فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 59، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی کریمی، اباذر روستازاده* صفحات 1-7
  مقدمه

  پره اکلامپسی یک بیماری هتروژنوس در دوره بارداری می باشد که پاتوفیزیولوژی دقیق آن مشخص نیست .امروزه اگزوزوم ها به عنوان یکی از عوامل دخیل در پاتوژنز این بیماری مطرح است.  هدف از مطالعه کنونی جستجو در کتابخانه های ریزآرایه و انجام آنالیز عملکرد بر روی ژن های استخراج شده بود تا نقش آنها در پاتوژنز پره اکلامپسی را پیش بینی نماییم.

  روش کار

  داده های ریز آرایه GSE10588 توسط GEO2R و نرم افزار R (نسخه 4.1.0) آنالیز شدند. تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) برای بررسی نرمال بودن داده ها انجام گرفت. آنالیز عملکرد توسط Enrichr و DAVID 6.8  و    PANTHER 16 انجام گرفت.

  یافته ها

  آنالیز داده های ریز آرایه نشان داد که ژن های LEP ، OR8G2 و DST بیشترین میزان بیان و ژن های PTCH1 و ZNF598 کمترین بیان را در جفت زنان مبتلا به پره اکلامپسی دارند. آنالیز اجزای سلولی نشان داد که بیشترین تعداد ژن های استخراج شده مرتبط با اگزوزوم خارج سلولی می باشد. بعلاوه پاسخ به هیپوکسی ، اتصال سلول به سلول ، تکامل مغز و متابولیسم گالاکتوز مسیرهای استخراج شده می باشند.

  نتیجه گیری

  اگزوزوم خارج سلولی ، پاسخ به هیپوکسی و متابولیسم گالاکتوز نیاز به توجه و بررسی بیشتری در پره اکلامپسی دارند.

  کلیدواژگان: آنالیز عملکرد، ریز آرایه، پره اکلامپسی، حاملگی
 • اثر اولئوروپین بر اضطراب ناشی از استرس حاد از طریق کاهش استرس اکسیداتیو در موش سوری
  نشمیل رستمی، زهرا هوشمندی*، گلاویژ محمودی صفحه 4
  مقدمه

  وقوع حوادت استرس زای شدید، با خطر ابتلا به اختلالات روحی و روانی از قبیل اضطراب همراه است. با توجه به عوارض منفی داروهای ضداضطراب، توجه محققان به ترکیبات طبیعی، معطوف شده است .هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثربخشی اولیوروپین بر اضطراب در موش های سوری تحت استرس حاد بود.

  روش کار

  جهت القاء استرس حاد Acute restraint stress (ARS) موش ها یکبار روزانه 2 ساعت در معرض استرس بی حرکتی در دستگاه Restrainer  و سپس 2 دقیقه شوک الکتریکی با قدرت نیم میلی آمپر قرار گرفتند. موش های تحت استرس حاد در 5 گروه شامل کنترل (دریافت کننده حلال دارو)، درمان (اولیوروپین در دوزهای 5/7، 15، 30 میلی گرم بر کیلوگرم) و کنترل مثبت (دیازپام) قرار گرفتند.

  یافته ها

  در موش های ARS دوز 30 میلی گرم بر کیلوگرم اولیوروپین سبب افزایش زمان سپری شده در بازوهای باز و کاهش مدت زمان سپری شده در بازوهای بسته دستگاه ماز بعلاوه ای مرتفع (EPM) شد (05/0<p). تجویز دوزهای مختلف اولیوروپین سبب افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و کاهش سطح مالون دی آلدهید مغز و سرم در موش های ARS شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  اثربخشی اولیوروپین بر اضطراب در موش های تحت استرس حاد ممکن است  از طریق کاهش استرس اکسیداتیو باشد.

