فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال دهم شماره 36 (تابستان 1400)
 • سال دهم شماره 36 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سجاد بشرپور*، متینه عبادی، محمد نریمانی صفحات 5-15
  مقدمه

  صفات تاریک شخصیت با آشفتگی زناشویی همراه بوده ولی مکانیسم های این ارتباط هنوز مشخص نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی حساسیت به طرد در رابطه بین صفات تاریک شخصیت و آشفتگی زناشویی انجام گرفت. 

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه متاهلین شهر رشت در تابستان 1398 تشکیل داده اند. دویست نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از سنجه خودگزارش دهی وضعیت زناشویی تاکسون، فرم کوتاه مقیاس سه صفت تاریک شخصیت و پرسشنامه حساسیت به طرد نسخه بزرگسالان استفاده شد. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار Lisrel8.8 تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج به دست آمده نشان داد که صفات تاریک ماکیاولگرایی، سایکوپاتی و خودشیفتگی و حساسیت به طرد بر آشفتگی زناشویی اثر مثبت و معنی داری دارند. نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل نیز نشان داد که حساسیت به طرد می تواند میانجی روابط بین صفات تاریک شخصیت با آشفتگی زناشویی باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که صفات تاریک شخصیت علاوه بر اینکه می توانند عامل خطری برای آشفتگی زناشویی باشند، می توانند به طور غیرمستقیم و با میانجیگری حساسیت به طرد نیز بر آشفتگی زناشویی تاثیر بگذارند. بنابراین برگزاری کارگاه هایی برای آشنایی با این صفات شخصیتی ضروری می باشد؛ تا افراد قبل از شروع یک رابطه، تصمیمات منطقی بگیرند.

  کلیدواژگان: آشفتگی زناشویی، صفات تاریک شخصیت، ماکیاول گرایی، سایکوپاتی، خودشیفتگ، حساسیت به طرد
 • میرطاهر موسوی، معصومه معارف وند*، حسن رفیعی، فائزه جغتایی، سهیلا امیدنیا صفحات 16-25
  مقدمه

  سرمایه اجتماعی می تواند بر سلامت اجتماعی تاثیر داشته باشد و ضرورت دارد تعامل میان آن ها در ارتقای سلامت در نظر گرفته شود. راهنماها برای به کار گرفتن نظریه سرمایه اجتماعی در برنامه های ارتقای سلامت اجتماعی به فعالان این حوزه کمک خواهد کرد که به صورت گام به گام مداخله را انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که همه مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی در برنامه های ارتقای سلامت مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این مقاله نتایج یک مطالعه در رابطه با طراحی راهنمای مداخله برای اجتماع های محلی به منظور ارتقای سلامت اجتماعی بر پایه نظریه سرمایه اجتماعی عزرضه گردیده است. 

  روش

  به منظور طراحی راهنما در گام نخست مرور سیستماتیک براساس مبانی نظری و مفهومی در خصوص مداخلات اجتماعی در حوزه سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی حدفاصل سال های 2000 الی 2018 انجام شد. سپس براساس مرور مطالعات انجام شده پیش نویس اولیه راهنما تهیه و آماده عرضه در نشست های گروهی متمرکز شد. پس از دریافت نظرات صاحبنظران و مدیران مطلع و کارشناسان و تسهیلگران منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سه نشست مستقل گروهی، راهنمای نهایی مداخله تدوین گردید.

