فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معصومه طاهریان قادی*، سید محسن موسوی صفحات 3-24

  در دوران متقدم روش های مختلفی برای دریافت حدیث وجود داشته است که از آن ها به شیوه های تحمل حدیث یاد می شود. در سنت اخذ حدیث، طریق تحمل در اعتبار حدیث موثر بوده است. اگرچه اجازه، مکاتبه و وجاده به عنوان طرق تحمل حدیث، از اعتبار پایین تری نسبت به سماع و قرایت برخوردار بوده، اما این طرق در آثار حدیثی شیخ صدوق به کار گرفته شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کاربرد و اعتبار این سه طریق نزد صدوق را مورد مطالعه قرار داده تا پایبندی وی در ذکر طرق و تاثیرگذاری آن بر اعتبار روایات را نمایان سازد. نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان می دهد که اجازه در دو نوع مطلق و مقرون با سایر طرق تحمل حدیث، از درجه اعتبار متفاوتی برخوردار بوده است و تنها اعتبار اجازه مطلق محل بحث است. صدوق به دلایل عدم دسترسی به شیخ یا عدم زمان کافی برای سماع حدیث، متوسل به روش های اجازه مطلق و مکاتبه شده است. وی در اکثر موارد با لفظ اخبرنا و قیود دیگر بر طریق تحمل غیرمعمول خود، تصریح کرده است. وی قایل به عدم اعتبار وجاده بوده و تنها در نسخه اصلی توقیعات با خط معصوم (ع) وجاده را معتبر دانسته است.

  کلیدواژگان: شیخ صدوق، طرق تحمل حدیث، اجازه، مکاتبه، وجاده
 • فتحیه فتاحی زاده، زهرا صرفی، سمیه سروقد مقدم* صفحات 25-52

  امامت از ضروریات مذهب تشیع است و تبعیت از امام جز با معرفت امام محقق نمی شود. بی تردید بهترین معرفی آن است که از زبان خود امام معصوم (ع) باشد. اولین حدیث از کتاب روضه الکافی، نامه ای از امام صادق (ع) خطاب به اصحاب است. نتایج تحلیل محتوای کمی نشان می دهد در بخشی از این نامه، کلیدواژه ی «امام» دارای تکرار قابل توجهی است؛ به گونه ای که از نظر فراوانی در مقایسه با سایر کلیدواژه ها جایگاه سوم را دارا میباشد و در 88% موارد، این کلید واژه برای اشاره به ایمه معصومین (ع) به کاررفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر با تحلیل مضمون این نامه تلاش شد تا نگاه امام (ع) در موضوع امام شناسی تبیین شود. نتایج تحلیل محتوا، ضمن اینکه مشخص می کند در مقوله ی «امام شناسی» مباحث مرتبط با معرفی امام و جایگاه امامت، صفات و وظایف امام و حق امام بر مردم بیان شده است؛ نشان می دهد، حضرت در پی اثبات جایگاه امامت یا شرح کامل اوصاف امام نبوده است بلکه تبیین اعتقاد صحیح اسلامی در زمینه امام شناسی و تاکید بر نیازمندی اصحاب به امام، جهت بهره مندی ایشان از شان هدایتگری این بزرگواران، مورد توجه آن امام همام بوده است.

  کلیدواژگان: نامه ی امام صادق (ع)، اصحاب، تحلیل محتوا، امام شناسی
 • قاسم محسنی مری* صفحات 53-76

