فهرست مطالب

شهرسازی و معماری هویت محیط - پیاپی 8 (پاییز 1400)
 • پیاپی 8 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهرام احتشام کردکندی* صفحات 1-22

  صرف و محض، وتوجه به اصول بنیادین وکهن هاوفرهنگ ها هم اصیل وهم به روز مولفه یی ست تاثیر گذار ودگرگون کننده ودگرگون شونده، با توجه به نوع تصرف عملکردی بنای خلق شده توانسته است و میتواند کارساز و پاسخگویی مطلوب به مجموعه ای ازطرح های فرآورده ای معماری رابدهدوآنچنان که تعیین هویت رانیز ارایه داده ومنجر به شکل گیری،و تبیین نمایدکه اقلیم و فرهنگ تعریف کننده هستند.ارزش های گذشته وقابل تقدیر توانسته اند باشنده1 فضای معماری را به تعمق درآوردوبه ریشه های ذات انسان قدرت یادآوری ویقینا ایمان را متصور شود.موضوع طرح معماری وشاید سازه بوجود آمده ووابسته به آن اشاره به عملکردی، بومی اقلیمی و باستان محوردارد ،واین وآن ،وآن زمان خالق انگیزه را نیزهدیه میدهد. هدف مشخص است ، (میتوانی با جذب آن را درک کنی) (میتوانی به آرامی بنشینی وفقط و فقط به آن فکر کنی) که توجه به همزیستی کودکان دریک محیط قلمرویی خاص میتواندکارسازباشدوکودک را به وطن زندگیش هدیه دهد.دراین بین طراحی اینگونه تصرفها نیازبه پارامترهایی خاص رامیطلبدتا اینکه بتواند کارساز و سازگارباتنوع زیست بوم باشد.لذادراین راستا کوشش بعمل می آیدتاسرپناهی رابرای زندگی مطلوب شخص معلوم ودرخورآن رهنمون نمایدتااینکه قالبی به محصول زندگی فردشود، ازسویی پیرو و پیشرو اقلیم خاص منطقه ای ست و از سویی دیگر رفتارهای اجتماعیه آموزش و پرورش است که باتوجه به جغرافیای ویژه ای که درآفریقاوجود داردوچالش اسکان کودکان محروم بادرنظرداشتن موءلفه اقلیم منطقه ای منجربه بازتعریفی از اقلیم ومعماری و سکونتگاه هایی ازاین قبیل خواهدشد لذا در این راستا به روش مطالعاتی عملی و تجربی و هم پراش تحلیلی و کوواریانس بررسی شده است ،لیکن ونهایتاموضوع بحث دارای شرایط محیطی خاص است وباتوجه به پیشامدهای خاصی، بنا با پایای اقلیمی را مطرح مینماید، پاسخ معماری به نیازمندان و درآن سوی یک رویا..

  کلیدواژگان: کودک بی سرپرست، جغرافیای ویژه، پاسخ معماری، کهن و فرهنگ، اقلیم منطقه ای
 • طرح مرمت و احیای خانه شاکری با رویکرد گردشگری و ارتقاء کیفی زندگی
  رکسانا عبدالهی*، هادی محمود نژاد صفحه 2

  بناهای اسلامی، ایرانی از جمله ماندگارترین و چشم نواز ترین آثار هنری جهان به شمار می آیند که  شامل خانه ها، حمام ها، مساجد، آب انبارها،  یخچال ها، بازار ها، تیمچه ها و... می باشد که هر یک به نوبه خود حایز اهمیت بوده و از ویژگی های ممتاز در سطح جهانی برخوردار می باشند.در این  میان خانه های ارزشمندی در اقصی نقاط ایران اسلامی در دوره های گوناگون احداث گردیده که می توان بر اساس اقدامات عملی (مرمت و احیاء) و اقدامات اقتصادی با رویکرد گردشگری ،در نهایت  نسبت به ارتقای کیفی زندگی ساکنان آن محله ها منجرگردد.شهر مقدس قم با تمدن هفت هزارساله آثار ارزشمندی در دل خود جای داده است که بنای عظیم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیه السلام سمبل آن ها بوده و جز آثار ارزشمند ثبت شده در کشور عزیزمان می باشد.اما در بین خانه های تاریخی این شهر مقدس در محله آقا سید حسن خانه شاکری (مربوط به دوره قاجار) وجود دارد که با معماری خاص خود از اهمیت ویژه ای برخورداربود که به همین دلیل در سال 1380 به ثبت ملی رسیده و که با مرمت و احیاء می توان از این ظرفیت در توسعه صنعت گردشکری استان و کشور و گسترش آن در بالا بردن سطح ارتقاء زندگی منطقه بهره برد.روش تحقیق در این نوشتار از جهت هدف کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد.روش گردآوری داده ها:کتابخانه ای و میدانی ،و روش تجزیه و تحلیل کیفی است.

