فهرست مطالب

تاریخ - پیاپی 62 (پاییز 1400)
 • پیاپی 62 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/16
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سهیلا پایان* صفحات 1-23

  سلسله پیشدادیان به عنوان اولین سلسله ایرانی در منابع مختلف ایران یعنی اوستا، متون پهلوی، شاهنامه و متون اسلامی آمده است، شرح حوادث مربوط به هر کدام از شاهان در این منابع گاهی مشابه و گاهی با افزوده و کاستی و تفاوت همراه است. اوستا و روایت های ملی ایران در گذر زمان و تا هنگامی که در دوره ساسانیان به رشته تحریر درآمدند دچار تحولاتی شد و سپس اساس کار تدوین کنندگان متون پهلوی، مورخان اسلامی قرار گرفتند. این تحولات همچنان ادامه یافت و به صورت افزوده ها و تفاوت هایی در شرح داستان های پیشدادی خود را نشان داد. این پژوهش با روش تحلیل - توصیفی سعی بر آن دارد تا به بررسی سلسله پیشدادیان در منابع تاریخی بپردازد

  کلیدواژگان: پیشدادیان، اسطوره، منابع تاریخی، تاریخ
 • سودابه دستی ترک، سهیلا ترابی فارسانی*، ناصر جدیدی صفحات 24-58
  از آنجایی که اندرزنامه نویسی سنتی باستانی در ایران است و عمدتا بر چگونگی حفظ یا کسب قدرت تاکید دارد. بررسی این موضوع در دوره مشروطیت که عمدتا مسئله اصلی کاهش قدرت پادشاه است اهمیت خاص می یابد. هدف این مقاله بررسی اندرزنامه نویسی در دوران مشروطیت است و پرسش اصلی این است که به رغم گرایش به محدود ساختن قدرت شاه، آیا محورهای اساسی اندرزنامه نویسی تغییر یافته است؟ در این نوشتار به بررسی دو رساله می پردازیم که در زمره اندرزنامه های دوران مشروطه قرار می گیرد: یکی رساله قانون مظفری اثر ملک المورخین و دیگری رساله ای در تعریف تشکیل ملت متمدن اثر حسین بن محمود موسوی مورد تحلیل قرار می گیرد و عناصر آنها با محورهای اندرزنامه های دوره باستان در ایران مقایسه می شود. دستاورد این پژوهش حاکی از آن است که هدف اصلی اندرزنامه های دوران مشروطه یافتن راه حل هایی نهایی و عملی است برای برون رفت از شرایطی که آن را اسفناک ارزیابی می کنند. بینش این اندرزنامه ها نیز حاکی از نوعی دوگانگی مرحله گذار از حکومت سلطنت مطلق به حکومت سلطنت مشروطه است. در این دوگانگی هم عناصر اندرزنامه های باستانی و هم گرایش های اعتقادی به شاه و سلطنت یافت می شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع اندرزنامه نویسی تنظیم و تدوین گردیده است.
  کلیدواژگان: اندرزنامه، قاجار، مشروطیت
 • مجید خالق نیا، منیژه صدری*، سید یوسف متولی حقیقی، منیره کاظمی راشد صفحات 59-91
  جنگ جهانی اول در 28 ژوییه 1914 هشت روز پس از تاجگذاری احمد شاه قاجار در شرایطی آغاز شد که ایران مبتلا به هرج و مرجی کم سابقه در تاریخ معاصر بود. بهار مشروطه و مجلس شورای ملی با استبداد محمد علی شاه به پایان رسیده بود و جزء گروه های مختلف درگیر در سطوح محلی و ملی چیزی زیادی به جا نگذاشته بود، از سوی دیگر، به تخت نشستن احمد شاه نوجوان و تضعیف بیش از پیش دولت مرکزی، ایران را عملا به حکومتی خان خانی بدل کرده بود. دولت توان جمع آوری مالیات را نداشت و خزانه هر روز خالی تر از قبل می شد. با توجه به اهمیت شناخت دقیق از اوضاع ایران در آستانه جنگ جهانی اول، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای، با تکیه بر اسناد متعبر و با رویکردی توصیفی، تحلیلی در تلاش است تصویری شفاف از اوضاع ایران در آستانه جنگ جهانی اول و همچنین تاثیر جنگ بر تجارت مشهد را ارایه دهد. روشن نمودن وضعیت اجتماعی ایران طی سالهای جنگ، برخی دیگراز نتایج پژوهش می باشد. هدف از پژوهش، تبیین و بررسی اوضاع ایران در آستانه جنگ جهانی اول می باشد. ؛ آشفتگی ایران در آستانه جنگ و تنازع قدرت ها، کاهش سطح داد وستد بازرگانی در حوزه شرق ایران و کاهش درآمد گمرکات ایران از نتایج پژوهش می باشد.
  کلیدواژگان: ایران، جنگ جهانی اول، روسیه، متفقین، تجارت
 • عظیم رفیع زاده* صفحات 92-121
  کشور شوروی و قبل از آن روسیه به عنوان همسایه قدرتمند ایران در طول تاریخ با اینکه خود از منابع نفتی فراوانی برخوردار بود، اما همیشه به منابع نفتی ایران بنابر اهداف خاصی نظر داشت. در بررسی تاثیر نفت بر روابط دو کشور معلوم می شود که آنها در مقاطعی برای دستیابی به منابع نفتی ایران تلاش می کرده اند. یکی در سال 1299/ 1921 و دیگری در سال 1320/ 1941 در زمان اشغال ایران درجنگ جهانی دوم، روسها هرچند درهر دو مقطع در اهداف خود ناکام ماندند اما در زمان اشغال ایران در شهریور 1320 بوسیله متفقین تمام ابزارهای لازم را بکار گرفتند، مثلا از حزب توده، نخستین و سازمان یافته ترین حزب چپ گرا درایران برای رسیدن به اهداف نفتی خود استفاده کردند. حزب توده در حالی که قبل از آن با هرگونه واگذاری امتیاز به بیگانگان مخالف بود زمانی که پای شوروی برای امتیاز نفت شمال به میان آمد با ارایه طرح موازنه-که طبق آن امتیاز نفت جنوب متعلق به انگلیسی ها و امتیاز نفت شمال را حق شوروی، قلمداد کرده و از درخواست شوروی حمایت کردند. به عبارتی شوروی که وارد صحنه شد حزب توده نیز با آنها هم نوا شد. این تقاضای نفتی در ایران به علت حاکم بودن شرایط جنگی در جهان رد شد. مقاله حاضر در صدد است ضمن بررسی شکل گیری حزب توده و تقاضای امتیاز نفت شمال از سوی شوروی به تلاش ها و حمایت های این حزب برای واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی پرداخته و آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: نفت شمال، حزب توده، شوروی، ایران، آمریکا
 • محمد ملکی* صفحات 122-146
  واکاوی سیاست خارجی ایران در روزگار فرمانروایی ارد دوم، در ارتباط با مسئله گسترش ارضی روم به سمت شرق، از موضوعات مهم و چالش برانگیز تاریخ اشکانیان است که این جستار به آن پرداخته است. مطالعات نشان می دهد، تسلط روم بر بسیاری از سرزمین های تحت نفوذ اشکانیان در مجاور مرز فرات و دست نشانده کردن ارمنستان، با فکر سلطه بر میان رودان، ارتباط مستقیمی دارد. افزون بر این، اختلافات داخلی اشکانیان در آغاز روی کار آمدن ارد دوم و بی طرفی ایران در دوره فرهاد سوم، که منجر به پیروزی روم بر پونتوس و ارمنستان شد، فکر حمله به قلمرو اشکانیان در میان رودان را بیش از پیش تقویت کرد. اما شکست روم در نبرد کرهه، در نتیجه نزدیکی ایران و ارمنستان، به این معناست اشکانیان در دوره ارد دوم، پس از پایان دادن به اختلافات و تقویت نیروهای داخلی برای مقابله با قدرت روم، مهم ترین مسئله ای را که پیش روی خود قرار دادند نفوذ دوباره بر ارمنستان است. بنابراین، مهم ترین دستاورد این تحقیق، تاکید بر نقش محوری ارمنستان، برای خنثی کردن توطیه روم، در سیاست خارجی این دوره است.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، ارد دوم، ایران، روم، ارمنستان
 • جواد نوریان، امیرتیمور رفیعی*، حمید رضا صفاکیش صفحات 147-165

