فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 96، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/06
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امید کریمی*، فاطمه حسینی، سپیده تشرفی صفحات 1-20

  داده های شمارشی برحسب زمان در خیلی از زمینه های کاربردی مشاهده می شوند. خیلی از پژوهشگران برای تحلیل این داده ها از الگوهای سری زمانی استفاده می کنند. در این مقاله، مدل های خطی سری زمانی شمارشی پواسنی و دوجمله ای منفی روی این نوع از داده ها با حضور متغیرهای توضیحی مورد مطالعه قرار می گیرند. تحلیل درست نمایی و ارزیابی مدل سری زمانی شمارشی براساس مدل های خطی تعمیم یافته ارایه و بررسی می شود و همچنین داده های تعداد معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان سمنان براساس مدل ها و روش های بیان شده مورد تحلیل قرار می گیرد. با توجه به نتایج حاصل از ملاک های انتخاب مدل، مدل سری زمانی شمارشی دوجمله ای منفی برازش مناسبی برای این داده ها است و براساس آن پیش بینی ماهانه برای سال 98 صورت گرفت.

  کلیدواژگان: مدل شکنندگی، مدل خطرهای متناسب کاکس، داده بقا، سانسور، مدت زمان بیکاری‎
 • علی اصغر موسوی* صفحات 21-54

   هدف این مطالعه، بررسی الگوی استقرار طرح های سرمایه گذاری مستقیم اتباع افغانستان در ایران است. با توجه به وقوع تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان و تاثیر آن بر کمیت سرمایه وارده، شاهد تغییراتی در ترکیب کشورهای مبدا سرمایه مستقیم خارجی در سال های تحریم هستیم که می تواند به عنوان یک الگو و راهبرد جایگزین مورد توجه قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن بررسی گردد. بر این اساس طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی اتباع کشور افغانستان که دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با استفاده از شاخص های میزان سرمایه مصوب شامل سرمایه خارجی بالقوه یک طرح مصوب و سرمایه وارده شامل سرمایه وارد شده به کشور به شکل نقد یا تجهیزات یا مواد اولیه و...، بررسی گردیده است. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق به منظور توصیف عینی و کیفی روابط موثر بر سرمایه گذاری افغان ها در استان های ایران و دلایل موثر بر آن پرداخته است. براساس یافته های این مقاله، از مجموع 606 طرح سرمایه گذاری خارجی در حدفاصل سال های 1390 تا پایان سال 1396، 146 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغان است که در 14 استان کشور به ثبت رسیده و تاکنون بیش از 55 درصد آن محقق شده است. فراوانی سکونت افغان ها در استان های کشور با تعداد طرح های کسب و کار ایجادی توسط آن ها در این استان ها همپوشانی داشته و سرمایه وارده افغان ها در مدت مزبور که بالغ بر 58 میلیون دلار بوده به صورت نقدی وارد کشور گردیده است که مغایرت مشهودی با آمار بین المللی خروج سرمایه از افغانستان دارد. همچنین طی بررسی ها مشخص شد سهولت کسب وکار استان ها و همچنین تحریم های بین المللی در طی دوره اثری بر میزان سرمایه گذاری افغان ها در ایران نداشته است.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افغانستان، سرمایه مصوب خارجی، سرمایه وارده خارجی، اتباع افغان، فیپا
 • آیلین اسماعیلی، اشکان شباک، امیرحسین قطاری*، علی فضل الهی صفحات 55-81

   تحولات و پیشرفت های روز به روز در فناوری و فراگیر شدن سیستم های اطلاعات مکانی جغرافیایی از یک سو و افزایش تقاضا برای اطلاعات مبتنی بر مکان در مورد افراد یا کسب و کارها برای برنامه ریزی های توسعه محور و شواهد مبنا از سوی دیگر، اهمیت و ارزش ترکیب داده ها و اطلاعات آماری را با اطلاعات مکانی افزایش داده است. به بیان دیگر مقوله ضروری مدرن سازی آمار رسمی، توجه هر چه بیش تر به جایگاه اطلاعات مکانی در نظام آماری کشور را اجتناب ناپذیر کرده است. در همین راستا در این مقاله تلاش می شود تا با بهره بردن از ابزارهای مناسب در امر آمایش سرزمینی، نقش اطلاعات مکانی در آمار رسمی در مورد مکان یابی استقرار صنایع استان اردبیل و تامین نیازهای برنامه ریزی در این خصوص، به صورت عملی و کاربردی بررسی شود. در این تحقیق برای مکان یابی مناطق مناسب جهت احداث صنایع از معیارهای توپوگرافی، زمین شناسی، هیدرواقلیمی و انسانی استفاده و پس از وزن دهی لایه ها بر اساس مدل ANP از قابلیت های نرم افزار GIS به منظور تلفیق و هم پوشانی نقشه ها استفاده شد. در نهایت نقشه مکان یابی صنایع تهیه گردید. همچنین امتیازدهی براساس 30 نفر کارشناسان ذیربط از طریق پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی اعمال شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مناطق مجاز برای استقرار صنایع در استان اردبیل، اکثرا شامل نقاط مرکزی استان هستند. به طور کلی نتایج این پژوهش اراضی استان را به تفکیک قابلیت برای احداث صنایع طبقه بندی کرده است.

