فهرست مطالب

دانش حسابرسی - سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 85، زمستان 1400)
 • سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 85، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/26
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سید مهدی پورحسینی حصار، رضا حصارزاده*، محمدرضا عباس زاده، محسن خلیلی صفحات 5-30

  هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، وضعیت حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم می باشد. برای بررسی این موضوع، داده های مربوط به وضعیت نظام گزارشگری مالی بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و همچنین شاخص ارتکاب جرایم 30 کشور از 5 قاره جهان در بازه زمانی سال های 2015 تا 2019 جمع آوری گردید و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بر حکمرانی خوب می باشد. بعلاوه، یافته ها نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم برقرار می باشد. افزون بر این، یافته های تکمیلی، حاکی از آن است که بین استفاده از مبنای تعهدی و کیفیت حکمرانی خوب رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، ارزیابی نقش تعدیلگر وضعیت توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد که رابطه مثبت بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با حکمرانی خوب و نیز رابطه منفی بین حکمرانی خوب و شاخص ارتکاب جرایم، در کشورهای در حال توسعه قوی تر است. در مجموع، بر اساس شواهد این پژوهش، پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تاثیر مطلوبی بر کیفیت حکمرانی و بهبود شاخص های اجتماعی از جمله نرخ ارتکاب جرایم خواهد داشت.

  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی، حکمرانی خوب، بخش عمومی
 • امیرسالار ونکی، بیتا مشایخی*، مصباح سیوندیان صفحات 31-81

  مروری بر ادبیات حسابرسی داخلی طی قرن گذشته حاکی از تنوع موضوعی قابل توجهی است طوری که مرور سیستماتیک مطالعات مذکور را با هدف شناخت عمیق تر تحقیقات حسابرسی داخلی ضروری می سازد. این تحقیق با هدف شناسایی موثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان، مراکز تحقیقاتی و کشورها؛ ساختار همکاری بین نویسندگان، مراکز تحقیقاتی و کشورها؛ و موضوعات با الگوهای پرتکرار در حوزه حسابرسی داخلی طی دوره صد ساله اخیر صورت گرفته است. با استفاده از رویکرد مرور ادبیات محاسبه محور (CLR)، مجموعه مقالات استخراج شده از پایگاه داده WoSطی یک دوره صد ساله از 1920به دو روش تحلیل اثرات و ساختار مورد بررسی قرار می گیرند و از نرم افزار VOSviewerدر ساخت و تصویر سازی کتاب سنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد دیوید وود به عنوان نویسنده برتر، مجله Auditing-A Journal of Practice &Theory به عنوان موثرترین مجله؛و مقاله «حق الزحمه حسابرسی: فراتحلیل تاثیر ویژگی های عرضه و تقاضا» و یکی از نویسندگان آن یعنی رابرت کنکل به ترتیب عنوان پر استنادترین مقاله و دارای بیشترین شبکه همکاری محققین حوزه شناسایی شدند. «مدیریت» و «حاکمیت شرکتی» پر کاربردترین کلمات بوده و دانشگاه آمریکایی «بیرمنگام یانگ» بیشترین ارتباط را با سایر دانشگاه ها داشته است. مقاله آدری گرملینگ «نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی» در سال 2004 بیشترین هم استنادی را در زمینه انتشارات داراست و مجله «Accounting Review» از قدیمی ترین و با بالاترین شاخصH  و ضریب تاثیر در حوزه حسابداری و حسابرسی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، کتاب سنجی، مرور ادبیات محاسبه محور (CLR)، تحلیل اثر، تحلیل ساختار
 • بهزاد کاردان، مهدی مرادی*، زکیه مرندی، اعظم بیک بشرویه صفحات 82-109

  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش میانجی عجین شدگی شغلی بر رابطه بین هویت حرفه ای و هویت سازمانی و کیفیت حسابرسی است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بوده است. گروه نمونه شامل تعداد 135 نفر بود. جهت جمع اوری داده های مطالعه حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده شد. در این راستا تعداد 10 فرضیه تدوین و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون سوبل صورت گرفت.نتایج مطالعه حاضر حاکی از تاثیر مثبت و معنادار عجین شدگی شغلی بر رابطه بین هویت حرفه ای و سازمانی و کیفیت حسابرسی بود. دیگر نتایج حاکی از تایید نقش میانجی عجین شدن فیزیکی، شناختی و عاطفی بر رابطه بین هویت حرفه ای و کیفیت حسابرسی بود، اما هویت سازمانی تنها از طریق عجین شدگی عاطفی بر کیفیت حسابرسی اثر گذار بود. نتایج حاصله می تواند پیامدهای قابل توجهی را برای موسسات حسابرسی در جهت ایجاد توجه بیشتر به عوامل سازمانی و ایجاد بستر مناسب در این زمینه داشته باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، هویت حرفه ای، هویت سازمانی، عجین شدگی شغلی، آزمون سوبل
 • محمدرضا مهربان پور*، علی گودرز تله جردی صفحات 110-135

