فهرست مطالب

مطالعات امنیت اقتصادی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، پاییز 1400)

نشریه مطالعات امنیت اقتصادی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد غفاری فرد*، غلامعباس علمدار صفحات 1-28

  در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تاثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند.

  کلیدواژگان: نابرابری، توازن، تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی، استان تهران
 • محمدامین احمدی*، حجت الله عبدالملکی، محمد جمور، حسن همتی، مهدی جمور صفحات 29-46

  امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسیله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارایه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا موثر است. به طور جزیی تر، مولفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.

  کلیدواژگان: قاچاق کالا، عوامل حقوقی قضایی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل انتظامی، دلفی فازی
 • شیرین ظریف مرادیان*، نسیبه زارعی صفحات 47-68
  یکی از عوامل رشد و توسعه، وجود سرمایه است. سرمایه مورد نیاز از دو طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی تامین می شود. سرمایه گذاری خارجی مستقیم  نقش موثر و مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه ایفا می کند. جذب این نوع سرمایه گذاری نیازمند مطالعه و تحقیق است. بنابراین، تحقیق حاضر، به بررسی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر در انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است. در این راستا، از روش میمیک و داده های  1995 تا 2020 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان دهنده این است که افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می شود . همچنین، افزایش انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش درآمد سرانه و روند انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد می شود، در راستای افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و وزارت صمت، سعی در گسترش تجارت و ارتقای روابط تجاری و هم زمان، با همکاری سازمان محیط زیست کشور، استانداردهای محیط زیستی مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی تعریف و مشخص کنند.
  کلیدواژگان: انتشار گازهای گلخانه ای، انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت، تولید ناخالص داخلی، روش میمیک
 • محمدحمید شهریور*، سید محمدمهدی غمامی صفحات 69-90

  برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی موسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتا کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: امنیت اقتصادی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت اطلاعات اقتصادی، حق بر آگاهی، مقررات اقتصادی
 • علی ربیع زاده*، سعید منصوریان صفحات 91-118

  امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تامین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکررا و موکدا مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سوال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، حق بر کسب وکار، ساختار حقوقی، آسیب شناسی حقوقی، امنیت اقتصادی
 • سید مجید امامی* صفحات 119-153

  از مهم ترین موضوعات هر نظام فرهنگی و دولت مستقلی در جهان امروز، پیش بینی تهدیدها و مصون سازی ساختارها و عاملیت ها از هرگونه بحران آفرینی مهاجم و متخاصم است. اگر ابعاد فرهنگی - ارتباطی این دفاع غیرنظامی و غیرمسلح را برجسته سازیم، با حوزه مهم امنیت فرهنگی هویتی در ادبیات سیاست گذاری هم صدا می شود و مسایل مشترکی می یابیم. موضوع این مقاله، بازخوانی و مقایسه دستور کارها و تدابیر سیاستی موجود و مطلوب در اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران ناظر به این میدان مشترک است که با روش اسنادی و تحلیل مضمون سیاست ها، تحقیق و نگارش شده است. این تحقیق طبعا تحت پرتو مطالعه مروری و یادآوری پژوهش های مرتبط با مسایل سیاستی پدافند غیرعامل به مثابه امنیت فرهنگی محقق شده است. در پایان، بر اساس تطبیق و تحلیل انتقادی محقق، مهم ترین مسایل و تدابیر مطلوب، اما مغفول، صورت بندی و پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: دفاع غیرعامل، امنیت فرهنگی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظریه سیاستی، جمهوری اسلامی ایران
|
 • Mohammad Ghaffarifard *, Gholamabbas Alamdar Pages 1-28

  The phenomenon of regional differences is considered as one of the main elements of regional development analysis and relative equality between regions based on different economic, social, health and infrastructure needs is one of the priorities of regional policymakers. The purpose of this study is to analyze the spatial inequality of the cities of Tehran province based on the indicators of the law of balanced use of the country's facilities using the method of AHP and TOPSIS. Research findings show. Among the 24 indicators of the law, the unemployment rate, the percentage of non-standard classes in all grades and the density of students in the class in all grades with the highest coefficients, according to experts, had the greatest impact on the combined index of inequality between cities. Finally, according to the TOPSIS method, the cities of Pardis, Pishva and Quds are ranked first, second and third respectively in terms of the status of indicators, which are among the cities that are in a more unbalanced situation. Mallard, Baharestan and Qarchak counties are ranked fourteenth, fifteenth and sixteenth, respectively, which are among the counties that have a more balanced situation in terms of legal indicators. Therefore, national and provincial policymakers, especially the Provincial Planning and Development Council, in order to increase the balance and improve the indicators of the law of balanced use of the country's facilities should pay more attention to the distribution of budget to increase employment and meet educational and health needs in lower ranked cities.

