فهرست مطالب

توسعه حرفه ای معلم - سال ششم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1400)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی شمالی احمدآبادی*، عاطفه برخورداری احمدآبادی صفحات 1-14
  همه گیری کووید-19 و لزوم استفاده از شبکه های مجازی اینترنتی به منظور آموزش دانش آموزان با مشکلات زیادی همراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف نقش آموزش های مجازی در اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با خستگی چشمی معلمان ابتدایی در همه گیری کووید-19 انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان ابتدایی شهر اردکان بود که با استفاده از روش داوطلبانه، 317 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های خستگی چشمی حبیبی و همکاران (1390) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1996) که به صورت برخط طراحی شده بود، پاسخ دادند. 286 پرسشنامه با استفاده از روش همبستگی پیرسون، در سطح 05/0 و بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش های مجازی در افزایش اعتیاد به اینترنت و خستگی چشمی در معلمان موثر بوده است. نتایج همچنین حاکی از این بود که بین اعتیاد به اینترنت با خستگی چشمی و ابعاد آن یعنی استرین چشمی، اختلال دید، اختلال سطح چشم و اختلال خارج چشم نیز رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (001/0>p). بر اساس نتایج بدست آمده، آموزش های مجازی می تواند خطر ابتلا به اعتیاد به اینترنت و خستگی چشمی را در معلمان افزایش داده و صدمات چشمی زیادی را در پی داشته باشد. پیشنهاد می شود با ارایه برنامه های آموزشی از پیامدهای منفی آموزش های مجازی همه گیری کووید-19 پیشگیری شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، شبکه های مجازی، خستگی چشمی، معلمان ابتدایی
 • فرشته عباسی، کیوان شعبانی مقدم، محمدسعید کیانی* صفحات 15-27

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی شیوه های دفاع قانونی و مسیولیت دبیران تربیت بدنی در حوادث ورزشی مدارس بود که با روش تحقیق توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس ایران تشکیل دادند. با توجه به وسعت، تعداد و نیز، دشواری دسترسی به نمونه ها؛ از روش نمونه گیری در دسترس برای جمع آوری نمونه ها استفاده شد که در نهایت 225 نفر در پژوهش شرکت کردند.. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه، از چند تن از استادان صاحب نظر با گرایش ورزشی و حقوق نظرخواهی شد که پس از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه تایید گردید. به منظور ارزیابی روایی و پایایی گویه های پرسشنامه، در یک مطالعه آزمایشی تعداد 20 عدد پرسشنامه بین کارشناسان مربوطه توزیع شد که پایایی درونی گویه های پرسشنامه ها به روش آلفایکرونباخ 87/0 بدست آمد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل فنی، عوامل مدیریتی، عوامل آموزشی و عوامل حقوقی بر رفع مسیولیت معلمان تربیت بدنی در هنگام بروز حوادث ورزشی تاثیرگذار هستند. بنابراین، پیشنهاد می شود، ضمن توجه به ارتقای مدرک تحصیلی معلمان تربیت بدنی، با اهتمام به برگزاری کلاس های ضمن خدمت و اطلاع رسانی از طریق بروشورها، نصب تابلوهای آموزشی و همانند آن، میزان آگاهی های حقوقی و مسیولیت های مدنی آنان نیز افزایش یابد.