  باورها واعتقادات دینی آقا محمد خان قاجار در راستای سیاست مذهبی وی قابل بحث وبررسی است .به نظر می رسد در رفتار واعمال ظاهری وی نوعی اعتقاد به باورهای دینی قابل تشخیص است به طوری که به عنوان زمامدار یک کشور شیعی می کوشید تا نشان دهد که حافظ و نگهدار مذهب شیعی است .به طور کلی از حکومت آقا محمد خان بیشتر به عنوان یک حکومت نظامی و خشن یاد می شود،به نحوی که منابع و متون تاریخی بیشتر به شرح لشکرکشی ها و خونریزی های بی حد وحصر وی پرداخته اند ودر این میان بررسی روحیات دینی و اعتقادات مذهبی وی کاملا مغفول مانده است.مساله اساسی این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی واستفاده از منابع کتابخانه ای به آن پرداخته می شود،بررسی اعتقادات دینی و قلبی آقامحمد خان ورویکرد وی در برخورد با علمای شیعه است.یافته های پژوهش نشان می دهد که از یک طرف بنیانگذار سلسله قاجار،نه از روی تزویر وریاکاری بلکه به لحاظ قلبی واعتقادی ،کاملا متشرع ووفادار به مبانی تشیع بوده است و از طرف دیگر ضمن احترام فراوان برای علمای شیعه وبه کارگیری موردی آنان در امور حکومت،چندان اجازه دخالت در امور سیاسی را به ایشان نمی داده است.