  یکی از بنیان های سازوکار بازارها، وجود اطمینان بین معامله گران است و تقلب سبب آسیب به اطمینان موجود می شود؛ بنابراین، اثر زیان بار تقلب بر جامعه و شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. هرگاه تقلب رخ می دهد، جامعه از حسابرسان انتظار دارد که تقلب رخ داده را کشف و گزارش نماید. به همین جهت نقش حسابرسان برای مقابله با تقلب اهمیتی دوچندان یافته است. حسابرسان جهت کشف تقلب، نیازمند آن هستند که وظیفه ارزیابی ریسک تقلب را باکیفیت بالا انجام داده تا حوزه های پر ریسک را مشخص و منابع حسابرسی را به حوزه های یادشده اختصاص دهند. در همین راستا، به علت کمبود پژوهش های انجام شده در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این پژوهش دست به شناسایی عوامل اثرگذار بر ارزیابی ریسک تقلب با استفاده از روش تحلیل تم بزنند. در پژوهش حاضر، تعداد 16 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1398 انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های حاصل از مصاحبه ها به صورت کد استخراج گردید و الگویی متناسب با شرایط ایران در جهت انجام ارزیابی اثربخش تر ریسک تقلب ارایه شد. در این مدل، مجموع عوامل اثرگذار بر وظیفه مذکور در سه دسته کلی عوامل فردی، عوامل ناشی از محیط کلان و عوامل ناشی از محیط خرد دسته بندی شدند. هر یک از این دسته ها شامل عوامل جزیی تری بوده و ارتباط و اثرگذاری متقابل هر یک از دسته های استخراج شده  به تصویر کشیده شده است. در انتها هر یک از ارکان موثر در وظیفه ارزیابی ریسک تقلب از جمله جامعه حسابداران رسمی، موسسه حسابرسی، شرکت تحت حسابرسی، حسابرسان، دولت و... می توانند از طریق پیشنهادهای ارایه شده توسط خبرگان گام موثرتری در ارزیابی ریسک تقلب بردارند.

  کلیدواژگان: تقلب، ارزیابی ریسک تقلب، عوامل اثرگذار بر ارزیابی ریسک تقلب، تحلیل تم
 • نعمت حبشی، محسن حمیدیان*، عادل آذر، موسی بزرگ اصل، کریم بیات صفحات 136-207

  مرور ادبیات حسابرسی عملکرد و تجربیات محققان نشان می دهد ارایه چارچوب جامعی از عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران نادیده گرفته شده است. بنابراین هدف تحقیق شناسایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران (مبتنی بر مدل های فرآیند و قابلیت حسابرسی عملکرد) است. این تحقیق با رویکرد آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوایی مبتنی بر روش تحقیق دلفی انجام شده است. در این تحقیق 100 نفر از خبرگان حوزه سیاست گزاری و مدیریت حسابرسی های عملکرد و عملیاتی (ارشد ، میانی و عملیاتی) از دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر، موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضای هییت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان تهران به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. از روش نمونه برداری زنجیره ای (گلوله برفی) جهت شناسایی و انتخاب خبرگان استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) استفاده گردید. با نگاه فرایندی و محتوایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد در دو سطح عوامل و ابعاد کلیدی شناسایی و طبقهبندی شدند. به منظور اطمینان از تایید عناصر بنیانی شناسایی شده از روش تحقیق دلفی بهره برده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر اهداف تحقیق استفاده شد. از نرم افزارهای اکسل و SPSS 24 جهت کدگذاری و تحلیل داده های گردآوری شده استفاده گردید. نتایج تحقیق به ارایه فهرستی از 7 عامل کلیدی شامل برنامه ریزی سالانه حسابرسی عملکرد، برنامه ریزی رسیدگی حسابرسی عملکرد، اجرای حسابرسی عملکرد (آزمون)، گزارشگری حسابرسی عملکرد، پیگیری اجرای توصیه های حسابرسی عملکرد، بهبود و تضمین کیفیت حسابرسی عملکرد، و حل و فصل اختلاف نظرها در حسابرسی عملکرد انجامید. همچنین 127 بعد شامل 15 بعد ذیل عامل اول، 44 بعد ذیل عامل دوم، 23 بعد ذیل عامل سوم، 24 بعد ذیل عامل چهارم، 5 بعد ذیل عامل پنجم، 9 بعد ذیل عامل ششم و 7 بعد ذیل عامل هفتم شناسایی گردید. این چارچوب می تواند در جهت ارایه مدل جدید فرآیند حسابرسی عملکرد و مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران و همچنین تعریف متغیرهایی که در تحقیقات آتی در زمینه حسابرسی عملکرد انجام می شوند، کمک کند.

  کلیدواژگان: حسابرسی عملکرد، روش دلفی، بخش عمومی، عوامل و ابعاد کلیدی حسابرسی عملکرد
 • رضوان حجازی*، داود روحی شاهعلی بگلو، رسول عبدی، یعقوب اقدم مزرعه صفحات 208-232

  هدف این پژوهش ارایه الگویی برای مثبت نگری در حسابرسی با استفاده از رویکر کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حسابرسی  و نمونه آماری شامل 14 نفر است که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل محتوا با استفاده از سه مرحله کدگذاری و بهره گیری از نرم افزار Maxqda انجام گرفت. در این راستا، مقوله های کلان، مقوله های اصلی و فرعی  از داده های پژوهش (مصاحبه ها) استخراج شد. با توجه به مفهوم مثبت نگری از نگاه مشارکت کنندگان، مدل مثبت نگری در قالب مدل پارادایمی که دربرگیرنده، شرایط علی، محوری، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها است، ارایه گردید. شرایط علی دارای سه مقوله اصلی و هشت مقوله فرعی، پدیده محوری که مثبت نگری و مثبت گرایی می باشد دارای دو مقوله اصلی و پنج مقوله فرعی، شرایط مداخله گر دارای دو مقوله اصلی و پنج مقوله فرعی، شرایط زمینه ای دارای سه مقوله اصلی و شش مقوله فرعی، راهبردها دارای سه مقوله اصلی و شش مقوله فرعی و در نهایت پیامدها دارای چهار مقوله اصلی به دست آمدند. نتایج بیانگر این است که مثبت نگری مبتنی بر کشف واقعیات  و مکملی برای تردیدگرایی در جهت بهبود قضاوت حسابرسان می باشد.