  کلیدواژگان: حقوق ورزشی، رفع مسئولیت، دبیران ورزش، حوادث
 • کمال نصرتی هشی*، نرگس کیانی، حمزه علی بهرامی صفحات 29-54
  هدف از این پژوهش، بررسی و استنباط مولفه های اخلاق حرفه ای معلم با تاکید بر تعامل معلم با خود از منظر نهج البلاغه است. برای رسیدن به این هدف، از روش کیفی و از نوع بررسی اسناد و مدارک و یا روش کتابخانه ای استفاده گردید. برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، به لحاظ کیفی بودن پژوهش سه گام باردن (1374)، برداشته شد. در این پژوهش، جامعه با نمونه برابر بود؛ بطوری که کل کتاب نهج البلاغه به عنوان جامعه و نمونه پژوهش بررسی گردید. در بخش یافته ها مجموعه ای از مولفه های اخلاق حرفه ای معلم با تاکید بر تعامل معلم با خود از نهج البلاغه استخراج گردید. فکور بودن، استقبال از تغییر و تحول، باور به نیروی فراطبیعی و ذکر او، هدفمندی، نظم و برنامه ریزی، عزت نفس و پرهیز از خودپسندی، خودمحاسبه گری، پشتکار و تداوم کارها، استقبال از فراگیری مستمر دانش و یادگیری، عمل گرایی، مشورت پذیری از جمله این مولفه ها بود که در این نوشتار به عنوان مولفه های ارتباط و تعامل معلم با خود از آموزه های امام علی -علیه السلام- استخراج و بررسی شدند.
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، اخلاق حرفه ای معلم، تعامل معلم با خود
 • سیروس قنبری*، جمال عبدالملکی، سالار عبدالملکی، پروانه حیدری، اوسط عبدالملکی صفحات 55-70
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد رهبری تحول گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قروه به تعداد 548 نفر بودند که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه ای به حجم 225 نفر انتخاب شد. روش پژوهش همبستگی و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های رهبری تحول گرا باس و آلیو (1997) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار، از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد، نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزار بود. جهت تحلیل داده ها از تحلیل مسیر تاییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد رهبری تحول گرای مدیران دارای اثر مثبت و معنادار بر یادگیری سازمانی مدرسه در سطح 05/0 هستند. ابعاد چهارگانه رهبری تحول گرای مدیران قادر به تبیین 24 درصد واریانس یادگیری سازمانی مدرسه هستند که این مقدار دارای 58/7 =t است که بیانگر معنادار بودن واریانس تبیین شده یادگیری سازمانی مدرسه توسط ابعاد رهبری تحول گرای مدیران مدارس است.
  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، ابعاد، یادگیری سازمانی، مدارس ابتدایی
 • عابده حقدادی، اسفندیار خسروی زاده* صفحات 71-89

  هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه دوره های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی استان مرکزی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شاغل در آموزش و پرورش استان مرکزی (499 نفر) بودند که از بین آنها 217 نفر به شیوه در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های وضعیت آموزش ضمن خدمت معلمان مبتنی بر الگوی سیپ و توانمندسازی شغلی معلمان مارتین (2001) استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون t تک متغیره و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان داد که نمرات متغیرهای آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی بالاتر از میانگین است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی همبستگی وجود دارد. بعلاوه، دوره های آموزش ضمن خدمت توانسته ا ند توانمندسازی شغلی آنها را پیش بینی کنند. در این رابطه، مولفه های فرایند و برون داد دوره ها و خرده مقیاس های مدیریت، نتایج، اهداف و مدرسان دوره ها نقش بیشتری در توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی داشتند. آموزش های ضمن خدمت می تواند باعث توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی شود. از این رو، پیشنهاد می شود که دوره های آموزش ضمن خدمت با تاکید بر مولفه ها و خرده مقیاس های مذکور و تلاش برای بهبود وضعیت سایر خرده مقیاس ها برای معلمان تربیت بدنی استان برگزار شود.

