روش های رفتار درمانی دیالکتیکی و ترکیبی در مقایسه با روش دارودرمانی به طور معناداری باعث کاهش ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان شدند، اما بین روش های رفتار درمانی دیالکتیکی و ترکیبی در کاهش ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج برای کاهش ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان از روش رفتار درمانی دیالکتیکی استفاده شود.

  کلیدواژگان: رفتار درمانی دیالکتیکی، دارو درمانی، ناگویی هیجانی، دشواری تنظیم هیجان، افسردگی پس از زایمان
 • وحید سپهر، مهشید امامی پور، زهرا شریفی، سید محمد موسوی، فرود رجب زاده، نازگل بهگام، الناز وفادار مرادی* صفحات 3440-3446
  مقدمه

  پسوریازیس یک التهاب مزمن سیستم ایمنی - پوست می باشد که مشخصه ی آن پلاک های اریتماتوز شریانی است. اندازه گیری ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید می تواند ابزاری برای تشخیص زودرس آترواسکلروز در مرحله قبل از انسداد و دارای علایم بالینی باشد.

  روش کار

   این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 30 بیمار پسوریازیس  و 30 فرد سالم در سنین 20 تا 60 سال مراجعه کننده به کلینیک پوست در بیمارستان 22 بهمن مشهد طی سالهای 98-97 با نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. اندازه گیری ضخامت اینتیمای کاروتید مشترک توسط همکار رادیولوژیست طرح و با استفاده از سونوگرافی  انجام شد. در انتها داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16و آزمون های آماری آنوا، من ویتنی و پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  میانگین ضخامت اینتیمای مدیای کاروتید (CIMT) در بیماران و گروه کنترل به ترتیب 0.059± 0.51 و 0.047± 0.47 میلی متر به دست آمد. CMIT مشترک در بیماران پسوریازیس به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل مشاهده شد (p value= 0.010).  ارتباط معنی داری بین میانگین CIMT در بیماران با سن ، جنس و شخص توده ی بدنی  یافت نشد.

  نتیجه گیری

  از آن جایی که CIMT در بیماران پسوریازیس به طور معناداری بالاتر گزارش شده است، کنترل سخت گیرانه تر سایر عوامل خطر آترواسکلروز نسبت به سایرین و کنترل شدید تر التهاب در این افراد ضرورت می یابد.

  کلیدواژگان: پسوریازیس، ضخامت اینتیمای مدیای مشترک کاروتید، اولترا سونوگرافی، شاخص توده ی بدنی (BMI)
 • شینا زینعلی، بهمن اکبری*، عباس صادقی، لیلا مقتدر صفحات 3447-3463
  مقدمه 

  هدف اصلی این مدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولی،امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با میانجیگیری کنترل روانشناختی والدینی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاه ها بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

  روش کار

  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر داوطلب ورود به دانشگاه در  ناحیه 1 رشت  در سال 1398  به تعداد 1560  نفر می باشد. حجم نمونه 500 نفر (236  نفر پسر و 264 نفر دختر) تعیین شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل 7 مقیاس:  1-  پرسشنامه سرمایه های تحولی اسکلز و بنسون(2005)، 2- پرسشنامه کنترل روان شناختی سوننز و همکاران(2010) ، 3- مقیاس امید به تحصیل خرمایی و کمری(1396) 4- مقیاس بهزیستی تحصیلی تومینن-سوینی و همکاران (2012).5- مقیاس بازداری رفتاری شامل مقیاس بزرگسال(2005) می باشد، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های کلموگروف- اسمیرنف، آزمون تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد که بین سرمایه های تحولی با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بازداری رفتاری ، بین سرمایه های تحولی با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بهزیستی تحصیلی رابطه وجود دارد (01/0>P). همچنین  بین امید به تحصیل با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بازداری رفتاری، بین امید به تحصیل با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بهزیستی تحصیلی رابطه وجود دارد. (01/0>P).

  نتیجه گیری

  در یک جمع بندی کلی میتوان گفت از آنجا که دو متغیر امید به تحصیلی و بهزیستی تحصیلی- به عنوان اولین متغیرهای موثر- هم بر بعد عینی و هم ذهنی موفقیت تحصیلی موثرند، می توانند به عنوان مهمترین عواملی در نظر گرفته شوند که در فرایند مشاوره تحصیلی بایستی مورد توجه قرار گیرند. بنابراین ایجاد و تقویت یک خودپنداره مثبت تحصیلی در دانش آموزان از طریق ارایه بازخوردهای مثبت و تقویتهای کلامی؛ همچنین افزایش مهارت های تحصیلی از طریق روش های افزایش تمرکز حواس، روش های مطالعه و یادگیری، غلبه بر اضطراب کنکور با شیوه های مختلف رفتاری و شناختی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سرمایه های تحولی، امید به تحصیل، بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری، کنترل روانشناختی والدینی، داوطلبان ورود به دانشگاه ها
 • شیوا سلطانی، فریبا حسنی*، فاطمه گلشنی، رویا کوچک انتظار صفحات 3464-3479

  هدف از این مطالعه تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی بیماران قلبی بر اساس کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با نقش میانجی ناگویی خلقی و انعطاف پذیری شناختی بود.روش کارروش این مطالعه توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی، مرکز قلب تهران و بیمارستان خاتم الانبیاء شهر تهران بود. تعداد 281 نفر از بیماران به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مینه سوتا، پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری، مقیاس چندوجهی کانون کنترل سلامت، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی و مقیاس ناگویی خلقی تورنتو  پاسخ دادند.نتایجتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد مدل ساختاری کیفیت زندگی بیماران قلبی با تکیه بر کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با نقش میانجی ناگویی خلقی و انعطاف پذیری شناختی برازش دارد. همچنین بین کانون کنترل سلامت، ادراک بیماری و انعطاف پذیری شناختی با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنادار (05/0>P)، بین ناگویی خلقی و کیفیت زندگی رابطه منفی و معنادار (05/0>P)، بین کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با کیفیت زندگی رابطه منفی و معنادار (05/0>P) و بین کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با انعطاف پذیری شناختی رابطه مثبت و معنادار (05/0>P) وجود دارد. نتیجه گیریدرنتیجه توجه به ابعاد و مشخصه های روان شناختی در مبتلایان به بیماری های قلبی می تواند شناخت بهتری از این بیماری را برای مبتلایان به ارمغان آورد و کیفیت زندگی فرد را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کانون کنترل سلامت، ادراک بیماری، ناگویی خلقی، انعطاف پذیری شناختی، بیماران قلبی
 • سیده فاطمه علیمرادی آستانه، جواد خلعتبری* صفحات 3481-3493
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان تصویرسازی از طریق بازپردازش اطلاعات و درمان خاطره پردازی انسجامی بر امید به زندگی و کیفیت زندگی سالمندان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع گروه گواه با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه بود.

  روش کار

  جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه افراد 60 سال به بالا مقیم در خانه سالمندان واقع در استان گیلان بودند. 60 نفر از افراد واجد شرایط بر اساس معیارهای ورود و خروج و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس امید به زندگی اسنایدر (1991) و پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری و همکاران (1387) بود. هر دو گروه آزمایش و گروه گواه، با استفاده از ابزار پژوهش مورد پیش آزمون قرار گرفتند. سپس مداخله خاطرهپردازی انسجامی طی شش جلسه و مداخله تصویرسازی ازطریق بازپردازش اطلاعات طی هفت جلسه برای گروه های آزمایش مختص خود، اجرا شد. در پایان مداخلات هر دو گروه آزمایش و گروه گواه، با استفاده از ابزار پژوهش مورد پس آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد درمان خاطره پردازی انسجامی نسبت به تصویرسازی از طریق بازپردازش اطلاعات در میزان افزایش متغیر امید به زندگی اثربخشی بیشتری دارد (05/0>P). همچنین، درمان خاطره پردازی انسجامی و تصویرسازی از طریق بازپردازش اطلاعات در میزان افزایش متغیر کیفیت زندگی اثربخشی برابر دارند (05/0>P). این نتایج، در پیگیری سه ماهه حفظ شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه اثربخشی بیشتر خاطره پردازی بر امید به زندگی پیشنهاد می شود این مداخله به عنوان تکنیکی با قابلیت اجرای آسان مورد توجه کارشناسان سلامت روان در مراکز نگهداری سالمندان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تصویرسازی از طریق بازپردازش اطلاعات، خاطره پردازی انسجامی، امید به زندگی، کیفیت زندگی
 • مژگان اسدی لویه، اقبال زارعی*، عبدالوهاب سماوی، کبری حاج علیزاده صفحات 3494-3504

  هدفمطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امید درمانی بر انسجام روانی و همدلی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران انجام شد.روش کارروش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان مبتلا به اسکلروزیس چندگانه بودند که در انجمن ام اس تهران تشکیل پرونده داده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 45 بیمار انتخاب شدند و به طور تصادفی و به تساوی به سه گروه امیددرمانی، درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و گروه کنترل اختصاص داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس انسجام روانی آنتونووسکی (1993) و پرسشنامه همدلی دیویس (1983) بودند. گروه های آزمایش طی هشت جلسه دوساعته مداخله امید درمانی و مداخله سبک زندگی آدلری قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد.نتایجتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد امید درمانی بر انسجام روانی و همدلی بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه موثر است (01/0 >P). درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری بر انسجام روانی و همدلی بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه موثر است (01/0 >P). این نتایج در دوره پیگیری حفظ شدند.نتیجه گیریبه مشاوران و روان درمان گران پیشنهاد می شود که این درمان ها را در درازمدت برای افزایش انسجام روانی و همدلی بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه به کارگیرند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی آدلری، امید درمانی، انسجام روانی، همدلی، اسکلروزیس چندگانه
 • سید حسین منصوری، حسن اسماعیل پور *، حمیدرضا سعید نیا صفحات 3505-3516
  مقدمه

  هدف این پژوهش طراحی مدل نگرش احساسی در تصمیم گیری های خرید مشتریان در بازارهای خدمات بوده است.

  روش کار

   رویکرد این مطالعه از نوع کیفی و استفاده از رویکرد داده بنیاد بوده است. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران، کارشناسان، پزشکان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران، معاونان درمان و بهداشت دانشگاه که دارای سابقه مدیریتی در بیمارستان ها و مراکز گردشگری پزشکی در ایران بودند تشکیل شده و محقق با انجام 15 مصاحبه به اشباع نظری رسیده است.

  نتایج

  محقق تحقیق خود را در قالب یک مدل شامل شش بعد، رضایت از برند مرکز گردشگری، اعتماد به برند درمانی مرکز گردشگری پزشکی تنوع خدمات درمانی، بازاریابی گردشگری پزشکی، بسته درمانی مناسب، وفاداری به برند مرکز درمانی،  و سی و یک بعد فرعی ارایه کرده است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد وجود برخی عوامل مثل، توانمندسازی کارشناسان واحدهای بیماران بین‌الملل، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای گروه پزشکی، مدیریت کارگزاران گردشگری پزشکی، ارتقا سطح بازاریابی و تبلیغاتی بین‌المللی، نظارت و مدیریت کیفیت و هزینه، توجه به استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بین‌المللی و تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک ملی و بین‌المللی با ذی‌نفعان گردشگری پزشکی می‌تواند در جهت توسعه گردشگری پزشکی  در ایران موثر باشد.

  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی گردشگری، گردشگری پزشکی، داده بنیاد
 • مهناز فرشچیان یزدی، زهرا باقرزاده گل مکانی*، احمد منصوری صفحات 3517-3531
  مقدمه

  هدف اصلی این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های مبتنی بر رویکرد هیجان مدار و خود شفقت ورزی بر تعارض های زناشویی و تمایز یافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود.