  کلیدواژگان: مثبت نگری، تردیدگرایی، حسابرسی، رویکرد کیفی، روش داده بنیاد
 • علیرضا اکبری امامی، جواد رضازاده* صفحات 233-266

  هدف این پژوهش، تبیین مدل اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار با تاکید بر آسیب شناسی و ارایه راهکار با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 12 مصاحبه عمیق با شرکای موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی و مدیریت صاحبکار شرکت ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیامد اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار، افزایش ریسک حسابرسی، افزایش دعاوی حقوقی، کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری، آسیب به حرفه حسابرسی و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اشاره شده، شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح بر روابط حسابرس و صاحبکار، تمرکز بازار حسابرسی، کنترل کیفیت، تغییر ساختار موسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی، اثربخشی کمیته های حسابرسی است.

  کلیدواژگان: اعتماد بین فردی، دعاوی حقوقی، حرفه حسابرسی، ریسک حسابرسی، فرهنگ
 • علیرضا حسن ملکی، محمدرضا عبدلی*، احمد عبداللهی، ابراهیم عباسی صفحات 267-296

  استفاده مناسب از تردید حرفه ای به کیفیت بالا در فرآیند تصمیم گیری و قضاوت و اظهار نظر صحیح در گزارشگری منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و طراحی الگوی مفهومی عوامل مهم و موثر در اعمال تردید حرفه ای حسابرسان است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و رویکرد آن مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی است،که تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند، با روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساخت یافته گردآوری و برای به دست آوردن اعتبار و پایایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شده است. همچنین از طریق کدگذاری و دسته بندی در قالب مفاهیم و مقوله ها (تحلیل محتوا)، تمام زیر مجموعه به یکدیگر ربط داده شد و در نهایت عوامل مهم و موثر در اعمال تردید حرفه ای حسابرسان در چهار محور، معیار های شناخت از واحد مورد رسیدگی، ویژگی های فردی و توانمندی های حرفه ای حسابرسان، محرک های اثر بخش و منابع فشار، تبیین، سپس راهبردها و پیامدهای آن تحلیل و مدل مفهومی آن طراحی گردیده است. انتظار می رود که مدل ارایه شده در این پژوهش بتواند به عنوان مبنایی برای تردید حرفه ای حسابرسان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تردید حرفه ای، رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، پژوهش کیفی
 • محسن رشیدی*، رضوانه رفیعی، زهرا منصوری، سمیه بیرانوندمنش صفحات 297-318

  ابهام در خوانایی صورت های مالی منجر به کاهش توانایی سرمایه گذاران در تحلیل و درک اطلاعات مالی شده و می تواند عاملی در جهت تعدیل هزینه های نمایندگی باشد. در این مقاله، هدف بررسی نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت کنترل های داخلی در تعدیل ارتباط بین خوانایی صورت های مالی و هزینه های نمایندگی است. به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی در دوره زمانی 1388 تا 1396 استفاده شده و داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثر معنی دار خوانایی صورت های مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت تایید شده است. فرضیه دوم پژوهش بیانگر این است که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر تعامل مشترک خوانایی صورت های مالی و هزینه های نمایندگی دارد. در نهایت نتایج مشخص می کند که کیفیت کنترل های داخلی اثر معناداری بر تعامل مشترک خوانایی صورت های مالی و هزینه های نمایندگی شرکت ندارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش خوانایی صورت های مالی در واحدهای تجاری منجر به افزایش کیفیت اطلاعات ارایه شده به سهامداران اقلیت و تحلیل گران شده و عدم تقارن اطلاعاتی به واسطه شفافیت بیشتر، بین مدیران و ذینفعان کاهش می یابد. به عبارتی، افزایش خوانایی صورت های مالی با کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران منجر به کاهش هزینه های نمایندگی شده و کیفیت حسابرسی به علت بهبود کیفیت افشا، منجر به کاهش ابهام در اطلاعات و هزینه های نمایندگی می گردد.

  کلیدواژگان: خوانایی صورت های مالی، هزینه نمایندگی، کیفیت حسابرسی و کیفیت کنترل های داخلی
 • بهزاد رضازاده، شکرالله خواجوی*، اله کرم صالحی صفحات 319-348

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر چسبندگی هزینه ها بر  ارزش آفرینی شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی  قدرت مدیرعامل در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار (4) فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1389 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و اثرات تصادفی، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که چسبندگی هزینه ها تاثیر منفی و معنی داری بر ارزش آفرینی شرکت دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معنی داری بر چسبندگی هزینه ها و تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش آفرینی شرکت دار. علاوه بر این نتایج پژوهش نشان می دهد که قدرت مدیرعامل  تاثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین چسبندگی هزینه ها و ارزش آفرینی شرکت دارد.

  کلیدواژگان: ارزش آفرینی شرکت، چسبندگی هزینه ها و قدرت مدیرعامل
 • اکبر امجدی، منصور گرکز*، مریم بخارائیان خراسانی، علیرضا معطوفی صفحات 349-372

  حسابرسی به عنوان یکی از خرده سیستم هایی است که در فرآیند نظام پاسخگویی، با رسیدگی و اظهارنظر، مسیولیت پاسخگویی حاکم بر مصرف و به کارگیری منابع مالی عمومی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این خرده سیستم، از زیر سیستم هایی نظیر حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد تشکیل شده است که در تعامل با سایر خرده سیستم ها، به ایفا و ارزیابی فرآیند مسیولیت پاسخگویی در یک سازمان اجتماعی نظیر دولت کمک می کند. در عین حال با توجه به اینکه امروزه محدودیت در صورت های مالی و عدم پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت، کاربرد حسابرسی عملکرد مدیریت برای ارزیابی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش داده است، بر این اساس ضرورت دارد که تاثیر حسابرسی عملکرد بر پاسخ گویی را مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر پاسخگویی و همچنین نقش میانجی کیفیت حسابرسی عملکرد می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور در پاییز سال 1398 بودند و با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 269 نفر تعیین شد این تعداد 215 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. پس از اطمینان از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر پاسخگویی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچینن، تخصص حسابرسان دیوان محاسبات از طریق کیفیت حسابرسی آن ها بر پاسخگویی تاثیر مثبت دارد و به عبارتی کیفیت حسابرسی نقش میانجی در رابطه تخصص حسابرسان دیوان محاسبات و پاسخگویی دارد. نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت تخصص و کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات بر بهبود مشروعیت و پاسخگویی نسبت به  حسابرسی دستگاه های اجرایی است.

