فهرست مطالب

جغرافیا و روابط انسانی - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، زمستان 1400)

مجله جغرافیا و روابط انسانی
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/16
 • تعداد عناوین: 21
|
 • محمدمهدی زینتی فخرآباد*، مصطفی عسگری مقدم صفحات 1-17

  با توجه به اهمیت موضوع آب و تاثیر آن بر ادامه حیات موجودات زنده و با در نظر داشتن شرایط فعلی منابع آبی کشور، پژوهش و مطالعه در این حوزه با رویکردی آینده نگرانه به منظور افزایش افق دید و ایجاد آمادگی برای مواجهه با شرایط احتمالی در آینده و نیز تدوین سیاست های اجرایی مناسب ، یکی از مهم ترین اولویت های علمی پژوهشی کشور محسوب میشود. منطقه غرب آسیا که شمار زیادی از کشورهای آن روی نوار بیابانی جهان قرار گرفته و به ذات کم بارش و کم آب هستند، به واسطه سیاستگذاری‏ های غلط در بخش آب، طی چند دهه اخیر بیشترین چالش را با «بحران کمبود آب» داشته‏ است، چالشی که در آینده به واسطه تغییر الگوی بارش (کاهش بارش، تغییر نوع بارش و و تشدید تبخیر) پیامدهای امنیتی و نظامی درپی خواهد داشت. هدف این مطالعه حصول درکی بهتر از آینده آب در ایران و تاثیر وضعیت احتمالی آینده آن بر تصمیمات و زندگی مردم و از سوی دیگر توسعه روش های فکری به منظور ایجاد شرایطی بهتر برای تصمیم گیران حوزه های درگیر با منابع آبی با ارایه چشم اندازی قابل وقوع است . مطالعه ی حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی، از نظر نوع تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است و از نظر ماهیت بر مبنای روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. در این مطالعه با استفاده از طراحی پرسش نامه ، مصاحبه با کارشناسان و خبرگان و نیز با بهره گیری از تکنیک های آینده پژوهی مانند تکنیک دلفی و سناریوپردازی، عوامل پیشران آینده آب در ایران تعیین و سپس این عوامل بر اساس میزان اهمیت و عدم قطعیت،اولویت بندی شده و حیاتی ترین عوامل مشخص گردید..

  کلیدواژگان: بحران آب، منابع آبی، ایران، آینده پژوهی
 • محسن آشناور*، ابراهیم واشقانی فراهانی، ابوالفضل ربیعی فرداد صفحات 18-31
  اخیرا اصطلاحات حکمروایی و حکمروایی خوب شهری به طور فزاینده ای در ادبیات توسعه و مدیریت شهری در سطح جهانی فراگیر بوده و حکمروایی بد نیز به عنوان یکی از دلایل همه مشکلات و مصایب در درون جامعه شهری تلقی می گردد. حکمروایی شهری به عنوان مجموعه روش هایی که در آن افراد، نهادها، بخش عمومی و بخش خصوصی امور مشترک شهر را مدیریت و برنامه ریزی می کنند، یک فرایند مداوم است که از طریق آن منافع متضاد یا ناسازگار می توانند همساز شده و کنش جمعی به وقوع می پیوندد. حکمروایی شهری بطور در هم تنیده ای به رفاه شهروندان ارتباط دارد. حکمروایی خوب شهری، بر اساس اصل شهروندی پایه گذاری شده و مهمترین و کانونی ترین مفهوم آن سهیم شدن شهروندان در اداره امور شهر می باشد. مشارکت شهروندان در مدیریت شهر چنان مهم و تعیین کننده محسوب می شود که در صورت نحیف شدن این ویژگی، دیگر نمی توان عنوان حکمروایی خوب شهری را بر آن نهاد. در این تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده از مطالعات کتابخانه ای، موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی شهرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مولفه هایی از قبیل «فقدان شهر و وجود نظریه ای پایه برای تعریف شهر در ایران»، «عدم شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیرگذار»، «عدم تکوین مفهوم برنامه ریزی در ایران»، «فقدان جایگاه مفهوم شهروندی»، «دولت در ایران»، «جایگاه مدیریت شهری در قوانین و اسناد فرادست»، «عدم وجود یکپارچگی در مدیریت شهری» و«تامین مالی ناپایدار شهرداری ها و مشکلات تبعی آن» از مهمترین موانع در این زمینه به شمار می روند.
  کلیدواژگان: شهر، مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری، دولت، ایران
 • مریم وریج کاظمی* صفحات 32-49
  تنگه باب المندب مهمترین گذرگاه آبی جهان است و آنچه جایگاه آن را در استراتژی قدرتها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برجسته می سازد عامل رقابت ژیوپلیتیکی- ژیواکونومیکی کشورهای دارنده و مصرف کننده منابع انرژی نفت و گاز جهت تسلط بر کانال های ترانزیتی آن می باشد. تنگه باب المندب کانون مهم تجاری است که دو منطقه ناپایدار و ناامن شبه جزیره عربستان و منطقه شاخ آفریقا را به هم پیوند می دهد و بستر ساز حضور بازیگران متعددی است که تحت تاثیر ژیوپلیتیک انرژی، تفکر ژیواکونومی را دنبال می کنند. بر این اساس، تحقیق حاضر با روش تحلیلی-توصیفی ضمن پاسخ به این پرسش که سیستم رقابت ژیوپلیتیکی حاکم در منطقه باب المندب که بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای آنرا پیگیری می کنند بر چه اهداف ژیواکونومی تمرکز پیدا می کند، به این نتیجه می رسیم که تامین امنیت راه ها، آزادی تجارت، تسهیل حرکت آزاد سرمایه برای منافع کشورهای دارنده ذخایر انرژی نفت و گاز و کشورهای دارنده خطوط لوله ضروری است، از این رو بازیگران با کنترل و نظارت بر ترانزیت انرژی می خواهند اهداف ژیواکونومی خود را دنبال نمایند.
  کلیدواژگان: تنگه باب المندب، ژئواکونومی، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، انرژی نفت و گاز
 • رضا قشقایی، الهام منصوریان* صفحات 50-64

  فضاهای سبز شهری شامل بخش های مختلفی و دارای تقسیم بندی میباشد که ما در این پژوهش ییاده روهای شهر یاسوج را مورد بررسی قرار میدهیم. هدف از این مقاله بررسی عوامل و مولفه های تاثیر گذار از جمله مولفه های زیبا شناسی ، کالبدی ، احساسی ، عملکردی و همچنین مولفه های دیگر مانند بافت ، فرم ، شکل ، رنگ و... بر روی ارتقاء کیفیت فضای سبز شهری (ییاده روهای شهر یاسوج) میباشد . در این پژوهش با بررسی مولفه ها میخواهیم تاثیر آن ها را بر روی کیفیت پارک های شهری مورد مطالعه قرار دهیم . روش تحقیق در این پژوهش از نوع میدانی بوده است ، پس از تجزیه و تتحلیل آماری یافته ها که از طریق پرسشنامه تهیه شده و با استفاده از نرم افزار SPSS جمع آوری شده است . بر اساس یافته های تحقیق مولفه احساسی بیشترین تاثیر را در ارتقاء کیفیت فضای شهری مورد مطالعه به خود اختصاص داده است. بر اساس یافته ها، استفاده از ظرفیت طراحی فضای سبز در ایجاد فضایی منعطف و چند عملکردی در محدوده مورد مطالعه در جهت ارتقاء کیفیت آن اولویت اول را داراست.