  نتایج

  راهنمای مداخله تدوین شده شامل تعاریف مفاهیم اصلی، مشخصات اجراکنندگان مداخله، گروه هدف، نحوه برقراری هماهنگی های بین بخشی و توجیه مسوولان، چگونگی ارزیابی و انتخاب اجتماع، نحوه ورود به اجتماع، بسیج اجتماعی، چگونگی تشکیل گروه های محلی و کمیته راهبری و توجیه اعضای کمیته، برنامه ریزی و اجرای پروژه های محلی، نحوه حمایت یابی و خروج از اجتماع، پیگیری روند و ادامه فعالیت ها و ارایه مشورت های لازم و در نهایت شیوه مستندسازی مشارکتی و گزارش نویسی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  راهنمای ارتقای سلامت اجتماعی برای اجرا در اجتماع های محلی مناسب است و مشارکت اعضای اجتماع محلی به خصوص گروه های در معرض خطر در ارتقای سلامت اجتماعی ضروری خواهد بود. تسهیلگران باید قادر باشند از رویکرد اجتماع محور برای استفاده از راهنما بهره بگیرند. راهنمای ارتقای سلامت اجتماعی بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی ظرفیت سازی و استفاده از منابع اجتماع محلی را به طور جدی توصیه می کند. پیشنهاد می شود کارآزمایی های اجتماعی برای بررسی اثربخشی این راهنما انجام شوند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سلامت اجتماعی، انسجام اجتماعی، خود اثربخشی، پیوستگی اجتماعی، خود شکوفایی
 • فرهاد جلیلیان*، امیرحسین جلالی ندوشن، صلاح الدین سفاری صفحات 26-34
  مقدمه

  خودکشی از مساله های مهمی است که به دلیل اثرات مخرب روانی و اجتماعی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. مطالعه حاضر با عنوان فهم زمینه های اقدام به خودکشی در پیوند با مولفه های خودپنداره در صدد بررسی مقولاتی است که در تجربه اقدام کنندگان به خودکشی شکل گرفته است.

  روش

  این پژوهش با رویکرد روش شناختی پدیدار شناسانه، مطالعه ای کیفی است و از روش گراندد تیوری برای پاسخ به سوالات تحقیق استفاده نموده است. اطلاعات با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری و با معیار اشباع نظری، بیست نفر اقدام کننده به خودکشی در تحقیق مشارکت داشتند.

  نتایج

  بر اساس یافته های حاصل از این مطاله چهار مقوله شامل، طرد شدگی اجتماعی-انزوای تحمیلی، تقدیر گرایی شوم، انگاره خود زشت پنداری و اعتماد ناپایدار به خود استخراج شد. این تحقیق نشان داد که اقدام به خودکشی پیوند بسیار نزدیکی با خودپنداره منفی دارد و خودپنداره منفی متاثر از تجربیات خانوادگی و محیطی که در فضای تعاملی آنومیک، این پدیده تشدید شده است. 

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق، خودپنداره منفی در افراد را به عنوان یکی از مهمترین پیش بینی کننده های گرایش به رفتارهای پرخطر نشان می دهد که در صورت مهیا بودن بستر نامناسب روانی و اجتماعی منجر به اقدام به خودکشی می شود.

  کلیدواژگان: خودکشی، خود پنداره، آنومی اجتماعی، رفتار پرخطر، تقدیرگرایی
 • شکوفه عالیزاده، همایون هارون رشیدی*، کبری کاظمیان مقدم صفحات 35-43
  مقدمه

  پیمان شکنی زناشویی یکی از آسیب زاترین مساله هایی است که زنان آسیب دیده از پیمان شکنی با آن روبه رو هستند و می تواند منجر به نشانه های شناختی، عاطفی و رفتاری در آنان گردد، بنابراین بررسی اثربخشی مداخلات روان شناختی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در پیمان شکنی زناشویی انجام شد. 

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش سی زن درگیر در پیمان شکنی زناشویی (پانزده نفر در گروه کنترل و پانزده نفر در گروه آزمایش) مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر دزفول بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نشخوار ذهنی نولن هوکسما و مارو1991، و پرسشنامه تحریف های شناختی حمامچی و بویوک اوزتورک2004 استفاده شد. گروه آزمایش هشت جلسه نود دقیقه ای به صورت هفتگی دو جلسه در طی یک ماه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند. برای گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 و تحلیل کوواریانس یکراهه و چندراهه انجام شد. 