  کلیدواژگان: آمار رسمی، مکان یابی، صنایع، GIS، مدل ANP، استان اردبیل
 • مهدی نقی خانی*، مریم زنگنه صفحات 83-119

  با توسعه فناوری های نوین، استفاده از آن در فرایندهای کسب و کار به شدت در حال گسترش است. بر همین اساس سازمان های ملی آماری (NSOs) در چند سال اخیر مطابق با توصیه های سازمان های بین المللی آماری در قالب مدرن سازی آمار رسمی اقدام به به کارگیری علوم و فناوری های نوین در تمام فرایندهای اصلی و پشتیبانی کسب و کار آماری کرده اند. یکی از علوم و فناوری های نوین، علوم و فناوری های شناختی و رفتاری است که به مطالعه ذهن و چگونگی پردازش اطلاعات محیط اطراف در ذهن می پردازد. با توجه به اینکه آمار رسمی از تعامل بین فرد (افراد) و نظام تولید آمار تولید و مصرف می شود، ضروری است چگونگی این تعامل با استفاده روش های آزمایشگاهی و میدانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این بررسی ها کمک می کند تا خطاهایی که به دلیل درک اشتباه و سوگیری های شناختی در ذهن انسان ها رخ می دهد، کاهش و کنترل یابد. تعامل بین فرد (افراد) و نظام تولید آمار شامل دو بخش تعامل پاسخ گویان - نظام تولید آمار و تعامل کاربران-نظام تولید آمار است. در بخش نخست، تعامل پاسخ گویان - نظام تولید آمار ، موضوعات طراحی و توسعه پرسشنامه، استفاده پذیری ابزارهای جمع آوری داده، روش های افزایش مشارکت پاسخ گویان (واحد بینش رفتاری) و حرفه ای سازی آمارگیران و در بخش دوم، تعامل کاربران- نظام تولید آمار، ارتقاءی سواد آماری، انتشار و دسترس پذیری داده، نیازسنجی کاربران، ارزش آمارهای تولید شده و میزان اعتماد عمومی به آن بررسی می شود. در این مقاله بر اساس مطالعات صورت گرفته در سازمان های ملی آماری سایر کشورها پیشنهاد به کارگیری علوم و فناوری های شناختی و رفتاری در مرکز آمار ایران، به منظور انجام مطالعات آزمایشگاه و میدانی در زمینه تعامل فرد-نظام تولید آمار ارایه می گردد. این پیشنهاد شامل زیر ساخت ها و محورهای کاربردی است.

  کلیدواژگان: علوم و فناوری های شناختی و رفتاری، آزمایشگاه علوم شناختی و رفتاری مرکز آمار ایران، مدرن سازی آمار رسمی، تعامل فرد (افراد)- نظام تولید آمار
 • الهه بهلولوند*، هادی عربی صفحات 121-149

   امروزه تجارت خارجی در هدایت برنامه های رشد و توسعه اقتصادی جوامع نقش کلیدی دارد و با توجه به درجه ی توسعه یافتگی کشورها، اثرات ناهمگونی بر اقتصاد دارد. لذا این تحقیق با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه و عضو گروه D8، که ایران هم در این گروه است به مطالعه تاثیر باز بودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR)، تاثیر باز بودن تجاری بر متغیرهای رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال طی سال های (2017-1994) در کشورهای D8 بررسی شده است. ویژگی اصلی روشPVAR  شوک های به هم پیوسته و همزمان در مدل است که می توان گروه بزرگی از کشورها را با ویژگی های متفاوت مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش درجه باز بودن تجاری رشد اقتصادی، تورم و نرخ رشد اشتغال را در کشورهای گروهD8  افزایش داده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر باز بودن تجاری تاثیری بر سه متغیر یاد شده ندارد. لذا به نظر می رسد کشورهای D8 با اتخاذ استراتژی منطقه گرایی در جهت فرایند جهانی شدن و خلق مزیت های نسبی جدید، می توانند برخورداری از منافع حاصل از تجارت آزاد را گسترش دهند.