  کلیدواژگان: مرمت و احیاء، گردشگری، صنعت توریسم، خانه ایرانی، کیفیت زندگی
 • بررسی تطبیقی سیاست های موفق کشاورزی شهری در اروپا به منظور کاربست آن در شهر اصفهان
  راضیه کاظمی*، پروین پرتوی صفحه 3

  افزایش روز افزون جمعیت و تمرکز آن ها در شهرها، این واحدهای جمعیتی را با مسایل و مشکلات متعدد روبرو ساخته است. که راه حل توجه به توسعه پایدار است؛ پژوهش حاضر با هدف تبیین سیاست های موفق توسعه کشاورزی شهری به منظور کاربست آن در شهر اصفهان و افزایش توسعه پایدار انجام شده است که از راهبرد تطبیقی و رویکرد آمیخته و به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای و میدانی بهره برده است. ابتدا بررسی سیتماتیک منابع صورت گرفته است و با بررسی و مطالعه تجارب موفق توسعه کشاورزی شهری در اروپا و بهره گیری از روش بررسی تطبیقی و تحلیل محتوا مدل عملیاتی تحقیق ارایه گردیده است؛ تا مولفه ها و سیاست های توسعه کشاورزی شهری در ابعاد گوناگون مطابق با هدف پژوهش، استخراج گردد. سپس با تدوین پرسشنامه و تکمیل آن توسط 33 نفر از کارشناسان حوزه شهری که با کمک روش گلوله برفی شناسایی شده اند، مدل عملیاتی پژوهش در شهر اصفهان به آزمون گذاشته شد تا شهر اصفهان را از نظر توسعه کشاورزی شهری مورد ارزیابی قرار داده و سیاست های کاربردی و اجرایی در این شهر مشخص گردد. نتایج بررسی نشان می دهد که با کمک سیاست هایی همچون ایجاد یک نهاد متولی، ایجاد گروه های محلی، ایجاد فروشگاه های آنلاین، جلوگیری از گسترش شهر به سمت اراضی کشاورزی، ایجاد بازارچه های هفتگی، به کارگیری طرح های تشویقی و... در کنار بهره مندی از فضاهای گوناگون مانند پارک ها، اراضی حاشیه زاینده رود، اراضی کشاورزی سمت محله مارچین و...گامی موثر در راستای توسعه کشاورزی شهری و استفاده از آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در شهر اصفهان برداشت.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، بررسی تطبیقی، کشاورزی شهری، کشاورزی شهری در اروپا، شهر اصفهان
 • ارزیابی کیفیت شاخص های سیمای شهری بر رفتار شهروندان موردی، خیابان اصلی شهر رانیه (دروازه)، اقلیم کردستان عراق
  آواره علی حسن*، حمیدرضا عامری سیاهویی صفحه 4

  خیابان شهری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در رفع نیازهای انسانی ایفا می کنند. بسیاری از نظریه پردازان شهری خیابان شهری را به عنوان یکی از اجزای اصلی یک سیستم شهری می دانند، زیرا در کنار نقش کارکردی خود باعث افزایش اجتماع پذیری در فضاهای شهری می شوند. سیمای بصری شهرها بوسیله نظام پیچیده ای از نشانه ها، ویژگی های اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی شکل میگیرد و در فرایند تعامل میان انسان و شهر، محیط بصری به مثابه فصل مشترک این دو، زمینه ادراک، شناخت و ارزیابی محیط شهروندان و بازدیدکنندگان زا فراهم می آورد. در این راستا هدف بررسی شاخص های سیمای شهری بر رفتار شهروندان در خیابان دروازه در شهر رانیه می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به صورت پیمایشی گرداوری شده اند. تحلیل یافته ها به صورت تحلیل آماری در نرم افزار SPSS و با استفاده از تحلیل اماره T-test انجام شده است. تحلیل داده ها منتج از 35 سنجه نشان می دهد که 17 سنجه در این بخش (کوچکتر از 0.05) فرض H0 رد و فرض H1 پذیرفته می شود و با ضریب اطمینان 95 درصد می توان گفت که در کل این شاخص میانگین بالاتری از میانه نظری دارد و در وضعیت نسبتا مطلوب به سر می برد. در این بین 18 سنجه بقیه ارزیابی مطلوبی را نداشته و سطح معنی داری آنها بر رفتار شهروندان تاثیرات منفی را به خود داشته اند.

