فهرست مطالب

پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1400)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/10
 • تعداد عناوین: 33
|
 • امید سمیعی، محمدحسین هوشیارزاده، حامد فلامرزی، سجاد آستانه جورایی صفحات 1-17

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه اجتناب مالیاتی سودآوری و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 91 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1394 است. برای اندازهگیری متغیر اجتناب مالیاتی از دو شاخص نرخ موثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیات استفاده شده است. در راستای تحقق هدفهای پژوهش، نه فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آماری استفاده شده PLS نسخه 19 و SPSS تحلیل همبستگی و مدلبندی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزارهای آماری است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای آماری پژوهش نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکتها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که سودآوری شرکتها بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکتها نقش واسطه ایفا میکنند.

  کلیدواژگان: نرخ موثر مالیاتی، تفاوت دفتری مالیات، سودآوری، ارزش شرکت
 • محمدحسین هوشیارزاده، فاطمه داروغه حضرتی، امید سمیعی، حامد فلامرزی صفحات 18-35

  درآمدهای مالیاتی، یکی از مهمترین منابع تامین مالی دولتها در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به شمار رفته و به عنوان یک ابزار موثر جهت سیاستگذاریهای مالی محسوب میشود. میزان رشد سود یک شرکت از مهمترین معیارهای ارزیابی شرکتها توسط استفاده کنندگان از صورتهای مالی جهت سرمایه گذاری میباشد. سودهای گزارش شده شرکت، مربوط به گذشته میباشند ولی با مطالعه آنها میتوان نحوه فعالیتهای شرکت و میزان موفقیت آن را در آینده ارزیابی نمود. سرمایه گذاران میتوانند با مطالعه اطلاعات گذشته حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود. البته این تنها یک حدس و پیش بینی است و شاید وضعیت در آینده متفاوت با آنچه را که حدس زده اند باشد. بهرحال وجود اطلاعات مربوط درباره آینده بسیار با اهمیت است و این اطلاعات مربوط را بیشتر و بهتر از همه مدیریت میتواند در اختیار استفاده کنندگان و سرمایه گذاران قرار دهد. استفاده به موقع ومنطقی از فرصتهای سرمایه گذاری واحدهای تجاری تاثیر بسزایی درایجاد رشد سود شرکت دارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه اجتناب مالیاتی فرصت های رشد و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 11 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1394 است. برای اندازه گیری متغیر اجتناب مالیاتی از دو شاخص نرخ موثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیات استفاده شده است. در راستای تحقق هدفهای پژوهش، نه فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آماری تحلیل همبستگی و مدلبندی معادلات ساختاری با استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای آماری پژوهش نشان PLS نسخه 19 و SPSS بکارگیری نرمافزارهای آماری داد که بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکتها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرصتهای رشد شرکتها بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکتها نقش واسطه ایفا میکنند.

  کلیدواژگان: نرخ موثر مالیاتی، تفاوت دفتری مالیات، فرصتهای رشد، ارزش شرکت
 • روح الله رضایی شاندیز*، محمدرضا بهرام زاده، سیده مقدس صفحات 36-46

  این پژوهش در سال های دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژد تا دکتر روحانی میباشد که نتایج برآورده شده است. داده های اماری نرم افزار ایویوز بر پایه روش دی هان و سومنر وجود رکورد تورمی را نشان میدهد. از ارتباط کواریانس نرخ تورم و رشد تولید ناخالص واقعی، رکود تورمی قابل تشخیص میباشد همانطور که مشاهده شد اقتصاد ایران طی سالهای 1383 تا 1399 دارای کواریانس نرخ تورم و رشد تولید ناخالص واقعی منفی باشند یعنی، در آن سال رکود تورمی اتفاق افتاده است.با بررسی نقدینگی مشاهده میشود روند تغییرات رشد در سالهای 1333 تا 1391 و 1396 تا 1399 رکورد تورمی با شدت بیشتری مشاهده شده است رکود تورمی نیز در اقتصاد ایران هم روند افزایشی و هم کاهشی در حجم پول داشته است. این مسئله دقیقا برای دوره رکود تورمی 1392 تا 1391 (نیز مصداق دارد. همچنین مشاهده شد که اثر نقدینگی و اثرات ناشی از تعدیل در رکود تورمی که در یک دوره با (کاهش ظاهر شده است. درواقع، علت روند نوسانی رشد حجم پول وجود سیاستهای مصلحت گرایانه مقام پولی است که در مقاطع زمانی مختلف بر پایه مصلحت های اقتصاد ایران اتخاذ شده است ،اما شاخص بهای مصرف خانوار از عواملی بود که بر دوره زمانی رکود تورمی اثر عکس داشته اند در مقابل نقدیندگی و اثرات ناشی از ان مثبت بوده همچنین سیاستهای مصلحتگرایانه باعث بروز اثرات بلندمدت و ماندگاری رکود تورمی میشوند