  کلیدواژگان: اولئورپین، استرس اکسیداتیو، استرس حاد، موش سوری
 • مرضیه حق بین*، الهام رفیعی، نوید کلانی، مجتبی قائدی صفحات 8-13
  مقدمه

  با توجه به شیوع نسبتا بالای بیماری‌های خوش‌خیم پستان در زنان و ارتباط هورمونی در بلوغ و تنظیم سرعت رشد سلول‌های اپیتلیالی و استرومایی پستان، توجه هر چه بیشتر به این عوامل هورمونی مهم در کاهش میزان شیوع این بیماری‌ها موثر خواهد بود. هدف از مطالعه کنونی بررسی ارتباط میزان مصرف قرص‌های هورمونی پیشگیری از بارداری با شیوع فیبروآدنوم در زنان بیمار و سالم مراجعه کننده به کلینیک سرطان پستان خاتم الانبیا جهرم بود.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 610 نفر از زنان 20-60 سال مراجعه کننده به کلینیک سرطان پستان خاتم الانبیاء شهرستان جهرم در سال 1398 شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسش نامه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

  یافته‌ها

  سابقه افزایش چربی خون در زنان شرکت‌کننده در مطالعه در دو گروه دارای فیبروآدنوم و فاقد فیبروآدنوم دارای بیشترین فراوانی بود. هم چنین در گروه دارای فیبروآدنوم، 2/30 درصد از زنان دارای اضافه‌وزن و 4/10 درصد چاق بودند. این در حالی است که در گروه فاقد فیبروآدنوم، 7/43 درصد از زنان دارای اضافه وزن و 6/24 درصد چاق بودند. در رابطه با مصرف داروهای هورمونی، نتایج رگرسیون لجستیک با تعدیل اثر سن و شاخص توده بدن نشان داد که مدت زمان مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری، OR=0.93): 0.55,1.56 (CI=با شانس ابتلا به توده‌های خوش‌خیم سینه ارتباط معناداری ندارد (78/0.(P=

  نتیجه‌گیری

  نتایج این مطالعه نشان دادکه مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری ارتباطی با بروز بیماری‌های خوش‌خیم پستان ندارد، اما با توجه به ارتباط مصرف قرص‌های هورمونی با بیماری‌های بدخیم پستان، بهتر است این مطالعه از زوایای دیگر و با تعدیل متغیرهای مخدوش کننده در سطح وسیع تری انجام شود.

  کلیدواژگان: قرص های هورمونی، توده خوش خیم، فیبروآدنوم
 • آذین حمیدی، محمد رادمهر، رضا صحرایی، محمدصادق صنیع جهرمی*، نوید کلانی صفحات 14-21
  مقدمه

  در اعمال جراحی تعویض مفصل، به علت مصرف سیمان، بی حسی نخاعی به دلایل متعدد بر بیهوشی عمومی ترجیح داده می شود. اثرات جانبی سیمان بر سیستم قلب و عروق بیماران می تواند فاجعه بار باشد، یافتن روش های درمانی مناسب در جهت کاهش عوارض سیمان ضروری می باشد.

  روش کار

  در این کارآزمایی بالینی 90 نفر از بیماران کاندیدای عمل  تعویض مفصل به سه گروه 30 نفره تقسیم شدند. گروه اول 25میلی گرم پرومتازین وریدی، گروه دوم 10 میلی گرم افدرین وریدی و گروه کنترل معادل حجم دو گروه موردمطالعه‚ آب مقطر وریدی 10 دقیقه قبل از تزریق سیمان دریافت کردند.علایم حیاتی بیماران بدو ورود به اتاق عمل، بعد از بی حسی نخاعی، بلافاصله قبل از تزریق دارو، بعد از تزریق، پنج دقیقه و ده دقیقه بعد از تزریق سیمان ثبت گردید. تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.

  نتایج

  بین گروه های پرومتازین و افدرین و کنترل از نظر فشارخون سیستول در زمان های بعد از تزریق دارو و پنج و ده دقیقه بعد از سیمان و فشارخون دیاستول نیز در ده دقیقه بعد از سیمان تفاوت معنی دار بود (05/0>p). بین گروه های مطالعه، ازلحاظ ضربان قلب در پنج دقیقه بعد از سیمان تفاوت معنی دار بود (0.041=p). اما بین گروه های مطالعه از نظرO2 SAT  تفاوت معنی دار نبود (0.09=p).

