فهرست مطالب

فصلنامه توسعه کارآفرینی
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • هومن اهوری*، علی دیواندری، محمدرحیم اسفیدانی، امیر اخلاصی صفحات 561-579

  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقش شبکه های اجتماعی، سرمایه های انسانی و انگیزه ها و عوامل مرتبط با آن در کشف و بهره برداری از فرصت توسط کاربران محصول می باشد. این پژوهش ازنظر ماهیت اکتشافی، ازنظر روش کیفی-نتنوگرافی و از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش کاربران کارآفرین در بستر تامین مالی جمعی کیک استارتر در بازه زمانی زمستان 1398 و بهار 1399 تشکیل داده اندکه محصولی را برای استفاده و منفعت شخصی خود توسعه داده اند. نمونه های پژوهش با استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته از میان 21 نفر از کاربران کارآفرین حاضر در بستر تامین مالی جمعی کیک استارتر استفاده شده است. تحلیل و کدگذاری داده ها به شناسایی 14 مولفه مرتبط با انگیزه، شبکه اجتماعی سرمایه انسانی انجامید که در اقدام کارآفرینانه کاربران نقش دارند. این مولفه ها عبارت اند از اشتیاق ابداعی، اشتیاق اجتماعی، انگیزه مالی، انگیزه بهره گیری محصول، انگیزه شناختگی، استقلال کاری، خودکارآمدی کارآفرینانه، عدم رضایت از محصول، تجربه ی استفاده، تجربه ی کارآفرینی والدین، دانش ناشی از تحصیلات، دانش نسبت به مشکلات محصول، کاربران شبکه اجتماعی، مشتریان، دوستان صمیمی و خانواده.

  کلیدواژگان: پیوند فرد فرصت، کارآفرینی کاربر محور، اشتیاق کارآفرینانه، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی
 • رضا پاینده*، محمد عبدالحسین زاده صفحات 581-598

  بوم ایده پردازی، چینشی نظام مند از مفاهیم منتخب در کنار یکدیگر است که تلاش می کند ذهن بی نهایت ایده پردازان را برای پاسخ نوآورانه به سوالاتی مشخص راهبری کند. طراحی انواع بوم های ایده پردازی یکی از اقداماتی است که در سال های اخیر در رویدادهای کسب وکار محور متداول گشته است و کمتر فرصت خلق بوم های ایده پردازی مساله محور، متناسب با غایات اجتماعی حاصل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی بوم ایده پردازی مساله محور برای امور اجتماعی طراحی شده و سوال اصلی پژوهش این است که بوم ایده پردازی مساله محور و اجزای آن چگونه است؟ پژوهش حاضر از منظر هدف، توسعه ای و  در زمره پژوهش های کیفی اکتشافی قرار می گیرد که با تحلیل ادبیات موجود و همچنین برگزاری گروه کانونی، بوم ایده پردازی مساله محور و اجزای آن استخراج شده است. در مرحله بعد به منظور اعتبارسنجی و تایید بوم مستخرج، پرسشنامه پژوهشگر ساخته میان شرکت کنندگان در رویدادهای اجتماعی توزیع شد و با بهره گیری از روش آزمون T تک نمونه ای، نظرات شرکت کنندگان در خصوص اجزای بوم ایده پردازی طراحی شده تحلیل شد. بوم ایده پردازی پیشنهادی در دو بخش کلی روبنایی و زیربنایی ساماندهی شده و در هر بخش آن، 9 قسمت وجود دارد. در بخش روبنایی با محوریت مساله، ملزوماتی برای عمق بخشی به شرح مساله و روش تغییر متناسب با آن مساله در نظر گرفته شده است. بخش زیربنایی بوم، اشاره به بنیان های نظری دارد که ساختار کلی یک ایده را جهت می دهد و مبنای اصلی فرایند ایده پردازی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: ایده پردازی، بوم ایده پردازی، بوم کسب وکار، مسئله محوری، نظریه تغییر
 • هستی چیت سازان*، محسن پوربصیر صفحات 599-618