  کلیدواژگان: تخصص حسابرس، کیفیت حسابرسی، پاسخگویی، دیوان محاسبات، حسابرسی عملکرد
 • مصطفی اعتمادی جوریابی، سینا خردیار*، کیهان آزادی هیر صفحات 373-393

  هدف از این پژوهش بررسی اثر خودسنجی خردمندی مبتنی بر تیپ های شخصیتی در پذیرش سیستم های اطلاعاتی حسابداری است. برای دست یابی به این هدف از مدل پذیرش و به کارگیری تکنولوژی ونکتاش و همکاران (2000)  با در نظر گرفتن تیب های شخصیتی بر اساس مدل پنج عاملی مک کری و کوستا (1992) و خود سنجی خردمندی وبستر (2007) استفاده شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزیی در معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایح پژوهش نشان می دهد تمامی سازه های مدل پذیرش و به کارگیری تکنولوژی به غیر از "انتظار عملکرد" بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی حسابداری اثر مستقیم و مثبت دارد. همچنین، خردمندی و تیپ های شخصیتی در پذیرش سیستم های اطلاعاتی حسابداری تاثیر مستقیم و مثبت دارند. علاوه بر این می توان گفت که ویژگی های شخصیت در خصوص سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر ابعاد خردمندی حسابداران تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: پذیرش سیستم های اطلاعاتی حسابداری، مدل پذیرش و به کارگیری تکنولوژی، تیپ های شخصیتی پنج عاملی، خود سنجی خردمندی، سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 • بهروز بادپا*، فرشاد سبزعلی پور، فتح الله حاجی زاده صفحات 394-417

  در سال های اخیر پژوهشگران عوامل تاثیرگذار بر نگرش حمایتی حسابرس را مورد توجه قرار داده اند. مرور ادبیات پژوهش حاکی از آن است که نگرش حسابرس نسبت به صاحبکار جزء عوامل تاثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس به شمار می رود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر اهمیت و تصویر صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان حرفه ای شاغل در موسسات حسابرسی معتمد بورس در سال های 1397 و 1398 تشکیل می دهد که از بین آن ها تعداد 124 حسابرس با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه و جهت آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار AMOS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که اهمیت و تصویر صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، نگرش حمایتی حسابرس بر عینیت حسابرس تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر، یافته های پژوهش حاکی از آن است که هویت حرفه ای حسابرس و هویت سازمانی حسابرس بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت دارند. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از ویژ گی های صاحبکار مانند اهمیت و تصویر صاحبکار می توانند از طریق نگرش حمایتی حسابرس عینیت در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری حسابرس را از بین ببرند.

  کلیدواژگان: اهمیت صاحبکار، تصویر صاحبکار، نگرش حمایتی حسابرس، قضاوت حسابرس، مدل سازی معادلات ساختاری
 • شهناز مشایخ، فاطمه دانشیار* صفحات 418-435

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران، اندازه موسسه حسابرسی، مدیریت سود واقعی و اظهارنظر حسابرس در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده است، به نحوی که متغیر بیش اعتمادی مدیران متغیر مستقل، اندازه حسابرس متغیر تعدیل گر، مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر میانجی و متغیر اظهار نظر حسابرس نقش متغیر وابسته را داشته است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش های رگرسیون خطی چندگانه، رگرسیون لجستیک باینری و آزمون سوبل بیانگر این بود که بیش اعتمادی مدیران ارتباط مثبت و معناداری با مدیریت سود واقعی اما رابطه منفی و معناداری با اظهارنظر حسابرس داشته است همچنین اندازه موسسه حسابرسی به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و مدیریت سود واقعی تاثیر منفی و معنی داری داشته است اما مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرس تاثیر معناداری نداشته است همچنین بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و اظهار نظر حسابرس تاثیر میانجی نداشته است.

  کلیدواژگان: بیش اعتمادی مدیریت، اندازه موسسه حسابرسی، مدیریت سود واقعی و اظهارنظر حسابرس
 • ذبیح الله خانی، حسین رجب دری* صفحات 436-453

  هدف این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف (تبحری، عملکرد گرا و عملکرد گریز) و قضاوت حسابرسی با نقش میانجی خودکارآمدی است. جهت گیری هدف یک ویژگی شخصیتی است که می تواند بر انجام وظایف موثر باشد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی- کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از 118 نفر از حسابرسان فعال در کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 2 فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین جهت گیری هدف تبحری و عملکرد گرا با قضاوت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری هدف عملکرد گریز و قضاوت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، خودکارآمدی به عنوان متغیر میانجی رابطه جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسی را تقویت می کند. سایر یافته ها نیز نشان داد که بین جهت گیری هدف تبحری و عملکرد گرا با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری هدف عملکرد گریز و خودکارآمدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: جهت گیری هدف، قضاوت حسابرسی، خودکارآمدی
 • محمدرضا نیکبخت*، مهران جهاندوست مرغوب، ثریا ویسی حصار صفحات 454-486

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل، کیفیت حسابرسی و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش سال های 1388 لغایت 1397 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین قدرت مدیرعامل (حق الزحمه حسابرسی) با ارزش افزوده بازار و فرصت های رشد شرکت ها رابطه منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. اما بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، قدرت مدیرعامل بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار و فرصت های رشد شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد. نتایج الگوهای غیرخطی بیانگر این است که بین حق الزحمه حسابرسی و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین قدرت مدیرعامل با ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. قدرت مدیرعامل نیز بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد. در مورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها نتایج موید الگوهای خطی است.

