فهرست مطالب

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
سال نهم شماره 2 (پیاپی 19، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/13
 • تعداد عناوین: 17
|
 • ودود محمدی، مهدی معمری*، اردوان قربانی، میکائیل بدرزاده، فرید دادجو صفحات 1-17

  تولید اولیه سطح زمین یکی از مشخصات کلیدی اکوسیستم های مرتعی بوده و اهمیت بالایی در چرخه مواد و انرژی در این اکوسیستم ها دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی (گندمیان، پهن برگان علفی، بوته ای ها) و تولید اولیه سطح زمین کل و سپس مدل سازی پیش بینی تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی و تولید اولیه سطح زمین کل با استفاده از عوامل اقلیمی (بارندگی و دما)، در مراتع کوهستانی سیاه پوش و گنج گاه شهرستان کوثر، استان اردبیل بود. برای انجام تحقیق، هفت مکان نمونه برداری در ارتفاعات مختلف انتخاب شد و در هر مکان تعداد سه ترانسکت صد متری در نظر گرفته شد. سپس در امتداد هر ترانسکت، 10 پلات یک متر مربعی با در نظر گرفتن سیمای پوشش گیاهی مناطق معرف، به منظور ارزیابی تولید اولیه سطح زمین مستقر گردید. بررسی اثر طبقات اقلیمی بارندگی و دما بر تولید اولیه سطح زمین با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. با استفاده از رگرسیون خطی نیز اقدام به مدل سازی شد که مدل ها در نرم افزار ArcMap10.0 به صورت نقشه شبیه سازی شدند. نتایج نشان داد بین عوامل دما و بارندگی با تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی و کل رابطه معنی دار وجود دارد (05/0>p). صحت نقشه های شبیه سازی شده (RMSE) نیز برای تولید اولیه سطح زمین گندمیان، پهن برگان علفی، بوته ای ها و کل به ترتیب برابر با 07/0، 08/0، 14/0 و 06/0 به دست آمد. از نتایج این تحقیق می توان برای مدیریت اکوسیستم های مرتعی در راستای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای تولید گیاهان مرتعی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: شبیه سازی، طبقات دما و بارندگی، فرم های رویشی، گیاهان مرتعی
 • مسعود یوسفی، یحیی اسماعیل پور*، حامد جنیدی جعفری، حنانه محمدی کنگرانی، سعید صالحی صفحات 19-23

  رشد روزافزون جمعیت انسان و تعداد دام و چرای بی رویه موجب سیر صعودی روند تخریب مراتع در چند دهه اخیر شده است. شناسایی عوامل تخریب و پایداری مراتع از نخستین گام های لازم در اصلاح بهره برداری از این منابع و احیاء آنها است. از این رو این مطالعه بنا به ضرورت و با هدف تحلیل و ارزیابی تخریب پوشش گیاهی مراتع قشلاقی استان فارس انجام شد. گزینه های موثر با مرور منابع تحقیق تعیین و در چهار شاخص شامل: هیدرولوژی (H) ، تولید گیاهی (P) ، خاک (S)، انسان (A) دسته بندی شدند. سپس گروه مرجع از 45 خبره آشنا با زمینه پژوهش شامل کلیه کارشناسان و بهره برداران محلی در دسترس و تعدادی از پژوهشگران که به روش گلوله برفی تعیین شدند، تشکیل شد. پرسشنامه ها متناسب با دو روش ارزیابی بولین و دلفی فازی به صورت جداگانه طراحی و توسط گروه مرجع امتیازدهی شد. میانگین امتیازات شاخص ها و گزینه ها به روش مقایسه زوجی رتبه بندی و تحلیل شد. پایایی با آزمون آلفای کرونباخ (88/0) بررسی شد و وجود تناسب بین اجزای تشکیل دهنده پرسش نامه را تایید نمود. با توجه به اینکه در این تحقیق گزینه ها و شاخص ها به دو روش بولین و فازی مورد ارزیابی قرار گرفتند همگرایی نتایج دو روش فوق روایی پرسش نامه را تایید می کند. ارزیابی شاخص های پایداری به روش فازی نشان داد شاخص های انسان و خاک به ترتیب با وزن 48/0 و 33/0 از بیشترین وزن نسبی برخوردار هستند و شاخص های تولید گیاهی و اقلیم و هیدرولوژی به ترتیب با وزن نسبی 134/0 و 056/0 از درجه اهمیت کمتری برخوردار بوده و در رتبه بعدی قرار دارند. وزن و اهمیت محاسباتی شاخص ها در روش بولین اختلاف بسیار کمتری داشته و در مجموع می توان گفت در مقایسه روش های بولین و فازی از نظر امکانی که در اختیار ارزیابان جهت اولویت بندی شاخص ها و گزینه ها می گذارند روش فازی کارایی بیشتری داشته و با طیف متنوع پاسخ های ممکن کمک می کند تا نتایج گویاتر و واضح تری جهت ارزیابی پایداری حاصل شود.

  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، تخریب، توسعه، زیست بوم، مراتع میانبند
 • ساجده رضایی پور*، حسن پوربابایی، علی صالحی صفحات 35-46

  به منظور بررسی اثر حفاظت بر پوشش گیاهی و تنوع زیستی در ذخیره گاه دکتر درستکار در گیسوم تالش و پارک جنگلی گیسوم تعداد 60 قطعه نمونه به روش نمونه برداری سیستماتیک با شروع نقطه تصادفی با ابعاد شبکه 150×200 متری در هر منطقه برداشت شد. برای برداشت در لایه درختی از قطعات نمونه مربعی شکل 400 مترمربع و برای لایه علفی از کوادرات 100 مترمربعی (10*10) که با روش حداقل سطح تعیین و استفاده شد. در تمامی قطعات نمونه (400 مترمربع) قطر تمام درختان از 5 سانتی متر به بالا اندازه گیری شد و نوع گونه ها شناسایی شد. همچنین نوع درختچه ها و نهال های با قطر کمتر از 5 سانتی متر در داخل قطعات نمونه (100 مترمربع) شناسایی و شمارش شد. مقادیر تنوع، یکنواختی و غنای گونه های گیاهی به دست آمدند و مقدار اهمیت نسبی (Species Important Value) برای لایه های درختی، درختچه ای و علفی محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان تنوع، غنا و یکنواختی در منطقه حفاظت شده در لایه های علفی و درختی از منطقه حفاظت نشده بیشتر است. بالاترین مقدار SIV برای گونه های ممرز و توسکای قشلاقی در لایه درختی و کمترین آن برای گونه های اوجا و کاج تدا به دست آمد. بیشترین مقدار SIV برای گونه علفی مربوط به خانواده Asteraceae  بود.

  کلیدواژگان: اهمیت نسبی (SIV)، پوشش گیاهی، غنا، نمونه برداری
 • ابوالفضل شریفیان بهرمان*، عادل سپهری، حسین بارانی صفحات 47-62

  پروژه های اصلاح و احیاء مراتع شور و قلیایی از طریق کشت گونه کام تیغ (Lycium depressum Stock.) در شمال استان گلستان در ایران طی سالیان اخیر با موفقیت همراه نبوده است که یکی از دلایل آن می تواند عدم آگاهی از روابط خاک و گیاه باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در زیستگاه و خارج زیستگاه گونه کام تیغ در مراتع شهرستان آق قلا بود. نمونه های خاک از عمق 0 تا 30 سانتی متر از پای گیاه، بین پایه های گیاه درون زیستگاه و نیز خارج زیستگاه در ده تکرار برداشت شد. ویژگی های بافت خاک، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، میانگین قطر خاکدانه، ماده آلی، نیتروژن، کلسیم، منیزیم، آهک، رطوبت اشباع، اسیدیته و هدایت الکتریکی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه با بهره گیری از بسته های آماری در نرم افزار Rstudio صورت گرفت. نتایج نشان داد میزان درصد شن و رس، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، میانگین وزن قطر خاکدانه و هدایت الکتریکی خاک به طور معنی داری بین درون و بیرون زیستگاه متفاوت بود (p<0.05). از سوی دیگر، در مقادیر ماده آلی، نیتروژن و رطوبت اشباع بین تیمار بین پایه ها و خارج زیستگاه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). با این حال، بین پای گونه با دو تیمار بین پایه ها و خارج زیستگاه تفاوت معنی داری وجود داشت. در نتیجه گیری کلی می توان گفت خرد زیستگاه گونه کام تیغ از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاصی برخوردار است که حضور، رویش و تکثیر آن را ممکن می سازد. بنابراین پیشنهاد می شود در کشت گونه کام تیغ، مکان یابی صحیح با توجه به خصوصیات خاک بویژه خصوصیات فیزیکی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آق قلا، اصلاح مرتع، اکولوژی مرتع، خصوصیات خاک، دیوخار
 • ژیلا قربانی*، کیومرث سفیدی، فرشاد کیوان بهجو، زینب جعفریان، مهشید سوری صفحات 63-78