  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی شغلی، معلم تربیت بدنی
 • الهه ملاابراهیم لو*، حیدرعلی زارعی صفحات 91-102
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان خوی بر اساس میزان خودتعیین گری و جهت گیری هدف بود که با روش پژوهش همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان خوی که در سال تحصیلی 1398-1397مشغول به تحصیل بودند. از بین این افراد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 352 نفر انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، عبارت بودند از: پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004)؛ پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک-گریگور (2001) و هم چنین پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی لاگواردیا و همکاران (2000) که بر اساس نظریه خودتعیین گری تدوین شده بود. داده ها با استفاده از روش های آماری آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین خودتعیین گری با اشتیاق تحصیلی رابطه وجود دارد؛ هم چنین بین اشتیاق تحصیلی با مولفه های تسلط گرایشی و عملکرد گرایشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نیز میان خودتعیین گری با مولفه های تسلط گرایشی و عملکرد گرایشی جهت گیری هدف رابطه، مستقیم و معنادار است و نتایج رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف پیش ینی کننده اشتیاق تحصیلی است.
  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، خودتعیین گری، جهت گیری هدف
|
 • Mehdi Shomaliahmadabadi *, Atefe Barkhordariahmadabadi Pages 1-14
  The Covid-19 epidemic and the need to use virtual Internet networks to educate students have been associated with many problems. The aim of this study was to investigate the role of virtual education in internet addiction and its relationship with elementary teachers’ eye fatigue in Covid-19 epidemic. The statistical population included teachers of Ardakan city from among whom 317 people were selected as the sample of the study using voluntary method. Participants answered the Habibi et al. (2012) Eye Fatigue and Young (1996) Internet Addiction Questionnaires, which were designed online. 286 questionnaires were analyzed using Pearson correlation method at the level of 0.05 and using SPSS statistical package version 24. The results showed that virtual education has been effective in increasing Internet addiction and eye fatigue in teachers. The results also showed that there is a significant positive relationship between Internet addiction and ocular fatigue and its dimensions, i.e. ocular strain, visual impairment, ocular surface disorder and ocular disturbance (p<0.001). According to the results, e-learning can increase the risk of Internet addiction and eye fatigue in teachers and lead to many eye problems. It is recommended to prevent the negative consequences of the Covid-19 epidemic by providing training programs.
  Keywords: Internet Addiction, virtual networks, eye fatigue, Elementary Teachers
 • Fereshteh Abbasi, Keivan Shabani Mogddam, Mohammad Saeid Kiani * Pages 15-27

  The main purpose of this study was to investigating the legal methods of relieving the liability of physical education teachers in Iranian schools during sports accidents. the present study was descriptive-correlation in terms of research method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. In order to determine the content validity of the questionnaire, the questionnaire was reviewed by several expert professors with sports orientation and opinion law. To estimate the reliability of the questionnaire, in a pilot study, the questionnaires was distributed among 20 participants and the internal reliability of the questionnaire was examined by Cronbach's alpha method (α = 0.87). The statistical population of the study consisted of all physical education teachers in Iranian schools. Given the size, number, and difficulty of accessing samples, available sampling method was used to collect data and finally 225 questionnaires were returned. The data were analyzed using SPSS and LISREL software. The findings showed that technical factors, managerial factors, educational factors and legal factors are effective in relieving the responsibility of physical education teachers in the event of sports accidents. Therefore, it is suggested that in addition to paying attention to the promotion in the educational degree of the teachers, by holding in-service classes and informing via brochures, installing educational boards, etc. their information about legal issues and responsibilities be increased.