  کلیدواژگان: قدرت مدیرعامل، حق الزحمه حسابرسی، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی، فرصت های رشد
 • لیلا صفوانی، عبدالرضا محسنی*، مصطفی قاسمی صفحات 487-519

  طی دهه های اخیر روند فزاینده پیشرفت صنعتی از یک سو و محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی از سوی دیگر توجه جامعه بشری را به مساله حفظ محیط زیست جلب نموده، همچنین تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت ها برای پذیرش مسیولیت های اجتماعی، شرکت ها را به درگیر شدن در مسیولیت های زیست محیطی و اجتماعی تشویق می کند. هدف این پژوهش طراحی مدل مضامین گزاره ای حسابرسی سبز می باشد. در این پژوهش که مبتنی بر روش شناسی کیفی و کمی است، ابتدا 12 نفر از خبرگان دانشگاه در حوزه حسابداری و مالی در بخش فراتحلیل و دلفی مشارکت داشتند تا مولفه ها و گزاره های حسابرسی زیست محیطی را از میان 48 پژوهش مشابه شناسایی و سپس به منظور رسیدن به کفایت نظری مولفه و گزاره های شناسایی شده، از تحلیل دلفی استفاده شد. در بخش کمی با مشارکت 20 نفر از شرکای حسابرسی که از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسشنامه های ماتریسی تلاش شد تا گزاره های شناسایی شده در طیفی از تاثیرگذارترین  تا کم اثرترین مضامین گزاره ای لایه بندی شوند. نتایج در بخش تحلیل کیفی از وجود 3 مولفه اصلی در قالب 15 مضمون گزاره ای نهایی مبتنی بر کفایت نظری حکایت دارد و در بخش کمی مشخص شد ارزیابی سطح ریسک های زیست محیطی شرکت ها برای ذینفعان «» در سطح هشتم و ارزیابی میزان خسارات زیست محیطی شرکت های مورد بررسی در سطح هفتم، تاثیرگذارترین کارکردهای حسابرسی زیست محیطی می باشند.

  کلیدواژگان: حسابرسی سبز، مکانیزم های مالی، مکانیزم های توسعه ای، مکانیزم های اجتماعی
|
 • Seyed Mahdi Pourhoseini Hesar, Reza Hesarzadeh*, MohammadReza Abbaszadeh, Mohsen Khalili Pages 5-30

  The purpose of this study is to investigate the effect of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) on good governance and, therefore, crime index. To investigate this issue, data related to the status of the public sector accounting system, good governance indicators as well as crime index of 30 countries in the period 2015 to 2019 are collected and analyzed. This paper shows that implementing IPSAS will improve the quality of good governance and decrease crime index. Furthermore, these associations are stronger for developing countries. Overall, based on the evidence of this study, the adoption of IPSAS will have positive impacts on the quality of governance and improve social indicators, including crime rates.

  Keywords: Good governance, IPSAS, Public Sector
 • Amirsalar Vanaki, Bita Mashayekhi*, Mesbah Sivandian Pages 31-81

  A review of the internal audit literature over the past century reveals a significant topic variety and thematic diversity, so that a systematic review of these studies is necessary in order to gain a deeper understanding of internal audit research. This research aims to fill the gap in previous review research and in response to the recommendation of Behrend & Eulerich (2019) and aims to identify the most effective articles, journals, authors, research centers and countries; Structure of cooperation between authors (co-authorship), research centers and countries; and issues with repetitive patterns (co-occurrence) in the field of internal auditing over the last hundred years. Using the Computational Literature Review (CLR) approach, a collection of articles extracted from the WoS database (1401 articles) over a period of one hundred years from 1920 to 2021 are examined in two ways: impact analysis and structure analysis. VOSviewer is used to build and visualize Bibliometrics. Researchers, practitioners, standard setters, and regulators in the field of accounting and auditing are the target audience of this research and can, respectively, use its results to direct future research, improve the level of internal auditing in practice, and develop standards and regulations to improve oversight on internal audit processes and required competencies.

  Keywords: Internal Audit Function (IAF), Bibliometrics, Computational Literature Review (CLR), Impact analysis, Structure analysis
 • Behzad Kardan, Mahdi Moradi*, Zakiyeh Marandi, Azam Beik Boshrouyeh Pages 82-109

  The purpose of this study is to investigate the mediating role of work Engagement on the relationship between professional and organizational identity and audit quality. This is a descriptive-survey study and the statistical population is the auditors who are members of Certified Public Accountants in Iran. The sample group is 135 people. To collecting data was used Rich & Crawford (2010) Job Engagement Questionnaire with three dimensions of Physical, Emotional and Cognitive engagement. Professional and organizational identity and audit quality measured using the Mael & Ashforth (1992), Svanberg & Öhman (2015), and Sulaiman (2011) questionnaires, respectively. In the present study, 10 hypotheses were developed and they were tested using OLS regression and Sobel test. The results of this study showed a significant and positive effect of professional and organizational identity on audit quality. Other results confirm the mediating role of physical, cognitive, and emotional engagement on the relationship between professional identity and audit quality. But organizational identity influenced audit quality only through emotional engagement. The results can have significant implications for audit firms to pay more attention to organizational factors and provide an appropriate context in this regard.