  یکی از مهمترین  مباحث در مدیریت منابع طبیعی، حفظ تنوع گونه ای گیاهی و تشخیص اثر ات متعدد شیوه های بهره برداری بر آن است. این تحقیق با هدف بررسی اهمیت فاصله از کانون های بحران (روستا) در ارزیابی تخریب مراتع با تاکید بر ترکیب و تنوع گونه ای پوشش گیاهی در مراتع جنوب شرقی سبلان انجام گرفت. نمونه برداری از پوشش گیاهی در هر سه روستای آلوارس، آلداشین و اسب مرز به ترتیب با شدت چرای کم، متوسط و زیاد با استفاده از پلات های یک مترمربعی در امتداد ترانسکت 600 متری برای هر روستا انجام شد. پس از مشخص کردن ترکیب گونه ای، شاخص های تنوع گونه ای و یکنواختی با استفاده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها استخراج شد. سپس توسعه و ارزیابی مدل های رگرسیونی و استنتاج فازی- عصبی (انفیس) به منظور پیش بینی تنوع گونه ای و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر انجام شد. برای ارزیابی مدل های رگرسیونی و انفیس از ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب همبستگی (R2) استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش شدت چرا، تنوع گونه ای کاهش یافته و بیشترین مقدار تنوع گونه ای مربوط به فاصله دوم (400 متر) است و کمترین مقدار آن در فاصله اول (200 متر) و نزدیک کانون بحران واقع شده است. به علاوه نتایج پیش بینی نشان داد که مدل انفیس با دقت بالاتر (91/0=R2) و خطای کمتر (601/0=RMSE) نسبت به مدل رگرسیونی (83/0=R2) که خطای بیشتری نیز داشت (230/1=RMSE)، تنوع گونه ای را پیش بینی نمود. در نتیجه به کمک انفیس می توان به پیش بینی دقیق پارامترهای مرتبط با مراتع پرداخت.

  کلیدواژگان: تخریب مراتع، تنوع گونه ای، ضریب تبیین، مدل انفیس
 • مجتبی فروزان نیا، عاطفه چمنی* صفحات 79-94

  جنگل زایی یکی از راه های موثر برای جبران از دست روی اکوسیستم های مانگرو در جهان بشمار می آید و نیازمند توجه جزیی نگر به تمام شرایط هیدرولوژیکی و فیزیکو-شیمیایی موثر در رشد آن ها است. در این مطالعه، از مدل مطلوبیت زیستگاه مکسنت استفاده شد تا زیستگاه های مطلوب حرا در منطقه حفاظت شده حرا رود گز شناسایی شود. نواحی با استقرار موفق نهال های درختان حرا به عنوان داده های حضور با انجام پیمایش های میدانی تهیه گردید و 10 لایه ی پیش بینی کننده در دو کلاس پارامترهای ساختاری و مرفولوژیکی و فیزیکی- شیمیایی رسوب برداشت شدند. سطح زیر منحنی ROC در مدل مکسنت برابر 963/0 بدست آمد که نشان از توان بالای مدل در شناسایی زیستگاه های مطلوب حرا است. بر اساس نتایج حاصل از جک نایف، پارامتر فاصله تا جوامع مانگرو، فاصله از کانال های آب و ارتفاع به ترتیب به عنوان مهمترین پارامتر های اثرگذار شناسایی شدند. نواحی با بیشترین مطلوبیت برای حرا (255 هکتار- 1/3 درصد از کل وسعت خور) در میانه های منطقه و به طور خاص در امتداد کانال های اصلی خور به سمت مناطق بالادست پراکنده شده اند. عواملی مانند قطع فرآیند رسوبگذاری در ساحل، افزایش قدرت فرسایش آب دریا به همراه پیشروی سطح آن به سمت خشکی باعث شده تا زیستگاه های مطلوب درختان حرا در نواحی بالادست خور و دور از نواحی گسترش تاریخی آن ها شناسایی شود.

  کلیدواژگان: مدلسازی مطلوبیت زیستگاه، مانگرو، حرا رود گز
 • سجاد قنبری*، آرزو صیدی، غلامحسین مرادی صفحات 95-113

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ویژگی های کمی و کیفی گونه های درختی غالب و وضعیت زادآوری آنها در جنگل های ارسباران است. ارزیابی گونه های درختی در روی خط نمونه ها و زادآوری در قطعه نمونه های 100 مترمربعی انجام شد. در خط نمونه ها، اطلاعات نوع گونه ها، قطر برابر سینه گونه ها، ارتفاع، کیفیت نهال ها و وجود درختان کت زده برداشت و ثبت شد. سپس در هر یک از سامان های عرفی مقادیر تنوع گونه ای با استفاده از شاخص های تنوع گونه ای شانون واینر و معکوس سیمپسون محاسبه شد. نتایج نشان داد که تعداد درختان در هکتار در سامان های عرفی هوش، دینه ور و آقامیرلو به ترتیب 498، 388 و 260 درخت در هکتار و سطح مقطع درختان به ترتیب 77/10، 78/7 و 76/5 متر مربع در هکتار است. نتایج زادآوری ها نشان داد که در کل سامان های عرفی مورد مطالعه تراکم گونه های ممرز، بلوط و افرا به ترتیب 828، 506 و 360 نهال در هکتار است. حجم ضایعات گونه های ممرز، بلوط و افرا در سامان عرفی هوش به ترتیب 56/2، 28/1 و 19/0 مترمکعب در هکتار، در سامان عرفی دینه ور به ترتیب 82/2، 64/2 و 63/2 مترمکعب در هکتار و در سامان عرفی آقامیرلو به ترتیب 33/3، 63/4 و 04/2 مترمکعب در هکتار است. نتایج نشان داد که زادآوری ها از نظر شادابی در دو طبقه متوسط و خوب قرار دارند که به طور متوسط حدود 5/27 درصد نهال ها از کیفیت خوب و 4/72 درصد نهال ها از کیفیت متوسط برخوردار بودند. درصد تاج پوشش در همه سامان های عرفی بین 50 تا 90 درصد بوده بنابراین تاج پوشش این مناطق نیمه بسته است. نتایج نشان داد که در سامان های عرفی آقامیرلو و هوش، تنوع گونه ای شانون واینر و شاخص معکوس سیمپسون به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر را داشتند. دخالت های کنترل نشده و برداشت های بی رویه از توده های جنگلی ارسباران تغییرات کمی و کیفی معنی داری را در این جنگل ها به وجود آورده است و وابستگی جوامع محلی به توده های جنگلی در روی تنوع زیستی اثر گذاشته است.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، جنگل های ارسباران، زادآوری، بلوط، شادابی
 • اعظم ابوالحسنی زرجوع، غلامرضا زهتابیان، حسن خسروی*، امید رحمتی، اسماعیل حیدری علمدارلو صفحات 115-135

  در این مطالعه، به بررسی رابطه NPP و پارامترهای دما، انحراف معیار دما، بارش و انحراف معیار بارش در دشت قزوین پرداخته شد. بدین منظور، NPP سالانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای  MODIS برای سال های 2020- 2001 بدست آمد و با استفاده از داده های هواشناسی، میانگین دمای سالانه، مجموع بارش سالانه و انحراف معیار این دو پارامتر برای هر سال محاسبه شد. سپس با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی در نرم افزار TerrSet، ارتباط پارامترها با NPP تعیین شد. نتایج نشان داد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر NPP در دشت قزوین، مربوط به پارامتر دما و انحراف معیار آن، زمانی که به طور همزمان به معادله وارد می شوند، می باشد که در 8/48 درصد از مساحت منطقه اثرگذار بود. کمترین متغیر تاثیرگذار نیز مربوط به ورود همزمان پارامتر بارش و انحراف معیار آن به معادله است که تنها در 4/0 درصد از منطقه اثرگذار بود و به دلیل فصلی بودن بارش می توان نتیجه گرفت که انحراف معیار آن بر NPP چندان موثر نمی باشد. در بین کاربری های واقع در منطقه، حساسیت  NPP در اراضی کشاورزی نسبت به دما، بارش و انحراف معیار آن ها بیش از سایر کاربری ها بود. مطابق با نتایج تحقیق می توان بیان کرد که پارامتر بارش به تنهایی عامل کنترل کننده  NPP در دشت قزوین که از جمله اکوسیستم های خشک و نیمه خشک محسوب می شود، می باشد و پارامتر دما زمانی که با انحراف معیار آن به طور همزمان به معادله وارد می شود، مهمترین عامل کنترل کننده NPP در این دشت به شمار می رود.