  کلیدواژگان: باز بودن تجاری، رشد اقتصادی، تورم، رشد اشتغال، خود توضیح برداری (VAR)
 • کیانا ملک پور* صفحات 151-174

   مزد و حقوق بگیران بخش عمده ای از نیروی کار هر کشور را تشکیل می دهند. این گروه چنان حایز اهمیت است که از دیرباز سازمان بین المللی کار عمده نماگرهای خود از جمله شاخص های کار شایسته را به این گروه اختصاص داده است. از سوی دیگر، مزد و حقوق بگیران در ایران تابع قوانین مختلف استخدامی می باشند که یکی از آنها قانون کار است. بر اساس قانون مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی صیانت از حقوق کارگران مشمول قانون کار شده است. اگرچه عمده مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی به عنوان کارگر مشمول قانون کار شناخته می شوند، به دلیل عدم پوشش کامل آمار ثبتی موجود و اجرا نشدن طرح اختصاصی جمع آوری اطلاعات کارگاه های مشمول قانون کار، براورد صحیحی از تعداد این کارگران وجود ندارد. این امر موجب عدم محاسبه نماگرهای اختصاصی بازار کار یا محاسبه غیر دقیق (دارای بیش برآورد یا کم برآوردی) نماگرهای مذکور شده است. بدین ترتیب وضعیت روشنی از بازار کار جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار برنامه ریزان، سیاستگذاران و محققان قرار ندارد. بر این اساس، هدف از تدوین مقاله حاضر ارایه روش براورد دقیق تری از کارگران نامبرده با استفاده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار و سالنامه آماری کشور می باشد.

  کلیدواژگان: کارگر مشمول قانون کار، بیمه شده اصلی تامین اجتماعی، بیمه شده اجباری تامین اجتماعی، مزد و حقوق بگیر خصوصی.​​​​​​​
 • علیرضا زاهدیان* صفحات 175-196

  بررسی توزیع درآمدی خانوارها در استانهای کشور از دیدگاه برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله ابتدا با روش آزمون تقریب وسع، سطح درآمدی خانوارها برآورد شد و سپس نسبت خانوارهای دو دهک اول بر اساس سطح درآمدی در هریک از استانهای کشور برآورد شد. نتایج نشان داد در سال 1398، استان سیستان و بلوچستان در صدر استانهای دارای بیشترین نسبت خانوارهای کم درآمد با رقم 57٫2 درصد قرار دارد. در مقابل نسبت مذکور در استان تهران 3٫8 درصد است. در حالی که استان سیستان و بلوچستان 3 درصد از خانوارهای کشور را در خود جا داده است ولی 8٫6 درصد از خانوارهای کم درآمد متعلق به این استان هستند. در مقابل 17٫7 درصد از خانوارهای کشور در استان تهران زندگی می کنند ولی سهم این استان از خانوارهای کم درآمد فقط 3٫4 درصد بوده است.

  کلیدواژگان: سطح درآمدی خانوارها، آزمون تقریب وسع، نسبت خانوارهای کم درآمد
 • حمید دشتی مزرعه، مجتبی گنجعلی*، محمدحسن بهزادی صفحات 197-216

   امروزه استفاده از تحلیل بقا برای بررسی مدل های طول مدت در اکثر مطالعات علمی انجام می گیرد. یکی از کاربردهای مهم تحلیل بقا، بررسی مدل های طول مدت ارتکاب مجدد جرم در جرم شناسی است که تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا با توجه به ضرورت و اهمیت بالای پیش بینی ارتکاب مجدد جرم و تحلیل مدل آماری طول مدت، در این مطالعه 209 نفر از زندانیان آزاد شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در طول دو سال بعد از آزادی مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیر های کمکی عبارتند از سن، وضعیت تاهل، مهارت شغلی، سطح تحصیلی، نوع جرم، مدت حبس در آخرین بازداشتی و تعداد بازداشتی های قبلی. متغیر وابسته طول مدت ارتکاب مجدد جرم است. روش های ناپارامتری کاپلان-مایر و نیمه پارامتری مدل مخاطرات متناسب کاکس برای داده ها به کار برده شد. سه مدل کاکس برای بررسی عوامل موثر بر خطر ارتکاب مجدد جرم اعمال شد. نتایج مدل ها نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت تاهل و نوع جرم معنی دارند. به این صورت که با افزایش سن طول مدت ارتکاب مجدد جرم افزایش می یابد. افراد متاهل طول مدت ارتکاب مجدد جرم کوتاه تری دارند و زندانیان با جرایم مهم نسبت به سایرین خطر ارتکاب مجدد به جرم بیشتری دارند. در مدل سوم، اثر متقابل وضعیت تاهل و نوع جرم نیز معنی دار شد. نتایج این مطالعه می تواند به شناسایی افرادی که در کوتاه مدت خطر ارتکاب مجدد جرم دارند و زمان هایی که ممکن است در آن زمان ها اقدام به ارتکاب مجدد جرم نمایند، کمک کند. همچنین می تواند در تصمیم گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم و اولویت بندی مجرمان، موثر باشد.