  کلیدواژگان: آقا محمدخان، مذهب، علما، حکومت قاجار، اعتقادات دینی
 • شهلا مقدم*، سید ماهیار شریعت پناهی، سید حسین رئیس السادات صفحات 166-190
  دودمان قاجاریه و دوره پنجاه ساله سلطنت ناصرالدین شاه ، از مهم ترین فراز های تاریخ معاصر ایران بشمار می رود و جایگاه صدارت اعظمی درساختار سیاسی این دوره ، از اهمیت خاص برخوردار است . میرزا آقاخان نوری دومین صدر اعظم دوره ناصری است که شخصیت و اقدامات سیاسی وی ، دستخوش اتهامات و قضاوتهای عمدتا منفی شده است . برخلاف داوری های منفی نسبت به وی ، میرزا علینقی نایینی از جمله نویسندگان و رجال سیاسی دوره قاجار در رساله کوتاه مآثر الصدریه از وی دفاع کامل نموده است . هدف این مقاله ی توصیفی تحلیلی آن است که این رساله را تحلیل و بررسی نموده و سپس همخوانی و یا تعارض آن را با دیگر مستندات تاریخی نمایان سازد . یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی دفاعیات نایینی از وی ، با دیگر منابع تاریخی منطبق و بعضا مغایرت اساسی دارد . این مقاله به تحلیل رساله مآثر الصدریه در مدح میرزا آقا خان نوری می پردازد.
  کلیدواژگان: قاجار، رساله مآثر الصدریه، نائینی، میرزا آقا خان نوری، ناصر الدین شاه
 • سعید جهانگیری*، امیر خواجه زاده صفحات 191-216
  ماهیت سکولار رژیم پهلوی از دو جنبه به رشد فرقه ی بهاییت و یهودیت کمک کرد. یکی آنکه ماهیت سکولاریستی رژیم، تعصب نسبت به دین و مذهب خاصی را بی معنا کرد و از این رو فرقه های گوناگون فرصت مناسبی برای رشد و گسترش یافتند. از سوی دیگر پهلوی اول و دوم، در راستای دستیابی به هدف مدرنیزاسیون کردن ایران به مبارزه با مذهب تشیع و علمای شیعه که نماد سنت گرایی تلقی می شد برخاستند. میدان دادن به فرقه های ضدشیعه ی بهاییت و یهودیت، فرصت مناسبی برای دستیابی به این هدف پهلوی ها بود از همین جهت در دوره ی دو مرحله ای نظام سلطنتی پهلوی شاهد تاثیر و گاهی تسخیر در سیاست پادشاهان پهلوی توسط فرقه های بهاییت و یهودیت می باشیم. بر این اساس سوال اصلی مقاله بدین صورت است که دو فرقه ی یهود و بهاییت چه تاثیری در ساختار قدرت پهلوی داشته-اند؟ با بررسی های صورت گرفته به دست آمد که نفوذ یهودیان و بهاییون در ساختار قدرت پهلوی باعث تشدید و ترغیب هرچه بیشتر سیاست های ضد دینی شاهان پهلوی و تسلط بیگانگان و استبدادگران و در نتیجه فاصله میان دولت (دربار) با جامعه ی مذهبی ایران و مردم مذهبی ایران گردید که همین یکی از مهمترین عوامل فروپاشی و سرنگونی پهلوی است.و در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: پهلوی، بهاییت، یهود، سیاست های مذهبی، اسرائیل
 • مجید جلیل مصیر، محمدکریم یوسف جمالی*، اسماعیل سنگاری، احمد کامرانی صفحات 217-237

  هنر ساسانی هدیه جاویدان ملت ایران به جامعه جهانی بوده است. ازجمله آثاری که سهم بارزی در شناسایی فرهنگ، تمدن و هنر ادوار کهن ایران زمین داشته، آثار هنری دوره ساسانی است که تحقیق درباره آنها مجهولات بی شماری را مرتفع می-سازد. نشانه های تحولات تاریخ سیاسی ساسانیان را می توان در بررسی انواع آثار و بخصوص طرح های حک شده بر روی تاج های پادشاهی می توان دریافت. هدف این پژوهش، آن است که با استفاده از مطالعه چندین نمونه از تاج های دوره ساسانی بر تاریخ سیاسی پادشاهی دوره ساسانی نگاهی انداخته باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی-تحلیلی است. چگونگی گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی(کتابخانه ای) است. پرسش قابل طرح در این نوشتار بدین قرار است که علت گوناگونی نوع تاج های پادشاهی در آثار برجای مانده حاکی از چیست و بر چه اساس می باشد؟ با مطالعه تاریخ سیاسی ساسانی و تامل عمیق بر تنوع و طرح-های متفاوت از پادشاهان ساسانی میتوان چنین فرض نمود که هر یکه از پادشاهان ساسانی بنا به استقلال تفکر و مذهب و قدرت خالق تاج مخصوص به خود بوده که نشانه قدرت پادشاه بوده است. نتیجه بررسی و تحلیل چنین حاصل شده است که این تاج ها با خود اطالعاتی از حوادث و وقایع سیاسی تاریخ سلسله ساسانی را به همراه دارد، شهریاران ساسانی از ابتدای سلسله تا انتهای آن از تاج های متنوعی استفاده می کردند که تاج هایشان با یکدیگر تفاوت جزیی و کلی داشت.

  کلیدواژگان: تاریخ، سیاسی، ساسانی، تاج
 • سیده شیدا غریب زاده، احمد کامرانی فر*، محمدکریم یوسف جمالی صفحات 238-255
  زمینه وهدف

  دولت ساسانی با احیا و تقویت دین زرتشتی به آن جنبه رسمی دولتی داد وروحانیان زرتشتی یک از نهادهای اساسی شاهنشاهی ساسانی شدند. روحانیان زرتشتی به‏عنوان نگهبان دین زرتشتی، همبستگی به سازمان‏های سیاسی و مقتدر کشور داشتند.پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی تاثیرمغان بر نظام طبقاتی عصر ساسانیان بپردازد.مواد و

  روش

  این مقاله باروش توصیفی وتحلیلی به تجزیه وتحلیل روند تاثیر گذاری روحانیون زرتشتی وروابط اجتماعی جامعه ایرانی عصر ساسانی می پردازد.