  کلیدواژگان: سیاستهای پولی، رکود تورمی، حجم پول، ناسازگاری زمانی
 • علی یاری صفحات 37-51

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه شهرستان زرین دشت استان فارس در دوران شیوع بیماری کرونا می باشد.روش پژوهش به صورت کیفی با رویکرد روایت پژوهی بر روی6 خانواده از خانواده های این شهرستان و 4 دانش آموز که بخاطر افت تحصیلی پس از بیماری کرونا هدفشان ترک تحصیل بود انجام شد برای جمع آوری داده از طریق داده های کتابخانه ای و مصاحبه به صورت روایی و مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته و مشاهده به صورت میدانی استفاده شده است و بعد از انجام مصاحبه،دیدگاه مصاحبه شوندگان استخراج و صحبت های آنها تحلیل شد و در تحلیل روایت ها از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین(1991)استفاده شده است.نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس عواملی مانند: چالش های خانواده از جمله مشکلات اقتصادی و عدم سواد خواندن و نوشتن والدین و آشنا نبودن با فضای مجازی و اشتغال دانش آموزان،گروه همسالان و زمینه های فرهنگی و اجتماعی و نابسامانی های خانواده نقش بسزایی در افت یادگیری و ترک تحصیل دانش آموزان داشته است که در قالب عوامل علی، مقوله ی مرکزی،مداخله گر، زمینه ای و راهبرد ها و پیامدها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ترک تحصیل، بیماری کرونا، دانش آموز، خانواده، مدرسه، زندگی روستایی، سواد فضای مجازی، همسالان
 • مریم خانلرزاده صفحات 52-60

  توجه به نقش زنان در اداره و اجرای کسب وکارها در اقتصاد جهانی معطوف شده، که عمدتا به دلیل افزایش تاکید بر برابری جنسیتی است. علیرغم اهمیتی که کارآفرینی زنان دارد، اخیرا توجه تحقیقات به کارآفرینی در زمینه پویایی کارآفرینی زنان افزایش یافته است. این مقاله با مطالعه مروری مقاالت کارآفرینی زنان، دو هدف را دنبال می نماید: اوال با بررسی بخشی از مقالات منتشر شده بین سال های 2000 تا 2012 ،مایل به پیشرفت ادراکاتمان از تحقیقات کارآفرینی زنان در سایر کشورها هستیم، ثانیا: شکاف های موجود در ادبیات تحقیق را مشخص می کنیم.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی زنان، کسب وکار، بررسی سیستماتیک
 • محمدجعفر طوسی زرام رودی صفحات 53-68

  هدف تحقیق حاضر ، واکاوی بحران کرونا بر عرصه تعلیم و تربیت از جنبه ابعاد آموزشی و پرورشی و اهداف تربیتی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خصوص در شهرستان نکاه استان مازندران میباشد، است. برای این منظور ابزار تحقیق صورت گرفته، اسناد و مدارک و منابع معتبر علمی و به روز میباشند .به علت اینکه دسترسی به همه منابع امکان پذیر نیست و ازسوی دیگر بحث تدریس مجازی و بحران کرونا رویدادی است که یه تازگی جامعه بشری با آن رو به رو شده است؛ فلذا معتربرترین و به روزترین منابع به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است.به منظور گرد آوری داده های لازم، همه اسناد موجود ومرتبط که متناسب با عنوان پژوهش بوده با استفاده از فیش برداری مورد تحلیل قرار گرفته است. این پزوهش از نوع کیفی و تحلیلی میباشد. که با فیش برداری و روش کتابخانه ای به جمع آوری مطالب پرداخته است. نتیجه این پژوهش نشان داد که بحران کرونا تاثیرات فراوانی را بر عرصه تعلیم و تربیت وارد کرده است که بیشترین این آثار در شهرستانهای محروم نمایانتر است از جمله در روستاهای شهرستان نکاه (استان مازندران) به دلیل شرایط اقتصادی ونداشتن امکانات هوشمند که سبب ترک تحصیل دانش آموزان خصوصا در پایه اول ابتدایی شده است. ازتاثیرات دیگر عدم بهرمندی دانش آموزان از مسئله تربیت و بحث الگو گیری از معلمان خود میباشد بنابراین در این شرایط صرفا به مسئله آموزش پرداخته شده و عمال بحث تربیتی و پرورشی که بخش مهم تعلیم و تربیت را تشکیل میدهد در بجران کرونا کمرنگ ترشده یا حتی از بین رفته است..