  نتایج

  یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به طور معناداری موجب کاهش نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در پیمان شکنی زناشویی گردد.(001/0<p).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش و با توجه به کارایی و اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، این رویکرد می تواند در زمینه کاهش نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در پیمان شکنی زناشویی مورد استفاده مشاوران و درمانگران خانواده قرار گیرد.</p)

  کلیدواژگان: پیمان شکنی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نشخوار ذهنی، تحریف های شناختی
 • انسیه بابایی*، ابراهیم صفایی، طاهره حسینی سورکی صفحات 44-51
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و تحریف های شناختی محکومین به سرقت، مواد مخدر و محکومین مالی انجام گرفت.

  روش

  در این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای، از بین کلیه زندانیان جرایم مالی، سرقت و مواد مخدر زندان شیروان، دویست و چهل نفر از مردان زندانی، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نیو و مقیاس تحریف های شناختی بین فردی توسط شرکت کنندگان پاسخ داده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بین میانگین نمرات ویژگی های شخصیتی و تحریف های شناختی محکومین به سرقت، مواد مخدر و محکومین مالی تفاوت آماری معناداری وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس این یافته ها پیشنهاد می شود مطالعاتی به منظور پیشگیری از جرم و راهکارهای غیرکیفری و پیشگیری و این که چه عواملی رفتار مجرمانه را تسهیل می کند انجام شود. ضرورت توجه ویژه به ارایه خدمات روان شناختی به خصوص آموزش های روان شناختی به زندانیان ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، تحریف شناختی، جرایم
 • ستاره شجاعی*، شهروز نعمتی، محمدمهدی تیموری آسفیچی صفحات 52-63
  مقدمه

  یک نوجوان دارای آسیب حسی افزون بر مساله های همسالان بدون آسیب، با مشکلات مربوط به داشتن آسیب حسی نیز روبه رو است، که این مشکلات می تواند بر میزان استرس و سلامت روانی والدین و به طور ویژه مادران تاثیرداشته باشد. با توجه به نقش بهزیستی روان شناختی مادران در شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوانان و مناسبات اجتماعی خویش، هدف پژوهش حاضر مقایسه مولفه های بهزیستی روان شناختی در بین مادران دارای نوجوان با و بدون آسیب حسی بود.

  روش

  روش پژوهش علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل همه مادران دارای نوجوان با و بدون آسیب حسی شهر شیراز در سال 1394 بودند. نود و یک نفر شامل سی و هشت نفر از مادران دارای نوجوان با آسیب حسی با روش نمونه گیری در دسترس و پنجاه و سه نفر از مادران دارای نوجوان بدون آسیب حسی با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف برای سنجش بهزیستی روان شناختی استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس چندمتغییره با استفاده از نرم افزارآماری SPSS21 برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که مادران دارای نوجوان با آسیب حسی در خرده مقیاس های پذیرش خود، تسلط محیطی، رابطه مثبت با دیگران، داشتن هدف در زندگی و استقلال به طور معنی داری پایینتر از مادران دارای نوجوان بدون آسیب حسی هستند.(01/0>P) اما در خرده مقیاس رشد فردی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.(05/0

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به تفاوت معنی دار در بیشتر مولفه های بهزیستی روان شناختی بین مادران نواجوانان با و بدون آسیب حسی؛ پیشنهاد می گردد؛ جهت ارتقای بهزیستی روان شناختی مادران دارای نوجوان با آسیب حسی برنامه های مداخله ای ضروری طراحی و اجرا گردد.

  کلیدواژگان: مولفه های بهزیستی روان شناختی، مادران، نوجوانان با و بدون آسیب حسی
|
 • Sajjad Basharpoor*, Matineh Ebadi, Mohammad Narimani Pages 5-15
  Introduction

  Dark traits are associated with marital distress, but the mechanisms of this relationship have not been clarified yet. The current study was conducted to investigate the mediating role of rejection sensitivity in the association between dark traits and marital distress. 