  کلیدواژگان: کیفیت فضای سبز شهری، پیاده روها، مولفه ها، یاسوج
 • رخساره بهادری* صفحات 65-74

  انسان به عنوان مهمترین عامل در پویایی فضاهای شهری نیازمند بستری مناسب جهت حضور موثر در فضاهای عمومی است و عملکرد اصلی فضای عمومی، فراهم سازی و بسترسازی حضور مردم است، لذا ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بدین سبب در بررسی حاضر برآنیم تا با بازشناسی روندها، مشکلات و چالش های اصلی شهرنشینی و برنامه ریزی و مدیریت شهری به شناخت نقش عوامل موثر بر مردم گرایی شهری در بلوار کشاورز بپردازیم. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی تلقی می شود و روش کار در این تحقیق بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، میدانی و استفاده از تجربیات جوامع محلی، کارشناسان می باشد در این تحقیق پس از جمع آوری و بررسی اطلاعات پایه (قوانین و دستورالعمل ها، نقشه ها، روش شناسی و...) به منظور طرح ریزی برنامه مدیریت راهبردی بلوار کشاورز تهران از روش SWOT استفاده شده است. نتایج بررسی حاضر نشانگر این امر بوده است که اهداف کلان مطلوبیت بصری با راهبرد (بهبود فضای سبز، کیفیت بصری و کالبدهای ساختمان های مجاور)، ارتقاء امنیت با راهبرد (افزایش وجود مستقیم و بهبود وضعیت نورپردازی)، ارتقاء سرزندگی با راهبرد (ایجاد نشاط و طراوت از طریق عناصر طبیعی و محوریت مناسب)، ارتقاء عملکرد بولوار با راهبرد(ایجاد فضا و بخش های جدید فعالیتی و بهبود کاربری های موجود در بولوار در جهت استفاده تفرجی کاربران از بولوار)، پویایی با راهبرد (تغییر شکل طراحی) و یکپارچگی با راهبرد (پیوستگی در کابلد و پیوستگی فضایی و فعالیتی) در بلوار کشاورز می تواند در برنامه ریزی رقیق تر و راهبردی بلوار کشاورز موثر باشد.

  کلیدواژگان: مردم گرایی، فضای شهری، برنامه ریزی شهری، بلوار کشاورز
 • امین صفدری مولان*، کرامت الله زیاری، احمد پوراحمد، حسین حاتمی نژاد صفحات 66-79

  این مقاله به بررسی این موارد برای ایجاد بهترین الگو یا شیوه برای تمامی گروهای مردی با تاکید بر مسکن و حمل و نقل و زیست پذیری شهری ارایه می شود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی_پیمایشی به شمار آورد. با بهره گیری از مطالعات پیشین، و تحقیقات انجام شده پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی طراحی شد که پس از تایید روایی چند تن از خبرگان، 50 پرسشنامه برای خبرگان و صاحب نظران ارسال و 43 پرسشنامه جمع آوری و پس از محاسبه نسبت سازگاری اقدام به تحلیل داده ها شد. برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای (کتب، مقالات، آرشیو و...) و میدانی (توزیع پرسشنامه) استفاده شده است. نتایج پژوهشی که از پرسشنامه حاصل شد بیانگر این مطلب است که اکثر پاسخ دهندگان داشتن مسکن در دسترسی حمل و نقل و شبکه ارتباطی و زیت پذری حمل و نقل شهری را مهمترین آلترناتیو نقش آفرین در بهبودی شیوه حمل و نقل شهری و نیز شهر و مسکن و حمل و نقل شهری و شهر زیست پذیری و سلامتی شهری دانستند، از طرفی در گام بعدی برخورداری از مدرن بودن و کیفت سیستم حمل و نقل شهری موثر است، کیفیت و قیمت مناسب حمل و نقل و شبکه ارتباطی و دسترسی ها با تفاوت بسیار کمی که نتایج نمایانگر آن است، در جایگاه های سوم و چهارم قرار دارند، و بقیه موارد نیز در جایگاه های بعدی که هر کدام در جای خود برای بهبودی حمل و نقل شهری وثر هستند.

  کلیدواژگان: مسکن، حمل و نقل شهری، زیست پذیری شهری، شهر تهران
 • حامد ایزدی*، بهمن خسروی پور، مسلم سواری صفحات 75-94
  امروزه پرورش انسان های مبتکر، خلاق و خودکارآمد در پژوهش به یکی از دغدغه های اصلی کشورها تبدیل شده است و یکی از آرمان های جوامع امروزی، پرورش افراد پژوهشگر است که باعث رشد و اعتلای خود و جامعه شوند. یکی از راه های رسیدن به این هدف توجه به آموزش و به صورت خاص آموزش عالی و موضوع آموزش مبتنی بر پژوهش است. خودکارآمدی پژوهشی میزان آمادگی دانشجویان در رابطه با فعالیت های پژوهشی را مورد سنجش قرار می دهد چنانچه دانشجویان از فرآیندهای خودکارآمدی پژوهشی استفاده نمایند می توانند به طور موثر مطالعه و پژوهش کنند، بر چگونگی مطالعه ی درسی و پژوهشی خود نظارت نمایند و عملکرد تحصیلی و پژوهشی بهتری داشته باشند. بنابراین بررسی خودکارآمدی پژوهشی، تحلیل و واکاوی عوامل موثر بر آن، به دلیل تاثیر بر انجام موفقیت آمیز پژوهش و دنبال کردن آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اهمیت می یابد و می تواند پاسخگوی بسیاری از مسایل و مشکلات انگیزشی دانشجویان در انجام پژوهش و همچنین کمک بزرگی برای اعضای هیات علمی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشجویان شان در انجام پژوهش باشد. یافته های تحقیق نشان داد تجربه پژوهشی، انگیزش تحصیلی، ارتباط استاد- دانشجو، جو و محیط پژوهش، تشویق کلامی و برانگیختگی فیزیولوژیکی از عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی پژوهشی، آموزش عالی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • تیمور ابرکار*، مینا ابرکار، ابراهیم الیاسی صفحات 96-121

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخص های کالبدی فضاهای شهری برتحقق پذیری شهرشاد در منطقه یک شهر تهران به انجام رسیده است. بدین منظور از روش پیمایشی، تعداد 185 نفر از ساکنان منطقه یک به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. اعتبار محتوایی و پایایی پژوهش حاضر با استفاده از تعیین آلفای کرونباخ (به میزان 94/.) تامین گردید. نقش کالبدی فضاهای شهری بر برتحقق پذیری شهر شاد از طریق عامل اصلی کالبدی و زیرشاخص های مرتبط با آن انجام شد. در مورد عوامل کالبدی - عملکردی سه عامل (نمای ساختمان ها، مواد و مصالح و کاربری ها)و عناصر کالبدی فرهنگی ، سه عامل انسان محور (پیاده مداری)،ایمنی و امنیت (روشنایی ،کفسازی ،ترافیک) و حس تعلق (پاتق ها وفعالیت های گروهی) وعامل کالبدی زیبایی شناسی سه عامل (تنوع رنگ، نورپردازی وگرافیک محیطی) و عامل کالبدی خدماتی پنج عامل (تجهیزات مبلمان شهری، قابلیت دسترسی و سهولت آن ، حفاظت آب و هوایی، ایجاد قطب های تفریحی خدماتی، پاکیزگی و نظافت محیط)تعیین گردید. بر اساس نتایج پژوهش عوامل کالبدی ونقش ان در تحقق پذیری شهر شاد دارند. به طوری که با توجه به آزمون F عوامل کالبدی- عملکردی، کالبدی-فرهنگی، کالبدی -زیبایی شناسی و کالبدی خدماتی د رتحقق پذیری شهر شاد به ترتیب با سطح معناداری015/0  و 016/0 و 011/0 و 009/0 رابطه موثر وجود دارد. و همچنین بین شاخص های عناصر کالبدی در تحقق پذیری شهر شاد از طریق همبستگی پیرسون در همه موارد در سطح 95 درصد معناداری رابطه وجود دارد

  کلیدواژگان: تحقق پذیری، فضاهای شهری، عوامل کالبدی، شهر شاد، منطقه یک تهران
 • مهدی ابراهیمی، تیمور ابرکار*، مینا ابراهیمی صفحات 122-146

