فهرست مطالب

تنشهای محیطی در علوم زراعی - سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1401)
 • سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/16
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مرتضی شبان نژاد، محمدرضا بی همتا*، اسلام مجیدی هروان، هادی علی پور، آسا ابراهیمی صفحات 1-17

  یک مجموعه متشکل از 199 توده بومی گندم نان ایران در دو استان البرز و زنجان که دارای اقلیم های نیمه خشک می باشند تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل و آبیاری معمولی کشت شدند. شانزده صفت زراعی به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی ثبت شدند. دامنه تغییرات فنوتیپی تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل در مقایسه با شرایط آبیاری معمولی (به غیر از صفت روز تا ظهور سنبله) کمتر بودند. میزان توارث پذیری تحت شرایط آبیاری معمولی برای تمامی صفات افزایش یافت. بالاترین ضرایب همبستگی برای صفت های روز تا ظهور سنبله و ارتفاع گیاه (0.65)، عملکرد دانه و تعداد دانه (0.60) تحت شرایط تنش خشکی و همچنین میان صفت های روز تا ظهور سنبله و ارتفاع گیاه (0.76)، وزن سنبله و تعداد دانه (0.64) تحت شرایط آبیاری معمولی مشاهده شدند. در تجزیه به مولفه های اصلی 0.40 از تغییرات صفات زراعی تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل و 0.39 از تغییرات صفات زراعی تحت شرایط آبیاری معمولی توسط دو مولفه اول توجیه شدند. با استفاده از تجزیه علیت صفات وزن هزار دانه و تعداد بذر تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل و صفات روز تا ظهور سنبله، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، طول دوره ظهور سنبله تا رسیدگی فیزیولوژیک، وزن هزار دانه و تعداد بذر تحت شرایط آبیاری معمولی بیشترین اثر مستقیم را بر روی عملکرد دانه داشتند. دندروگرام به دست آمده به منظور گروه بندی توده های بومی تطابق بسیار مطلوبی با تجزیه های به مولفه های اصلی داشت درحالی که تحت شرایط آبیاری معمولی تعداد بیشتری از توده های بومی در گروه های با عملکرد بالاتر جای گرفته بودند. نتایج این پژوهش، استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در توده های بومی گندم نان ایران را در برنامه های به نژادی کاربردی پیشنهاد می نمایند.

  کلیدواژگان: آنالیزهای چند متغیره، تنوع ژنتیکی، تنش خشکی، صفات زراعی، گندم نان
 • شکیبا شاهمرادی*، ویدا قطبی صفحات 19-29

  به منظور بررسی تحمل به تنش خشکی در اکوتیپ های چاودار و شناسایی منابع ژنتیکی متحمل، تعداد 9 اکوتیپ چاودار، به همراه رقم تجاری چاودار دانکو، مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحمل به تنش خشکی در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی متوالی 96-1395 و 97-1396 در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر ارزیابی شد. آزمایش نرمال تا پایان دوره رشد آبیاری شد، درحالی که آزمایش تنش تنها در دو مرحله کاشت و استقرار گیاه، آبیاری شد. صفات روز تا ظهور سنبله، روز تا گلدهی، سطح برگ پرچمی، عملکرد دانه، عملکرد علوفه، وزن هزار دانه و شاخص های تحمل به تنش در اکوتیپ ها ارزیابی شد. تجزیه واریانس مرکب صفات نشان داد، تیمار تنش خشکی اثر معنی داری بر صفات فنولوژیکی داشت و بر اساس مقایسات میانگین، باعث تسریع مراحل فنولوژیکی گیاه شد. از سوی دیگر صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی نیز کاهش معنی داری را تحت شرایط تنش خشکی نشان دادند (به ترتیب 83.29 و 29.66 درصد). نتایج تجزیه به مولفه های اصلی، نشان داد در هر دو سال اکوتیپ هایی که دارای مقادیر پایین تری در صفت روز تا ظهور سنبله بودند و یا به عبارت دیگر زودرس تر بودند شاخص تحمل بالاتری داشتند. درمجموع نتایج نشان داد که اکوتیپ های شماره 4 (KC13139)، 119 (TN06-243) و رقم دانکو نسبت به سایر اکوتیپ های چاودار تحمل بالاتری نسبت به تنش خشکی اعمال شده داشتند، لذا اکوتیپ های برتر این آزمایش بودند؛ بنابراین در راستای شناسایی و معرفی منابع ژنتیکی متحمل نسبت به تنش خشکی، می توان از اکوتیپ های مذکور جهت ارزیابی های تکمیلی و به کارگیری در برنامه های به نژادی بهره جست.

  کلیدواژگان: تحمل، شاخص تنش، علوفه، عملکرد، منابع ژنتیکی
 • مرتضی اشراقی نژاد*، سید محمد علوی سینی، احمد آئین صفحات 31-41

  سورگوم (Sorghum bicolor) گیاهی است که در تامین خوراک انسان، دام و طیور اهمیت دارد. این گیاه مناسب کشت در مناطق خشک است. با توجه به کاهش منابع آبی و مصرف بیشتر آب در ذرت ، ضرورت جایگزینی آن با سورگوم در منطقه جنوب استان کرمان وجود دارد. به‏منظور شناسایی مناسب‏ترین رقم سورگوم متحمل به خشکی، آزمایشی دو ساله به صورت استریپ‏پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‏های زراعی 1397 و 1398 انجام شد. عامل عمودی شامل رژیم آبیاری بر اساس میزان تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس Aدر چهار سطح (90، 130، 180 و220 میلی‏متر) و فاکتور افقی شامل ژنوتیپ های سورگوم در چهار سطح (ارقام اسپیدفید، پگاه، لاین‏های KFS18 وKFS2) بود. نتایج نشان داد که رقم اسپیدفید در تیمار آبیاری پس از 90 میلی‏متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر با عملکرد علوفه تر 298.42 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد علوفه تر بود. لاین KFS18 در شرایط آبیاری پس از 220 میلی‏متر، کمترین عملکرد علوفه تر را تولید نمود (142.49 تن در هکتار). رقم اسپیدفید با میانگین 41.69 تن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه خشک را داشت و لاین KFS18 با میانگین 31.17 تن در هکتار کمترین عملکرد علوفه خشک را تولید نمود. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه خشک نیز به ترتیب در شرایط آبیاری پس از 90 و 130 میلی‏متر به‏دست آمد (به‏ترتیب 46.22 و 39.70 تن در هکتار). از نظر کارایی مصرف آب بین سطوح اول (4.76 کیلوگرم بر متر مکعب) و دوم (4.49 کیلوگرم بر متر مکعب) آبیاری اختلاف آماری معنی‏ داری نداشت. با توجه به نتایج آزمایش می‏توان رقم اسپیدفید با آبیاری پس از 130 میلی‏متر تبخیر را برای تولید علوفه در منطقه پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: آبیاری، اسپیدفید، عملکرد علوفه، کارایی مصرف آب
 • امیر قلی زاده*، مصطفی خدادادی، آرام شریفی زاغه صفحات 43-52

  ارزیابی ژنوتیپ های گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت شرایط مختلف آبیاری می تواند در شناسایی ژنوتیپ های پایدار و با پتانسیل عملکرد بالا مفید باشد. به منظور بررسی برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای عملکرد اسانس در گشنیز، 21 ژنوتیپ گشنیز تحت سه شرایط مختلف آبیاری شامل آبیاری نرمال (E1)، تنش ملایم (E2) و تنش شدید (E3) به طور جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. از روش آماری GGE بای پلات با مدل اثر ژنوتیپ + برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای ارزیابی پایداری و سازگاری ژنوتیپ ها در محیط های موردبررسی استفاده شد. نتایج تجزیه مرکب عملکرد اسانس نشان داد که اثر محیط، اثر ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط معنی دار بود. معنی دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، بیانگر واکنش متفاوت ژنوتیپ ها در محیط های مختلف بود و ازاین رو، امکان تجزیه پایداری ژنوتیپ ها وجود داشت. نتایج تجزیه پایداری ژنوتیپ ها با روش GGE بای پلات نشان داد که دو مولفه اول و دوم GGE بای پلات، 4/96 درصد از تغییرات کل عملکرد اسانس را توجیه کردند. بر اساس بای پلات ژنوتیپ فرضی ایده آل، ژنوتیپ G17 ازنظر هر دو عامل پایداری و میانگین عملکرد اسانس، بهتر از سایر ژنوتیپ ها بود و سازگاری عمومی بالایی در همه محیط های موردبررسی داشت. علاوه بر آن، ژنوتیپ G9 در محیط E1 و ژنوتیپ G18 در محیط های E2 و E3 ژنوتیپ های برتر و با سازگاری خصوصی بالا بودند. همچنین نتایج نشان داد که کلیه محیط ها دارای قابلیت تمایز بالایی بوده و توانستند تفاوت های بین ژنوتیپ ها را به خوبی آشکار کنند. محیط تنش ملایم نزدیک ترین محیط به محیط ایده آل بود و بیشترین تمایز و بیانگری را نشان داد.

  کلیدواژگان: پایداری، ژنوتیپ ایده آل، گشنیز، عملکرد اسانس
 • ماریه بهداد*، فرزاد پاکنژاد، عبدالمجید مهدوی دامغانی، سعید وزان، مریم معرفی صفحات 53-65

  تنش خشکی یکی از مهم ترین ریسک ها در تولید گندم در بسیاری از مناطق جهان بوده و به دلیل تاثیرات چندبعدی آن، یک نگرانی عمده در تحقق امنیت غذایی به شمار می رود. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی گندم (.Triticum aestivum L) انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش فراتحلیل، نتایج پژوهش های مختلف مورد تحلیل آماری قرار گرفته است تا دیدگاهی کلی و قابل تعمیم در مورد اثر این تنش بر صفات زراعی این گیاه در شرایط مختلف ارایه شود. برای ایجاد بانک اطلاعات مورداستفاده در فراتحلیل، جستجوی بانک های اطلاعات علمی-پژوهشی مرتبط با اهداف تحقیق انجام شد و پس از بررسی و ارزیابی 120 پژوهش، 60 مقاله با موضوع بررسی صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله در شرایط تنش خشکی انتخاب شده و داده های آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، به منظور ارزیابی تفاوت بین تیمارها در مطالعات مختلف از شاخص اندازه اثر کوهن استفاده شده است. نتایج نشان داد تاثیر تنش خشکی در مورد تمامی صفات موردبررسی منفی و معنی دار بوده است. تغییرات اندازه اثر متغیر تنش خشکی بر صفات مزبور 1.9248 تا 4.4280 بوده است. نتایج نشان می دهند که در تمامی شرایط مطالعه شده، تنش خشکی بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشته و سایر صفات شامل وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت در رتبه های بعدی قرار دارند. تحلیل نتایج پژوهش ها ازنظر سوگیری و همگنی نشان می دهد که پژوهش های مربوط به تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله همگنی پایینی دارند که حاکی از سوگیری مطالعات است.

  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، اندازه اثر، تنش محیطی، شاخص کوهن
 • ناصر مجنون حسینی*، محمدباقر غلامی، اسماعیل افشون، محمدرضا جهانسوز، احسان ربیعیان صفحات 67-78

  به منظور بررسی رژیم آبیاری و تراکم کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی نخود، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، در سال زراعی 95-1394 اجرا شد. رژیم آبیاری به عنوان عامل اصلی در هشت سطح شامل A1: آبیاری کامل در تمام مرحله رشدی، A2: آبیاری کامل تا مرحله دانه بندی و سپس قطع آبیاری، A3: آبیاری کامل تا مرحله غلاف دهی و سپس قطع آبیاری، A4: آبیاری کامل تا مرحله گلدهی و سپس قطع آبیاری، A5: کم آبیاری (50 درصد آبیاری کامل) در تمام مرحله رشدی، A6: کم آبیاری تا مرحله دانه بندی و سپس قطع آبیاری، A7: کم آبیاری تا مرحله غلاف دهی و سپس قطع آبیاری، A8: کم آبیاری تا مرحله گلدهی و سپس قطع آبیاری و تراکم در سه سطح (30، 40 و 50 بوته در مترمربع) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج کلی نشان داد که افزایش سطوح تنش خشکی منجر به کاهش صفات موردمطالعه و درنهایت عملکرد دانه نخود (رقم ILC 48) شد؛ همچنین افزایش تراکم تا 40 بوته در مترمربع، باعث افزایش مقدار ماده خشک تولیدی در واحد سطح و درنهایت بهبود اجزاء عملکرد و عملکرد دانه شد. بیشترین عملکرد دانه (2892 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (52 درصد) در تیمار آبیاری کامل در تمام مراحل رشدی و کمترین میزان آن ها (1075 کیلوگرم در هکتار و 40.043 درصد)، در تیمار کم آبیاری تا مرحله گلدهی و سپس قطع آبیاری به دست آمد.

  کلیدواژگان: تراکم بوته، تنش کم آبی، عملکرد، نخود، وزن هزار دانه
 • مشیرالحق عابدی، محمدجواد ثقه الاسلامی*، سید غلامرضا موسوی، رضا برادران صفحات 79-92

  این آزمایش با هدف بررسی مقایسه پاسخ سه گونه کنجد، خرفه و شاهدانه در مراحل مختلف رشد به کم آبی، در دو قسمت جوانه زنی و مزرعه ای انجام شد. آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1396-1395 و 1397-1396 در شهرستان سربیشه انجام شد. سطوح آبیاری بر اساس پتانسیل تبخیر و تعرق در سه سطح 40، 70 و 100 درصد به عنوان کرت های اصلی و سه گونه گیاهی کنجد، خرفه و شاهدانه در کرت های فرعی مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش جوانه زنی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به منظور بررسی اثر تنش خشکی (در چهار سطح صفر، 3-، 6- و 9- بار) و سیلیکات سدیم (در سه سطح صفر، 1.5 و 3 میلی مولار) بر شاخص های جوانه زنی این سه گیاه انجام شد. صفات مهم اندازه گیری شده در آزمایش جوانه زنی درصد و سرعت جوانه زنی و میزان کلروفیل و پرولین گیاهچه و در آزمایش مزرعه ای عملکرد دانه و بیولوژیک، ارتفاع بوته، شاخص برداشت و همچنین میزان کلروفیل و پرولین برگ بود. بیشترین درصد جوانه زنی در پرایمینگ بذر با غلظت 1.5 میلی مولار سیلیکات سدیم در گیاه خرفه بود. پرایمینگ بذور با سیلیکات سدیم در سطح 1.5 میلی مولار در سطوح خشکی باعث افزایش میانگین شاخص وزنی بنیه گیاهچه گردید. میزان کاهش عملکرد دانه بر اثر کم آبیاری (تیمار 40 درصد) در سال اول در گیاهان کنجد، شاهدانه و خرفه به ترتیب 18.2، 29.2 و 23.3 درصد بود و این مقادیر برای سال دوم 16.3، 27.3 و 25.0 درصد محاسبه شد. در بین گیاهان مورد آزمایش، خرفه دارای بیشترین محتوی کلروفیل کل در مقایسه با کنجد و شاهدانه بود. به طورکلی اگرچه خرفه بیشترین عملکرد دانه را داشت، اما میزان کاهش عملکرد دانه تحت شرایط کم آبیاری در کنجد کمترین و در شاهدانه بیشترین مقدار بود. درمجموع، نتایج آزمایش جوانه زنی و مزرعه ای نشان داد خرفه با توجه به ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی، به کم آبی متحمل تر بود.

