فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا حیدری، عارف قازلی کر، ناهید جعفری، زهرا خطیرنامنی*، فریده کوچک صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  امروزه، اختلالاتی از قبیل افسردگی، استرس و اضطراب  بیماری های شایع قرن هستند. کارکنان سیستم بهداشت و درمان به دلیل ویژگی های کاری از قبیل عدم استقلال کارکنان در انجام وظایف و خواسته های کاری بالا در معرض عوامل خطر ایجاد کننده افسردگی و استرس هستند. هدف این پژوهش، تعیین شیوع افسردگی، استرس و اضطراب و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک در کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گرگان در سال 1400 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گرگان در سال 1400 بود که 192 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و مقیاس استرس، افسردگی، اضطراب (DASS-21) استفاده شد. داده ها در  نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند. 

  یافته ها

   شیوع افسردگی (59/9 درصد) نسبتا بالا بود و ازنظر شیوع استرس و اضطراب بترتیب 96/9 درصد و 88 درصد کارکنان فاقد اختلال بودند. تنها بین تحصیلات کارکنان با میزان افسردگی ارتباط معناداری مشاهده شد (p= 0/01). ازنظر میزان افسردگی در افرادی با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد (p=0/003) و کارشناسی ارشد با دکتری (p=0/003) ارتباط معناداری وجود داشت. بین هیچ کدام از متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای با میزان استرس و اضطراب ارتباط معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  شیوع افسردگی در جمعیت کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت نسبتا بالا بود و افسردگی با سطح تحصیلات مرتبط بود، به طوری که با افزایش سطح تحصیلات میزان افسردگی کاهش می یافت.

  کلیدواژگان: افسردگی، استرس، اضطراب، کارکنان بهداشتی
 • آزیتا ظاهری، فاطمه مهربان، آیدا امیری پور*، هادی رئیسی شهرکی، رستم اسفندیاری بختیاری صفحات 14-23
  زمینه و هدف

  بسیاری از افرادی که تحت عمل جراحی قرار میگیرند میزانی از اضطراب و درد  را تجربه خواهند کرد و همچنین علایم حیاتی افراد به دلیل اضطراب ناشی از جراحی و یا خود عمل جراحی  دچار نوسان خواهد شد که موارد فوق میتواند روند بهبود بیمار را دچار اختلال کند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر صدای سفید بر سطح اضطراب، درد وشاخص های همودینامیک بیماران کاندید جراحی قلب باز در بیمارستان ایت الله کاشانی شهرکرد انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه تجربی  است و در سال های 98-97 در بیمارستان کاشانی شهرکرد انجام گرفت. 44 نفر از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ی قلبی به روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند که 22 نفر در گروه کنترل و 22 نفر در گروه آزمون قرار گرفتند. گردآوری داده ها بر اساس چک لیست مشخصات بیمار، پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر با مقیاس عددی 20 تا 80 و چک لیست سنجش درد، دستگاه فشارسنج، ترمومتر، پالس اکسی متر و لیدهای استاندارد قلبی انجام شد. داده ها  با نرم افزار SPSS-18 و  آزمون های آماری آنالیز کوواریانس، کای اسکویر و آزمون دقیق فیشر تحلیل شدند.

  یافته ها

  میزان فشار خون، نبض و درد در گروه آزمون بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود. همچنین با وجود اینکه میزان اکسیژن پس از مداخله در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود، اختلاف مشاهده شده از نظر آماری معنی دار نبود. میانگین نمره اضطراب بیماران بعد از مداخله به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود.

  نتیجه گیری

  صدای سفید می تواند  باعث کاهش اضطراب و فشارخون و درد در بیماران شود که این روش می تواند به عنوان یک اقدام غیر دارویی مکمل، ساده و کم هزینه در مراقبت از ییماران به کار رود.

