فهرست مطالب

نشریه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اکرم سیاری صفحات 1-17

  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک‌های تفکر و احساس کارآمدی با پذیرش تغییر سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر کرمان به تعداد 192 نفر بود، با روش نمونه‌گیری تصادفی 124 نفر آن‌ها انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده، سه پرسشنامه‌ی سبک‌های تفکر استرنبرگ- واگنر(1991)، تعیین میزان کارآیی مدیران بنی‎هاشمی(1377) و پذیرش تغییر سازمانی ساعتچی، کامکاری و عسکریان(1389) بود. سنجش میزان پایایی با ضریب آلفای کرونباخ به تربیت 78/0، 92/0 و 87/0 برآورد گردید. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضرایب چولگی و کشیدگی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. بر اساس یافته‌های تحقیق ضریب همبستگی پیرسون بین سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی برابر با مقدار 132/0 حاصل شد که با توجه به سطح معناداری 144/0 میتوان نتیجه گرفت که همبستگی معنی‌دار وجود ندارد همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین احساس کارآمدی و پذیرش تغییر سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی برابر با مقدار 157/0 شد که  با توجه به سطح معناداری 082/0 می‌توان نتیجه گرفت که همبستگی معنی‌دار وجود ندارد.

  کلیدواژگان: سبک تفکر، احساس کارآمدی، تغییر سازمانی، مدارس ابتدایی
 • اکبر جدیدی محمدابادی، طاهره اسلامی نژاد، صفیه اوژند صفحات 18-32

  هدف پژوهش حاضر «رابطه هیجانات مثبت و منفی و تاب آوری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر منوجان در سال تحصیلی 1400-1399» جامعه آماری تحقیق، 535 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر منوجان بودند که تعداد 224 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از سه پرسشنامه هیجانات مثبت و منفی پکران و همکاران (2002)، تاب آوری تحصیلی سامویلز (2004)، و فرسودگی تحصیلی ماسلاچ (2003) استفاده شد. که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0، 89/0 و 81/0 بدست آمد. جهت تحلیل داده ‏ها از آزمون های آماری رگرسیون چند متغیره گام به گام و نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هیجانات مثبت و منفی و تاب آوری با فرسودگی تحصیلی رابطه معناداری دارد. و سه بعد هیجانات مثبت(لذت، امیدواری و غرور) با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری دارد. و هیجانات منفی(اضطراب نسبت به یادگیری؛ ناامیدی نسبت به یادگیری؛ شرم نسبت به یادگیری و خستگی از یادگیری) با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که مهارت های ارتباطی با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری دارد اما جهت گیری آینده؛ و مساله محور و مثبت نگری رابطه معناداری با فرسودگی تحصیلی ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت افزایش تاب‌آوری تحصیلی به همراه ابعاد هیجانات مثبت در کاهش فرسودگی تحصیلی نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. و سبب دستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود.

  کلیدواژگان: هیجانات مثبت، هیجانات منفی، تاب آوری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی
 • امیرحسین سلطانی فلاح، زهرا عابدین نژاد، محمد باقری دادوکلایی صفحات 33-45

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دروس ارایه شده در رشته ی آموزش کودکان استثنایی بر علاقه مندی دانشجومعلمان دختر به این رشته در دانشگاه فرهنگیان تهران می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر زمینه یابی از نوع مقطعی است. جامعه آماری کلیه دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان تهران در رشته آموزش کودکان استثنایی می‌باشد. به همین منظور از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. بدین صورت که از بین پنج مرکز خواهران در شهر تهران، مرکز نسیبه انتخاب شده است و سپس از بین دانشجویان دانشگاه نسیبه 76 نفر از دانشجویان رشته آموزش کودکان استثنایی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده‌‌ها در این پژوهش از دو پرسشنامه نگرش ابتدایی دانشجویان نسبت به درس و علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی استفاده شده است و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss20 و آزمون های کولوموگرف- اسمیروف،ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آماره توصیفی استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که  با توجه به آزمون همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی220/0-، مشخص گردید رابطه عکس بین متغییرها وجود دارد. بدین معنی که دروسی که در رشته آموزش کودکان استثنایی ارایه می شود رابطه چندان مثبتی با علاقه دانشجویان به این رشته ندارد. با توجه به آزمون رگرسیون خطی و معادله خط به وجود آمده مشخص گردید متغییر مستقل که دروس ارایه شده در رشته آموزش کودکان استثنایی می باشد، تاثیر مثبت و معناداری روی متغییر وابسته یعنی علاقه مندی دانشجویان به رشته آموزش کودکان استثنایی نمی‌گذارد.