  یافته ها

  با وجود نفوذ موبدان زرتشتی در امور حکومتی و درون جامعه، دور از ذهن نیست که این طبقه در همه امور در روزگار ساسانیان اختیارات وسیعی داشتند در عصر ساسانیان که دین زرتشت بر تمام نقاط ایران مستولی شد، مغان پیشوایان این دین بودند.

  نتیجه گیری

  اندیشه مغان بر دین زرتشتی سایه افکند در واقع، اندیشه دینی زرتشتی تبدیل به اندیشه مغان شد. در این دوره حرکت‏ها و جنبش‏‏های اجتماعی رخ داد که نشانگر این است که مردم به‏دنبال شرایط بهتری بودند. به‏دنبال همین مناسبات عادلانه جامعه ایران شیفته اندیشه برابری‏‏طلبانه پس از ورود اسلام به ایران شد. بعد از این دوره، رکودی بر پیکره سیاست این سلسله حاکم شد، آن‏گونه که دیگر دین زرتشتی در موقعیتی نبود تا در مقابل هجوم همه‏جانبه مسلمانان پایداری کند

  کلیدواژگان: روحانیان، زرتشتی، عصر ساسانی، ستم طبقاتی
 • اصغر رحمتی * صفحات 256-279

  اقلیت‌های بازرگان یک گروه فعال در اقتصاد ایران عهد صفویه بودند. در این دوره، به‌علت تحولات داخلی و خارجی همچون منازعات مرزی، ورود کمپانی‌های تجاری اروپایی به ایران و اقدامات پادشاهان صفوی برای بهبود اوضاع اقتصادی، مسیرهای تجاری تغییر کرد. بازرگانان ارامنه، هندی‌ها، یهودیان و زرتشتیان نیز متناسب با منافع مالی، اقتصادی و سیاسی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند.این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی پراکندگی جغرافیایی اقلیت‌های بازرگان در قلمرو صفوی، به تبیین چرایی و چگونگی این امر می‌پردازد. یافته پژوهش حاکی از آن است که پراکندگی جغرافیایی اقلیت‌های بازرگان نیز متاثر از مجموعه تحولات داخلی و خارجی ایران عهد صفویه بوده است؛ به شکلی که اجتماع و سکونت اقلیت‌های بازرگان در کنار مسیرهای تجاری‌ای بوده که از شمال، مرکز و جنوب ایران عبور می‌کرده‌اند. این بازرگانان تبدیل به واسطه حمل و نقل کالاهای تولیدی به سایر نقاط ایران و خارج از مرزهای سیاسی دولت صفویه، شدند.

  کلیدواژگان: بازرگانان، ارامنه، هندی ها، یهودی ها، زرتشتیان
 • فرشته سادات حسینی بجدنی، فیاض زاهد *، حسین آبادیان صفحات 280-304

  پژوهش حاضر درصدد تحلیل پیامدهای کشف حجاب در دوره ی رضاشاه پهلوی (1300-1320) است. پرسش اصلی این است که آیا کشف حجاب توانسته تاثیری بر نوسازی و توسعه داشته باشد؟ با توجه به مستندات ،روش پژوهش ، توصیفی – تحلیلی ، با استفاده از نظریات توسعه و نوسازی و روش گردآوری اطلاعات ، کتابخانه ای است . در عصر رضا شاه با توجه به تلاش روشنفکران ، مجلات ، زنان و سفر شاه به ترکیه کارهایی جدی در امور مربوط به زنان انجام پذیرفت. توسعه کشور و لزوم صنعتی شدن ،نیاز به نیروی کار فراوان و ارزان، حضور زنان در جامعه را برای پاسخگویی به این نیاز توجیه می کرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اعلان قانون کشف حجاب در 17 دیماه 1314 توسط رضاشاه، در ظاهر مقدمات حضور زنان را برای پیشبرد هدف نوسازی رضاشاه فراهم ساخت . ساختن مدارس و دانشسراها و تشویق دختران به آموزش ، چاپ مقالات در مجلات مخصوص نسوان نیز به این اقدام مدد رساند. البته استفاده از قوای زور در اجرای این قانون موجب مخالفت و مقاومت برخی افراد شد و به ازای زنانی که با این اقدام به اجتماع وارد شدند، زنان و دختران بسیاری نیز خانه نشینی اجباری را برگزیدند. در واقع رضاشاه با این اقدام، تا حد زیادی توانست به هدف خود مبنی بر حضور زنان در جامعه نایل آید ولی پیامدهای مثبت و منفی زیادیدر برداشت.