  تامین مالی جمعی در سال های اخیر به یک روش پرطرفدار برای کارآفرینان و صاحبان ایده جهت جذب سرمایه تبدیل شده است. هدف مقاله حاضر این است که با استفاده از نظریه تبادل اجتماعی و مدل پذیرش فناوری به تبیین عوامل موثر بر قصد مشارکت مالی حامیان در تامین مالی جمعی بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است. تعداد 126 نفر از حامیان مالی پروژه‏های تامین مالی جمعی در تهران با رویکرد نمونه‏گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری در این پژوهش مشارکت داشتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‏ استفاده شد و داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که عامل اعتماد در بالا رفتن قصد مشارکت مالی حامیان نقش کلیدی دارد. همچنین ارزش های مشترک حامیان با صاحبان پروژه از طریق بالا بردن اعتماد حامیان در قصد مشارکت مالی ایشان تاثیر مثبت دارد. همچنین مدل پذیرش فناوری در زمینه تامین مالی جمعی به کار گرفته شد و نشان داده شد که سودمندی ادراک‏شده حامیان از وب سایت با قصد مشارکت مالی ایشان ارتباط مثبت معناداری دارد. برخلاف پژوهش های پیشین نتیجه این پژوهش حاکی از رد شدن تاثیر عواملی مانند تضمین ساختاری و ارتباط بر قصد از طریق اعتماد بود که بیانگر نبود اعتماد به عوامل نهادی در جامعه پژوهش می باشد.

  کلیدواژگان: اعتماد، تامین مالی جمعی، قصد مشارکت مالی، مدل پذیرش فناوری، مدل سازی معادلات ساختاری
 • علیرضا دریکوند، پروانه گلرد* صفحات 619-638

  هدف از این مطالعه واکاوی مبحث کارآفرینی اجتماعی سازمانی است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. این پژوهش در سازمان کمیته امداد خمینی و در بازه زمانی بین 97 تا 99 انجام شد. داده ها از طریق مطالعه منابع مستند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان کمیته امداد خمینی و همچنین کارشناسان فعال در حوزه کارآفرینی اجتماعی سازمانی، از طریق نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. در مرحله کدگذاری باز،257 کد مقدماتی از تحلیل مصاحبه ها شناسایی شد. در دومین مرحله، کدگذاری محوری با استفاده از سازه های مدل کدگذاری محوری حول پدیده موردبررسی انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش، مفهوم خودکفایی و اشتغال به عنوان پدیده محوری انتخاب شد. شرایط علی در قالب دودسته عوامل محیطی و سازمانی جای گرفتند و شش مقوله اصلی شامل قابلیت های سازمان، اقدامات حوزه بازاریابی، اقدامات حوزه تجاری، اقدامات حوزه اجتماعی، اقدامات حوزه طراحی و پیشنهاد شغل، اقدامات حوزه مشاوره شغلی، ضمانت سهل الوصول برای مددجو، راهبری شغلی و عوامل محیطی به عنوان راهبرد انتخاب شدند. عوامل مداخله گر در دودسته تقویت کننده و تضعیف کننده شناسایی شدند. استراتژی سازمان، سیاست های اجرایی اشتغال کمیته امداد، برنامه ها و اقدامات مدیریتی، برنامه های آموزش شغلی، ثبات مدیریت و برون سپاری به عنوان عوامل زمینه و بسترساز کارآفرینی اجتماعی سازمانی تعیین شدند درنهایت پیامدهای کارآفرینی اجتماعی سازمانی در سه سطح خرد، میانی و کلان تعیین شدند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی سازمانی، نظریه داده بنیاد
 • محمدرضا ستوده، میثم مدرسی* صفحات 639-655
  طی دهه گذشته، آموزش کارآفرینی به کودکان در بسیاری از کشورها به یک موضوع اساسی درسی تبدیل شده است اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش هایی که به طور صریح آموزش کارآفرینی در سنین پیش دبستانی را مورد بررسی قرار می دهند، در کشور به چشم می خورد. بر این اساس این پژوهش به دنبال ارایه الگوی برنامه آموزشی کارآفرینی در دوره پیش دبستانی در کشور می باشد. تحقیق حاضر اکتشافی واز نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات از نوع کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل بنیان گذران مهدکودک ها و کلیه ی مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه اموزش در مهدکودک ها و مدارس پیش دبستانی استان تهران، با حداقل ده سال سابقه تحصیلات و یا تجربه مرتبط با کارآفرینی در این حوزه می باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 13 نفر از خبرگان و به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از تلفیق مولفه های طبقه بندی بلوم شامل سه مولفه درک و فهم، بکارگیری و کاربرد و تفکر نقادانه و خلق و ابعاد برنامه آموزشی شامل اهداف، محتوا، روش تدریس و نقش معلم در قالب ماتریس برنامه آموزش کارآفرینی برای کودکان ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، طبقه بندی بلوم، کودکان پیش دبستانی، الگوی برنامه آموزشی
 • بابک سهرابی*، امیر مانیان، ایمان رئیسی وانانی، سعیده پورموسی آبکنار صفحات 657-676

