فهرست مطالب

پژوهش توانبخشی در پرستاری - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، زمستان 1400)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هلیا جودکی، مهرداد ثابت*، حسن احدی صفحات 1-11
  مقدمه و هدف

  شناسایی متغیرهای اصلی روانی دخیل در ابتلا به سرطان رحم و درمان این بیماری و درنهایت به کارگیری رویکردهای روان درمانی موثر و مفید لازم و ضروری هست، بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و خستگی بیماران مبتلابه سرطان رحم بود.

  روش کار

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه همراه با دوره پیگیری بود. جامعه آماری را تمامی بیماران زن مبتلابه سرطان رحم مراجعه کننده به مرکز درمانی الزهرا شهر اصفهان در شش ماه نخست سال 1400 تشکیل می دادند. به روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس نشخوار فکری (نولن- هوکسما و مارو،1991) و خستگی ناشی از سرطان (اوکمیاما و همکاران، 2000) بودند، که به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری روی هر دو گروه اجرا شد. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی سگال و تیزدل (2018) در هشت جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش انجام شد اما گروه گواه در لیست انتظار بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بین گروهی و نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معناداری 0٫05 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاکی از تفاوت معنادار در پس آزمون بین دو گروه آزمایش و گواه در متغیرهای نشخوار فکری (0٫001>p) و خستگی ناشی از سرطان (0٫001>p) بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و خستگی بیماران مبتلابه سرطان رحم موثر بود و می توان از آن به عنوان روش درمانی مکمل در کنار روش های پزشکی به منظور درمان سرطان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: خستگی، سرطان رحم، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، نشخوار فکری
 • مریم طالبی* صفحات 12-20
  مقدمه و هدف

  شیوع گسترده و سرعت بالای انتقال ویروس کرونا باعث شده است تا افراد بسیاری در سراسر جهان از ترس و استرس و اضطراب بالارنج ببرند پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب کرونا بر مبنای متغیرهای انعطاف پذیری روانشناختی و سلامت معنوی انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کلیه پرستاران بیمارستان های بابل در سال 1399 بودند که از بین آنها 188 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های انعطاف پذیری روانشناختی، اضطراب کرونا و سلامت معنوی  به صورت آنلاین پاسخ دادند. داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.

  یافته ها

  هر دو مولفه سلامت معنوی و انعطاف پذیری روانشناختی، با اضطراب کرونا رابطه منفی داشتند و توانایی پیش بینی اضطراب کرونا را دارا بودند. با افزایش سلامت مذهبی و وجودی میزان اضطراب کرونا در پرستاران کاهش می یافت که سلامت مذهبی ارتباط قوی تری با اضطراب کرونا داشت. همچنین با افزایش انعطاف پذیری روانشناختی پرستاران با کاهش اضطراب کرونا همراه بود. (P<0.01)
   