  کلیدواژگان: طول مدت ارتکاب مجدد جرم، تحلیل بقا، مدل های کاکس، جرم شناسی
 • علیرضا سلطانی، مهدی مجد*، علی عسکری صفحات 217-242

  در حال حاضر نفت، مهمترین و در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز است. در ایران نیز این کالا به عنوان مهمترین منبع قدرت سیاسی و اقتصادی محسوب می شود. همچنین باید توجه داشت که دارا بودن سرمایه های تجدیدناپذیر همچون نفت الزاما به معنای امکانات رفاهی یک کشور نیست. وابستگی ملی کشورهای نفت خیز به نفت تبعات متنوعی از جمله رانتی شدن فعالیت ها برای این کشورها دربرداشته است. تکیه دولت های رانتییر بر درآمدهای سرشار نفتی؛ سبب نادیده گرفتن طبقات مختلف مردم و در نتیجه پیامدهای منفی برای اقتصاد این کشورها خواهد بود. از طرف دیگر، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اصلاح نظام مالیاتی می تواند نقش قابل توجهی در بهبود این وضعیت و گذار از دولت رانتییر داشته باشد. یکی از شاخص های مهم و مدرن برای اصلاح نظام مالیاتی، سیاست مالیات بر ارزش افزوده است. از این رو، هدف این تحقیق آن است که با استفاده از ظرفیت نظام آمارهای رسمی کشور، ابتدا به بررسی و ارزیابی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در تاثیر سیاست گذاری مالیاتی در ایران در فرایند گذار از دولت رانتییر با تاکید بر سیاست مالیات بر ارزش افزوده پرداخته و سپس استراتژی مناسب را انتخاب کنیم. در این راستا از روش ها و تجزیه و تحلیل های آماری مانند آنالیز رتبه ای فریدمن و آنالیز SWOT1 استفاده شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل100 نفر از کارشناس خبره در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و مباحث دولت رانتییر است. همچنین، روش نمونه برداری به صورت تمام شمارشی است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل ها نشان می دهند که در بین راهبردهای تحلیل محیطی، استراتژی مناسب جهت گذار از دولت رانتییر؛ راهبرد محافظه کارانه (ثبات سیاست های مالیات بر ارزش افزوده) می باشد. بنابراین، این راهبرد متضمن استفاده از نقاط فرصت ها در جهت کاهش تاثیر نقاط ضعف مانند: ایجاد وحدت رویه و شفاف سازی و رفع ابهام در اجرای سیاست های مالیات بر ارزش افزوده، افزایش اعتبارات اداره مالیات متناسب با اهداف و استراتژی های ارایه شده و ایجاد هماهنگی بین اداره مالیات و شرکت های نفتی می باشد.

  کلیدواژگان: سیاست، دولت رانتییر، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، آنالیز SWOT‎.​​​
 • بختیار جواهری*، خالد احمدزاده، زینب فیضی مقدم صفحات 243-263

  در این تحقیق بر مبنای تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی منطقه ای، واحد تحلیل منطقه ای مشخص و پایه های آماری ملی- منطقه ای، جدول داده-ستانده 25 بخشی سال 1390 استان کردستان به روش سهم مکانی محاسبه گردید. سپس بر مبنای جدول محاسبه شده اهمیت بخش های اقتصادی استان بر حسب پیوندهای پسین، پیشین و کشش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بخش زراعت و و محصولات دامی، انگیزه بیشتری برای استفاده از داده های واسطه ای سایر بخش ها و بخش کرایه و خدمات کسب و کار نقش کلیدی در یکپارچه سازی اقتصاد منطقه را دارا می باشد. لذا بهتر است به این بخش ها که بخش کلیدی استان هستند توجه کافی منظور شود.