  Keywords: Sports law, liability relief, Sports teachers, accidents
 • Kamal Nosrati Heshi *, Narges Kiany, Hamze Ali Bahrami Pages 29-54
  The purpose of this study is to investigate and infer the components of teachers’ professional ethics with emphasis on teacher interaction with himself from the perspective of Nahj al-Balagha. To achieve this goal, a qualitative method and the type of document review or library method was used. In order to collect and analyze data, since this is qualitative research, the three steps ‎advised by Bardin (1996) were followed. In this study, the research population was equal to the sample; So that the whole book of Nahj al-Balagha was analyzed as the population and sample of research. In the findings section, a set of components of teacher professional ethics with emphasis on teacher interaction with himself was extracted from Nahj al-Balagha. Being thoughtful, welcoming change, believing in the supernatural force and mentioning it, believing in death, purposefulness, order and planning, self-esteem and avoiding selfishness, self-calculation, perseverance and continuity of work, welcoming the continuous learning, pragmatism and consulting with others were the components which were extracted and discussed from the teachings of Imam Ali (AS) in this article.
  Keywords: Imam Ali (AS), interaction with oneself, Nahj al-Balagha, teacher professional ethics
 • Siroos Ghanbari *, Jamal Abdolmaleki, Salar Abdolmaleki, Parvaneh Heydari, Awsat Abdolmaleki Pages 55-70
  The aim of this study was to investigate the role of transformational leadership dimensions of school principals in school organizational learning. The population of study consisted of all 548 primary school teachers in Qorveh city. From this population, a sample of 225 teachers was selected by simple random sampling method based on Morgan’s table. The research method was correlational through structural equation modeling. For data collection, Bass and Avolio’s (1997) Transformational Leadership Questionnaires and Neefe’s (2001) Organizational Learning Questionnaire were used. To determine the reliability and validity of the instruments, Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis were used. The results proved the optimal reliability and validity of the instrument. Confirmation path analysis was used to analyze the data using Lisrel software. The results showed that the dimensions of transformational leadership of principals had a positive and significant effect on organizational learning of the school at the level of 0.05. The four dimensions of transformational leaderships of principals were able to explain 24% of the variance of school organizational learning, which had a value of t=7.58, which indicated the significance of the variance of organizational learning explained by the dimensions of transformational leadership of school principals.
  Keywords: Transformational Leadership, Dimensions, Organizational Learning, elementary schools
 • Abedeh Haghdadi, خسروی زاده Khosravizadeh * Pages 71-89

  The purpose of this study was to determine relationship between in-service training courses and job empowerment of physical education teachers in Markazi province. This is an applied research with a descriptive- correlational design. The statistical population of the study included all physical education teachers who working in Markazi province (N = 499) from among whom 217 teachers were selected as the statistical sample based on available quota method. To collect the data, In-Service Training Teacher Education Questionnaire which is based on the SIPP model and Teacher Job Empowerment by Martin (2001) were used. To analyze the data, T-test and regression analysis were used using SPSS software version 16. The results showed that the scores of in-service training and job empowerment of physical education teachers are higher than the mean. Also, the results showed that there is a correlation between in-service training and job empowerment of physical education teachers. In addition, in-service training courses could significantly predict the job empowerment. In this regard, process and outputs components and the management, outcomes, objectives and course instructor’s subscales had a greater role on the job empowerment of physical education teachers. In-service training can empower physical education teachers. Therefore, it is suggested that in-service training courses be held with emphasis on the mentioned components and subscales and efforts to improve the status of other subscales for physical education teachers in the province.

  Keywords: In-service training, Job Empowerment, Physical Education Teacher
 • Elaheh Mollaebrahimlou *, And Heidarali Zareei Pages 91-102
  The aim of this study was to predict the educational engagement of female high school students in Khoy based on the level of self-determination and goal orientation that is done by correlation method. The statistical population of the present study consisted of all female high school students in Khoy who were studying in the academic year 1397-1397. From among the population, 352 students were selected using Krejcie and Morgan’s table and via multi-stage cluster sampling. Data collection instruments were Frederick et al.'s (2004) Academic Engagement Questionnaire, LaGuardia et al.’s (2000) Basic Psychological Needs Questionnaire, which is based on the theory of self-determination, and Elliott and McGregor’s (2001) Goal Orientation Questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation and simultaneous multiple regression analysis. The results showed that there was a relationship between self-determination and academic engagement. There was also a positive and significant relationship between academic engagement and the components of tendency dominance and tendency performance. Also, there is a direct and significant relationship between self-determination with the components of tendency dominance and orientation-oriented performance-orientation. The results of regression analyses showed that goal-orientation was a predictor of academic engagement.
  Keywords: Academic Engagement, self-determination, goal-orientation