  کلیدواژگان: تعلیم وتربیت، تدریس مجازی، امکانات هوشمند، ترک تحصیل، بحران کرونا، مناطق محروم، پرورش
 • سعید لندران اصفهانی*، اصلان زارع صفحات 61-82

  تحقیق حاضر با هدف بررسی ظرفیت دانش داخلی و خارجی سازمان با هوشمندی استراتژیک انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران و کارشناسان 30 سازمان، به تعداد 300 نفر تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد شد؛ و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از میانه و نظریات علمی و نظر استاد راهنما به صورت محتوایی تعیین شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای هوشمندی استراتژیک 0.84 برای ظرفیتهای دانش داخلی و خارجی 0.77 و در مجموع 0.89 برآورد شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss ورژن 22 استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که رابطه معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود دارد؛ و سازمانهایی که ظرفیتهای دانش بالاتری دارند از هوش استراتژیک بالاتری نیز برخوردارند.

  کلیدواژگان: هوشمندی استراتژیک، هوش رقابتی، مدیریت دانش، هوش تجاری، ظرفیتهای دانش داخلی و خارجی
 • کیمیا دریسی، بهروز قاسمی* صفحات 83-98

  در تعریف سازمان آمده است که مجموعه هدفمند که پیرو یک نظام یا سیستم است و دارای مرزها و حدودی است که آنرا از محیط خود جدا می سازد. این مجموعه به قصد تحقق اهداف معین طراحی می شود. هرسازمان دارای اهداف و روش های متفاوتی جهت دسترسی به اهداف است و در چرخه عمر خود با چالشهای گوناگونی مواجهه است که سازمان را با ریسک های مختلفی روبرو می سازد که آنرا از کسب اهداف از پیش تعیین شده دور می سازد. در چنین شرایطی، سازگاری با محیط از جمله الزاماتی است که مفهوم چابکی سازمانی را بیش از پیش مهم می نماید. رصد کردن اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی جامعه و دقت عمل در رخدادهای درون و برون سازمانی، نقش اساسی در ادامه حیات سازمان پیدا خواهند کرد. عارضه یابی سازمان که با تکنیک ها و مدل های مختلفی صورت می پذیرد، این امکان را فراهم می سازد که چالش های موجود شناسایی شود و به مدیران کمک شوند تا بتوانند با بکارگیری راهکارهای مناسب و عملی، در جهت رفع آنها و بهبود مستمر فرآیندها و عملیات سازمان بکوشند. در این راستا، شناخت چرخه عمر یک سازمان به مدیران کمک میکند تا متناسب با هر مرحله از چرخه، از روش بهینه عارضه یابی سازمان استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: انحطاط سازمان، مرگ سازمان، آسیب شناسی سازمان، دلایل انحطاط سازمانها، چرخه عمر سازمانها، نیروهای رقابتی
 • محمد نوراحمدی، مجید کرامتی مقدم*، مهدی نوراحمدی صفحات 99-113

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه امنیت اجتماعی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد به مرحله اجرا درآمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری این ادارات جمعا 620 نفر میباشند. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 242 نفر (27 نفر زن و 215 نفر مرد) تعیین شد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی پرسشنامه ها در بین نمونه مشخص شده توزیع و تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه امنیت روانی مازلو (1952) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)بودند که اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و با روش همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که: بین امنیت اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه معناداری در سطح (0.001)وجود دارد.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، تعهد سازمانی، آموزش و پرورش، کارکنان ادارات
 • حبیب خمری* صفحات 154-176