  ابن غضایری از راوی شناسان برجسته حدیثی در عصر متقدمان می باشدکه با بهره گیریی از ملاک ها و بنیان های معرفتی ویژه زمانه خویش به بازخوانی احوال روایان حدیثی پرداخته است. حوزه مطالعات رجال شناسی وی همبسته با تصویرسازی شایسته از هویت دانشی و الگوی فکری او در زمانه زیسته و نحوه دستیابی او به منابع رجالی می باشد. رهیافت نقادانه وی در این دانش در اثر رجالی تاریخی نه عینی قابل بازنمایی و سنجه می باشد. اما کمینه منابع روایی تاریخی درباره هویت فردی و اجتماعی ابن غضایری بستری برای گمانه های ناهمگون معرفتی در حوزه شخصیت تاریخی، باوری ودانشی وی در میان دانشوران پیشینی و پسینی رجالی و غیرآن شده است. در این جستار با رهیافت همزمانی ودرزمانی وتحلیلی به بازخوانی منش ابن غضایری و سلوک راوی شناسی و نظام باوری وی پرداخته و تلاش شده بنابر روایت پیشینیان همزمان وی و گفته های دانشیان رجالی پسینی هویت دانشی و چیستی اثر راوی شناسی وی مورد بازخوانش تحلیلی قرارگیرد.

  کلیدواژگان: ابن غضائری، الضعفاء، جرح وتعدیل، رجال شناسی، غلو
 • سید مهدی احمدی نیک*، امیررضا دریادل صفحات 77-106

  حدیث مزید از اصطلاحات علم درایه و به حدیثی اطلاق می شود که نسبت به حدیث هم مضمون خود زیادتی در متن یا سند داشته باشد. برخی بر آنند که زیادی در متن باید معنای جدیدی را ایجاد کند تا بر آن، حدیث مزید اطلاق شود. ولی برخی دیگر صرف وجود زیاده در متن را به طور مطلق کافی می دانند. نسبت به زیادی در سند هم برخی وجود یک یا چند راوی بیشتر و برخی دیگر فقط وجود یک راوی بیشتر را در سند شرط اطلاق مزید می دانند.نگارنده گان این مساله را به روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته اند که مانعی برای اطلاق حدیث مزید بر هرکدام از انواع فوق وجود ندارد.یافته دیگر این استکه اگر چه در کتابهای درایه، اصول و قواعد مختلفی برای مزید ذکر شده؛ اما فقیهان به اینها کمتر پایبند بوده و در عمل به مبانی اصولی، حدیثی و رجالی خود مراجعه کرده اند؛ مانند احتمال اشتباه راوی یا کاتب در بیان یا نوشتن زیاده، عدم اختلاف جوهری یک روایت با سایر روایات، بررسی وثاقت همه راویان موجود در سلسله سند، تقدیم اصل «عدم زیاده» بر اصل «عدم نقیصه»، اضبط بودن راوی.

  کلیدواژگان: حدیث مزید، زیادی در متن، معنای جدید، زیادی در سند، فقیهان
 • هانی زعفرانی* صفحات 107-128
  پژوهشگران حوزه زیارت، برای اثبات فضیلت زیارت معصومان‰ با پای پیاده به عنوان یک شیوه زیارتی که علاقه مندان بسیاری دارد، به عموماتی مانند فضیلت مطلق پیاده روی، تعظیم شعایر و... تمسک جسته اند که در جای خود لازم و ضروری است. اما ادله خاصی نیز در این موضوع و به طور خاص در رابطه با زیارت پیاده امام حسین†، امام علی†، امام رضا† و امام باقر† وجود دارد که به طور کامل جمع آوری نشده و از فقدان یک تحلیل منسجم و دلالت سنجی دقیق، رنج می برد. از این رو، این روایات، همچنان نیازمند نگاشته هایی جامع و نظام مند است تا به جمع آوری، دسته بندی و دلالت سنجی آنها بپردازد. از میان روایات فضیلت زیارت امامان‰ با پای پیاده، تعداد هفت روایت در رابطه با فضیلت زیارت امام رضا† با پای پیاده می باشد. مقاله پیش رو، این روایات را در سه دسته، ارایه نموده و به تحلیل آنها پرداخته است. بررسی روایات، این نتیجه را حاصل می کند که فضیلت زیارت امام رضا† با پای پیاده بر اساس ادله خاص روایی و با عنوان اولی در میان روایات شیعه، مطرح نمی باشد؛ در عین حال، امکان استحباب زیارت امام رضا† با پای پیاده به عنوان مصداقی از «تعظیم شعایر»، «تواضع» و... همچنان باقی است و پژوهش هایی نیز در این زمینه، ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: دلالت سنجی روایات، زیارت امام رضا (ع)، زیارت با پای پیاده، گام، پابرهنه
 • البرز محقق گرفمی*، سید علی دلبری صفحات 129-158