  کلیدواژگان: صدای سفید، شاخص همودینامیک، اضطراب، درد، جراحی قلب
 • صالح کشاورزی* صفحات 24-36
  زمینه و هدف

  احیای قلبی ریوی یکی از مهمترین اقدامات بیمارستاتی جهت حفظ جان بیماران می باشد و برطرف کردن موانعی که باعث اختلال در روند انجام آن می شود خیلی مهم است . حضور خانواده حین اقدامات احیا می تواند عاملی منفی و یا مثبت در عملکرد تیم احیا داشته باشد که در پژوهش های مختلف نتایج متناقضی از تاثیر حضور خانواده طی احیا ، به دست آمده است.

  مواد و روش ها

    در این پژوهش توصیفی تحلیلی 294 پرستار از 3 بیمارستان آموزشی سنندج وارد مطالعه شدند نمونه ها بصورت در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیگ و پرسشنامه اختصاصی بررسی دیدگاه پرستاران در خصوص حضور خانواده طی احیا با دو قسمت مضرات (12 سوال) و منافع حضور آنها (8 سوال) توسط پژوهشگر به آنها داده شد و پس از تکمیل آنها اطلاعات توسط نرم افزار SPSS-20  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها

   اکثر پرستاران مخالف حضور خانواده طی احیا بودند. بیشترین مخالفت آنها به دلیل" دخالت خانواده در عملیات احیا" و " مشکل در تصمیم گیری برای ختم احیا توسط لیدر تیم درصورت فوت بیمار"  می باشد .  در خصوص منافع حضور خانواده تنها نفع قابل قبول از دیدگاه پرستاران " اطمینان خانواده از انجام کلیه کارهای ممکن توسط تیم احیا" می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به دیدگاه پرستاران از آنجاییکه حضور خانواده مضرات بیشتری نسبت به منافع آن دارد، لذا باید تصمیمی اتخاذ شود که از حضور خانواده در اتاق احیا پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: احیای قلبی ریوی، خانواده، دیدگاه پرستاران
 • شیوا جگرگوشه، نازیلا نژاد دادگر، لیلا رییسی* صفحات 37-46
  زمینه و هدف

  کیفیت خدمات ارایه شده در حوزه بهداشت و درمان دارای جایگاه ویژه ای می باشد. از آنجایی که سلامت هر جامعه در گرو سلامت زنان، خصوصا مادران باردار است و ارایه خدمات با کیفیت می تواند تا حد زیادی مرگ و میر مادر و نوزاد را کاهش دهد، لذا این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه مادران باردار در مورد کیفیت مراقبت های بارداری ارایه شده بر اساس الگوی سروکوال در مراکز بهداشتی شهر اردبیل انجام شد.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی بود که در آن 300 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اردبیل در بازه زمانی اسفند ماه 1399تا اردیبهشت ماه 1400مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه گیری بصورت چندمرحله ای انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها مشتمل بر پرسشنامه دو بخشی بود: بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم پرسشنامه استاندارد سروکوال بود. جهت دستیابی به نتایج، داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS-18 و آزمون های آماری توصیفی و تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفتند.

  یافته ها 

  درتمام ابعاد کیفیت خدمات ارایه شده شکاف منفی وجود داشت و بیشترین شکاف در بعد همدلی (2/51-) و کمترین شکاف در بعد تضمین (1/12-) گزارش شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که انتظارات گیرندگان خدمات از ادراک آنها از کیفیت خدمات دریافت شده بیشتر بوده است. لذا همکاری مدیران و سیاست گذاران حوزه بهداشتی در راستای مرتفع نمودن این نیازها و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده ضروری است.