  Methods

  The method of the present study was descriptive-correlational. All of the couples of Rasht city in the summer of 2019 were constituted the statistical population of this study. Two hundred people from this statistical population were selected randomly via multistage random sampling and participated in this study. The instruments of Marital Taxon Self-Report Measure, the Short Version of Dark Triad Personality Traits, and Rejection Sensitivity Questionnaire-adults version were used for collecting data. The collected data were analyzed by Pearson correlation analysis and path analysis using SPSS23 and LISREL8.8.

  Results

  The results showed that the dark traits (Machiavellianism, psychopathy, narcissism, and rejection sensitivity) have a positive and significant effect on marital distress. The results of the fitness indexes of the model also showed that rejection sensitivity can be mediated the relations between dark traits and marital distress.

  Conclusions

  The results of this study indicate that dark traits can be a risk factor for marital distress. Furthermore, they can affect marital distress indirectly via mediating rejection sensitivity. Therefore it is necessary to hold workshops to get acquainted with these personality traits. So people can make rational decisions before starting a relationship.

  Keywords: Marital Distress, Dark Triad, Machiavellianism, Psychopathy, Narcissism, Rejection Sensitivity
 • Mirtaher Mousavi, Masoomeh Maarefvand*, Hassan Rafiei, Faezeh Joghataei, Soheila Omid Nia Pages 16-25
  Introduction

  Social capital can influence social health so it is essential to consider their interaction for health promotion. Guidelines for applying social capital theory in social health promotion programs will help practitioners to intervene step by step and make sure that all components of social capital theory will consider in health promotion programs. This article presents the results of a study related to the development of intervention guidelines in local communities for social health promotion based on the social capital theory. 

  Methods

  To develop a guideline, first, a systematic review of social intervention studies in the field of social health and social capital between 2000-2018 was conducted, then, based on the review of studies, the draft of the guideline was prepared, and presented to focus group meetings. After receiving the opinions of experts and informed managers and selected experts and facilitators of the Ministry of Health and Medical Education in three independent group meetings; the final guideline of the intervention was developed.

  Results

  The developed intervention guideline includes: definitions of main concepts; specifications of intervention practitioners; target groups, establishing inter-sectoral coordination and justification of officials; evaluating and selecting a community, entering the community, social mobilization, forming local groups and steering committees, and justifying committee members, planning and implementing local projects, finding support and leave the community; following the process and continue the activities and provide the necessary consultations, and finally, the method of participatory documentation and reporting.

  Conclusions

  Social health promotion guidelines will be beneficial for applying in communities. Participation of community members especially vulnerable ones will be essential to improve social health. Practitioners and facilitators should use a community-based approach to exploit the guidelines. Social health promotion guidelines based on social capital theory highly recommend capacity building and utilizing the community assets. To study the effectiveness o

  Keywords: Social Capital, Social Health, Social Integration, Self-Efficacy, Social Cohesion, Self-Actualization
 • Farhad Jalilyan*, Amirhosain Jalalinadoshan, Salahadin Safari Pages 26-34
  Introduction

  Suicide is one of the major issues that has attracted many researchers due to its psychological and socially destructive effects. The present study, entitled understanding context suicide attempts in relation to self-concept components, seeks to examine the categories that have been formed in the experience of suicide attempters.

  Methods

  This research is qualitative research with a phenomenological methodology, and the Grounded Theory approach is used to answer research questions. The information was collected using the participatory observation method and deep interview technique. Based on purposeful and theoretical sampling and with theoretical saturation standards, twenty suicidal attempters participated in the research.

  Results

  This study showed four categories include, social exclusion/imposed isolation, ominous fatalism, imagined ugliness, and self-esteem instability. This research showed that suicide attempt is linked very close to negative self-concept. Conceived self-concept is influenced by family and environment experiences that have intensified in the anomic interactive environment.

  Conclusions

  The results showed that negative self-concept in people is one of the most important predictors of attitude towards high-risk behaviors. This self-concept in the availability of an inappropriate psychological and social context may lead to suicide.