  نتیجه گیری: 

  براساس نتایج پژوهش، در بیماران تعویض مفصل با تزریق سیمان به علت تغییرات علایم حیاتی، استفاده از افدرین و پرومتازین می تواند بر ثبات  علایم حیاتی بیماران موثر باشد و به پایداری فشارخون سیستول(افدرین)و فشارخون دیاستول و ضربان قلب(پرومتازین)کمک کند تا عوارض این اعمال جراحی به حداقل برسد.

  کلیدواژگان: ارتروپلاستی، سیمان، افدرین، پرومتازین
 • مرضیه نیاکان، حبیب الله جوهری*، مهرداد شریعتی صفحات 22-30
  مقدمه

  دوکسوروبیسین منجر به اختلالات پروفایل لیپیدی می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر میزان پروفایل لیپیدی درموش صحرایی نر بدنبال دریافت دوکسوروبیسن انجام شده است.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی ، 63سر موش صحرایی نر بالغ به 7گروه 9 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل ، گروه شاهد: آب مقطر دریافت کرد. گروه تجربی 1 دوکسوروبیسین به میزان mg/kg20 و گروه های تجربی 2و3 به ترتیب به میزان 300 و600 میلی گرم برکیلوگرم عصاره هیدروالکلی زنجبیل دریافت کردند. گروه های تجربی 5و 4 به ترتیب دوکسوروبیسین و عصاره هیدروالکلی زنجبیل (mg/kg20 + mg/kg 600) میلی گرم برکیلوگرم (mg/kg20 + mg/kg 300) دریافت کرد. بعد از پایان وعده دارویی نمونه های خونی جمع آوری و سطح سرمی پروفایلهای لیپیدی اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 ، ANOVA و تست توکی استفاده گردید.

  یافته‌ها 

  سطح سرمی تری گلیسرید،کلسترول تام ، کلسترول LDL در گروه دریافت کننده دوکسوروبیسین نسبت به گروه کنترل بطور معنی‌داری افزایش نشان داد. سطح سرمی کلسترول HDL در گروه دریافت کننده دوکسوروبیسین نسبت به گروه کنترل بطور معنی‌داری کاهش معنی داری نشان داد. سطح سرمی تری گلیسرید ، کلسترول تام ، کلسترول LDL و کلسترول HDLدر گروه های (mg/kg20 + 600) و mg/kg20 + 300) نسبت به گروه دوکسوروبیسین کاهش معنی داری نشان داد P<0.05)) .

  نتیجه گیری

  احتمالا عصاره هیدروالکلی زنجبیل به دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی باعث بهبود پروفایل لیپیدی بدنبال دریافت دوکسوروبیسین گردید.

  کلیدواژگان: زنجبیل، دوکسوروبیسین، پروفایل لیپیدی، موش ضحرایی
 • آمنه صاری، میلاد زندی، مونا فانی، باقر پهلوان زاده، معصومه اسدی، فاطمه مقصودی، ثمانه عباسی*، فاطمه نوروزی صفحات 31-39
  سابقه و هدف

   واکسیناسیون یکی از موثرترین ابزارهای در دسترس برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی می باشد. با توجه به اهمیت زیاد واکسیناسیون کودکان، مطالعه حاضر باهدف تعیین وضعیت پوشش واکسیناسیون در کودکان شهرستان آبادان انجام‌شده است.

   مواد و روش‌ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، اطلاعات دموگرافیک و واکسیناسیون 213 کودک در دو گروه متولدین 6 ماه اول سال 98 و 99، بر اساس اطلاعات سامانه سینا بررسی شدند. روند واکسیناسیون در چهار مقطع سنی بدو تولد، 2، 4، 6 ماهگی با تاخیر زیر یک هفته، 1 تا 2 هفته، 2 تا 4هفته ، بالاتر از 4 هفته و عدم دریافت واکسن بررسی شدند. نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

  نتایج

   بیشترین میزان پوشش واکسیناسیون بدون تاخیر مربوط به‌نوبت بدو تولد بود. واکسیناسیون بدون تاخیر در 2، 4و 6 ماهگی در 6 ماه اول سال 99 نسبت به 98 به ترتیب 4/3٪ ، 7/7٪ و 9/10٪ کاهش‌یافته بود. عدم دریافت واکسن در2 ، 4و 6 ماهگی در 6 ماه اول سال 99 نسبت به 98 به ترتیب 4/4٪، 7/16٪ و 1/50٪ افزایش‌یافته بود. بین تحصیلات والدین و تاخیر در واکسیناسیون رابطه معنی‌داری وجود داشت(P=0.01). پوشش واکسیناسیون سنین بدو تولد، 4 و 6 ماهگی در 6 ماهه اول سال 99 نسبت به سال 98 به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافته بود (P value مساوی  0.007 ، 0.001 و 0.001>).    