  کلیدواژگان: آموزش کودکان استثنایی، دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان، دروس ارائه شده
 • عباس کوه کن، عرفان شعبانی، امین کارخانه صفحات 46-74

  یکی از عوامل مهمی که موفقیت سازمانها، افزایش خودکارآمدی و کاهش استرس های شغلی را تضمین می کند، فرهنگ سازمانی و خرده فرهنگ های ارزشی در سازمانهاست. وجود فرهنگ قوی عامل مثبتی در جهت عملکرد بهتر و بهره وری بیشتر می باشد و در نتیجه استرسهای کاری کاهش می یابد. هر چه فرهنگ قوی تر باشد، تعداد بیشتری از کارکنان با اهداف سازمانی آشنا شده، ارزش های فرهنگی آن را پذیرفته و نسبت به آن احساس مسوولیت و تعهد می کنند. این تحقیق که هدف آن بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با خودکارآمدی و تنیدگی کارکنان دانشگاه فرهنگیان شهر تهران بود، به روش کتابخانه ای- پیمایشی (توصیفی- تحلیلی) انجام شده است. جامعه آماری شامل مسیولین، مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان شهر تهران و پردیس های مرتبط با آن شامل پردیس نسیبه تهران، پردیس شهید چمران تهران، پردیس زینبیه شهرستان های تهران (پیشوا) و پردیس شهید مفتح شهرستان های تهران (شهر ری) بود که تعداد آنها 432 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران و احتساب درصدی پرسشنامه های پرتی 210 نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1998)، پرسشنامه استرس شغلی کاهن 1964 و پرسشنامه خودکارآمدی البرت بندورا (1992) پاسخ داده اند. در تعیین پایایی پرسشنامه ها، ضریب آلفای کرونباخ گویه ها بالاتر از 71% بوده که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی مورد قبول برخوردارند. یافته های تحقیق نشان داده است که بین فرهنگ سازمانی با خودکارآمدی و تنیدگی (استرس) شغلی به ترتیب ارتباط معنی داری از نوع مثبت و منفی وجود دارد. همچنین بین فرهنگ سازمانی و هر یک از ابعاد سه گانه باور به توانایی فرد، مقاومت در رویارویی با موانع و عمل به تکلیف کارکنان آن دانشگاه رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی و هر یک از ابعاد عملکرد کاری و تصمیم گیری کاری رابطه منفی و نیز با هر یک از ابعاد تراکم کاری، زمینه سازمانی ارتباط منفی دارد. بین خودکارآمدی کارکنان و هر یک از ابعاد هشت گانه خلاقیت و نوآوری، توجه به جزییات، توجه به ره آورد، تعامل با اعضا و تیم، جاه طلبی و تهورطلبی، خطرپذیری و ریسک، نتایج تصمیمات بر کارکنان و پایداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در نهایت بین استرس شغلی کارکنان و ابعاد هشت گانه خلاقیت و نوآوری، توجه به جزییات، توجه به ره آورد، تعامل با اعضا و تیم، جاه طلبی و تهورطلبی، خطرپذیری و ریسک، نتایج تصمیمات بر کارکنان و پایداری رابطه منفی وجود دارد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که ایجاد فرهنگ سازمانی قوی و خرده ارزش های مناسب سازمانی در دانشگاه فرهنگیان منجر به افزایش خودکارآمدی کارکنان و کاهش استرس شغلی آنها خواهد شد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، خودکارآمدی، استرس شغلی، دانشگاه فرهنگیان، بهره وری و بازدهی
 • معصومه السادات حسینی مقدم صفحات 75-86

  نقش مهم در تربیت دانش آموزان بر هیچ کس پوشیده نیست. ارتباط نزدیک بین معلم و دانش آموز و نفوذی که معلم بر دانش آموز دارد نقش مهمی در سلامت فکری و روانی وی دارد. معلم الگوی خوبی برای دانش اموز است و سعی می کند مانند او رفتار نماید. معلم فقط یک آموزگار نیست بلکه مهم تر از آن، یک مربی و یک الگوی با نفوذ است. یک معلم خوب که با رفتار و گفتار پسندیده اش دانش آموزان را خوب پرورش می دهد، بزرگترین خدمت را نسبت به اجتماع خود انجام می دهد و به عکس یک معلم بد اخلاق و بد رفتار و منحرف که با رفتار بد خود، دانش آموزان را به انحراف و تباهی می کشاند. با توجه به نقش مهم معلم، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جایگاه معلم در شکل گیری تربیت اسلامی می باشد. نقش معلم در تربیت دینی دانش  در عصر کنونی برجسته تر و وظیفه معلم سنگین تر شده است؛ زیرا آینده ی یک جامعه و امت در دست معلم است. اگر او نتواند افراد مفید و هماهنگ با اهداف جامعه تربیت کند، یک ملت را به تباهی می کشاند.