  کلیدواژگان: پرایمینگ بذر، درصد جوانه زنی، سیلیکات سدیم، شاخص بنیه گیاهچه، کلروفیل
 • بهروز صالحی اسکندری*، جلیل عباس پور، امیرحسین فرقانی صفحات 93-104

  خشکی یکی از مهمترین فاکتورهای محدود کننده رشد و نمو گیاهان است. این تحقیق به منظور شناسایی برخی مکانیسم های تحمل به تنش خشکی حاصل از کاربرد پلی اتیلن گلیکول 6000(PEG) در دو رقم حساس (Po4) و متحمل (Ag) گیاه کلزا به ترتیب در دو مرحله جوانه زنی (0، 0.14-، 0.48-، 0.71- و 1.17- مگاپاسکال) و مرحله رویشی (0، 0.29-، 0.48- و 0.71- مگاپاسکال)، انجام گرفت. نتایج مشخص نمود با افزایش خشکی درصد جوانه زنی و طول ساقه چه کاهش یافته، به طوری که در پایین ترین پتانسیل آبی به صفر رسید، در حالی که طول ریشه چه ابتدا در پتانسیل اسمزی 0.14- مگاپاسگال افزایش و سپس با کاهش پتانسیل آب محیط کاهش یافت. در مرحله دوم، میزان رنگیزه های فتوسنتزی با افزایش شدت تنش کم آبی روند افزایشی داشت، به-طوری که بیشترین افزایش تحت تنش متوسط در رقم حساس و در رقم متحمل تحت تنش شدید مشاهده شد. همچنین میزان پرولین تا تنش خشکی متوسط افزایش یافت که مقدار افزایش در رقم متحمل به طور معنی داری بیش از رقم حساس بود. بررسی فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز نشان داد به غیر از سطح خشکی شدید بین سایر تیمارها اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد و فعالیت این آنزیم در ریشه گیاه متحمل بیش از گیاه حساس بود. در مجموع با توجه به بالا بودن میزان رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین و فعالیت گایاکول پراکسیداز در رقم متحمل می توان پیشنهاد نمود افزایش کارایی فتوسنتز تحت تنش در نتیجه ی افزایش رنگیزه های فتوسنتزی، حذف موثرتر گونه های اکسیژن فعال (ROS) به دلیل بالا بودن فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز، کاروتنوییدها و سازگاری بیشتر حاصل از تجمع پرولین، بخشی از سازوکارهای مقاومت به کم آبی در رقم متحمل به حساب می آیند.

  کلیدواژگان: اسموتیکوم، پلی اتیلن گلیکول 6000، رشد، رنگدانه های فتوسنتزی، گایاکول پراکسیداز
 • سمیه نوری، علی نخ زری مقدم*، عباس بیابانی، سید مرتضی سیدیان صفحات 105-113

  به منظور بررسی تاثیر سرزنی، نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر برخی خصوصیات باقلا و کارآیی زراعی نیتروژن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس در سال زراعی 96-1395 اجرا گردید. عامل سرزنی در سه سطح شامل عدم سرزنی، سرزنی در مرحله شروع گل دهی و سرزنی در مرحله شروع پرشدن دانه، عامل نیتروژن در سه سطح شامل صفر، 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و عامل آبیاری تکمیلی در دو سطح شامل عدم آبیاری و آبیاری در مرحله شروع پرشدن دانه بود. نتایج نشان داد که تاثیر سرزنی بر عملکرد غلاف سبز، میزان پرولین و کارآیی زراعی نیتروژن معنی دار اما بر درصد پروتیین معنی دار نبود. اثر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر همه صفات معنی‎دار بود. بیشترین عملکرد غلاف سبز با 29118 کیلوگرم در هکتار مربوط به مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کم ترین آن مربوط به تیمار عدم مصرف نیتروژن با 22149 کیلوگرم در هکتار بود. عملکرد غلاف سبز در تیمار عدم سرزنی کمتر از تیمارهای سرزنی در مرحله شروع گل دهی و سرزنی در مرحله شروع پرشدن دانه بود. آبیاری تکمیلی عملکرد غلاف سبز را از 23554 به 28697 کیلو گرم در هکتار افزایش داد. کارآیی زراعی نیتروژن در تیمار سرزنی در مرحله شروع پرشدن دانه 89.85 و در تیمار سرزنی در مرحله شروع گل دهی 55.96 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن بود. مصرف نیتروژن پروتیین دانه را افزایش داد به طوری که در تیمار مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن درصد پروتیین به 22.65 درصد رسید. میزان پرولین و درصد پروتیین در تیمار عدم آبیاری بیش از تیمار آبیاری ولی عملکرد غلاف سبز و کارآیی زراعی نیتروژن کمتر بود. درمجموع، سرزنی، مصرف نیتروژن و آبیاری با بهبود شرایط رشد زایشی و تامین نیاز گیاه به نیتروژن و آب، باعث عملکرد بیشتر غلاف سبز شد.

  کلیدواژگان: پرشدن دانه، پرولین، عدم آبیاری، گل دهی، نیتروژن
 • فهیمه جی دار، رسول اصغری زکریا*، ناصر زارع، داوود حسن پناه، لیلا غفارزاده نمازی صفحات 115-135

  به منظور بررسی تاثیر کاربرد هورمون بتا-استرادیول در افزایش تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های مختلف سیب زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه شرکت فناوری زرع گستر آرتا در شهرستان اردبیل در سال 1398 انجام شد. تیمارهای تنش کم آبی در سه سطح (آبیاری با تامین 100، 60 و 40 درصد آب قابل استفاده) و بتا-استرادیول در سه سطح صفر (شاهد)، 12-10 و 6-10 مولار، به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و 10 ژنوتیپ سیب زمینی در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین ژنوتیپ های موردبررسی در هر سه سطح خشکی بالاترین تعداد غده چه در بوته به دو ژنوتیپ G3 و G6، بالاترین محتوی آب نسبی برگ به ژنوتیپ G6، بالاترین درصد قند محلول و درصد ماده خشک به ژنوتیپ G3 و بالاترین ارتفاع بوته، درصد نشاسته و درصد پروتیین به ژنوتیپ G4 اختصاص داشت. در شرایط نرمال رطوبتی ژنوتیپ های G6، G4 و G3 به ترتیب با متوسط 96.90، 93.77 و 92.04 گرم در بوته بالاترین وزن غده چه در بوته را به خود اختصاص دادند. در تیمار خشکی تامین 60 درصد آب قابل استفاده نیز اگرچه بالاترین وزن غده چه به ژنوتیپ G1 اختصاص داشت، اما بین ژنوتیپ مذکور و ژنوتیپ های G2، G3، G5 و G6 اختلاف معنی دار وجود نداشت. همچنین در تیمار خشکی تامین 40 درصد آب قابل استفاده نیز تنها اختلاف معنی دار بین ژنوتیپ G6 و G9 دیده شد. کاربرد بتا-استرادیول (به خصوص 12-10 مولار) در هر سه سطح خشکی سبب افزایش معنی دار ارتفاع بوته، متوسط وزن غده چه، محتوی آب نسبی برگ، درصد ماده خشک، درصد نشاسته، محتوی پرولین، محتوی آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز شد. درنهایت، در بین ژنوتیپ های موردبررسی G4 در سطح 12-10 (با متوسط 62.21 گرم در بوته) بیشترین وزن غده چه در بوته را به خود اختصاص داد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، کم آبی، ماده خشک، وزن غده
 • زهرا قاسمی، شاهرخ جهان بین*، حجت الله لطیف منش صفحات 137-147

  به منظور ارزیابی تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1394 در مزرعه واقع در منطقه رامجرد استان فارس اجرا شد. رژیم آبیاری به عنوان عامل اصلی شامل دو سطح آبیاری نرمال و تنش خشکی (قطع آبیاری) در مرحله 50 درصد گلدهی و عامل فرعی نیز شامل محلول پاشی کود هیومیک اسید در پنج سطح (7،5،3،1 درصد و آب خالص به عنوان شاهد) در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تنش خشکی باعث کاهش معنی داری در اکثر صفات مورفولوژیک موردمطالعه شد اما هیومیک اسید تا حد زیادی اثرات تنش خشکی را کنترل و درنهایت عملکرد تیمارهای هیومیک اسید بیشتر از تیمار محلول پاشی با آب (شاهد) بود. نکته قابل توجه در این پژوهش روند تغییرات صفات بیوشیمیایی در تیمارهای تنش به گونه ای بود که با افزایش درصد هیومیک اسید، پرولین، آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز کاهش پیدا کردند، در حالی که که باعث افزایش میزان کلروفیل شد، که این مسئله بیانگر تاثیر مثبت هیومیک اسید در کاهش اثرات تنش خشکی می باشد. به طور کلی ما می توانیم نتیجه بگیریم که استفاده از محلول پاشی هیومیک اسید از طریق کاهش اثرات تنش خشکی در ارزن، باعث افزایش تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه گردید.

  کلیدواژگان: پراکسیداز، پرولین، تنش خشکی، سوپراکسید دیسموتاز، کلروفیل
 • معصومه عربی، سهیل پارسا*، مجید جامی الاحمدی، سهراب محمودی صفحات 149-160

  به منظور بررسی تاثیر سوپرجاذب، سولفات پتاسیم و کم آبیاری بر رشد و عملکرد کنجد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1397 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل، آبیاری تا 50 درصد گلدهی و آبیاری تا 50 درصد ظهور کپسول ها)، سه سطح کود پتاسیم (عدم مصرف، مصرف براساس توصیه کودی و 1.5 برابر توصیه کودی) و دو سطح سوپرجاذب (صفر و 100 کیلوگرم در هکتار) بود. آبیاری بر کلیه صفات غیر از شاخه جانبی معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تیمار آبیاری کامل و مصرف سوپرجاذب (2650.77 کیلوگرم در هکتار) و تیمار آبیاری تا گلدهی و عدم مصرف سوپرجاذب (510.44 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. پتاسیم بر کلیه صفات غیر از تعداد دانه در کپسول، تعداد کپسول در بوته و روز تا رسیدگی معنی دار شد. کاربرد پتاسیم باعث کاهش اثرات منفی کم آبی بر عملکرد شد. با کاربرد پتاسیم از هر سطح کم آبیاری، اثرات سوء تنش آبی تعدیل شد. از آنجا که در بیشتر موارد کاربرد پتاسیم برابر توصیه کودی تفاوت معنی داری با تیمار 1.5 برابر توصیه کودی نداشت، می توان با کاربرد کود پتاسه بر اساس آزمون خاک تنش آبی را تا حد قابل قبولی تعدیل کرد. لذا با توجه به نقش پتاسیم و اثرات مثبت پلیمرهای سوپرجاذب در شرایط کم آبی، وجود این مواد می-تواند در تحمل پذیری و افزایش عملکرد در شرایط کم آبی موثر باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد دانه، قطع آبیاری، گیاه روغنی، مرحله نموی
 • غلامرضا زمانی، داوود قطبی نژاد، محمدحسن سیاری، زهره نبی پور* صفحات 161-172

  کم آبی یکی از مهم ترین عوامل موثر در کاهش عملکرد گیاهان زراعی است. در این راستا به منظور بررسی تاثیر کاربرد دیاتومیت بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد نخود تحت رژیم های مختلف آبیاری، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1396-1397 در شهر خواف انجام شد. عامل اصلی رژیم های مختلف آبیاری شامل پنج سطح (دیم کامل، آبیاری کامل، یک نوبت آبیاری فقط در مرحله رویشی، یک نوبت آبیاری فقط در مرحله زایشی، دو نوبت آبیاری شامل یک نوبت در مرحله رویشی و یک نوبت در مرحله زایشی) و عامل فرعی مقادیر دیاتومیت در سه سطح (صفر، 3.5 تن در هکتار و 7 تن در هکتار) بود. نتایج نشان داد که تغییر رژیم آبیاری از آبیاری کامل به دیم موجب کاهش در صفات کمی موردبررسی شد. کاربرد دیاتومیت تحت رژیم های مختلف کم آبیاری تمامی صفات مورد ارزیابی و عملکرد دانه را افزایش داد. به طوری که کاربرد 7 تن در هکتار دیاتومیت نسبت به تیمار عدم کاربرد دیاتومیت به ترتیب باعث افزایش 29، 29، 77 و 39 درصدی عملکرد دانه در رژیم های آبیاری شامل دیم، یک نوبت آبیاری در مرحله رویشی، یک نوبت آبیاری در مرحله زایشی، دو نوبت آبیاری شامل مرحله رویشی و زایشی شد. بر اساس نتایج اثرات متقابل عملکرد دانه در تیمار آبیاری در مرحله رویشی و زایشی و سایر تیمارهای کم آبیاری کاربرد 3.5 تن در هکتار دیاتومیت با کاربرد 7 تن در هکتار دیاتومیت در یک گروه آماری قرار گرفت؛ بنابراین می توان گفت کاربرد 3.5 تن در هکتار دیاتومیت مناسب ترین مقدار در افزایش عملکرد نخود تحت رژیم های کم آبیاری است. به طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد دیاتومیت در شرایط کمبود آب از طریق کاهش اثرات سوء ناشی از کمبود رطوبت، باعث بهبود عملکرد دانه گیاه نخود شد.

  کلیدواژگان: ارتفاع ساقه، تنش رطوبتی، سوپر جاذب، محتوی نسبی رطوبت برگ
 • یحیی سلاح ورزی*، مریم کمالی صفحات 173-184

  کمبود آب یکی از مهمترین تنش های غیر زنده است که بر عملکرد گیاهان باغی اثر نامطلوب دارد. این در حالی است که استفاده از تکنولوژی های نوین مثل نانو ذرات می تواند بر بهبود عملکرد گیاهان موثر باشد. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار روی گیاه ترخون (Artemisia dracunculus) در دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش خشکی (90، 70 و 50% ظرفیت زراعی) و سه سطح نانو دی اکسید تیتانیوم (0، 10 و 20 پی پی ام) بود. طبق نتایج بیشترین وزن خشک بخش هوایی و ریشه ترخون در تیمار 90% ظرفیت زراعی آبیاری و محلول پاشی با 10 و 20 پی پی ام نانو دی اکسید تیتانیوم و کمترین درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی (49%) و درصد کربوهیدارت کل محلول (14%) در در تیمار 90% ظرفیت زراعی و در شرایط عدم محلول پاشی با نانو دی اکسید تیتانیوم برگ بود. همچنین با افزایش غلظت دی اکسید تیتانیوم از 0 به 10 پی پی ام قطر ریشه، ارتفاع و قطر ساقه در 90% ظرفیت زراعی به ترتیب 41.8، 39.5، و 42.2% افزایش و در 50% ظرفیت زراعی 16.4، 8.8 و 16.5 % افزایش داشت. به طور کلی اگرچه اعمال تنش خشکی منجر به کاهش صفات مورفولوژیک و رنگدانه های فتوسنتزی در ترخون شد محلول پاشی با نانو دی اکسید تیتانیوم در دو غلظت 10 و 20 پی پی ام در بهبود این صفات موثر بود.