  کلیدواژگان: سیمای شهری، رفتار شهروندان، شهر رانیه، کیفیت بصری شهری
 • ارزیابی مولفه های شکل گیری حس مکان در محله امام زاده قاسم تهران با فرایند تحلیل سلسله مراتبی
  شقایق علوی موسوی*، کیانوش حسنی صفحه 5

  محلات، معرف هویت شهری، فرهنگ، ارزش تاریخی و همچنین نمادی از جایگاه شهرسازی ایرانی و زندگی می باشند. امروزه برنامه ریزی نامناسب در طراحی محلات شهرهای کنونی، منجر به بروز بحران مکان ناشی از عدم وجود هویت مکانی در میان شهروندان شده است. در این پژوهش از مهم ترین مسایلی با آن روبرو هستیم عدم توجه به محله امامزاده قاسم که دارای پتانسیل هایی همچون هویت تاریخی، بافت کهن و وجود بنای باارزش امامزاده قاسم می باشد که موجب ازبین رفتن هویت محله گردیده لذا هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی معیارها و مولفه های طراحی مرکز محله ای منعطف است که بتواند علاوه بر هماهنگی با عملکرد فرامنطقه ای محدوده با حفظ هویت تاریخی بافت موجب افزایش حس تعلق ساکنین گردد. در این پژوهش با شناسایی معیارهای دارای اهمیت، سعی شده به دنبال راه حل مناسب برای شناسایی و ارزیابی مولفه های ایجاد حس مکان با استفاده از روش AHP و مطالعات میدانی باشیم. محله امامزاده قاسم تهران محله با بافت سنتی می باشد که در منطقه 1 شهر تهران واقع شده است که به دلیل عواملی همچون سکونت غیررسمی، کیفت پایین کالبدی، فرسودگی بافت و عدم هماهنگی ساخت وساز جدید و بافت سنتی محله سبب کاهش حس تعلق ساکنین محله گردیده است. این مقاله از نوع کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، معیارهای ایجاد حس تعلق به مکان شناسایی و از طریق مصاحبه با افراد متخصص زیر معیارها شناسایی و وزن دهی می شود. میان معیارها ادراکی - شناختی، اجتماعی و کالبدی زیر معیارهایی تعریف می شود که شامل قلمرو، خوانایی، حس تعلق، حضورپذیری، ایمنی، اقتصاد، سیما و منظر، شبکه ارتباطی و عملکرد است که به ترتیب وزن معیارهای کالبدی - فضایی، ادراکی شناختی و اجتماعی دارای وزن بالاتری بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد جهت بهبود شرایط محله امامزاده قاسم توجه به معیارهای کالبدی و فضایی دارای اولویت می باشد.

  کلیدواژگان: بافت تاریخی، محله، حس تعلق، روش AHP
 • ارزیابی معیارهای مربوط به طراحی بلوک زایمان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج
  زهره نادریان*، علی آرام صفحه 6

  هدف از این پژوهش بررسی طراحی بلوک های زایمانی میباشدکه میتواند در ارایه خدمات زایمان مناسب تاثیر عمده داشته باشد. به منظور بررسی وضعیت موجود بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از نظر طراحی قسمت های مختلف بلوک زایمانی مطالعه ای توصیفی بر روی 3 بیمارستان انجام شد .اطلاعات لازم با استفاده از یک فهرست حاوی (52) معیار اختصاصی و عمومی در زمینه طراحی و دسترسی ،جمع آوری وبااستانداردهامقایسه گردید .نتایج این پژوهش نشان می دهد از 52معیاراین بیمارستان ها %65 معیارعمومی %85 معیار اختصاصی درهردو روش ، %100 معیار اختصاصی در روش ترکیبی و%40 معیار اختصاصی در روش سنتی رادارا بوده اند.ازاطلاعات می توان نتیجه گرفت که طراحی بلوک زایمانی کهگیلویه فاصله قابل توجهی با استانداردها داردکه این مسئله نه تنها باعث خستگی و عدم کارآیی بهینه کارکنان، بلکه افزایش آمار سالیانه سزارین و همچنین ارایه خدمات نامناسب به بیماران و به واسطه آن سبب نارضایتی آنها میگردد و نیز اثر معکوس در ابعاد اجتماعی و اقتصادی بیمارستان بر جای میگذارد که نیازمند جابجایی بخش ، بهسازی بخش موجود و یا ساخت بخش جدید با روش ترکیبی میباشد.