  کلیدواژگان: جایگاه معلم، شکل گیری، تربیت اسلامی، دانش آموزان
 • مرضیه السادات حسینی فهرجی صفحات 87-94

  هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مجازی بر فرسودگی  تحصیلی و خلاقیت در دانش اموزان  دختر متوسطه اول شهر یزد در سال 1399 می باشد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش ازمون- پس ازمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوره متوسطه دختر شهر  یزد در سال 1399 که  به تعداد 1018 نفر تشکیل می دهند. نمونه آماری این پژوهش 60 نفر از دانش آموزان به وسیله نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه های این پژوهش پرسشنامه اموزش مجازی محمدی(1390)،  فرسودگی تحصیلی برسو و سالانووا و اسچفلی (1997) و پرسشنامه خلاقیت عابدی(1372) می باشد و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که اموزش مجازی بر فرسودگی تحصیلی و خلاقیت در دانش اموزان  اثربخش بوده است و باعث کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش خلاقیت شده است.

  کلیدواژگان: اموزش مجازی، فرسودگی تحصیلی، خلاقیت
|
 • Akram Sayyari Pages 1-17

  Times New Roman 12 The aim of this study was to investigate the relationship between thinking styles and feelings of efficiency with the acceptance of organizational change in primary school principals in District 2 of Kerman. The method of this research was descriptive-correlational and its statistical population included all primary school principals in District 2 of Kerman to 192 people, 124 people were selected by random sampling method.Data collection tools were three questionnaires of Sternberg-Wagner (1991) thinking styles, determining the efficiency of Bani Hashemi managers (1998) and accepting the organizational change of Saatchi, Kamkari and Askarian (2010). Reliability was estimated with Cronbach's alpha coefficient of 0.78, 0.92 and 0.87. Data were collected by SPSS software using Cronbach's alpha coefficient, skewness and elongation coefficient, Pearson correlation coefficient and regression analysis. According to the research, Pearson correlation coefficient between thinking styles and acceptance of organizational change in primary school principals was equal to 0.132, which according to the significance level of 0.144, it can be concluded that there is no significant correlation Pearson correlation coefficient between sense of efficiency . And acceptance of organizational change in primary school principals equal to 0.157 which according to the significance level of 0.082 can be concluded that there is no significant correlation.

  Keywords: Thinking style, Feeling of efficiency, Organizational change, Primary school
 • Akbar Jadidi Mohammadabadi, Tahereh Islaminejad, Safieh Ojand Pages 18-32

  The aim of this study was "The relationship between positive and negative emotions and academic resilience with academic burnout of female high school students in Manojan in the academic year 2021-2022" The statistical population of the study was 535 female high school students in Manojan, of which 224 One of them was selected by simple random sampling. To collect data, three questionnaires of positive and negative emotions of Pekran et al. (2002), Samuels academic resilience (2004), and Maslach (2003) academic burnout were used. Their reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.85, 0.89 and 0.81, respectively. Stepwise multivariate regression statistical tests and SPSS software were used to analyze the data. Findings showed that positive and negative emotions and resilience have a significant relationship with academic burnout. And the three dimensions of positive emotions (pleasure, hope and pride) have a negative and significant relationship with academic burnout. Negative emotions (anxiety about learning; frustration with learning; shame about learning and fatigue from learning) have a positive and significant relationship with academic burnout. The findings also showed that communication skills have a negative and significant relationship with academic burnout but future orientation; And problem-solving and positivity have no significant relationship with academic burnout. Therefore, it can be concluded that increasing academic literacy along with the dimensions of positive emotions will play a decisive role in reducing academic burnout. And contributes to the success and improvement of students' academic performance.

  Keywords: Positive emotions, negative emotions, academic resilience, academic burnout
 • Amir Hossein Soltani Fallah, Zahra Abedinnejad, Mohammad Bagheri Dadoklaei Pages 33-45

  The purpose of this study is to investigate the effect of courses offered in the field of education of exceptional children on the interest of female students and teachers in this field at Farhangian University of Tehran. The research method of the present study is cross-sectional field research. The statistical population is all female students and teachers of Farhangian University of Tehran in the field of exceptional children's education. For this purpose, multi-stage cluster sampling method has been used. In this way, out of five sister centers in Tehran, Nasibeh Center has been selected and then 76 students of Nasebeh University have been selected as exceptional students. In order to collect data in this study, two questionnaires of students 'primary attitudes toward the course and students' interest in the field of study were used. To analyze the data, SPSS20 software and Kolomorov-Smirov tests, Pearson correlation coefficient, linear regression and descriptive statistics were used. The results indicate that according to Pearson correlation test and correlation coefficient of -0.220, it was found that there is an inverse relationship between variables. This means that the courses offered in the field of exceptional children's education do not have a very positive relationship with students' interest in this field. According to the linear regression test and the line equation, it was found that the independent variable, which is the courses offered in the field of exceptional children's education, does not have a positive and significant effect on the dependent variable, ie students' interest in exceptional children's education.