  محتوای اخبار ظن برانگیز با سنجه هایی چون قرآن، سنت معتبره، عقل، اجماع، مقاصد شریعت، گزاره علمی و تاریخ ارزیابی می شوند. از این میان، آگاهی از مولفه‏های تاریخی در کشف علل و عوامل صدور حدیث و نیز تطبیق محتوای آن بر رخدادهای بیرونی بسیار رهگشا خواهد بود. این نوشتار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی- اکتشافی، در پی گونه‏شناسی ملاکهای معتبری برای نقد و تحلیل احادیث است که با دانش تاریخ و تاریخ مندی پیوندی معنادار دارند. دستاورد عمومی پژوهش این است که گونه‏هایی که برگزاره های نقلی و تحلیل عقلانی استوار هستند در قامت قرینه‏ها و نشانه‏هایی برای حکم به میزان اعتبار حدیث، نقش‏آفرین خواهند بود. در این میان، دلالتهای قطع آفرین قصص قرآن، سنت قطعیه و رخدادهای قطعی استوارترین منابع تاریخی نقد حدیث هستند. برخی از موارد اطمینان بخش مرتبط با تاریخ نیز عبارتند از: قراین پیرامونی حدیث مانند آگاهی از شاخصه های اجتماعی، سیاسی و مذهبی و عادات و آداب رفتاری فضای صدور حدیث؛ شناخت منابع معتبر نقل تاریخ؛ بررسی احوال افراد و رخدادهای گزارش شده در متن و نیز تشخبص امور عام البلوی. تحلیل عقلانی و روش مند گزارش‏ها با واکاوی در قرینه‏های پیرامونی نیز در فرآیند نقد تاریخی حدیث بسیار سودمند خواهد بود.

  کلیدواژگان: حدیث، تاریخ، قرائن متنی، قرائن پیرامونی، تحلیل عقلانی
 • علی نصرتی، سید ابوالقاسم حسینی زیدی*، محمدحسن قاسمی صفحات 159-180
  تعارض و اختلاف احادیث به معنای ناسازگاری در مفاد و مدلول دو یا چند حدیث است. بحث رفع تعارض و اختلاف احادیث به جز موارد اندک به فهم و منظورشناسی حدیث مربوط می شود نه به نقد و پاک سازی و تشخیص حدیث معتبر از نامعتبر. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی روش های رفع تعارض اخبار در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: شیخ اعظم، برای رفع تعارض اخبار از سه روش جمع، ترجیح و تخییر با حفظ ترتیب یاد شده استفاده می کند بدین صورت که جمع عرفی را بر اجرای قواعد ترجیح مقدم می دارد و اگر جمع و سازگارسازی عرفی امکان نداشته باشد برای ترجیح یکی از دو خبر متعارض بر دیگری به سراغ مرجحات می رود و چنانچه ترجیحی در میان نباشد، نوبت به تخییر می رسد و یکی از دو خبر متعارض را برمی گزیند. حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید، حکومت و ورود، حمل صیغه امر بر استحباب، حمل صیغه نهی بر کراهت، حمل بر زمان خاص و حمل بر تقیه از شایع ترین روش های جمع بین روایات متعارض در نگاه شیخ انصاری می باشد
  کلیدواژگان: رفع تعارض، روش جمع، ترجیح، تخییر، شیخ انصاری
|
 • taherian ghadi madumeh *, s. mohsen musavi Pages 3-24