  روش کار

  این پژوهش ازنوع پژوهش های نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری کلیه زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی شهر مشهدسال 99-1398 بود. نمونه آماری 45 نفر ازاین زنان مراجعه کننده به مراکزمشاوره به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگماری شدند.گروه های مداخله آموزش هیجان مدار و خود شفقت ورزی را به شکل جداگانه طی دو ماه 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تجدید نظر شده تعارض های زناشویی ثنایی (1379)، پرسشنامه تجدیدنظر شده تمایزیافتگی خود اسکورون و اسمیت (2003) استفاده شد. داده ها بر اساس آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد آموزش مهارت های رویکرد هیجان مدار و خود شفقت ورزی برتعارض های زناشویی و تمایز یافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی تاثیر معناداری دارد (05/0>p). علاوه بر این، نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین اثربخشی این دو مداخله تفاوت معناداری وجود داشته (05/0>p) و تاثیرآموزش مهارت های رویکرد هیجان مدار نسبت به خود شفقت ورزی در متغیر تمایز یافتگی خود معنادار بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد آموزش رویکرد هیجان مدار با افزایش آگاهی هیجانی و آگاهی از عاملیت در تجربه و تغییر پردازش ها به عنوان یک آموزش کارآمد جهت بهبود الگوهای تعاملی زنان آسیب دیده ازخیانت زناشویی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هیجان مدار، خود شفقت ورزی، تعارض های زناشویی، تمایزیافتگی خود، خیانت زناشویی
 • سوسن آبگینه اسفندیاری، مقصود پیری*، محمدعلی آذربایجانی صفحات 3532-3545
  مفدمه

  مصرف غذاهای سرخ شده و روغن های حرارت دیده به شدت در حال گسترش است که به یک معضل تغذیه ای در جوامع امروز تبدیل شده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مکمل اکتاپامین بر بیان ژن های DRP، MFN-1 و سیتوکروم C  در عضله قلب رت های تغذیه شده با روغن های سرخ شده ی عمیق بود.

  روش کار

  30 سر رت 8 هفته ای نژاد ویستار با میانگین وزن 200 تا 250 گرم بصورت تصادفی به 5 گروه (6 تایی) شامل کنترل سالم (C)، مصرف روغن های سرخ شده عمیق (DFO)، مصرف روغن های سرخ شده عمیق + تمرین هوازی (DFO+T)، مصرف روغن های سرخ شده عمیق + مکمل اکتاپامین (DFO+O)، مصرف روغن های سرخ شده عمیق + تمرین هوازی + مکمل اکتاپامین (DFO+TO) تقسیم شدند. در طول دوره پژوهش روغن های حرارت دیده عمیق به صورت خوراکی (گاواژ، ml/kg10) به مدت 4 هفته، به رت های مورد آزمایش خورانده شد. μmol/kg 81 اکتاپامین به صورت تزریق درون صفاقی به گروه های مکمل تزریق شد. رت های گروه تمرینی نیز به تمرین تردمیل با شدت متوسط در هفته ی اول 50% vo2max و در هفته ی آخر 65% vo2max پرداختند. تغییرات ژن های DRP، MFN-1 و سیتوکروم C بعد از اعمال مداخله با تکنیک qRT-PCR در آزمایشگاه هیستوژنیک اندازه گیری شد.

  نتایج

  بیان ژن های DRP و سیتوکروم  Cدر اثر مصرف روغن افزایش و در اثر تمرین و مصرف مکمل اکتاپامین کاهش یافت همچنین کمترین مقدار بیان ژن DRP و سیتوکروم  Cدرگروه تمرین+ اکتاپامین مشاهده شد. مصرف روغن حرارت دیده عمیق، غلظت MFN-1 را به طور معنا داری کاهش داد و تمرین هوازی و مصرف همزمان مکمل اکتاپامین موجب افزایش معنادار بیان ژن MFN-1 نسبت به سایر گروه ها شد. ضمن اینکه اثر تعاملی دو متغیر تمرین و مکمل معنا دار نبود.

  نتیجه گیری

  احتمالا تمرین هوازی و اکتاپامین به صورت ترکیبی می تواند با تعدیل ژن های DRP، MFN-1 و سیتوکروم C اثرات مخرب روغن های حرارت دیده عمیق بر سازوکار پویایی میتوکندری عضله قلب را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، اکتاپامین، روغن سرخ شده عمیق، پویایی میتوکندری
 • زهرا بهاری، کیانوش زهراکار*، ذبیح پیرانی صفحات 3569-3583

  دراین تحقیق به اثربخشی آموزش مبتنی بر غنی سازی ارتباط و آموزش راه حل محور بر راهبردهای حفظ رابطه پرداخته شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون،پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 45 روزه بود. دراین پژوهش جامعه آماری ،کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره پیش از طلاق معاونت پیشگیری دادگستری واقع در شهر کرج در سال 1400-99 بودند . تعداد 21 زوج که توانستند بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمره پایین تر از(45) در پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه کسب کنند ، انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش(هر گروه 7 زوج)و یک گروه کنترل(7 زوج) قرار گرفتند.گروه های آزمایش تحت آموزش غنی سازی ارتباط(7جلسه 90دقیقه ای)وآموزش راه حل محور(7جلسه 90دقیقه ای)قرار گرفتند.اما گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند و در لیست انتظار باقی ماندند.از پرسشنامه ی راهبردهای حفظ رابطه(RMSM) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها ، از نرم افزارSPSS نسخه 24 از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکررو آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد. نتایج نشان داد ، درمان مذکور در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری بر راهبردهای حفظ رابطه زوجین اعمال داشتند(05/0<P)

  کلیدواژگان: غنی سازی، ارتباط راه حل محور، راهبردهای حفظ رابطه، زوجین متقاضی طلاق
 • شیما عباس نژاد، زهرا رضوانی * صفحات 3584-3609
  مقدمه

  بیماری پارکینسون، یکی از اختلالات رایج تحلیل برنده عصبی می باشد و پس از آلزایمر شایع ترین بیماری عصبی تخریب نورونی رایج در جهان است که به وسیله کاهش  نورون های دوپامینرژیک در نیگرااستریاتال و تخلیه دوپامین در استریاتوم مشخص می شود. الگوی توارث بیماری پارکینسون وابسته به ژنی که تغییر می یابد متفاوت است ،که ممکن است به صورت اتوزومی غالب یا اتوزومی مغلوب باشد . بنابراین جهش ژن ها در بیماری پارکینسون سبب اختلال عملکرد میتوکندری، استرس اکسیداتیو، تجمع پروتیین ها و استرس اتوفاژیک می شود . در بیشتر بیماران جهش در ژن های مختلف ،عوامل اپی ژنتیک ،عوامل محیطی ، سن و یا ترکیبی از این عوامل از علل اصلی این بیماری در نظر گرفته می شود.

  روش کار

  در این مطالعه با استفاده از روش های  آنالیز بیوانفورماتیکی  همه ی ژن ها و جهش های این  بیماری از سایت  HGMD استخراج و سپس در سایت POLY PHEN  و SIFT  به صورت جداگانه تاثیر جهش ها  در بروز بیماری بررسی گردید که در نهایت جهش های شایع  استخراج و به صورت نمودار آماری نمایش و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  با توجه به مطالعات بیوانفورماتیکی انجام شده بر روی خانواده های بزرگ ژن، ژن های مرتبط  با بیماری پارکینسون مشخص و عبارتند از : SNCA، LRRK2، DJ1، PINK1، PARKIN، ATP13A2 ، UCHL1، HTRA2،GIGYF2، PLA2G6، FBXO7، NR4A2،NCA2 و GBA می باشند .  از میان ژن های شناسایی شده ، ژن های LRRK2 ,SNCA با الگوی توارث اتوزومی غالب و ژن های PARK7,PARK2,PINK1 با الگوی توارث اتوزومی مغلوب دچار تغییر می شوند که بیماری را ایجاد می‌کنند و از والد بیمار به ارث می رسند.

  نتیجه‌گیری

  نتایج بررسی ها نشان داد که موتاسیون های استخراج شده از پایگاه داده ای  Polyphen و Sift 181 مورد  گزارش شده  که  بیشترین نرخ جهش در ژن parkin  با 38 موتاسیون شناخته شد  که این در حالی است که  مخرب ترین آسیب در
  ژن های LRRK2 و PINK1  و سپس PARKIN مشاهده شده است.

  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، ژن های گروهPARK، جهش های شایع
 • سیاوش خداپرست، نسرین قربان نژاد، وحید بخشعلی پور *، حسن عبدی صفحات 3610-3623
  مقدمه

  دوران جوانی، مهم ترین دوره شکل گیری عادات و رفتارهای سالم می‌باشد و به‌منظور رفع اختلالات تصویر بدنی از ورزش می‌توان به‌عنوان راه حل کم‌هزینه و کم عارضه استفاده کرد و در این میان ادراک فرد از خودکارآمدی و عزت‌نفس می‌تواند اثرگذار باشد. ازاین‌رو، این تحقیق باهدف بررسی نقش تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهیجان انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی-همبستگی 216 دانش‌آموز از شهرستان لاهیجان انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های انگیزه مشارکت ورزشی گیل (1983)، تصویر بدن کش و همکاران (1990)، خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) و عزت‌نفس رزنبرگ (2006) داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و PLS و با کمک آزمون‌های آماری تجزیه‌وتحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین و انحراف معیار سنی واحدهای پژوهش 4/8± 19/17 سال می‌باشد. میانگین نمره مشارکت ورزشی 23/36 و تصویر بدنی 42/3 در سطح خوب، خودکارآمدی 56/3 و عزت‌نفس 62/3 بالاتر از سطح میانگین بودند و بین تصویر بدنی، خودکارآمدی و عزت‌نفس با مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت(001/0> p).

  نتیجه‌گیری

   تصویر بدن به‌صورت مستقیم در میزان مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر نقش مثبت و معناداری دارد و نقش خودکارآمدی و عزت‌نفس به‌صورت هم‌زمان نیز رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشی را به‌صورت مثبت و معنادار تسهیل می کنند.

  کلیدواژگان: رضایت بدنی، خودکارآمدی، عزت نفس، دانش آموزان
 • زهره تقی آبادی*، نفیسه سادات نقوی صفحات 3624-3632

  بیماری همه گیر قرن 21 ناشی از ویروس کرونا (کوید-19) با علایم شایع تب، سرفه و تنگی نفس، تهدید بزرگی برای سلامت عمومی جهان و عامل مرگ و میر قابل توجهی در جهان است. بیماری کوید -19 روز به روز در حال گسترش است و تا کنون اکثر کشورهای جهان را درگیر نموده است. تقویت سیستم ایمنی بدن یکی از مهم ترین راه های مبارزه با این بیماری است و ویتامین ها از جمله ویتامین A یکی از موادی است که باعث تقویت این سیستم می شود. به دلیل نقش ویژه ویتامین A در بدن، کمبود آن می تواند موجب افزایش بار بیماری های عفونی به ویژه نزد گروه های پر مخاطره شود. ویتامین A در بیماری های دستگاه تنفسی و سلول های مخاطی آن نقش درمانی داشته است. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تاثیر ویتامین A بر روند بهبود بیماری های عفونی به خصوص بیماری تنفسی ناشی از ویروس کوید-19 و تاثیر این ویتامین بر تقویت سیستم ایمنی انجام گرفته است.  در این مقاله مروری روایتی، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google scholar، PubMed، و SID انجام شد و منابع از سال 1998 تا 2020 استخراج گردید. در مطالعه حاضر 40 مقاله و کتاب مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، کمبود ویتامین A در روز به نظر می رسد بدن را در مقابل عفونت های ویروسی مثل کوید-19 تضعیف نماید و تاثیر منفی بر تقویت سیستم ایمنی بدن داشته باشد. ممکن است ویتامین A بتواند در جلوگیری از عفونت های ویروسی موثر باشد و در درمان بیماری های حاد تنفسی شامل عفونت ناشی از ویروس هایی مانند کوید-19 و تقویت سیستم ایمنی موثر باشد. بنابراین مصرف به اندازه ویتامین A  به خصوص در شرایط پاندمی کوید-19پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ویتامین A، ویروس کوید-19، تقویت سیستم ایمنی
 • فهیمه پورحاجی، فاطمه پورحاجی، نوشین پیمان* صفحات 3634-3641
  مقدمه

      ویروس های کرونا (CoV) خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که باعث آلوده شدن انسان می شوند. در حال حاضر  با وجود برخی واکسن ها هنوز مداخلات غیر دارویی یکی از گزینه های مهم جهت پیشگیری از ابتلا هستند. مدل اعتقاد بهداشتی (HBM) چارچوب مناسبی جهت بررسی رفتارهای پیشگیرانه ارایه می دهد. این مطالعه با هدف بررسی واکنش های اضطرابی در مواجهه با ویروس کرونا براساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شده است.