  کلیدواژگان: استان کردستان، جدول داده-ستانده، پیوندهای پسین و پیشین، روش سهم مکانی
 • محمد تقی زاده*، غلامرضا محتشمی برزادران، محمد امینی صفحات 265-278

   مفهوم آنتروپی به طورگسترده درزمینه های دیگر، ازجمله نظریه اطلاعات و تحقیقات اقتصادی، گسترش یافته است. بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین کننده منابع مالی وفعالیت های حقیقی اقتصادی محسوب می شود که به دو بخش بازار پولی و بازار سرمایه تقسیم می گردد. در این مقاله ازدو معیار، آنتروپی تقریبی  و انحراف استاندارد برای اندازه گیری نوسانات چهارشاخص بورس اوراق بهادارتهران استفاده شده است تا بررسی شود برای اندازه گیری نوسان های شاخص های بورس می توان از معیار دیگری به جز انحراف استاندارد استفاده کرد.داده ها برای سالهای 88 تا 95 می باشد، نتایج نشان می دهد که ماکسیمم مقدار داده های این شاخص ها بین سالهای 92 تا 93 حاصل شده است که پس از مطالعه علت نوسان شاخص ها در این سالها متوجه شدیم، دلیل رشد غیرواقعی بورس در سال 92 جهش 3 برابری نرخ ارز در سال 91 و واکنش احساسی سرمایه گذارها به روی کار آمدن دولت جدید نشان داده بودند، بوده است.  نتایج این دو معیار اندازه گیری همچنین بیانگر این است که به جز انحراف استاندارد از روش دیگری همچون آنتروپی تقریبی برای اندازه گیری نوسانات شاخص های بورس می توان استفاده کرد چرا که نتایج این معیار همانند انحراف استاندارد می باشد.

  کلیدواژگان: آنتروپی، آنتروپی تقریبی، انحراف استاندارد، نوسان ها، شاخص های بورس
 • الهام فتحی* صفحات 279-322

  براورد های رسمی جمعیت را می توان با استفاده از منابع و روش های متنوعی تولید کرد. این موارد از استخراج مستقیم اطلاعات از ثبت های جمعیت که به طور مداوم به روز می شوند تا به روزرسانی وضعیت جمعیتی که قبلا در سرشماری دوره ای شمارش شده اند را شامل می شود. منابع و تکنیک های اضافی شامل استفاده از طرح های آمارگیری نمونه ای یا منابع تکمیلی آمار ثبتی برای گروه های سنی خاص است (به عنوان مثال پایگاه اطلاعاتی سوابق بیمه ای، آمار ثبت نام در مدارس، داده های مرتبط با انتخابات). در همه موارد، هدف این است که به طور منظم (سالانه) یک سری زمانی از براورد جمعیت طبقه بندی شده بر حسب سن و جنس تهیه شود. برخی از روش ها و منابع داده ترجیح داده می شوند، زیرا احتمالا براوردهای داخلی سازگاری و قابلیت اتکا بیشتری دارند. در همه موارد، داده ها و روش های مورد استفاده برای براورد جمعیت باید به طور واضح مستند شده و به راحتی در دسترس کاربران داده قرار گیرد. این فراداده ها برای تفسیر درست و ارزیابی صحت و قابلیت اطمینان براورد جمعیت و مناسب بودن آنها برای اطلاع از تدوین و اجرای سیاست ها در سطح ملی ضروری هستند. دسترسی به چنین فراداده هایی به ویژه در صورت استفاده از براورد جمعیت، برای اهداف مقایسه ای در سطح جهانی بسیار مهم هستند. این مقاله روش های معمول مراکز ملی آمار برای براورد سالانه جمعیت بر حسب سن و جنس را بررسی اجمالی می نماید. این روش ها به دسترسی دو مولفه اساسی بستگی دارد: تعداد اولیه جمعیت (جمعیت پایه) و روش هموارسازی (تسطیح) زمان. هر دو مولفه نقش تعیین کننده ای در تعیین کیفیت کلی مجموعه براوردهای جمعیت دارند. مقاله حاضر توصیه های خاصی را در مورد بهترین روش ها برای آینده نگری رسمی جمعیت فرموله می کند. با استفاده از اطلاعات و منابع مختلفی که سازمان ملل متحد برای تولید دوسالانه براورد جمعیت جهانی خود استفاده می کند، چشم انداز جمعیت جهانی را ارایه نموده و همچنین (در پیوست جدول 4) ضمن مروری بر داده های در دسترس، روش های موجود برای براوردهای رسمی جمعیت در سراسر دنیا را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آمار رسمی، براورد جمعیت، کیفیت داده، در دسترس بودن داده، فراداده
|
 • Omid Karimi*, Fatemeh Hosseini, Sepideh Tasharofi Pages 1-20

   Count data over time are observed in many application areas. Many researchers use time series patterns to analyze this data. In this paper, the poisson count time series linear models and negative binomials on this type of data with the explanatory variables are studied. The Likelihood analysis and the evaluation of count time series model based on generalized linear models are presented and investigated. Also, the data of the number of addicts referred to the addiction treatment centers in Semnan county are analyzed based on the proposed models and methods. According to the results of the model selection criteria, the negative binomial count time series model is a good fit for this data and based on it, a monthly forecast for the year 2019 was made.