  Keywords: Inequality, balance, TOPSIS, hierarchical analysis, Tehran province
 • MohammadAmin Ahmadi *, Hojjatullah Abdolmaleki, Mohammad Jamour, Hassan Hemmati, Mehdi Jamour Pages 29-46

  Today, the issue of smuggling has become one of the main concerns of the country; therefore, identifying and prioritizing the factors affecting smuggling of goods is the problem of this research. In fact, we seek to identify the main causes of smuggling of goods in the current circumstances of Iran (Islamic Republic of), according to experts' opinions, which can ultimately solve this problem in the country. The method of answering this question is by referring to the experts in this field and analyzing them through the Fuzzy Delphi method. The results of this research show that among the four categories of economic, cultural-social, legal-judicial and law enforcement factors, legal-judicial, economic and law enforcement agents are effective in goods smuggling. More specifically, the time and appropriate punishment elements of the criminals, the country's foreign exchange system, the discretion of the relevant authorities, corruption in law enforcement agencies, inappropriate tariff policies and the technical weaknesses of the custom system are the main causes of smuggling in the country. Policy makers should pay attention to these factors.

  Keywords: Goods smuggling, Legal-Judicial Factors, economic factors, Socio-cultural factors, disciplinary factors, Delphi fuzzy
 • Shirin Zarif Moradian *, Nasibeh Zarei Pages 47-68
  Capital is one of the factors of growth and development. The required capital can be provided through both domestic and foreign investment. Foreign direct investment can play an effective and important role in the growth and development of developing countries. Attracting this type of investment requires study and research. Therefore, the present study investigates the effective and affective variables of attracting foreign direct investment. In this regard, the Mimic method and data from 1995 to 2020 have been used. The results of the model estimation show that increase in GDP, trade, and interest rates lead to an increase in foreign direct investment in Iran. In addition, increase in foreign direct investment will increase per capita income and as well as the trend of greenhouse gas emissions. Therefore, it is suggested that related organizations and bodies such as the Chamber of Commerce, the Ministry of Industry Mine and Trade, in order to motivate increasing foreign investment, try to expand trade and promote trade relations, and define appropriate environmental standards for foreign investors in cooperation with Department of Environment.
  Keywords: foreign direct investment, Greenhouse gas emissions, GDP, Trade, Mimic method
 • MohammadHamid Shahrivar *, Seyyed MohammadMahdi Ghamami Pages 69-90

  To start an investment, business and in general any economic activity in a society, in addition to having the relevant knowledge and skills, having specialized manpower, equipment required and adequate financial resources, you must have information about Each field of activity also had access and was aware of the government's decisions regarding that field, so that it could engage in economic activity with less risk and more economic security. The right to free access to information has been recognized in our country for many years by the Law on Dissemination and Free Access to Information, and this right includes all types of data and information, including economic information. Power can be seen as a prelude to achieving transparency in economic information. But what has been targeted so far; The fight against corruption and deviation from the law has been through the transparency of economic information of government institutions and economic enterprises and has mainly had a regulatory application. While access to this information can be useful for producers and economic actors and play a significant role in how they operate. This right to information and free access not only does not include economic information, but this article seeks to identify this right to make economic decisions, including the formulation, modification and implementation of economic policies, laws and regulations. Using library data and descriptive-analytical method, we will study and identify this issue.

  Keywords: economic security, The Right of Free Access to Information, Transparency of Economic Information, Right to Awareness, Economic Regulations
 • Ali Rabiezadeh *, Saeed Mansoorian Pages 91-118

  Today, the people of the world are facing complex and multidimensional economic challenges in such a way that at the international, regional and national levels, the human population of countries is facing abysmal livelihood impasses. Regardless of the economic, social and political aspects of this issue, it seems necessary to study and pathology of the legal structure of the Right to Work, as one of the fundamental and citizenship rights, recognized in most legal systems, including the legal system of the Islamic Republic of Iran, in order to improve the living conditions, enforce the mentioned rights and ensure economic security. In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the general policies of the system and other upstream documents on the subject of the Right to Work have been repeatedly and emphatically identified and the general principles and main foundations of its legal structure have been mentioned. In addition to the constitutional norms and documents mentioned, the formal and substantive approach of the current laws and provisions on the Right to Work is studied and the main disadvantages of the existing legal structure such as ambiguity and conciseness, conflict and parallelism, obstacles to resignation, lack of enforcement guarantees and the negative approach of laws and provisions are addressed. Therefore, the main question of this research will be answered: “What are the disadvantages of the existing legal structure of the Right to Work in the laws and provisions of the Islamic Republic of Iran?”

  Keywords: citizenship rights, right on business, legal Structure, legal pathology, economic security
 • Seyed Majid Emami * Pages 119-153

  One of the most important issues of any cultural system and any independent government in the world today is to anticipate threats and protect structures and agencies from any aggressive and hostile crisis. The importance of cultural-identity security in the policy-making literature is unanimous and we find common issues. The content of the policies has been researched and written. This research is naturally conducted in the light of a review study and reminders of research related to passive defense policy issues as cultural security. One of the most important issues of any cultural system and any independent government in the world today is to anticipate threats and protect structures and agencies from any aggressive and hostile crisis. The importance of cultural-identity security in the policy-making literature is unanimous and we find common issues. The content of the policies has been researched and written. This research is naturally conducted in the light of a review study and reminders of research related to passive defense policy issues as cultural security.

  Keywords: Passive defense, cultural security, Iranian Islamic Model of Progress, Policy theory, Islamic Republic of Iran