  Keywords: : Audit quality, Professional identity, Organizational identity, Job involvement, Sobel test
 • Mohammadreza Mehrabanpour*, Ali Godarz Talejerdi Pages 110-135

  Trust among traders is one of the bases of markets mechanism and fraud damages existing trust. Therefore, the deleterious impact of fraud on societies and companies is obvious. When fraud occurs, the society expects auditors to detect and report fraud. Therefore, the role of auditors in countering fraud has become increasingly significant. To detect fraud, auditors need to perform a high-quality fraud risk assessment to identify high-risk areas and allocate audit resources to those areas. So, the lack of research in this field has led researchers to identify factors affecting fraud risk assessment using theme analysis method. In the present study, 16 auditing experts were selected through Purposive sampling and snowballing in May and June 2019 and were interviewed. The findings of the interviews were extracted in code and a model tailored to Iranian conditions is presented to conduct a more effective fraud risk assessment. We depict, in this model, the sum of the factors affecting the task in three general categories of individual factors, macro environmental factors and micro environmental factors, which each of them includes more minor factors, and the relationship and interaction of each extracted category. Finally, each of the effective pillars in the task of fraud risk assessment, including the association of certified accountants, auditing firm, audited company, auditors, government, etc., can take a more effective step in fraud risk assessment through the advices provided by experts.

  Keywords: Fraud, Fraud risk assessment, Influential factors of Fraud risk assessment, Thematic analysis
 • Nemat Habashi, Mohsen Hamidian*, Adel Azar, Mousa Bozorg Asl, Karim Bayat Pages 136-207

  The performance audit literature and experiences of researchers show that there is no any framework for the basic elements of the performance audit in the public sector of Iran. A framework for explaining what we do and a guide for choosing the right thing to do and dealing with what will happen next. The purpose of the research is to identify the basic elements of performance audit in the public sector of Iran (based on process and performance audit capabilities models). This research has been done with a mixed exploratory approach and in terms of nature and content based on Delphi's research method. In this research, 100 experts from the field of policy and management of performance and operational audits (senior, intermediate and operational) from the Supreme Audit Court of Iran, Auditing Organization of Iran, Mofid Rahbar Auditing Institute, member institutions of the Society of Certified Public Accountants of Iran and faculty members of governmental and non-governmental universities of Tehran province were considered as the research sample. The chain sampling method (snowball) was used to identify and select experts. In order to collect the information required for the research, the method of documentary (library) studies was used. By looking at the process and content, the basic elements of performance audit of the public sector of Iran were identified and classified in two levels of key factors and dimensions. In order to ensure the verification of the identified basic elements, Delphi's research method was used. Data collection tools a research-based questionnaire was used. Excel and SPSS 24 software were used to encode and analyze the collected data. The results of the research provide a list of 7 key factors including annual performance audit planning, performance audit scheduling, perform performance audit (test), performance audit reporting, follow-up on the implementation of performance audit recommendations,improving and ensuring the quality of performance audit, and resolve disagreements in performance audit. Also, 127 dimensions include 15 dimensions below the first factor, 44 dimensions below the second factor, 23 dimensions below the third factor, 24 dimensions below the forth factor, 5 dimensions below the fifth factor, 9 dimensions below the sixth factor and 7 dimensions below the seventh factor. This framework can help to provide a new model of performance audit process and performance audit capability model for the public sector of IRAN, as well as to define the variables that are performed in future researches in the field of performance audit.

  Keywords: performance audit, Delphi method, public sector, Key factors, dimensions of performance audit
 • Rezvan Hejazi*, Davoud Rouhi Shahali Baglou, Rasoul Abdi, Yaghoub Aghdam Mazrae Pages 208-232

  The purpose of this study is Provide a positive thinking model in auditing based on grounded theory. The statistical population of the study included auditing experts and the samples included 14 experts using snowball sampling method. Data collection tools included semi-structured interviews and data analysis method was content analysis using a three-step encoding using Maxqda software. For this purpose, the big, major and minor categories were extracted from the data research (interviews). Considering the concept of positive thinking from participantchr('39')s perspectives, the positive thinking model in the paradigmatic framework included causative conditions, strategies and consequences. The causative conditions consist of three main categories and 8 sub-categories. The pivotal phenomenon which include positivism has two main categories and five sub-categories. The intervening conditions have two main categories and five sub-categories, background conditions have three main categories and six sub-categories, and strategies included three main categories and six sub-categories, and finally the consequences had four main categories. The results indicated that the positivism is based on reality discovering and a complementary method for skepticism in improving the auditchr('39')s judgement.

  Keywords: positive thinking, skepticism, Auditing, Qualitative approach, grounded Method
 • Alireza Akariemami, Javad Rezazadeh*, Hoseyn Kazemi Pages 233-266

  The purpose of this study is to explain the model of auditor trust in the client with an emphasis on pathology and presenting a strategy using a qualitative research method and grounded theory approach. This study was conducted in 1398 by conducting 12 in-depth interviews with partners of auditing institutes, members of the Iranian Society of Certified Public Accountants and the Audit and Management Organization of Corporations. The findings showed that: The most important consequence of the auditor's trust in the auditor is increased audit risk, increased litigation, decreased audit quality and reporting quality, damage to the audit profession, and ultimately reduced social trust. According to the experts, the most important solutions to the problems mentioned are a clarification of laws and standards, supervision and support of competent authorities, focus of the audit market, quality control, restructuring of audit institutions, improvement of cultural conditions, the effectiveness of audit committees.