  کلیدواژگان: رنگ دانه فتوسنتزی، فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای نسبی رطوبت، وزن خشک
 • لیلا آقایی دیزج، حمید محمدی*، احمد آقایی صفحات 185-197

  مرزنجوش یکی از مهم ترین گیاهان دارویی در جهان است که به دلیل اهمیت اقتصادی، کمیت وکیفیت اسانس بسیار شناخته شده است. تنش خشکی جزو تنش های غیرزیستی است که در صورت بروز، موجب خسارت های متعدد به گیاهان می شود. کیتوزان به عنوان الیستور زیستی، با افزایش فعالیت دفاعی گیاه از بروز خسارت های شدید به گیاهان در شرایط تنش جلوگیری می کند. بدین منظور جهت ارزیابی اثر القاکننده کیتوزان و تنش کم آبی بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک مرزنجوش، آزمایشی در گلخانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- ایران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل های مورد بررسی شامل محلول پاشی کیتوزان در سه سطح (صفر، 250 و 500 میلی گرم بر لیتر)، عامل دوم گونه های مرزنجوش (Origanum majorana وOriganum vulgare) و عامل سوم سطوح تنش (تنش کم آبی و عدم تنش) بودند. زمان اعمال تنش کم آبی و تیمار با کیتوزان سه هفته قبل از گلدهی کامل بود. نتایج نشان داد که تنش کم آبی موجب کاهش درصد ماده خشک بوته، صفات محتوای رطوبت نسبی برگ، محتوای کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتنویید شد، در حالی که محتوای هیدروژن پراکسید (H2O2)، مالون دی آلدهید (MDA)، پرولین و بازده اسانس را افزایش داد. محلول پاشی کیتوزان در شرایط تنش کم آبی باعث افزایش وزن خشک شاخساره، کلروفیلa، کلروفیل کل، کارتنویید، محتوای رطوبت نسبی برگ، پرولین و بازده اسانس شد. نتایج نشان داد که استفاده از کیتوزان به عنوان الیسیتور زیستی، با توجه به مهندسی متابولیت می تواند اثرات سوء تنش کم آبی را در گیاه مرزنجوش به عنوان یک گیاه دارویی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: پارامترهای فیزیولوژیک، تنش کم آبی، کیتوزان، گونه مرزنجوش
 • پرنیان مجیدی چهارمحالی، حیدرعلی کشکولی، داود خدادادی دهکردی*، علی مختاران، اصلان اگدرنژاد صفحات 199-213

  در پژوهش حاضر به منظور بررسی کارایی آبیاری قطره ای نواری و همچنین تاثیر این سامانه آبیاری بر شوری خاک، در خاک های ریزبافت مستعد به شوری و سدیمی استان خوزستان، اقدام به کشت گیاه ذرت تابستانه گردید. آبیاری قطره ای نواری با سه دور آبیاری دو، سه و چهارروزه بر اساس نیاز آبی گیاه تعیین شد و در قالب کرت نواری در بلوک کامل تصادفی اجرا گردید. برای پایش رطوبت و شوری در هر مرحله از رشد گیاه نمونه های خاک در لایه های 0-25، 50-25، 75-50 سانتی متری در محدوده ریشه گیاه برداشت شد. این نمونه‎گیری ها در دو سال زراعی انجام شدند تعیین میزان رطوبت خاک به روش وزنی انجام شد. در تیمار 2 روزه لایه رطوبت 0 تا 25 سانتی متری خاک قبل از آبیاری حدود 16% وزنی بوده و بعد از آبیاری به 18% وزنی و در تیمارهای 3 و 4 روزه به 23% وزنی رسیده است. به طورکلی درصد رطوبت در تمام طول فصل زراعی در ناحیه ریشه گیاه در حد ظرفیت مزرعه نگه داشته شد. نتایج حاصل از شوری خاک نشان داد که در سال اول کشت شوری خاک در طی دوران رشد و پس از اتمام فصل کشت روند افزایشی داشته است برخلاف آن پس از سال دوم کشت شوری خاک به یک چهارم شوری اولیه رسیده است. این روند در آبیاری سطحی نیز مشاهده شد. حرکت شوری از رژیم آبیاری دوروزه به چهارروزه، روندی افزایشی داشته است. بررسی توزیع شوری در اعماق مختلف ریشه گیاه، بهترین عمق خاک را عمق صفر تا 25 سانتی‎متری در آبیاری دوروزه و با شوری 2.9 دسی زیمنس بر متر به نسبت شوری در آبیاری سه و چهارروزه معرفی می کند. با توجه به بررسی توزیع رطوبت، شوری و عملکرد در هر سه رژیم آبیاری می توان رژیم آبیاری 2روزه را مناسب ترین رژیم آبیاری برای استفاده از آبیاری نواری تیپ در خاک های سنگین خوزستان معرفی نمود.

  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای نواری تیپ، توزیع شوری و رطوبت، دور آبیاری، رژیم آبیاری
 • آرمین اسکوئیان، احمد نظامی*، محمد کافی، عبدالرضا باقری، امیر لکزیان صفحات 215-230

  شرایط نامطلوب محیطی نظیر تنش های غیر زیستی، تولید محصولات زراعی را تحت تاثیر قرار داده و در این میان تنش شوری از مهم ترین عواملی است که سبب کاهش عملکرد محصول در مناطق خشک و نیمه خشک می شود. به منظور بهبود تحمل به شوری در نخود با استفاده از گونه های قارچ میکوریزا، در سال 1395 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای تنش شوری شامل چهار سطح (0.5 (آب معمولی)، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر) و گونه های مایکوریزا در سه سطح (توده بومی، Piriformospora indica به عنوان اندوفیت (شبه مایکوریزا) و Gigospera margarita) بودند. نتایج نشان داد که شوری موجب کاهش صفاتی چون تعداد شاخه فرعی، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، تعداد برگ، محتوای نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشاء، هدایت روزنه ای، شاخص سبزینگی، حجم ریشه، طول ریشه، وزن خشک ریشه و درصد کلنیزاسیون شد. در میان گونه های مایکوریزا، گونه Piriformospora indica نسبت به سایر گونه ها تاثیر بیشتری بر ویژگی های مورد ارزیابی داشت. به طوری که کاربرد قارچ Piriformospora indica موجب افزایش ارتفاع بوته به میزان 7/12 درصد نسبت به توده بومی گردید. میزان افزایش وزن خشک اندام هوایی در سطوح شاهد، سه، شش و 9 دسی زیمنس بر متر شوری در تیمار کاربرد قارچ Piriformospora indica نسبت به تیمار توده بومی به ترتیب 19.6، 29.9، 26.1 و 24.4 درصد و نسبت به کاربرد قارچ Gigospera margarita به ترتیب 66.8، 58.8، 87.5 و 69.3 درصد بود. تیمار شاهد به همراه مصرف شبه مایکوریزا گونه Piriformospora indica بیشترین میزان کلنیزاسیون را (54.7 درصد) به خود اختصاص داد. به طورکلی استفاده از گونه های مایکوریزا موجب کاهش اثرات منفی تنش شوری شد که در این میان گونه Piriformospora indica و سپس توده بومی واکنش بهتری نشان دادند.

  کلیدواژگان: : پایداری غشاء، درصد همزیستی، ریشه، هدایت روزنه ای
 • یزدان ایزدی، مجید نبی پور*، غلامحسن رنجبر صفحات 231-246

  به منظور بررسی اثر سطوح شوری ناشی از کلرید سدیم بر جوانه زنی (در محیط کشت پتری دیش) و رشد گیاهچه (کشت گلدانی) گیاه سالیکورنیا دو آزمایش مجزا هریک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال 1398 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی در دو آزمایش شامل شش سطح شوری (شاهد با استفاده از آب مقطر، 10، 20، 30، 40 و 50 دسی زیمنس بر متر) و سه گونه گیاه سالیکورنیا (Gorgan ecotype S. persica، S. biglovii و S. europaea) بودند. نتایج نشان دهنده اثر معنی دار برهمکنش شوری و گونه بر صفات مورد مطالعه در هر دو آزمایش بود. در هرسه گونه به جز در صفات ضریب یکنواختی جوانه زنی، درصد آب بافتی گیاهچه و فنول کل، بیشترین مقدار تمام صفات در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن در سطح 50 دسی زیمنس بر متر اعمال شوری مشاهده شد. به نحوی که بیشترین درصد آب بافتی گیاهچه (با میانگین 89.44 درصد) در تیمار شوری 40 دسی زیمنس بر متر و گونه S. europaea بدست آمد. همچنین بیشترین مقدار فنول کل و فلاوونویید نیز در تیمار شوری 20 دسی زیمنس بر متر و گونه S. persica به ترتیب با میانگین های 0.156 و 0.031 میلی گرم بر گرم وزن تر مشاهده شد. بر اساس نتایج تابع سیگموییدی (گامپرتز) نیز (R2adj≥0.95 و RMSE≤3.25) با افزایش سطوح شوری از سطح شاهد به 50 دسی زیمنس بر متر، زمان رسیدن به 50 درصد جوانه زنی به ترتیب از 5.73 به 16.20 روز در گونه S. persica ، از 4.42 به 17.07 روز در گونه S. biglovii و 5.75 به 11.95 روز در گونه S. europaea افزایش یافت. حال با آگاهی از رفتار متفاوت گونه ها در سطوح بالاتر از 10 دسی زیمنس بر متر اعمال شوری، بررسی دقیق تر عکس العمل های گیاهی به سطوح شوری بین شاهد (آب مقطر) و تیمار 10 دسی زیمنس بر متر در برنامه های به نژادی این گونه ها قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: تابع سیگموئیدی، درصد آب بافتی گیاهچه، فلاونوئید، فنول کل، گیاه هالوفیت
 • خدیجه احمدی*، عاطفه شجاعیان، حشمت امیدی، مجید امینی دهقی، فرشته آزادبخت صفحات 247-257

  شوری یک تهدید عمده برای کشاورزی مدرن است که باعث مهار و اختلال در رشد و توسعه محصولات زراعی می شود. پرایمینگ یکی از روش های موثر جهت بهبود جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه در شرایط محیطی تنش زا از جمله تنش شوری می باشد. به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر شاخص های جوانه زنی و فتوسنتزی دو رقم گلرنگ تحت تنش شوری یک آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فناوری بذر دانشگاه شاهد در سال 1397 انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل ارقام گیاه گلرنگ رقم صفه اصفهان و گلدشت، پرایمینگ در سه سطح شاهد (آب مقطر)، سالیسیلیک اسید 0.5 میلی مولار و نیترات پتاسیم 0.3 درصد و تنش شوری ناشی از نمک دریاچه قم در چهار سطح 0، 5، 10 و 15 دسی زیمنس بر متر بودند. با توجه به نتایج افزایش شوری غلظت نمک (کلرید سدیم) موجب کاهش خصوصیات جوانه زنی بذر و میزان رنگیزه های فتوسنتزی و افزایش محتوای پرولین شد. در رقم صفه بیش ترین میزان مولفه های جوانه زنی همچون درصد جوانه زنی (90 درصد)، سرعت جوانه زنی (9.16 بذر در روز)، طول ریشه چه (25 میلی متر)، طول ساقه چه (49.5 میلی متر)، وزن تر گیاهچه (1.25 گرم) و وزن خشک گیاهچه (0.14 گرم) در عدم تنش شوری و کاربرد سالیسیلیک اسید به دست آمد. هم چنین در شرایط تنش 15 دسی زیمنس بر متر و تیمار سالیسیلیک اسید رقم صفه جوانه زنی و رشد قابل توجهی داشت. پیش تیمار سالیسیلیک اسید تحت شرایط تنش شوری، موجب افزایش درصد جوانه زنی و شاخص های رشد گیاهچه می گردد. پیش تیمار نیترات پتاسیم باعث افزایش رنگیزه های فتوسنتزی در رقم صفه اصفهان و شرایط تنش شوری گردید. استفاده از روش مقرون به صرفه پرایمینگ بذر می تواند مولفه های جوانه زنی بذر را جهت رشد در شرایط شوری بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: پیش تیمار، جوانه زنی، شوری، کلروفیل، گلرنگ
 • حجت اسفرم مشگین شهر، بهرام میرشکاری*، داود حسن پناه، فرهاد فرح وش، مهرداد یارنیا صفحات 259-273

  این تحقیق با هدف بررسی اثر تاریخ و عمق کاشت بر برخی صفات کیفی، عملکرد غده و کارایی مصرف آب ارقام سیب زمینی در کشت پاییزه و بهاره منطقه معتدله سردسیر در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آراللوی منطقه اردبیل به مدت 2 سال اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار تاریخ کاشت در سه سطح (10 آبان، 10 آذر و 10 اردیبهشت) به عنوان عامل اصلی و ترکیب فاکتوریل چهار رقم سیب زمینی (اسپریت، مارفونا، ساوالان و آگریا) و چهار عمق کاشت (10، 15، 20 و 25 سانتی متر) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشان داد اثر ساده تاریخ کاشت (عملکرد غده و کارایی مصرف آب) و اثر ساده عمق کاشت (مقدار نیتروژن، درصد فیبر و قندهای محلول) در سطح احتمال 5 و 1 درصد دارای اختلاف آماری معنی دار بودند. ازنظر اثر چهارجانبه صفات (درصد ماده خشک و قندهای محلول) دارای اختلاف معنی داری بودند. کارایی مصرف آب در کاشت آبان و آذرماه در عمق های 10،15 و 25 با رقم اسپریت با کارایی مصرف آب 6 (kg/m3) بیشتر بود. بیشترین مقدار عملکرد غده در رقم مارفونا در اردیبهشت در چهار عمق کاشت (10، 15، 20 و 25 سانتی متر) به ترتیب (35.86، 32.39، 27.45 و 25.02 تن در هکتار) بود. رابطه عملکرد غده با صفات درصد نشاسته غده و درصد فیبر غده منفی و معنی دار و با درصد ماده خشک غده مثبت و معنی دار بود.