  نتیجه گیری

  از لحاظ کاربردی با توجه به نقش متغیرها در پژوهش، برگزاری کارگاه های به صورت مجازی در جهت آموزش انعطاف پذیری روانشناختی و سلامت معنوی توسط روانشناسان سلامت و مشاوران توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری روانشناختی، سلامت معنوی، اضطراب کرونا، پرستار
 • رقیه ارژنگی، سیما قاسمی، شمعانه محمدی، مهدی نوروزی، کیان نوروزی* صفحات 21-31
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان سواد سلامت و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و مقطعی است. جامعه آماری شامل بیماران همودیالیزی مراکز درمانی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1399 که تعداد آنها براساس آمار اخذ شده از مراکز درمانی استان اردبیل، 450 نفر بود و درنهایت به روش سهمیه ای تصادفی تعداد نمونه های مورد بررسی براساس فرمول کوکران، 140 نفر انتخاب شد. ملاکهای ورود به پژوهش شامل تحت درمان بودن بیمار به مدت بیش از 3 ماه، همودیالیز شدن بیمار هفته ای یک تا سه مرتبه؛ و ملاکهای خروج از پژوهش نیز شامل عدم پاسخگویی به همه گویه های پرسشنامه بی میلی و بی انگیزگی نسبت به پاسخگویی به پرسشنامه ها در پژوهش بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسشنامه های سواد سلامت و پرسشنامه کیفیت زندگی بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  داده ها نشان داد که 39درصد سواد سلامت بیماران در حد کم، 41درصد متوسط و فقط 20درصد از بیماران سواد سلامت خود را در حد زیاد عنوان کردند، همچنین 35درصد بیماران دارای کیفیت زندگی پایین، 42درصد کیفیت زندگی متوسط و 23درصد نیز کیفیت زندگی بالایی را داشتند. نتایج حاصل از آزمون های پیرسون و اسپیرمن نشان داد که بین سواد سلامت و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی رابطه معنی داری وجود دارد (0/05>P) (r=0/569 ،p=0/000؛   p=0/000 ، r=0/547 ).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه بیانگر ناکافی بودن سطح سواد سلامت و وجود ارتباط معنادار بین سواد سلامت و کیفیت زندگی بیماران همودیالیز بود؛ بنابراین با توجه به سطح نه چندان کافی سواد سلامت در بین بیماران، لزوم توجه هرچه بیشتر به امر سواد سلامت در برنامه های ارتقای کیفیت زندگی بیش از پیش ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، کیفیت زندگی، همودیالیز
 • لطفعلی بلبلی*، صفا سراج مهدی زاده، امیرعلی جعفرنژادگرو، احسان فخری، سایه بلبلی صفحات 32-41
  مقدمه و هدف

   در چند دهه گذشته، ورزش با اشتیاق فزاینده ای برای درمان کمردرد ترویج شده است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات توانبخشی با توپ مدیسین بال بتا بر هم انقابضی جهت دار و عمومی عضلات مفصل مچ پا در بیماران دارای عارضه کمردرد طی راه رفتن می باشد.

  روش کار

   پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بیماران کمردرد در دامنه سنی 20-30 سال شهرستان اردبیل در سال 1399 بود. شرکت کنندگانی که حاضر به همکاری در  این مطالعه شدند شامل تعداد 20 مرد دارای کمردرد بودند، که به صورت تصادفی در دو گروه تمرین و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 12 جلسه تمرینات تقویتی عضلات مرکزی بدن با توپ مدیسین بال بتا را انجام دادند. فعالیت عضلات متخب طی راه رفتن در دو گروه طی پیش و پس آزمون ثبت شد. از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه های تکراری جهت تحلیل آماری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر تعاملی زمان و گروه بر مقادیر هم انقباضی جهت دار مفصل مچ پا طی فاز میانه اتکا معنادار است (0/020=P). آزمون تعقیبی نشان داد که مقادیر هم انقباضی جهت دار مفصل مچ پا طی فاز میانه اتکا در گروه تجربی افزایش معناداری را داشته است .

  نتیجه گیری

  افزایش مقادیر هم انقباضی جهت دار بعد از دوره تمرینی طی فاز میانه اتکا در گروه تجربی می تواند با پایداری بیشتر مفصل مرتبط بوده و منجر به کاهش نرخ آسیب های احتمالی گردد.

  کلیدواژگان: مدیسین بال، هم انقباضی، کمردرد، تمرین درمانی، عضلات مچ پا
 • زبیده عبدالهی، نرمین غنی زاده حصار*، سجاد روشنی، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه صفحات 42-51
  مقدمه و هدف

