فهرست مطالب

روانشناسی بالینی و شخصیت - سال نوزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • سال نوزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • وحید صبری، حمید یعقوبی*، جعفر حسنی، مجید محمود علیلو صفحات 1-16
  مقدمه

  اختلال شخصیت مرزی یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیک و طرح واره درمانی هیجانی بر کاهش علایم اختلال شخصیت مرزی بود

  روش

  پژوهش ازنظر هدف کاربردی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع طرح های تک آزمودنی بود. بر اساس تشخیص اختلال شخصیت مرزی توسط روان پزشک و اجرای مصاحبه ساختار یافته توسط روانشناسی بالینی و بررسی ملاک های ورود و خروج 4 بیمار انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه رفتاردرمانی دیالکتیک و طرح واره درمانی هیجانی جایگذاری شدند. هر یک از بیماران 11 مرتبه (3 مرتبه پیش از آزمون، 5 مرتبه در طی آزمون و 3 مرتبه در پس آزمون) به وسیله مقیاس تنظیم هیجان ،مقیاس شخصیت مرزی، و مقیاس طرح واره های هیجانی ارزیابی شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های تغییر روند، بازبینی نمودارها و شیب و برای بررسی معناداری بالینی از شاخص درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد.

  نتایج

    بررسی نمودارها و تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که طرح واره درمانی هیجانی  نسبت به رفتاردرمانی دیالکتیک طرح واره های هیجانی غیر انطباقی، ناامیدی و تکانشگری بیماران مبتلابه اختلال شخصیت مرزی را بیشتر کاهش داده است و همچنین در ارزیابی مجدد و طرح واره های هیجانی انطباقی نیز طرح واره درمانی هیجانی  تاثیر بیشتری داشته است. همچنین هر دو درمان در کاهش سرکوبی تاثیر یکسانی داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان طرح واره درمانی هیجانی را به عنوان درمان موثر در مداخلات روان شناختی بیماران مبتلابه اختلال شخصیت مرزی به کاربرد.

  کلیدواژگان: طرح واره درمانی هیجانی، رفتاردرمانی دیالکتیک، اختلال شخصیت مرزی
 • اکبر رضازاده، ناهید طالبی* صفحات 17-24
  مقدمه و هدف

   هیجان رویدادی پیچیده و چند بعدی است که منجر به آمادگی برای عمل می شود. تنظیم هیجانی به عنوان فرآیندهای بیرونی و درونی  مسیول نظارت، ارزیابی و اصلاح واکنش های هیجانی به ویژه خصوصیات زمانی و فشرده برای به هدف رساندن فرد است. فعالیت ورزشی یکی از راهکارهای موثر در تنظیم هیجانی است. بر این اساس،  پژوهش حاضر به بررسی رابطه تنظیم هیجان با سطح آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی آتش نشانان شهر تهران پرداخته است. 

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی  است، که به شیوه مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی آتش نشانان  بخش عملیاتی سازمان آتش نشانی شهر تهران بودند که از بین آنها تعداد 341 نفر با میانگین سنی 7/5± 33 سال و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از: آزمون کوپر برای ارزیابی عملکرد استقامت قلبی-تنفسی، ارزیابی ترکیب بدن با محاسبه شاخص توده بدنی، آزمون دراز و نشست  برای ارزیابی قدرت و استقامت عضلانت ناحیه شکم، آزمون انعطاف پذیری برای ارزیابی انعطاف پذیری عضلات پشت ران و کمر، آزمون بارفیکس برای ارزیابی قدرت و استقامت عضلات ناحیه کمربند شانه ای و جهت بررسی میزان تنظیم هیجان از پرسشنامه مهارت های تنظیم هیجان  استفاده شد. داده ها  با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون  چند متغیری تحلیل گردید.

  نتایج

   نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی (استقامت قلبی - تنفسی، قدرت عضلانی ، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری) رابطه مثبت با میزان تنظیم هیجان وجود دارد، و مولفه شاخص توده بدنی رابطه منفی با میزان تنظیم هیجان دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد تمامی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی قدرت پیش بینی کنندگی میزان تنظیم هیجان را دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش، بین تمامی اجزاء آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با مدیریت تنظیم هیجان ارتباط معنادار وجود دارد و داشتن آمادگی جسمانی بالا در تنظیم هیجانی مثبت موثر است. نتایج پژوهش لزوم توجه بیشتر به  بهبود وضعیت سلامت جسمی و آمادگی جسمانی آتش نشانان را جهت انجام وظیفه موثرتر نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی، تنظیم هیجان، آتش نشانان
 • محمود برجعلی*، سهیلا رحمانی، پریسا ذاکرزاده، مریم زینالی صفحات 25-32
  مقدمه و هدف