  روش کار

      یک مطالعه مقطعی و آنلاین پس از تایید COVID-19 در ایران بود. جامعه آماری این مطالعه 200 نفر از ساکنان مشهد بودند که به طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه آنلاین بود و روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در توصیف داده ها ، از شاخص های میانگین ، انحراف معیار ، جداول توزیع فراوانی و نمودارها استفاده شد. داده های آماری با استفاده از آزمونهای Kolmogorov-Smirnov و Man-Whitney U ، Kruskal-Wallis و Spearman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

      در این مطالعه، بین واکنش های اضطرابی با ساز های مدل اعتقاد بهداشتی رابطه معنی داری وجود دارد (  0.05 P>) ، به استثنای ساختار فواید درک شده ، که هیچ ارتباط معنی داری با واکنش های اضطرابی ندارد. رادیو و تلویزیون سیستم اصلی یادآوری هستند.

  نتیجه گیری

     نتایج نشان داد که طبق مدل HBM ، افراد وقتی احساس کنند در معرض ویروس کرونا قرار دارند رفتارهای پیشگیرانه بهتری انجام می دهند.

  کلیدواژگان: واکنش اضطرابی، کرونا ویروس، مدل اعتقاد بهداشتی
 • سها سیدی ابهری، فرزاد بادمستی، محمدمهدی اصلانی، مهدی آسمار، لیلا مدیری* صفحات 3643-3650
  مقدمه

  ظهور وگسترش سریع اسینتوباکتر بومانی های مقاوم به کارباپنم در سراسر دنیا گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های مولد کارباپنماز در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی  جدا شده  از بیماران بستری در بیمارستان آموزشی شهر تهران انجام شد.

  روش کار

  در مطالعه حاضر 99 ایزوله بالینی اسینتوباکتر بومانی جمع آوری شده از یک بیمارستان آموزشی درمانی تهران، با تست های بیوشیمیایی و PCR تایید شدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و E-test تعیین گردید. فراوانی ژن های  مولد کارباپنماز با استفاده از PCR تعیین گردید.

  نتایج

    بیشترین و کمترین مقاومت به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکسازین (100 %)  و مینوسایکلین(2/21%) مشاهده شد. همچنین 97 سویه (97/97 %) الگوی مقاومت MDR را نشان دادند. در تعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) ایزوله های اسینتوباکتر بومانی به روش  E-test برای آنتی بیوتیک ایمیپنم 9/93 % ایزوله ها مقاوم بودند و میزان MIC ایمیپنم در آن ها بیشتر از 8 میکروگرم در میلی لیتر بود. در بررسی فراوانی ژن های مولد کارباپنماز با استفاده از روش PCR ؛ ژن blaVIM دارای بیشترین فراوانی (9/94 %) و blaOXA-58 ,blaOXA-143 ,blaKPCو bla IMP در هیچ کدام از ایزوله ها یافت نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که اکثرجدایه ها به آنتی بیوتیک های مهم بالینی در کلاس بتالاکتام که در درمان عفونت های این باکتری کاربرد دارند، مقاوم بوده اند. این نتایج مطالعات بیشتر بر روی تجویز منطقی دارو در درمان اسینتوباکتر بومانی را پیشنهاد می دهد.

  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، مقاومت آنتی بیوتیکی، کارباپنماز، PCR
 • رویا براتیان، مجید میرصدرایی، هادی محب علیان، حسن برجی* صفحات 3652-3660
  زمینه مطالعه

  امروزه درمان با سلول های دندرتیک برای درمان بیماری های مختلفی استفاده می شود. مطالعات زیادی بر روی اثرات مثبت کرمهای مختلف در کنترل  و درمان بیماری های آلرژیک انجام شده است.

  هدف مطالعه

  هدف این مطالعه استفاده از سلول های دندرتیک در تعدیل پاسخ های ایمنی به سمت محافظتی با استفاده از آنتی ژن های مارشالاژیا مارشالی  می باشد که می تواند منجر به تولید لنفوسیت های T تنظیمی گردند و علایم آسم را  کاهش دهند.

  روش کار

   جهت انجام این آزمایش ، سلول های تک هسته ای خون محیطی از تعداد 15 بیمار آسمی و 10 فرد سالم  جدا شد و کشت گردید. سپس این سلول های تک هسته ای خون محیطی در مجاورت GM-CSF, IL-4 و آنتی ژن مارشالاژیا مارشالی به سلول های دندرتیک  تعدیل کننده تبدیل شدند. سپس، این سلول های دندرتیک  تعدیل کننده در مجاورت لنفوسیت های Tاین افراد به مدت 5 روز قرار گرفتند و در نهایت غلظت سایتوکاین تنظیمی IL-10 در این محیط با روش الایزا اندازه گیری شد.

  نتایج

  میانگین غلظت  این سایتوکاین در افراد آسمی و افراد سالم به ترتیب  143.2 ± 6.8  و  135.4± 5.3   پیکوگرم در میلی لیتر بود.نتایج این مطالعه نشان داد که میزان غلظت این سایتوکاین در هر دو گروه  به طور معنی داری  افزایش پیدا کرده است .هم چنین غلظت این سایتوکاین در گروه آسمی بیشتر از گروه سالم بود ولی این اختلاف معنی دار نبود.

  نتیجه گیری نهایی

  نتایج این مطالعه نشان داد که آنتی ژن مارشالاژیا مارشالی توانایی تبدیل سلول تک هسته ای به سلول دندرتیک  تعدیل کننده با  افزایش سایتوکاین IL-10  را دارد که این سلول ها درتبدیل  لنفوسیت های T  به سلول های نوع تنظیم کننده ایمنی توانمند می گردند. .بنابراین  آنتی ژن این انگل می تواند در درمان بیماران آسمی با سلول های دندرتیک کاربرد داشته باشد.

  کلیدواژگان: مارشالاژیا مارشالی، سلول دندرتیک، لنفوسیت T، آسم
 • الهه حق پرست نصرآبادی، مژگان میرزا، ماریه حسینی، آذرمیدخت شهاب صفحات 3661-3672

  مقدمه:

  بیماری­های قلبی عروقی جزو بیماری های مزمن است. این نوع بیماری­ها به خاطر ماهیتی که دارند باعث مسائلی در کیفیت زندگی و پریشانی در بیماران می­شوند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی بر کیفیت زندگی و پریشانی بیماران قلبی انجام شد.

  روش کار:

  روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه آماری بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهر تهران به­صورت دردسترس 32 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه­های پژوهش شامل کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) بود. کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی به مدت ده جلسه برای گروه آزمایش اعمال شد.

  نتایج:

  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات پس­آزمون کیفیت زندگی و تحمل پریشانی بیماران قلبی در گروه آزمایش به طور معنی­داری بیشتر از گروه کنترل بود (005/0 ≤p).

  نتیجه ­گیری:

  بر اساس نتایج، کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی در بهبود کیفیت زندگی و تحمل پریشانی بیماران قلبی موثر بود، لذا می‌توان از آن به‌عنوان روش درمانی مکمل در کنار روش‌های پزشکی در راستای ارتقای وضعیت روانشناختی (افزایش کیفیت زندگی و تحمل پریشانی) بیماران عروق قلبی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: بیماران قلبی، ذهن آگاهی، کیفیت زندگی، تحمل پریشانی
|
 • Structural Equation Modeling Approach in Explaining the Relationships Between a Resistant Mind and Personal Values with Burnout
  Elham Manteghian, Hayede Saberi *, Simin Bashardoust Page 1
  Introduction

  In the military workplace, burnout has been considered by researchers but its relationship with the resilient mind and personal values has been neglected. Therefore, the aim of this study was to investigate the structural equation modeling approach in explaining the relationship between resilient mind and personal values with burnout.

  Methods

  The method of this research was descriptive and one of the examples of correlation schemes. In this study, 400 people (382 men and 18 women) from the military working in the army air force headquarters participated as a research sample. Participants were asked to complete the Maslach Burnout Questionnaire (1991), the Maslach Burnout Questionnaire (1991), the Klaf Mental Strength Questionnaire (MTQ-48), and Sherry and Verma Personal Values (PVQ). The obtained data were analyzed by structural equation method.

  Results

  The results showed that the fit indices of the research model were in good condition (GFI <0.9) and resilient mind plays a mediating role in the relationship between personal values and burnout.

  Conclusion

  The results show that personal values, with the mediation of a resilient mind, predict the rate of burnout.

 • The effect of cognitive behavioral group therapy on experienc, expression, and control of anger quality of life, and severity of psoriasis
  Nazanin Zeinab Jaberzadeh, Mohammad Hosin Bayazi *, Vahid Mashayekhi Goyonlo, Miajid Anushiravani, Monavar Afzal Aghaei Page 2
  Introduction

  Numerous studies have emphasized on the psychosomatic origin of psoriasis and shown that the inhibition of negative emotions can be considered as important primary causes or accelerator factors in its course. Our study conducted with a psychodermatologic approach to investigate the effects of Cognitive Behavioral Group therapy (CBGT) on anger aspects, clinical manifestations, and quality of life in patients suffering from psoriasis, and to find the relation of the changes of inner anger control and anger suppression with the changes of clinical manifestations. 

  Materials and methods

  This quasi-experimental research was performed during October 2019 to February 2020 on 30 patients involved in cutaneous psoriasis in Mashhad. After obtaining informed consent, the patients divided into control and trial groups by randomized allocation. The State–Trait Anger Expression Inventory II (STAXI-II), dermatology life quality index (DLQI), and Psoriasis Area Severity Index (PASI) were assessed for both groups at the beginning of study. The patients in both groups received classic medication by dermatologist prescription for 8 weeks, and 10 sessions of 90 minutes CBGT were performed just for 15 patients in the trial group. At the end of the study, STAXI-II, DLQI, and PASI were assessed again and the data were analysed. 

  Results

  According to the results of this study, CBGT could significantly decrease the Feeling Angry, Anger Expression–In, and Anger Control–Out, and could meaningfully increase the Anger Control–In, improve the quality of life, and decrees the PASI Score in patients with psoriasis in comparison to the control group. Also a positive correlation was found between the changes of Anger Expression–In with changes in PASI Score, and a negative correlation was found between the changes of Anger Control–In with changes in PASI Score in all the participants.

  Conclusion

  These findings points out to the major effects of mind-body concerns in treatment of psoriatic patients and shows that the CBGT is an effective method to improve their psychological, physical and social health.