  ناهنجاری های شانه و کتف از شایع ترین اختلالات کمربند شانه می باشند. ارتباط بین ثبات مرکزی و قدرت و استقامت عضلانی بالاتنه و پایین تنه همواره مورد تاکید بود است. براین اساس انتخاب روش تمرینی بهتر جهت پیشگیری و درمان اختلالات کمربند شانه اهمیت دارد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی، ثبات مرکزی و ترکیبی بر وضعیت کمربند شانه دختران نوجوان بود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی 52 دختر نوجوان دارای شانه به جلو  با دامنه سنی  14 الی 16 سال به طور هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به 4 گروه مساوی 13 نفر، شامل تمرینات اصلاحی عملکردی، ثبات مرکزی، ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. در این افراد میزان شانه به جلو توسط دابل اسکوار مدلEM 420)) و شاخص کتف با استفاده از مترنواری قبل و بعد از اعمال مداخله ها، اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس و آزمون بونفرونی در نرم افزار SPSS25 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج آزمون آنکوا نشان داد که تمرینات اصلاحی عملکردی، ثبات مرکزی و ترکیبی بر ناهنجاری شانه به جلو (0/001=P)، و شاخص کتف (0/001=P)، دختران نوجوان تاثیر معنی داری دارند. در ادامه نتایج آزمون بونفرونی نشان داد که از بین تمرینات انجام گرفته، تمرینات گروه ترکیبی، تمرینات گروه اصلاحی عملکردی و تمرینات گروه ثبات دهنده مرکزی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ناهنجاری شانه به جلو و شاخص کتف دختران داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که اجرای یک دوره تمرینات اصلاحی عملکردی، تمرینات ثبات دهنده مرکزی و تمرینات ترکیبی موجب بهبود ناهنجاری شانه به جلو و وضعیت شاخص کتف در دختران می شود.

  کلیدواژگان: کتف، شانه، وضعیت بدنی، اندام فوقانی
 • محمد فرخ نیا، شهاب الدین باقری*، بهروز حاجیلو صفحات 52-63
  مقدمه و هدف

  بالا و پایین رفتن از پله یکی از فعالیت های چالش برانگیز افراد مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال است. کینزیوتیپ یکی از  روش های توانبخشی  جهت بهبود علایم سندرم درد پاتلوفمورال است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کینزیوتیپ بر فعالیت الکترومیوگرافی و هم انقباضی عضلات زانو در بیماران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال در بالا و پایین پله انجام شد.

  روش کار

  12 مرد ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال در شهر همدان با دامنه سنی(30-20) سال بصورت در دسترس در این مطالعه شرکت داشتند. فعالیت الکترومیوگرافی و هم انقباضی جهت دار عضلات راست رانی، پهن داخلی، پهن خارجی، نیم وتری، دوسررانی، دوقلوی داخلی و درشت نی قدامی حین بالا و پایین رفتن از پله قبل و بعد از نصب کینزیوتیپ اندازه گیری شد. برای ارزیابی تفاوت ها از آزمون t زوجی در سطح معنی داری 0/05< P استفاده شد.

  یافته ها

  عضلات پهن داخلی و دوقلوی داخلی در مرحله بالا رفتن از پله بعد از نصب کینزیوتیپ به طور معنی داری فعالیت بیشتر (0/014= P، 0/023=P) و عضله دوسر رانی به طور معنی داری فعالیت کمتری را نشان دادند (0/034=P). نسبت هم انقباضی داخلی-خارجی مفصل زانو حین پایین آمدن از پله افزایش معنی داری نشان داد (0/031=P). تغییر قابل توجهی در هم انقباضی فلکسوری-اکستانسوری مشاهده نشد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از کینزیوتیپ در ورزشکاران مبتلا به درد پاتلوفمورال حین بالا رفتن از پله، سبب افرایش فعالیت عضله پهن داخلی و افزایش هم انقباضی جهت دار داخلی شده است. این عوامل باعث افزایش ثبات داخلی پاتلا و در نتیجه کاهش درد حین بالا رفتن از پله می شود.