  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری آموزشی دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس غیر دولتی شهرستان ایرانشهر انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی – همبستگی بوده، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان (90 نفر) و دانش آموزان پایه سوم تا ششم ابتدایی (1700 نفر) شهرستان ایرانشهر در سال تحصیلی 94-95 می باشد.حجم نمونه این تحقیق طبق جدول مورگان73 نفر از معلمان و دانش آموزان آنها به تعداد 385 نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، می باشد. .برای جمع آوری داده ها از 2 پرسشنامه شامل پرسشنامه سواد برنامه ریزی درسی با روایی 0.89 و پایایی 0.91 و پرسشنامه یادگیری آموزشی با روایی 0.85 و پایایی 0.97استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آمار های توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (کندال اسپیرمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس غیر دولتی شهرستان ایرانشهر رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، همچنین بین میزان شناخت معلمان مرد و زن از مبانی و عناصر برنامه ریزی درسی و یادگیری دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سواد برنامه ریزی درسی، یادگیری آموزشی، مبانی برنامه ریزی درسی، عناصر برنامه ریزی درسی
 • اسرین زندی، نادر هاشم زاده اقدم *، سمیه صائب نیا صفحات 177-190

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی در دانش آموزان ابتدایی بر اساس دیدگاه جان لنگرر در سال تحصیلی 95-1394 انجام پذیرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف در طبقه تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش شناسی از جمله تحقیقات شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون _ پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفته است. بدین منظور حجم نمونه ای از دانش آموزان پایه اول ابتدایی ناحیه 1 سنندج به تعداد 30 نفر که به طور تصادفی انتخاب و به طور هدفمند در دو گروه آزمایش و کنترل مورد مطالعه قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین وانحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد گروه آزمایشی در هر سه حوزه مورد مطالعه از تفکر انتقادی یعنی توانایی ریسک پذیری، توانایی حل مساله و توانایی پرسشگری تفاوت معنی داری با عملکرد گروه گواه در این حوزه ها داشته است. به عبارت دیگر دانش آموزانی که در معرض آموزش تفکر انتقادی قرار گرفته بودند در مثابه با همسالان خود عملکرد بهتری در حوزه های سه گانه از خود نشان داده اند و فرضیه های مطالعه حاضر مورد تایید قرار گرفت که اهمیت روش آموزش تفکر انتقادی را در افزایش توانایی ریسک پذیری و حل مساله و پرسشگری را نشان می دهد. بنابراین ما این روش را برای پرورش مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان و دانشجویان پیشنهاد می کنیم.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، برنامه فکری جان لنگرر، ابعاد تفکر و آموزش تفکر انتقادی
 • مریم خانلرزاده صفحات 191-221

  علیرغم پیشرفت گسترده در تحقیقات دیدگاه مبتنی بر منابع و دانش، اطلاعات کمی در مورد کاربرد و گسترش آینده این لنز نظری تاثیرگذار در برخی از زمینه ها و پدیده های معاصر وجود دارد.همچنین گستردگی و درجه تنوع، پژوهش مبتنی بر منبع و دانش محور را بسیار پراکنده کرده است.بنابراین هدف این مقاله با تثبیت پایگاه دانش موجود و درک گسترش آینده این حوزه تحقیقاتی با استفاده از ادبیات سیستماتیک و کمی است.رویکرد بررسی به منظور دستیابی به این هدف پژوهشی، مطالعه ما یک تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و تجزیه و تحلیل فراداده کتاب سنجی شامل 822 سند تحقیقی در این زمینه تحقیقاتی انجام می دهد.در انجام این کار، این مقاله کمک های قابل توجهی هم از نظر تحقیق و هم از نظر عملی می کند.اول، تا آنجا که ما آگاه هستیم، این مقاله اولین بررسی سیستماتیک و کمی در نوع خود را از مطالعات موجود در زمینه منابع و دیدگاه مبتنی بر دانش ارایه می دهد.دوم، مرور سیستماتیک ما با ارایه ساختاری جامع از این حوزه تحقیقاتی از نظر زمانی، درک پژوهش مبتنی بر منبع و دانش را ارتقا میدهد.و دیدگاه سنتی، یعنی اینکه این حوزه پژوهشی چگونه تکامل یافته است و سهم سایر حوزه ها در توسعه و تکامل آن است، احتماال کاری انجام نشده است و از این رو در خور تحقیق و کاوش است.سوم، تجزیه و تحلیل ما روندهای نوظهور و مسیرهای بالقوه آینده پژوهش منابع و دیدگاه مبتنی بر دانش را شناسایی می کند.در نهایت، ما پیشنهاداتی را برای سازمانها در زمینه توسعه مزیت رقابتی با استفاده از منابع و شایستگیهای مبتنی بر دانش ارایه میکنیم.