  کلیدواژگان: رضاشاه، زنان، کشف حجاب، توسعه، نوسازی
 • رضا رفاهی طالقانی، جواد هروی *، غلامحسین زرگری نژاد صفحات 305-340

  در عصر مشروطه، جنبشهای دهقانی چندی در برخی از مناطق کشور رخ داد. سرزمین گیلان یکی از مناطقی بود که دهقانان آن، به طور جدی، تقریبا در سراسر منطقه، درگیر جنبش دهقانی بر علیه اربابان بودند. دهقانان در طی جنبش اقدامات متفاوتی جهت مبارزه با اربابان انجام دادند و از حمایت گروه ها و احزاب سیاسی همچون اجتماعیون عامیون، انجمن عباسی و سوسیال دموکراتهای گیلان بهره مند شدند .مساله تحقیق حاضر این است که نقش ارامنه در جنبش دهقانی در گیلان عصر قاجاری با تاکید بر اندیشه های مشروطه خواهی چگونه ارزیابی می شود؟ فرضیه تحقیق حاضر این است : به نظر می رسدکه ارامنه در جنبش دهقانی گیلان عصر قاجاری با تاکید بر اندیشه های مشروطه خواهی، نقش موثری داشته اند.روش تحقیق در این مقاله تاریخی (استقرایی) خواهد بود و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای است که با این روش به توصیف و تحلیل مطالب پرداخته خواهد شد. یافته های اساسی پژوهش فوق بیانگر آن است که : دهقانان طی مراحل مختلف جنبش، به اقداماتی نظیر نپرداختن بهره مالکانه، زدوخورد و درگیری با مالکان و اخراج آنان ازروستاها، و تشکیل انجمنهای روستایی دست زدنددر این راستا دو حزب هو نچاک و داشناک ارامنه در جنگ های تبریز و رشت به طور فعال و چشمگیری اصولا به دو شکل نظامی و فکری - فرهنگی در مشروطه ی ایران تاثیر مهمی گذاشتند .

  کلیدواژگان: ارامنه، جنبش دهقانی، گیلان، عصر قاجار، مشروطه
 • مهدی نجاتی آتانی، نصرالله پور محمدی املشی *، مصطفی ناصری راد، بشری دلریش صفحات 340-362

  در قرن های چهارم و پنجم هجری بخش وسیعی از سرزمین های اسلامی توسط حکومت های شیعی، از جمله آل بویه و فاطمیان اداره می شد. این حکومت ها با در پیش گرفتن سیاست تسامح و تساهل ، رواج مراودات علمی بین اندیشمندان با گرایش های دینی و مذهبی گوناگون ، آزادی انجام مراسم دینی و رعایت حقوق اقلیت های مذهبی را در کارنامه خود ثبت نمودند؛ اما واگذاری مناصب بالای حکومتی به اهل کتاب زمینه تسلط آنان بر مسلمانان را فراهم ساخت و در بسیاری مواقع موجب ظلم و ستم آنان بر مردم شد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع اصلی، سیاست تساهل و تسامح و اثرات آن در دو حکومت مذکور به صورت تطبیقی بررسی شده است.

  کلیدواژگان: تساهل و تسامح، اهل ذمه، حکومت های شیعی، فاطمیان، آل بویه
 • محسن مومنی، امنه فرهنگ دیزج * صفحات 363-391

  وررد ترکمانان سلجوقی به قلمرو غزنویان در اوایل قرن پنجم هجری قمری سرآغاز تحولات مهمی در فلات ایران بود. ترکان سلجوقی که به هنگام ورود به قلمرو غزنویان ساختاری ایلی داشتند و این درحالی بود که خراسان، به عنوان دروازه ورود آنان به قلمرو غزنویان، ساختاری یکجانشین و ترکیبی از روستا و شهر بود. تازه واردان به خراسان و بعدها قلمروهای غربی تر به لحاظ اعتقادی و مذهبی مسلمان بودند. اما در کنار ورود این عناصر ایلی، مهاجرت گسترده ای از قبایل ترکمان را شاهد هستیم. شیوه معیشت و گذران زندگی این قبایل ترکمان چالش هایی را برای جمعیت یکجانشین این مناطق به دنبال داشت. پژوهش حاضر با تکیه بر داده ها و گزارش های تاریخی در این دوران به دنبال تحلیل و بررسی وضعیت امنیت غذایی قبل و بعد از ورود ترکمانان سلجوقی به فلات ایران می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، ترکمانان سلجوقی و قبایلی که همراه آنان در این مهاجرت بودند با اقدامات منفی که در ابتدا آنها مرتکب شدند نه تنها امنیت کلی بلکه امنیت غذایی را تهدید کردند. بدنبال از بین رفتن امنیت، مشکلات متعدد دیگری گریبان گیر مردم ایالات مختلف شد. پژوهش حاضر با روش و رویکرد توصیفی- تحلیلی با طرح این پرسش، که چه عواملی برامنیت غذایی مردم در دوره سلجوقیان تاثیر گذار بوده است؟ سعی دارد به بررسی امنیت غذایی، نوع خوراک و محصولات متنوع مناطق مختلف بپردازد.

  کلیدواژگان: ترکمانان سلجوقی، جنگ، امنیت، غذا، شهر
|
 • Soheila Payan * Pages 1-23

  The Pishdadian dynasty is mentioned as the first Iranian dynasty in various Iranian sources, namely Avesta, Pahlavi texts, Shahnameh and Islamic texts. Avesta and national narratives of Iran underwent changes over time and until they were written during the Sassanid period, and then became the basis of the work of compilers of Pahlavi texts, Islamic historians. These developments continued and manifested themselves in the form of additions and differences in the description of their prehistoric stories. This descriptive-analytical study tries to study the series of predecessors in historical sources.