  نتیجه گیری

  با توجه به کاهش پوشش واکسیناسیون در دوران همه‌گیری کووید-19، مسیولان بهداشت باید برای حفظ پوشش واکسیناسیون در این دوران تلاش بیشتری نمایند.

  کلیدواژگان: کووید-19، بیماری های قابل پیشگیری با واکسن، برنامه واکسیناسیون، پایش پوشش واکسیناسیون
 • ریحانه روحی جهرمی، محمد کارگر*، فرزان مدرسی، شهرام نظریان، مجتبی جعفرنیا صفحات 50-62
  سابقه و هدف

  سویه های باکتریایی دارای مقاومت چندگانه به سرعت گسترش یافته اند. این پژوهش با هدف طراحی و سنتز پپتید ترکیبی موثر از ترکیب دو پپتید به منظور دستیابی به بیشترین فعالیت ضد باکتریایی و ارزیابی تاثیر مهاری آن بر روی سویه های استافیلوکوکوس اوریوس و سودوموناس آیروژینوزا طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت تجربی با سنتز یک پپتیدترکیبی از MELITININ+BMAP-27 انجام شد. سپس تاثیر ضد باکتریایی این پپتید ترکیبی بر روی سویه های استاندارد و جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اوریوس و سودوموناس آیروژینوزا ارزیابی گردید.

  یافته ها

  سودوموناس آیروژینوزا و استافیلوکوکوس اوریوس درغلظت 1/0 % پپتید ترکیبی به ترتیب  هاله عدم رشد 15 و 15 میلی متر و در غلظت 5/0 % به ترتیب  هاله عدم رشد 19 و 20 میلی متر را نشان دادند. سویه های بالینی هردوگونه باکتری نسبت به سویه های استاندارد مقاومت بالاتری نسبت به آنتی بیوتیک ها و پپتید ترکیبی نشان دادند. در برخی از غلظت ها، ترکیب پپتید ترکیبی وآنتی بیوتیک ها موجب افزایش حساسیت فعالت ضد باکتریایی شد، اما این تاثیر درتمامی  غلظت ها معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  پپتید ترکیبی حاصل از دوپپتید MELITININ+BMAP-27 و بر سویه های بالینی و استاندارد استافیلوکوکوس اوریوس و سودوموناس آیروژینوزا تاثیر ضد باکتریایی داشتند. نتایج نشان داد که ترکیب این پپتید با آنتی بیوتیک ها می تواند در کاهش عوارض جانبی و مقاومت آنتی بیوتیکی موثر باشد.

  کلیدواژگان: پپتید ترکیبی، ملیتینین، BMAP-27، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، اثر ضد باکتریایی
 • زهرا فیروزی، الهام محمدی سلیمانی، محمدمهدی نقی زاده، حسین منصوری، یاسر منصوری* صفحات 63-73
  مقدمه

  شواهد زیادی آشکار ساخته اند که RNAهای حلقوی، که RNAهای غیر کد کننده تک رشته ای هستند که دو انتهای آنها با پیوند کووالان به هم متصل می گردد، نقش های مهمی در شروع و پیشرفت سرطان پستان از طریق مکانیسم های مختلف ایفا می کنند. هدف این مطالعه ارزیابی بیان hsa_circ_0003098 و نقش بالقوه آن و هم چنین ارزیابی شبکه ی circRNA/miRNA/mRNA در سرطان پستان است.

  روش کار

  Real-time PCR برای ارزیابی بیان hsa_circ_0003098 در تومورهای پستانی در مقایسه با بافت نرمال مجاور استفاده گردید. ارتباط بیان با ویژگی های دموگرافیک و کلینیکوپاتولوژی مختلف در بیماران مبتلا به سرطان پستان، با آنالیزهای آماری ارزیابی شد. در نهایت، با استفاده از دیتا بیس ها و نرم افزارهای مختلف و بکارگیری روش های بیوانفورماتیک، مسیر بالقوه ی circRNA/miRNA/mRNA آنالیز گردید.