  There have been various methods of receiving ḥadīth in the earlier period, which are called methods of tolerating (learning with difficulty, Arabic: تحمل الحدیث) ḥadīth. The method of tolerating (learning with difficulty) through the validity of the ḥadīth has been effective in the tradition of obtaining ḥadīth. Although permission, correspondence and finding (Arabic: وجاده) as ways of tolerating ḥadīth have a lower validity than listening and reciting, but these methods have been used in the ḥadīth works of Shaykh al-Ṣadūq. This research has studied the application and validity of these three methods using descriptive-analytical method before Saduq to show his adherence in mentioning the methods and its effect on the validity of narrations. The results of this study show that permission in two absolute and conjugated (connected) types with other methods of tolerating the ḥadīth has a different degree of validity and only the validity of absolute permission is the subject of discussion. Al-Ṣadūq has resorted to the methods of absolute permission and correspondence due to lack of access to al-Shaykh or lack of time to listen to the ḥadīth. He has stipulated (clarified) through his unusual tolerating method with the word [we were informed, Arabic: اخبرنا, Romanized: ukhbirnā] and other statements in most cases. He believed in the invalidity (the lack of credibility) of finding (Arabic: وجاده) and has considered the finding valid only in the original version of the scripts (Arabic: التوقیع, Romanized: al-tawqī‘āt) with the Infallible's (al-Maʿṣūm) handwriting.

  Keywords: Shaykh al-Ṣadūq, Methods of ḥadīth tolerating, Permission, Correspondence, Finding (Arabic: وجاده)
 • Fathiyeh Fattahizadeh, Zahra Sarfi, Somayeh Sarvghad Moghaddam * Pages 25-52

  Imamate is one of the necessities of the Shiite religion and following the Imam can only be achieved with the knowledge of the Imam. Undoubtedly, the best introducing is the one which is done in the language of Imam Masoom (AS). In the Shiite hadith heritage, a letter attributed to Imam Sadiq (AS) addressed to the companions in all ages has been reported. In the present study, this letter has been dealt with by content analysis method. The results of quantitative analysis show that in a part of the letter, the keyword "Imam" has a significant repetition, which in most cases has been used to refer to the Imams (AS). Therefore, in the present study, by analyzing the content of the letter attributed to Imam Sadiq (AS) to the companions, an attempt was made to explain the view of Imam (AS) on the subject of Imamology. The results of qualitative analysis also indicate in the category of "Imamology", the issues related to the introduction of the Imam and the position of the Imamate, the attributes and duties of the Imam and the right of the Imam over the people have been expressed in a functionalist way, that means, according to the circumstances of the audience, the Imam had not been seek to prove the position of the Imamate or a complete description of the characteristics of the Imam, but put emphasis on, need of the companions, to the Imam, for benefit from the guidance of these nobles.

  Keywords: Imam Sadiq(AS)’s letter, Companions, Content Analysis, Imamology
 • Qasim Mohseni Mary * Pages 53-76

  Ibn Ghadāʿirī (Arabic: إبن غضائری) is one of the prominent ḥadīth narrators in the earlier age who has reread the ḥadīth narrator's status using the knowledge of ḥadīth and biographical evaluation (Arabic: الرجال, Romanized: al-rijāl) specific to his time. His field of biographical evaluation studies is a representation of his scientific personality, intellectual model and method of accessing Rijāl sources. His critical approach to this knowledge can be represented and judged by his historical Rijāl (not objective). However, the lack of historical narrative sources about Ibn Ghadāʿirī's personal and social identity has become a position for different epistemological speculations in the field of his historical personality, beliefs and knowledge among the earlier and later (posterior) scholars of Rijāl and other scholars. It was attempted in this article to reread analytically, Ibn Ghadāʿirī's scientific and religious character by using the narrations of the contemporary Rijālian scholars of Ibn Ghadāʿirī and the narratorologists after him

  Keywords: Ibn Ghadāʿirī, weaknesses, injury, modification, rhetoric, exaggeration
 • Seyydmahdi Ahmadinik *, Amir Reza Daryadel Pages 77-106