  امروز با توجه به رشد نابسامان کالبدی شهرها و بی تعادل در کاربریهای موجود و از طرفی برای ارتقای کیفی شهر نشینی و تعادل بخشی و ساماندهی و بهینه گزینی کاربری ها، اراضی شهرها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.هدف از این مقاله تشریح انواع کاربریها در سطح شهر دهدشت با توجه به مکان قرارگیری آنها و شناسایی کمبودهای این شهر از نظر کاربری های مورد نیازو بررسی وسعت، سرانه، تراکم وپراکندگی هریک ازآنها ونهایتا ارایه الگوی توسعه آتی و راهکارهایی برای دستیابی به توسعه مطلوب است. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر رویکرد توصیفی -تحلیلی است که برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین، از روش کتابخانه ای (اسنادی) بهره گرفته شد و نتایج با استفاده از تکنیک SWOT تحلیل گردید. یافته های تحقیق با توجه به وضع موجود شهر تا سال 1382 بیانگر این است که بعضی ازکاربری های شهر از نظر سرانه (به ازای هر نفر) و سطح (مسافت)، در وضعیت نامطلوب بوده و از سوی دیگر بعضی از کاربری ها از این نظر در جایگاه مطلوب و مناسبی قرار گرفته اند. این وضعیت بیانگر عدم تعادل و ناهماهنگی بین کاربری ها است که از عدم دقت نظر کافی برنامه ریزان شهری در زمان تهیه آنها ناشی می شود. نتیجه تحلیل کاربری ها در شهر دهدشت، نشان می دهد که گسترش کالبدی شهر در دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در پراکنش کابری ها گردیده است و سرانه بسیاری از کاربری های موجود با ضوابط علمی و استانداردهای معماری و شهرسازی مطابقت ندارد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، کاربری اراضی، شهر دهدشت، مدل SWOT
 • محسن آشناور*، ابراهیم واشقانی فراهانی، ابوالفضل ربیعی فرداد صفحات 147-164
  نظام مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کلیه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است. در این نظام، کلیه افراد سازمان، درباره روش های حل مسایل و ارتقاء بهره وری سازمان، فعالانه اندیشه کرده و حاصل آنرا در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارایه می کنند. بدین طریق سازمان از یک نظام هم فکری و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان بهره می جوید. نظام مدیریتی به تعبیری در واقع نوعی نظام مدیریت شورایی با شکل خاص خود است. در این نظام برای افکار و خلاقیت های کلیه اعضای سازمان ارزش شایسته قایل شده و در تصیم گیری از آن ها استفاده می شود، وجود و جریان این نظام نتایج و پیامدهای مثبت و مطلوب متعددی در بر دارد که در مجموع نقش مهمی در فرآیند توسعه منابع انسانی ایفاء می کند هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه مدیریت مشارکتی بر توسعه و عمران شهری بود. برای بررسی مبانی نظری پژوهش از منابع علمی و کتابخانه ای بهره برده شد و همچنین برای بررسی کمی رابطه بین متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. به این منظور تعداد 50 پرسشنامه بین کارشناسان حوزه شهری توزیع شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها با کمک نرم افزار spss و از طریق آزمون آماری پیرسون تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه مدیریت مشارکتی و توسعه و عمران شهری رابطه مستقیم بوده که می تواند باعث بهبود توسعه و عمران شهری گردد.
  کلیدواژگان: مشارکت، مدیریت مشارکتی، توسعه، عمران شهری، شهر
 • سیده آیدا حسینی* صفحات 165-183
  شهرها مکان هایی هستند که امروزه اکثریت جمعیت جهان را در خود جای داده اند. رشد جمعیت، افزایش تقاضا و نیاز شهروندان در عرصه های کالبدی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و... موجب شده تا شهرهای امروزی روزبه روز بیشتر به سمت زوال حرکت کنند. ازاین رو این مکان انسان ساخت باید بتواند پاسخگوی خواسته های شهروندانش باشد تا کیفیت زندگی آنان را بهبود ببخشد و در پی آن خود نیز به توسعه ای پایدار دست پیدا کند. کیفیت زندگی امری است که تمامی ابعاد زیستی انسان ها را در برمی گیرد. در این راستا هدف پژوهش حاضر ارایه ی مفاهیمی از ابعاد و شاخص های اثرگذار بر کیفیت زندگی در جهت دستیابی به شناختی کامل تر از این مقوله ی گسترده می باشد. تحقیق پیش رو به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای مشتمل بر مقاله ها، کتب و اسناد صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که کیفیت زندگی با دو محیط عینی و ذهنی انسان ها به طور مستقیم در ارتباط بوده و بر رضایت و اهمیت این محیط ها برای شهروندان اثرگذار است. در این جهت شش شاخص؛ زیست پذیری، توسعه پایدار، سرمایه، رضایتمندی سکونتی، تاب آوری و مشارکت مردمی، ریشه های اصلی کیفیت زندگی شناخته شدند، که بر آن هم تاثیرگذار و هم تاثیرپذیر می باشند. بنابراین جهت دستیابی به کیفیتی مطلوب در شهر و بالطبع زندگی شهروندان، باید تمامی عوامل فوق در یک سایه و به طور هم زمان مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: زیست پذیری، توسعه پایدار، رضایتمندی سکونتی، تاب آوری، مشارکت مردمی
 • علی اصغر ایرج پور، حسین اسمعیلی* صفحات 184-204

  انرژی حاصل از تابش خورشید یکی از عناصر آب و هوایی است که بر روی فرایندهای سطح زمین مانند منابع آب و خاک، ذوب برف، فرایندهای تبخیر و تعرق و مواردی از این قبیل تاثیرگذار می باشد. با توجه به اهمیت زیاد انرژی، مطالعه حاضر با هدف برآورد تابش خالص دریافتی حاصل از خورشید در شهرستان داراب انجام شد. بدین ترتیب مدل رقومی ارتفاع و تصاویر ماهواره ای لندست 8 در طی ماه های مختلف (از شهریورماه سال 1398 تا مردادماه 1399) برای محدوده مورد مطالعه دریافت شد و ضمن انجام تصحیحات مورد نیاز بر روی هریک از تصاویر، بوسیله مدل توازن انرژی سطحی (سبال) نقشه های تابش خالص رسیده به سطح زمین شهرستان داراب، برای هر ماه تهیه شد. مطابق با یافته های تحقیق بیشترین میزان تابش خالص دریافتی شهرستان در طی فروردین ماه صورت می گیرد. در این ماه میانگین تابش خالص دریافتی در کل شهرستان برابر با 527/13 وات بر مترمربع میباشد. همچنین نیز بررسی های صورت گرفته در فروردین ماه نشان می دهد که بخش رستاق با میانگین 557/43 وات بر مترمربع، بیشترین میزان انرژی دریافتی را دریافت نموده و پس از آن بخش های مرکزی و فورگ به ترتیب با میزان 538/03 و 479/61 وات برمترمربع در مراتب بعدی قرار دارند. از سوی دیگر کمترین میزان تابش خالص دریافتی در کل محدوده مورد بررسی در آذرماه صورت گرفته است، میانگین تابش دریافتی کل شهرستان در این ماه 327/99 وات بر مترمربع می باشد. در این ماه بخش رستاق به صورت میانگین با 357/40 وات بر مترمربع انرژی، بیشترین میزان تابش دریافتی را داشته است و پس از آن بخش های مرکزی و فورگ به ترتیب با میزان 334/65 و288/87 وات برمترمربع در مراتب بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: تابش خالص، مدل سبال، لندست8، شهرستان داراب
 • محمد صمدی*، نادر مرادی، رامین قربانی صفحات 205-223

  کاربری های درمانی و بهداشتی، از جمله کاربری ها یی هستند که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد، حتی برای سنجش توسعه پایدار شهرها از آن به عنوان یک فاکتور مهم استفاده می کنند و پراکنش مناسب آن به طوری که همه ساکنان یک شهر دسترسی مناسب به آن داشته باشند از الزامات شهر سازی نوین است. در این پژوهش شهرستان ملارد به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. این شهرستان با جمعیت حدود400هزار نفر فاقد بیمارستان است. روش تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی است روش گرد آوری داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای- میدانی و داده های فضایی محدوده مورد مطالعه است. اطلاعات با مطالعه کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات و نشریات و مدارک و اسناد که با استفاده از نقشه های 2000/1 و مشاهدات میدانی وضعیت منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. با توجه به اطلاعات بدست آمده، برای وزن دهی به معیارها از مدل FuzzyAHP در محیط نرم افزاریARCGIS استفاده شده است. لایه های مورد استفاده برای مکان یابی بیمارستان و وزن های در نظر گرفته شده برای هرلایه شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله از راه ها، فاصله از مراکز آتش نشانی، فاصله از رودخانه، فاصله ازگسل استفاده شد و سپس لایه ه ای اطلاعاتی و نقشه های متناسب با معیارها تهیه شده و در نهایت نقشه ترکیبی از معیارها پس از فرآیند وزن دهی با استفاده از روش همپوشانی، لایه ها بر هم منطبق شدند، در نهایت مکان های بهینه برای استقرار مکان یابی بیمارستان و مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی بر روی منطقه مورد مطالعه مشخص شدند. نتایج تحقیق، به خوبی نشان می دهد که ساخت بیمارستان جدید هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی، به مکان یابی علمی و دقیق نیاز دارد.