  یافته ها

  نتایج ما آشکار ساختند که بیان hsa_circ_0003098 به طور مشخصی در تومورهای پستانی در مقایسه با بافت های نرمال مجاور افزایش می یابد. به علاوه، افزایش بیان hsa_circ_0003098 با متاستاز به غدد لنفاوی و استفاده از رنگ مو نیز مرتبط است. در مرحله ی بعد، مشاهده شد که این RNAی حلقوی می تواند بیان mRNAها و miRNAهای کلیدی را در شبکه ی رقابتی درون زا (ceRNA) تنظیم کند.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود که hsa_circ_0003098 که به طور مشخص در تومورهای پستانی افزایش بیان می یابد و با متاستاز به غدد لنفاوی مرتبط است، می تواند نقش های کلیدی در فیزیوپاتولوژی سرطان پستان از طریق به دام انداختن miRNAهای درگیر در شبکهhsa_circ_0003098/miRNAs/mRNAs ایفا کند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، hsa، circ، 0003098، RNA های غیرکدکننده
 • میر حمید صالحیان*، عهدیه یدالله زاده، شیدا رنجبری صفحات 74-84
  مقدمه

  بر اساس اظهار نظر متخصصان، استرس و اضطراب می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و افراد را در برابر بیماری ها از جمله کرونا ویروس آسیب پذیر کند. براین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه ی تاثیر امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی و تمرینات تای چی بر اضطراب ناشی از بیماری کرونا در دانشجویان بود.

  روش کار: 

  روش پژوهش حاضر نیمه تجربی (پیش آزمون- پس آزمون) با استفاده از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود.   45 نفر از  دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که دارای نمرات بالاتر در مقیاس اضطراب کرونا ویروس بودند به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای گروه اول آموزش امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی 10 جلسه؛ هفته ای 2 جلسه یک و نیم ساعته)  و برای گروه دوم تمرینات تای چی (10 جلسه؛ هفته ای 2 جلسه، 30 تا 40  دقیقه ای) اعمال شد و گروه کنترل آموزشی دریافت ننمود.  همه آزمودنی ها پیش از آغاز آموزش و پس از آن، مقیاس اضطراب کرونا ویروس علیپور و همکاران (1399) را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که میانگین نمرات اضطراب کرونا و مولفه های آن(علایم روانی و جسمانی) در گروه آموزش امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی نسبت به گروه تمرینات تای چی و در گروه تمرینات تای چی نسبت به گروه کنترل در پس آزمون به طور معنی داری کاهش یافته است (p<0/05).

  نتیجه گیری: 

  نتایج نشان داد که امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی در کاهش اضطراب بیماری کرونا در دانشجویان دختر موثرتر از تمرینات تای چی است.

  کلیدواژگان: امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی، تای چی چون، اضطراب، کرونا ویروس، دانشجویان
|
 • Mahdi Karimi, Abazar Roustazadeh* Pages 1-7
  Background

   Preeclampsia (PE) is a heterogeneous pregnancy disease which the exact pathophysiology of it is unknown. Recently exosomes have been indicated as a causative factor in the pathogenesis of PE. The aim of the study was to investigate in microarray library data to extract the differentially expressed genes (DEGs) in PE and to perform a functional enrichment analysis to predict the role of DEGs in pathogenesis of PE.

  Materials and methods

  GSE10588 microarray library data was analyzes by GEO2R and R package (version 4.1.0). Principal component analysis (PCA) was performed to analyze the normality of the data. Annotation analysis was performed by Enrichr, DAVID 6.8 and PANTHER 16.

  Results

  Microarray data analysis showed that LEP, OR8G2 and DST genes had the highest expression and PTCH1 and ZNF598 genes had the lowest expression in placenta of preeclamtic women. Cellular component analysis showed that most of the extracted genes are related to extracellular exosome. In addition, response to hypoxia, cell-cell adhesion, brain development and galactose metabolism are the pathways that enriched.