  Keywords: Suicide, Self-Concept, Social Anomy, High-Risk Behavior, Fatalism
 • Shokofeh Alizdeh, Homayoon Haroon Rashidi*, Kobra Kazemian Moghadam Pages 35-43
  Introduction

  Infidelity is one of the most pernicious interpersonal issues in the family, which in many cases could lead to emotional and behavioral symptoms in the person, particularly women who have been betrayed. In this regard, the purpose of this study was to determine the effect of acceptance and commitment therapy on cognitive distortion and rumination in couples engaged in marital infidelity.

  Methods

  This research method was quasi-experimental with a pretest-posttest and control group. The sample included thirty couples engaged in marital infidelity. The control and the experimental group included fifteen couples in each. They were selected by the available sampling method. The data were collected by the Rumination Scales(Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991) and Interpersonal Cognitive Distortions Scale(Hamamci & Buyukozturk, 2004). Then experiment group underwent eight sessions of ninety minutes weekly for one month, acceptance and commitment therapy; the control group didn’t receive any. Data were analyzed using ANCOVA and MANCOVA.

  Results

  The results showed acceptance and commitment therapy could significantly reduce cognitive distortion and rumination in couples engaged in marital infidelity.

  Conclusions

  Thus, acceptance and commitment therapy is an effective way of improving cognitive distortion and rumination in couples engaged in marital infidelity. So it can be used by counselors and therapists in family therapy.

  Keywords: Marital Infidelity, Acceptance, Commitment Therapy, Cognitive Distortion, Rumination
 • Ensiyeh Babaie*, Ebrahim Safaei, Seyedeh Tahereh Hossini Soraki Pages 44-51
  Introduction

  This study was to investigate and compare the personality traits and cognitive distortions of people convicted of robbery, drugs, and financial crimes.

  Methods

  A descriptive causal comparison was performed among all prisoners of financial crimes, robbery, and drugs in Shirvan prison; in which two hundred forty male prisoners were selected voluntarily. Neo-five-factor questionnaire and interpersonal cognitive distortion scale were answered by the participants. Data were analyzed using analysis of variance by SPSS software. 

  Results

  The results of data analysis showed that there was a statistically significant difference between the mean scores of personality traits and cognitive distortions of people convicted of robbery, drugs, and financial crimes.

  Conclusions

  Based on these findings, it is suggested that studies be conducted to prevent crime and non-criminal strategies and situational prevention and what facilitates criminal behavior. There is a need to pay special attention to the provision of psychological services, especially psychological training by prison psychologists to prisoners.

  Keywords: Personality Traits, Cognitive Distortions, Crimes
 • Setareh Shojaee*, Shahrooz Nemati, Mohammad Mehdi Teymoury Asfichi Pages 52-63
  Introduction

  Adolescents with sensory impairment, in addition to regular problems of other adolescents, have problems related to their impairment, so this situation can affect the stress and mental health of parents, in particular, mothers. Regarding the role of mothers' psychological well-being in shaping the behavior and character of adolescents and their social relationships, the purpose of this study was to compare the components of psychological well-being among mothers of adolescents with and without sensory impairments.

  Methods

  The research method was causal-comparative. The statistical population included all mothers who have an adolescent with and without sensory impairment of Shiraz in 2015. Ninety-one subjects including thirty-eight mothers that have an adolescent with sensory impairment were selected by convenience sampling method and fifty-three mothers that have an adolescent without sensory impairment were selected through multistage random sampling method. The Reef Psychological Wellbeing scale was used for measuring psychological wellbeing. MANOVA was used for data analysis by SPSS21.

  Results

  The results showed that mothers that have an adolescent with sensory impairment in subscales of self-acceptance, environmental mastery, positive relations with others, purpose in life, and autonomy were significantly lower than the mothers who have adolescents without sensory impairment.(P<0.001) But there was no significant difference between the two groups in terms of personal growth.(P>0.05)

  Conclusions

  Considering the significant difference between mothers of adolescents with and without sensory impairment in most of the components of psychological well-being, it is suggested to design and implement the necessary interventions for improving the psychological well-being of mothers of adolescents with sensory impairment.

  Keywords: Components of Psychological Well-Being, Mothers, Adolescents With, Without Sensory Impairment