  Keywords: Psychodermatology, Cognitive behavioral group therapy, Psoriasis, Anger
 • Serological Investigation Of Anti- Toxocara Antibodies in Epileptic Patients with ELISA Method
  Razieh Nejati Hoseini, Fariba Berenji *, Shirzad Gholami, Mehdi Zarean, Mahmoud Mahmoudi, Fariba Zemorshidi, Elham Moghaddas, Bibi Razieh Hosseini Farash, Mohsen Najjari, Omid Ahmadi Page 3
  Introduction

  Epilepsy is one of the most common neurological disorders. Examination of infectious agents indicates the role of some parasites, including toxocara, in causing epileptic seizures. Because toxocariasis is a preventable zoonotic worm infection, its detection and treatment can prevent the secondary consequences of epilepsy, including seizures. This study was performed for the first time in Khorasan Razavi province to determine anti- toxocara antibodies in epilepsy patients.

  Materials and Methods

  The study was performed on 60 patients with epilepsy who were examined and confirmed by a neurologist and after obtaining informed consent and completing the demographic questionnaire, the patient's blood samples were collected and serums were tested for anti- toxocara antibodies by ELISA method.

  Results

  The results of ELISA were positive in 1 patient (1.67%).Conclosion: The prevalence of antitoxocariasis in patients with epilepsy in Mashhad is very low. It is unlikely that the clinical signs of the disease and the damage to the nervous system of these patients can be related to Toxocara in this area. In addition, no significant relationship was observed between the prevalence of toxocariasis and epilepsy in Khorasan Razavi province.

  Keywords: Toxocariasis, Epilepsy, ELISA, Khorasan razavi
 • The relationship between personality traits and academic performance with internet addiction among secondary school boy students
  Adib Memar, Mohsen Rasouli *, Azizullah Tajikesmaeili Page 4
  Introduction

  An investigation to the predisposing factors resulting in addictive use of internet among students for eliminating such behavior and its consequences seems highly important. Hence, the purpose of the present study was to determine the relationship between personality traits and academic performance and internet addiction of high school second period students in Bijar, Iran. Materials &

  Methods

  The method of the study was correlational descriptive. The statistical population of the study was all male students of high school second period in Bijar in 1397-98 academic year (2018-19). The sample of the study included 310 participants selected through random cluster sampling. Young Internet Addiction Test (IAT), Revised NEO Personality Inventory (NEO-FFI), and students’ average as the criterion for academic performance were all used for data collection.

  Results

  There was a positive and significant relationship between neuroticism and internet addiction (r=0.29, P<0.01), a negative and significant relationship between extraversion and internet addiction (r=-0.24, P<0.01), a negative and significant relationship between agreeableness and internet addiction (r=-0.24, P<0.01), and a negative and significant relationship between consciousness and internet addiction (r=-0.41, P<0.01). The findings also indicated that there was a negative and significant relationship between academic performance and internet addiction (R=-0.12, P<0.05). Also conscientiousness (P = 0.01, β = -0.40) in negative and neuroticism (P <0.01, β = 0.16) were able to predict Internet addiction positively.

  Conclusions

  Personality traits of students and their weak academic performance play a role in addictive behaviors such as internet addiction.

  Keywords: Internet addiction, Personality traits, Academic performance, Students
 • Right Ventricular Remodeling Following Intense and Prolonged Endurance Training
  Javad Norouzi *, Rahman Soori, Ali Akbarnejad, Siroos Choobineh Page 11
  Introduction

  Despite the numerous cardiovascular benefits of exercise training, the exercise induced-right ventricular arrhythmogenic cardiomyopathy (ARVC) hypothesis has raised concerns in recent years about participating in intense and prolonged endurance exercise. Therefore, the present study aimed to investigate the structural, histological and functional remodeling of the right ventricle following intense and prolonged endurance training

  Method

  Twenty 4-week-old male Wistar rats were randomly divided into control and training groups. The training protocol began with a progressive 4-week program with a frequency of three sessions per week for preparation, followed by a 12-week program with a frequency of five sessions per week for 60 minutes per week at a speed of 36 meters per minute (approximately 90% of maximum heart rate). The functional and structural parameters of the right ventricle were examined using echocardiography, and collagen in right ventricular tissue was evaluated using the red picrosirius method 24 and 48 hours after the last training session, respectively.

  Findings

  At the end of the 16-week study period, histological investigation revealed widespread interstitial collagen deposition and disruption of myocyte architecture in the exercise group's right ventricular tissue. The exercise group exhibited significantly lower ejection fraction (EF), shortening fraction (FS), systolic (TAPSE), and diastolic (E' wave) function of the right ventricle than the control group, according to echocardiographic findings.

  Conclusion

  The present study showed that intense and prolonged endurance exercise may cause pathological changes, including fibro-fatty replacement of cardiomyocytes and dysfunction in the right ventricle, and may lead to fatal ventricular arrhythmias.

  Keywords: Right ventricular, Arrhythmogenic cardiomyopathy, Intense, prolonged endurance exercise, Remodeling
 • Comparison of Family Function, Family Communication and Body Image Satisfaction Among Obese and Normal Girl Students in Shahrekord
  Zabihollah Kavehfarsai *, Mohammad Rabiei Page 13
  Introduction

  There is mounting evidence that family functioning and Communication are linked to childhood overweight and obesity, and that both of these are associated with health-related behaviours and adverse health outcomes in children and adolescents. Therefore, the present study aimed to comparison of family Function, family communication and body image satisfaction among obese and normal girl students in Shahrekord

  Materials and methods

  This descriptive study was conducted using the causal-comparative on all the first- and second-year high school girls in the academic year 2019 in Shahrekord Province, Iran. In total, 346 individuals were selected via multistage random cluster sampling for the normal students and purposive sampling for the obese students. Data were collected using General Functioning Scale, Family communication scale and body satisfaction scales. Data analysis using the multivariate analysis of covariance.

  Results

  The normal students had higher family Function, family communication and body image satisfaction scores compared to the obese students, with a significant difference in this regard (P < 0.004/).

  Conclusion

  The main message of this research is probably related to families with obese adolescents, counselors and psychologists. It can be concluded that both in the prevention and treatment of obesity, family function and communication can be considered. Also, during adolescence, overweight and obese people have very low satisfaction with their body image.

  Keywords: Family function, Family communication, Body image satisfaction, Overweight, Obesity
 • Meta-analysis of factors affecting nurses' workload
  Mahbobeh Montazer Ataei *, Hossein Karimi Monaghi, Meysam Ghavidel, Atena Grivani Page 17
  Introduction

  Nurses are the largest group of service providers in the health system and should have a good quality of life to provide care to patients in a desirable way. The workload in the nursing profession is a critical issue. This study aimed to meta-analyze the factors affecting workload among nurses.

  Material and Methods

  The research method is a systematic quantitative review. The statistical population is the articles of reputable scientific journals in 1389 to 1399 and 2010 to 2020 in domestic databases such as Normgaz, SID,, Civilica , MagIran and reputable foreign databases such as Scopus, Elsevier, Google Scholar and Science Direct. In this research, Sandlowski and Barroso have been used. The number of samples has reached 13 articles. The effect size ratio was beta coefficient, correlation.

  Results

  The result with meta-analysis software (CMA 2) showed that the factors affecting the workload of nurses with an average effect size of 0.225 were obtained. The results of the meta-analysis also showed that job control with an effect size of -0.39 and cheerfulness with an effect size of -0.32 had the most inverse effect and gender with an impact factor of 0.839, and motivation with an impact factor of 0.783 had the most direct effect on It has nurses' workload.

  Conclusion

  Nurses face a heavy workload due to the increasing population and labour shortage. In many cases, the workload that needs to be done is beyond the reach of nurses and puts a lot of pressure on people.

  Keywords: Workload, nursing activities, Meta-analysis
 • Effectiveness of social-emotional skills training and stress management on general health in high school students
  Asgar Poursalehi, Malek Mirhashemi * Page 18
  Introduction

  The aim of this study was to increase general health based on teaching social-emotional skills and stress management in high school students.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental with a pretest, posttest design with a control group and a two-month follow-up period. The statistical population of the study included high school students in Tehran's 15th district of education in the academic year of 1998-99 (15 students in the experimental group of emotional-social skills training, 15 students in stress management training and 15 students in the control group). They received a separate form in 7 sessions of 90 minutes. The questionnaires used in this study included the academic procrastination questionnaire (Riding, 2011) and general health questionnaire 28 (GHQ- (Goldberg, 1979)). Repeated measurements and Bephrone follow-up post hoc test were analyzed.

  Results

  The results showed that emotional-social skills training and stress management have a significant effect on increasing the mental health of high school students (p <0.001). In addition, the results of the follow-up test showed that there was a significant difference between the effectiveness of these two interventions (p <0.001) and stress management training had a greater effect on mental health of the students than emotional-social skills training.

  Conclusion

  The findings of this study indicated that the training of emotional-social skills and stress management can be used as an effective training to increase mental health.

  Keywords: Emotional-social skills, stress management, General Health, Students
 • Comparison of family functioning and thought-action fusion in patients with obsessive-compulsive disorder, bipolar disorder and normal people
  Behzad Malehmir, Niloofar Mikaeeli *, Mohammad Narimani Page 20
  introduction

  Among the psychological problems, mood disorders and obsessive-compulsive disorder, due to their recurrent nature, impose exorbitant costs on society annually. In this regard, the present study was conducted to compare family functioning and thought-action fusion in obsessive-compulsive, bipolar and normal obsessive individuals.

  Materials and Methods

  The present study was a causal-comparative study. The statistical population of this study consists of all obsessive-compulsive and bipolar patients hospitalized and referred to Fatemi Hospital and psychiatric clinics in Ardabil in January and February 2017 and June and July 2016 who received obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder from specialists. From this statistical population, 40 obsessive-compulsive individuals, 40 bipolar individuals and 40 normal individuals were selected by convenience sampling. The instruments of this study were Tavitian et al.'s family performance questionnaire (1987) and Rachman and Shafran (1998) thought-action fusion questionnaire. Data were analyzed using SPSS-25 software and multivariate analysis of variance.

  Results

  The results showed that people with bipolar disorder and obsessive-compulsive disorder have lower family functioning than normal people. Also, the mean scores of integration of thought and action in individuals with obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder were higher than normal individuals. (P <0/05)

  Conclusion

  . These results indicate that family dysfunction and blurring of the thought-action line increase the severity of obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder. Therefore, paying attention to this result in psychotherapy plans and specialized interventions can be effective.

  Keywords: Family function, thought-action fusion, Obsessive-Compulsive, Bipolar
 • A case report of a left testicular artery variation
  Reza Soltani, Fakhroddin Aghajanpour, Azar Afshar, Hojjatallah Abbaszadeh, Reza Mastery Farahani, Mohsen Norozian * Page 21
  Background

  The testicular artery is a branch of the abdominal aorta that originates below the origin of the renal artery at the level of the second lumbar spine. This artery has variations in its origin and pathway and may originate from the renal artery, internal or common iliac, higher levels of the abdominal aorta .The main artery is the testis feeder and plays an important role in the physiology of the testes, testicular surgery and the kidney. Testicular artery variation is associated with renal anomalies and variations.

  Case report

  During a posterior abdominal wall dissection, a 45-year-old man was observed in the department of biology and anatomy of shahid beheshti university of medical sciences after separating the parietal peritoneum from the posterior wall elements. the left testicular artery is separated from the left renal artery.

  Results

  Knowing these variations during testicular, kidney, abdominal and pelvic surgery is important to prevent complications such as kidney hypoperfusion.