  Conclusion

  Extracellular exosome, response to hypoxia and galactose metabolism need more attention and investigation in PE.

  Keywords: Functional enrichment analysis, Microarray, Preeclampsia, Pregnancy
 • The effect of oleuropein on the anxiety caused by acute stress via reducing oxidative stress in mice
  Nashmil Rostami, Zahra Houshmandi*, Gelavij Mahmoodi Page 4
  Introduction

  Severe stressful events are associated with the risk of mental disorders such as depression and anxiety. Due to the negative effects of anti-anxiety drugs, researcher’s attention have been focused on finding natural ingredients. The aim of the present study was to investigate the effect of oleuropein on anxiety induced by acute stress in male rats.

  Materials and Methodes:

  To induce Acute restraint stress (ARS) mice immobilizated in restrainer 2 hours for one time; then an electric shock (2 minutes 0.5mA) were used. Mice under acute stress were randomly divided into 5 groups including control group (under acute stress receiving normal saline), intervention groups (under acute stress receiving oleuropein at doses of 7.5, 15 and 30 mg/kg and positive control (under acute stress receiving diazepam).

  Results

  In ARS mice treated with 30mg/kg of oleurpein significantly increased the time spent in the open arms and decreased the time spent in the closed arms of elevated plus maze (EPM)  p<0.05 . Administration of different doses of oleuropein increase the capacity of anti -oxidants and decreased levels of serum malondialdehyde in rat brain and in ARS mice) p<0.05). 

  Conclusion

  It seems that, the effectiveness of oleuropein on anxiety in rats under acute stress may via reducing oxidative stress.

  Keywords: Oleurpine, oxidative stress, acute stress, mice
 • Marzieh Haghbeen*, Elham Rafie, Navid Kalani, Mojtaba Ghaedi Pages 8-13
  Introduction

  Due to the relatively high prevalence of benign breast diseases in women and the hormonal relationship in puberty and regulating the growth rate of epithelial cells and stromal cells of the breast, more attention to these effective hormonal factors will be effective in reducing the prevalence of these diseases.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 610 women referred to Khatam Al-Anbia Breast Cancer Clinic in Jahrom participated in 2019. The data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire that the validity of this questionnaire was determined by 5 professors of the Department of Surgery and Obstetrics and its reliability was determined by Cronbachchr('39')s alpha test of 85%.

  Results

  610 women aged 20-60 years who referred to Khatamah Al-Anbia Clinic in Jahrom participated in the study. The history of hyperlipidemia in women participating in the study had the highest frequency in fibroadenoma and non-fibroadenoma groups. Also in the fibroadenoma group, 30.2% of women were overweight and 10.4% obese, while in the group without fibroadenoma, 43.7% of women were overweight and 24.6% were obese. Regarding the use of hormonal drugs, the results of logistic regression by modulating the effect of age and BMI showed that the duration of use of OCP, OR = 0.93 (CI: 0.55,1.56)) was not significantly associated with the chance of developing benign breast masses (PV: 0.78)

  Conclusion

  The results of this study showed that the use of birth control pills (OCP) is not associated with the occurrence of benign breast diseases.

  Keywords: OCP, Mass, Benign, Fibro adenoma
 • Azin Hamidi, Mohammad Radmehr, Reza Sahraei, MohammadSadegh Sanie Jahromi*, Navid Kalani Pages 14-21
  Introduction

   In arthroplasty, spinal anesthesia was preferred to general anesthesia for a variety of reasons due to the use of cement. the side effects of cement on the cardiovascular system of patients, which can be catastrophic, it,s necessary to find appropriate treatment methods to reduce side effects of cement.

  method

  In this clinical trial, 90 patients were arthroplasty candidates divided into three groups. The first group 25 mg intravenous promethazine, the second 10 mg intravenous ephedrine and the control group the equivalent volume of distilled intravenous water 10 minutes before cement injection received. Hemodynamic symptoms of patients entering the operating room, after spinal, immediately before injection. The drug was recorded after injection, five and ten minutes after cement injection. Data analysis by descriptive and inferential levels.