  کلیدواژگان: اقلیم، تولید خالص اولیه، سنجش از دور، دشت قزوین، TerrSet
 • سمانه نظری، زینب جعفریان*، سید جلیل علوی، علی اصغر نقی پور برج صفحات 137-155

  تغییر اقلیم نقش مهمی در پراکنش گونه های گیاهی دارد. مدل های آماری پراکنش گونه ای (SDMs)، به طور گسترده ای برای پیش بینی تغییرات توزیع گونه ها تحت سناریو های تغییر اقلیم استفاده می شوند. در مطالعه حاضر پراکنش گونه Alopecurus textilis در شرایط حال حاضر و آینده (2050) تحت اثر اقلیم و دو سناریوی RCP 4.5 و RCP 8.5 با سری داده مدل های گردش عمومی BCC-CSM1-1،CCSM4 و MRI-CGCM3 و با استفاده از پنج مدل پراکنش گونه ای شامل مدل خطی تعمیم یافته، مدل جمعی تعمیم یافته، تحلیل طبقه بندی درختی، مدل رگرسیون تقویت شده و روش جنگل تصادفی در استان مازندران بررسی شد. به این منظور، تعداد 92 داده حضور گونه با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) ثبت شد و همراه با لایه های عوامل محیطی شامل شش متغیر زیست اقلیمی و دو متغیر فیزیوگرافی در مدل سازی مورد استفاده قرار گرفتند. از بین متغیر های محیطی به ترتیب میانگین دمای خشک ترین فصل سال، تغییرات فصلی بارندگی، مجموع بارندگی گرم ترین فصل سال و مجموع بارندگی سرد ترین فصل سال بیشترین تاثیر را در مطلوبیت رویشگاه این گونه داشتند. ارزیابی مدل سازی نشان داد که مدل جنگل تصادفی و رگرسیون تقویت شده نسبت به سایر مدل ها پیش بینی قابل اعتماد تری برای تعیین رویشگاه اقلیمی داشتند. تغییر مقدار رویشگاه های مناسب برای این گونه، بر مبنای شرایط حال حاضر نشان داد که تحت سناریوهای انتشار RCP 4.5 و RCP 8.5 به ترتیب حدود 25/22 و 22/36 درصد، از مساحت اراضی دارای تناسب اقلیمی برای گونه، تا سال 2050 کاسته می شود. نتایج پژوهش حاضر می تواند ابزاری کارآمد برای حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت اکوسیستم و برنامه ریزی برای استقرار مجدد گونه تحت سناریوهای تغییر اقلیم آینده باشد.

  کلیدواژگان: سناریوهای تغییر اقلیم، مطلوبیت رویشگاه، مدل های پراکنش گونه ای، ارزیابی مدل
 • علیرضا قهرمانی، جعفر محمدی، سید امیر موسوی، مرضیه قنبری جهرمی* صفحات 157-179

  گیاه کور (Capparis spinosa)، یکی از گیاهان مهم و نادری است که شرایط سخت را تحمل می‏کند. کور می‏تواند برای احیای خاک‏های شور و آهکی و آیش مورد استفاده قرار گیرد. گیاه بالغ، سیستم ریشه‏ای گسترده‏ای را تولید می‏کند که به عمق خاک نفوذ می‏نماید. همچنین کانوپی رویشی کور سطح خاک را می‏پوشاند و به علت این دو ویژگی گیاه در کنترل فرسایش خاک و حفظ رطوبت خاک موثر است. با هدف حفظ این گیاه با ارزش غذایی، دارویی، صنعتی و پوششی، شش ناحیه در منطقه شیت طارم (با مساحتی بالغ بر 350 هکتار) به صورت تصادفی انتخاب شد. 18 صفت فنوتیپی و 4 صفت فیتوشیمیایی مربوط به کور اندازه‏گیری و آنالیز گردید. آنالیزها حاکی از وجود تفاوت معنی‏دار (در سطح 1 درصد) در تمام صفات مورد مطالعه به غیر از عرض برگ، طول دمبرگ، طول دم میوه و طول خار که در سطح 5 درصد معنی‏دار بود. در بین صفات مورفولوژیکی با روش آنالیز خوشه‏ای، چهار خوشه با روش پیوستگی بین گروهی در استفاده از روش مربع فاصله اقلیدس بدست آمد. نتایج مولفه ‏های اصلی نشان داد که صفاتی مانند اندازه گل و میوه و اجزا آن-ها، تعداد شاخساره‏های اصلی و فرعی و اندازه برگ از صفات اصلی متمایز کننده منطقه بود. بیشترین میزان فنول کل و فعالیت آنتی‏اکسیدانی مربوط به منطقه 6 و پس از آن منطقه 2 بود. در بررسی تجزیه کلاستر صفات فیتوشیمیایی، در برش از فاصله 5 واحد اقلیدسی مکان‏های رویش گیاه کور به سه دسته جداگانه تقسیم شدند. نتایج نشاندهنده وجود تنوع مورفولوژیکی بین 6 جمعیت کور بود که برای ارایه نقطه نظرات جامع‏تر لازم است آنالیزها با اکوتیپ‏های بیشتر و نشانگرهای مولکولی تکمیل شوند.

  کلیدواژگان: کور، اسانس، طول برگ، طارم، فنول کل
 • مژگان سادات عظیمی*، مهرناز حقدادی صفحات 181-196

  یکی از محوری ترین اصول مدیریت مرتع تعیین زمان مناسب چرای دام از گونه های گیاهی در مراتع است. این تعیین زمان نه تنها از آسیب رسانی به گیاه جلوگیری می کند بلکه در استفاده بهینه از تولید گیاه نیز موثر می باشد. عوامل متعددی بر روی تاریخ وقوع مراحل فنولوژیکی گیاهان موثر است. از میان عوامل موثر، رژیم حرارتی بیشترین تاثیر را روی مراحل مختلف نمو گیاهان و به تبع آن زمان بهره برداری از گیاه دارد. این تحقیق در مراتع قشلاقی استان گلستان در سال های 1394 و 1395 انجام شد و از مدل دمایی روز-رشد (Growth Degree Days) برای بررسی مراحل رشد سه گونه مهم مرتعی Artemisia sieberi، Halocnemum strobilaceum و Poa bulbosa  استفاده گردید. بر این اساس تعداد 10 پایه از هر گونه انتخاب و از شروع فصل رویش  مراحل مختلف زندگی گیاه بطور مرتب هر 15 روز یکبار بازدید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار اقلیمی(دما و بارندگی) تفسیر و برای هر مرحله، حرارت تجمعی لازم یا مجموع درجه روزهای رشد (GDD) محاسبه شد. نتایج نشان داد که در سه ایستگاه انتخابی اینچه برون، مراوه تپه و گنبدکاووس؛ آغاز و پایان مراحل فنولوژیکی گونه های گیاهی مرتع در این سال ها متفاوت بود و این مراحل تحت تاثیر شرایط اقلیمی به ویژه دما و بارندگی قرار داشت. طبق نتایج، شروع رشد رویشی گونه های A. sieberi و H. strobilaceium از اواخر هفته سوم تا هفته چهارم ماه اسفند و شروع رشد رویشی گونه P. bulbosa دهه اول ماه دی بود. علت متغیر بودن زمان شروع رشد رویشی، تفاوت میانگین دمای ماه ها در سال های مختلف بود. اما حرارتهای تجمعی مورد نیاز کلیه مراحل فنولوژی گونه ها در سال های مختلف تقریبا یکسان بود بر این اساس مجموع مراحل رویشی و زایشی(رشد فعال) گونه A. sieberi 274  تا 280 روز، گونه  H. strobilaceium 260 تا 273 روز  و گونه P. bulbosa  176 تا 193 روز متغیر است. نتایج حاصل از این مطالعه در تنظیم دوره های زمانی چرای دام از گونه های گیاهی در مناطق مختلف و تنظیم تقویم دامداری کاربردی است.