  کلیدواژگان: مراقبت دوران بارداری، کیفیت خدمات، مدل سروکوال
 • مینا حاجی صادقیان، مهرداد آذربرزین*، فاطمه سلمانی صفحات 47-59
  زمینه و هدف

  مراقبت از بیماران دارای تراکیوستومی نیازمند خودکارآمدی و خودباوری بالا می باشد. از آنجا که روش های آموزش حین ترخیص در این زمینه به نظر کافی نمی سد، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش با رویکرد مشارکتی بر میزان خودکارآمدی مقابله ای و خودباوری مراقبین بیماران دارای تراکیوستومی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   این پژوهش از نوع نیمه تجربی دوگروهی قبل و بعد می باشد. نمونه مورد مطالعه 76 نفر از مراقبین بیماران دارای تراکیوستومی بودکه به صورت در دسترس وارد مطالعه شده و به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه 38 نفره تقسیم شدند. از پرسشنامه ای در سه بخش دموگرافیک، پرسشنامه خودکارآمدی مقابله ای و پرسشنامه خودباوری استفاده گردید. به گروه مداخله آموزش با شیوه مشارکتی داده شد و گروه کنترل آموزش های مرسوم حین ترخیص بیمارستانی را دریافت نمودند. پس از شش هفته مجددا پرسشنامه ها تکمیل شد و  اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در گروه کنترل، تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمره خودکارآمدی قبل و بعد از آموزش وجود نداشت ولی در گروه آزمون، بعد از آموزش، این میانگین به طور معنی داری از نمره قبل از آموزش، بیشتر بود (p=0/001). نمره خودباوری در گروه کنترل و آزمون دارای تفاوت معنا دار بود (p=048). در گروه آزمون، میانگین نمره خودباوری قبل و بعد از آموزش به طور معناداری متفاوت بود (p=0/001).

  نتیجه گیری

  با توجه به این که میانگین نمره خودکارآمدی و خودباوری به طور معنی داری در اثر آموزش مشارکتی افزایش داشت، لذا توصیه می گردد از این روش در آموزش به مراقبین بیماران دارای تراکیوستومی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، مشارکت، ترخیص، خودکارآمدی، مراقبین خانوادگی، تراکئوستومی
 • شهناز صلواتی قاسمی، لیلا هاشمی نسب، روناک شاهوی*، سیده سوما ذکریایی صفحات 60-72
  زمینه و هدف

  اپی زیاتومی شایع ترین جراحی در مامایی است و درد پرینه شایع ترین عارضه اپی زیاتومی می باشد. درد بعد از اعمال جراحی موجب کاهش سطح رضایت بیماران، افزایش نیاز به مسکن و تغییر در علایم حیاتی بیماران می گردد. لذا با توجه به اهمیت کاهش درد، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تنس برعلایم حیاتی و شدت درد بعد از اپی زیاتومی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 120 مادر نخست زا بیمارستان بعثت سنندج در سال 1397 انجام شد. افراد به صورت تصادفی در سه گروه مداخله (تنس روشن)، دارونما (تنس خاموش) و کنترل قرار گرفتند. الکترودهای تنس در محل اعصاب ژنیتوفمورال و پودندال قرار داده شد. شدت درد به وسیله مقیاس ستجش درد عددی در چهار زمان (قبل از مداخله، 30، 60، 120 دقیقه بعد از مداخله)، در حالت استراحت، نشستن و فعالیت بررسی شد. علایم حیاتی به وسیله یک دستگاه مانیتورینگ در دو زمان (قبل و بعد از مداخله) ارزیابی شد . در نهایت اطلاعات جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها

  در گروه های دارونما و کنترل، تفاوت معناداری در نمره درد دیده نشد. در گروه مداخله تفاوت قابل ملاحظه ای در میانگین شدت درد در حالت راه رفتن (p=0/04)  و استراحت (p=0/008) دیده شد. بعد از مداخله بین میانگین فشارخون سیستولیک (p-0/008) و تعداد تنفس (p=015) تفاوت معنادار وجود داشت.

  نتیجه گیری

  تنس باعث کاهش درد و بهبود تنفس و فشارخون زنان بعد از اپی زیاتومی می شود که می تواند حاکی از ایجاد آرامش و کاهش استرس و درد آنان در نتیجه کاربرد این پروسیجر باشد.