  Results

    promethazine and ephedrine and control groups in systolic blood pressure at the time after drug injection and five and ten minutes after cement and diastolic blood pressure at 10 minutes after cement were significant(p<0.05). There was a significant difference between the study groups in heart rate at five minutes after cementing (p = 0.041) and also in terms of O2 SAT at time of arrival (p = 0.001).

  Conclusion

   According to the results of the study, in patients with arthroplasty by injection of cement due to hemodynamic changes, the use of ephedrine and promethazine can affect the hemodynamic stability of patients and help stabilize systolic blood pressure (ephedrine) and diastolic blood pressure and heart rate (promethazine) To minimize the complications of these surgeries

  Keywords: Arthroplasty, Cement, Ephedrine, Promethazine
 • Marzieh Niakan, Habib alla Johary *, Mehrdad Shariati Pages 22-30
  Introduction

  Doxorubicin leads to lipid profile disorders. The aim of this study was to evaluate the hydroalcoholic extract of ginger (zingiber officinale) on the lipid profile of male rats after receiving doxorubicin.

  Material and Methods

  In this experimental study, 63 adult male rats were divided into 7 groups of 9: control group, sham group: received distilled water. Experimental group 1 received 20 mg / kg doxorubicin and experimental groups 2 and 3 received 300 and 600 mg / kg of hydroalcoholic extract of ginger, respectively. Experimental groups 5 and 4 received doxorubicin and hydroalcoholic extract of ginger (600 mg / kg + 600 mg / kg) mg / kg (300 mg / kg + 300 mg / kg), respectively. After the drug dose, blood samples were collected and serum levels of lipid profiles were measured. SPSS19 software, ANOVA and Tukey test were used for data analysis.

  Results

  Serum levels of triglyceride, total cholesterol, and LDL cholesterol were significantly increased in the doxorubicin group compared to the control group. Serum HDL cholesterol levels in the doxorubicin group showed a significant decrease compared to the control group. Serum levels of triglycerides, total cholesterol, LDL cholesterol and HDL cholesterol in the groups (600 + 20 mg / kg) and 300 + 20 mg / kg) showed a significant decrease compared to the doxorubicin group (P <0.05).

  Conclusion

  Ginger hydroalcoholic extract probably improved its lipid profile after receiving doxorubicin due to its antioxidant properties.

  Keywords: Ginger, Doxorubicin, Lipid profile, Rat
 • Ameneh Sari, Milad Zandi, Mona Fani, Bagher Pahlavanzadeh, Masoumeh Asadi, Fatemeh Maghsoudi, Samaneh Abbasi *, Fatemeh Norouzi Pages 31-39
  Background

  Due to the great importance of maintaining vaccination coverage in children, this study examined the delay in vaccination at birth, 2, 4, and 6 months, which has recently decreased due to the COVID-19 pandemic.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 213 children in 2 groups in Abadan, Iran in 2020. The children who were born from 21 March to 22 September in the years of 2019 and 2020, were divided into groups of 1 and 2. Then based on demographic data, the delay vaccination was compared between two groups, the data was gained from the Sina system and analyzed by chi-square test.

  Results

  The coverage vaccination decreased during pandemic COVID-19. The percent of no vaccination at birth, 2, 4, and 6 months in 2020 was higher than in 2019, timely vaccination in 2020 was lesser than in 2019 ones. Our data showed that the continuing vaccination depends on the education of parents, age, and weight of the child, but there was no significant association between vaccination and the other demographic variables.

  Conclusions

   Regarding high coverage vaccination in Iran, health officer, and health policy maker should attempt to preserve high immunization coverage during pandemic COVID-19, especially in areas with low literature and crowded families.

  Keywords: COVID-19, Vaccine-preventable diseases, Vaccination schedule, Vaccination coverage monitoring
 • Reyhaneh Rouhi Jahromi, Mohammad Kargar*, Farzan Modaresi, Shahram Nazarian, Mojtaba Jafarinia Pages 50-62
  Background and purpose

  Multiple drug-resistant (MDR) bacterial strains have spread in different parts of hospitals. The aim of this study was to design and synthesize an effective hybrid peptide by combining different parts of two peptides to achieve the highest antibacterial activity and its inhibitory effect against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa strains.

  Materials and Methods

  From two antimicrobial peptides MELITININ + BMAP27, a hybrid peptide of the both peptides was considered and synthesized. The antibacterial effect of this peptide on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa strains was determined.