  کلیدواژگان: تحلیل انتقادی، جهت گیری های تحقیقاتی، شایستگی های مبتنی بر دانش
 • طوبی سید صادقی نمین*، عادل شاه ولی زاده، وحدت آقاجانی صفحات 222-233
  مقدمه

  نقد شوندگی سهام در بازارهای مالی را میتوان قابلیت جذب روان سفارشهای خرید و فروش تعریف کرد که برای سرمایه گذاران و سهامداران بسیار حایز اهمیت میباشد و از طرفی تاثیر آن بر ساختار سررسید بدهی، در تصمیمات سرمایه گذاران حایز اهمیت فراوانی میباشد.

  هدف تحقیق

  هدف این تحقیق به بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت رسیدن به هدف فوق نمونه ای متشکل از 126 شرکت (مشتمل بر 1260 نمونه سال شرکت) از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله برای سالهای 1390 تا 1399 انتخاب گردید.

  روش تحقیق

  برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است.

  نتایج تحقیق

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که فرضیه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد.

  کلیدواژگان: نقد شوندگی سهام، ساختار سررسید بدهی
 • کریم رضائی زاده، مجتبی عسکری صفحات 234-253

  لیبرالیسم به عنوان مبنای هنجاری نظم جهانی، تا حدودی به خاطر عدم موفقیت در ارایه دموکراسی کافی به جهانی سازی معاصر، دچار مشکل شده است. هدف در این مقاله، نقش مدیریت و ارزیابی نقادانه دموکراسی لیبرال فراگیر میباشد. در این پژوهش با ارزیابی نقادانه و شالوده شکنی به نقد لیبرال دموکراسی (دموکراسی لیبرال) پرداخته شد. نقد و بررسیها نشان میدهد که ایده ها و عملکردهای جدید دموکراسی میتواند زمینهساز نظم جهانی بعد از لیبرال باشد. برای گشودن فضایی همگن در مورد این مولفه با پرسشهای چالشی میتوان رویکردی را در نظر گرفت و توسعه داد.

  کلیدواژگان: مدیریت، ارزیابی نقادانه، لیبرال دموکراسی فراگیر
 • کریم رضائی زاده، مهدی غظنفری صفحات 254-282

  از مهمترین ارکان هوش تجاری، رقابت است. رقابت زدایی و رقابت گرایی در کسب و کارها بر مبنای اطلاعات به دست می آید. آنچه اکنون در به دست آوردن یک مزیت رقابتی بر مبنای هوش و هوشمندی شکل میگیرد، مولفهی هوش رقابتی است. استفاده از این نوع هوش (هوشمندی) میتواند در شناسایی موقعیتها اعم از احتمالی، قطعی و یا عدم قطعیت به مدیران و استراتژیستها در بازار رقابتی کمک بهینه ای کند. هدف در این مقاله، ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تاثیر هوش رقابتی میباشد. جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ی مقایسات زوجی تکمیل شده توسط 21 نفر از خبرگان، مدیران و کارشناسان واحدهای استراتژیسازی در زمینه ی هوش تجاری و کسب و کار رقابتی سازمانهای دولتی و خصوصی محقق گشت. با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهبود یافته، نتایج نشان داد که عوامل مدیریتی با وزن 0.288 در رتبه ی نخست، عوامل تامین کننده با وزن0.205 در رتبه ی دوم، عوامل عملیاتی با وزن 0.187 در رتبه ی سوم، عوامل استراتژیک با وزن 0.173 در رتبه ی چهارم و عوامل بازاریابی با وزن 0.147در رتبه ی پنجم قرار گرفتند. بنابراین در شرایط عدم قطعیت اگر قرار شد از هوش رقابتی در سازمانها استفاده گردد، بنابر نظرسنجی خبرگان امر باید این مولفه های جامع و اولویت آنها را در طراحی و استقرار هوش رقابتی، عملیاتی کرد.