  کلیدواژگان: سیب زمینی، کشت پاییزه و بهاره، کارایی مصرف آب، صفات کیفی
 • حامد رادمهدی، احمد نظامی*، مهدی پارسا، ابراهیم ایزدی دربندی، علیرضا حسن فرد صفحات 275-285

  به منظور بررسی تحمل به سرما در اکوتیپ های بارهنگ برگ پهن، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1393 انجام شد. عوامل آزمایش شامل شش اکوتیپ بارهنگ برگ پهن (بجنورد، کلات، مشهد، قاین، تربت حیدریه و بیرجند) و چهار تاریخ کاشت (اواخر شهریور، اواخر مهر، اواخر اسفند و اواخر فروردین ماه) بودند. نتایج نشان داد که تاخیر در کاشت پاییزه از شهریور به مهرماه سبب کاهش درصد بقا در تمام اکوتیپ ها شد. این در حالی است که تاخیر در کاشت بهاره از اسفند به فروردین ماه باعث بهبود درصد بقا در اکوتیپ های بیرجند، قاین، مشهد و کلات به ترتیب به میزان 12، 8.9، 7.3 و 5 درصد شد. بیش ترین درصد بقا در کاشت فروردین ماه و به اکوتیپ های مشهد، بیرجند، قاین و کلات و همچنین در کاشت اسفندماه به اکوتیپ بجنورد تعلق داشت. بیش ترین عملکرد دانه در اکوتیپ قاین با 796.9 گرم در مترمربع و کمترین آن در اکوتیپ های تربت حیدریه، مشهد و کلات مشاهده شد. به طوری که عملکرد دانه در اکوتیپ قاین نسبت به اکوتیپ های مذکور به ترتیب 48، 46 و 59 درصد بیشتر بود. بیش ترین زیست توده در کاشت شهریورماه در اکوتیپ بجنورد (2768 گرم در مترمربع) و کمترین آن در کاشت فروردین ماه در اکوتیپ کلات (622 گرم در مترمربع) مشاهده شد. همچنین بیش ترین شاخص برداشت را در تمام تاریخ های کاشت اکوتیپ قاین داشت. عدم تفاوت معنی دار عملکرد دانه ی اکوتیپ های بارهنگ پهن برگ در کاشت های پاییزه و بهاره نشان دهنده انعطاف پذیری بالای این گیاه نسبت به تاریخ تاریخ کاشت می باشد. با توجه به وقوع تنش های گرما و خشکی در طول فصل رشد گیاهان بهاره و تولید زیست توده مناسب اغلب اکوتیپ ها در کاشت پاییزه، تداوم آزمایشات در شرایط مزرعه و کنترل شده برای ارزیابی موفقیت کشت پاییزه این گیاه ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: اکوتیپ، تاریخ کاشت، درصد بقا، عملکرد، گیاه دارویی
|
 • Morteza Shabannejad, MohammadReza Bihamta *, Eslam Majidi-Hervan, Hadi Alipour, Asa Ebrahimi Pages 1-17
  Introduction

  It is expected that world wheat production would be about 761.5 million tons in 2020 while world demand would be doubled by 2025. Drought stress is one of the most important factors of yield loss that can decrease wheat production significantly. In the Middle East, drought stress usually happens at the end of the growing season and after the spike appearance. Late-season drought stress can slow down the seed development stage and decrease grain yield. In order to have stable food security one of the ways is to use the genetic diversity of germplasms.

  Materials and methods

  An association panel including 199 Iran bread wheat landraces was sown in Alborz and Zanjan provinces under late-season drought stress and normal irrigation conditions where climate zones are semi-arid. The experiments conducted using two alpha lattice designs with two replications for each of the conditions in each of the locations. The drip irrigation method was used for watering till spike appearance. Then, watering terminated for one of the designs whereas another design was normally irrigated for more three times in each location. Phenotypes measurements included days to heading, days to heading, duration of heading-to-maturity, plant height, grain yield/m2, thousand kernel weight, seed length, seed width, seed number per spike, spike length, spike weight, flag leaf length, flag leaf width, peduncle length, shoot diameter, and awn length.

  Results and discussion

  Agronomic traits varied lower under late-season drought stress conditions compared to normal irrigation conditions (except days to heading). Significant genetic effects observed for all of the traits under both irrigation systems. The genetic by environment effect was only significant for days to heading, days to heading, duration of heading-to-maturity, plant height, and grain yield. Heritability values were increased under normal irrigation conditions. Days to maturity and days to heading had lowest (0.35 and 0.47) and highest (0.85 and 0.86) heritability under both late-season drought stress and normal irrigation conditions, respectively. The highest correlation coefficients were achieved for the traits of days to heading and plant height (0.65) and grain yield/m2 with seed number per spike (0.60) under late-season drought stress conditions and the traits of days to heading and plant height (0.76) and spike weight with seed number per spike (0.64) under normal irrigation conditions. The first two components in principle components analyses were explained 0.40 of phenotypic variations under late-season drought stress conditions and 0.39 of phenotypic variations under normal irrigation conditions. A significant negative correlation was observed between days to heading and duration of heading-to-maturity under both late-season drought stress and normal irrigation conditions (-0.42 and -0.54, respectively). Using path analysis, thousand kernel weight (0.60) and seed number (0.79) under late-season drought stress conditions and days to heading (-0.57), days to maturity (0.40), duration of heading-to-maturity (-0.53), thousand kernel weight (0.52), and seed number per spike (0.81) under normal irrigation conditions had the highest direct effects on grain yield. The indirect effect of seed number through spike weight (0.51) on grain yield was highest under late-season drought stress conditions, and the indirect effect of days to heading through the duration of heading-to-maturity (0.42), as well as seed number through spike weight (0.52) on grain yield, were highest under normal irrigation conditions. The dendrograms obtained for grouping landraces showed a very good match with principal component analyses, while more landraces were placed in higher-yielding groups under normal irrigation conditions. The results showed that additional waterings increase grain yield in Iran bread wheat landraces. The landraces such as 57785, 57733, and 54502 are suggested to be used in applied breeding programs due to high yield performance under both late-season drought stress and normal irrigation conditions.

  Conclusions

  The results of this study suggest that the available genetic diversity of Iran bread wheat landraces be used in applied breeding programs.

  Keywords: Agronomic traits, Bread wheat, Drought stress, Genetic diversity, Multivariate analysis, Semi-arid environment
 • Shakiba Shahmoradi *, Vida Ghotbi Pages 19-29
  Introduction

  Rye is one of the imoptant cereals that have wide range of adaptation, its ability to grow and produce high yield in poor soil, has made it possible to exploit unfertilized lands. Since rye is a native plant of Iran, its ecotypes are predicted to be valuable genetic resources for adapting to the climatic conditions of this region. Based on the results of previous evaluations on the high adaptability of this plant, this study aims to determine the effects of drought stress on grain and forage yield in winter rye ecotypes.

  Material and methods

  In the current research project, 9 rye ecotypes, along with cultivar of rye (Danko), were evaluated for drought stress tolerance in a randomized complete block design with three replications in two cropping seasons (2016-17 and 2017-18) in the experimental field of Seed and Plant Improvement Institute. Morphological, phenological and agronomic traits as well as stress tolerance indices were calculated and their relationship was evaluated. Ecotypes were evaluated in plots containing 4 three-meter manually cultivated lines in two separate experiments, including normal and irrigation discontinuation after plant establishment. Growth was irrigated, while drought test ecotypes were irrigated in only two stages of planting and plant establishment. The beginning of the stalking stage (Z30) is considered to be a good time to harvest forage so that the maximum forage is obtained without damaging the spike buds (Kottmann et al., 2013). Fodder and grain yields were taken from one square meter of the middle section of the two middle lines of the plot.

  Results and Discussions

  Combined analysis of variance and mean comparision showed that drought stress accelerated phenological stages of the plant growth. Drought stress treatment caused a significant reduction in seed weight and grain yield in the ecotypes studied (83.29 and 29.66% respectively). Principle component analysis indicated that in both years ecotypes with early maturity had higher Stress Tolerance Index. Overall, the results of the components analysis and the evaluation of the position of the trait vectors relative to each other indicated that in both years the stress tolerance index vectors in the quarter are opposite to the phenological traits. Therefore, in both years, ecotypes that had lower values ​​in the trait of day to spike emergence, or in other words, were earlier, had a higher tolerance index. Comparison of meteorological data of stress intensity index (SI) in the first and second years of the experiment and study of the reaction of rye ecotypes to drought stress in these two years showed that in the first year of the experiment when more severe drought stress was applied, Ecotype No. 119 compared to cultivar Danko excelled. While in the second year of the experiment, when the stress intensity was milder, Danko cultivar produced more yield.

  Conclusion

  In assessing the reaction of plants to stress, the severity of stress is of great importance, and this greatly affects the results of research. In this study, which evaluated the reaction of rye ecotypes to drought stress in two crop years, according to meteorological information, the distribution and different amount of rainfall in these two years were different. This indicates that in the first year, the occurrence of drought stress at the end of the season occurred earlier. A study of the reaction of rye ecotypes to drought stress in these two years also showed that in the first year of the experiment, when the drought stress was more severe, the ecotype No. 119 was superior to the Danko cultivar. While in the second year of the experiment, which was moderately intense, the Danko cultivar produced more performance. This indicates that the potential yield is higher in the Danco cultivar and it makes it superior in mild stress conditions, but in severe drought stress conditions, was less tolerant rather than No. 119 ecotype. This indicates higher adaptability and performance stability in native ecotypes, which is the result of their evolution over the years in the region's climatic conditions. In general, results indicated that ecotypes number 4 (KC13139) and number 119 (TN06-243) and Danko cultivar had higher tolerance to drought stress than other rye ecotypes. Therefore, these ecotypes can be used for further evaluations and application in breeding programs.

  Keywords: Forage, Genetic resources, Stress index, tolerance, Yield
 • Morteza Eshraghi Nejad *, Seid Mohammad Alavi Siney, Ahmad Aien Pages 31-41
  Introduction

  Most of the Produced fodder in Iran is provided by alfalfa and corn. These two forage products have a relatively high water requirement. Among cereal forage plants, sorghum is a great plant due to its high production capacity, adaptation to different climatic conditions and different uses. Iran, with an average rainfall of 240 mm per year, is classified as arid and semi-arid regions. One of the most fundamental issues of the country is water and irrigation. Food security concerns are a major threat due to climate change and water scarcity, hence replacing plants with high water use efficiency is essential. this experiment was carried out for 1(investigate the possibility of cultivating sorghum as a substitute for common forage plants in drought stress conditions in the south of Kerman province and 2) also to determine the most suitable sorghum cultivar under the different Irrigation levels in terms of forage characteristics in Jiroft region.

  Materials and methods

  In order to identify the most suitable cultivar resistant to drought sorghum, an experiment was carried out as strip plot design based on randomized completely block design with three replications in 2019-2020. Vertical plots were drought stress levels (irrigation after 90, 130, 180 and 220 mm evaporation from class A evaporation pan). Horizontal factors were sorghum genotypes (Speedfeed, Pegah, KFKFS18 and KFKFS2. Each experimental plot consisted of four planting lines. Plant density was 220,000 plants per hectare. The planting date was April 17th. The first irrigation was done after measuring soil moisture and calculating moisture deficiency. Irrigation was done uniformly every 5-7 days until the 4-leaf stage. The time of application of stress was after 4 to 6 leaf stage and ensuring complete establishment of plants. Early cultivars such as Speedfed were harvested based on the beginning of flowering and late cultivars were harvested based on 150 cm plant height by cutting from 10 to 15 cm above the soil surface. In each row, all plants were harvested from two middle lines of each plot and the fresh weight of leaves and stems was immediately measured. Water use efficiency in kilograms per cubic meter was calculated from the ratio of dry forage yield in kilograms per hectare per water consumption in cubic meters per hectare. Finally, combined analysis of variance of data was performed using SAS statistical software version 9. The means were compared using the LSD test at the level of 5% probability.

  Results and discussion

  Combined analysis of variance showed that the interaction effect of irrigation regimes and cultivars was significant on fresh forage yield, leaf and stem fresh and dry weight, plant height and leaf area. Mean comparison of simple effects were studied only for dry forage yield and water use efficiency. The results showed that Speedfeed cultivar had the highest fresh forage yield (298.42 tons.ha-1) at the 90 mm level irrigation. Lowest forage yield (142.49 tons.ha-1) resulted from the combination of KFS18 and irrigation after 220 mm evaporation. Highest dry forage yield was obtained at 90 mm irrigation level (46.22 tons.ha-1). Lowest dry forage yield (39.70 tons.ha-1) was related to the irrigation after 220 mm evaporation from the surface of evaporation pan. Speedfeed and KFS18 had the highest and lowest dry forage yield (41.69 and 31.17 tons.ha-1), respectively. The highest and lowest water use efficiency were related to Speedfed and KFS18 (4.08 and 3.68 Kg.m-3), respectively. There was no statistically significant difference between 90 mm (4.76 Kg.m-3) and 220 mm (4.49 Kg.m-3) levels of irrigation.

  Conclusions

  According to the results of the experiment, speedfeed cultivar with irrigation after 130 mm evaporation from the surface of evaporation pan can be suggested for forage production in southern Kerman province.

  Keywords: Irrigation, Forage yield, Speedfeed, Water use efficiency
 • Amir Gholizadeh *, Mostafa Khodadadi, Aram Sharifi Zagheh Pages 43-52
  Introduction

  Coriander is an annual herb of the umbel family and is belonged from North Africa to south-western of Asia. Coriander is one of the important medicinal plant that used in the pharmaceutical industry and it mainly cultivated and widely distributed for the fruits. The dried fruits are widely employed as a condiment, especially for flavoring of sauces, meat products and bakery and confectionery items. Also, coriander fruits are as a source of essential oils and fatty oil. Water deficit stress is one of the most important factors limiting the growth and survival of plants in arid and semi-arid regions of the world. Water is a major component of the fresh produce and significantly effects on weight and quality of plants. Also, water deficit may cause significant changes in the yield and composition of essential oils in aromatic and medicine plants. So that, was reported that water deficit increased essential oil percentage in coriander but decreased essential oil yield. Iran with an average annual rainfall of 240 mm is included among arid and semi-arid regions of the world. Of the million hectares of cultivated region, only five millions are under irrigation because of intense water limitations. However, Iran is one of the world’s commercial coriander producers. Coriander has been cultivated for many years in different parts of Iran. Therefore, development of drought-tolerant cultivars with high essential oil yield is important in coriander. This research was conducted in order to evaluate the effect of drought stress on morphological, physiological and phytochemical characteristics of endemic coriander genotypes.

  Materials and methods

  F2 generations derived from half-diallel crosses of six endemic coriander genotypes including Isfahan, Hamedan, Bushehr, Mazandaran, Markazi and Alborz, together with their parents were evaluated in randomized complete block design with three replications in each experiment during growing season of 2016 in the research field of Tarbiat Modares University. Plants were treated with different levels of water treatment: well watered (WW), moderate water stress (MWS) and severe water stress (SWS). Data were collected on fruit yield, essential oil content and essential oil yield. GGE biplot statistical method (genotype effect + genotype × environment interaction) was used to study stability of genotypes in the studied environments.