  Keywords: Testicular artery, Variation, Left renal artery
 • Investigating the mediating role of parents' lifestyle in the process and content of the family
  Samere Valadan, Nadereh Sohrabi Shegefti *, Mahbobeh Chinaveh Page 23

  The purpose of this study was to investigate the mediating role of parents' lifestyle in the process and family content of male and female high school students in Shiraz. The present study was applied in terms of purpose and correlational in terms of how to collect descriptive information. In this study, according to the nature of hypotheses, correlation research can be considered as structural equation modeling (path analysis) in which the internal relations between variables in the form of model discovery and explanation and the purpose of the study is to investigate the relationship between structures The latent was exogenous and endogenous in the model. Data collection methods included family process and content questionnaires (Samani, 2005), as well as the Walker et al. (1987) Healthy Lifestyle Questionnaire. The statistical population included all male and female high school students in Shiraz in 1998-99. The sample size was selected by systematic random sampling using Cochran's formula, which was estimated to be 382 people. In order to analyze the data, descriptive statistical methods such as frequency distribution tables, mean calculation, standard deviation and inferential statistics including Pearson correlation test and path analysis were used. The results showed that parents' lifestyle is predictable based on the process and content of the family.

  Keywords: Family process, Family content, Parents' Lifestyle, shiraz
 • Effectiveness Of Mindfulness-Based Cognitive Therapy On The Health Anxiety And The Signs Of Post-Traumatic Stress In The Patients Recovered From Covid-19 With The History Of Hospitalization
  Mahdi Boloukian, Hamidreza Vatan Khah * Page 26
  Introduction and purpose

  Covid-19 can seriously damage the patients’ psychological, cognitive and emotional processes besides physiologic damages. Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on the health anxiety and the signs of post-traumatic stress in the patients recovered from Covid-19 with the history of hospitalization. 

  Method

  It was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the study included the patients recovered from Covid-19 with the history of hospitalization in the city of Tehran in the summer of 2020. 28 Covid-19-recovered patients with the history of hospitalization were selected through snowball sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 14 patients). The experimental group received eight seventy-five sessions of mindful-based cognitive therapy during a month. The applied questionnaire included health anxiety and post-traumatic stress signs. The data from the study were analyzed through ANCOVA method by SPSS statistical software 23.

  Findings

  The results showed that mindfulness-based cognitive therapy has had significant effect on the health anxiety and the signs of post-traumatic stress in the patients recovered from Covid-19 with the history of hospitalization (p<0.001) and led to the decrease of health anxiety and the signs of post-traumatic stress in them.

  Conclusion

  According to the findings of the present study it can be concluded that mindfulness-based cognitive therapy can be used as an efficient therapy to decrease health anxiety and post-traumatic stress signs in the patients recovered from Covid-19 with the history of hospitalization through employing techniques such as cognitive process modification, mindful attention and mindful behaviors.

  Keywords: Health anxiety, post-traumatic stress signs, mindfulness-based cognitive-therapy, COVID-19
 • The Formulation of a New English Language Teaching Method and a Comparison of its Effectiveness With that of the Conventional Way on the Motivation of English in a Girl's High School, District one in Tehran
  Helen Sedigh, Roya Kochak Entezar *, Parvaneh Ghodsi, Khadijeh Abolmaalee, Mansoreh Shahriyari Ahmadi Page 27

  The aim of this study was to develop a new English language teaching approachand compare its effectiveness with that of conventional instructionon the motivation of English. To this end, testing was carried out in a girl’s high school in Tehran. Type of applied research with a combined method that consists of two parts: qualitative and quantitative; In the qualitative part, the content analysis method has been used and experts have been used to determine the validity and validation of the formal and content validity of the protocol. In a small part of the quasi-experimental research design, it is a pre-test, post-test with a control group. The statistical population of the study includes the first female high school students in the first district of Tehran in the academic year 1399-1398, which, considering the inclusion criteria, 50 people were selected from them and then randomly divided into two groups: N) and the conventional method group (n = 25) were replaced and the training of the new and common method was performed in 14 sessions on both groups. English language motivation questionnaire was used to collect data and intra-group and extra-group analysis of variance were used for data analysis. The results showed that teaching in the new English language method was more effective in motivation than the conventional method in English. According to the findings of this study, it can be concluded that English teachers can use this method as a technique.

 • The Effect of Teaching Maternal-Fetal Attachment on the Boredom in First Pregnant Mothers
  lale shahidi, Sholeh Amiri*, Amir Ghamarani, Gholamreza Manshaei, Nafiseh Kashanizadeh Page 28
  Introduction and purpose

   

  First pregnancy can have damages and psychological as well as emotional distress for the mothers because of unfamiliarity with pregnancy experiences. Therefore the objective of the present study was to investigate the effect of teaching maternal-fetal attachment on the boredom in first pregnant mothers.

  Material and Methods

  the research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and forty-five-day follow-up period design. The statistical population included all first pregnant mothers in the city of Tehran in 2016. The samples under study were 30 first pregnant mothers with the age range of 25-35 years old who were selected through non-random sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups. After selecting the sample size and replacing them into experimental and control groups, the experimental group received nine ninety-minute sessions of comprehensive teaching of maternal-fetal attachment the embryo in a month while the control group didn't receive such intervention during the study process. The applied questionnaires in the present study included boredom scale (Fahlman et al, 2011). The data from the study were analyzed trough repeated measurement ANOVA method.

  Findings

  the results of data analysis showed that teaching maternal-fetal attachment has significantly influenced boredom (p<0.001).

  Keywords: Fetal attachment, Boredom, first pregnant mothers'
 • The Effectiveness of Integrated Package of Marital Relationship Enrichment and Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Marital Satisfaction and Relationship Beliefs in women with Addicted Spouse
  Azadeh Armanpanah, Inaz Sajjadian*, MohammadAli Nadi Page 29
  Background and Aim

  Considering the negative and comprehensive effects of addiction on marital dynamics of addicted persons and their wives, the study was conducted to determine the effectiveness of integrated package of marital relationship enrichment and mindfulness-based cognitive therapy on marital satisfaction and relationship beliefs in women with addicted spouse.

  Materials and Methods

  This is a semi-experimental study with pre-test, post-test, follow-up and a control group. The statistical population included all women with addicted spouse in Isfahan in 2019 that 22 women with addicted spouses referring to addiction treatment clinics and camps in Isfahan city were selected by available sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. The study instruments were Relationship beliefs inventory and Marital satisfaction questionnaires. Experimental group participated in eight 90-minute sessions of integrated package of marital relationship enrichment and mindfulness-based cognitive therapy but the control group did not receive any intervention. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.

  Results

  The results demonstrated that integrated package of marital relationship enrichment and mindfulness-based cognitive therapy the dimensions of psychological distress and the subscales of negative automatic thoughts in post-test and follow-up (p<0.05)

  Conclusion

  Based on the finding of this research integrated package of marital relationship enrichment and mindfulness-based cognitive therapy was effective on marital satisfaction and relationship beliefs in women with addicted spouse.

  Keywords: Marital satisfaction, Relationship beliefs, Marital relationship enrichment, Mindfulness-based cognitive therapy, Women with addicted spouse
 • Structural Equation Modeling Approach in Explaining the Relationships Between a Resistant Mind and Personal Values with Burnout
  Elham Manteghian, Hayede Saberi, Simin Bashardoust Page 30
  Introduction

  In the military workplace, burnout has been considered by researchers but its relationship with the resilient mind and personal values has been neglected. Therefore, the aim of this study was to investigate the structural equation modeling approach in explaining the relationship between resilient mind and personal values with burnout.

  Methods

  The method of this research was descriptive and one of the examples of correlation schemes. In this study, 400 people (382 men and 18 women) from the military working in the army air force headquarters participated as a research sample. Participants were asked to complete the Maslach Burnout Questionnaire (1991), the Maslach Burnout Questionnaire (1991), the Klaf Mental Strength Questionnaire (MTQ-48), and Sherry and Verma Personal Values (PVQ). The obtained data were analyzed by structural equation method.

  Results

  The results showed that the fit indices of the research model were in good condition (GFI <0.9) and resilient mind plays a mediating role in the relationship between personal values and burnout.

  Conclusion

  The results show that personal values, with the mediation of a resilient mind, predict the rate of burnout.

 • The effectiveness of Emotional Focused Couple Therapy on fear of intimacy and experiential avoidance couples with a stonewalling communication style in covid-19 pandemic
  Mohammad Entezari, PanteA Jahangir *, Farideh Dokaneifard Page 31
  Introduction

  Experiential avoidance and fear of intimacy are the characteristics of couples with a stonewalling communication style that poses a serious risk to the stability of life.

  Aims

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of EFCT on experiential avoidance and fear of intimacy of couples in Tehran with a stonewalling communication style in 1400 during the epidemic of Covid-19 pandemic.

  Method

  The present research is a quasi-experimental design with pre-test, post-test, follow-up and control group. The statistical population of this research was the stonewalling couples in Tehran in 1400 who responded positively to the invitation for cooperation in the present research in virtual networks. A total of 40 individuals (20 pairs) were selected by convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups. Participants in the experimental and control groups responded to the Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire(MEAQ) and Fear of Intimacy Scale(FIS) in three stages of pre-test, post-test and follow-up. Then, Emotional Focused Group Couple Therapy(EFGCT) was performed only for the experimental group in 10 online group sessions. Data were analyzed using ANOVA with repeated measure.

  Results

  The results showed that emotion-oriented couple therapy reduced the fear of intimacy and experimental avoidance and their components in couples with stone wall communication style (P <0.01).

  Conclusions

  Based on the results, attention to this approach in treatment programs and counseling as an effective method to reduce fear of intimacy and experimental avoidance of couples in Tehran with a stone wall communication style can be useful.

  Keywords: Emotion Focused Couple Therapy, Experiential avoidance, Fear of Intimacy, Stonewalling
 • The Effectiveness of attachment-based play therapy on alexithymia of children and their mother’s parental self-efficacy in divorced family in Tehran in covid-19 pandemic
  Leyla Zloghadrnia, PanteA Jahangir *, Farideh Dokaneifard Page 32
  Introduction 

  Traumatic events such as divorce play an important role in causing alexithymia in children and parental self-efficacy. Attachment-based play therapy focuses simultaneously on the child's emotions and parental effectiveness.

  Aims

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of attachment-based play therapy on alexithymia of children and their mother’s parental self-efficacy in divorced family in Tehran in covid-19 pandemic.

  Method 

  The present study is a quasi-experimental design with pretest, posttest, follow-up group. The statistical population of this study was mothers and their children in divorced families in Tehran in 1400 who responded positively to the invitation for cooperation in the present study in virtual networks. A total of 48 sample (24 children and 24 mothers) were selected by convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental groups received 10 sessions of attachment-based play therapy training but the control group did not receive any intervention. The collected data were analyzed using ANOVA with repeated measure. Results The results showed that attachment-based play therapy improved emotional malaise and its components in children and increased their mothers' parenting self-efficacy (P <0.01).

  Conclusions

  According to the results, attention to this approach in treatment programs and counseling as an effective method to reduce emotional distress in children and increase maternal self-efficacy of parents in divorced families can be useful

  Keywords: Attachment-Based Play Therapy, Divorce, Emotional Dysfunction, Parenting self-efficacy
 • Comparison of the effectiveness of play therapy and story therapy on depression and anxiety separation in children with leukemia
  Niyousha AlaeiFard, Hasan Ahadi*, Azim Mehrvarz, Farhad Jomehri, Shiva Doulatabadi Page 33
  Introduction

  Children with leukemia, in addition to physical problems, also suffer from mental problems, such as depression and separation anxiety; The aim of this study was to compare the effectiveness of play therapy and story therapy on depression and anxiety separation in children with leukemia.