  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست، درد بعد از اپی زیاتومی، علائم حیاتی
 • معصومه خزایی، غلامرضا عبدلی، الهام خزایی، علی سروش* صفحات 76-85
  زمینه و هدف

  کمردرد یکی از شایع ترین درد ها است که حدود 80 درصد افراد در طول زندگی آن را تجربه می کنند. سالانه میلیون ها دلار جهت درمان کمردرد مزمن هزینه می شود، بنابراین درمان مناسب و به موقع آن ضروری می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات مکنزی و ارتز پنوماتیک کمری لگنی بر درد و ناتوانی  افراد دارای کمردرد مزمن انجام شد.

    مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی،27 بیمار دچار کمردرد مزمن که به کیلینیک شهید ادبیان کرمانشاه در سال 1397 مراجعه کرده بودند به روش در دسترس وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی ساده به یکی از گروه های مطالعه، شامل گروه تمرینات همزمان  مکنزی و ارتز پنوماتیک کمری لگنی،  گروه تمرینات مکنزی،  و گروه کنترل تخصیص یافتند.

  یافته ها

   در هر دو گروه تمرینات مکنزی، و تمرینات مکنزی همراه با ارتز پنوماتیک کمری- لگنی، درد و ناتوانی به طور معناداری کاهش یافت. اگرچه مداخله در گروهی که تمرینات مکنزی را همراه با ارتز پنوماتیک کمری-لگنی دریافت کردند، منجر به کاهش بیشتر درد و ناتوانی به نسبت گروه تمرینات مکنزی، شده بود، اما اختلاف دو گروه از نظر میزان کاهش درد، از نظر آماری معنادار(0/05>p) بود ولی از نظر میزان کاهش ناتوانی، معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  ارتز پنوماتیک کمری- لگنی همراه با  مکنزی به طور موثرتری میزان درد و ناتوانی افراد دارای کمردرد مزمن را کاهش داد، لذا استفاده ی هم زمان این مداخلات درمانی در این افراد توصیه می گردد

  کلیدواژگان: کمردرد، ورزش درمانی، آتل، دستگاه های ارتز، حرکت درمانی، تمرینات کششی عضلانی
 • طیبه حسن طهرانی، فاطمه محمدی، آرش خلیلی، بنفشه ثمری، صبا بشیری* صفحات 86-97
  زمینه و اهداف

  دانشجویان پرستاری معمولا رفتارهای غیر مدنی را در محیط بالینی و در ارتباط با پرستاران تجربه می کنند. هدف این مطالعه تعیین رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به دانشجویان پرستاری در طی کارآموزی های بالینی بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی330 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش سرشماری در سال 1399 وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی که بخش اول شامل ویژگی های دموگرافیک و بخش دوم پرسشنامه رفتارهای غیر مدنی در آموزش بود، استفاده شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه24 و آزمون های آماری تی و آنالیز واریانس انجام گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان پرستاری 2/64±22/08 سال بود. بیش ترین درصد واحدهای پژوهش ساکن خوابگاه (68/50%)، دارای معدل خوب (73/03%)، قومیت فارس (43/03%) و مشغول در بخش های جراحی(35/02%) بودند. به طورکلی میانگین رفتارهای غیر مدنی10/60 ±11/76 بود. بین میانگین نمرات رفتارهای غیر مدنی نسبت به دانشجویان با سن، ترم تحصیلی، بخش کارآموزی و معدل تحصیلی دانشجویان اختلاف معنی‏ دار آماری وجود داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های به دست آمده، دانشجویان بیش ترین رفتارهای غیر مدنی پرستاران را در بعد رفتارهای محروم کننده  همانند نادیده گرفته شدن و نداشتن مجوز برای مشارکت در تصمیم گیری در مورد مراقبت گزارش کردند که نشان دهنده اختلاف بین دیدگاه واقعی و مورد انتظار دانشجویان پرستاری در موردحمایت و احترام در محیط بالینی بود.