  Keywords: Education of Exceptional Children, Farhangian University Student-Teacher, available courses
 • Abbas Koohkan, Erfan Shabani, Amin Karkhaneh Pages 46-74

  One of the important factors that ensures the success of organizations, increasing self-efficacy and reducing job stress is organizational culture and value subcultures in organizations. The existence of a strong culture is a positive factor for better performance and greater productivity, and as a result, work stresses are reduced. The more culture is, the more people are familiar with the organizational goals, their cultural values ​​are accepted and they feel committed and committed to it. The purpose of this research was to investigate the relationship between organizational culture and self-efficacy and stress among employees of Tehran University of Cultural Sciences, using a library-survey (descriptive-analytical) method. The statistical population consisted of the officials, managers and staff of the University of Cultural Sciences of Tehran and its related campuses including Nasibe Pardis of Tehran, Shahid Chamran Campus of Tehran, Zeinabieh Campus of Tehran (Pishva) and Mofattah Campus of Tehran (Ray Town) They were 432 who were selected by using Cochran's formula and perceived percent of 210 questionnaires. They answered the standard questionnaire of Robbins organizational culture (1998), the 1964 priest's job stress questionnaire, and the self-efficacy questionnaire by Albert Bandura (1992). have given. In determining the reliability of the questionnaires, the Cronbach's alpha coefficient was higher than 71%, indicating that the questionnaire had acceptable reliability. The research findings show that there is a significant positive relationship between organizational culture with self-efficacy and stress (occupational stress), respectively. There is also a positive and significant relationship between organizational culture and each of the three dimensions of belief in individual ability, resistance to confronting obstacles and the practice of the duties of the staff of that university. There is a negative relationship between organizational culture and each dimension of work performance and decision making, and there is a negative relationship between organizational culture and each dimension of work density, organizational context. There is a positive and significant relationship between employee self-efficacy and each of the eight dimensions of creativity and innovation, attention to detail, attention, interaction with members and team, ambition and assertiveness, risk and risk, results of decisions on employees, and sustainability. There is a relationship between employee stress and employees' eight dimensions of creativity and innovation, attention to detail, attention, interaction with members and team, ambition and assertiveness, risk and risk, results of decisions on employees, and negative relationship sustainability. There is. Therefore, it is concluded that the creation of a strong organizational culture and appropriate sub-values ​​of the organization at the University of Cultural Professionals will increase the self-efficacy of the staff and reduce their job stress.

  Keywords: Organizational culture, Autoimmunity, Job stress, University of Cultural Sciences, Productivity, Efficiency
 • Masoumeh Sadat Hosseini Moghaddam Pages 75-86

  An important role in educating students is not hidden from anyone. The close relationship between the teacher and the student and the influence that the teacher has on the student play an important role in his mental health. The teacher is a good role model for the student and tries to behave like him. The teacher is not just a teacher, but more importantly, an instructor and an influential role model. A good teacher who nurtures students well with his good behavior and speech does the greatest service to his community, and in contrast to a bad-tempered, misbehaving and deviant teacher who, with his bad behavior, knowledge It leads students to deviation and destruction. Considering the important role of teachers, the main purpose of this study is to investigate the position of teachers in the formation of Islamic education. The role of the teacher in the religious education of knowledge has become more prominent in the present age and the duty of the teacher has become heavier; Because the future of a society and a nation is in the hands of the teacher. If he can not train useful people and in harmony with the goals of society, he will destroy a nation.

  Keywords: Teacher status, formation, Islamic education, students
 • Marzieh Sadat Hosseini Fahraji Pages 87-94

  The purpose of this study is to determine the effectiveness of virtual education on academic burnout and creativity in female high school students in Yazd in 2021. The present study is a quasi-experimental pre-test-post-test with a control group. The statistical population of this study consists of 1018 female high school students in Yazd in 2021. Statistical sample of this study: 60 students were selected by simple random sampling. The questionnaires of this research are Mohammadi Virtual Education Questionnaire (2011), Berso, Salanova and Eschfeli (1997) and Abedi Creativity Questionnaire (1993). The results showed that virtual education on academic burnout and creativity in knowledge Students have been effective in reducing academic burnout and increasing creativity.

  Keywords: Virtual education, burnout, creativity