  Results and discussion

  Results of Combined analysis of variance indicated that the effects of environments, genotypes and genotype × environment interaction were significant, suggesting that the genotypes responded differently in the studied environment conditions. So, there was the possibility of stability analysis. Results of stability analysis using GGE biplot method indicated that the two first and second principal components of the GGE biplot explained 96.4% of the total essential oil yield variation. Based on a hypothetical ideal genotype biplot, the genotype G17 was better than the other genotypes across environments for essential oil yield and stability and had the high general adaptation in all environments. . Furthermore, the genotype G9 at E1 environment and genotype G18 in E2 and E3 environments were superior genotypes with the high specific adaptation. Too, the results showed that all environments had high discriminating ability so that could able to show differences between genotypes. The moderate stress environment was the nearest environment to ideal environment that had the highest discriminating ability and representativeness.

  Conclusions

  Generally, the results indicated that all environments had high discriminating ability so that could able to show differences between genotypes. Also, the genotype as stable and drought tolerant genotype can be considered as donor parent which contains drought tolerance genes and could be used to improve coriander high essential oil yield in drought condition.

  Keywords: Stability, Coriander, Essential oil yield, Ideal genotype
 • Marieh Behdad *, Farzad Paknejad, Abdolmajid Mahdavi Damghani, Saeed Vazan, Maryam Moarrefi Pages 53-65
  Introduction

  Drought stress is one of the major risks to wheat production in many parts of the world. Due to its multidimensional effects, drought stress become a known concern for food security. The purpose of this study was to evaluate the effect of drought stress on agronomic traits of wheat using meta-analysis. A large number of studies have been conducted worldwide regarding effect of drought stress on crops as a major risk in cereals production. The multi-dimentional effect of drought on agronomic traits of wheat are too complex to compare using traditional methods. Therefore, meta-analysis was used in the present study to identify general trends among numerous independent drought-related studies and combine the results into one measure known as the effect size. Meta-analysis of field trials data can provides an overall view of variables affecting crop traits and precision of experimental data. The purpose of this study was to evaluate the effect of drought stress on agronomic traits and evaluating reliability of studies using meta-analysis.

  Material and methods

  Using scientific database of agronomic researches, 120 articles were evaluated to build a database of experimental data. The study synthesized results from 60 papers and published researches on drought effects and the database was built based on keywords such as wheat, drought stress, yield and agronomic traits. All studies that met the following criteria were included in the database: (1) available data of trial and control plots, (2) reported data of drought effect on at least one of five traits(yield, harvest index, biological yield, 1000-grain weight and grain per spike of wheat). The effect size for each datasets was calculated using cohen's index. Cohen's methodology applies differences between trial and control data as a measure of effect size. As a common measure in meta-analysis, Standard Mean Difference(SMD) used to evaluate precision and bias of experimental data of studies. I-squared measure used as estimation of heterogeneity for results of studies. An I-squared of less than 50% is usually viewed as low heterogeneity and over 50% as high heterogeneity.

  Results and discussion

  The results of analysis demonstrated that effect of drought stress on all mentioned agronomical traits is significant and negative. Using Cohen's index, the calculated effect size of drought stress on varies from 1.9248 to 4.4280 among traits. Grain yield had highest effect size and harvest index showed the lowest among all traits. Lower effect size in harvest index shows tolerance of the trait and it's relative sustainability during stress period.
  Analysis of experiments showed a medium rate of heterogeneity in studies on grain yield, harvest index and biological yield and a higher heterogeneity in trials on 1000-grain weight and grain per spike.

  Conclusion

  Using meta-analysis in agronomic researches provides a framework to examine reliability and generalizability of experiments and individual studies. Drought stress affects many agronomic traits of wheat in different way in spite of statistical significance, results of many studies are not reliable and evident degrees of biases. Higher heterogeneity of experimental data shows a higher probability of bias and less trustable results in the examined researches and lower reliability of the sources for field application and generalization of the results.

  Keywords: Cohen index, effect size, Environmental stress, Yield components
 • Nasser Majnoun Hosseini *, MohammadBagher Gholami, Esmaeil Afshoon, MohammadReza Jahansooz, Ehsan Rabieian Pages 67-78
  Introduction

  Legumes contain an average of 18-32% protein and are an important source of protein for low-income people (Majnoun Hussein, 2008). Chickpea (Cicer arietinum L.) Is known for its resistance to moisture changes; this plant shows physiological and morphological changes under conditions of water scarcity (Ghorbanli et al., 2001). Chickpea grows in a wide range of weather conditions from the subtropical to Mediterranean regions of western Asia, northern Africa, and southern and southwestern Europe (Toker et al. 2007). Environmental stresses are the most important factor that limits crop production of chickpea. The most critical environmental stresses that have a negative effect on crop production are water and heat stresses (Rahbarian et al. 2011). By applying the effect of different levels of irrigation and plant density on yield and yield components of chickpea, grain yield, 1000-seed weight, the number of pods per plant and harvest index decreased during drought stress (Raei et al., 2008). Severe drought stress, by reducing the water uptake by the roots, disrupts the transfer of sap in the phloem, which ultimately leads to a decrease in nutrient uptake and the activity of antioxidant enzymes (Armand et al. 2016). Plant density is one of the most important management factors on crops that will affect plant yield. When competition for growth increases, the yield will be decreased. The selection of appropriate plant density should be based on environmental factors such as cultivar, cultivation target, weed competition, seed size, soil moisture content, and plant characteristics including plant height, plant density, leaf angle, and production capacity of the growing environment (Khajehpour, 2008). According to the above, this study was conducted to investigate the effects of different levels of irrigation and planting density on some agronomic traits of white chickpea in Karaj.

  Material and methods

  To investigate the effect of water regime and plant density on some agronomical traits of chickpea (Cicer arietinum), a split-plot experiment based on randomized complete block design with three replications conducted at the College of Agriculture and Natural Resources of Karaj, Iran in 2015. The water levels included eight levels (I1 =full irrigation at all growth stages, I2 = irrigation to grain filling and then stop, I3 = irrigation to podding and then stop, I4 = irrigation to flowering and then cut, I5 = 50% of full irrigation at all growth stages, I6 = 50% of full irrigation to grain filling and then stop, I7 = 50% of full irrigation to podding and then stop, I8 = 50% of full irrigation to flowering and then stop, considered as the main factor and plant density at three levels (30, 40 and 50 plants.m-1) as subplots. Geographical characteristics of this farm include 1321 meters above sea level, longitude 51 degrees east, latitude 35 degrees and 48 minutes north. This region has a hot and dry climate with an average rainfall of 33 years, about 248 mm.

  Results and discussion

  The results showed that increasing water deficit stress reduced the growth traits and ultimately the grain yield of chickpea cultivar ILC 482. Increasing plant density increased the growth traits of yield components and grain yield. The highest grain yield (2892 kg. ha-1) was obtained in full irrigation (I1), and the lowest (1075 kg. ha-1) gained from I4. The highest grain yield (2068 kg. ha-1) was acquired at 40 plants m-1.

  Conclusions

  The results of this study showed that low water stress reduced the yield of chickpeas, but since Iran has low average rainfall, it is possible to achieve a good yield by using 50% irrigation at all stages of growth.

  Keywords: 1000-seed weight, Chickpea, Low irrigation, Plant density, Yield
 • Moshirolhagh Abedi, Mohammadjavad Seghatoleslami *, Seyyed Gholamreza Mousavi, Reza Baradaran Pages 79-92
  Introduction

  Water deficit stress occurs when a combination of physical and environmental factors reduces the availability of water in the root environment and the structure of the plant, thereby reducing crop yield. One of the most important stresses is WDS, which may occur under low rainfall conditions, high temperatures and winds. The response of the plant to WDS depends on the stage of growth in which the drought occurs at that stage. WDS limits photosynthesis by stomata to close and, thus alter the physiological traits and productivity of plants such as synthesis of photosynthetic pigments, antioxidant enzyme activities, proline, anthocyanin, and etc. Tolerant crops cultivation is a quick and low-cost methods that could be used to increase the yield of crops and economically productive under stress conditions. Thus, the aims of this experiment was to study the effect of WDS on seed germination indices, seedling physiological traits, yield and physiological and biochemical responses of sesame, hemp, and purslane under laboratory and field conditions.

  Materials and Methods

  Field experiment was performed as a split-plot based on a randomized complete block design with three replications. Irrigation levels based on the potential for evapotranspiration at three levels (40%, 70% and 100%) and three plant species (sesame, purslane and hemp) were as main plots and sub plot, respectively. Germination test was conducted as a factorial based on a completely randomized design with three replications to evaluate the effect of drought stress (at four levels of zero, -3, -6 and -9 bar) and sodium silicate (at three levels of zero, 1.5, and 3 mM) on germination characteristics of these three plants. After checking the normality of data distribution assumption, the studied traits were statistically analyzed by the Statistical Analysis System software (SAS) for germination and field experiments. The differences among means were using the least significant difference (LSD) test at 0.05 level of significance.

  Result and discussion

  The highest GP (86%) was achieved purslane seed under the non-stress condition and lowest GP (39.33%) was in hemp seed under -9 bars. Increasing the WDS severity, GR showed a significant decrease in the three crops. Although, in all three crops, GP and GR showed significantly reducing compared to the non-stress condition, the rate of GP reduction were different. These reductions in sesame, hemp, and purslane seeds compared to the control treatment were 15.3, 24.6, and 48.06%, respectively and rate of GR reduction was 37.1, 28.7, and 59.8%, respectively Seed priming with sodium silicate at the level of 1.5 mM in drought levels increased the mean weight of seedling vigor index. The effect of WDS on total chlorophyll of sesame, hemp, and purslane seedlings was significant. Among the osmotic potential levels, -3 bars treatment had the highest total chlorophyll content (37.1 µg/g FW). The interaction effects of year × WDS × crops on seed yield were significant. Mean comparison of triple interaction showed that the purslane plant in both years and sesame plant in the first year under non-stressed conditions (100% PET) had the highest seed yield (1389.8, 1355.7, and 1352.4 kg/ha, respectively). The lowest this trait was related to hemp plant under severe stress conditions (40% PET) in both years of experiments. The average seed yield of two years was high in purslane crop but the mean seed yield loss under WDS was lowest in sesame and highest in hemp crops. These results indicate the superiority of two purslane and sesame crops compared to hemp under WDS. Among the plants tested, purslane had the highest total chlorophyll content. In conclusion, although purslane had the highest grain yield, the reduction in grain yield under severe stress conditions was the lowest in sesame and the highest in hemp. Overall, the results of the germination and field experiments showed that purslane was more tolerant of drought stress due to its morpho-physiological characteristics.

  Keywords: chlorophyll, Germination percentage, Seed Priming, Seedling vigor index, Sodium silicate
 • Behrooz Salehi Eskandari *, Jalil Abaspour, AmirHossein Forghani Pages 93-104
  Introduction

  Drought is one of the most important environmental stresses and occurs for several reasons, including low rainfall, salinity, high and low temperatures, and high intensity of light. Drought stress causes changes in the physiological, morphological, biochemical, and molecular traits in plants. In Iran, many regions suffer from water stress. Moreover, rapeseed is one of the best crops for rotation with wheat. So, and the culture of rapeseed has been increasing recently in Iran. However, rapeseed often suffers from many stresses, such as salinity, cold and drought, which cause great yield loss every year. Since the rapeseed is an economical crop in Iran and drought stress is a limiting factor for crop production, this study was performed to compare some drought resistance mechanisms in sensitive and tolerent cultivars of rapeseed.

  Materials and methods

  This research was designed to identify some drought resistance mechanisms in two cultivars of rapeseed. (Sensitive and tolerant) in germination (with five drought levels) and vegetative stages (zero, low, moderate and severe levels). Polyethylene glycol 6000 (PEG) was used to induced drought. Finally, pigment photosynthesis, proline content, and activity of guaiacol peroxidase was determined. The data obtained undergone a two-way analysis of variance and the mean differences were compared and tested by Duncan test using SPSS v. 2016 software from three replications. Differences at P≤0.05 were considered significant.

  Result and Discussion

  In the low level of drought stress, the significant difference was not observed between cultivars at the germination stage. However, the results showed that with increasing drought, germination percentage and shoot length decreased so that it reached zero at the lowest water potential, while root length increased at -0.14 MPa osmotic potential and then decreased at the lower water potential. In the second stage of experiments, the amount of photosynthetic pigments enhanced with reduction of water potential and it was more under moderate and severe stress in sensitive and tolerant cultivar, respectively. Also, the proline content increased to the level of moderate drought stress, which was significantly higher in the tolerant cultivar than the sensitive cultivar. Except for severe drought, the activity of guaiacol peroxidase enzyme was not statistically significant between other treatments and it was more in the roots of tolerant plants compared to sensitive plants. In general, due to the high amount of photosynthetic pigments and proline and guaiacol peroxidase activity in resistant cultivars, it can be suggested that increased efficiency of photosynthesis under stress as a result of more photosynthetic pigments, effective removal of ROS due to high activity of guaiacol peroxidase enzyme and higher compatibility as a result of osmotic regulation by proline accumulation, are part of the mechanisms of coping with dehydration in tolerant canola cultivars.

  Conclusion

  The results of this study showed that just germination factors could not confirm the sensitivity and resistance of rapeseed cultivars, and more experiments in the hydroponic culture medium is a better way to identify resistant cultivar.

  Keywords: Canola, chlorophyll, Drought stress, Guaiacol Peroxidase, PEG 6000, Proline
 • Somayeh Nori, Ali Nakhzari Moghaddam *, Abbas Biabani, Seyed Morteza Seyedian Pages 105-113
  Introduction

  Fertilizer use is cost-effective until the higher yield supply the cost of consuming more fertilizer. In other words, like any other investment, fertilizer use should have a reasonable return because the law of diminishing returns also applies to fertilizers (Khajehpour, 2008). Application of nitrogen increased Seed yield and Protein percentage but nitrogen agronomic efficiency decreased (Doaei, 2018). In many crops, topping reduces vegetative growth and transfers more and better photosynthetic materials to specific organs, especially seeds. This increases the penetration of light into the canopy and the lower leaves of the plant can use more light. Therefore, increases the photosynthesis of the lower leaves, transfers more photosynthetic materials to growing organs and as a result, productivity will increases. It seems that earlier topping will reduce the number of pods per plant and will improve the conditions for photosynthetic material to be transferred to the pods. Thus, more seeds per pod will be produced. Furthermore, the flowers that will be set in late, have no opportunity to form a large pod and consequently, the fewer seeds will be set in the pod. Delay in topping will reduce the number of seeds per pod of faba bean (Nakhzari Moghaddam, 2013).