  Methods

  The present study is a semi-experimental project with Pretest-Posttest-three-group follow-up. The statistical population of the present study included all children with leukemia who referred to the Mahak Center in 1398. In order to form three groups using purposeful sampling method, 45 children were first selected and 15 people were randomly assigned to the first experimental group, 15 to the second experimental group and 15 to the control group. Also, the follow-up phase was performed on all three groups three months after the test. The research data were analyzed using repeated measurement analysis of variance.

  Results

  The results of data analysis showed that compared to the control group, both treatments had a significant effect on depression and separation anxiety in children with leukemia (p <0.05). Play therapy also had a greater effect on depression and separation anxiety (p <0.05) than on storytelling.

  Conclusion

  The effect of play therapy on depression and separation anxiety in children with leukemia was higher than story therapy, so it is recommended to use play therapy.

  Keywords: Play therapy, story therapy, Depression, Separation anxiety, Leukemia
 • The effectiveness of cognitive behavioral therapy on quality of life in schizophrenic patients
  Zahra Mohammadi, Javad Khalaatbari, Shahrbanoo Ghahari, Mohammad Zarenezhad, Nahid Mahmoodi, Navid Kalani Page 34
  Background and aims

  Cognitive-behavioral therapy has been known as an effective psyco-educational method for improving the quality of life and reducing mental health disorders among patients. The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in quality of life in schizophrenic patients.

  Materials and Methods

  The population of this quasi-experimental study with the control group included all patients afflicted with chronic schizophrenia who were residual in Karaj care centers in 1394.Among these centers two were randomly selected. Then, among patients who met inclusion criteria, thirty were randomly selected and replaced in two groups; fifteen in experimental group and fifteen in control group. The experimental group received 8 sessions of cognitive-behavioral intervention but control group remained on the waiting list. Both groups completed Wisconsin Quality of Life Index (W-QLI), Client Questionnaire, at baseline and follow-up. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA) and by SPSS- 22.

  Results

  The findings suggest that cognitive-behavioral therapy does not affect the quality of life in schizophrenic patients (P< 0.05).

  Conclusion

  Cognitive-behavioral therapy is ineffective in improving the quality of life in schizophrenic patients.

  Keywords: Cognitive behavior therapy, Quality of life, Schizophrenia patients, Group therapy
 • The effectiveness of mindfulness training on reducing relapse syndrome in methamphetamine abusers
  Saeed Rahmani, Hasan Amiri, Karim Afsharinia Page 34
  Introduction

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness training on reducing relapse syndrome in methamphetamine abusers.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a 6-month follow-up phase. The statistical population of the study included all men abusing methamphetamine who referred to the Addiction Treatment Center in Kermanshah in 1397-98. By available sampling method, 30 people were selected and randomly assigned to two groups (mindfulness treatment, 15 people and Marix treatment, 15 people). Research instruments included a researcher-made demographic characteristics checklist and the Gorsky (1987) Addiction Relapse Warning Questionnaire. The collected data were analyzed using descriptive statistics, repeated measures variance and Ben Foroni post hoc test.

  Results

  The results showed that mindfulness therapy and matrix therapy in the post-test and follow-up stages had a significant effect on reducing relapse and its dimensions (feeling, thoughts, attitude and behavior). The results of Ben Foroni post hoc test also showed that mindfulness treatment was more effective than matrix treatment in reducing recurrence of consumption and its dimensions in different stages of assessment (P <0.05).

  Conclusion

  By using mindfulness therapy, we can have a positive effect on reducing relapse in methamphetamine abusers.

  Keywords: Mindfulness training, matrix therapy, Relapse, Methamphetamine
 • Elaheh Soleimani, Zahra Tanha*, Ali Akbar Malekirad, Davood Kordestani Pages 2624-2634
  Introduction

  The purpose of this study is to predict marital conflicts based on life skills and attachment styles mediated by sexual satisfaction and love story of couples.

  Methods

  The statistical population of this study included all couples who referred to counseling centers under the supervision of the Judiciary in Arak who had referred to these centers in a period of 6 months in 1398. The total statistical population was 600 couples (1200 people) and 146 couples (292 people) were selected as the statistical sample by available sampling method. Data collection tool: Hazan and Shiver Attachment Styles Scale Questionnaire (1993); Marital Conflict Scale Sanaei et al. (2000); Saatchi et al.'s Life Skills Scale (2010); The Larson Sexual Satisfaction Scale (1988) and the Sternberg Love Story Scale were standardized by (Alaei and Karami, 2007), all of which had validity and reliability. This study was a correlational study that was performed by structural equation modeling.

  Results

  The results showed that both sexual satisfaction and love story can play a mediating role in predicting marital conflicts based on life skills and attachment styles.

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that sexual satisfaction can balance the relationship between attachment styles and marital conflict and reduce the rate of marital conflict. Also, the love story in the relationship between life skills and marital conflicts can reduce these conflicts.

  Keywords: Attachment Styles, Sexual Satisfaction, Marital Conflict, Couples' Love Story, Life Skills
 • Nina Jamalomidi, Fariba Hassani *, Roya Kochakentezar Pages 3356-3568
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the difference between the effectiveness of emotional focused therapy and cognitive -behavioral therapy on quality of life in obese women with PCOS.

  Materials and Methods

  The statistical population consisted of all women with(pcos)in the age range of 20-40 who referred to IbnSina clinic in Tehran in  2019. The sampling method of this study was purposive sampling by matching and homogenizing based on celibacy, marriage, age and education and by random substitution in groups  were replaced.The research instrument was the Health-Related Quality of Life Questionnaire for Patients with PCOS developed by Cronin et al. 1998. After completing the pretest, the intervention groups received 9 sessions of intervention while the control group did not receive any intervention during this period.

  Results

  Data were analyzed using multivariate analysis of variance with repeated measures.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the mean scores of quality of life in terms of group membership (experimental groups and control group) in the post-test stage. Therefore, emotion-focused therapy and cognitive-behavioral therapy improved quality of life scores compared to the control group (P <0.05). Also there is no statistically significant difference between the effectiveness of emotion-based therapy compared to cognitive-behavioral therapy in quality of life. The results showed that the effectiveness of emotional-focused therapy and cognitive-behavioral therapy on quality of life in the follow-up phase was continuous. 

  Conclusion

  emotion focused therapy and cognitive-behavioral therapy is an effective way to increase the quality of life in obese women withPCOS.

  Keywords: Emotional-Focused therapy, Cognitive-behavioral therapy, Quality of life, Obesity, Poly cystic ovary syndrome
 • Hossein Babaeipour *, Alireza Vakilian, Mansor Sahebozamani, Fariborz Mohammadipour, Mahmood Sheikhfathollahi Pages 3404-3415
  Introduction

  A common complication in patients with stroke, sensory impairments is particularly proprioception. There is evidence that hydrotherapies due to challenging their sensory system and the balance and hydrotherapies is one of the curative methods of this illness. The purpose of this study was to evaluate the effect of 6 weeks of aquatic training on proprioception of ankle joint in patients with stroke.

  Materials and Methods

  This study is a randomized clinical trial (RCT). 30 available male patients with chronic ischemic stroke were randomly divided into 3 equal groups of 10 subjects including two groups of training (shallow and deep) and one control group. Interventional groups had the aquatic exercise therapy program that included 6 weeks (3 sessions of exercises per week) and the control group did not experience any aquatic exercise. All groups before and after the intervention to assess proprioception with a goniometer pedal and the data analyzed using analysis of covariance and the Tukey post hoc test were analyzed.

  Results

  The results showed that after adjustment for confounding proprioception before the intervention, the three groups, in terms of proprioception after the intervention, with no significant differences (P = 0.058).

  Conclusion

  Due to the lack of significant differences in ankle joint proprioception in the two groups is not recommended the protocol of aquatic training in this study could not be considered as a safe and new approach way to improve proprioception patients with chronic ischemic stroke regarded and used. Although it is possible to increase the duration or intensity of exercise and more exercise can affect the ankle joint proprioception.

  Keywords: Aquatic training, Stroke chronic ischemic, Proprioception of ankle joint
 • Fraidoon Kavoosi *, Masumeh Sanaei Pages 3416-3426
  Background

  Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer and the fourth cause of cancer death worldwide. It develops through multiple steps that results from the progressive accumulation of mutations and epigenetic modifications in tumor suppressor genes (TSGs) and oncogenes. Epigenetic modifications play a fundamental role in the regulation and transcription of gene expression. These modifications involve DNA methylation of promoter regions, histone modifications, and non‐coding RNAs (ncRNAs) interventions. Histone modification and DNA methylation are involved in a complex network to maintain gene silencing lead to tumorigenesis. DNA methylation is methylated by DNA methyltransferases (DNMTs), which transfer the methyl group from S-adenosylmethionine (SAM) to generate patterns of genomic methylation that silence genes. In this review, we discuss the current and fast-growing knowledge about the contribution of the hypermethylation of several TSGs toward an understanding of molecular mechanisms of CRC.

  Methods

  For this review article, the eligible studies were obtained by searching PubMed, SCOPUS, NCBI, and Ovid database with the MeSH terms combined with free terms.

  Results

  We found evidence that DNA methyltransferases can induce DNA methylation in tumor suppressor genes (TSGs) resulting in cancer induction.

  Conclusion

  The downregulation of TSGs expression might be responsible in promoting cancer induction.

  Keywords: Epigenetics, Methylation, Gene expression, Colorectal cancer
 • Milad Shirkhani, Negar Miri * Pages 3427-3439
  Background

  The aim of research was comparison the effectiveness of dialectical behavior therapy, drug therapy and their combination methods on alexithymia and emotion regulation difficulty in women with postpartum depression.

  Materials and Methods

  This study was a semi-experimental with a pre-test and post-test design. Research population was women with postpartum depression that referring to health and care centers of Mashhad city in 2018 year. 45 people selected by available sampling method and simple random method with lottery assigned to three groups of 15 people. The first group received 8 sessions of 90 minutes of dialectical behavior therapy, the second group received 200 mg Fluoxamine per day and the third group received a combination of both methods. The research instruments were the questionnaires of Toronto alexithymia (Bagby & et al, 1994) and difficulty in emotion regulation (Gratz & Roemer, 2004). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance and Bonferroni post hoc test methods.

  Results

  The findings showed that dialectical behavior therapy and combined methods in compared with the drug therapy significantly led to reduce the alexithymia and emotion regulation difficulty in women with postpartum depression, but there was no significant difference between the dialectical behavior therapy and combined methods in reducing their alexithymia and emotion regulation difficulty (p<0/05).

  Conclusion

  Therefore, it is suggested to reduce the alexithymia and emotion regulation difficulty of women with postpartum depression used from dialectical behavior therapy method.

  Keywords: Dialectical behavior therapy, Drug therapy, Alexithymia, emotion regulation difficulty, Postpartum Depression
 • Vahid Sepehr, Mahshid Emamypour, Zahra Sharifi, Seyed Mohammad Mousavi, Farnood Rajabzadeh, Nazgol Behgam, Elnaz Vafadar Moradi * Pages 3440-3446
  Introduction

  Psoriasis is a chronic inflammation of the skin-immune system characterized by arterial erythematous plaques. Carotid artery intima measurement can be a tool for early detection of atherosclerosis in the pre-occlusion stage and has clinical signs.Material&

  Method

  This case-control study was performed on 30 patients with psoriasis and 30 control people aged 20 to 60 years who referred to the dermatology clinic at 22 Bahman Hospital in Mashhad during 2018-2019 , sampling was performed by available method. After explaining the research process and obtaining patients informed concept, data was recorded in the checklist.Radiologist colleague of this study using ultrasound for a Carotid-Intima Media Thickness (CIMT) measurement. In this study of SPSS16 and statistical tests of Anova, Man Whitney, and Pearson were used to analyze the data.