  Keywords: Audit Profession, Audit Risk, Culture, Interpersonal Trust, Litigation
 • Alireza Hasanmaleki, Mohammadreza Abdoli*, Ahmad Abdollahi, Ebrahim Abbasi Pages 267-296

  Proper use of professional skepticism leads to high quality in the decision making process and in the correct reporting and commenting in reporting. The main objective of this research was to determine and design the conceptual model and the important factors affecting the exercise of professional skepticism auditors.This study used a qualitative research approach is based on grounded theory method.The statistical population includes experts and experts in the field of auditing, who were selected 16 as participants in the research using purposive sampling approach by sampling method. Data were collected through semi-structured interviews with general guidance method and two methods of participant review as well as review of non-participant experts in research were used to obtain data validity and reliability. As well as through coding and classification in terms of concepts and categories (content analysis), all subsets were linked. Finally, the most important factors influencing the auditors' professional uncertainty in the four axes were the criteria for recognizing the audited unit, the individual characteristics and professional abilities of the auditors, effective drivers and sources of pressure. Then there were the strategies and their consequences.And its conceptual model is designed. It is expected that the model presented in this study can be used as a basis for the professional skepticism of Iranian auditors.

  Keywords: Professional Skepticism, Grounded Theory Method, Qualitative Research
 • Mohsen Rashidi* Pages 297-318

  The ambiguity in the readability of financial statements has led to a reduction in the ability of investors to analyze and understand financial information and can be a factor in modifying the agency cost. The purpose of this paper is to examine the role of audit quality and the quality of internal controls in adjusting the relationship between the readability of financial statements and agency costs. In order to study the subject, the combined data regression model was used during the period of 2009 to 2018 and the data of 120 companies accepted in the Tehran Stock Exchange were collected and used to test the research hypotheses. The results of the first hypothesis of the research based on the significant effect of financial statements readability on the company's agency costs have been confirmed. The second hypothesis of the research suggests that audit quality has a significant effect on the joint interaction of the readability of financial statements and agency costs. Finally, the results indicate that the quality of internal controls does not have a significant effect on the joint interaction of financial statements and company agency costs. The results of the research indicate that increased in readability of financial statements leads to an increase in the quality of information provided to minoring shareholders and analysts, and information asymmetry is reduced through more transparency between managers and stakeholders. . In other words, increasing the readability of financial statements by controlling managers' opportunistic behaviors leads to lower agency costs and the quality of audit due to improved disclosure quality, leads to a reduction in ambiguity in information and agency costs.

  Keywords: Financial statements readability, Agency cost, Audit quality, Internal control quality
 • Behzad Rezazadeh, Shokrollah Khajavi*, Allah Karem Salahe Pages 319-348

  The aim of this study is to investigate the effect of Cost Stickiness on Firms Value Creation with emphasis on moderating role of CEO Power in firms listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose for hypotheses are developed and data on the 108 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1389 to 1396 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach and Random effects approach, reviews and tests. The results showed that the concentration Cost Stickiness has significant negative impact Firms Value Creation. Also the results showed that the concentration CEO Power has significant negative impact Cost Stickiness and significant positive impact Firms Value Creation. Moreover, the results showed that the concentration of CEO Power has significant positive impact the relationship between Cost Stickiness and Firms Value Creation.

  Keywords: Firms Value Creation, Cost Stickiness, CEO Power
 • M.Garkaz* Pages 349-372

  Auditing is one of the subsystems that assesses the responsiveness for the consumption and utilization of public funds by examining and commenting on the accountability process. The subsystem consists of subsystems such as financial audit, compliance auditing, and performance auditing that help interact with other subsystems to perform and evaluate the process of accountability in a social organization such as the government. At the same time, given the limitations in financial statements today and the lack of responsiveness to management information needs, the application of audit performance management has significantly increased the effectiveness, efficiency and cost-effectiveness of operations, so it is imperative that the audit impact Check performance on responsiveness. To be. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the effect of accounting auditorschr('39') expertise on responsiveness as well as the mediating role of performance audit quality. The statistical population of the study consisted of auditors in different ranks and positions from auditor to auditor in the country of accounting in autumn of 2019 and according to Cochran sampling formula, the sample size was 269 persons and 215 questionnaires were statistically analyzed. Structural equation modeling approach was used to test the research hypotheses. After confirming the acceptable fit of the measurement and structural models of the research, the findings indicate that the expertise of the Accounting Tribunalchr('39')s auditors has a positive and significant effect on responsiveness. Similarly, the expertise of the auditors of the Court of Auditors has a positive impact on responsiveness through their audit quality, that is to say, the quality of auditing has a mediator role in the expertise of the auditors of the Court of Auditors and responsiveness. The results of the study indicate the importance of the expertise and quality of audit firmchr('39')s auditors in improving the legitimacy and responsiveness in audit of executive bodies.

  Keywords: Auditor Specialty, Audit Quality, Responsiveness, Accounting Court, Performance Audit
 • Etemady Jooriaby, Sina Kheradyar*, Keihan Azadi Hir Pages 373-393

  Accounting information system can be defined as a processing system of data and economic transactions to provide users information of making decision. The goal of this research is to explore self-assessed wisdom effect considering individual personality traits on accounting information system (AIS) adoption. To have access to this goal Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh et. al, 2003) utilized which was moderated by Five Factors Model of personality traits (McCrae & Costa, 1992) and self-assessed wisdom (Webster, 2003). Data gathered by a questionnaire distributed among accountants of Tehran Stock Exchange listed companies and analyzed by partial linear square approach of structural equations. Results show that all of UTAUT structures have direct positive effect on accounting information system adoption except performance expectancy. Moreover, wisdom and personality traits have direct positive effect on accounting information system adoption. Besides, personality traits have a positive effect on accountantschr('39') wisdom features through accounting information system adoption.