 • SODABEH DASTI TORK, Soheila Torabi Farsani *, Naser Jadidi Pages 24-58
  Since traditional counseling is ancient in Iran and mainly emphasizes on how to maintain or gain power. Examining this issue during the constitutional period, which is mainly the main issue of reducing the power of the Shah, is of particular importance. The purpose of this article is to examine the writing of advice during the constitutional period, and the main question is whether, despite the desire to limit the power of the Shah, the basic axes of writing advice have changed? In this article, we examine two treatises that are from the memoirs of the constitutional era: one is the treatise of Shariat Mozaffari from the Queen of Historians and the other is a treatise on the definition of the formation of a civilized nation by Hussein bin Mahmoud. Mousavi and their elements are compared to ancient periods in Iran. The results of this study indicate that the main purpose of the constitutional period consultations is to find final and practical solutions to get out of a situation that is considered deplorable. The insights of these letters of recommendation also indicate a kind of dichotomy in the transition from absolute monarchy to constitutional monarchy. In this duality are found both elements of ancient counseling and doctrinal tendencies towards the king and the monarchy. This research has been prepared and compiled in a descriptive-analytical method based on consulting sources.
  Keywords: advice letter, Qajar period, :masrotiate
 • Majid Kalegnia, Manizheh Sadri *, Seyed Yosef Motevali Haghhi, Monirh Kazemirashed Pages 59-91
  World War I began on July 28, 1914, eight days after the coronation of Ahmad Shah Qajar, at a time when Iran was experiencing unprecedented chaos in contemporary history. The spring of the constitution and the National Assembly had ended with the tyranny of Mohammad Ali Shah, and the various groups involved at the local and national levels had left little to be desired. It had practically turned Iran into a Khan Khani government. The government could not collect taxes and the treasury was becoming more empty every day.Given the importance of accurate knowledge of the situation in Iran on the eve of World War I, the present study is a library method, based on valid documents and a descriptive, analytical approach to try to get a clear picture of the situation in Iran on the eve of World War I and the impact of war. Offer on Mashhad trade. Clarifying the social situation of Iran during the war years are some of the other results of the research. The purpose of research is to explain and study the situation in Iran on the eve of World War I. ; Iran's turmoil on the eve of war and power struggle, the decline in trade in eastern Iran and the decline in Iranian customs revenue are among the results of the study.
  Keywords: Iran, World War I, Russia, Allies, trade
 • Azim Rafizadeh * Pages 92-121
  In examining the impact of oil on the relations between the two countries of Iran and Russia, it turns out that they were trying to reach the Iranian oil resources in some cases, one in 1299/1921and the other in 1920/1941. At the time of Iran's occupation of the Second World War, the Russians, though at every turn did not succeed in their goals, during the occupation of Iran in September 1941 by the Allies they used all the necessary tools. For example, they used the Tudeh Party, the first and most organized Leftist party in Iran, to achieve its oil targets. At this stage, the Russian Foreign Ministry Deputy Foreign Minister, Sergey Kavtaradze came to Iran and formally requested for a license to exploit North Oil. The Tudeh Party, while previously opposed to any transfer of privilege to foreigners, when the Soviet Union- their spiritual and co-professional supporters came out, by providing the Balance Scheme they granted the southern oil share to the British and the North Sea's privilege to the Soviet Union. Because the American companies were set to exploit the oil scorecard in northern Iran, immediately the Soviet Union entered the scene and the Tudeh party also met with them. In this context, the efforts of the Tudeh Party to satisfy the Iranian government and parliament in order to agree with the Soviet demand for oil in their own way can be considered.
  Keywords: North Oil, Tudeh Party, Soviet Union, Iran, United States
 • Mohammad Maleki * Pages 122-146
  Roman domination of many of the Parthian lands near the Euphrates and the annexation of Armenia reinforced the idea of Mesopotamian domination for the growing Roman power. Parthian internal strife at the beginning of Orodes II and the Roman conquest of Pontus and Armenia, as a result of Iran's neutrality during the reign of Phraates III, reinforced the idea of attacking Parthian territory in Mesopotamia for Roman generals. But the defeat of Rome in the Battle of Carrhae as a result of the proximity of Iran and Armenia upset the Roman equation for domination of the Orient. This study seeks to prove the claim that the Parthians in the Second Orodes period, after ending internal strife and strengthening internal forces to counter Roman power, the most important issue they faced was to re-infiltrate Armenia. Because they were aware of the role of Armenia in thwarting the Roman conspiracy, and for the first time in their first war with Rome, they at the same time invaded Armenia to challenge Roman hegemony and power in the northern Mesopotamia and Syria.
  Keywords: Foreign policy, Orodes II, Iran, Rome, Armenia
 • Javad Noorian, Amir Teymour Rafiei *, Hamid Reza Safakish Pages 147-165

  The religious beliefs of Agha Mohammad Khan Qajar can be discussed regarding his religious policy. A kind of religious belief seems to be apparent and recognizable in his behavior and actions so that he, as the king of a Shiite country, tried to show that he is the guardian of the Shiite religion. Generally, the rule of Agha Mohammad Khan is mostly referred to as a military and violent rule. Historical resources have further described his immeasurable military campaigns and bloodshed. In the meantime, the study of his religious spirits and beliefs has been completely neglected. The purpose of this research was to investigate the religious beliefs of Agha Mohammad Khan and his approach in dealing with Shiite scholars. This research is conducted through a descriptive-analytical method using library resources. The results showed that as the founder of the Qajar dynasty, he was completely religious and loyal to the principles of Shiism by his heart regardless of hypocrisy. On the other hand, while respecting Shiite scholars, he did not allow them to involve in political affairs very much and used them occasionally.