  Findings

  CIMT was found in patients and the control group at 0.059 ± 0.51 and 0.047 ± 0.47 mm, respectively ( p value= 0.010). Pearson correlation coefficient did not report a significant relationship between mean CIMT in patients with age, sex and BMI.

  Conclusion

  Since CIMT has been reported to be significantly higher in patients with psoriasis, stricter control of other risk factors for atherosclerosis than others and stricter control of inflammation in these individuals are necessary.

  Keywords: Psoriasis, Carotid intima-media thickness, Ultrasonography, Body Mass Index (BMI)
 • Shina Zeinali, Bahman Akbari *, Abbass Sadeghi, Leila Moghtader Pages 3447-3463
  Introduction

  The main purpose of this structural model was the relationship between transformational capital, educational expectation and academic well-being, behavioral inhibition mediated by parental psychological control in students volunteering to enter universities. The method of the present study is descriptive-correlational. 

  Material and Method

  The statistical population of the present study includes all male and female students volunteering to enter the university in District 1 of Rasht in 1398 in the number of 1560 people. The sample size was 500 people (236 boys and 264 girls). Sampling was done by cluster random sampling. Data collection tools include 7 scales: 1- Skels and Benson (2005) Transformational Capital Questionnaire, 2- Sonnes et al.'s (2010) Psychological Control Questionnaire, 3- Date and Lumbar Education Expectancy Scale (1396) 4- Welfare Scale Tominen-Sweeney et al. (2012). 5 - Behavioral Inhibition Scale includes Adult Scale (2005), used to analyze data obtained from Kolmogorov-Smirnov tests, factor analysis test and structural equation modeling Has been. 

  Results

  Findings showed that there is a relationship between transformational capitals with mediation of parental psychological control through behavioral inhibition, between transformational capitals with mediation of parental psychological control through academic well-being (P <0.01). There is also a relationship between education expectation mediated by parental psychological control through behavioral inhibition, and between education expectation mediated by parental psychological control through academic well-being. (01/0> P). 

  Conclusion

  In a general conclusion, it can be said that since the two variables of academic hope and academic well-being - as the first effective variables - affect both the objective and subjective dimensions of academic achievement, they can be considered as the most important factors in the process. Academic counseling should be considered. Therefore, creating and strengthening a positive academic self-concept in students by providing positive feedback and verbal reinforcements; it is also suggested to increase academic skills through methods of increasing concentration, study and learning methods, overcoming entrance exam anxiety with different behavioral and cognitive methods.

  Keywords: Transformation Capitals, Study Hope, Academic Welfare, Behavioral Inhibition, Parental Psychological Control, University Admission Volunteers
 • Shiva Soltani, Fariba Hasani *, Fatemeh Golshani, Roya Koochakentezar Pages 3464-3479
  Introduction

  The aim of this study was to develop a structural model of quality of life of heart patients based on the Center for Health Control and Disease Perception with the mediating role of mood dysphoria and cognitive flexibility.

  Material and method 

  The method of this study was descriptive-correlation. The statistical population of the study included all heart patients referred to Shahid Rajaei Hospital, Tehran Heart Center and Khatam Al-Anbia Hospital in Tehran. A total of 281 patients were selected by convenience sampling and answered the Minnesota Quality of Life Questionnaire for Patients with Heart Failure, the Short Disease Perception Questionnaire, the Health Center Multidimensional Scale, the Cognitive Flexibility Questionnaire, and the Toronto Mood Dysfunction Scale.

  Results

  Data analysis using structural equation modeling showed that the structural model of quality of life of heart patients based on health control and disease perception with the mediating role of mood dysphoria and cognitive flexibility fits. Also, there is a positive and significant relationship between health control center, disease perception and cognitive flexibility with quality of life (P <0.05), negative and significant relationship between mood distress and quality of life (P <0.05), between health control center and perception. Disease has a negative and significant relationship with quality of life (P <0.05) and there is a positive and significant relationship (P <0.05) between health control and disease perception with cognitive flexibility.

  Conclusion 

  As a result, paying attention to the psychological dimensions and characteristics of patients with heart disease can bring a better understanding of this disease for patients and increase the quality of life.

  Keywords: Quality of life, health control center, disease perception, mood dysphoria, Cognitive flexibility, heart patients
 • Seyyade Fatemeh Alimoradi Astane, Javad Khalatbari * Pages 3481-3493
  Introduction

  The aim of this study was to compare the effectiveness of imaging therapy through information reprocessing and coherent memory therapy on life expectancy and quality of life in the elderly. The research method was quasi-experimental with a control group with pre-test, post-test and quarterly follow-up.

  Method 

  The statistical population of this study included all people aged 60 years and older living in a nursing home located in Gilan province. Sixty eligible individuals were selected based on inclusion and exclusion criteria and by simple random sampling and were replaced in experimental and control groups. Data collection tools were Snyder Life expectancy scale (1991) and Dehshiri et al. (2008) Loneliness Questionnaire. Both experimental and control groups were pre-tested using research tools. Then, cohesive harmonization intervention was performed in six sessions and illustration intervention through information reprocessing was performed in seven sessions for their own experimental groups. At the end of the intervention, both experimental and control groups were post-tested using research tools. Data were analyzed using analysis of covariance.

  Results 

  The results showed that the treatment of coherent reminiscence was more effective than imaging through information reprocessing in increasing the life expectancy variable (P <0.05). Also, the treatment of coherent memory and imagery through information reprocessing have equal effectiveness in increasing the quality of life variable (P <0.05). These results were maintained at quarterly follow-up.

  Conclusion

  Due to the greater effectiveness of reminiscence on life expectancy, it is suggested that this intervention be considered as a technique with easy implementation by mental health experts in nursing homes.

  Keywords: information processing information, coherent reminiscence, Life expectancy, Quality of life
 • Mojgan Asadi Loyeh, Eghbal Zarei *, Abdul Vahhab Samavi, Kobra Hajalizadeh Pages 3494-3504
  Introduction

  The aim of this study was to compare the effectiveness of treatment based on Adler lifestyle and hope therapy on psychological cohesion and empathy in patients with multiple sclerosis in Tehran.

  Material and Method

  The study method was quasi-experimental with pre-test and post-test-follow-up design with control group. The statistical population of this study included all men and women with multiple sclerosis who had filed in the Tehran MS Association. Using available sampling method, 45 patients were selected and randomly and equally divided into three groups of hope therapy, Adler-based lifestyle therapy and control group. Data collection tools were Antonovsky (1993) Mental Cohesion Scale and Davis Empathy Questionnaire (1983). The experimental groups underwent eight two-hour sessions of hope therapy intervention and Adler lifestyle intervention and the control group did not receive any intervention.

  Results

  Data analysis using multivariate analysis of covariance showed that hope therapy is effective on psychological cohesion and empathy in patients with multiple sclerosis (P <0.01). Adler lifestyle therapy is effective on psychological cohesion and empathy in patients with multiple sclerosis (P <0.01). These results were maintained during the follow-up period.

  Conclusion 

  Counselors and psychotherapists are advised to use these therapies in the long run to increase the psychological cohesion and empathy of patients with multiple sclerosis.

  Keywords: Adlerian lifestyle, hope therapy, psychological cohesion, Empathy, Multiple Sclerosis
 • Seyed HoseinMansouri, Hasan Esmaelpour*, Hamid Reza Saeed Nia Pages 3505-3516
  Introduction

  Recent research has further examined medical tourism, so the present study was conducted to provide a medical tourism marketing model using the foundation data approach, Therefore, the aim of this study was to design an emotional attitude model in customers' purchasing decisions in Service markets.

  Methods

  The approach of this study was qualitative and used the foundation data approach. The statistical population of this study includes managers, experts, physicians of public and private hospitals in Tehran, medical assistants of the university who had a managerial background in hospitals and medical tourism centers in Iran and the researcher was satisfied with 15 nterviews.

  Results

  The researcher presents his research in the form of a model including six dimensions, satisfaction with the brand of the tourism center, trust in the brand therapy of the medical tourism center, diversity of medical services, marketing of medical tourism, appropriate treatment package, loyalty to the brand of the medical center, and thirty-one sub-dimensions has done.

  Conclusion

  It seems that the empowerment of experts in international patient units, the development of professional skills of the medical department, the management of medical tourism agents, the promotion of international marketing and advertising, quality and cost monitoring and management, attention to the standards of the Ministry of Health and Medical Education and "International and joint national and international cooperation agreements with medical tourism stakeholders can facilitate the development of medical tourism.

  Keywords: Marketing, Tourism Marketing, Medical Tourism, Grounded Theory
 • Mahnaz Farshchiyan Yazdi, Zahra Bagherzadeh Golmakani *, Ahmad Mansouri Pages 3517-3531
  Introduction

  The main purpose of this study was to compare the effectiveness of skills training based on emotionally focused approach and self-compassion on marital conflicts and differentiation of self of women affected marital infidelity.

  Materials and Methods

  It was a quasi-experimental study. The statistical population included all women affected marital infidelity Mashhad during 2019-2020. A statistical sample of 45 women referred to counseling centers and were selected available sampling and were randomly assigned to experimental and control groups (15 people in each group). The intervention groups received emotionally focused training and self-compassion separately for 8 sessions of 90minutes and the control group was on the waiting list.Sanai Marital Conflict Questionnaire (2000) and The Differentiation of Self-Inventory Revised(DSI-R) of Skowron and Schmitt (2003) were used to collect data. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that training in emotion-focused approach and self-compassion skills has a significant effect on marital conflicts and differentiation of self of women affected by marital infidelity (p <0.05). In addition, the results of post hoc test showed that there was a significant difference between the effectiveness of these two interventions (p <0.05) and the effect of training emotionally focused approach skills towards self-compassion in the variable of differentiation of self was significant.

  Conclusion

  Findings showed that teaching an emotionally focused approach increasing emotional awareness and awareness of agency in experience and change processes can be used as an effective training to improve the interaction patterns of women affected marital infidelity.

  Keywords: emotionally focused, Self- Compassion, MaritalConflicts, Differentiation of self, Marital Infidelity
 • Susan Abgineh Esfandiyari, Maghsoud Peeri *, Mohammad Ali Azarbayjani Pages 3532-3545
  Background

  Consumption of fried foods and heated oils is spreading rapidly, which has become a nutritional problem in today's society. This study aimed to determine the effect of a course of aerobic training and octopamine supplementation on the expression of DRP, MFN-1, and cytochrome C genes in the heart muscle of rats fed with deep-fried oils.

  Material and Methods

  thirty 8-week-old Wistar rats with an average weight of 200 to 250 g were randomly divided into 5 groups (6 each) including healthy control (C), consumption of deep-fried oils (DFO), consumption of deep-fried oils + exercise aerobics (DFO+T), Deep Fried Oils Consumption + Octapamine Supplement (DFO+O), Deep Fried Oils Consumption + Aerobic Exercise + Octapamine Supplement (DFO+TO). During the study period, deep heated oils were fed orally (gavage, 10 ml/kg) to the rats for 4 weeks. 81 µmol/kg octopamine was injected intraperitoneally into the supplement groups. Rats in the exercise training group also trained on a moderate-intensity treadmill of 50% vo2max in the first week and 65% vo2max in the last week.

  Results

  The expression of DRP and cytochrome C genes increased due to oil consumption and decreased due to exercise and octopamine supplementation. Also, the lowest DRP and cytochrome C gene expression was observed in the DFO+TO group. Consumption of deep heated oil significantly reduced the concentration of MFN-1 and aerobic exercise and concomitant use of octopamine supplementation increased the expression of the MFN-1 gene compared to other groups. The interaction effect of the two variables of exercise and supplementation was not significant.