  Keywords: Count time series, Poisson process, addiction cessationl data, generalized linear models
 • Ali Asghar Mousavi* Pages 21-54

  The purpose of this study is to investigate the pattern of establishment of direct investment projects of Afghan citizens in Iran. Given the occurrence of international sanctions against our country and its impact on the amount of capital imported, we are witnessing changes in the composition of countries of origin of foreign direct capital in the years of sanctions, which can be considered as an alternative model and strategy. Its strength should be checked. Based on this, the approved foreign investment plans of the citizens of Afghanistan, which are licensed by the Investment and Economic and Technical Assistance Organization of Iran, using the approved capital indicators, including potential foreign capital, an approved plan and the imported capital, including the capital imported into the country. Cash or equipment or raw materials, etc., have been reviewed. The research method was quantitative content analysis. This study aims to describe objectively and qualitatively the relationships affecting Afghan investment in the provinces of Iran and the reasons for it. According to the findings of this article, out of a total of 606 foreign investment projects between 2011 and the end of 2018, 146 projects are related to Afghan investors, which have been registered in 14 provinces and more than 55% of them have been achieved so far. The frequency of Afghans living in the provinces of the country overlaps with the number of business projects created by them in these provinces and the capital of Afghans during the period, which amounted to  58 million $, entered the country in cash, which is a clear discrepancy with international statistics on capital outflows. The study also found that the ease of doing business in the provinces, as well as international sanctions during the period, had no effect on Afghan investment in Iran.

  Keywords: Foreign direct investment, Afghanistan, approved foreign capital, imported foreign capital, foreign nationals, FIPA
 • Aylin Esmaeili, Ashkan Shabbak, Amirhossein Ghatari*, Ali Fazlollahi Pages 55-81

   The appropriate site selection for the establishment of industries pays attention to a wide range of criteria and combines economic and social benefits with the application of multi-criteria decision making in the environment of the environmental system. It also Ardabil province has a high investment capacity in industrial sectors in terms of site selection investment projects. This research is an applied type that is done by geographic information decision making method. In this research, topographic, geological, hydro-climatic and human criteria were used to locate suitable areas for the construction of industries, and after weighing the layers based on the ANP model, the capabilities of GIS software were used to integrate and overlap the maps. Finally, the site selection map of the industries was prepared. In this paper, the required data for site selection provided by questionnaire, answered by 30 experts, and satellite information. The results show that the most of permitted areas for industries, include the central part of Ardabil province. Totally, the research classify the areas of Ardabil province by their ability to construct industrial centers.

  Keywords: Official statistics, site selection, industry, GIS, Ardabil province
 • Mahdi Naghikhani*, Maryam Zanganeh Pages 83-119

   With the development of new technology; its use in business processes is expanding rapidly. Accordingly, in recent years the National Statistical Organizations (NSOs), by the recommendations of international statistical organizations in the form of modernization of official statistics, have applied new sciences and technologies in statistical business processes. One of the new sciences and technologies is cognitive and behavioral sciences and technologies.  Cognitive science is the study of the mind and how processing environmental information. Official statistics are produced and used from the interaction between the human and statistical production system and it is necessary to study this interaction by laboratory and field methods. The interaction between the human and the statistical production system consists of two parts: respondents-statistical production system interaction and users- statistical production system. In the first session, statistics production, design and development questionnaire, the usability of data collection tools, methods to increase respondents' participation (behavioral insight unit) and professionalization of statisticians, and in the second session, statistics users, promotion of statistical literacy, data dissemination and accessibility, needs users, the value of statistics produced and the level of public trust are examined. In this article, based on studies conducted in national statistical organizations of other countries, the proposal of using cognitive and behavioral sciences and technologies in the Statistical Center of Iran is presented. The lab aims to conduct laboratory and field studies of human- statistical production system interaction. This proposal includes infrastructure and application fields.