  مطالعه حاضر به دنبال یافتن مولفه های مرتبط با مدل کسب وکار پیشنهادی اوستروالدر و پینیور(2010) در موبایل اپ های حوزه تجارت اجتماعی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-اکتشافی است. برای این منظور با جمع آوری چکیده و کلمات کلیدی 2913 مقاله با موضوع موبایل اپ، تجارت اجتماعی و مدل کسب وکار از پایگاه علمی اسکوپوس[2] و استفاده از ابزار متن کاوی (الگوریتم خوشه بندی کی-مینز[3])  خوشه بندی مطالعات پیشین انجام شده است. سپس نگاشتی از موضوعات خوشه ها با شش مولفه از مولفه های مدل کسب وکار اوستروالدر شامل توسعه بستر تسهیم ارزش، فعالیتهای بازاریابی و ارایه خدمات (فعالیتهای کلیدی)، خدمات مبتنی بر مکان و فناوری های شهر هوشمند (منابع کلیدی)، اینترنت اشیا و نوآوری های فن آوری(مشارکتهای کلیدی)، شبکه سازی، پیامرسانی و ارزش ادراک شده (ارزش های پیشنهادی)، خرید آنلاین(کانالهای ارتباطی) و اعتماد و قصد استفاده مشتریان (روابط مشتری) ایجاد شد. همچنین جزییات سه مولفه دیگر کسب وکار شامل تامین کنندگان و مشتریان (بخشبندی مشتریان)، تبلیغات درون برنامه ای و سهم سود تراکنش(جریانهای درآمد) و هزینه ورود به و پورسانت بازار اپ، هزینه تولید و ابزارها (ساختار هزینه) با مرور مطالعات پیشین تحلیل شده و به نگاشت مولفه ها افزوده شده اند.

  کلیدواژگان: تجارت اجتماعی، خوشه بندی، مدل کسب وکار، موبایل اپ
 • بابک ضیاء*، مهران رضوانی، معصومه دارا صفحات 677-695

  امروزه شرکت های کوچک و متوسط (SME) به طور فزاینده ای موظف هستند به دنبال رشد فراتر از از بازارهای ملی خود باشند، افزایش دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی، فرصت های گسترده ای را برای بین المللی شدن در اختیار شرکت ها قرار می دهد. اگرچه دیجیتال سازی عامل مهمی برای موفقیت در زمینه بین المللی سازی است، اما فقدان شواهد تجربی، درباره شناسایی الگوی بین المللی سازی دیجیتال کسب وکار های کوچک و متوسط وجود دارد. در این پژوهش، سعی بر آن شده تا مولفه های بین المللی سازی دیجیتال کسب وکار های کوچک و متوسط شناسایی و در نهایت، الگویی برای این موضوع ارایه گردد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی- مطالعه چندموردی است. و داده ها به شکل مصاحبه های عمیق با سوالات نیمه ساختاریافته از مدیران و خبرگان شرکت های فعال در بازارهای بین المللی در صنعت داروسازی در بازه زمانی بهمن و اسفند سال 1399 و در استان تهران جمع آوری شده اند. سپس، داده ها با استفاده از نرم افزار Atlas Ti 8 در سه مرحله کدگذاری باز وکدگذاری محوری تحلیل شدند. بنابر یافته های پژوهش، بین المللی سازی دیجیتال کسب وکارهای کوچک ومتوسط در دو دسته شامل عوامل زمینه ای و عوامل ساختاری جای گرفتند.