  کلیدواژگان: اتاق زایمان، اتاق آمادگی پیش از زایمان(درد)، اتاق زایمان LDR، اتاق زایمان LDRP، اتاق معاینه، اتاق پرکلمپسی و ایزوله
|
 • Bahram Ehteshamkordkandi * Pages 1-22

  Simply and purely, and paying attention to the basic and ancient principles and cultures, both original and up-to-date, is an effective, transforming and transforming component, according to the type of functional occupation of the created building, Architecture and as identification provides and leads to the formation, and explains that climate and culture are defining. Past and appreciable values have been able to reflect on the architectural space and to imagine the roots of human nature, the power of remembrance and, of course, faith. The subject of the architectural plan and perhaps the structure that has been created, and depending on it, refers to the functional, indigenous and ancient climate, and this and that, and that time also gives the creator the motivation. Paying attention to the coexistence of children in a specific territory environment can be effective and give the child a gift of his homeland. In the meantime, the design of such captures requires special parameters in order to be efficient and compatible with the ecosystem. Therefore, in this regard, an effort is made to provide a shelter for the desired life of a known and appropriate person so that it becomes a product of the person's life On the one hand, it is a follower and leader of a specific regional climate, and on the other hand, it is the social behaviors of education, which is due to the special geography that exists in Africa The challenge of housing deprived children, taking into account the regional climate component, will lead to a redefinition of climate, architecture and settlements such as this. But finally, the subject of the discussion has special environmental conditions and according to certain events, it raises the answer to architecture to the needy and beyond the dreams, building on climatic reliability.

  Keywords: Orphan, special geography, Architectural response, antiquity, culture, regional climate
 • Shakeri House Renovation Design with Tourism and Improvement of Life Quality Approach
  Roxana Abdolahi *, Hadi Mahmoodnejad Page 2

  Buildings are among the most enduring and eye-catching works of art in the world, which include houses, baths, mosques,,Bazars, Timchehs, etc., each of which in turn They are self-important and have world-class features.In the meantime, valuable houses have been built in all parts of Islamic Iran in different periods, which can be based on practical measures (restoration and revitalization) and economic measures with a tourism approach, ultimately leading to improving the quality of life of the residents of those neighborhoods. The holy city of Qom with its seven thousand year old civilization has placed valuable works in its heart, the symbol of which is the great shrine of Hazrat Fatemeh Masoumeh (as) and is one of the valuable works registered in our beloved country.But among the historical houses of this holy city in Agha Seyyed Hassan neighborhood, there is Shakeri house (related to Qajar period) which had a special importance with its special architecture, which is why it was nationally registered in 2001 and which was renovated and revived. This capacity can be used in the development of the tourism industry of the province and the country and its expansion in raising the level of improvement of life in the region. The research method in this paper is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Data collection is  in library method and field research and  analysis method is Qualitative

  Keywords: Restoration, Tourism, tourism industry, Iranian House, Life quality
 • Comparative study of successful urban agricultural policies in Europe to be applied in Isfahan
  Razie Kazemi *, Parvin Partovi Page 3

  the increasing population and their concentration in cities ,These population units are facing various problems and issues .That solution is to pay attention to sustainable development.the aim of this research is to to discuss successful urban agriculture development policies, in order to execute them in Isfahan city and to increase sustainable development .The methodology applies an adaptive strategy,and practices a mixed approach in order to gather the required data and information.Also, documentary analysis, and library & field research has been applied.First, a systematic review of resources has been done and by studying and assessing the successful experiences of urban agriculture development in Europe, and through utilizing the comparative review method and content analysis, the operating model of the research has been presented.The outcome of this stage was the extraction of the components and policies of urban agricultural development in various aspects in accordance with the main research objective.Subsequently, by organizing a questionnaire and completing it by 33 urban experts who have been identified using the snowball method, attempts were made to apply and experimentally execute the operating research model in the city of Isfahan, in order to evaluate this urban area in terms of urban agricultural development, and to determine the practical and executive policies in this city.The results of the study show that By means of implementing policies such as establishing a responsible institution, creating local groups, starting online stores, preventing the expansion of the city onto agricultural lands, Creating weekly markets, using incentive schemes, coupled with making optimum use of various spaces such as parks, sites adjacent to the Zayandeh Rud river, agricultural lands near the Marchin neighborhood, can be considered as a major step towards the development of urban agriculture and the use of the positive & constructive economic, social, cultural, and environmental factors in Isfahan city.