  Keywords: Agha Mohammad Khan, Religion, Scholars, Qajar Dynasty, religious beliefs
 • Shahla Moghaddam *, Seyyed Mahyar Shariatpanahi, Seyyed Hosain Reais Al Sadat Pages 166-190
  The Qajar dynasty and the position of the chief minister in the political structure of contemporary Iran is of particular importance, and the fifty years of Nasser-al-Din Shah’s reign is one of the most significant features of this period. Mirza Aqa Khan Nuri was the second chief minister in Nasseriyeh era, whose character and political actions have become the target of accusations and mostly negative judgments. Unlike the negative judgments against him, Mirza Alinaghi Naeini, one of the writers and politicians of Qajar period, defended him in the short essay of Ma Asar Al-Sadriya. The purpose of this analytical-descriptive essay is to criticize and analyze this thesis and then to demonstrate its consistency or conflict with other historical documents. The findings of this research reveals that some of Naeini’s defenses of Mirza Aqa Khan Nuri are sometimes fundamentally contradictory with other historical sources. This essay attempts to criticize and analyze Ma Asar Al-Sadriya treatise on Mirza Aqa Khan Noori's eulogy.
  Keywords: Qajar, Ma Asar Al-Sadriya, Naeini, Mirza Aqakhan Noori, Nasser-al-Din Shah
 • Saeed Jahangiri *, Amir Khjeh Zadeh Pages 191-216
  The secular nature of the Pahlavi regime contributed to the growth of the Baha'i and Jewish sects in two ways. One is that the secularist nature of the regime made the prejudice against a particular religion irrelevant, and so the various sects found a good opportunity to grow and expand. On the other hand, the first and second Pahlavis, in order to achieve the goal of modernizing Iran, rose up against the Shiite religion and the Shiite scholars, who were considered a symbol of traditionalism. Bringing the anti-Shiite sects of Baha'ism and Judaism to the forefront was a good opportunity for the Pahlavis to achieve this goal. We are. Accordingly, the main question of the article is what effect did the two Jewish and Baha'i sects have on the structure of the Pahlavi power? Studies have shown that the influence of Jews and Baha'is on the structure of Pahlavi power intensified and further encouraged anti-religious policies of the Pahlavi kings and the domination of foreigners and tyrants, and thus the distance between the government (court) and the Iranian religious community. The religious people of Iran became one of the most important factors in the collapse and overthrow of Pahlavi. And in this research, descriptive-analytical method has been used.
  Keywords: Pahlavi, Baha&rsquo, is, Jews, Israel, anti-religious policies
 • Majid Jalil Masir, Mohammad Karim Yousef Jamali *, Esmaeeil Sangari, Ahmad Kamrani Pages 217-237

  Among the works that have played a significant role in identifying the culture, civilization and art of ancient Iran, is the works of art of the Sassanid period, research on which removes countless unknowns. Signs of changes in the political history of the Sassanids can be found in the study of various works and especially the designs engraved on the crowns of the kingdom. The purpose of this study is to look at the political history of the Sassanid monarchy by studying several examples of crowns of the Sassanid period. This research is based on the purpose of basic research and based on the nature and method of historical-analytical research. The question that can be asked in this article is what is the reason for the different types of royal crowns in the surviving works and on what basis? By studying the Sassanid political history and deep reflection on the diversity and different designs of the Sassanid kings, it can be assumed that each of the Sassanid kings, according to the independence of thought, religion and the power of the creator of his own crown, was a sign of the king's power. The result of the study and analysis is that these crowns bring with them information about the political events and happenings in the history of the Sassanid dynasty. Sassanid princes from the beginning of the dynasty to the end of it used various crowns whose crowns are different from each other. It was partial and general.

  Keywords: history, Political, Sassanid, crown
 • Seyyedeh Shida Gharibzadeh, Ahmad Kamranifar *, Mohammadkarim Yosefjamali Pages 238-255
  Background and Objectives

  By reviving and strengthening the Zoroastrian religion, the Sassanid government gave it an official-governmental aspect and the Zoroastrian clergy became one of the basic institutions of the Sassanid Empire. Zoroastrian clerics, as guardians of the Zoroastrian religion, were in solidarity with the political and powerful organizations of the country. The present study seeks to examine the influence of the Moghans on the class system of the Sassanid era.

  Materials and Methods

  This descriptive and analytical article analyzes the influence of Zoroastrian clerics and the social relations of the Sassanid Iranian society.

  Findings

  Despite the influence of Zoroastrian priests in government affairs and within society, it is not far from the mind that this class had wide authority in all matters during the Sassanid era.

  Conclusion

  Moghan's thought overshadowed the Zoroastrian religion In fact, Zoroastrian religious thought became Moghan's thought. During this period, social movements took place, which shows that people were looking for better conditions. Following these just relations, Iranian society became fascinated with the idea of ​​equality after the arrival of Islam in Iran. After this period, a stagnation in the body politic.