  Results

  P. aeruginosa exhibited a growth inhibition zone with a diameter of 15 mm and S. aureus by creating a growth inhibition zone of 16 mm in diameter. Further, at 0.5% peptide concentration, P. aeruginosa exhibited a growth inhibition zone with a diameter of 19 mm and S. aureus outlined a growth inhibition zone with a diameter of 20 mm against peptide. clinical strains from both bacterial species demonstrated higher resistance rates to antibiotics and peptides. In some concentrations, the combination of peptides and antibiotics increased the susceptibility of bacterial species but was not significant in all concentrations.

  Conclusion

  A hybrid peptide consisting of two peptides, melitinin and BMAP-27, has antibacterial effect on clinical and standard strains of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. The combination of this peptide with antibiotics can be effective in reducing side effects and antibiotic resistance.

  Keywords: Hybrid Peptide, Melitinin, BMAP-27, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Antibacterial effect
 • Zahra Firoozi, Elham Mohammadisoleimani, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Hosein Mansoori, Yaser Mansoori * Pages 63-73
  Background and Objectives

   A growing amount of evidence has revealed that circular RNAs (circRNAs), covalently closed single-stranded non-coding RNAs (ncRNAs), play significant roles in initiation and progression of breast cancer (BC) through different mechanisms.  This study aims to investigate the hsa_circ_0003098 expression and its potential roles in BC, as well as the circRNA/miRNA/mRNA crosstalk in these contexts.

  Materials and Methods

  Real-time PCR (RT-PCR) was used to assess the expression of hsa_circ_0003098 in the breast tumors compared with adjacent normal tissues. Its association with different demographic and clinicopathological characteristics of BC patients was assessed by statistical analysis. Finally, we used bioinformatic approaches to uncover the potential circRNA/miRNA/mRNA axes using some databases and software.

  Results

   Our results revealed that hsa_circ_0003098 expression is significantly upregulated in BC tumors compared with the adjacent normal tissues. Moreover, hsa_circ_0003098 over-expression is significantly associated with lymph node metastasis and hair dye use. Next, we found that this circRNA can regulate key mRNAs and miRNAs in the ceRNA network.

  conclusion

   It is suggested that hsa_circ_0006960, which is significantly up-expressed in breast tumors and associated with lymph node metastasis, could play key roles in the physiopathology of breast cancer through sponging off the miRNAs involved in hsa_circ_0003098/miRNAs/mRNAs network.

  Keywords: Breast cancer, non-coding RNAs, hsa, circ, 0003098
 • Mir Hamid Salehian*, Ahdiyeh Yadolazadeh, Sheida Ranjbari Pages 74-84
  Introduction

  According to experts, Stress and anxiety can weaken the immune system and make people vulnerable to diseases such as corona virus. Accordingly, the aim of this study was to compare the effect of Hope Therapy Based on Cognitive-Spiritual Approach and Tai chi Exercises on Anxiety due to Corona Disease in students.

  Materials and Methods

  A Semi-experimental design was conducted (pre-test and post-test) with two experimental and one control groups. 45 female students of the Islamic Azad University of Tabriz who had higher scores on the Corona virus Anxiety Scale were selected by convenience sampling and randomly divided into two experimental groups and one control group. For the first group, Hope Therapy Based on Cognitive-Spiritual Approach training (10 sessions) and for the second group, Tai chi Exercises (10 sessions) was applied and the control group did not receive any training. Prior and after the training, the subjects completed Corona virus Anxiety Scale Alipour et al. (2020).

  Results

  The results showed that the mean scores of Corona Disease Anxiety and its components (psychological and physical symptoms) reduced significantly in the Hope Therapy Based on Cognitive-Spiritual Approach training group comparison to Tai chi exercises group and in the Tai chi Exercises group comparison to the control group in the post-test (P<0.05).

  Conclusion

  The results showed that Hope Therapy Based on Cognitive-Spiritual Approach is more effective in reducing corona disease anxiety in female students than Tai chi exercises.

  Keywords: Hope Therapy Based on Cognitive-Spiritual Approach, Tai Chi Chuan, Anxiety, Corona virus, Students