  کلیدواژگان: رفتارهای غیر مدنی، پرستاران، دانشجویان پرستاری، محیط بالینی
|
 • Alireza Heidari, Aref Ghazlikor, Nahid Jafari, Zahra Khatirnamani*, Farideh Koochak Pages 1-13
  Background & Aim

   

  Today, disorders such as depression, stress and anxiety they are the most common diseases of the century. Health system employees are exposed to risk factors for depression and stress due to work characteristics such as lack of independence of employees in performing tasks and high work demands. The aim of this study was to determine the Prevalence of depression, stress and anxiety and its relationship with demographic characteristics in the staff of comprehensive health service centers in Gorgan, 2021.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, the statistical population included all employees of comprehensive health service centers in Gorgan in 1400 that 192 people were selected by stratified random sampling. Two questionnaires were used to collect data: Demographic Information Questionnaire and Stress, Depression, Anxiety Scale (DASS-21). Data were analyzed by SPSS-23 software.

  Results

  The prevalence of depression (59.9%) was relatively high and in terms of the prevalence of stress and anxiety, 96.9% and 88% of employees had no disorders, respectively. Only a significant relationship was observed between employees' education and depression (P=0.01). In terms of depression in individuals with undergraduate and graduate education (P=0.003), there was a significant relationship between master's and doctorate (P=0.003). There was no significant relationship between any of the demographic and contextual variables with stress and anxiety.

  Conclusion

  The prevalence of depression in the population of comprehensive health service centers was relatively high and depression was related to the level of education, so that with increasing the level of education, the rate of depression decreased

  Keywords: Depression, Stress, Anxiety, Health staff
 • Azita Zaheri, Fatemeh Mehraban, Aida Amiripour*, Rostam Esfandiari Bakhtiari Pages 14-23
  Background & Aim

   

  Many people who undergo surgery will experience a degree of anxiety and pain, and the vital signs of people will fluctuate due to anxiety due to their surgery, which may disorder the patient's recovery process. This study was carried out with the aim of determine the effect of white noise on anxiety, pain and hemodynamic indices in patient's candidates for open heart surgery.

  Materials & Methods

  This study was a quasi-experimental study and was performed in Kashani Hospital in Shahrekord in 2018-2019. In those 44 patients who were hospitalized in intensive heart care, with a simple random procedure was selected and divided into two groups that consisted of 22 control group and 22 test group. Data were collected based on patient profile checklist, Spielberger Anxiety Inventory with a numerical scale of 20 to 80 and pain assessment checklist, sphygmomanometer, thermometer, standard cardiac pulse oximetry. Data were analyzed using SPSS 18 software and one-way chi-square covariance and Fisher's exact test.

  Results

  blood pressure, pulse and pain in the intervention group were significantly less than control groups. Also, the differences observed were not statistically significant, even though the volume of oxygen was greater after intervention in the intervention group than the control group. The average number of anxiety scores of patients after intervention decreased significantly.

  Conclusion

  White noise can reduce anxiety, blood pressure and pain in patients, which can be used as a simple and inexpensive supplement to care for patients.

  Keywords: White Voice, Hemodynamic Index, Anxiety, Pain, Heart Surgery
 • Saleh Keshavarzi* Pages 24-36
  Background & Aim

   

  Cardiopulmonary resuscitation is one of the most important hospitals procedures to save patients' lives, and it is very important removing conditions that disrupt its process. Presence of family patient during resuscitation (FPDR) can be a negative or positive factor in the performance of the resuscitation team. In various studies, contradictory results have been obtained from the presence of the family during resuscitation.

  Materials & Methods

  In this descriptive-analytical study, 294 nurses from 3 teaching hospitals in Sanandaj were entered in the study. The samples were selected as available and the demographic information questionnaire and a special questionnaire to examine the nurses' views on the presence of the family during resuscitation with two parts of the harms (12 questions) and the benefits of their presence (8 questions) were given to them by the researcher. After completing them, the data were analyzed by SPSSv.20 software.