  کلیدواژگان: هوش تجاری، مزیت رقابتی، هوش رقابتی
 • علی یاری صفحات 283-298

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه شهرستان زرین دشت استان فارس در دوران شیوع بیماری کرونا می باشد.روش پژوهش به صورت کیفی با رویکرد روایت پژوهی بر روی 6 خانواده از خانواده های این شهرستان و 4 دانش آموز که بخاطر افت تحصیلی پس از بیماری کرونا هدفشان ترک تحصیل بود انجام شد برای جمع آوری داده از طریق داده های کتابخانه ای و مصاحبه به صورت روایی و مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته و مشاهده به صورت میدانی استفاده شده است و بعد از انجام مصاحبه،دیدگاه مصاحبه شوندگان استخراج و صحبت های آنها تحلیل شد و در تحلیل روایت ها از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین(1990)استفاده شده است.نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس عواملی مانند: چالش های خانواده از جمله مشکلات اقتصادی و عدم سواد خواندن و نوشتن والدین و آشنا نبودن با فضای مجازی و اشتغال دانش آموزان،گروه همسالان و زمینه های فرهنگی و اجتماعی و نابسامانی های خانواده نقش بسزایی در افت یادگیری و ترک تحصیل دانش آموزان داشته است که در قالب عوامل علی، مقوله ی مرکزی،مداخله گر، زمینه ای و راهبرد ها و پیامدها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ترک تحصیل، بیماری کرونا، دانش آموز، خانواده، مدرسه، زندگی روستایی، سواد فضای مجازی، همسالان
 • محبوبه کمالی دولت آبادی، مرتضی تشکری، فاطمه صراف* صفحات 299-328

  به دنبال استقرار قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و ایجاد جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 ،تعداد موسسات حسابرسی رو به افزایش نهاد. از طرف دیگر اجرای سیاستهای خصوصی سازی در قالب قوانین برنامه های توسعه اقتصادی منجر به تغییراتی در محیط اقتصادی ایران به عنوان یکی از استفاده کنندگان خدمات حسابرسی گردید. این تغییرات تاثیر ویژهای بر بازار حسابرسی در ایران داشت، به نحوی که افزایش موسسات حسابرسی و افزایش رقابت در این بازار، گزینه های انتخاب حسابرس توسط صاحبکاران را افزایش داد و فرصتهای بیشتری برای انتخاب حسابرسی که درخور نیازهای شرکت است در اختیار آنان گذاشت. نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. حسابرسی با کیفیت بالا، اعتبار اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط شرکتها را بهبود می بخشد و به استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران فرصت می دهد با اعتماد بیشتری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. به همین دلیل کیفیت حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است لذا حسابرس مستقل شخص کلیدی در تضمین کیفیت صورتهای مالی است. با توجه به تاثیری که آشنایی حسابرس با صاحبکار بر استقلال حسابرسان دارد، این پدیده در سال های اخیر به زمینه مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفهای تبدیل شده است. مشخص گردید ذهنیت مثبت حسابرس و همزاد پنداری با صاحبکار بر کیفیت حسابرسی موثر می باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، ذهنیت مثبت، همزاد پنداری
 • هما سروری لاله، حسین قره بیگلو صفحات 329-348

  هدف از این تحقیق، ارایه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال در شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و گردشگری است. مدیریت ارتباط با مشتری نقش اساسی در بهبود عملکرد کسب و کار و افزایش رضایت مشتری در زمینه صنعت خدمات دارد و گردشگری نیز به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظردرآمدزایی شناخته شده است و با در نظر گرفتن شیوع کرونا و رواج سیستم دور کاری در اکثر کسب و کارها و استفاده از فناوری اینترنت و شبکه های فضای مجازی، بررسی تاثیر بازاربی دیجیتالی بر مدیریت ارتباط با مشتری در این صنعت بیش از پیش مطرح است . با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی می باشد. همچنین ازآنجا که این تحقیق درصدد طراحی مدل بود، اکتشافی است. از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت ها و سازمان های گردشگری خواهد داشت .جامعه آماری33 نفر از مدیران فنی آژانسهای مسافرتی شهر تبریز آشنا به مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال در تبریز بوده است . در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. .ابزار پژوهش، مصاحبه بود که تا اشباع داده ها ادامه یافت. از خبرگان تحقیق، چهار سوال با پاسخ باز پرسیده شد .روایی و پایایی مصاحبه، طبق معیار مقبولیت انجام و 5 معیار از 11 معیار مقبولیت برای ابزارهای کیفی در این تحقیق رعایت شد که شامل حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب کردن نمونه، تکرار شدن یک یافته و استفاده از بازخورد آگاهان بوده است. داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارMAXQDA با رویکرد گراندد تیوری انجام شد .نتایج نشان داد که هفت مقوله اصلی شامل بازاریابی، محیط سازمانی، زیرساخت، عملکرد، مدیریت و برنامه ریزی، کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط برای بهینه سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال دارای اهمیت می باشد.

  کلیدواژگان: سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی دیجتیال، استراتژی های بازاریابی دیجیتال، گردشگری
 • هما سروری لاله، سید سیامک موسوی صفحات 354-385
  زمینه

  نگرش به رفتار مصرف پایدار در صنعت گردشگری ایران موضوع جدیدی است که همزمان با شیوع کرونا و ترس از شیوع همه گیری آن جلب توجه کرده است و همزمان دولت بر تقویت زیرساختهای تجارت الکترونیک در کشور تاکید دارد و در میان و با گسترش شبکه های اجتماعی و افزایش میزان استفاده از آن در شرایط کرونا باعث توجه بیشتر به تبلیغات دهان به دهان مشتریان شده است.