  کلیدواژگان: فنولوژی، پیش بینی، Poa bulbosa، Halocnemum strobilaceum، Artemisia sieberi
 • سارا فروتن*، نیلوفر اسلام زاده صفحات 197-215

  پوشش گیاهی در هر سیمای سرزمین انعکاس دهنده وضعیت سلامت آن است و پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی نقش اساسی در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دارد. از طرفی استان مازندران به دلیل پتانسیل بالای گردشگری همواره مورد توجه گردشگران قرار گرفته است و به تبع آن پوشش گیاهی و به ویژه جنگل تخریب شده است. در این مطالعه انسجام و یکپارچگی پوشش گیاهی در مازندران با استفاده از داده های ماهواره ای لندست و با کمک سنجه های بعد فرکتال، پیوستگی، فاصله از نزدیکترین همسایه، تراکم کل لکه ها، تعداد لکه، تراکم حاشیه و شاخص بزرگترین لکه و شاخص NDVI در بازه زمانی30 ساله (1988 تا 2018) مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره، لایه های رقومی سنجه های کمی مورد مطالعه تهیه شد و سنجه ها به صورت مکانی درآمدند. سپس نقشه تغییرات پوشش گیاهی تهیه شد. نتایج نشان داد که در بازه زمانی مذکور مقدار عددی سنجه های تعداد لکه، تراکم لکه ، تراکم لبه، فاصله نزدیکترین همسایه افزایش و شاخص بزرگترین لکه و همچنین شاخص NDVI کاهش یافته است. مساحت شهر نسبت به سال مبنا سه برابر شده و 26 هزار هکتار افزایش یافته است. همزمان با افزایش مساحت شهری، بیش از سه هزار هکتار از مساحت پوشش گیاهی جنگل و مرتع کاسته شده و انسجام و یکپارچگی پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی روند نزولی پیدا کرده است. میزان بالای تخریب پوشش گیاهی از نظر مساحت در بازه مورد نظر، عمدتا مربوط به شرق استان مازندران است. این منطقه سالیانه بیشترین تعداد گردشگر و تعداد بالای ویلاسازی را دارد.

  کلیدواژگان: تغییر کاربری، پوشش گیاهی، بررسی مکانی، ماهواره لندست
 • جواد مومنی دمنه، یحیی اسماعیل پور*، حمید غلامی، آزیتا فراشی صفحات 217-236

  گون کتیرایی یکی از مهم ترین گیاهان مرتعی منطقه شمال شرق ایران به شمار می رود و اهمیت زیادی در حفاظت خاک و اقتصاد مرتعداران دارد. بهره برداری و مدیریت نادرست گونه های گیاهی مرغوب منجر به از بین رفتن و جایگزینی این گونه های بومی و خاص توسط گونه های مهاجم بومی یا خارجی می شود. این پژوهش به منظور تعیین رویشگاه بالقوه گون در مراتع استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی با استفاده از مدل تحلیل آنتروپی بیشینه (MaxEnt) صورت پذیرفت. بدین منظور تعداد 757 نقطه حضور گونه در 17 منطقه مختلف از طریق نمونه برداری میدانی و توسط دستگاه GPSMap 60CSx ثبت گردید. متغیرهای محیطی شامل 19 لایه زیست اقلیمی، 3 لایه شیب، جهت و ارتفاع، زمین شناسی و اطلاعات خاک (بافت، قابلیت اراضی، گروه های هیدرولوژیک) به عنوان متغیرهای پیش بینی ابتدا مورد آنالیز همبستگی قرار گرفته و متغیرهای دارای همبستگی زیاد حذف شدند. آنالیز لایه های پیش بینی و نقاط حضور با استفاده از نرم افزار Maxent 3.3 انجام شد. نتایج نشان داد با توجه به شاخص سطح زیر منحنی (AUC=0/98) مدل حداکثر آنتروپی در تشخیص عوامل موثر بر پراکنش جغرافیایی گونه از دقت و کارایی مناسبی برخوردار بوده است. بر اساس نتایج آزمون جک نایف عوامل محیطی شامل DEM، واحد اجزاء اراضی (SOILLAND)، دمای متوسط سالیانه (BIO1)، زمین شناسی (GEOLOGY)، بارندگی خشک ترین فصل سال (BIO17)، بارندگی سردترین فصل سال (BIO19) و بارندگی فصلی (BIO15) به ترتیب بیشترین نقش را در تعیین رویشگاه مناسب گونه داشتند. نهایتا منطقه مورد مطالعه به چهار طبقه مطلوبیت تقسیم شد که بیش از 218 هزار هکتار معادل 52/1 درصد پتانسیل متوسط تا خوب برای رویش و بهره برداری از گونه گون داشتند.

  کلیدواژگان: استان خراسان شمالی و رضوی، مدل پیشبینی رویشگاه، نرم افزار مکسنت، WorldClim
 • سمیه زنگی آبادی، حسن زارع مایوان*، حسین مصطفوی، حجت الله رنجبر صفحات 237-260

  بادام خاکستری (Prunus eburnea) بومی ایران- افغانستان و دارای ارزش دارویی و غذایی است که در بخش های وسیعی از اکوسیستم های خشک و نیمه خشک کشور پراکنش دارد. این پژوهش با هدف بررسی شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی چند ساله همراه با بادام خاکستری و بررسی شاخص های تنوع زیستی در 52 رویشگاه این گونه انجام شد. رویشگاه ها براساس اقلیم، موقعیت جغرافیایی، منطقه فلوریستیک، ارتفاع، مجاورت و فیزیونومی به ده ناحیه اصلی تقسیم گردید. برخی شاخص های تنوع زیستی مانند غنای گونه ای، یکنواختی، هتروژنیتی و غالبیت برای هر ناحیه با استفاده از نرم افزار PAST اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که شکل زیستی فانروفیت با%48و کامفیت با %40 بیشترین درصد فراوانی شکل های زیستی گونه های گیاهی چند ساله همراه با بادام خاکستری در رویشگاه های مورد بررسی را به خود اختصاص داده اند. همچنین گیاهان چند ساله متعلق به منطقه فلوریستیک ایران-تورانی با %64 و اروپا-سیبری با%13 بیشترین درصد فراوانی را در رویشگاه های این گونه داشتند. در یک نتیجه گیری کلی، رویشگاه های این گونه در غرب کشور به علت بارندگی و رطوبت بیشتر از تنوع گونه ای و تعداد پایه های گونه های گیاهی بالاتری نسبت به رویشگاه های مرکزی و شرقی کشور برخوردار اند. از طرفی در رویشگاه هایی که در مجاورت نواحی زاگرسی کشور قرار گرفته اند، شاخص های تنوع مقادیر بیشتری را نسبت به رویشگاه هایی که در نواحی ایران-تورانی قرار گرفته اند نشان می دهند.