  کلیدواژگان: مکان یابی، بیمارستانFuzzyAHP، ArcGIS، شهرستان ملارد
 • رسول باقرآبادی* صفحات 224-237

  در سال های اخیر رخداد گرد و غبار یکی از مهمترین بحران های محیط زیستی بوده است. رخداد گرد و غبار یکی از پدیده هایی که سال هاست با شهرهای جنوبی از جمله اهواز همراه بوده است. در این پژوهش روند تغییرات رخدادهای گرد و غبار در دوره آماری 11 ساله (2005-2015) برای ماه، فصل و سال برای اهواز مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آنها با شاخص SPI مورد ارزیابی قرار گرفته است. علاوه بر این، از روش غیر پارامتری در آمار همبستگی پیرسون برای ارتباط بین بارش و دما با رخداد گرد و غبار استفاده شد. نتایج نشان داد که از ماه های می تا جولای و در فصل تابستان و در سال های 2008، 2009 و 2010 بیشترین تعداد گرد و غبار نسبت به ماه ها، فصل ها و سال های دیگر وجود داشته است. همچنین نتایج نشان داد که بین رخداد گرد و غبار و سال های همراه با خشکسالی رابطه مستقیمی وجود دارد. در روش پیرسون نیز بین دما و رخداد گرد و غبار رابطه معنی داری مثبت و بین بارش و رخداد گرد و غبار رابطه معنی داری منفی (معکوس) وجود دارد.

  کلیدواژگان: رخداد گرد و غبار، اهواز، بارش، دما، SPI
 • فرید عباسی*، ادهم دهانی صفحات 238-255
  حقوق شهروندی، بخشی از حقوق اساسی مانند مشارکت سیاسی است که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است و در برخی از قوانین اساسی شکل ملی به خود می گیرد و به طور خلاصه آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی به خود گرفته است. همچنین، حقوق شهروندی جزو حقوق اساسی هر شهروند اعم از مرد و زن است. این حقوق دارای ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی می باشد و شهروندان در هر بعدی به ایفای نقش می پردازند. در این راستا، مدیریت سیاسی فضا نیز جایگاه مهمی دارد. مدیریت سیاسی فضا در بعد ملی عبارت است از اداره سیاسی فضا به منظور دستیابی به اهداف ملی با دیدگاه همه جانبه، آینده نگر و راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیت های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیایی (ملی و منطقه ای) و توسعه پایدار سرزمینی. شهروندان با شرکت در انتخابات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز رییس شورای عالی امنیت ملی نقش ایفا می کنند و افراد منتخب با به اجرا گذاشتن سیاست های مختلف به مدیریت سیاسی فضا در پهنه کشور می پردازند.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، دموکراسی، مدیریت سیاسی فضا
 • نوید آقاپور* صفحات 256-276
  معماری ایرانی در گذشته دارای ویژگی های ماندگاری بوده که در تداوم این معماری در دوره های مختلف نقش اساسی داشته است. این ویژگی ها اصول و مفاهیمی بوده است که برآمده از فرهنگ و ارزش های جامعه بوده و ریشه در باورهای مردم دارد. اما در دوران معاصر بی توجهی به این مهم باعث گسست در روند تداوم معماری ایرانی شده است. بنابراین برای حفظ این ارزش ها باید این اصول را در معماری معاصر بازخوانی کرد. به نظر می رسد حضور نور در معماری ایرانی نه تنها برای رفع نیازها بلکه برای جستجوی هوشمندانه ارزش و اعتقادات مردم بوده است. نحوه حضور و تاثیر آن در این معماری و همچنین دانش، با دید خاصی همراه است که نور از طریق آن وارد فضای معماری شده و مفاهیم و معانی ماندگاری را خلق می کند. این مفاهیم ریشه در باورها و ارزش های مردم ایران دارد و به نظر می رسد این ویژگی نقش مهمی در حفظ آنها در معماری ایرانی داشته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و نتایج بدست آمده نشان می دهد معماران ایرانی به اهمیت عنصر حیاتی «نور» در طراحی فضاها پی برده اند و تمام کوشش آنها این بوده است که نور پراکنده را به کمک معماری تسخیر کنند و به خدمت گیرند.
  کلیدواژگان: نور، معماری، بازار، مسجد، ایران
 • رضا بابایی فر صفحات 277-294

  «سکونتگاه های خودرو» یا آنچه به رایج «اسکان غیر رسمی» نامیده می شود. از مشکلات فراروی شهرهای امروزی خاصه در سطوح محلی بشمار می رود. در این بین ارتقاء برنامه ریزی شهری از نگاه صرف کالبدی–کارکردی به نگاهی چندبعدی و چندوجهی درقالب در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، روانی، کیفی و اقتصادی در تعامل و کنش متقابل با ابعاد کالبدی–کارکردی، یکی از نتایج توجه به مفهوم کیفیت زندگی شهری در عرصه جهانی بوده است حال آنکه امروزه ایجاد برخی محلات غیررسمی در نقاط مختلف شهرها با مشکلات بسیار زیاد، دستیابی به این مهم را برای ساکنین محلات دشوار نموده و موجبات نارضایتی ساکنین را فراهم نموده است. رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن موجب بروز بحران های مختلف در زندگی شهری نظیر مشکلات و محیطی و نزول کیفیت محیط شده است. در پی این امر لزوم توجه به مفهوم کیفیت و ارتقاء آن در محیط های سکونتی در کنار توجه به مسایل کمی بیشتر احساس می شود. ارتقاء کیفیت محیطی در محلات اسکان غیررسمی از منظر کالبدی و فرهنگی می باشد. نتایج نشان می دهد طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاه های غیررسمی به طور عمده در حاشیه کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است. و می توان گفت مهاجرت و حاشیه نشینی نامتعارف و ناهنجار، ناشی از بحران‌های توسعه است و منجر به عدم تعادل در ساختارها و شکست آستانه‌های برون‌ریزی جمعیتی شده و نبود مدیریت صحیح شهری و در کنار آن عدم وجود برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه‌ی کنترل و توجه به توسعه شهری و مسکن ارزان در این بحران، باعث ایجاد اسکان غیررسمی در شهرهای بزرگ می‌گردد.