  کلیدواژگان: سندرم درد پاتلوفمورال، الکترومایوگرافی، هم انقباضی عضلانی
 • زهرا بحرینی، فرهاد کهرازهی*، زهرا نیک منش صفحات 64-79
  مقدمه و هدف

  بهزیستی روان شناختی و عواطف از جمله کارکردهایی هستند که تحت تاثیر اختلال بدریخت انگاری بدن قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی و عواطف مثبت و منفی در دختران نوجوان دچار نشانگان بدریخت انگاری بدن بود.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش آموزان نوجوان دختر دچار نشانگان اختلال بدریخت انگاری بدن بودند که طی شش ماه نخست سال 1399 به کلینیک وابسته به آموزش و پرورش منطقه 5 تهران مراجعه داشتند و از میان آن ها 50 تن به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در 2 گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، «مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف- نسخه تجدیدنظر شده» (Ryff Psychological Well-Being Scale-Revised Form) و «مقیاس های عاطفه مثبت و عاطفه منفی» (Positive Affects and Negative Affects Scales) بود. روایی محتوای ابزارها به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. پس از اجرای 6 جلسه آموزش برای گروه مداخله، داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین میانگین نمرات پس آزمون (001 /0≥P، 22/49= (1،48)F) در متغیر بهزیستی روان شناختی بود. تفاوت معنادار بین میانگین نمرات پس آزمون (001 /0≥P، 13/89= (1،48)F) در متغیر عاطفه مثبت و متغیر عاطفه منفی (001 /0≥P، 30/45= (1،48)F) بود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی و عواطف مثبت و منفی در دختران نوجوان دچار نشانگان بدریخت انگاری بدن موثر است. لذا پیشنهاد می شود که در کنار درمان های پزشکی زمینه آموزش مداخلات رفتاری نظیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را برای نوجوانان دچار نشانگان اختلال بدریخت انگاری فراهم شود.

  کلیدواژگان: بدریخت انگاری، بهزیستی، دختران، ذهن آگاهی، شناخت درمانی، عواطف
 • مینا سالم، سیف الله آقاجانی، محمد نریمانی، سجاد بشرپور، امیرعلی جعفرنژادگرو*، عارفه مختاری ملک ابادی صفحات 80-93
  مقدمه و هدف

  نارسایی بیش فعالی/کم توجهی جزو شایع ترین اختلات روان پزشکی کودکان می باشد. پیدا نمودن شیوه های درمانی جهت بهبود این افراد به لحاظ علمی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی بازی های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری بر نیروهای خارجی وارده بر بدن در کودکان دارای نارسایی توجه / بیش فعالی طی راه رفتن بود

  روش کار

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود. 30 کودک پسر دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی به طور تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر، سن: 0/4±8/1 سال) و تجربی (15 نفر، سن: 0/5±8/1 سال) قرار گرفتند. نیروهای وارده بر کف پا طی راه رفتن قبل و بعد از 12 هفته با استفاده از دستگاه تخته نیرو ثبت شد. برنامه تمرینی شامل 12 هفته (سه جلسه در هفته) شامل بازی های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری بود. جهت تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس دو سویه با اندازه های تکراری استفاده شد. تحلیل ها با نرم افزار SPSS نسخه ی 16 انجام و سطح معناداری 0/05 P=  در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد مولفه ی اوج نیروی عکس العمل در راستای داخلی-خارجی طی فاز هل دادن (0/001=P) کاهش معناداری به اندازه 19/72درصد دارا می باشد. مولفه های اوج نیروی عکس العمل کاهش معناداری را در راستای قدامی-خلفی طی پیش آزمون نسبت به پس آزمون در فاز تماس پاشنه (0/003=P) به میزان 28/11 درصد و طی فاز هل دادن (0/006=P) به میزان 25/39 درصد نشان دادند. مولفه اوج منفی گشتاور آزاد کاهش معناداری طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون در گروه تجربی نشان داد (0/001=P).

  نتیجه گیری

  به طور کلی، با توجه به کاهش مقادیر اوج منفی گشتاور آزاد می توان بیان نمود که بازی های حرکتی به شیوه مونته سوری قادر به کاهش بارهای پیچشی وارده بر بدن طی راه رفتن می شود.