  کلیدواژگان: بین المللی سازی، دیجیتالی سازی، کسب و کار های کوچک و متوسط
 • مهیم تاش*، مجید محبی صفحات 717-736

  اقتصاد گیگ به حضور افرادی که به صورتی غیر از استخدام کارمند شدن شروع به کار می کنند اشاره دارد. در این شکل جدید از اقتصاد، افراد متخصص به صورت قراردادهای موقت کاری؛ عمدتا در مشاغل تخصصی به کارگماشته می شوند و پس از پایان کار با دریافت حق الزحمه به سراغ پروژه ای دیگر در شرکتی دیگر می روند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش اقتصاد گیگ در توسعه کارآفرینی اجتماعی می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه ای نیمه ساختاریافته با طیف لیکرت می باشد. پایایی ابزار تحقیق با روش آلفای کرونباخ و ضریب 85/0 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری شامل تمام افرادی می باشد که به صورت آزادکاری در کسب وکارهای اجتماعی همچون مراکز آموزشی، شرکت های تعاونی و... در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند. نمونه آماری 135 نفرکه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های به دست آمده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی تجزیه وتحلیل شدند. درنهایت متغیرهای کنترل با ضریب 37/15 تفاوت های فردی با ضریب 97/13 دستمزدها و مدت زمان کار با ضریب 41/17 و تفاوت کیفیت مشاغل با ضریب 18/18 از متغیرهای اقتصاد گیگ تاثیرشان بر توسعه کارآفرینی اجتماعی مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: اقتصاد گیگ، کارآفرینی اجتماعی، توسعه کارآفرینی اجتماعی
 • محسن نظری، ابوعلی ودادهیر، حمیدرضا عزتی صفحات 737-755

  کارآفرین‌های دیجیتال با ایجاد یک شرکت نوپا به تخریب خلاق در یک بخش از بازار یا یک صنعت می پردازند. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر حسب رویکرد از نوع کیفی واز نظر استراتژی تحقیق موردکاوی تطبیقی می باشدکه به مقایسه دو مورد الوپیک و همپا پرداخته است. داده‌های بدست آمده از این دو مورد نوپا به صورت کیفی و از طریق مصاحبه‌های عمیق فردی با موسسین این نوپا‌ها جمع آوری شده است. جامعه مورد مطالعه شرکت‌های نوپا فعال در صنعت حمل و نقل و لجستیک است. سوالات این مصاحبه براساس روش نظامند نظریه سازی داده بنیاد طراحی شده است. پس از پیاده سازی مصاحبه‌ها و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 12 حدود 1188 کد برای مفهوم و مقوله سازی گذارده شد. قلمرو زمانی این تحقیق در سال 1399 تا 1400 است. براساس موارد بررسی شده در این تحقیق و عوامل بیان شده در پژوهش‌های پیشین راهکارهایی برای افزایش احتمال موفقیت نوپاها که توسط کارآفرین‌ها راه اندازی می شود مطرح شده است. این راهکارها شامل مواردی همچون بررسی عمیق صنعت، بررسی کلان روندهای نوظهور، کسب تجربه، تقویت باور به موفقیت، تیم سازی، بررسی بستر موردنیاز، یادگیری تکینیک‌های چابکی، استفاده از سیستم‌های کنترل و انگیزشی است.

  کلیدواژگان: الوپیک، همپا، تخریب خلاق، کارآفرین دیجیتال، نوپا
|
 • Hooman Ahvari *, Ali Divandai, Mohammad Rahim Esfidani, Amir Ekhlassi Pages 561-579
 • Reza Payandeh *, Mohammad Abdolhosseinzadeh Pages 581-598

  Ideation canvas is a systematic arrangement of selected concepts side by side that tries to guide the mind of infinite ideators to innovative answers to specific questions. Designing a variety of idea-making forums is one of the measures that has become common in business-oriented events in recent years, and there is less opportunity to create problem-oriented idea-design forums, tailored to social goals. The present study was designed to design a problem-oriented idea-based canvas for social planning, and the main question of the research is what is a problem-oriented idea-canvas and its components? The present study is one of the qualitative researches that has been extracted by analyzing the existing literature of the idea canvas and also holding the focus group, the problem-oriented canvas and its components. In the next step, in order to validate and validate the extracted canvas, a questionnaire was distributed between interns and participants in social events and using one-sample t-test method, participants' opinions about the dimensions and components of the designed idea canvas were analyzed. The proposed ideation canvas is organized in two general sections, superstructure and infrastructure, and in each section, there are 9 sections. In the problem-oriented superstructure, there are requirements for in-depth description of the problem and the method of change appropriate to that problem. The underlying part of the canvas refers to the theoretical foundations that guide the overall structure of an idea and become the main basis of the idea generation process.