  Results

  Most Nurses Disagree with Family presence about ”family interfering in resuscitation” and " difficulty in deciding team leader to off resuscitation that patient is death" and also about benefits, The most  factor that agreed upon by nurses is " family Ensuring that everything can be done for their patient by the resuscitation team, is done"

  Conclusion

  According to the nurses' views, since the presence of the  family during resuscitation has more harmful rather than its benefits, therefore, a decision must be made in medical centers, especially hospitals, to prevent the presence of the patient's family in the resuscitation room

  Keywords: cardiopulmonary resuscitation, family presence during CPR. nurses' views
 • Shiva Jegargoosheh, Nazila Nejhaddadgar, Leila Reisy* Pages 37-46
  Background & Aim

   

  The quality of services provided in the field of health has a special place. Since the health of any society depends on the health of women, especially pregnant mothers, and the provision of quality services can greatly reduce maternal and infant mortality, so this study aims to examine the views of pregnant mothers on the quality of pregnancy care the presentation was based on the SERVQUAL model in Ardabil health centers.

  Materials & Methods

  The present study was a descriptive study in which 300 pregnant mothers referred to health centers in Ardabil in the period of March 2016 to May 1400 were studied. Sampling was done in several stages. The data collection tool consisted of a two-part questionnaire: the first part included demographic information and the second part included the standard SERVQUAL questionnaire. To achieve the results, the data were statistically analyzed using SPSS-18 software and descriptive statistical tests and independent t-test.

  Results

  There was a negative gap in all aspects of the quality of services provided and the highest gap was reported in the empathy dimension (-2.51) and the smallest gap in the guarantee dimension (-1.12).

  Conclusion

  The results of the study showed that the expectations of service recipients from their perception was higher than the quality of services received. Therefore, the cooperation of managers and policy makers in the field of health in order to meet these needs and improve the quality of services provided is essential.

  Keywords: Pregnancy care, Service quality, SERVQUAL model
 • Mina Hajisadeghian, Mehrdad Azarbarzin*, Fateme Salmani Pages 47-59
  Background & Aim

   

  Caring for patients with tracheostomy requires high self-efficacy and self-confidence. Since post-discharge training methods do not seem to be sufficient in this field, the present study was conducted to detemine the effect of training with participatory approach on coping self-efficacy and self-confidence of patients with tracheostomy

  Materials & Methods

  This research is a quasi-experimental study of two groups before and after. The study sample consisted of 76 caregivers of patients with tracheostomy who were available in the study and were randomly divided into two groups of 38 patients. A questionnaire was used in three sections of demographic, coping self-efficacy and self-confidence. The intervention group was trained in a participatory manner and the control group received conventional training during hospital discharge. The questionnaires were completed again after six weeks and the data were analyzed by SPSS software version 22.

  Results

  The results showed that in the control group, there was no statistically significant difference in the mean score of self-efficacy before and after training, but in the experimental group, after training, this mean was significantly higher than the score before training (P = 0.0001). The self-esteem score was significantly different in the control and test groups. (P=0/048). In the experimental group, the mean score of self-confidence before and after training was significantly different (P = 0.0001).

  Conclusion

  Considering that the mean scores of self-efficacy and self-confidence were significantly increased due to participatory training, so it is recommended to use this method in training caregivers of patients with tracheostomy.

  Keywords: Education, participation, discharge, self-efficacy, family caregivers, tracheostomy
 • Shahnaz Salawati Ghasemi, Leila Hasheminasab, Roonak Shahoei*, Seyedeh Soma Zakariaee Pages 60-72
  Background & Aim

   

  Episiotomy is the most common operation in obstetrics. Perineal pain is the main complication of the episiotomy. Postoperative pain reduces patient satisfaction, increases the need for analgesia and alters patient’s vital signs. Hence, considering the importance of pain relief, this study was conducted to determine the effect of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on the vital signs and the pain severity post-episiotomy.