  Keywords: Cognitive, behavioral sciences, technologies, Statistical Center of Iran, modernization of official statisticsm, human-statistical production system interaction
 • Elham Bohloolvand*, Hadi Arabi Pages 121-149

   Today, foreign trade plays a key role in leading the economic growth and development programs of societies and has heterogeneous effects on the countries’ economies due to the degree of development of countries. This study focuses on developing countries and members of the D8 group and investigates the effect of trade openness on macroeconomic variables; also Iran is in this group. Therefore, the impact of trade openness on the variables such as economic growth, inflation and employment growth has been studied during 1997-2017 in D8 countries by using Vector Auto regressive (VAR) model. The main feature of the PVAR method that can be studied a large group of countries with different characteristics is the interconnected and simultaneous shocks in this model. The results of impulse response functions show that in the short run increasing of trade openness has led to increasing of out put growth, inflation and growth of employment rate. Moreover, the results show that one unit change in standard error of trade openness has no effect in the long run on three above variables. Therefore, it seems that the members of the G8 by adopting strategies such as regionalism in the process of globalization and creation of new comparative advantages, could expand the possibility of enjoying the benefits of Trade Openness.

  Keywords: trade openness, economic growth, employment growth, inflation, vector autoregressive
 • Kiana Malekpour* Pages 151-174

   Employees include a main part of labour force in each country. This group is so important since a long time ago, International Labour Organization has allocated lots of its indicators such as decent work ones to the group. On the other hand, the employees in Iran are subject to the various employment laws that one of them is the labour law. According to the labour law, the Ministry of Cooperative, Labour and Social Welfare is responsible for protecting the rights of workers subjected to the labour law. Although certain employees in private sectors are considered as workers subjected to the labour law, there is not an accurate estimation of ones, because of the incomplete cover of existing administrative records and unfulfillment  the special survey of gathering information on the establishment subjected to the labour law. It has made especial labour market indicators not to be measured or inaccurately calculated (overestimated or underestimated). Then the obvious situation of labour market of target population of the Ministry of Cooperative, Labour and Social Welfare is not available programmers, policy makers and researchers. In this way, the current article aims to present the method of more accurate estimation of the mentioned workers with Labour Force Survey and National Statistical Yearbook.

  Keywords: Worker subjected to the labour law, mainly insured person in social security organization, compulsorily insured person in social security organization, employee in a private sector
 • Alireza Zahedian* Pages 175-196

   Examining the householdschr ('39')s income distribution in the provinces of the country is one of the great importance from a planning point of view. In this article, first, the income level of households was estimated by the proxy means test method, and then the ratio of households in the first two deciles was estimated based on the income level in each of the Iranchr ('39')s provinces. The results showed that in 2019, Sistan and Baluchestan province is at the top of the provinces with the highest proportion of low-income households with 57.2 percent. In contrast, this ratio in Tehran province is 3.8 percent. Also, Sistan and Baluchestan province has 3 percent of the countrychr ('39')s households, but 8.6 percent of low-income households belong to this province. In contrast, 17.7 percent of the countrychr ('39')s households live in Tehran province, but the share of low-income households in this province has been only 3.4 percent.

  Keywords: Households's income level, proxy means test, ratio of low-income households
 • Hamid Dashti Mazraeh, Mojtaba Ganjali*, Mohammad Hasan Behzadi Pages 197-216

  Recently, in most of scientific studies, the use of survival analysis is performed for examining duration time models.  One of the important applications of survival analysis is the study of recommitment crime in criminology which has not yet been considered in Iran.  So, with attention to the necessity and importance of predicting recommitment time and the analysis of duration model, in this study 209 individuals who are released from prison are followed and examined for 2 years. Chosen explanatory variables are, age, marriage status, job skill, education, kind of crime, duration of detention and the number of previous arrests. The dependent variable is the duration time till recommitment. The nonparametric methods of Kaplan-Meier and semiparametric model of Cox’s proportional hazard are applied for analysis of the data. Three different Cox’s models are used for predicting hazard of duration time till recommitment.  The results show that age, marriage status and the kind of crime are significant on the hazard of time to recommitment. In the third model we found a significant interaction effect of the kind of crime and marriage status.