  کلیدواژگان: اقلیم، بادام خاکستری، شکل زیستی، نواحی فلوریستیک
 • حسین پیری صحراگرد*، محمدعلی زارع چاهوکی صفحات 261-279

  پژوهش حاضر با هدف مدل سازی پراکنش رویشگاه بالقوه و شناخت نیازهای بوم شناختی گونه A. sieberi با استفاده از مدل های درخت طبقه بندی و رگرسیون و جمعی تعمیم یافته، در مراتع پشتکوه استان یزد در مرکز ایران انجام شد. برای این منظور، رویشگاه های خالص این گونه مشخص و اطلاعات مربوط به حضور گونه گیاهی با استفاده از روش تصادفی- سیستماتیک جمع آوری شد. لایه های مربوط به متغیرهای محیطی (متغیرهای خاکی و فیزیوگرافیک) با استفاده از زمین آمار و نقشه رقومی ارتفاع با اندازه پیکسل 30×30 متر تهیه شد. مدل سازی پراکنش گونه با استفاده از مدل های درخت طبقه بندی و رگرسیون و جمعی تعمیم یافته در محیط نرم افزار R.3.3.1 انجام شد. عملکرد پیش بینی مدل ها با استفاده از آماره سطح زیر منحنی  ارزیابی شد. علاوه بر این، حد آستانه بهینه حضور گونه نیز بر اساس آماره واقعی مهارت تعیین شد. صحت طبقه بندی نقشه حضور و عدم حضور با استفاده از شاخص کاپا بررسی شد. بر اساس نتایج، مدل درخت طبقه بندی و رگرسیون در مقایسه با جمعی تعمیم یافته عملکرد پیش بینی بهتری از خود نشان داد (مقدار سطح زیر منحنی به ترتیب 97/0 و 89/0). همچنین بر اساس مقادیر ضریب کاپای حاصل، مقدار ضریب کاپا مربوط به مدل درخت طبقه بندی و رگرسیون بیشتر از مدل جمعی تعمیم یافته بود (به ترتیب 9/0 و 88/0). این مطالعه نشان می دهد که مدل درخت طبقه بندی و رگرسیون در مقایسه با مدل جمعی تعمیم یافته در برآورد دامنه پراکنش رویشگاه گونه A. sieberi از دقت بالاتری برخوردار است. تحلیل اهمیت متغیرها نیز نشان داد که متغیرهای هدایت الکتریکی و اسیدیته عمق اول خاک، دارای بیشترین تاثیر در پراکنش گونه A. sieberi هستند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از روش های داده محور مثل روش درخت طبقه بندی و رگرسیون، می تواند در برآورد دقیق پراکنش رویشگاه بالقوه گونه های گیاهی در مقیاس محلی مفید باشد. بنابراین، کاربرد این روش ها جهت معرفی گونه های مناسب در طرح های احیاء پوشش گیاهی در مراتع مناطق بیابانی ایران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پراکنش مکانی، نیازهای رویشگاهی، درخت طبقه بندی و رگرسیون، مدل جمعی تعمیم یافته، مراتع مناطق بیابانی
 • ساسان فرامرزی، ابوالفضل طهماسبی*، امین محمدی استادکلایه، حمید مصطفی لو صفحات 281-297

  در طول چند دهه ی اخیر یکی از مهم ترین معضلات مراتع کشور، نحوه ی مدیریت سامان های عرفی است که بر اساس پروانه ی چرایی، به یکی از سه روش مشاعی، افرازی و شورایی مدیریت می شوند. مهم ترین ابزار برای رسیدن به توسعه ی پایدار و مدیریت منابع طبیعی حق مالکیت است. با توجه به اهمیت مدیریت مراتع در نظام های بهره برداری، تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی شاخص های موثر بر مدیریت مراتع در نظام های بهره برداری افرازی و مشاعی در استان گلستان بپردازد. شاخص های به کار رفته در این تحقیق شامل انسانی، اجتماعی، بوم شناختی و نهادی-سیاسی است. روش پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی است و جامعه ی پاسخگو در این تحقیق، بهره برداران ذیحق مراتع می باشند. اطلاعات جمع آوری شده در دو بخش توصیفی با استفاده از شاخص های تمایل مرکزی و پراکندگی و بخش استنباطی با استفاده از آزمون های آماری در محیط نرم افزار SPSS نسخه ی 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایچ این تحقیق بیانگر این بود که مراتع دارای مدیریت به شیوه ی افرازی، وضعیت بهتری از لحاظ میزان آگاهی بهره برداران، تمایل به اجرای کارهای اصلاحی و تمایل به حفاظت از مراتع را دارا هستند. میزان آگاهی در شیوه های بهره برداری افرازی و مشاعی به ترتیب 40/3 و 54/2 بود. بررسی نوع الگوی بهره برداری از مراتع نشان دهنده ی این موضوع است که تمایل به انجام کارهای اصلاحی در مراتع افرازی با میانگین 40/4 به مراتب بیشتر از مراتع مشاعی با میانگین 12/3 بوده است. بررسی میزان تمایل به حفاظت از عرصه های مرتعی و تحت بهره برداری بیانگر تمایل بیشتر بهره برداران شیوه ی افرازی نسبت به بهره برداران شیوه مشاعی بوده است، میزان تمایل به حفاظت در دو الگوی بهره برداری افرازی و مشاعی به ترتیب 20/4 و 72/3 بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد با استفاده از شیوه ی افرازی در مدیریت، می توان به حفظ منابع طبیعی، توسعه ی پایدار و مدیریت بهینه ی منابع دست یافت.

  کلیدواژگان: پروانه ی چرایی، سامان عرفی، مرتع داری، منابع طبیعی
 • حجت الله شکری سنجابی، زهرا میرآزادی*، بابک پیله ور، حمزه جعفری سرابی صفحات 299-320

  روش های نمونه برداری از پوشش گیاهی با توجه به اهداف می توانند بسیار متنوع باشند. بدین منظور کارآیی سه روش نمونه برداری با استفاده از قطعات نمونه چند مقیاسه، قطعات نمونه تک مقیاسه با توزیع تصادفی و تک مقیاسه با توزیع بر روی ترانسکت در مطالعه اشکوب علفی ذخیره گاه دارمازو در جنگل های استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. برای آگاهی از وضعیت منطقه و مقایسه عملکرد روش های مختلف نمونه برداری، شاخص های غنا و تنوع، میانگین ضریب محافظه کاری و کیفیت فلورستیک منطقه و وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی منطقه با سه روش نمونه برداری محاسبه و مقایسه شد. طبق نتایج، در هر سه روش بیشترین تعداد گونه های گیاهی مربوط به تیره های Poaceae، Fabaceae و Asteraceae بود. همچنین کوروتیپ ایران - تورانی مهم ترین عناصر گیاهی در رابطه با پراکنش جغرافیایی و تروفیت ها غالب ترین شکل زیستی منطقه بودند. از طرفی بیشترین تعداد گونه های گیاهی، گونه های در معرض تهدید، گونه های انحصاری، شاخص های تنوع، یکنواختی، میانگین ضریب محافظه کاری و شاخص کیفیت فلورستیک در روش های تک مقیاسه ثبت شد. در حالی که بیشترین میزان شاخص های غنا در روش چند مقیاسه مشاهده شد. بنابراین می توان گفت در منطقه مورد مطالعه، نوع روش نمونه برداری می تواند شناسایی گونه های گیاهی، وضعیت حفاظتی آنها، میانگین ضریب محافظه کاری، شاخص کیفیت فلورستیک و شاخص های تنوع را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه برای مطالعه پوشش گیاهی در مناطق با مساحت کم و یکنواخت از نظر تیپ رویشی، اگر هدف تنها تهیه لیست فلورستیک باشد سه روش کارایی یکسانی دارند، اما اگر هدف شناسایی وضعیت حفاظتی، میانگین ضریب محافظه کاری، شاخص کیفیت فلورستیک و شاخص های تنوع باشد، می توان از روش های تک مقیاسه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: شاخص های تنوع، شاخص کیفیت فلورستیک، غنای گونه ای، قطعات نمونه ویتاکر اصلاح شده
|
 • Vadood Mahammadi, Mehdi Moameri*, Ardavan Ghorbani, Mikaeil Badrzadeh, Farid Dadjou Pages 1-17

  Aboveground net primary production (ANPP) is one of the crucially characteristics of rangeland ecosystems and it is importance in the cycle of materials and energy in these ecosystems. The aim of present study was investigate the ANPP of life forms (grasses, forbs, and shrubs), and total ANPP; then modeling of life forms and total ANPP by using precipitation and temperature in Siahpoush and Ganjgah mountain rangelands of Kowsar County, Ardabil Province. Seven sampling sites were determined at different altitudes and in each site according to the vegetation pattern of the representative regions were considered as three transects (100 m) in each site and 10 plots were considered for ANPP evaluation in each transects. The relationship between climate factors classes (precipitation and temperature), and the ANPP were analyzed using one way Anova and Duncan analysis. The ANPP maps were simulated using linear regression in ArcMap10.0. The results show a significant relationship (p>0.05) between the life forms and total ANPP with precipitation and temperature factors. The accuracy (RMSE) of simulated maps for ANPP of grasses, forbs, shrubs and total ANPP was 0.07, 0.08, 0.14 and 0.06, respectively. The present study results can be used in balance between supply and demand of rangelands production.