  Keywords: Ideation, Ideation Canvas, Business Canvas, Problem Orienting, Change Theory
 • Hasti Chitsazan *, Mohsen Pourbasir Pages 599-618

  In recent years crowdfunding has become a popular way for entrepreneurs and idea owners to raise capital. The main objective of this paper is to use the social exchange theory and the technology acceptance model to investigate the factors influencing the funding intention of backers in crowdfunding projects. A sample of 126 backers participated in the research. A questionnaire was used for data collection and structural equation modeling by means of SmartPLS3 was used for data analysis. The results showed that the shared values of backers with the project owners are positively affected by raising the trust of the backers in their funding intention. Also, the technology acceptance model in the field of crowdfunding was adopted and showed that the perceived usefulness and funding intention are positively related. Contrary to previous research, the result of this study was the dismissal of the impact of the structural assurance on intention through trust, which results in a lack of trust in institutional factors in the research community.

  Keywords: trust, Crowdfunding, Funding Intention, Technology Acceptance Model, Structural Equation Modeling
 • Alireza Derikvand, Parvaneh Gelard * Pages 619-638

  The main objective this study is to investigate the issue of corporate social entrepreneurship. In terms of purpose, this study is an applied one, and in terms of data collection it is a qualitative research based on grounded theory. Data were collected using purposive sampling through the study of documented sources and semi-structured interviews with 15 senior and executive managers and experts of the Imam Khomeini Relief Foundation, as well as experts who were active in the field of corporate social entrepreneurship. In the open coding phase, 257 introductory codes were identified from the interview analysis. In the second stage, axial coding was performed using the structures of the axial coding model around the topic of the study. Based on the research findings, the concept of self-sufficiency and employment was selected as the central phenomenon. Causal conditions were categorized in environmental and organizational factors and six main categories including organizational capabilities, marketing measures, business measures, social measures, job design and job offers, job counseling measures, easy access guarantee for the client, career guidance and environmental factors were selected as strategies. Interfering factors were identified as either amplifier or attenuator. Organizational strategy, executive employment policies of the Imam Khomeini Relief Foundation, management plans and actions, job training programs, management stability and outsourcing were identified as the underlying factors of corporate social entrepreneurship. Finally, the consequences of corporate social entrepreneurship were determined at three levels, including micro, medium and macro levels.

  Keywords: Entrepreneurship, corporate Social Entrepreneurship, Foundation grounded Theory
 • Mohammad Reza Sotoudeh, Meisam Modarresi * Pages 639-655
  Over the past decade, teaching entrepreneurship to children has become an essential educational subject in several countries. Despite the importance of this subject, there is a lack of studies explicitly examining entrepreneurship training in preschool ages in the country. Hence, the present research aims to provide an entrepreneurship education program for preschool children in the country. The present research is an exploratory study which is also an applied study in terms of purpose and a descriptive study in terms of the data collection method. The study population includes the founders of kindergartens as well as all principles, professionals, and experts in the field of education in kindergartens and preschools located in Tehran with at least 10 years of educational or working experience related to entrepreneurship in this field. Semi-structured interviews with 13 experts were conducted to collect data, and qualitative data were coded through open and axial coding. Study results have been presented in the form of an entrepreneurship education program matrix for children through the integration of Bloom’s taxonomy’ components (including three components of comprehension and understanding, application and analysis, and creation and critical thinking) and the dimensions of educational programs including goals, contents, teaching method, and teacher’s role.
  Keywords: Entrepreneurship training, bloom’s taxonomy, preschool children, educational program model
 • Babak Sohrabi *, Amir Manian, Iman Raeesi Vanani, Saeedeh Poormoosa Abkenar Pages 657-676