  Keywords: Recommitment duration time, survival analysis, Cox’s models, criminology
 • Alireza Soltani, Mahdi Majd*, Ali Askari Pages 217-242

  Oil is now the most important and at the same time the most political economic commodity in the world today. In Iran is also considered as the most important source of political and economic power. It should also be noted that having non-renewable capitals such as oil does not necessarily mean a country's welfare. The national dependence of the oil-rich countries on oil has had a variety of consequences, including rent-seeking activities for these countries. The rentier governments' reliance on high oil revenues will ignore the different classes of people and thus have negative consequences for their economies. On the other hand, many economists believe that reforming the tax system can play a significant role in improving this situation and the transition from rentier government. One of the most important modern indicators for reforming the tax system is VAT policy. Therefore, the purpose of this study is to first examine and evaluate the strengths, weaknesses, threats and opportunities in the impact of tax policy in Iran in the transition from rentier government with emphasis on VAT policy and then Choose the right strategy. Statistical methods and analysis such as Friedman rank analysis and Strengths, Weaknesses, Opportunitiesand Threats (SWOT) analysis were used for this purpose. The present study is of applied purpose and of descriptive-analytical method. The statistical population consists of 100 experts in the field of value added tax and the government of Rentier. Also, the sampling method is full-count. The results of the analyses show that among the environmental analysis strategies, the appropriate strategy is to transition from the rentier state to a conservative strategy (consistency of VAT policies). Therefore, this strategy involves using opportunities points to reduce the impact of weaknesses, such as: establishing procedural unity and transparency, and eliminating ambiguity in the implementation of value added tax policies, enhancing tax administration credits in line with the goals and strategies presented. And establish coordination between the tax office and the oil companies.

  Keywords: Politics, rentier government, tax, value added tax, SWOT analysis
 • Bakhtiar Javaheri*, Khaled Ahmadzadeh, Zeinab Faezimoghadam Pages 243-263

   In this research, based on the definitions and concepts of regional planning and national-regional databases, the 25-sector input-output table of 2011 of Kurdistan province was calculated using the location-quotient method. Then, based on the calculated table, the importance of the economic sectors of the province in terms of forward, backward linkages and elasticity has been analyzed. The results of this study show that the agriculture and livestock products sector has a greater incentive to use the intermediate inputs of other sectors and the rent and business services sector has a key role in integrating the regionchr('39')s economy. On this basis, it is suggested to pay enough attention to these sectors, which constitute the key sectors of the province.

  Keywords: Kurdistan province, input-output table, backward, forward linkages, location- quotient method
 • Mohammad Taghizadeh*, Gholamreza Mohtashami Borzadaran, Mohammad Amini Pages 265-278

  The concept of entropy has been widely extended to other fields, including information theory and economic research. The economic financial sector of any country is the supplier of financial resources and real economic activities, which are divided into two parts: the money market and the capital market. In this paper, two criteria, approximate entropy and standard deviation have been used to measure the fluctuations of the four indicators of the Tehran Stock Exchange to check that another criterion other than the standard deviation can be used to measure the fluctuations of the stock exchange indices. The data are for the years 88 to 95. The results show that the maximum amount of data for these indicators was obtained between the years 92 to 93. After studying the reason for the fluctuation of the indicators in these years, we realized the reason for the unrealistic growth of the stock market per year. There have been 92 triples in the exchange rate in 91 and the emotional reaction of investors to the new government. The results of these two measurement criteria also indicate that in addition to the standard deviation, another method such as approximate entropy can be used to measure the fluctuations of stock indices because the results of this criterion are the same as the standard deviation.

  Keywords: Entropy, approximate entropy, standard deviation, fluctuations, stock indexes
 • Elham Fathi* Pages 279-322

  Official population estimates can be produced using a variety of data sources and methods. These range from the direct extraction of information from continuously updated population registers to procedures for updating the status of a population enumerated previously in a periodic census. Additional sources and techniques involve the use of sample surveys or complementary sources of headcount statistics for specific age groups (e.g., immunization records, school enrollment statistics, electoral roll data). In all cases, the objective is to derive regular (typically annual) time series of the estimated size of a population classified by age and sex. Some methods and data sources are considered preferable, as they are more likely to produce internally consistent and reliable estimates. In all cases, the data and methods used to produce population estimates should be clearly documented and made readily available to data users. These metadata are essential for interpreting properly and for assessing the accuracy and reliability of population estimates and their suitability for informing policy formulation and implementation at the national level. Access to such metadata is especially important if population estimates are being used for comparative purposes at the global level. This paper offers a concise review of the methods that are commonly used by national statistical offices to produce annual time series of population estimates by age and sex. These methods depend on the availability of two essential components: an initial population count and a method of time adjustment. Both components play a crucial role in determining the overall quality of a set of population estimates. The paper formulates specific recommendations concerning best practices for the production of official population estimates. Drawing on information from various sources used by the United Nations to produce its biennial edition of global population estimates, the World Population Prospects, the paper also provides (in the appendix) an overview of data availability and current practices in the production of official population estimates around the world.

  Keywords: Official statistics, population estimates, data quality, data availability, metadata