  کلیدواژگان: نارسایی توجه، نظریه مونته سوری، نیروی عکس العمل زمین، راه رفتن
|
 • Helya Helia, Mehrdad Sabet*, Hassan Ahadi Pages 1-11
  Introduction and Aim

   Identifying the main psychological variables involved in the development ‎of uterine cancer and using effective and useful psychotherapy ‎approaches in the treatment of cancer diseases is necessary, so this study aimed to determine the effectiveness of ‎mindfulness-based cognitive therapy on rumination and fatigue in patients with cervical cancer.‎

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design with a control group ‎and a follow-up period. The statistical population consisted of all female patients with cervical ‎cancer‏ ‏who were referred to Al-Zahra Medical Center in Isfahan in the first six months of 2021. Using ‎the convenience-sampling method, 30 patients were selected and allocated to experimental and ‎control groups (n1= n1=15), randomly. The research instruments included the rumination scale ‎‎(Nolen-Hooksma and Murrow, 1991) and cancer-induced fatigue (Okmiyama et al., 2000), which ‎were filled at pre-intervention, post-intervention, and follow-up by both groups. The intervention ‎group received Segal and Tizdel (2018) mindfulness cognitive therapy method during eight 90-‎minute sessions. Simultaneously, no intervention was considered for the control group. Data were ‎analyzed using repeated-measures analysis of variance (ANOVA) via SPSS software version 22 with a ‎significance level of 0.05‎‏.‏

  Results

  The results showed a significant difference in post-test between the experimental and control groups in the variables of rumination (p < 0.001) and fatigue due to cancer (p < 0.001).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be said that mindfulness-based cognitive therapy was ‎effective in reducing rumination and fatigue in patients with cervical cancer and it can be used as ‎a complementary therapy along with cancer treatments.

  Keywords: Fatigue, Cervical cancer, Mindfulness-based cognitive therapy, Rumination
 • Maryam Talebi* Pages 12-20
  Introduction and Aim

  The widespread and rapid outbreak of the COVID-19 has caused massive fear, stress, and anxiety, globally.  This study aimed to predict COVID-19 related anxiety based on psychological resilience and spiritual health.

  Methods

  This study was conducted with a descriptive-correlational method. The statistical population was all nurses in Babol hospitals in 2021, of them, 188 were selected randomly. Data were gathered by the study survey consisting of psychological resilience tool, COVID-19 related anxiety questionnaire, and spiritual health tool online. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and multiple regression.

  Results

  Both spiritual health and psychological resilience were negatively correlated with COVID-10 related anxiety and had the ability of its prediction. With increasing religious health, the  COVID-10 related anxiety decreased in nurses, indicating a strong association between religious health and anxiety. Furthermore, increased psychological resilience of nurses was also associated with decreased COVID-19 related anxiety (P <0.01).

  Conclusion

  From a practical point of view, considering the role of variables in research, holding virtual workshops to teach psychological flexibility and spiritual health by health psychologists and counselors is recommended.

  Keywords: Psychological resilience, spiritual health, COVID-10 related anxiety, nurse
 • Roghayeh Arzhangi, Sima Ghasemi, Shamaneh Mohammadi, Mehdi Norouzi, Kian Norouzi* Pages 21-31
  Introduction and Aim

  This study was conducted to investigate the relationship between health literacy and the quality of life of hemodialysis patients.

  Methods

  The present study was conducted by descriptive-correlation and cross-sectional method in 1399 in Ardabil, Iran. The statistical population included 450 hemodialysis patients covered by Ardabil University of Medical Sciences, from which a sample of 140 people was selected based on Cochran's formula. Patients who were treated more than 3 a month, having hemodialysis one to three times a week were included. Failure to respond to all items of the questionnaire and reluctance and lack of motivation to respond to the questionnaires were the criteria for exclusion. Data collection tools included health literacy and quality of life questionnaires. The collected data were analyzed using SPSS software version 20.

  Results

  39% of patients had low health literacy, 41% had moderate and only 20% of patients had high health literacy, also 35% of patients had low quality of life, 42% had a moderate quality of life, and 23% had a high quality of life. The results of the Pearson and Spearman tests showed that there is a significant relationship between health literacy and the quality of life of hemodialysis patients (P <0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that the level of health literacy is insufficient and there is a significant relationship between health literacy and the quality of life of hemodialysis patients; Therefore, due to the insufficient level of health literacy among patients, it is necessary to pay more attention to health literacy in quality of life improvement programs.