  روش

  این تحقیق توصیفی– کاربردی از نوع علی به شیوه پیمایشی و میدانی می باشد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استباطی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان آژانس های مسافرتی شهر تبریز می باشد. از حدود 600 مشتری خواسته شد که پرسشنامه این پژوهش را تکمیل نمایند که نهایتا 192 نفر از آنها برای همکاری در تکمیل پرسشنامه ها اعالم آمادگی کردند و پرسشنامه ها در بین این تعداد که داوطلب شده بودند توزیع و جمع آوری گردید.

  یافته ها

  نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری در سطح اطمینان 99 درصد بین متغیرها وجود دارد و در نتیجه فرضیه های اول تا پنجم این پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد تایید می شوند. مقدار آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی گری ترس از شیوع بیماری کرونا برابر با 12.68 و مقدار سوبل برای بررسی نقش میانجی گری تبلیغات دهان به دهان برابر با 7.95 شد و بنابراین اثر غیرمستقیم مشاهده شده از نظر آماری در سطح 99 درصد معنادار بود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که آژانس های مسافرتی می توانند با تقویت زیرساختهای تجارت الکترونیک و در نظر گرفتن ترس مشتریان از شیوع بیماری کرونا و تبلیغات دهان به دهان مشتریان در شبکه های اجتماعی باعث بهبود رفتار مصرف پایدار در مشتریان گردند که باعث کاهش صدمات زیست محیطی در کشور می شود. البته نقش دولت و مسیوالن کالن کشور در توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک بسیار مهم است.

  کلیدواژگان: قابلیت های ادراک شده تجارت الکترونیک، رفتار مصرف پایدار، تبلیغات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی، ترس از شیوع بیماری کرونا، گردشگری
 • لطف الله فروزنده دهکردی، محمد ظهیرنیا صفحات 409-419

  توحید اولین اصل از اصول اعتقادی ماست که شامل توحید در اندیشه و عمل می باشد و هر یک از این دو شعوبی دارد که توحید افعالی یکی از اقسام توحید نظری است و از دیدگاه فلاسفه و متکلمان اسلامی به ای ن معناست که موجودات عالم در ذات و صفا ت استقلال ندارند و هر سببی ، هستی و فاعلیت خود ر ا از خد ا می گیرد. شعب توحید افعالی نظیر توحید در خالقیت ، ربوبیت ، رازقیت ، حاکمیت ، مالکیت و... است که هر کدام از این شعب با اختیار انسان مرتبط است. توحید همچنین از مباحث مهم کلامی است ، به گفته اند . البته توحید دارای مراتبی است که ملاحظه تمام مراتب آن ، توحید کامل است و » علم التوحید « طوری که به علم کلام موحد کامل نیز کسی است که به همه مراتب آن ، اعتقاد داشته باشد . چنین توحیدی است که می تواند بستر نظام سیاسی قرار گیرد; زیر ا کسانی که به توحید کامل معتقد شدند این اعتقاد ر ا در تمام جنبه های زندگی ، از جمله نظام سیاسی آن، باید بروز دهند; به ای ن معنا که نظام اداره کننده جهان ر ا نظام واحد بدانند; همچنانکه به مقتضای برهان عقلی ، کمال انسان درای ن است که از کسی اطاعت کند که بر حقیقت انسان و جهان و ارتباط متقابل انسان و جهان آگاه است (منظور از جهان ، اعم از عالم طبیعت است)و او کسی نیست جز خدا ، پس قهر ا ولایت منحصر به او خواهد شد; یعنی تنها ولی حقیقی انسان خداست .