  Matherials and methods

  In order to study the effect of topping, nitrogen and supplemental irrigation on green pod yield, protein percentage, proline rate and agronomic efficiency of nitrogen in faba bean, a factorial experiment based on Randomized Complete Block Design was conducted with three replications at research farm of Gonbad Kavous University during growing season of 2016-2017. Planting date was 11.13.2016 and harvest date was 5.6.2017. Topping factor was in three levels of non- topping, topping at beginning of flowering and topping at beginning of seed filling, nitrogen in three levels including 0, 50 and 100 kg nitrogen per hectare and supplementary irrigation in two levels of non irrigation and irrigation at the filling stage. Each plot had four rows with 50 cm width and four meter length. Seed planted in depth of three cm. one third of nitrogen were used in sowing date, one third in branching and other one third in seed filling stage. Supplemental irrigation was done in 5.24.2017, first topping in 4.30.2017 and second in 5.13.2017.

  Results and discussion

  The results showed that the effect of topping on green pod yield, proline rate and agronomic efficiency of nitrogen was significant but on protein percentage was not significant. Effect of nitrogen and supplementary irrigation on green pod yield, proline rate, protein percentage and agronomic efficiency of nitrogen were significant. Green pod yield in none topping treatment, topping at the beginning of flowering and seed filling stages was 21523, 29118 and 27737 kg.ha-1, respectively. The highest yield of green pod with 29118 kg.ha-1 was related to consumption of 100 kg N.ha-1 and the least was related to treatment of non application of nitrogen with 22149 kg ha-1. Although application of nitrogen increased green pod yield but agronomic efficiency of nitrogen was decreased. Reducing of nitrogen use efficiency was due to increasing nitrogen loss through leaching and sublimation and the lack of effective absorption by the plant. Supplemental irrigation increased green pod yield 5143 kg ha-1 (21.83%). Topping by reducing top dominance transfered more nutrients into pods and therefore pod yield increased. Agronomic efficiency of nitrogen in treatment of topping at beginning of seed filling was 89.85 and at beginning of flowering was 55.96 seed grain/kg nitrogen. Nitrogen consumption increased protein percentage of the seed so that in treatment of 100 kg Nha-1 protein percentage was 22.65 (7.65% more d the protein cont than non consumption). Proline rate and protein percentage in none irrigation treatment was greater than irrigation treatment but green pod yield and agronomic efficiency of nitrogen was lower.

  Conclusions

  Topping, nitrogen consumption and irrigation increased green pod yield. Therefore, for obtaining more yield of faba bean it is nessesary to remove head of plant, use enough nitrogen and irrigate plans at least one time in reproductive stage.

  Keywords: flowering, Pod filling, Proline, nitrogen, None irrigation
 • Fahimeh Jidar, Rasool Asghari Zakaria *, Naser Zare, Davood Hasanpanah, Leila Ghaffarzadeh Namazi Pages 115-135
  Introduction

  Potato is an important food crop with high yields. However, when exposed to drought it suffers major yield losses. Considering its global importance and the increasing incidence of drought due to climate change, research toward drought tolerance in potatoes remains imperative. In vertebrates, estrogen, and androgen steroidal hormones have important functions in development and reproduction. Estrogens and estrogen-like compounds (xenoestrogens) from livestock manure, animal waste, and human waste (especially pharmaceutical waste), are being disposed of and excreted at high rates into the agricultural soil and groundwater all over the world. The aim of this study was to investigate the effect of the β-estradiol application on the tolerance of different potato genotypes to water deficit stress.

  Materials and Methods

  To study the effect of β-estradiol application in enhancement of drought tolerance in different potato genotypes, an experiment was conducted as a factorial split-plot arrangement with three replications in the greenhouse of Zare Gostar Arta Technology Company in Ardabil. Treatment of drought stress was reducing the amount of irrigation water (100, 60, and 40% of available water) and β-estradiol hormone at three levels of zero (control), 10-6 and 10-12 molar both in the main plots and 10 potato genotypes were placed in sub-plots. In the present study plant height, leaf relative water content, number of tubers per plant, tubers weight per plant, mean tubers weight, reducing sugar percentage, dry matter percent, protein tubers percent, starch percent, proline content, superoxide dismutase, catalase activity, and polyphenol oxidase were measured. Data were analyzed by using SAS software, 9.2, and also the mean of the studied traits were compared by LSD test at 5% probability level.

  Results and discussion

  The results of the analysis of variance showed that there was a significant difference among the drought levels in terms of all studied traits. Difference between β-estradiol levels in terms of plant height, number of tubers per plant, the weight of tubers per plant, mean tuber weight, the relative water content of leaves, tuber dry matter percent, protein tuber percent, percentage of starch, and catalase, polyphenol oxidase and superoxide dismutase contents was significant. Interaction effect of drought and hormone on plant height, tuber weight per plant, mean tuber weight, number of tubers per plant, tuber dry matter percent, the relative water content of leaves, reducing sugar percent, starch percent, catalase and polyphenol oxidase was significant. There was a significant difference between the studied genotypes in terms of all studied traits. Interaction effect of genotype × drought on plant height, the relative leaf water content, number of tubers per plant, tuber weight per plant, mean tuber weight, tuber dry matter percentage, protein percent, starch percent, proline content, catalase, and superoxide dismutase was also significant. Finally, the interaction of genotype × hormone on plant height, relative leaf water content, number of tubers per plant, tuber weight per plant, tuber weight mean, dry matter percent, protein percent and catalase content was significant. In all three drought levels, the highest number of tubers per plant allocated to two genotypes of G3 and G6. The highest relative water content was assigned to the G6 genotype, the highest percentage of regenerating sugar and the percentage of the dry matter assigned to the G3 genotype and the highest plant height, the percentage of starch and the percentage of protein assigned to the G4 genotype.The results showed that under normal conditions, G6, G4, and G3 genotypes (with an average of 96.90, 93.77, and 92.04 g/plant respectively) had the highest tuber weight per plant. In drought treatment of 60% of usable water supply, although the highest tuber weight was assigned to G1 genotype, there was no significant differences between the mentioned genotype and G2, G3, G5, and G6 genotypes. Also, in drought treatment of 40% of usable water supply, there was only significantly difference between G6 and G9 genotypes. In this study, the use of β-estradiol (especially the level of 10-12 molar) in all three water deficit treatments significantly increased the plant height, mean tuber weight, relative water content, dry matter percentage, starch percentage, proline, catalase and polyphenol oxidase contents as compared with the control. Finally, the highest plant height, number of tubers per plant, tubers weight per plant, dry matter percentage, and protein content were assigned to the G4 genotype with 10-12 molar of β-estradiol. Finally, among the studied genotypes, G4 at the level of 10-12 (with an average of 62.21 g/plant) had the highest tuber weight per plant.
   

  Conclusions

   Based on the results of the present study, it can be stated that both G3 and G6 genotypes can be promising genotypes for cultivation under normal conditions and mild drought stress in the study area. In the drought treatment of 40% of usable water supply, only a significant difference was seen between G6 and G9 genotypes. It can be concluded that the response of the 10 genotypes to severe drought stress conditions was almost similar. Also, the genetic potential of G4 and G6 genotypes for uptake and use of β-estradiol was higher compared to other genotypes. Furthermore, the use of β-estradiol hormone can improve the quantitative and qualitative characteristics of potato genotypes under water deficit conditions.

  Keywords: Antioxidant, Dry matter, tuber weight, Water deficit
 • Zahra Ghasemi, Shahrokh Jahanbin *, Hojatollah Latifmanesh Pages 137-147
  Introduction

  Water shortage is the most important non-biological limiting factor for achieving the potential of crop yield. The millet is one of the drought-tolerant species that the study of its specific traits can help to identify the effective mechanisms of drought coping. Humic acid contains abundant elements that improve soil fertility and increase the availability of nutrients to plants, thus affect their growth and yield, but in the millet, humic acid function on increasing tolerance to drought is unclear.

  Materials and methods

  To evaluate the effect of humic acid foliar application on yield and yield components of millet under drought stress conditions, the experiment conducted in 2015 using a split-plot based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Irrigation regime considered as the main factor including two levels of normal irrigation and drought stress (irrigation cut off) at 50% flowering stage and sub-factors also included the foliar application of humic acid at five levels (1, 3, 5, 7% humic acid and pure water as control) in the Ramjeard region of Fars province.

  Results and discussion

  The results of this study showed that drought stress caused a significant decrease in the most morphological and physiological traits such as leaves chlorophyll content, the number of grain per spikes, 1000-grain weight, grain yield and harvest index but also humic acid has greatly controlled the effects of drought stress, then, ultimately the performance of treatments with humic acid was more than the control treatment. The remarkable point in this study was the process of changes in biochemical traits, that by increasing the percentage of humic acid, biochemical traits such as proline, superoxide dismutase and peroxidase enzyme decreased, these changes showing a positive effect of humic acid in reducing the effects of drought stress. As a result, the use of humic acid foliar application increased the leaves chlorophyll content, the number of spikes m-2, 1000-grain weight as well as grain yield, so that changes in 7% humic acid treatment were higher compared to the other treatments. The highest proline content was related to foliar application with water (control) under drought stress conditions, while the lowest proline content observed in 7% humic acid foliar application under normal irrigation conditions. The amount of superoxide dismutase under normal irrigation conditions was significantly lower than all drought stress treatments. Under drought stress conditions the highest rate was observed in foliar application with water (control), which could be confirmed by reducing the amount of superoxide dismutase as a result of using humic acid under stress conditions. The highest amount of peroxidase enzyme was observed in foliar application with water (control) under drought stress conditions. Generally, peroxidase content was significantly higher in drought stress treatments than in normal irrigation conditions. Under drought stress conditions, the highest chlorophyll a content was observed in the foliar application of 7% humic acid, similarly, the highest amount of chlorophyll b was observed in the foliar application of 7% humic acid, while there was no significant difference with foliar application of 5%. In this experiment, the number of grain per spikes affected by humic acid application and the interaction of drought stress and humic acid. Humic acid compensated for the negative effect of drought stress on the number of grain per spikes. Among drought stress treatments, using 7% humic acid increased the number of grain per spikes by 12% compared to control treatment. The comparison of two irrigation regimes showed the highest and lowest yield observation under normal irrigation and drought stress conditions, respectively. The yield under drought stress decreased by 56% compared to normal irrigation. Generally, we can conclude that even though drought stress significantly decreased the number of grains per spikes, 1000-grain weight and yield, but the variation trend of biochemical traits in drought stress treatments was significantly decreased proline, superoxide dismutase and peroxidase with increasing of the humic acid percentage, while the amount of chlorophyll a and chlorophyll b increased.

  Conclusions

  It seems that humic acid can improve the morphological and physiological characteristics of the conventional millet in drought stress conditions. It seems that humic acid can play a role in improving biochemical and physiological characteristics of conventional millet under drought stress conditions, so that by reducing the effects of drought stress increased chlorophyll and ultimately improved the photosynthesis rate. Therefore, the yield and yield components of humic acid treatments were higher than foliar application with water (control).

  Keywords: chlorophyll, Peroxidase, Proline, Superoxide dismutase
 • Masoome Arabi, Soheil Parsa *, Majid Jami Al-Ahmadi, Sohrab Mahmoodi Pages 149-160
  Introduction

  Sesame (Sesamum indicum L.) is one of the important oil crops that get attentions due to its relatively high oil content and tolerance to drought. Drought is one of the most important causes of crop products reduction and can affect plant phenology, growth and yield depending on the severity, time and stage of plant development. Superabsorbent polymers are suitable materials for increasing soil water retention capacity that can provide better conditions for crop growth, especially under water deficit conditions. The importance of useing chemical fertilizers in addition to their nutritional role, is to support the crop in tolerating environmental stresses such as drought and preventing yield loss which potassium has such role in plant life and survival under stress conditions. Potassium fertilizers, especially potassium sulfate, can play an important role in reducing the negative effects of water stress. Potassium is the third main nutrient for plant growth and plays a special role in the survival of plants under environmental stress and increasing their resistance to drought, high temperatures, cold, disease, salinity, weeds and maintaining osmotic potential.

  Material and methods

  In order to investigate the effect of superabsorbent polymer, potassium sulfate and water deficit on growth, yield and yield components of sesame (Sesamum indicum L.), an experiment was conducted out on factorial arrangment based on randomized complete block design with three replications in Research Field of Agricultural College, at Birjand University in 2018. Experimental factors included three levels of irrigation (full irrigation in the whole growing season, irrigation up to 50% flowering stage and cutoff irrigation until maturity, and irrigation up to 50% capsules appearance and cutoff irrigation until maturity), potassium fertilization at three levels (No potassium application, fertilizing at optimum recommendation using 100 kg.ha-1 potassium fertilizer and fertilizing 50% higher than optimum recommendation using 150 kg.ha-1 potassium fertilizer) and superabsorbent at two levels, including no application and 100 kg.ha-1 application. The studied traits were plant height, number of lateral branches, seeds per capsule, capsule per plant, 1000-grain weight, grain yield and days to maturity.

  Results and discussion

  Results showed that irrigation levels had a significant effect on measured traits except for number of lateral branches. The highest grain yield (2316.61 kg.ha-1) was obtained under full irrigation conditions and the lowest seed yield (667.89 kg.ha-1) was observed at 50% flowering cutoff irrigation. The effect of superabsorbent on all traits was significant. The results showed that superabsorbent moderated the effects of drought and improved sesame growth indices. Interaction effect of potassium and irrigation on grain yield was also significant. Although, under water deficit conditions, grain yield was significantly reduced, but potassium sulfate application under these conditions partially prevented the yield loss. Due to the role of potassium in the plant, the presence of this element in water deficit conditions can be effective in tolerance and crop yield increment. The highest number of days to maturity (124.77 day) in interaction effect of water deficit and superabsorbent was obtained from full irrigation and 100 kg/ha superabsorbent treatment and the least amount (109.55 day) was obtained from50% flowering cutoff irrigation and non-superabsorbent treatment.The increase in soil moisture caused by the use of soil moisture absorbers can increase the duration of the day to maturity.

  Conclusion

  The results showed that irrigation levels decreased sesame growth and yield. Water deficit at flowering and encapsulation stages reduced grain yield compared to full irrigation treatment. Therefore, it is necessary to irrigate the crop according to water requirement during these stages. Due to the necessity of conserving available water resources as well as optimum consumption of water, the use of superabsorbent and potassium can be effective in increasing crop yield and drought resistance. Obviously, it is necessary to provide sufficient water requirement in order to achieve higher grain yield. Therefore, it seems that hydrogels reduce the negative effects of drought by absorbing water and making it available for the crop. Potassium application in environments with different levels of drought can be considered as a practical method to reduce drought damage and prevent yield loss.