  کلیدواژگان: ارتقاء کیفیت محیطی، محلات اسکان غیررسمی، کالبدی و فرهنگی
 • علی آرام، فرشید ولی پور * صفحات 295-310

  امروز به ندرت میتوان کسی را یافت که به طریقی با مبلمان شهری سر و کار نداشته باشد. و ساماندهی و تعادل بخشی فضا از بحث های کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. مبلمان شهری باید زیبایی بصری محیط را به دنبال داشته باشد، خدمات شهری و عناصر آن باید علاوه بر کاربری و خدمات رسانی مناسب، آرامش روحی و روانی ساکنان را نیز فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف ساماندهی مبلمان شهری بلوار امام خمینی شهر یاسوج تدوین گردیده است. از این رو برای رسیدن به هدف فوق از روش های اسنادی و میدانی به تهیه اطلاعات و تجزیه و تحلیل و تلفیق آنها اقدام شده است در مرحله اسنادی برای گرد آوری اطلاعات از ابزاری همچون مقالات، نقشه ها و اینترنت استفاده شده ، و در روش میدانی با حضور در محدوده مورد مطالعه نسبت به گردآوری اطلاعات از طریق برداشت عناصر اقدام گردید. و به منظور نشان دادن وضعیت موجود و میزان انطباق و اختلاف عناصر موجود در محدوده با استانداردها و ظوابط رایج از جدول مقایسه استانداردها بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده نشان می دهد که وضعیت موجود مبلمان در بلوار امام خمینی یاسوج در مقایسه با استاندارد های رایج در سطح نازلی قرار دارد و به دلیل نبود برخی مبلمان وعدم رسیدگی مناسب از مبلمان، و... نتوانسته محیط مناسبی را برای حضور شهروندان در فضای عمومی شهری ایجاد کند. از این رو محدوده مورد مطالعه نیازمند ساماندهی مناسب جهت بحبود وضعیت موجود و ترمیم پیاده راه ها جهت سهولت در رفت و آمد برای اقشار مختلف جامعه می باشد.

  کلیدواژگان: ساماندهی، مبلمان شهری، بلوار امام خمینی، استانداردهای مبلمان
 • فاطمه منوچهری صفحات 311-330

  امروزه رشد شهرنشینی و ازدیاد خودروها در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سبب افزایش تراکم و میزان تصادفات ترافیکی در شبکه معاب ر شهری شده است که به هیچ عنوان برای عبور این حجم و نوع ترافیک طراحی نشده اند. ضعف در تعمیر و نگهداری صحیح از جاده ها و معابر و وجود تقاطع هایی که به صورت غلط طراحی شده اند باعث بروز مشکلات جدی در ایمنی شبکه معابر شهری شده است. همچنین عدم رعایت سلسله مراتب سازمان فضایی و عدم توجه به نحوه توزیع و پراکنش کاربریهای شهری در شهرها و بویژه کلانشهرها موجب بوجود آمدن ناآرامی در داخل محلات شهری شده و ناخواسته ترافیک عبوری را به مرکز این محلات می کشاند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر شناسایی چالش های ترافیکی و نقش مدیریت در ارتقای ایمنی ترافیک در معابر شهری و حمل و نقل همگانی با روش توصیفی-تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی کلی علل و عوامل اصلی چالش های ترافیکی شهرها از دیدگاه مسیولین و شهروندان پرداخته و در نهایت پیشنهادات کاربردی در راستای ساماندهی این معضل در کلانشهرها ارایه شد. نتایج نشان می دهد عامل مهمی جهت ایجاد انگیزه در مردم و در مقابل آن توسعه و بهبود کیفیت خدمات شهری و ارتقای ایمنی ترافیک در معابر شهری و حمل و نقل همگانی و در نتیجه ساماندهی ترافیک خواهد شد. و هر چقدر این رضایت در بین شهروندان بیشتر گردد، همکاری آنان با نهادهای گوناگون در جهت انجام بهتر وظایف و ارایه خدمات در سطح شهر بیشتر خواهد شد. و می توان گفت استفاده از تجارب جهانی و داشتن رویکردهای کوتاه مدت و بلند مدت در مسایل حمل و نقل شهری، ضمن ایجاد زیرساختهای انسان محور، بهبود کیفیت زیست شهری و زندگی شهروندان تاثیر گزار خواهد بود.

  کلیدواژگان: چالش های ترافیکی، مدیریت شهری، ارتقای ایمنی ترافیک، معابر شهری، حمل و نقل همگانی
 • سید هاشم قاسمی صفحات 331-348

  روستا به عنوان کوچکترین واحد جغرافیا است که معیشت اغلب ساکنان آن مبتنی بر بهره برداری از زمین است و توسعه روستایی نیازمند شناخت و آگاهی از مسایل و عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارایه خدمات گوناگون و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل و بهسازی روستا، تنوع بخشی به امکانات اشتغال روستایی در کشور ما رسیدن به توسعه یکپارچه سکونتگاه های روستایی به عنوان راهبرد حفظ سکونتگاه ها مطرح شده است.برای رسیدن به این نوع از توسعه شناخت همه جانبه نقاط موجود در منطقه می تواند روش موثرتر و بهتری باشد تا با شناخت آنها و برنامه ریزی برای استفاده از قابلیت ها و بر طرف نمودن ضعف ها بتوان به یک توسعه یکپارچه و پایدار رسید. در این مقاله ویژگی های طبیعیف اجتماعی- جمعیتی، فرهنگی- سیاسی، اقتصادی و فضایی- کالبدی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی مشکلات و کاستی های مدیریت عمران و توسعه سکونتگاه های روستایی و ضرورت شناسایی چالش های توسعه روستایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار انجام شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی می باشد. نتایج نشان می دهد ضرورت پرداختن به موضوع روستا و توسعه آن از سوی دولت احساس شده و در غالب موارد، به صورت محور سیاست های توسعه تلقی شده است. اما در شرایطی که قرن بیستم را پشت سر گذاشته ایم، هنوز توسعه روستایی با مسایل و چالش های فراوان روبه روست که در کنار مشکلات زیست - محیطی، توجه به نوعی توسعه به نام «توسعه پایدار روستایی» را برمی انگیزد.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، مشارکت، توسعه پایدار
 • مسلم سواری، فرشاد رزم آور صفحات 349-364

  این تحقیق با هدف کلی واکاوی چالش‏‌های نخلداران در زمینه تولید پایدار انجام شد. جامعه آماری شامل تعدادی از نخلداران شهرستان دشتستان بود. لذا برای انتخاب نمونه‌های مورد مطالعه، از نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی (ارجاع زنجیره‌ای) استفاده شد و نمونه‌گیری تا اشباع داده‌ها ادامه یافت، در آخر تعداد شرکت کنندگان در تحقیق به 17 نفر رسید. روش تحقیق از نوع کیفی به روش نظریه داده بنیاد بود. داده‏‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق جمع‌‏آوری و با دو روش کدگذاری باز ومحوری مورد تحلیل قرار گرفتند. پس از بررسی عمیق موضوع 29 چالش در میان نخلداران در زمینه تولید پایدار در شهرستان دشتستان شناسایی شد. به طور کلی در بین عوامل شناسایی شده با توجه به فراوانی عامل‌‏های آب و خشکسالی، وجود دلالان و عدم وجود تعاونی نخلداری، عدم خرید تضمینی محصول خرما، نبود سردخانه و فسادپذیری بالای محصول از مهمترین مشکلات مدیریت نخلداری در راستای تولید پایدار بود. در نهایت کدهایی که ماهیت مشابه داشتند در طبقات چالش‏‌های بازرایابی، اقتصادی و حمایتی، آموزشی و مهارتی، اکولوژیکی، سیاست‏گذاری و صنعتی‏‌سازی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، تولید پایدار، شهرستان دشتستان، مدیریت نخلداری، معیشت پایدار
|
 • MohammadMehdi Zinati Fakhrabad *, Mostafa Asghari Moghadam Pages 1-17

  Given the importance of water and its impact on the survival of living organisms and taking into account the current conditions of the country's water resources, research and study in this area with a forward-looking approach to increase horizons and prepare for possible conditions. And the development of appropriate executive policies is one of the most important scientific research priorities in the country. The region of West Asia, where many countries are located on the world's desert belt and are inherently rainy and water-scarce, has been most challenged by the "water shortage crisis" in recent decades due to misguided water policies. In the future, by changing the precipitation pattern (reducing precipitation, changing the type of precipitation and intensifying evaporation) will have security and military consequences. The purpose of this study is to gain a better understanding of the future of water in Iran and the impact of its possible future on the decisions and lives of people and on the other hand to develop intellectual methods to create better conditions for decision makers in water resources by providing a viable perspective. The present study is applied in terms of purpose, in terms of type of research is a combination of documentary and survey methods and in terms of nature is based on the method of futurology, analytical and exploratory science. In this study, using questionnaire design, interviews with experts and experts and also using futures research techniques such as Delphi technique and scenario planning, the factors driving the future of water in Iran are determined and then these factors are based on the importance and uncertainty.