  Keywords: Clerics, Zoroastrians, Sassanid era, class oppression
 • Asghar Rahmati* Pages 256-279

  Merchant minorities were an active group in the Iranian economy during the Safavid era. During this period, due to a series of internal and external developments such as border disputes, the entry of European companies into Iran and the actions of the Safavid kings to improve the economic situation Trade routes changed. Armenian, Indian, Jewish, and Zoroastrian merchants were scattered throughout Iran in proportion to their financial, economic, and political interests. This study was conducted using library study method and descriptive-analytical method, While examining the geographical distribution of merchant minorities in the Safavid territory, it explains why and How. The research findings indicate that the geographic dispersion of merchants' minorities is also influenced by the set of internal and external developments of Iran during the Safavid period, so that the community and settlement of merchants' minorities have been alongside commercial routes that are from the north, center and south of Iran Passing through. These merchants were turned over by transporting manufactured goods to other parts of Iran and beyond the political borders of the Safavid government.

  Keywords: merchants, Armenians, Indians, Jews, Zoroastrian
 • Fereshteh Alsadat Hosseini Bojdani, fayyaz zahed*, Hossein Abadian Pages 280-304

  The present study seeks to analyze the consequences of hijab removal in the period of Reza Shah Pahlavi (1300-1320). The main question is whether hijab removal could have an effect on modernization and development? According to the documents, the research method is descriptive-analytical, using theories of development and modernization and the method of data collection is library research. In the era of Reza Shah, due to the efforts of intellectuals, magazines, women and the Shah's visit to Turkey, serious work was done in matters related to women. The development of the country and the need for industrialization, the need for abundant and cheap labor, justified the presence of women in society to meet this need. The findings of the research indicate that the announcement of the law on the hijab removal on December 17th, 1314 by Reza Shah, ostensibly provided the preconditions for the presence of women to advance the goal of Reza Shah's modernization. Building schools and colleges and encouraging girls to study, and publishing articles in women's magazines also helped. Of course, the use of force in the implementation of this law caused opposition and resistance of some people, and in exchange for the women who entered the community with this action, many women and girls also chose forced housework. In fact, with this action, Reza Shah was able to achieve his goal of women's presence in society to a large extent, but he had many positive and negative consequences.

  Keywords: Reza Shah, Women, Hijab Removal, Development, Renovation
 • Reza Refahi Taleghani, Javad HERAVI *, Gholamhossein Zargarinejad Pages 305-340

  During the constitutional era, several peasant movements took place in some parts of the country. The land of Gilan was one of the areas where the peasants were seriously involved in the peasant movement against the lords, almost throughout the region. During the movement, the peasants took various measures to fight against the lords and benefited from the support of groups and political parties such as the civil society, the Abbasi Association and the Social Democrats of Gilan. How is the idea of constitutionalism evaluated? The hypothesis of the present study is: It seems that Armenians have played an effective role in the peasant movement of Gilan during the Qajar era by emphasizing constitutionalist ideas. The method of research in this article will be historical (inductive) and the method of collecting documentary and library information is In this way, the content will be described and analyzed. The main findings of the above study indicate that: Peasants during various stages of the movement, such as non-payment of property, quarrels and conflicts with landlords and their eviction from villages, and the formation of rural associations in this regard, the two parties Hu Nchak and Dashnak Armenians in the war The cities of Tabriz and Rasht actively and significantly influenced the Iranian constitution in two main ways: military and intellectual-cultural.

  Keywords: Armenians, Dehghani Movement, Gilan, Qajar Era, Constitutional
 • mahdi nejati.atani, Nasrollah PoorMohammadi.Amlashi*, mostafa naseri rad, Boshra delrish Pages 340-362

  In the fourth and fifth centuries AH, a large part of Islamic lands was ruled by Shiite governments , including the Buyids and the Fatimids . By adopting a policy of tolerance, these governments recorded in their record the prevalence of scientific interactions between thinkers with different religious tendencies , the freedom to perform religious ceremonies, and the observance of the rights of religious minorities ; However , the transfer of high government positions to the People of the Book paved the way for their domination over the Muslims and in many cases led to their oppression of the people. In this research, by descriptive-analytical method and relying on the main sources, the policy of tolerance and its effects in the two mentioned governments have been comparatively studied .

  Keywords: tolerance, Shi'a governments, Fatimids, Al Boyah
 • Mohsen Momeni, Ameneh Farhang Dizaj* Pages 363-391

  The arrival of Seljuq Turks in Ghaznavids territory in the early fifth century AH led to significant changes in Iranian Plateau. Seljuq Turks entered Ghaznavids territory as nomads, while their entrance to the Ghaznavids territory the city Khorasan was a sedentary settlement full of towns and villages. Newcomers in Khorasan and the west were Muslims. Turkish tribes used to immigrate in a large scale as well. The sedentary people of these regions were facing new challenges while dealing with the lifestyle of Turkish tribes. The study at hand uses data and historical writings in order to analyze and investigate the food security before and after the arrival of Seljuq Turks in Iranian Plateau. The research findings show that Seljuq Turks and other tribes with their dangerous actions were a threat to the national and food security. Furthermore, people from different regions faced new problems following these threats. The following descriptive-analytical study investigates factors influencing the food security in Seljuq era. The study also investigates food security, food itself and different products of different regions.

  Keywords: Seljuq Turks, war, Security, food, town