  Keywords: Simulation, Temperature, Precipitation classes, Life forms, Rangeland plants
 • Masoud Yousefi, Yahya Esmaeilpour*, Hamed Joneidi Jafari, Hananeh Mohammadi Kangarani, Saeid Salehi Pages 19-23

  The increasing growth of human population and the number of livestock and wasteful has led to a rise in the trend of land degradation in the last few decades. Identifying the factors of destruction and sustainability of Rangelands is one of the first steps in reforming the exploitation of these resources and rehabilitating them. hence This study was done on the necessity of analysis and evaluation of the destruction of vegetation cover in Fars province. Effective choices were determined by reviewing the research resources and were grouped into Four indicators including: Hydrology (H), plant production (P), soil (S) and Atherogenic (A). The reference group of 45 experts familiar with the field of research consisted of all local operators and Operators available and a number of researchers determined in snowball method. The Questionnaires were Designed separately and scored by the reference group according to the two methods of Boolean evaluation and Fuzzy Delphi. The mean values of the indices and options were ranked and analyzed in a comparison method. Reliability was investigated by Cronbach's alpha test 0.88) and confirmed the existence of fit between Components of the questionnaire. the convergence of the results of the two above methods confirms the validity of the two methods, given that the two Boolean and Fuzzy methods were evaluated. the evaluation of Sustainability indices in fuzzy method showed that the human and soil indices have the highest relative weight, respectively, with the weight of 0.480 and 0.330 respectively. plant and climate production indices and hydrology are less important in terms of relative weight of 0.134 and 0.056, respectively. the weight and the Computational importance of indicators in the Boolean method is much less than that, and it can be said that in Comparison of the Boolean and Fuzzy methods, the fuzzy method has more performance and helps with a diverse Range of responses to provide clearer and clearer results for the evaluation of sustainability.

  Keywords: Vegetation, Degradation, Development, Ecosystem, Intermediate Rangelands
 • Sajedeh Rezaipoor*, Hassan Pourbabaei, Ali Salehi Pages 35-46

  In order to investigate the effect of conservation on vegetation and biodiversity, two areas were studied. The main objectives of this study were to investigate the effect of conservation on biodiversity indicators. This study was conducted in two protected and unprotected areas with an area of ​​90 hectares. In order to harvest vegetation and biodiversity, systematic sampling method was used with the beginning of a random point with a grid size of 150 * 200 meters and a total of 60 samples were collected in two protected and unprotected areas. For harvesting in the tree layer, 400 square meters of sample pieces and for the grass layer, 100 square meters (10 * 10) quadrats were determined and used by the minimum surface method. Values ​​of diversity, uniformity and richness of plant species were obtained and SIV values ​​were calculated for tree, shrub and grass layers. The obtained results showed that the amount of diversity, richness and uniformity in the protected area in grasslands and trees is higher than the unprotected area. The highest SIV value was obtained for hornbeam and winter alder species in the tree layer and the lowest for Oja and Teda pine species. The highest amount of SIV for herbaceous species belonged to the family Asteraceae.

  Keywords: vegetation, richness, storage, sampling
 • Abolfazl Sharifian Bahraman*, Adel Sepehry, Hossein Barani Pages 47-62

  Over the last five years, restoration and rehabilitation projects in saline and alkaline rangelands at north of Golestan Province in Iran through plantation of Lycium depressum Stock. have not achieved any success. One reason behind this lies in the lack of knowledge about relations between the soil and plant. This study aimed at assessing and comparing soil physiochemical characteristics inside and outside of Lycium depressum Stocks. habitat in Aq-Qala county rangelands. Soil samples were collected from a 0-30 cm depth in three zones of a) next to the plant stand, b) between plant stands and c) outside of the habitat in 10 replications. Soil texture, bulk density, porosity, MWD, organic matter, nitrogen, calcium, magnesium, calcium carbonate, saturated moisture, pH and EC were measured. Data analysis was done using one-way analysis of variance through statistical packages in Rstudio software. The result showed that sand, clay, bulk density, porosity, MWD and EC were significantly different between inside and outside the habitat (p<0.05). On the other hand, there was no significant difference within the between plant stands zone and the outside of the habitat zone pertaining organic matter, nitrogen and saturated moisture (p>0.05). However, significant difference was observed between next to the stand and other two treatments regarding the same variables. In conclusion, it can be outlined that L. depressum Stocks. microhabitat has specific soil physiochemical characteristics which allow the presence, growth and natural regeneration of the species. Hence, it is recommended to consider soil characteristics particularly physical characteristics in finding the correct location for plantation.

  Keywords: Aq-Qala, rangeland restoration, rangeland ecology, soil properties, Lycium
 • Zhila Ghorbani*, Kiomarsi Sefid, Farshad Keivan Behjou, Zeynab Jafarian, Mahshid Souri Pages 63-78

  One of the most important issue at natural resources management is plant diversity conservation and detecting the different effects of usage methods on the its quality and quantity. This research was done with the goal of investigating the disaster center (village) at evaluation of rangeland damage with the accent of plant cover combination and diversity in Sabalan mountain southeast rangelands. Plant cover sampling was performed at three villages named Alvares, Aldashin and Asbmarz with the grazing intensity low, med and high using 1 m2 plots in the route of 600 m transect. After the detection of plant combination from the analysis of variance and compare means, the diversity and unique indexes were extracted. Then, development and evaluation of regression and ANFIS models to predict of plant diversity was done and comparing the results was performed. RMSE and R2 indexes were used for evaluation of regression and ANFIS models. The results showed that with the increment of grazing intensity, the plant diversity decreased and the max plant diversity was happened at distance of 400 m plus min plant diversity was occurred at distance of 200 m near the village. Moreover, the prediction part results showed that ANFIS model predicted the plant diversity with higher accuracy (R2=0.91) and lower error (RMSE=0.601) relative to the regression model with lower accuracy (R2=0.83) and higher error (RMSE=1.230). Consequently, the ANFIS approach can predict the relations parameters to rangelands, accurately.

  Keywords: rangeland damage, plant diversity, correlation coefficient, ANFIS model
 • Mojtaba Forouzannia, Atefeh Chamani* Pages 79-94

  Afforestation has been one of the most effective measures to compensate for mangrove ecosystem loss across the world and requires a detailed understanding of all contributing hydrological and physico-chemical factors affecting their growth. In this study, the Maxent habitat suitability model was employed to identify suitable mangrove habitats in the ​​Hara Roud-e Gaz Protected Area. Presence data were collected through field surveys and 10 predictive layers were produced in two classes of structural-morphological and sediment physicochemical parameters. The area under the ROC curve of the Maxent model was 0.963, which indicates the high model potency in identifying suitable mangrove habitats. Based on the Jaknaif results, distance to mangrove communities, followed by distance from water canals and altitude were identified as the most contributing variables, respectively. The most suitable areas (255 ha - 3.1% of the total area of ​​the estuary) were located in the middle of the region, especially along the main estuarine canals towards upstream areas. Factors such as the imbalanced sedimentation, increasing erosive power of sea waves along with sea-level rise have shifted the mangrove suitable habitats to upstream areas and away from their historical range.

  Keywords: Habitat suitability modeling, Mangrove, Hara Roud-e Gaz
 • Sajad Ghanbari*, Arezoo Seydi, Gholamhossein Moradi Pages 95-113

  The main purpose of this study is to investigate the quantitative and qualitative characteristics of dominant tree species and their regeneration status in the Arasbaran forests. Data were collected by transect sampling and regeneration was assessed by plot with an area 100 m2. In the sample plots, we recorded information on species type, diameter at breast height, height, quality of seedlings and the presence of cut trees. Three customary areas, Hoosh, Dinehvar, and Aghamirloo villages were selected for study in Arasbaran protected area. The values ​​of species diversity were calculated using the species diversity indices of Shannon Weiner and inverse Simpson. The results showed that the number of trees per hectare in the customary areas of Hoosh, Dinehvar and Aghamirloo were 498, 388 and 260 trees per hectare, respectively. The basal area of ​​the trees was 10.77, 7.78 and 5.76 m2 per ha in the Hoosh, Dinehvar and Aghamirloo, respectively. The regeneration status showed that hornbeam (Carpinus betulus), oak (Quercus macranthera) and maple (Acer campestre) had 828, 506 and 360 seedlings per hectare, respectively. The volume of woody debris of hornbeam, oak and maple species were 2.56, 1.28 and 0.19 cubic meters per hectare, respectively. The stand regeneration were in the middle and good classes in terms of vitality. About 27.5% and 72.4% of the seedlings had good and medium quality, respectively. The crown cover percentage were between 50 and 90 percent, so the canopy of these areas was semi-closed. The results showed that in Aghamirloo and Hoosh customary area, the diversity of Shannon Weiner species and Simpson inverse index had the highest and lowest value, respectively. Uncontrolled human interventions and over harvesting in Arasbaran forests have caused significant quantitative and qualitative changes in these forests and the dependence of local communities on these forest have impacted on the species diversity.