  Keywords: water crisis, Water resources, Iran, Futurology
 • MOHSEN ASHNAVAR *, Ebrahim Vasheghani Farahani, Abolfazl Rabiei Fardad Pages 18-31
  Recently, the terms governance and good urban governance have become increasingly pervasive in the world development and management literature, and bad governance is considered as one of the causes of all problems and misery within urban society. Urban governance, as a set of methods in which individuals, institutions, the public sector and the private sector manage and plan the common affairs of the city, is an ongoing process through which conflicting or incompatible interests can be harmonized and collective action Occurs. Urban governance is intertwined with the well-being of its citizens. Good urban governance is based on the principle of citizenship and its most important and central concept is the participation of citizens in the management of city affairs. Citizens' participation in the management of the city is so important and decisive that if this feature is weakened, it can no longer be called good urban governance. In this research, based on the data collected from library studies, the obstacles and underlying challenges facing urban governance in Iran have been investigated. The results show that components such as "lack of city and the existence of a basic theory to define the city in Iran", "lack of strong and effective civil society", "lack of development of the concept of planning in Iran", "lack of position of the concept of citizenship" "Government in Iran", "The position of urban management in the laws and documents above", "Lack of integration in urban management" and "Unsustainable financing of municipalities and its related problems" are among the most important obstacles in this field.
  Keywords: City, urban management, Urban planning, Government, Iran
 • Mariam Verij Kazemi * Pages 32-49
  Bab al-Mandab strait is the most important waterway in the world and its place in the strategy of regional powers and actors also trans-regional highlights the geopolitical-Geo economic competitiveness of resource-owning and consuming countries oil and gas energy to dominate its transit channels. Bab al Mandab Strait is an important commercial center. It connects the two unstable and insecure regions of the Arabian Peninsula and the horn of Africa and creates a platform for presence. There are many actors who pursue geo-economic thinking under the influence of energy geopolitics. Accordingly ,research present with analytical-descriptive method while answering the question that the geopolitical competition system prevailing in the Bab al Mandab region and what does Geo economic goals does Al-Mandab ,pursued by regional and supra-regional actors, is being focused on by experts. We conclude that ensuring road safety, freedom of trade, facilitating the free movement of capital for the interests of countries. The holder of oil and gas energy reserves and the countries holding the pipelines are essential, hence the actors with control and energy transit monitoring wants to pursue their Geo economic goals.
  Keywords: Bal al Mandab Strait, Geo-economics, Regional, trans-regional actors, Oil, gas energy
 • Rezs Ghashghaei, Elham Mansourian * Pages 50-64

  Urban green spaces include different sections and have divisions that in this study we examine the monuments of Yasuj city. The purpose of this article is to study the factors and influential components including aesthetic, physical, emotional, functional components as well as other components such as texture, form, shape, color, etc. on improving the quality of urban green space. Is the city of Yasuj).In this study, by examining the components, we want to study their impact on the quality of urban parks. The research method in this research was field type, after statistical analysis of the findings which was prepared through a questionnaire and collected using SPSS software.According to the research findings, the emotional component has the greatest impact on improving the quality of the studied urban space. Based on the findings, the use of green space design capacity in creating a flexible and multi-functional space in the study area to improve its quality is the first priority.

  Keywords: quality of urban green space, sidewalks, components, Yasuj
 • Rokhsareh Bahadouri * Pages 65-74

  Man as the most important factor in the dynamics of urban spaces needs a suitable context for effective presence in public spaces and the main function of public space is to provide and lay the ground for the presence of people, so its social and cultural dimensions have a special place. Therefore, in the present study, we intend to recognize the main trends, problems and challenges of urbanization and urban planning and management to recognize the role of factors affecting urban populism in Keshavarz Boulevard. This research is considered as a type of applied research and the method of work in this research is based on library studies, field studies and using the experiences of local communities, experts. In this research, after collecting and reviewing basic information (rules and Instructions, maps, methodology, etc.) SWOT method has been used in order to plan the strategic management plan of Keshavarz Boulevard in Tehran. The results of the present study indicate that the major goals of visual utility with strategy (improving green space, visual quality and bodies of adjacent buildings), improving security with strategy (increasing direct existence and improving lighting), promoting vitality with strategy (creating vitality And freshness through natural elements and proper focus), improving the performance of the boulevard with strategy (creating space and new sections of activity and improving the existing uses of the boulevard for recreational use of the boulevard), dynamism with strategy (design deformation) and integration With strategy (continuity in cable and spatial and activity continuity) in Keshavarz Boulevard can be effective in more diligent and strategic planning of Keshavarz Boulevard.

  Keywords: Populism, urban space, Urban planning, Keshavarz Boulevard
 • Amin Safdari Molan *, Keramatollah Ziyyari, AHMAD POURAHMAD, Hossein Hataminejad Pages 66-79

  so in this An article is presented to create the best pattern or method of access to shelter housing for all male groups, with emphasis on three elements of housing and transportation and urban viability. The method of this research is applied in terms of purpose and in terms of collecting data, descriptive-survey. Using previous studies and researches, a paired matrix questionnaire was designed that after confirming the validity of several experts, 50 questionnaires were sent to experts and experts, and 43 questionnaires were collected and after calculating the adaptive ratio, the analysis was carried out. Data were obtained. Library information (books, articles, archives, etc.) and field (distribution of questionnaires) have been used for data collection. Research results from the questionnaire indicate that most respondents have affordable housing in transport access and communication and urban transport network as the most important alternative to improving urban transport as well as housing and housing. Urban and urban transport, urban viability and urban health, on the other hand, in the next step, have the modernity and efficiency of the urban transportation system, the quality and affordability of transport and the communication network and access services with very little difference The results indicate that they are in the third and fourth positions, and the rest in the next positions, each in the same place They are effective in improving urban transport.

  Keywords: livable housing, transportation livable, livable city, Tehran
 • Hamed Izadi *, Bahman Khosravipour, Moslem Savari Pages 75-94
  Today, cultivating innovative, creative and self-sufficient human beings in research has become one of the main concerns of countries and one of the ideals of today's societies is to nurture researchers to grow and elevate themselves and society. One way to achieve this goal is to pay attention to education, specifically higher education and the subject of research-based education. Research self-efficacy measures students' readiness for research activities. If students use research self-efficacy processes, they can study and research effectively supervise how they study and do research and have better academic and research performance. Therefore, the study of research self-efficacy, analysis and analysis of the factors affecting it, due to the effect on the successful conduct of research and its pursuit in graduate students, is important and can answer many problems and motivational problems of students in conducting research and also be a great help for faculty members to identify the strengths and weaknesses of their students in conducting research. Findings showed that research experience, academic motivation, teacher-student relationship, research atmosphere and environment, verbal encouragement and physiological arousal are the factors affecting the research self-efficacy of graduate students.
  Keywords: Research Self-Efficacy, Higher education, Graduate students
 • TEYMUR ABARKAR *, Mina Abrkar, Ebrahim Elyasi Pages 96-121

  The aim of this study was to evaluate the physical indicators of urban spaces on the feasibility of Shahrshad in region one of Tehran. For this purpose, from the survey method, 185 residents of region one were selected by random sampling method and studied with a researcher-made questionnaire. The content validity and reliability of the present study were ensured using Cronbach's alpha determination (0.94). The physical role of urban spaces on the realization of a happy city was done through the main physical factor and related sub-indices. Regarding physical-functional factors, three factors (appearance of buildings, materials and uses) and cultural physical elements, three human-centered factors (pedestrianism), safety and security (lighting, flooring, traffic) and sense of belonging (hangouts) And group activities) and the physical factor of aesthetics three factors (color diversity, lighting and environmental graphics) and the physical factor of service five factors (equipment of urban furniture, accessibility and ease of it, climate protection, creating recreation centers of service, cleanliness and cleanliness of the environment ) Was determined. According to the research results, physical factors and their role in the realization of a happy city. According to the F-test, physical-functional, physical-cultural, physical-aesthetic and service physical factors in the realization of a happy city with a significant level of 0.015, 0.016, 0.011 and 0.009, respectively, effective relationship There is. Also, there is a significant relationship between the indicators of physical elements in the realization of a happy city through Pearson correlation in all cases at the level of 95%.