  Keywords: sustainable development, comparative study, Urban agriculture, Urban Agriculture in Europe, Isfahan City
 • Assessing the quality of urban appearance indicators on the behavior of occasional citizens, the main street of the city of Rania (Darwazeh), Iraq Kurdistan
  Awara Hasan Ali *, HamidReza Ameri Siyahouei Page 4

  Urban streets, as part of public spaces in cities, play an important role in meeting human needs. Many urban theorists consider the urban street as one of the main components of an urban system, because in addition to their functional role, they increase socialization in urban spaces. The visual appearance of cities is formed by a complex system of signs, social, physical, managerial and environmental features. Provides generating visitors. In this regard, the aim is to study the indicators of urban appearance on the behavior of citizens on Darvazeh Street in the city of Rania. The research method is descriptive-analytical. Data were collected using a questionnaire and a survey. Findings were analyzed by statistical analysis in SPSS software using t-test. Data analysis resulting from 35 measures shows that 17 measures in this section (less than 0.05) H0 hypothesis is rejected and H1 hypothesis is accepted and with 95% confidence we can say that in general this index has a higher average than the theoretical average. And is in relatively good condition. Among these, the other 18 measures did not have a favorable evaluation and their significance level had negative effects on citizens' behavior.

  Keywords: Urban appearance, citizen behavior, Rania city, urban visual quality
 • EVALUATION OF THE COMPONETS OF FORMING A SENCE OF PLACE IN IMAMZADEH GHASEM NEIGHBORHOOD WITH A AHP METHODE
  Shaghayegh Alavi Mousavi *, Kianoush Hasani Page 5

  Neighborhoods represent urban identity, culture, historical value and also symbolize the status of Iranian urban planning and life. In this study, due to the lack of attention to the neighborhood of Imamzadeh Ghasem, which has a historical identity, ancient texture and the existence of a valuable building of Imamzadeh Ghasem as the main problem of the research, we tried to find a suitable solution to identify and evaluate the components of sense of place using AHP method and studies. Let's be on the field. Imamzadeh Ghasem neighborhood of Tehran, which due to factors such as informal residence, low physical quality, burnout and lack of coordination between the new builder and the traditional texture of the neighborhood has reduced the sense of belonging of the residents.In this article, it is applied and using the hierarchical analysis method, the criteria for creating a sense of belonging to the place are identified and the following criteria are identified and weighted through interviews with experts.Among the perceptual-cognitive, social and physical criteria, the following criteria are defined, which include territory, legibility, sense of belonging, presence, safety, economics, appearance, communication network and performance, which are the weight of physical-spatial, cognitive and social criteria, respectively. It had a higher weight.Considering the valuable historical context and the existence of Imamzadeh Ghasem building in the area, in the present study, we try to provide spaces for civic and social participation to better design the spaces in Imamzadeh Ghasem neighborhood. In addition, in order to increase people's sense of belonging to their neighborhood. Due to the historical location of the area, we have tried to redefine these urban spaces in neighborhoods by recognizing the design criteria of neighborhoods as a lasting principle through the ability to continue traditional principles

  Keywords: Historical context, Neighborhood, Sense of Place, AHP method
 • Evaluation of criteria related to delivery block design in hospitals of Yasouj University of Medical Sciences and Health Services
  Zohre Naderian *, Ali Aram Page 6

  In order to assess the current situation of public hospitals in Yasouj University of Medical Sciences in terms of The design of different parts of the delivery block was a descriptive study performed on 3 hospitals. The necessary information was collected and compared with the standard using a list containing (52) specific and general criteria in the field of design and access. The results of this study show that (52 ) criteria Hospitals were 65% general criteria 85% specific criteria in both methods(, 100% ) specific criteria in combined method and (40%) specific criteria in traditional radar method. From the information it can be concluded that Kohgiluyeh delivery block design is significantly different from the standards Not only does it cause fatigue and inefficiency of the staff, but also increases the annual statistics of cesarean section and also provides inadequate services to patients and thereby causes their dissatisfaction and also has the opposite effect on the social and economic dimensions of the hospital Mand is to move the section, improve the existing section or build a new section with a combined method.

  Keywords: : delivery room, prenatal preparation room (pain), LDR delivery room, LDRP delivery room, examination room, preeclampsia, isolation room