  Keywords: Arasbaran forests, Biodiversity, Regeneration, Oak, and Vitality
 • Azam Abolhasani Zarjoo, Gholamreza Zehtabian, Hassan Khosravi*, Omid Rahmati, Esmaeil Heydari Alamdarloo Pages 115-135

  Vegetation changes can change the rainfall and temperature cycle and also climate fluctuations, especially temperature and precipitation parameters, have significant effects on vegetation. Climate change causes restriction for plant activities which cause changes in vegetation indices including NPP. Considering that Qazvin plain has been affected by climate fluctuations and drought in recent years, in this study, the relationship between NPP and temperature, standard deviation of temperature, precipitation and standard deviation of precipitation was investigated in this plain. Annual NPP was gained using MODIS satellite imagery for 2001-2020 and using meteorological data, the average annual temperature, total annual rainfall and standard deviation of these two parameters were calculated for each year. Then using linear regression analysis in TerrSet, the relationship between NPP and meteorological parameters was determined. The results showed that the most important factor affecting NPP was related to the temperature and its standard deviation, when they are entered into the equation simultaneously which was effective in 48.8% of the area. The least effective variable was related to the entry of the precipitation and its standard deviation into the equation, which was effective in only 0.4% of the region. Due to the seasonal precipitation, it can be concluded that the standard deviation is not very effective on NPP. Among the land uses in the region, the sensitivity of NPP to temperature, precipitation and their standard deviation in agricultural lands was more than other land uses.

  Keywords: Climate, Net Primary Production, Remote Sensing, Qazvin Plain, TerrSet
 • Samaneh Nazari, Zeinab Jafarian*, Jalil Alavi, AliAsghar Naghipoor Pages 137-155

  The climate changes have an important role in distribution of plant species. Statistical species distribution models (SDMs) are widely used to predict the changes in species distribution under climate change scenarios. In the peresent study, the distribution of Alopecurus textilis in the current and future climate condition (2050) under the influence of climate change and two scenarios of RCP 4.5 and RCP 8.5 with the GCM data series of general circulation models BCC-CSM1-1، CCSM4 and MRI-CGCM3 by using of Five species distribution models such as Generalized Linear Model, Generalized Additive Model, Classification Tree Analyses, Generalized Boosting Model and Random Forest method in Mazandaran province were investigated. For this purpose, the number of 92 species presence data was recorded using Global Positioning System and along with layers of environmental factors including six bioclimatic variables and two physiographic variables were used in modeling. Among the environmental variables, mean temperature of driest quarter, precipitation seasonality, precipitation of warmest quarter and precipitation of coldest quarter had the most impact on the habitat suitability. Modeling evaluation indicated that the random forest and generalized boosting model had better predictions of climatic habitat than other models. Results showed that in comparison with current conditions under the emission scenarios of RCP 4.5 and RCP 8.5 respectively 22.25 and 36.22 percent of the climatic suitable area for this species will be reduced by 2050. Finally, the results of the present study can be an efficient tool for biodiversity protection, ecosystem management, and species re-habitation planning under future climate change scenarios.

  Keywords: Climate change scenarios, Habitat suitability, Species distribution models, Model evaluation
 • Alireza Ghahramani, Jafar Mohammadi, Seyed Amir Mousavi, Marzieh Ghanbari Jahromi* Pages 157-179

  Determining the morphological characteristics of each plant is an important criterion in generating information for breeding programs. Understanding the vegetation of the region provides planners with a sound vision of the future. Zanjanchr('39')s Tarom Sheet area is a desert state and only allows certain species to grow. In this area, the plants are highly resistant to drought and with unpredictable rainfall. Capparis spinosa, one of the most important multifunctional plants, is of less concern to the inhabitants of these areas and grows in places with minimal rainfall and sandy soils. It is one of the rare plants that can withstand this harsh condition. Unfortunately, the plant is under threat from genetic erosion, pests and severe grazing. In order to preserve this valuable food, medicinal, industrial and cover crop and evaluate the genetic diversity of six blind populations of the region under 752 hectare conditions, the area was randomly selected. 18 phenotypic and quantitative traits and 4 qualitative traits were measured and analyzed. Multivariate analysis was performed using SAS 9.1 statistical software and one-way correlation coefficient was determined by Pearson method. Cluster analysis and principal component analysis were used to analyze the data. Data analysis using these methods showed the relationships between the studied populations. Principal component analysis helped to create patterns of diversity and identified germplasm of the studied populations in the blind, taking into account the main traits, the existence of blind diversity in the Sheet area. The analysis showed a significant difference (at 1% level) in all studied traits with the exception of width, petiole length, width of spleen and spine length which was significant at 5% level. Among 18 morphological traits by cluster analysis, four clusters were obtained by Euclidean square method using intergroup linkage method. The first three principal components accounted for about 81.34% of the total variation among the 18 traits. The results of principal components showed that traits such as flower and fruit size and their components, number of main and secondary shoots and leaf size were the main distinguishing traits in the blinds of Sheet area. The highest amount of total phenol and antioxidant activity belonged to region 6 and then region 2. In cluster analysis of phytochemical traits, in cut from 5 Euclidean units it was observed that Capparis spinosa growth sites are divided into three separate groups. In the first group are places 1, 4 and 3. 5th place in a separate group and 2nd and 6th place in the third group.

  Keywords: Capparis spinosa, essential oil, leaf's length, Tarom, total phenol
 • Mojgansadat Azimi*, Mehrnaz Haghdadai Pages 181-196

  One of the key principles in rangeland management is determination of suitable times for exploitation and grazing of rangeland plants in summer and winter pasturelands. This determination of time not only prevents degradation of plant species, but also leads to optimal usage of plant yield. Multiple factors affect plant phenology among which temperature regime has the highest effect on plant development and consequently exploitation and grazing of the plant. In this study, we used growing degree days (GDD) model to assess the phenology of three key rangeland plants: Artemisia sieberi, Halocnemum strobilaceium and Poa bulbosa. Initially, rangeland types were identified and determined in each region, then phenology stage, plant height, cumulative temperature, soil moisture and precipitation were measured and collected. To pick the phenology stage data, 10 individuals were selected from each species in each region and field visits started from the early March. Result showed that the start and end of phenology periods were different between key plants in each region within different years. Plant phenology was affected by climatic condition particularly temperature and precipitation. According to the result, the beginning of vegetative period for A. sieberi and H. strobilaceium was from mid-March to the end of March and the beginning of the vegetative period for P. bulbosa was late-December. This variation in plants phenology lied behind the variation of average monthly temperature in different years. The result of current study is applicable in adjustment of exploitation and grazing periods from plant species in different regions as well as adjustment of pastoral calendar.

  Keywords: phenology, GDD, cumulative temperature, precipitation, rangeland key species
 • Sara Foroutan*, Niloufar Islamzadeh Pages 197-215

  Vegetation in any landscape reflects its health condition. Monitoring land use change and land cover plays a key role in environmental planning and management. Mazandaran province has always been considered by tourists due to its high tourism potential and consequently the vegetation, especially the forest, has been damaged. In this study, vegetation Contiguity and integrity in Mazandaran using Landsat satellite data with the help of metrics: fractal dimension, continuity, distance from nearest neighbor, total patch density, number of patches, edge density and the largest patch index and were studied over a period of 30 years (1988- 2018). Using multi-criteria evaluation method, digital layers of quantitative metrics were prepared and metrics became spatial map. Then the vegetation change map was prepared. The results showed that during the mentioned period, the numerical value of number of patches, patch density, edge density and distance from nearest neighbor increased and the index of the largest patch as well as the NDVI index decreased. The area of ​​the city has tripled compared to the base year and has increased by 26,000 hectares. Simultaneously with the increase of urban area, more than three thousand hectares of forest and rangeland vegetation area has been reduced and the cohesion and integration of forest and rangeland vegetation has decreased. The high rate of destruction of vegetation in terms of area in the desired range is belong to the east of the Mazandaran. This area has the highest number of tourists and villas per year.