  Keywords: Feasibility, Urban Spaces, Physical factors, happy city, region one of Tehran
 • Mehdi Ebrahimi, TEYMUR ABARKAR *, Mina Ebrahimi Pages 122-146

  Today, due to the unhealthy physical growth of cities and imbalances in existing land uses, and on the other hand, to improve the quality of urbanization and balance and organize and optimize land uses, urban lands are very important. The purpose of this article is to describe the types of land uses. In Dehdasht city, considering their location and identifying the shortcomings of this city in terms of required uses, it is necessary to study the size, per capita, density and distribution of each of them and finally provide a future development model and strategies to achieve the desired development. The research method in this article is based on a descriptive-analytical approach. To develop a theoretical framework for research and review of previous research, the library method (documentary) was used and the results were analyzed using SWOT technique. Findings of the research according to the current situation of the city until 2003 indicate that some of the city uses in terms of per capita (per person) and area (distance), in an unfavorable situation and on the other hand some uses in this regard They are in a good position. This situation indicates an imbalance and inconsistency between users, which is due to the lack of careful attention of urban planners at the time of their preparation. The results of land use analysis in Dehdasht show that the physical expansion of the city in recent decades and its increase in population has caused an imbalance in the distribution of land uses and many existing land uses do not comply with scientific criteria and standards of architecture and urban planning.

  Keywords: planning, land use, Dehdasht city, SWOT
 • MOHSEN ASHNAVAR *, Ebrahim Vasheghani Farahani, Abolfazl Rabiei Fardad Pages 147-164
  Participatory management system is a system of intellectual and practical cooperation of all members of an organization with different levels of management of that organization. In this system, all members of the organization actively think about ways to solve problems and improve the productivity of the organization and present the results to the organization in the form of plans and suggestions. In this way, the organization uses a system of both thinking and thinking to achieve the goals of the organization. The management system, in a sense, is in fact a kind of council management system with its own form. In this system, the thoughts and creativity of all members of the organization are valued and used in decision making. The existence and flow of this system has several positive and desirable results and consequences that play an important role in the resource development process. The purpose of this study was to investigate the role and position of participatory management on urban development. Scientific and library resources were used to examine the theoretical foundations of the research and also a questionnaire was used to quantitatively examine the relationship between variables. For this purpose, 50 questionnaires were distributed among urban experts. The data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS software and Pearson statistical test. The results show that the relationship between participatory management and urban development is a direct relationship that can improve urban development.
  Keywords: Participation, Participatory Management, Development, Urban Development, City
 • Seyedeh Aida Hosseini * Pages 165-183
  Cities are the places that make up the majority of the world's population today. Population growth, increasing demand and need of citizens in the physical, socio-cultural, economic, environmental, etc. areas have caused today's cities to move more and more towards decline. Therefore, this man-made place must be able to meet the demands of its citizens in order to improve their quality of life and, consequently, to achieve sustainable development. Quality of life is something that encompasses all aspects of human life. In this regard, the purpose of this study is to provide concepts of dimensions and indicators affecting the quality of life in order to achieve a more complete knowledge of this broad category. The present research is applied in terms of purpose and its method is descriptive-analytical. Data collection was done by library method including articles, books and documents. The results indicate that the quality of life is directly related to the two objective and mental environments of human beings and affects the satisfaction and importance of these environments for citizens. In this regard, six indicators; Sustainability, sustainable development, capital, residential satisfaction, resilience and popular participation have been identified as the main roots of quality of life, both of which are influential and influential. Therefore, in order to achieve the desired quality in the city and, of course, the life of the citizens, all the above factors must be considered in the same shadow and at the same time.
  Keywords: sustainable development, Residential Satisfaction, Resilience, Public Participation
 • AliAsghar Irajpoor, Hossein Esmaeili * Pages 184-204

  Solar energy is one of the climatic elements that affect the earth's surface processes such as soil and water resources, snowmelt, evaporation, and transpiration processes, and the like. Given the great importance of energy, this study aimed to estimate the net radiation received from the sun was in the city of Darab. Thus, the digital elevation model and satellite images of Landsat 8 were received during different months (from September 2019 to August 2020) for the study area. And while making the necessary corrections on each of the images, by the surface energy balance model (SEBAL), net radiation maps that reached the ground surface of Darab city were prepared for each month. According to the research findings, the highest amount of net radiation received by the city occurs during April. In this month, the average net radiation received in the whole city is equal to 527.13 watts per square meter. Also, studies conducted in April show that the Rustaq section with an average of 557.43 watts per square meter, has received the highest amount of energy received, and then the central and forg sections are in the next ranks with 538.03 and 479.61 watts per square meter, respectively. On the other hand, the lowest amount of net radiation received in the entire study area was in December, the average radiation received by the whole city this month is 327.99 watts per square meter. In this month, the Rustaq section had the highest amount of radiation received with an average of 357.40 watts per square meter of energy and then the central and forged sections are next with 334.65 and 288.87 watts per square meter, respectively.

  Keywords: Net radiation, SEBAL model, Landsat 8, Darab City
 • Mohammad Samadi *, Nader Moradi, Ramin Ghorbani Pages 205-223

  Medical and health uses are among the uses that are very important for its distribution and distribution in the city. They even use it as an important factor to measure the sustainable development of cities and its proper distribution so that all the inhabitants of a city have access. Proper to have it is one of the requirements of modern urban planning. In this study, Mallard city has been selected as a case study. The city, with a population of about 400,000, has no hospital.the research method is based on the descriptive-analytical nature and its type is applied. The data collection method is based on library-field studies and spatial data of the study area. Information was collected by studying books, dissertations, articles and publications, and documents using maps 2000/1 and field observations of the situation in the study area. According to the obtained information, FuzzyAHP model in ARCGIS software environment has been used to weigh the criteria.the layers used to locate the hospital and the weights intended for each layer including slope, slope direction, height, distance from roads, distance from fire stations, distance from river, distance from fault were used and then information layers and Criteria were prepared according to the criteria, and finally a combination map of the criteria was matched after the weighting process using the overlap method. Finally, the optimal locations for the location of the hospital and health care centers on The study area was identified.the results of the research show well that the construction of a new hospital location in both the public and private sectors requires scientific and accurate location.

  Keywords: Location, Fuzzy AHP Hospital, ArcGIS, Mallard County
 • Rasoul Bagherabadi * Pages 224-237

  In recent years, dust events have been one of the most important air pollution crises in Ahvaz province. Dust events One of the phenomena that has been transformed into a permanent covenant with southern provinces for many years is the phenomenon of dust. Dust events in Ahvaz are a natural hazard. In the present study, changes in dust events during the studied months, seasons and years for this purpose, the statistics of selected station was utilized in a 11-year period (2005-2015) for Ahvaz, and their relationship to SPI were evaluated. The index is a standard indicator for precipitation. Additionally, non-parametric procedures in statistics pearsonian correlation were utilized to identify the changes trend in frequency with dust events on monthly, Season and annual scales. The results showed that from May to July and summer had the most dust events number compared to other months and seasons. Furthermore, results showed that there was a direct relationship between dust event and drought and years having intensive drought. The results show that in the Ahvaz, the temperature and precipitation series were significantly positive and negatively correlated to the dust storm frequency on a decadal timescale. Compared with temperature changes.