  An additional hadith is one of the terms of the science of knowledge and refers to a hadith that has more in the text or document than its hadith. Some believe that a lot in the text should create a new meaning in order to be referred to as a hadith. But others consider the mere presence of too much in the text to be absolutely sufficient. Compared to many in the document, some consider the existence of one or more narrators more and others consider the existence of only one more narrator in the document as a condition for further application.The authors have studied this issue in a descriptive-analytical method based on library study and have come to the conclusion that there is no obstacle to applying more hadith to any of the above types.Another finding is that although different principles and rules are mentioned for more; But the jurists are less committed to these and in practice have referred to their principles, hadith and rijali; Such as the possibility of the narrator or scribe making a mistake in expressing or writing too much, the lack of substantive differences between a narration and other narrations, checking the authenticity of all narrators in the chain of transmission,

  Keywords: More hadith, a lot in the text, a new meaning, a lot in the document, jurists
 • Hani Zafarani * Pages 107-128
  Researchers in the field of pilgrimage, in order to prove the virtue of pilgrimage of the Infallibles (PBUH) on foot, as a method of pilgrimage that has many enthusiasts, have relied on generalities such as the absolute virtue of walking, bowing rituals, etc which are necessary in their place. However, there are special evidences in this regard and specifically in relation to the pilgrimage of Imam Hussein (AS), Imam Ali (AS), Imam Reza (AS) and Imam Baqir (AS) which have not been fully collected and It suffers from a lack of coherent analysis and accurate signification. Therefore, these narrations still need comprehensive and systematic writings to collect, categorize and imply their significance. Among the narrations on the virtue of pilgrimage of Imams (AS) on foot, there are seven narrations related to the virtue of pilgrimage of Imam Reza (AS) on foot. The present article presents these narrations in three categories and analyzes them. Finally, the shortcomings of chain of tradition in some narrations and the shortcomings of implication in others have prevented them from accepting their implication on the virtue of the pilgrimage of Imam Reza (as) on foot.
  Keywords: implicology of hadiths, Pilgrimage of Imam Reza (AS), Pilgrimage on-foot, Step, Barefoot
 • Alborz Mohaghegh Garfami *, Sayyed Ali Delbari Pages 129-158

  The content of suspicious news is evaluated by criteria such as the Qur'an, authentic tradition, reason, consensus, the purposes of Sharia, scientific proposition, and history. Among these, knowledge of the historical components in discovering the causes and factors of the issuance of the hadith and also applying its content to external events will be very instructive. This article seeks a typology of valid criteria for critique and analysis of hadiths that are significantly linked to the knowledge of history and historicity. These genres, which are based on narrations and rational analysis, will play a role in the formation of parallels and signs to judge the validity of the hadith. The benefit of the criterion of history in the process of critique of hadith is obtained by recognizing the reliable sources of quoting history, examining the condition of individuals and events reported in the text, and being aware of the social, political and religious characteristics of the hadith publishing space. Rational and methodical analysis of reports with analysis of peripheral analogies will also be very useful in the process of historical critique of hadith.

  Keywords: Hadith, History, textual contexts, contextual contexts, rational analysis
 • Seyed Abolghasem Hosseini Zaidi *, M Gh Pages 159-180
  Conflict and difference of hadiths means inconsistency in content and reasoning of two or more hadiths. The issue of resolving the conflict and difference of hadiths, except in a few cases, is related to the understanding and knowing the purpose of the hadith, not to the critique, purification, and distinction of the valid hadith from the invalid one. The present research has investigated the methods of resolving the news conflict in viewpoint of Sheikh Ansari in a descriptive-analytical method and has concluded that: The Grand Sheikh uses the three methods of addition, preference, and selection - maintaining the mentioned order - in order to resolve the news conflict - in such a way that the customary addition takes precedence over implementation of preference rules, and if customary adaptation and addition is not possible, he refers to the preferences in order to prefer one of the two conflicting news over another and if there is no preference, it is time to select and he selects one of the two conflicting news. Accepting the generality over specific, absolute over constrained, government and entry, accepting the command over recommended one, prohibition to forbid, specific time and taqiyyah (hide and on-time action) are the most common methods of addition between conflicting narrations in the viewpoing of Sheikh Ansari.
  Keywords: conflict resolution, addition method, preference, selection, Sheikh Ansari