  Keywords: Perceived Social Support, Health Literacy, Quality of Life, Hemodialysis
 • Lotfali Bolboli*, Safa Serj Mehdizadeh, Amirali Jafarnezhadgero, Ehsan Fakhri, Saye Bolboli Pages 32-41
  Introduction and aim

  In the past few decades, exercise has been promoted with increasing interest for the treatment of back pain. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of rehabilitation exercises with medicine beta balls on the directional and general contraction of ankle joint muscles in patients with low back pain during walking.

  Methods

  The present study was a clinical trial. The statistical population was patients with low back pain in the age range of 20-30 years in Ardabil in 1399.  Twenty men with low back pain were randomly divided into exercise and control groups. The intervention group performed 12 sessions of strengthening exercises of the central muscles of the body with the beta medicine ball. The activity of selected muscles was recorded during walking pre-and post-test in two groups. A two-way analysis of variance with repeated measures was used for statistical analysis.

  Results

  The results showed that the interactive effect of time and group on the directional contraction values of the ankle joint during the middle phase was significant (P = 0.020). Post hoc test showed that the values of all directional contraction of the ankle joint increased significantly during the middle phase in the experimental group.  

  Conclusion

  Increasing the values of directional contraction after the training period during the middle phase of reliance in the experimental group can be associated with more joint stability and less vulnerability

  Keywords: Medicine ball, Low back pain, co-contraction, Exercise therapy, Ankle muscles
 • Zobeydeh Abdollahi, Narmin Ghanizadehhesar*, Sajad Roshani, Ebrahim Mohammad Ali Nasab Firouzjah Pages 42-51
  Introduction and Aim

  Shoulder and scapular abnormalities are the most common shoulder girdle disorders. The relationship between central stability and upper and lower body muscles strength and endurance has always been emphasized. Therefore, it is important to choose a better training method to prevent and treat shoulder girdle disorders. The purpose of this study was to compare the effect of functional corrective exercises and central stability on the shoulder girdle status of adolescent girls.

  Methods

  In this quasi-experimental study, 52 adolescent girls with forward-form shoulders with an age range of 14 to 16 years were purposefully selected and randomly allocated into 4 equal groups of 13 people, including functional corrective exercises, central stability, combination, and control. The amount of forwarding part of shoulder and scapular index was measured by double squares model (EM 420) and a tape meter, respectively before and after the interventions. Data were statistically analyzed using covariance and Bonferroni test in SPSS25 software.

  Results

  The results of this study showed that exercise intervention had a significant effect on the forwarded shoulder (p=0/001), and scapular index (p=0/001). The results of the Bonferroni test showed that among the exercises performed, combined group exercises, functional correction group exercises, and central stabilization group exercises had the greatest effect on forwarding shoulder deformity and girls' shoulder index, respectively.

  Conclusion

  Based on the results, it can be concluded that performing a course of functional corrective exercises combined with central stabilization exercises can improve shoulder anomalies and scapular index in girls.

  Keywords: Scapula, Shoulder, posture, Upper Extremity
 • Mohammad Farokhnia, Shahabeddin Bagheri*, Behrouz Hajiloo Pages 52-63
  Introduction and aim

  Ascending and descending stairs are one of the challenging activities for people with patellofemoral pain syndrome. Kinesiotype is one of the rehabilitation methods to improve the symptoms of patellofemoral pain syndrome.  This study aimed to evaluate the effect of kinesiotype on electromyographic activity and co-contraction of knee muscles in patients with patellofemoral pain syndrome at the top and bottom of the stairs.

  Methods

   In this quasi-experimental study, twelve men aged 20 to 30 years with patellofemoral pain syndrome participated. Electromyographic activity and co-contraction for RF, VMO, VL, BF, Medial GCS, and TA were measured while ascending and descending stairs before and after kinesiotape. Paired t-test was used to evaluate the differences at the significance level of P <0.05.