  Mobile applications (mobile apps) are expanding rapidly in the age of modern economics. At the same time, a new paradigm has been formed in the field of e-commerce called social commerce which depends significantly on the platform of mobile apps. The rapid development and growth of mobile computing, smartphones, and Web 2.0 technology have facilitated social commerce. This study seeks to find components related to the proposed business model of Osterwalder and Pigneur in mobile social commerce apps using text mining (k-means clustering algorithm) of previous studies. To collect the body of text mining, abstracts and keywords of 2913 articles on mobile app, social commerce and business model were collected from Scopus repository, and after conducting the pre-processing steps, these articles were clustered into seven clusters. Later by analyzing the articles of each cluster and identifying their subject, a mapping of these topics was created with six components of the Osterwalder business model. These six components included key activities, key resources, key partnerships, value propositions, channels, and customer relationships. Finally, suggestions are made for conducting research on the other three missing components of the business model, including customer segmentation, revenue streams, and cost structure.

  Keywords: Mobile App, Business model, Clustering
 • Babak Ziyae *, Mehran Rezvani, Masoumeh Dara Pages 677-695

  These days small and medium-sized enterprises (SMEs) are increasingly required to look for growth beyond their national markets, the increasing digitalization of the global economy provides them with ample opportunities for internationalization. Although digitalization is an important factor for internationalization success, there is a lack of empirical evidence on its effect on the internationalization of small and medium-sized enterprises. In this study, an attempt has been made to identify the factors affecting the digital internationalization of small and medium-sized enterprises and finally present a model for this issue. This approach is qualitative research and data have been collected in the form of semi-structured questions in-depth interviews with managers and experts of companies that operating in international markets in the pharmaceutical industry. Then, data analyzed in three stages: open coding, axial coding and selective coding by Atlas Ti. According to findings, factors affecting the digital internationalization of small and medium-sized enterprises, placed in two main categories that these categories are: context factors and structural factors. At the end of the thesis the results of this study and the final model are presented.

  Keywords: Internationalization, digitalization, Small, Medium-sized Enterprises
 • Mohim Sheihakitash *, Majid Mohebi Pages 717-736

  Gig economy refers to the presence of people who start working other than being hired. In this new form of economics, professionals are employed on a temporary basis; They are mainly employed in specialized jobs and after finishing their work, they receive a fee and move on to other projects in another company. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of Gig economics in the development of social entrepreneurship. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The research tool is a semi-structured questionnaire with Likert scale. The reliability of the research instrument was confirmed by Cronbach's alpha method and Word coefficient of 0.85. The statistical population includes all people who work as freelancers or freelancers in social businesses such as educational centers, cooperatives, etc. in Sistan and Baluchestan province. Statistical sample of 135 people who were selected using snowball sampling method. The obtained data were analyzed using structural equation modeling by partial least squares method. Finally, control variables with a coefficient of 15.37, individual differences with a coefficient of 13.97, wages and working time with a coefficient of 17.41 and differences in job quality with a coefficient of 18.18 of Gig economy variables, their impact on the development of social entrepreneurship were confirmed.

  Keywords: Gig Economics, Social Entrepreneurship, Social Entrepreneurship Development
 • Mohsen Nazari, Aboali Vedadhir, Hamidreza Ezati Pages 737-755

  Digital entrepreneurs create creative startups in a segment of a market or industry by starting a company. This study compares two cases of Alopeyk and Hampa with applied, descriptive approach and comparative case study strategy. The two startups have been formed in the transportation industry, one with the idea of Ride Sharing and the other by using the shipping platform. The data from these two startups were collected qualitatively through deeply one and one interviews with the founders of these startups. The questions in this interviews are based on a systematic approach to data theorizing of the foundation. After conducting interviews using MAXQDA 12 software, approximately 1188 codes were coded for categorizing the concepts. The results of this study declare a final model by using the real industry data. Based on the findings of this study and the factors stated in previous researches, strategies have been proposed in order to increase the probability of success of start-ups initiated by entrepreneurs. These include in-depth industry inspections, emerging macro trends, gaining experience, reinforcing beliefs, team building, reviewing needed contexts, learning agility techniques, using control and motivational systems.

  Keywords: Alopeyk, Hampa, Creative destruction, Digital Entrepreneur, Startup