  Materials and Methods

  This randomized clinical trial was performed on 120 primiparous women referred to Sanandaj Besat Hospital in 2018. Patients were randomly divided into three groups: intervention (TENS-On), placebo (TENS-Off), and control groups. TENS electrodes were located in the genitofemoral and pudendal nerves. The pain severity was assessed using NRS in four times (before intervention, 30, 60 and 120 minutes after intervention), in resting, sitting and activity positions. Vital signs were assessed with a monitoring device in two times (before and afterintervention). Data were collected and analyzed using SPSS software version 20.

  Results

    In placebo and control groups, there was no significant difference in pain score. A significant difference was observed in mean pain severity for the intervention group with walking activities (P = 0/04) and resting position (P=0/008). Mean systolic blood pressure (p=0/008) and respiration rate (p=0/015) were significantly different between groups.

  Conclusion

  TENS decreases the post-episiotomy pain and improve the blood pressure and respiration rate in women which can be the indicator of their relaxation and decreasing stress

  Keywords: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, Episiotomy pain, Vital Signs
 • Masomeh Khazaie, GholamReza Abdoli, Elham Khazaie, Ali Soroush* Pages 76-85
  Background & Aim

   

  Low back pain is one of the most common pains that about 80% of people experience in their lifetime. Millions of dollars are spent annually on the treatment of chronic low back pain, so proper and timely treatment is essential. This study aimed to determine the effect of McKenzie-based and Pneumatic Lumbar Unloading Orthosis on pain and disability in patients with chronic low back pain.

  Materials & methods

  In this clinical trial, 27 patients with chronic low back pain who referred to the clinic of Shahid Adabian in Kermanshah in 2018 were included in the study by convenience sampling method and were randomly assigned to one of the study groups, which included the McKenzie-based group with Pneumatic Lumbar Unloading Orthosis, the McKenzie-based group, and the control group.

  Results

  In both McKenzie-based and McKenzie-based groups with Pneumatic Lumbar Unloading Orthosis, pain and disability were significantly reduced. Although the intervention in the McKenzie-based group receiving Pneumatic Lumbar Unloading Orthosis resulted in a further reduction in pain and disability compared to the McKenzie-based group, the difference between the two groups in terms of pain relief was statistically significant (P< 0.05) but it was not significant in terms of the reduction of disability.

  Conclusions

  The Pneumatic Lumbar Unloading Orthosis with McKenzie-based reduced the pain and disability of people with chronic low back pain more effectively, so the simultaneous use of these therapeutic interventions in these people is recommended.

  Keywords: low back pain, Exercise therapy, Splints, Orthotic devices, Motion therapy, Muscle stretch exercise
 • Tayebeh Hasan Tehrani, Fateme Mohammadi, Arash Khalili, Banafshe Samari, Saba Bashiri* Pages 86-97
  Background & Aims

   

  Nursing students usually experience incivility in the clinical environment and in relation to nurses. The aim of this study was to determine the incivility of staff nurses towards baccalaureate nursing students of Hamadan University of Medical Sciences.

  Materials & Methods

  In this descriptive-analytical cross-sectional study, 330 undergraduate Nursing students of Hamadan University of Medical Sciences were enrolled in the census method in 2021. To collect information, a two-part questionnaire was used, the first part of which included demographic characteristics and the second part was the Iranian version of Uncivil Behavior in Clinical Nursing Education tool. Data analysis was performed by SPSS software version 24 and t-test and analysis of variance.

  Results

  Based on the results, in general, the mean of non-civility behaviors was 11.76±10.60. There was a statistically significant difference between the mean scores of incivility behaviors towards students with age, academic semester, internship department and grade point average (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the findings, students reported the most incivil behaviors of nurses in the dimension of deprivation behaviors such as being ignored and not being allowed to participate in care decisions, which shows the difference between the actual and expected views of nursing students about Support and respect in the clinical setting.

  Keywords: Clinical practice, Incivility, Nursing students, Staff nurses