  Results

   After using kinesiotape, VMO with Medial GCS muscles and BF muscles showed more (P=0.014, P=0.023) and less (P=0.034) activity in ascending time, respectively. The internal-external co-contraction ratio of the knee joint increased in descending time (P=0.031), and there was no significant change in flexor-extensor co-contraction (P >0.05).

  Conclusions

  The results provided that the use of kinesiotape in people with patellofemoral pain syndrome during ascending and descending of the stair was associated with increased the activity of VMO muscle and internal directional Co-contraction.  Kinesiotape increases the stability of the patella and ultimately reduces pain during the ascending time.

  Keywords: Patellofemoral Pain Syndrome, Electromyography, Muscle Co-contraction
 • Zahra Bahreini, Farhad Kahrazehi*, Zahra Nikmanesh Pages 64-79
  Introduction and aim

  Psychological well-being and emotions are among the functions that are affected by body deformity disorder. This study aimed to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on psychological well-being and positive and negative emotions in adolescent girls with deformity syndrome.

  Methods

  The research method was quasi-experimental through pre-test and post-test design, with a control group. The statistical population of this study included adolescent female students with perceived body deformity disorder who were referred to the clinic under the supervision of Tehran’s District 5 during the first six months of 2020. Among these subjects, 50 individuals were selected by purposeful sampling method and randomly allocated into the experimental and control groups. The research’s instruments included the demographic items,  revised  Ryff  Psychological Well-Being Scale, and Positive Affects and Negative Affects Scales. The content validity of the instruments was measured by qualitative method and their reliability was approved by Cronbach’s alpha coefficient. After performing 6 training sessions for the experimental group, the research data were analyzed using analysis of covariance in SPSS software (ver.24).

  Results

  The results showed a significant difference between the mean scores of post-test (F(1,48)=22.49; P≤0.001) in the psychological well-being variable. There was a significant difference between the mean scores of post-test in the positive emotion variable (F(1,48)=13.89; P≤0.001) and the negative emotion variable (F(1,48)=30.45; P≤0.001).

  Conclusion

  The results showed that mindfulness-based cognitive therapy is effective on psychological well-being and positive and negative emotions in adolescent girls with perceived body deformity syndrome. Therefore, it is suggested that in addition to medical treatments, behavioral interventions such as mindfulness-based cognitive therapy be provided for adolescents with deformity syndrome.

  Keywords: deformity, well-being, girls, mindfulness, cognitive therapy, emotions
 • Mina Salem, Seifollah Aghajani, Mohamad Narimani, Sajad Basharpour, Amirali Jafarnezhadgero*, Arefeh Mokhtari Malek Abadi Pages 80-93
  Introduction and aim

  Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder is one of the most common psychiatric disorders in children. Finding treatments to improve these people is scientifically important. This study aimed to evaluate the effectiveness of motor games based on Montessori theory on external forces on the body in children with attention-deficit /hyperactivity disorder while walking.

  Methods

  This study was a clinical trial. 30 boys with attention-deficit / hyperactivity disorder were randomly divided into two groups of control (15 people, age: 8.1 ± 0.4 years) and experimental (15 people, age: 8.1 0 0.5 years) Were located. Forces on the soles of the feet (Ground reaction forces) were recorded during walking before and after 12 weeks using a force board device. The training program consisted of 12 weeks (three sessions per week) including movement games based on Montessori theory. For statistical analysis, a two-way analysis of variance with repeated measures was used. Analysis was done by SPSS software (version 16) at a significant level of 0.05.

  Results

  The findings of the present study showed that the peak component of the reaction force in the internal-external direction during the pushing phase (P = 0.001) decreased significantly by 19.72%. The peak components of the reaction force in the anterior-posterior part decreased significantly during the post-test compared to the pre-test in the heel and pushing contact phases by 28.11 (P = 0.003) and 25.39 (P = 0.006), respectively. The negative peak component of free torque showed a significant decrease during the post-test compared to the pre-test in the experimental group (P = 0.001).

  Conclusion

  In general, due to the reduction of negative peak free torque values, it can be said that Montessori-style movement games can reduce torsional loads on the body during walking.

  Keywords: Attention-deficit, Montessori Education Theory, Walking, Ground reaction force