  Keywords: Grain yield, Growth development stage, cut off Irrigation, Oil crop
 • Gholamreza Zamani, Davoud Ghotbinejad, MohammadHassan Sayyari, Zohreh Nabipour * Pages 161-172
  Introduction

  Proper management and the use of advanced methods to preserve and store soil moisture and increase water containment capacity are among the most effective measures to increase water use efficiency and thus improve the utilization of water resources of the country. Considering the importance of chickpea as a source of protein and, on the other hand, the irreparable damage of drought stress to chickpea performance, it is very important to adopt methods that can increase the plant tolerance to drought stress. Considering the importance of chickpea as a source of protein and, on the other hand, the irreparable damage of drought stress to chickpea performance, it is very important to adopt methods that can increase the plant tolerance to drought stress. Recently, the use of superabsorbent has increased due to the ability to absorb and maintain water and consequently increase water use efficiency in the soil. Therefore, the aim of this study was to determine the proper amount of diatomite to obtain maximum chickpea yield under drought stress conditions.

  Materials and methods

  In order to investigate the effect of diatomite on some of the morphological and physiological characteristics of chickpea under different irrigation regimes, a test was conducted in Khaf in the year 1397-1396. This research was conducted as split plot based on randomized complete block design with three replications. The main factor of irrigation regimes was five levels (full irrigation, rainfed, one irrigation only in vegetative stage, one irrigation interval only at reproductive stage, two irrigation intervals, one vegetative stage and one reproductive stage) and factor The subdivisions of Diatomite were in three levels (0, 3.5 t/ha and 7 t/ha). Each plot had 6 planting lines at a distance of 30 cm from each other and 3 m long. In this experiment, diatomite was placed under the seeds next to the ridges at a depth of 20 cm (maximum root density area). Cultivation was done manually on the 15th of Esfand month with a density of 45 plants per square meter and a depth of 5 cm. In this experiment, native chickpea mass of Khaf region was used.

  Results and discussion

  The results showed that changing the irrigation regime from full to dry farming irrigation reduced Height stem, stem diameter, Number of primary branches, Number of secondary branches, relative water content, seed yield and increased relative electrolyte leakage. Application of diatomite under different irrigation regimes increased all evaluated traits and seed yield. The application of 7 t/ha of diatomite compared to the non-application of diatomite increased 29, 29, 77 and 39 percent of seed yield in irrigation regimes, including dry farming, one irrigation in the vegetative stage, one irrigation in the reproductive stage, two irrigations included vegetative and reproductive stages. The results of interactions showed that the application of 7 t/ha of diatomite under irrigation treatment in the vegetative and reproductive stages in stem diameter, Number of secondary branches, relative water content and relative electrolyte leakage was significantly different from the application of 3.5 t/ha of diatomite. Only in seed yield under irrigation treatment in vegetative and reproductive stages, application of 7 t/ha of diatomite in the joint statistical group with application of 3.5 t/ha of diatomite was included, although it had a higher numerical value.

  Conclusion

  In general, using diatomite as a superabsorbent while saving the cost of production in arid areas, by maintaining and storing soil moisture and improving soil water permeability can be an effective step towards exploiting limited water resources. And increase grain yield in the harvest. It is also recommended to further study and use different amounts of diatomite in a certain range of moisture stress and also the effect of its use on the amount of nutrients in soil and water.

  Keywords: Drought stress, Height stem, Relative Water Content, Super absorbent
 • Yahya Selahvarzi *, Maryam Kamali Pages 173-184
  Introduction

  Iran is one of the arid and semi-arid regions of the world with an average rainfall of 240 mm per year. Water scarcity is one of the most important abiotic stresses that adversely affects the yield of garden plants. However, the use of new technologies such as nanoparticles can be effective in improving plant performance. Metal nanoparticles such as nano-titanium, zinc, iron, aluminum and silver can be effective in increasing the supply of elements in the roots and shoots of plants. Recently, the use of titanium nanoparticles has been highly regarded by plant physiologists due to its outstanding properties.

  Materials and methods

  For this purpose, a factorial experiment based on a completely randomized design with four replications on tarragon (Artemisia dracunculus) was designed and conducted at Ferdowsi University of Mashhad. Experimental treatments included three levels of drought stress (90, 70 and 50% of field capacity) and three levels of nano titanium dioxide (0, 10 and 20 ppm). The method of applying titanium dioxide nano treatments was foliar spraying. In this way, the above treatments were sprayed on tarragon leaves in four stages every seven days (two stages before stress and two stages after drought stress). At the end of the experiment, the following traits were measured. Plant height, number of lateral stems and number of leaves per plant were recorded. Dry weight of shoot, root and total dry weight after drying in an oven at 70 ° C for 48 hours were measured with a digital scale with an accuracy of 0.001. Stem diameter, root length and root diameter were calculated with a digital caliper and leaf area with a leaf area meter. Relative water content, electrolyte leakage, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids, total carbohydrates and percentage of antioxidant activity were measured

  Results and discussion

  According to the results, the highest shoot and root dry weight of tarragon were in 90% of irrigation and foliar application with 10 and 20 ppm titanium dioxide and also the lowest percentage of antioxidant activity (49%) and the percentage of total carbohydrate solution (14%) was seen in 90% FC and in the absence of foliar application with nano titanium dioxide. Root diameter, height and stem diameter increased by 41.8%, 39.5%, and 42.2% in 90% FC and 10 ppm nano titanium dioxide compare to 0 ppm nano titanium dioxide at the same drought levels (90% FC). By increasing the concentration of nanoparticles from 0 to 20 ppm these traits increased by 16.4, 8.8 and 16.5% respectively, at 50% FC. As the results show, the dry weight of the plant decreased under drought stress. In fact, plant dry weight is affected by plant growth and photosynthesis process and decreases with decreasing photosynthesis under stress conditions. On the other hand, the condition of plants in drought stress conditions is improved by the use of nano titanium and the dry weight of the shoot is increased. Studies have also shown that drought stress significantly reduces the content of chlorophyll a, b, total chlorophyll and carotenoids. On the other hand, an increase in chlorophyll content under stress conditions has been reported due to the use of nano-titanium

  Conclusions

  In general, although drought stress reduced morphological traits and photosynthetic pigments in tarragon, foliar application of titanium dioxide at concentrations of 10 and 20 ppm was effective in improving these traits. It has been reported that titanium nanoparticles may increase photosynthesis and efficiency by increasing light reception and increase the plant's carbohydrate production potential. Studies by Soltani et al. Have shown that titanium nano dioxide has an effect on the activity of antioxidant enzymes such as catalase, peroxidase and ascorbic peroxidase.

  Keywords: Antioxidant, Dry weight, Pigment, Relative Water Content
 • Leila Aghaee Dizaj, Hamid Mohammadi *, Ahmad Aghaee Pages 185-197
  Introduction

  Origanum is a plant of the Lamiaceae family that is considered one of the most important and best-selling medicinal plants in the world. The aerial parts, especially the leaves of different species of Origanum, have always been used as one of the most popular spices and flavorings in the food, perfume and cosmetics industries. Drought is one of the most important abiotic stresses may cause deleterious damage to plants. Lack of access to adequate amount of water or increase in transpiration can induce drought stress in plants and alter the production of metabolites. Drought stress reduces the water and turgor potentials, thereby negatively affecting various physiological processes. Chitosan is a natural biodegradable substance derived from crustacean shells such as crabs and shrimp. Having unique biological and physiological properties, it has found several applications in various industries such as pharmaceuticals, medicine and agriculture. As a bio-elicitor, chitosan prevents severe damage to plants under stress conditions by increasing the plant's defense activity.

  Materials and methods

  This experiment was performed in 2019 in the research greenhouse of Azarbaijan Shahid Madani University, Iran as a factorial experiment in the complete randomized block design with three replications. The experiment treatments included three different concentrations of chitosan as foliar application (0, 250, 500 mg/l), and drought stress treatment at two levels (no stress and water deficit stress) in two species of Origanum (Origanum vulgare, Origanum majorana). The Origanum seeds were obtained from the Forest and Rangeland Research Organization and planted inside the seedling trays. Then, as the plants reached the desired growth of 4- and 5-leaves stages, each of the plant seedlings was transferred to plastic pots with the opening diameter of 15 cm, height of 25 cm, and capacity of 4 kg. The soil transferred to the pots had a loamy texture and a mixture of 33.32% sand, 40% silt, and 26.48% clay. Also, the soil inside the pots had a pH equal to 7.96, electrical conductivity of 2.8, organic matter of 2.415%, organic carbon of 1.401%, and calcium carbonate of 12.5%. The pots were kept in the greenhouse for 16 hours in light at 24 °C and 8 hours in dark at 18 °C. The application of water deficit stress treatment and foliar application of chitosan was performed in three stages three weeks before the complete flowering. In this experiment, a TDR moisture meter was used to measure the soil moisture of each pot for applying the water deficit treatment.

  Results and discussion

  The results of the present study show that the water deficit stress reduces total shoot dry weight. This reduces the yield when regarding the yield of aerial part of the plant. It should be noted in this study that the foliar application of chitosan under the water deficit conditions improved this trait. In this study, the foliar application of chitosan at the concentration of 500mg/l under the water deficit stress conditions increased the shoot dry weight. The results showed that the water deficit stress reduced relative water content, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids, while increasing the hydrogen peroxide (H2O2), malondialdehyde (MDA) and proline contents. The foliar application of chitosan under water deficit stress conditions increased RWC, chlorophyll a, carotenoids, total chlorophyll, and proline contents.

  Conclusions

  According to the results of this study, by conducting extensive research, the use of chitosan as a bio-elicitor to reduce the water deficit stress in the medicinal plant of Origanium can be suggested and the positive aspects of chitosan to be used for improving the physiological parameters in Origanium and other medicinal plants. In the end, it is suggested to perform this research in the areas with different climates, especially arid and semi-arid climates, with different concentrations of chitosan on different plants.

  Keywords: Chitosan, Origanum species, Physiological parameters, Water deficit stress
 • Parnian Majidi Chaharmahali, Heidar Ali Kashkuli, Davoud Khodadadi Dehkordi *, Ali Mokhtaran, Aslan Egdernezhad Pages 199-213
  Introduction

  Drip irrigation delivers moisture to the soil surrounding the plant root, leaving the uncultivated ridges mostly dry. The dynamics of dryness and moisture can help adjust the soil salinity and redistribute moisture and salinity (Li et al., 2013; Wang et al., 2011). Further, the distribution of soil salinity in arid regions is affected by a multitude of factors, including the water table (Ming et al., 2016), groundwater salinity, (Abliz et al., 2016), irrigation system (Lie et al.,2013;Zhang et al.,2017), and soil texture (Hu et al., 2011; Zhang et al., 2014). Given the complexity of investigating moisture and salinity distribution in the soil and their uptake by plant roots, the subject has been addressed by several studies around the world. The present study attempts to investigate and evaluate the effects of different irrigation regimes (two-, three-, and four-day) using a tape drip irrigation system on the diffusion and distribution of salinity and moisture around the root of summer maize over two crop years (2018–19) in the South Khuzestan region, where a heavy soil texture is predominant.

  Materials and methods

  Located between the 29°57’ N and 33°0’ N relative to the equator, and between 47°40’ E and 50°33’ E relative to the prime meridian, Khuzestan Province occupies 64,057 square kilometers in Southwest Iran. The present study was carried out in a research farm at the Center for Agriculture and Natural Resources Research and Training, Ahwaz, Khuzestan Province, in summers 2018 and 2019. With clay and silty clay soil textures, shallow and saline groundwater (1.5 m depth), and its particular climate, this research farm can be representative of the farmlands of Central and Southern Khuzestan. The required volume of water during each irrigation by the drip tape irrigation system under different irrigation regimes (two-, three-, and four-day) was calculated for different plant development stages and treatments, thus enabling control over the different irrigation hours in different regimes. the farm soil was sampled at four stages, namely before planting, upon germination, during the middle development stage, and after planting), for physical and chemical characterization and monitoring salt levels from three depths (0–25, 25–50, and 50–75 cm) at a 20 cm distance from the tape by manual excavation using an auger (10 cm in diameter and 20 cm in length). Soil salinity and other quality criteria were measured in the lab. Further, the SMC was measured by the weight percent method, which involves weighing and drying the samples.

  Results and discussion

  The present study addressed moisture and salinity distribution in the soil profile around the plant root under different irrigation regimes. The moisture distribution results showed that all irrigation regimes (two-, three-, and four-day) could maintain the moisture around the FC, slowing down the vertical flow and minimizing penetration into depths. The soil salinity results showed that, considering the soil salinity conditions at the start of the growing season, using the drip tape irrigation first reduced and then increased salinity in the first year of cropping. In contrast, in the second growing season, soil salinity at the end of the growing season using two-, three-, and four-day irrigation regimes was cut to a fourth and a third of its initial level. This shift in the behavior was, however, due to the differences in the quality of irrigation water. This outcome shows the susceptibility of using the drip tape irrigation system in soils that are prone to sodicization and salinity, which requires preparing the conditions to ensure the sustainable function of the irrigation system. The final set of samples showed that, under all irrigation regimes, the emitter output effectively reduced soil salinity, and that this reduction is more effective with frequent irrigations, washing the salts further away from the source. Further, the 0–25 cm deep layer was found to have the least salinity among the studied layers. All irrigation regimes (two-, three-, and four-day) were successful in controlling salinity in the root zone, but the two-day treatment, with a shallower irrigation depth and shorter irrigation intervals, offered the best leaching. The results of performance analysis in two years showed that the year did not have a significant effect on grain and dry matter yield. The results also showed that irrigation regimes did not have a significant effect on dry matter yield but significant on grain yield at 5%.

  Keywords: Drip-tape irrigation, Irrigation interval, Salinity, moisture distribution
 • Arnin Oskoueian, Ahmad Nezami *, Mohammad Kafi, Abdolreza Bagheri, Amir Lakzian Pages 215-230
  Introduction

  Low yield and instability, is one of the most important issues in chickpea cultivation. The adverse environmental conditions have affected the crop yield; in this regard, one of the most important factors is salinity stress that reduces crop yield. Meanwhile, microorganisms have a high ability to mitigation the adverse effects of salinity. In addition, the coexistence of beneficial bacteria and fungi creates a potential for a decrease of salinity stress impacts on plants. Mycorrhizal fungi belonging to the branch Glomeromycota, one of the oldest living organisms introduced to coexist with plants on land and in salinity. These fungi are widely found in saline soils. Research has shown that mycorrhizal arbuscular fungi increase salinity tolerance and prevent yield loss. Studies have shown that the coexistence of mycorrhizal arbuscular fungi with crop roots increases the activity of antioxidant enzymes and this expansion of activity to the plant helps to reduce the effects of salinity stress. With regard to the beneficial effects of mycorrhizal fungi on reducing salinity effects in crops, this study aimed to evaluate salt tolerance in chickpea using native mycorrhizal fungi to improve soil properties and its sustainable production under saline conditions.

  Materials and Methods

  This study was performed in 2016 as factorial based on completely randomized block design with three replications in the research glasshouse of the College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Salinity stress treatments included four levels (tap water [control], 6, 6 and 9 dS.m-1 sodium chloride) and mycorrhiza species at three levels (native mass, Piriformospora indica as endophyte, and Gigospera margareta). Four weeks after applying salt stress, maximum quantum efficiency of PSII photochemistry (F'v/F'm) II, stomatal conductance, SPAD index, relative water content (RWC) of leaves, and membrane stability index in the youngest fully expanded leaf were measured. In addition, morphological traits, including plant height, lowest branch height, number of branch number, and number of leaves per plant were measured. At the end of the experiment, the shoot fresh and dry weight, length, volume and dry weight of root were measured, finally root colonization was assessed.