  کلیدواژگان: توحید افعالی، توحید خالقیت، توحید ربوبیت، حکومت دینی
 • علی پیرزاد، سارا کائیدی شادگان صفحات 420-427
 • آیت الله پیامنی صفحات 428-433

  در این پژوهش سعی برآن داریم تا به بررسی بررسی مدیریت بحران در سازمان هلال احمر با رویکرد عملکرد راهبردی بپردازیم.با توجه به افزایش حوادث در محیط پیرامون و حتی در سطح بین المللی هر روز شاهد حوادثی هستیم که هیچ کدام قابل پیش بینی یا برخی حوادث ناشی از سوء مدیریتی قابل جبران نمی باشد. سازمان هلال احمر یک سازمان ناجی در مدیریت بحران در کشور تعریف شده است که شاهد عملکرد آن در سالهای اخیر شده ایم.راهبردهای اتخاذ شده در رابطه با مدیریت بحران از سوی سازمان هلال احمر در این پژوهش بررسی گردیده و به نتایج در خور توجه دست یافتیم.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، هلال احمر، عملکرد، راهبرد
 • لطف الله فروزنده دهکردی، زینب طرفه صفحات 434-450

  هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های نفوذ اجتماعی در سبک رهبری شهید قاسم سلیمانی است. تاثیر و نفوذ اجتماعی ویژگی زندگی روزمره است. تاثیر اجتماعی اشکال مختلفی دارد و میتوان آن را در فرآیندهای انطباق، اجتماعی سازی، فشار همسالان، اطاعت، رهبری، متقاعدسازی، نفوذ اقلیت و تغییرات اجتماعی مشاهده کرد. شهید قاسم سلیمانی، از اسطوره های اسلامی ایرانی و از قهرمانان ملی کشور محسوب می شود که از شایستگی ها و صلاحیتهای بی نظیر فردی، معنوی و رفتاری برخوردار است که هدایت و فرماندهی مجموعه های بزرگی را در سطوح سازمانی و اجتماعی عهده دار بود که ایشان با عملکرد کامل و صحیح در حوزه های اجتماعی، نظامی، سیاسی و فرهنگی؛ شخصیتی ممتاز و بی بدیل گشتند که برای درس آموزی افراد جامعه الگوی بسیار شایسته ای شوند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امکان نفوذ اجتماعی در مکتب شهید سلیمانی بر منابع نفوذ مبتنی است که قدرت مرجعیت اجتماعی، اعتبار، جذابیت آن را ایجاد می نماید. لازمه نفوذ اجتماعی، وجود منابع قدرتی در رهبر است که امکان نفوذ را محقق میکند. منابع قدرت سردار نه از جایگاه رسمی اش نشات میگرفت و نه از قدرت تنبیه و پاداش.

  کلیدواژگان: نفوذ اجتماعی، رهبری جهادی، شهید حاج قاسم سلیمانی
 • علی پیرزاد، زهرا زرفشان صفحات 435-441

  بطالت اجتماعی یکی از چالش های سازمانهای امروزی می باشد.که متاسفانه کمتر با آن توجه شده است.در ایت پژوهش سعی کردیم این موضوع را بررسی و حاصل نتایج آن را بیان کنیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه آماری انتخاب و برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و در نهایت به نتایج در خور توجه دست یافتیم. به منظور تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از نرم افزار 2 PLS Smart و روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است..خروجیهای توصیفی تحقیق جهت درک بهتر و تحلیل صحیح تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. برای اینکه پرسشنامه مورد استفاده از روایی مطلوبی برخوردار باشد از روایی محتوا بهره گرفتیم. در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در بخش استنباطی نیز به بررسی انواع روایی و پایایی پرسشنامه و فرضیات پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق در شکلها و جداولی به طور مختصر ارایه گردید. نتایج فرضیات نشان میدهد که در سطح اطمینان 95 %که تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید میباشند

  کلیدواژگان: بطالت اجتماعی، عملکرد، برنامه ریزی، ضعف سازمانی
 • سید محمدرضا حسینی علی آباد، نیوشا دقیقی ماسوله، سید فخرالدین طاهرزاده موسویان، مزدک فرهادی نیا، کتایون شهپیری، محسن عزیزی صفحات 451-478

  تبلیغات حرفهای شامل تبلیغات رادیویی، تلویزیونی، تبلیغات نور و صدا، تبلیغات اینترنتی، و بخشی از تبلیغات تعاملی، بیلبوردهای الکترونیک و حجمی و تبلیغاتی از این دست میباشند. به طورکلی میتوان گفت فرمهای نوین تبلیغات محیطی در پی پاسخگویی به نیازی ظهور یافته اند که در نتیجه ی از دست دادن قدرت تاثیرگذاری تبلیغات سنتی شکل گرفته است. در این نوشتار به بررسی انواع تبلیغات حرفه ای پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: تبلیغات رادیویی، تلویزیونی، تبلیغات نور و صدا، تبلیغات اینترنتی، بیلبوردهای الکترونیک
 • ربابه نادعلی نژاد صفحات 479-493