  Keywords: Ahvaz, Dust events, SPI, Precipitation, Temperature
 • Farid Abbasi *, Adham Dahani Pages 238-255
  Citizenship rights are part of fundamental rights such as political participation, which is inspired by human rights in its relative form and takes on a national form in some constitutions, and in short it is the part of fundamental rights that is belonging to oneself. Also, citizenship rights are among the basic rights of every citizen, both men and women. These rights have civil, political, economic, social, cultural and judicial dimensions, and citizens play a role in every dimension. In this regard, the political management of space also has an important place. Political management of space in the national dimension is the political management of space in order to achieve national goals with a comprehensive, forward-looking and strategic perspective and taking into account the natural, human and economic constraints in geographical spaces (national and regional) And sustainable territorial development. By participating in elections directly and indirectly, citizens play a role in electing the leadership, the presidency, members of the Islamic Consultative Assembly, the head of the judiciary, members of city and village Islamic councils, and the chairman of the Supreme National Security Council. Implementation of various policies to political management of space in the country.
  Keywords: civil rights, Democracy, Political management of space
 • Navid Aghapour * Pages 256-276
  In the past, Iranian architecture had enduring features that played a key role in the continuation of this architecture in different periods. These characteristics have been principles and concepts that are derived from the culture and values ​​of society and are rooted in people's beliefs. But in the contemporary era, neglecting this important issue has caused a break in the continuity of Iranian architecture. Therefore, in order to preserve these values, these principles must be re-read in contemporary architecture. It seems that the presence of light in Iranian architecture has been not only to meet the needs but also to intelligently search for the values ​​and beliefs of the people. The manner of its presence and impact in this architecture, as well as knowledge, is associated with a special vision through which light enters the architectural space and creates concepts and meanings of permanence. These concepts are rooted in the beliefs and values ​​of the Iranian people and it seems that this feature has played an important role in preserving them in Iranian architecture. This research has been done by descriptive-analytical method and the results show that Iranian architects have realized the importance of the vital element of "light" in the design of spaces and all their efforts have been to capture and use scattered light with the help of architecture. .
  Keywords: light, Architecture, Bazaar, mosque, Iran
 • Reza Babaeifar Pages 277-294

  "Car accommodations" or what is commonly called "informal housing". It is one of the problems facing modern cities, especially at the local level. Accordingly, the type, nature and process of possible interventions and how to deal with them are among the concepts that have a special place in Harry's planning and management. In the meantime, promoting urban planning from a purely physical-functional perspective to a multidimensional and multidimensional perspective in the form of considering social, psychological, qualitative and economic dimensions in interaction with physical-functional dimensions, is one of the results of considering the concept of quality of urban life It has been in the global arena, while today, the creation of some informal neighborhoods in different parts of cities with many problems, has made it difficult for the residents of the neighborhoods to achieve this important goal and has caused dissatisfaction among the residents. Following this, the need to pay attention to the concept of quality and improve it in residential environments along with paying attention to a little more issues is felt. Improving the quality of the environment in informal settlements is from a physical and cultural perspective. The results show that in recent decades, unhealthy neighborhoods and informal settlements have been gradually formed and spread mainly in the suburbs of metropolises and large cities of the country, outside the official urban development plan and in the form of vehicles. It can be said that unconventional and abnormal migration and marginalization are caused by development crises and lead to imbalances in structures and the failure of demographic outflow thresholds and the lack of proper urban management and the lack of short-term and long-term control plans. And attention to urban development and cheap housing in this crisis, leads to informal housing in large cities.

  Keywords: Improving environmental quality, Informal, physical, cultural settlements
 • Ali aRAM Pages 295-310

  Today, it is rare to find someone who does not deal with urban furniture in any way. And organizing and balancing the space is one of the key issues in the field of urban planning. Urban furniture should follow the visual beauty of the environment, urban services and its elements, in addition to proper use and service, should also provide peace of mind for residents. The research has been compiled with the aim of organizing urban furniture on Imam Khomeini Boulevard in Yasuj. Therefore, in order to achieve the above goal, documentary and field methods have been used to prepare information and analyze and combine them. In the documentary stage, tools such as articles, maps and the Internet have been used to collect information. and in the field method. By attending the study area, information was collected through the collection of elements. And in order to show the current situation and the degree of compliance and difference between the elements in the range with the standards and common criteria, we have used the table of comparison of standards. The results obtained from the studies show that the current situation of furniture on Imam Khomeini Boulevard in Yasuj is at a low level compared to current standards and due to the lack of some furniture and lack of proper care of furniture, etc. could not be a suitable environment to create the presence of citizens in public urban space. Therefore, the study area needs to be properly organized to improve the current situation and repair sidewalks to facilitate movement for different segments of society.

  Keywords: Organizing, Urban Furniture, Imam Khomeini Boulevard, furniture standards
 • Fatemeh Manouchehri Pages 311-330

  Today, the growth of urbanization and the proliferation of cars in many developing countries has led to an increase in the density and rate of traffic accidents in the urban road network, which are not designed to pass this volume and type of traffic. Weaknesses in the proper maintenance of roads and passages and the existence of incorrectly designed intersections have caused serious problems in the safety of the urban road network. Also, non-observance of the hierarchy of the space organization and lack of attention to the distribution and distribution of urban land uses in cities, especially metropolises, causes unrest within urban neighborhoods and inadvertently draws transit traffic to the center of these neighborhoods. Accordingly, the purpose of this article is to identify traffic challenges and the role of management in promoting traffic safety in urban thoroughfares and public transportation by descriptive-analytical method. To achieve this goal, a general study of the main causes and factors of traffic challenges in cities from the perspective of officials and citizens, and finally, practical suggestions were presented in order to organize this problem in metropolises. The results show that an important factor to motivate people and in return to develop and improve the quality of urban services and improve traffic safety in urban roads and public transport and thus organize traffic. And the more this satisfaction is among the citizens, the more their cooperation with various institutions will be in order to better perform their duties and provide services in the city. It can be said that using global experiences and having short-term and long-term approaches to urban transportation issues, while creating human-centered infrastructure, improving the quality of urban life and citizens' lives with the focus on improving urban performance can be a useful approach.

  Keywords: TRAFFIC CHALLENGES, URBAN MANAGEMENT, PROMOTING TRAFFIC SAFETY, URBAN ROADS, PUBLIC TRANSPORT
 • Hashem Ghasemi Pages 331-348

  The village is the smallest geographical unit where the livelihood of most of its inhabitants is based on land use and rural development requires knowledge and awareness of issues and economic, social and cultural factors such as increasing production, improving knowledge and motivation, providing various services and Improving the communication network and transportation and improving the village, diversifying the rural employment facilities in order to achieve the macro development of the country, recognizing the strengths and weaknesses, opportunities and threats to be able to fully plan for optimal development. Presented a villager. In our country, achieving integrated development of rural settlements has been proposed as a strategy to preserve settlements, because this type of development is the best way to organize the optimal establishment of villages and their preservation. To achieve this type of development, comprehensive knowledge of the points in the region can be a more effective and better method to identify them and plan to use the capabilities and eliminate weaknesses to achieve an integrated and sustainable development. In this article,, cultural-political, economic and spatial-physical have been studied. The aim of this study was to investigate the problems and shortcomings of civil management and development of rural settlements and the need to identify rural development challenges in order to achieve sustainable development goals. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. The results show that the need to address the issue of the village and its development has been felt by the government and in most cases, has been considered as the focus of development policies. But in the context of the twentieth century, rural development still faces many problems and challenges, which, along with environmental problems, draw attention to a type of development called "sustainable rural development."

  Keywords: Rural development, participation, sustainable development
 • moslem savari, farshad Razmavar * Pages 349-364

  This research was goals investigating the Challenges of Palm Trees in Sustainable Date Production. The population was in research consist of Palm Trees in Dashtestan County. Therefore, for selecting the samples, targeted snowball sampling (chain referencing) was used. Sampling continued until data saturation, in the end, the number of participants in the study reached 17. The research method was of qualitative type based on the data theory method of the foundation. The research data were collected using a deep interview and group discussion and analyzed with three open and axial coding methods. After an in-depth review of the issue, 29 major barriers to sustainable production management in Dashtestan were identified. Generally among the factors identified due to the abundance of water and drought factors, the presence of speculators and lack of palm co-operation, lack of guaranteed date palm purchase, lack of cold storage and high productivity are the most important palm problems in palm production management. Production was stable. Finally, codes of a similar nature fall into the categories of barriers to marketing, economic and supportive, educational, and skillful, ecological, policy and industrialization.

  Keywords: Land Management, Palm Management, Sustainable Production, Sustainable Development, Sustainable Livelihood