  Results and Discussion

  The maximum quantum efficiency of PSII photochemistry (F'v/F'm) affected by different levels of salinity and mycorrhiza application. The highest and lowest maximum quantum efficiency of PSII photochemistry (F'v/F'm) levels were related to 9 dS.m-1 salinity treatment with mycorrhiza Piriformospora indica and control treatment with Gigospera margareta species, the difference between which was 4.5 times. In addition, the highest amount of gas exchange was observed in the Piriformospora indica species. The highest SPAD index was related to treatment with Piriformospora indica fungi in non-stress conditions and the highest salinity stress level. Moreover, application of Piriformospora indica fungal species increased RWC by 4.54% and 9.20%, compared to the use of mycorrhiza native mass and Gigospera margareta species, respectively. Application of Piriformospora indica showed superiority in membrane stability index relative to Gigaspora margareta in all treatments of salinity stress, with the exception of 9 dS.m-1 treatment. However, no significant difference was observed between mycorrhiza treatments in 9 dS.m-1 of salinity stress. Root inoculation with Piriformospora indica increased plant height by 12.7%, compared to mycorrhiza native mass. At all levels of salinity stress, Piriformospora indica increased shoot fresh weight, compared to native mass and Gigospera margareta treatments. Furthermore, the least and highest decrease in root length was observed in Piriformospora indica and Gigospera margareta treatments, respectively. Among mycorrhiza fungi treatments, Piriformospora indica produced the highest root volume, compared to native mass and Gigospera margareta treatments with a difference of 10.9% and 36.4% between them. In addition, in non saline treatment with Piriformospora indica had the highest percentage of root colonization (54.66).

  Conclusion

  According to the results of the study, most traits evaluated in the study were affected by increased intensity of salinity stress. In addition, increased salinity had a negative impact on root development due to increased soil osmotic potential and toxicity, which ultimately reduced plant growth. Moreover, mycorrhiza inoculation had a significant, positive effect on the photosynthetic system of photosystem II, shoot and root dry weight, ratio of shoot to root, root length and percentage of colonization, root volume, root fresh weight, RWC and membrane stability index. Inoculation of commercial species of mycorrhiza under salt stress increased plant salinity tolerance.

  Keywords: Colonization, Membrane stability, Mycorrhiza, Root, Stomatal Conductance
 • Yazdan Izadi, Majid Nabipour *, Gholamhassan Ranjbar Pages 231-246
  Introduction

  Salicornia is one of the most important industrial plants of the Chenopodiaceae family, which is grown as oilseed, fodder, or vegetable crop around the world. All Salicornia species produce succulent shoots suitable for leafy vegetable production, but they differ in germination charactristics, seedling growth and physiological parameters. Germination and seedling emergence depend on the specific genotype requirements of each species and the environmental factors such as salinity stress. Salinity stress is one of the major abiotic stresses which negatively limit crop productivity. The aim of the present study was to test biochemical and physiological responses of Salicornia species to salinity stress.

  Materials and methods

  In order to investigate the seed germination and seedling growth properties of Salicornia, two separate factorial experiments were conducted based on a completely randomized design with four replications and four destructive examples for each replication during 2019. The first experiment (seed investigation) was carried on in the petri dish culture and second experiment (seedling investigation) was conducted using pots in the green house condition. Experimental treatments were six levels of salinity stresses (control, 10, 20, 30, 40 and 50 dS/m) arranged as the fist factor and in the second factor was three Salicornia species S. persica Golestan, S. biglovii and S. europaea.

  Results and Discussion

  Results of analysis of variance revealed that there was significant effect of salinity stress, genotype and interaction effects of both treatment on all measured germination and seedling growth characteristics (p<0.01). In all studied Salicornia species, the maximum value of traits obtain at control condition and the minimum value was observed in 50 dS/m salinity except for germination uniformity, seedling water content and total phenol content. The highest seedling water content (89.44%) was obtained from S. persica at 40 dS/m. The maximum flavonoid (0.156 mg/g.fw) and total phenol content (0.031 mg/g.fw) was observed in S. persica at 20 dS/m. Based on the output of Gompertz function (R2adj≥0.95 and RMSE≤3.25), salinity increase from 0 to 50 dS/m, the time to reach 50% of total seed germination was increased from 5.73 to 16.20 days in S. percia, 4.42 to 17.07 days in S.biglovii and 5.75 to 11.95 days, respectively.

  Conclusions

  Seed germination traits and seedling growth of Salicornia genotypes exhibited some level of sensitivity to salinity stress. All Salicornia species were germinated successfully at a salinity of 10 dS/m while seed germination was inhibited at 50 dS/m of salinity stress. It was revealed that the Salicornia sp. originated from Iran (S. persica) exhibited higher salinity tolerance than the species originated from Europe (i.e., S. biglovii and S. europaea). In conclusion, all Salicornia spp. exhibited reasonable salinity tolerance in the range of (10 to 30 dS/m) without compromising the high quality of the final yield. Therefore, it could be a promising alternative crop in saline-prone areas of Iran. Now, after understanding the behavior of different Salicoenia species above 10 dS/m salinity and increae of seed germination from 0 to 10 dS/m in, scrutiny of plants reaction between 0 to 10 dS/m in, it is possible to use this finding for a better breeding program of Salicornia species.

  Keywords: Flavonoid, Halophyte plants, Sigmoid function, Seedling water content, Total phenol
 • Khadijeh Ahmadi *, Atefeh Shojaeeyan, Heshmat Omidi, Majid Amini Dehaghi, Fereshteh Azadbakht Pages 247-257
  Introduction

  Soil salinity causes major losses in crop production, especially in arid and semi-arid regions where 110 million out of 270 million ha of irrigated lands are located. Salinity is becoming more extensive as a result of land clearing and unsustainable irrigation and salinity management practices, as well as increasingly by bringing marginal lands into production. Priming is one of the effective methods to improve seed germination and seedling establishment in stressful environmental conditions such as salinity. Safflower (Carthamus tinctorius L.) is the most important oil seed crop from Asteraceae family. These plants are usually preferred in arid and semi-arid regions under rain-fed conditions, where low rainfall and high evapotranspiration during vegetation periods restricts the growth of crop plants. Under these conditions, drought and salinity are the major abiotic stresses that severely inhibit germination, seedling establishment and plant growth; consequently, seed yield decreases. The purpose of this experiment was to investigate the effect of salicylic acid and potassium nitrate pretreatments on germination components, growth characteristics, photosynthetic pigments and proline of two safflower cultivars under salinity stress.

  Materials and methods

  In order to investigate the effect of salicylic acid and potassium nitrate on germination and photosynthetic indices of two safflower cultivars under salinity stress, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications in the Seed Technology Laboratory of Shahed University of Agricultural Sciences in 2018. Experimental factors include safflower cultivars of Sofeh Isfahan and Goldasht cultivars, priming at three levels of control (distilled water), salicylic acid 0.5 mM and potassium nitrate 0.3% and salinity stress caused by Qom Lake salt at four levels of 0, 5, 10 and 15 dS/m, respectively.

  Results and discussion

  The results showed that increasing the salinity of salt (sodium chloride) decreased the seed germination characteristics, relative water content and photosynthetic pigments and increased proline content. In Sefeh cultivar, the highest amount of germination components such as germination percentage (90%), germination rate (9.16 seeds per day), root length (25 mm), stem length (49.5 mm) Seedling fresh weight (1.25 g) and seedling dry weight (0.14 g) were obtained in the absence of salinity stress and application of salicylic acid. Also, under stress conditions of 15 dS/m and salicylic acid treatment, Sefeh cultivar had significant germination and growth. Salicylic acid pretreatment under salinity stress reduces the negative effects of salinity stress, thus increasing the germination percentage and seedling growth indices. Pretreatment of potassium nitrate increased photosynthetic pigments in Sefeh cultivar of Isfahan under salinity stress. Using cost-effective seed priming can improve seed germination components for growth in salinity conditions.

  Conclusions

  The results showed that salinity stress reduced the percentage and rate of germination, root and shoot length, fresh and dry weight of seedlings in both safflower cultivars. Negative effects of salinity stress on physiological parameters included reduction of photosynthetic pigments. Also, salinity stress affected the amount of proline in the contract and increased the amount of this trait. Sefeh cultivar under salinity stress with salicylic acid application had better tolerance than Goldasht cultivar. It is suggested that the quantitative and qualitative traits of safflower cultivars be evaluated under field conditions under salinity and priming to yield stages and yield components. To be able to more confidently recommend suitable cultivars in areas with saline soils.

  Keywords: chlorophyll, Germination, pretreatment, Safflower, salinity
 • Hojat Esfaram Meshgin Shahr, Bahram Mirshekari *, Davoud Hassanpanah, Farhad Farahvash, Mehrdad Yarnia Pages 259-273
  Introduction

  The scientifically named potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important agricultural products in the world that belongs to the Solanaceae family, an autotetraploid plant (2n=4x=48), with complex inheritance patterns and in terms of nutritional importance, it ranks fourth after wheat, rice and maize and plays an important role in the nutrition and food basket of the global population. This research aims of this study was to investigate the effect of planting date and planting depth on some quality traits, glandular function and water use efficiency of potato cultivars in autumn and spring cultivation of temperate cold region in Araloo Agricultural Research and Natural Resources Station farm in Ardabil region for 2 years (2017-2018).

  Materials and methods

  Split-factorial experiment based on complete randomized block design in three replications of planting date at three levels (10 Novomber, 10 December and 10 May)  as the main factor and factor combination of four potato cultivars (Sprite, Marfona, Savalan and Agria) And four planting planting depths (10, 15, 20 and 25 cm) were considered as a secondary factor. After performing the normality of the data and the experimental error uniformity of the compound analysis based on the statistical factor design and comparing the mean based on the LSD test at 5% probability level by SAS9.1 software and correlation between traits using Minitab.16 software. And the graphs were drawn with Excel software.

  Results

  The results of analysis of variance of the evaluated traits showed that the simple effect of planting date (gland function and water use efficiency) and simple effect of planting depth (nitrogen content, fiber percentage and soluble sugars) had a statistically significant difference between 5 and 1% probability. In terms of the quadrilateral effect A×B×C×D, the traits (percentage of dry matter and soluble sugars) had a significant difference. Water Use efficiency was higher in November and December planting at depths of 10, 15 and 25 with the number of sprays with water efficiency of 6 (kg/m3).The average yield of the tuber in Marfona cultivar was 30 tons per hectare in May and 24 tons per hectare in November cultivation and 20 tons per hectare in December cultivation.The difference in glandular function between spring and autumn planting was on average 8 tons per hectare. Meanwhile, in the autumn cultivation, about 4551 cubic meters per hectare (4 irrigations) and in the spring, about 14214 cubic meters per hectare (12 irrigations) were done. In this study, the number of irrigation times in autumn and spring planting was reduced from 12 irrigations to 4 irrigations and the difference in water consumption was 9663 cubic meters per hectare.The gland with the traits of the percentage of glandular starch and the percentage of fiber of the gland was negative and significant and with the percentage of dry matter of the gland was positive and significant.
   

  Conclusions

  Finally, it can be concluded that autumn cultivation of potato is suitable, especially in areas with water shortages. The highest water use efficiency in autumn cultivation at depths of 10, 15 and 25 cm was related to the Esprit cultivar.

  Keywords: Autumn, Spring Cultivation, Potatoes, Qualitative characteristics, Water use efficiency
 • Hamed Radmahdi, Ahmad Nezami *, Mahdi Parsa, Ebrahin Izadi, Alireza Hasanfard Pages 275-285
  Introduction

  Autumn sowing leads to production improvement and yield stability of Plantago major due to the longer growing season, avoid late summer heat stress, and effective use of rainfall. However, in order to succeed in autumn sowing, cold tolerance is essential. It is crucial to carry out plant selection to evaluate and identify top traits for adaptation to environmental factors and ultimately higher production of valuable plants such as broadleaf plantain. Therefore, evaluation of the characteristics of important plants such as broadleaf plantain plays a fundamental role in the selection of top ecotypes for different purposes of selection and increase of yield in different climatic conditions of each region.

  Materials and methods

  This experiment was conducted as split-plot based on randomized complete block design with three replications at Research Farm of Agriculture Faculty of Ferdowsi University of Mashhad (36°15’ N, 56°28’ E, 985 m altitude) during the growing season 2013-14. The experimental factors included six ecotypes of Plantago major (Bojnord, Kalat, Mashhad, Ghaen, Torbat Heydarieh, and Birjand) and four sowing dates (late September, late October, late March, and late April). Irrigation was done immediately after planting and during the growing season according to the need of the farm by furrow method. Survival percentage, spike length, peduncle length, number of capsules, seed in capsule, 1000 grain weight, grain yield, biomass, and harvest index were evaluated. Data analysis was performed in SAS v9.4, and the means were compared by Duncan test at a 95% confidence interval.

  Results and discussion

  The results showed that delay in autumn sowing from September to October reduced the survival percentage in all ecotypes. While, the delay in spring sowing from March to April improved the survival percentage in Birjand, Ghaen, Mashhad and Kalat ecotypes by 12, 8.9, 7.3 and 5%, respectively. The highest percentage of survival in April sowing belonged to Mashhad, Birjand, Ghaen, and Kalat ecotypes and in March sowing belonged to Bojnord ecotype. The highest grain yield (796.9 g m-2) was observed in Ghaen ecotype and the lowest was obtained in Torbat Heydariyeh, Mashhad, and Kalat ecotypes. So that grain yield in Ghaen ecotype was 48, 46, and 59% higher than the mentioned ecotypes, respectively. The highest biomass was observed in September sowing in Bojnord ecotype (2768 g m-2) and the lowest was obtained in April sowing in Kalat ecotype (622 g m-2). Ghaen ecotype had the highest harvest index in all sowing dates. Autumn planting of Plantago major L. leads to reduce in survival percentage compared with the survival percentage of spring planting. Lack of significant difference in grain yield of Plantago major ecotypes in autumn and spring sowing dates indicates the high flexibility of this plant to the date of sowing.

  Conclusions

  Despite the effectiveness of other factors in the improvement of a plant’s growth, it could be predicted that the Plantago major L. ecotypes that have the ability for establishment in cold conditions are more likely to be in a better position than other ecotypes at other stages of development. Due to the occurrence of heat and drought stresses during the spring growing season and production of suitable biomass for most ecotypes in autumn sowing, the continuation of field and controlled experiments is necessary to evaluate the success of autumn sowing of this plant seems necessary.

  Keywords: Ecotype, Medicinal plant, Sowing date, Survival Percentage, Yield