  Conclusion

  It is possible that aerobic exercise + octopamine in combination can modify the destructive effects of deeply heated oils on the mechanism of myocardial dynamics of the heart muscle by modulating the DRP, MFN-1, and cytochrome C genes.

  Keywords: Aerobic training, Octopamine, Deep-fried oil, Mitochondrial dynamics
 • Zahra Bahari, Kiyanoush Zahrakar *, Zabih Pirani Pages 3569-3583

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of relationship enhancement program training with solution focused brief tuning on relationship maintenance strategies. This experimental study was conducted with a pretest – posttest design with control group and followed – up for one and half months. The statistical population of this study included all couples referred to divorce in Karaj city in year 2020 – 2021 and 21 couple with low relationship maintenance strategies were considered as the sample size in two experimental groups (each group consists 7 couples). The experimental groups underwent Gurny’s relationship enhancement program (7 sessions,90 minutes long) and the solution – focused Brief tuning (7 session 90 minutes), but the control group received no trainings and remained on the waiting list to collect data relational maintenance strategies (RMSM) (Staford, 2000). Data analysis was performed using SPSS – 24 software in two sections: descriptive and inferential (analysis of variance with repeated measures and bonferroni). The results of the study shows that both types of treatment in post – test and the follow up had a significant effect on relational maintenance strategies (P<0/05). Also relationship enhancement training had stronger effects on covert relationship maintenance (P<0/05) based on the results of this study, it could be concluded, the relationship enhancement training and solution focused Brief tuning could be used as a treatment to improve covert relationship enhancement in family counseling and couple therapy settings.

  Keywords: Relationship Enhancement, Solution focused, Covert relational aggression, Relationship maintenance, Divorce
 • Shima Abbas Nejad, Zahra rezvani* Pages 3584-3609
  Introduction

  The inherited pattern of Parkinson's disease varies depending on the gene being altered, which is dominated by both autosomal and autosomal recessive forms. Mutations in Parkinson's disease genes cause mitochondrial dysfunction, oxidative stress, protein accumulation, and autophagic stress. In most patients, mutations in different genes, epigenetic factors, environmental factors, age, or a combination of these factors are among the main causes of the disease.

  Methods

  For bioinformatics analysis, first, all the genes and mutations of this disease were extracted using HGMD server. Then, using POLYPHEN and SIFT site, the effect of mutations in the disease was investigated separately. Common mutations were extracted and analyzed statistically.

  Results

  The results showed that the genes LRRK2, SNCA are inherited with the dominant autosomal inheritance pattern and PARK7, PARK2, PINK1 with the autosomal recessive pattern inherited from the patient's parent. All mutations extracted from the Polyphen and Sift 181 databases included 18 mutations in the parkin gene with 38 known mutations, but the most destructive damage was found in the LRRK2, PINK1, and then PARKIN genes.

  Conclusion

  Over the past 10 years, the etiological conceptions of Parkinson disease have changed from an almost solely environmental mechanism to a complex disorder with major genetic contributors. Identifying responsible mutations in specific genes, particularly α-synuclein, Parkin, PINK1, DJ-1 and LRRK2, has revealed better understanding of Parkinson's disease's clinical and made pathological changes with implications for patient treatment, management and future study.

  Keywords: Parkinson disease, Genetic, Mutation, Park genes
 • Siavash Khodaparast, Nasrin Ghorbanezhad, Vahid Bakhshalipour*, Hassan Abdi Pages 3610-3623
  Introduction

  Adolescence is the most important period for the formation of healthy habits and behaviors, and in order to eliminate body image disorders, exercise can be used as a low-cost and low-complication solution, and in the meantime, a person's perception of self-efficacy and self-esteem. It can be effective. Therefore, this study was conducted to investigate the role of body image, self-efficacy and self-esteem in sports participation of female high school students in Lahijan.

  Methods

  In this descriptive-correlational study, 216 students from Lahijan city were selected. Data were collected from Gale (1983), Bodybuilding et al. (1990), Scherer et al. (1982) and Rosenberg (2006) self-efficacy questionnaires using SPSS and PLS software and with the help of tests. They were statistically analyzed.

  Results

  The mean and standard deviation of the age of the research units is 17.19 17 8.4 years. The mean score of sports participation was 36.23 and body image was 3.42 at a good level, self-efficacy was 3.56 and self-esteem was 3.62 above the mean level. There was a statistically significant relationship between body image, self-efficacy and self-esteem with sports participation of female students. There was (p˂0 / 001).

  Conclusion

  Body image directly plays a positive and significant role in the level of sports participation of female students, and the role of self-efficacy and self-esteem simultaneously facilitate the relationship between body image and sports participation in a positive and significant way.

  Keywords: Physical Satisfaction, Self-Efficacy, Self-Esteem, Students
 • Zohre Taghiabadi *, Nafiseh Sadat Naghavi Pages 3624-3632

  Coronavirus (COVID-19) pandemic disease is a 21st century disease with the common symptoms of fever, cough and shortness of breath is a major global threat to public health and causes a significant percentage of deaths worldwide. COVID-19 disease is spreading day by day and has affected most countries in the world so far. Strengthening the immune system is one of the most important ways to fight this disease and vitamins such as vitamin A are from the elements for immune system enhancement. Due to the special role of vitamin A in the body, its deficiency may lead to increasing the burden of infectious diseases, especially in high-risk groups. Vitamin A has a therapeutic role in diseases of the respiratory system and its mucosal cells. The present review study aimed to investigate the effect of vitamin A on the treatment of infectious diseases especially the respiratory disease caused by COVID-19 and strengthen of the immune system. In this narrative review article, databases, Google scholar, PubMed and SID were searched and sources were extracted from 1998 to 2020. In the present study, 41 articles and books were reviewed. The results of study showed that vitamin A deficiency during the day seems to weaken the body against viral infections such as COVID-19 and has a negative effect on strengthening the immune system. Consuming as much vitamin A can be effective on the inhibition of viral infections and have effects on acute respiratory diseases treatment including the infection caused by viruses such as COVID-19 and can strengthen the immune system. Therefore, suitable consumption of vitamin A is proposed, especially in the COVID-19 pandemic.

  Keywords: Vitamin A, Covid-19 virus, strengthens the immune system
 • Fahime Pourhaji, Fatemeh Pourhaji, Nooshin Peyman * Pages 3634-3641
  Objective

   Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that infect humans. Despite some vaccines, non-pharmacological interventions are still an important option to prevent infection.The Health Belief Model (HBM) provides a good framework for examining preventive behaviors. The aim of this study was to investigate anxiety reactions to coronavirus based on the Health Belief Model. 

  Materials and methods

  It was a cross-sectional and online study after COVID-19 approval in Iran. The statistical population of this study was 200 residents of Mashhad who were randomly studied.The data collection tool was an online questionnaire and its validity and reliability were checked and confirmed.Data were analyzed using SPSS. In describing the data, mean indices, standard deviation, frequency distribution tables and graphs were used. Statistical data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov and Man-Whitney U, Kruskal-Wallis and Spearman tests.

  Result

    In this study, there is a significant relationship between anxiety reactions and health belief model instruments (P> 0.05), except for the structure of perceived benefits, which has no significant relationship with anxiety reactions. Radio and television are the main system of reminders.

  Conclusion

    The results showed that according to the HBM model, people perform better preventive behaviors when they feel exposed to the corona virus.

  Keywords: Anxiety reaction, Coronavirus, Health belief model
 • Soha Seyedi Abhari, Farzad Badmasti, Mohammad Mehdi Aslani, Mehdi Asmar, Leila Modiri * Pages 3643-3650
  Introduction

  The rapid emergence and spread of carbapenem resistant Acanthobacter baumannii has been reported worldwide. The aim of this study was to determine the pattern of antibiotic resistance and the frequency of carbapenemase-producing genes in Acinetobacter baumannii isolated from patients admitted to Tehran Teaching Hospital.

  Methods

  In the present study, 99 clinical isolates of Acinetobacter baumannii collected from a teaching hospital in Tehran were confirmed by biochemical tests and PCR. The pattern of antibiotic susceptibility was determined by disk diffusion and E-test. The frequency of carbapenemase producing genes was determined by PCR.

  Results

  The highest and lowest resistance were observed to ciprofloxacin (100%) and minocycline (21.2%) respectively. Also 97 strains (97.97%) showed MDR resistance pattern. In determining the minimum inhibitory concentration (MIC) of Acinetobacter baumannii isolates for imipenem antibiotic by E-test, 93.9% of the isolates were resistant and the MIC of imipenem for them was more than 8 μg / ml. In the study of the frequency of carbapenemase producing genes using PCR; The blaVIM gene had the highest frequency (94.9%) and blaOXA-58, blaOXA-143, blaKPC and bla IMP were not found in any of the isolates.

  Conclusion

  The results of the present study show that most isolates have been resistant to clinically important beta-lactam antibiotics used in the treatment of Acinetobacter baumannii infections. Further studies on the rational administration of the drug in the treatment of Acinetobacter baumannii  infections are suggested.

  Keywords: Acinetobacter baumannii, Antibiotic resistance, Carbapenemase, PCR
 • Roya Baratian, Majid Mirsadraie, Hadi Mohebalian, Hassan Borji * Pages 3652-3660
  Introduction

  Today, dendritic cells therapy has been used to treat various diseases. Several studies have been conducted on the positive effects of different helminthes through dendritic cell (DC) therapy in controlling allergic diseases.

  Objective

  This study aimed at using of dendritic cells for polarization of immune response to protective one using Marshallagia marshalli antigen, which can result in production of regulatory Tcell; so that these cells could suppress Th2 immune response and then alleviate the symptom of diseases.

  Materials and Methods

  In this experimental study, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from 15 patients with asthma and 10 healthy controls and were cultured. PBMCs were then converted to tolerogenic DCs through exposure to GM-CSF, IL-4 and Marshallagia marshalli antigen. Then, tolerogenic DCs were exposed to autologous T cells for five days and finally, the level of secreted IL-10 was measured.  

  Results

  The mean IL-10 level in the asthmatic and control groups was 143.2 ± 6.8, 135.4± 5.3    pq/ml, respectively. The results showed that IL-10 levels in both groups increased significantly (P≤0.001). Moreover, IL-10 levels in the asthmatic group were higher than the control group but this is not significant (P≥0.001).

  Conclusion

  These results indicate that M. marshalli antigen can create antigen-regulating dendritic cells  that increase the level of IL-10 and shift T lymphocytes to the regulatory type. It seems that this antigen parasite can be used in dendritic cell therapy to control allergic diseases.

  Keywords: Marshallagia marshalli, Dendritic cells, T-Lymphocytes, Asthma
 • Elahe Haghparast Nasrabadi, Mozhgan Mirza, Marie Hoseini, Azarmidokht Shahab Pages 3661-3672
  Introduction

  Cardiovascular diseases are among the chronic diseases. Due to their nature, these types of diseases cause quality of life problems and anxiety in patients. The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction on quality of life and anxiety in heart patients.

  Method

  The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. From the statistical population of cardiac patients referred to Tehran Heart Hospital, 32 people were randomly selected and randomly assigned to experimental and control groups. The research questionnaires included the quality of life of the World Health Organization (1996) and Simmons and Gahr (2005). Mindfulness-based stress reduction was applied to the experimental group for ten sessions.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that the post-test scores of quality of life and distress tolerance of heart patients in the experimental group were significantly higher than the control group (P≤0.005).

  Conclusion

  Based on the results, mindfulness-based stress reduction was effective in improving the quality of life and tolerance of heart patients, so it can be used as a complementary therapy along with medical methods to improve psychological status (increase quality of life and tolerance). Distress) patients used cardiovascular.

  Keywords: heart patients, Mindfulness, Quality of life, Anxiety tolerance