  Keywords: Land Use Change, Vegetation, Spatial Study, Landsat satellite
 • Javad Momeni Damaneh, Yahya Esmaeilpour*, Hamid Gholami, Azita Farashi Pages 217-236

  Astracantha gossypina (Fisch.) is one of the most important rangeland plants in the northeastern region of Iran and has a great role in soil conservation and the economy of ranchers. unreasonable uses and management of desire plant species usually led to species loss and the replacement of endemic and specialist species by invasive endemic or exotic species. This study was conducted to determine the potential habitat of As. gossypina species in the rangelands of Khorasan Razavi and North Khorasan provinces using MaxEnt model. In this purpose, 757 species presence points in 17 different areas recorded by GPSMap 60CSx in field sampling. Environmental variables including 19 bioclimatic layers, 3 layers of slope, direction and altitude, geology and soil data layers (texture, soil potential, hydrological groups) as predictor variables analyzed for correlation and corelated variables were removed. Analysis of prediction layers and presence points performed using Maxent 3.3 software. According to the results the area under the curve index (AUC = 0.98) showed, the maximum entropy model had good accuracy and efficiency in detecting the factors affecting the geographical distribution of the species. Based on the jackknife test results, environmental factors included DEM, SOILLAND, BIO1, geology, BIO17, BIO19 and BIO15 respectively had the most role in determining the habitat suitability of the species. Finally, the study area was divided into four suitability classes and more than 218 thousand hectares, equivalent to 1.52% had moderate to good potential for the growth and harvesting of the species.

  Keywords: North Khorasan, Khorasan Razavi provinces, Habitat forecasting model, Maxent software, WorldClim
 • Somayeh Zangiabadi, Hassan Zare Maivan*, Hossein Mostafavi, Hojjatollah Ranjbar Pages 237-260

  Prunus eburnea (Spach) Aitch. & Hemsl. is an endemic plant species of Iran-Afghanestan, which has medicinal and nutritional value and distributed in extensive parts of arid and semi-arid ecosystems of Iran. The aims of this study were to investigate the life forms and chorology of associated perennial plant species and biodiversity indices in 52 habitats. Habitats were divided into ten main regions based on main climate, latitude, longitude, phytogeography, altitude, vicinity to other habitats and physiognomy. Some biodiversity indices such as species richness, uniformity, heterogeneity and dominance for each region were measured using PAST software. The results showed that the life form of phanerophyt (48%) and chamaephyt (40%) had the highest percentage of life forms of associated plant species with gray almond in the studied habitats. Perennial plants belonging to the phytogeography of Irano-Touranian region (64%) and Euro-Siberian (13%) had the highest abundance in the habitats of this species, respectively. In a general conclusion, the habitats of this species in the west of the country due to more rainfall and humidity have the greatest species diversity and the number of plant species bases than the central and eastern habitats of the country. In the habitats that are located near the Zagros region of the country, the diversity indices show greater values than the habitats that are located in the Iran-Turanian regions.

  Keywords: Climate, Grey almond, Life form, Phytogeography regions
 • Hossein Piri Sahragard*, MohammadAli Zare Chahouki Pages 261-279

  The present study aimed to model potential habitat distribution of A. sieberi, and its ecological requirements using generalized additive model (GAM) and classification and regression tree (CART) in in the Poshtkouh rangelands of Yazd province. For this purpose, pure habitats of the species was delineated and the species presence data was recorded by the systematic-randomize sampling method. Using DEM and geostatistical method, digital layers of environmental variables (soil and physiographic variables) were prepared with the same spatial resolution (pixel size 30×30 meter). Plant distribution modeling was conducted using CART and GAM models in the R.3.3.1 software environment. The prediction performance of the models was evaluated by the AUC (Area Under the Curve) In addition, The TSS (True Skill Statistic) was used to determine the optimal threshold limitof species presence. The classification accuracy of the presence/ absence map was investigated using the Kappa index. Based on the results, The CART model had a better predictive performance than the GAM models (AUC=0.97 and 0.89, respectively). Furthermore, the Kappa coefficient of the CART model was higher than GAM, based on the obtained Kappa coefficient values (0.97 and 0.89, respectively). This study concludes that the CART model were more accurate in estimating the distribution range of A. sieberi in comparison with the GAM model. The analysis of the importance of variables showed that the electrical conductivity (EC) and acidity (pH) of the first soil depth had the highest effect on the distribution of A. sieberi. In general, it can be concluded that application of data-driven methods, such as CART model, can be useful for accurate estimation of the potential habitat distribution of plant species on a local scale. Therefore, the application of these models to introduce the suitable species in vegetation reclamation plans of Iran's desert rangelands is recommended.

  Keywords: Spatial Distribution, Habitat Requirement, Classification, Regression Tree Generalized Additive Model, Desert Rangelands
 • Sasan Faramarzi, Abolfazl Tahmasebi*, Amin Mohammadi Ostadkalayeh, Hamid Mostafalou Pages 281-297

  During the last few decades, one of the most important problems of Iran rangelands is how to manage ranch units, which are managed according to the grazing license, in one of the three common methods, council, collective and private exploitation. The most important tool for achieving sustainable development and natural resource management is property right. Considering the importance of rangeland management in exploitation systems, the present study tries to investigate the effective indicators on rangeland management in collective and private exploitation systems in Golestan province. The indicators used in this research include human, social, ecological and institutional-political. The research method is descriptive-survey and the respondent community in this research are competent rangeland users. The collected data were analyzed in two descriptive sections using central inclination and dispersion indices and the inferential section was analyzed using statistical tests in SPSS software version 22. The results of this study also indicated that rangelands have managed by private method, have a better situation in terms of the level of awareness of users, the tendency to carry out remedial work and the tendency to protect rangelands. The level of awareness of users was 3.40 and 2.54 in private and collective exploitation methods, respectively. Examining the type of rangeland utilization pattern shows that the tendency to breed in private rangelands with an average of 4.40 has been much higher than collective rangelands with an average of 3.12. The study of the tendency to protect rangeland and exploited areas indicates a greater tendency of private method users than the collective method users. The degree of tendency to protection in the two models of private and collective exploitation was 4.20 and 3.72, respectively. The results of the present study showed that by using the private method in management, it is possible to achieve natural resource conservation, sustainable development and optimal resource management.

  Keywords: grazing license, ranch units, rangeland management, natural resources
 • Hojatollah Shokri Sanjabi, Zahra Mirazadi*, Babak Pilehvar, Hamzeh Jafari Sarabi Pages 299-320

  There are various vegetation sampling methods regarding objectives of Management at forests. To aim of this study, we undertook a comparative study at Shineh Ghelaee protected forest at middle Zagros using single-scale sampling, single-scale sampling based on transects, and multi-scale sampling methods to investigate the herbaceous layer diversity. In order to know the situation of the region and compare the performance of different sampling methods, richness and diversity indices, the mean of conservatism coefficient and floristic quality index, and the conservation status of plant species in the region were calculated and compared with three sampling methods. The results indicated that Poaceae, Asteraceae, and Fabaceae were the most important families based on the number of species and chorological studies revealed that the most species belonged to the Irano-Turanian zone, The results also showed the life-form of plants dominated by therophytes in this region. Also, the results revealed that the greatest abundance of conservative species (Coefficient of conservatism:1-3 and belonging to the first category of coefficients conservatism), observed by three sampling methods, whereas the total number of plant species,  endemic vascular plant species, diversity indices, evenness index, mean CC and FQI were higher at single -scale sampling method results. In the percent study, it seems that different sampling methods can influence the identification of endemic species, mean CC and FQI, and diversity indices, As a result to study vegetation in areas we suggest that single-scale sampling, single-scale sampling based on transect, and multi-scale sampling methods have the same efficiency in small and homogenous areas with floristic surveying goals, whereas single-scale sampling methods are more appropriate to measure mean CC, diversity indices and FQI.

  Keywords: Biodiversity indices, Floristic quality index, Modified multi-scale Whittaker plots, Species richness