  Keywords: Accounting Information System Adoption, Unified Theory of Acceptance, Use of Technology, Five Factors Personality Traits, Self-Assessed Wisdom, Accounting Information System
 • Behrooz Badpa*, Farshad Sabzalipour, Fatholah Hajizadeh Pages 394-417

  Over recent years, researchers have focused on factors shaping auditor advocacy attitude. The literature review shows that auditors’ attitudes towards clients are among factors affecting judgment and decision-making processes. The main objective of the present study was to investigate the effect of client importance and image on auditor advocacy attitude in judgment and decision-making processes. The statistical population consisted of professional auditors, working in trusted audit institutions in the stock exchange in 2019. To this end, a total of 124 auditors were selected using the Cochran formula. To collect the data and to test the research hypotheses, a questionnaire and structural equation modeling with the use of AMOS software were employed, respectively. The results indicated that client importance and image have a significant positive effect on auditor advocacy attitude. Moreover, auditor advocacy attitude has a negative impact on auditor objectivity. On the other hand, the findings showed that auditors’ professional and organizational identity have positive effects on auditor objectivity. The results showed that some of clientchr('39')s attributes such as the importance and image can destroy the objectivity in auditorchr('39')s judgment and decision making process through the auditor advocacy attitude.

  Keywords: Client Importance, Client Image, Auditor Advocacy Attitude, Auditor's Judgment, Structural Equation Modeling
 • Shanaz Mashayekh, Fatemeh Daneshyar* Pages 418-435

  The purpose of this study was to investigate the relationship between managers' Overconfidence, audit firm size, actual earnings management and auditor's comment on Tehran Stock Exchange companies, In such a way that the independent variable managers' overconfidence variable, the size of the moderator variable auditor, the actual earnings management as the mediator variable, and the auditor's opinion variable played the dependent variable. The sample of the study consists of 120 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012-2019. Hypotheses were analyzed using multiple linear regression, binary logistic regression and Sobel test that managers' overconfidence had a positive and significant relationship with actual earnings management but a negative and significant relationship with auditor's opinion.  Also, audit firm size as a moderator variable had a significant negative effect on the relationship between management overconfidence and actual earnings management. But actual earnings management did not have a significant effect on the auditor's statement  It also did not mediate the relationship between managers' overconfidence and the auditor's opinion.

  Keywords: Management Overconfidence, Audit Firm Size, Real Profit Management, Auditor Opinion
 • Pages 436-453

  The purpose of this study was to investigate the relationship between goal orientation (Learning, Performance approach and Performance avoidance) and audit judgment with the mediator role of self-efficacy. The goal orientation is a personality trait that can be effective in performing tasks. The study is a pre-survey type-applied study. Also, a questionnaire was used to survey the subjects and simple random sampling from 118 active auditors in the country. To analyze the findings in the form of two main hypotheses and three sub-hypotheses, structural equations were used by Smart PLS software. The findings of this study showed that there is a positive and significant relationship between the goal orientation, learning and the Performance approach with audit judgment, and there is a negative and significant relationship between the orientation of the goal of performance avoidance and audit judgment. In addition, self-efficacy as a mediator variable strengthens the relationship between goal orientation and audit judgment. Other findings also showed that there is a positive and significant relationship between, learning and performance approach goals and self-efficacy. Also, there is a negative and significant relationship between the orientation of the goal of Performance Avoidance and self-efficacy.

  Keywords: Goal orientation, Audit judgment, Self-efficacy
 • M.R.Nikbakht* Pages 454-486

  The main purpose of this study is to investigate the relationship between CEO power, audit quality and financial performance evaluation criteria in listed companies in Tehran Stock Exchange. To measure the CEOchr('39')s power, a combination of the CEOchr('39')s duality criteria, CEO tenure and CEO ownership percentile was used and to measure the quality of audit, the audit fee criterion was used. Market value added, economic added value and growth opportunities have also been used to evaluate corporate financial performance. The research hypotheses were tested on the basis of statistical sample of 77 companies over a 10-year period from 2009 to 2018 using multivariate regression models and panel data alignment. The results show that there is a negative significant relationship between CEO power and economic value added and growth opportunities (ratio of equity market value to book value of equity). Also, there is a negative significant relationship between audit fees and economic value added and there is a positive and significant relationship between audit fees and growth opportunities. Finally, CEO power has a positive and significant moderating effect on the relationship between audit fees with economic value added and growth opportunities (the ratio of market value of equity to book value of equity).

  Keywords: CEO Power, Audit Fees, Market Value Added, Economic Value Added, Growth Opportunities
 • Leila Safavani, Abdolreza Mohseni*, Mostafa Ghasemi Pages 487-519

  In recent decades, the increasing trend of industrial development on the one hand and the limitation of natural and environmental resources on the other hand have attracted the attention of human society to the issue of environmental protection, as well as the growing demand of stakeholders for companies to accept social responsibilities. Encourages engaging in environmental and social responsibilities. The purpose of this study is to interpret interpretively and structurally the reasons for strengthening environmental auditing. The Purpose of this research is Interpretive Structured Design of the Reasons for Strengthening Environmental Auditing. This study, based on qualitative and quantitative methodology, first involved 14 university experts in the field of accounting and finance in the meta-analysis and Delphi field to identify the components and propositions of green auditing from similar research and then to achieve the theoretical adequacy of the identified components and propositions was analyzed using Delphi analysis. In the quantitative part, with the participation of 20 audit partners selected through homogeneous sampling, matrix questionnaires attempted to stratify the identified statements in the range of the most influential to the least effective propositional themes. The results of the qualitative analysis of the three main components in the form of 15 theme-based final statement indicates the adequacy comments And in the quantitative section, it was identified that assessing the environmental risk level of companies for Z13 stakeholders at eighth level and assessing the environmental damage level of companies at Z3 level 7 are the most influential green audit functions.

  Keywords: Green Auditor, Financial mechanisms, Development mechanisms, Social mechanisms