  والدین کودکان مبتلا به سرطان در معرض ابتلا به اختلالات روانی از جمله اضطراب قرار دارند که کیفیت زندگی این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر درمان متمرکز بر شفقت به خود بر اضطراب و کیفیت زندگی در والدین کودکان سرطانی بوده است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود. تعداد 60 نفر از والدین کودکان با تشخیص سرطان از میان بیماران مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1399 به شیوه تصادفی انتخاب شدند و با تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه کیفیت زندگی قبل از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل شد. درمان متمرکز بر شفقت به خود به والدین گروه مداخله به مدت 2 ماه  آموزش داده شد. پرسشنامه ها توسط هر دو گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری تکمیل شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمرات اضطراب و کیفیت زندگی در دو گروه آزمون و کنترل مشاهده نشده است(0/05 <p-value). بلافاصله پس از مداخله و سه پیگیری بعد از آن، تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمرات اضطراب در دو گروه مشاهده شده است (0/05>p-value).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت درمان شفقت متمرکز بر خود در واالدین دارای فرزند سرطانی که اضطراب بالایی دارند قابلیت آموزش پذیری بالایی دارد و منجر به کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی در آنان خواهد شد.

  کلیدواژگان: اضطراب، درمان شفقت متمرکز بر خود، کیفیت زندگی، والدین کودکان مبتلا به سرطان
 • نینا جمال امیدی، فریبا حسنی*، رویا کوچک انتظار صفحات 33-44
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک از جمله بیماری های شایع غدد درون ریز می باشد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر عواطف زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود. 

  روش

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با دامنه سنی 20-40(پس از بلوغ و پیش از سن یایسگی) مراجعه کننده به مرکز پزشکان ابن سینا واقع در تهران تشکیل دادند. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونه گیری هدفمند بود، 45 داوطلب زن چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که شاخص توده بدنی آن ها بالا تر از 30 در سه گروه درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل (هر گروه شامل 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه مقیاس ه ای عاطفه مثبت و عاطفه منفی بود. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه های مداخله به مدت 9 جلسه به صورت هفتگی و در جلسات انفرادی 60-45 دقیقه ای مداخله را دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل طی این مدت مداخله ای را دریافت نکرد. داده ها در پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی در نرم افزار 25- SPSS و در سطح 0/05 تحلیل شدند. 

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات عواطف بر حسب عضویت گروهی (گروه های آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین، درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نمرات عواطف شده است (0/05<P). علاوه بر این دو درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر عواطف دارای تاثیر یکسانی بودند (0/05<P). علاوه بر آن نتایج نشان داد که اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر عواطف در مرحله پیگیری تداوم داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  روان شناسان از این نتایج می توانند در مداخلات بالینی به منظور استفاده از درمان های هیجان مدار و شناختی رفتاری در کاهش عواطف منفی افزایش عواطف مثبت زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک استفاده کنند.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، درمان هیجان مدار، سندرم تخمدان پلی کیستیک
 • کیانا ثابت دیزکوهی، عباس ابوالقاسمی*، موسی کافی صفحات 45-56
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاب آوری، شفقت به خود و تجربیات آزاردیدگی اولیه در دانشجویان با و بدون رفتارهای خودآسیب زنی انجام شد.

  روش

  این پژوهش توصیفی، با طرح علی-مقایسه ای  انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل می دهند. شرکت کنندگان پژوهش 115 نفر با و 130 نفر بدون رفتارهای خودآسیب زنی  بودند که از میان دانشجویان از طریق  پرسشنامه خودآسیب زنی سانسون و همکاران]1[(با نمره برش 5) شناسایی و انتخاب شدند.سایر داده های پژوهش با استفاده از فرم کوتاه مقیاس تاب آوری واگنیلد]2[، فرم کوتاه مقیاس شفقت به خود ریس و همکاران]3[، مقیاس آزاردیدگی اولیه کرمی و همکاران]4[و فرم کوتاه پرسشنامه نشانه های روانی دورا و همکاران]5[جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.

  نتایج

  براساس نتایج به دست آمده دانشجویان با و بدون رفتارهای خود آسیب زنی  در متغیرهای تاب آوری، شفقت به خود و تجربیات آزاردیدگی اولیه با هم تفاوت معنی دار دارند. به بیان دیگر، در پژوهش حاضر دانشجویان با رفتارهای خودآسیب زنی  دارای تاب آوری و شفقت به خود کمتر و تجربیات آزاردیدگی اولیه بیشتری هستند. افراد خودآسیب زن دارای مدیریت خود، معناداری زندگی، خودمهربانی، تجارب مشترک انسانی، ذهن آگاهی کمتر و قضاوت خود، همانندسازی افراطی، انزوا، تجربیات آزار جسمی و کلامی و غفلت بیش تری نسبت به افراد غیر خودآسیب زن هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش و سطوح پایین تاب آوری و شفقت به خود در دانشجویان دارای سابقه خودآسیب زنی، پیشنهاد می گردد که در مراکز مشاوره دانشگاه ها  برنامه ها و کارگاه های آموزشی جهت آموزش روش های مدیریت خود، افزایش تاب آوری و همچنین افزایش شفقت به خود افراد برگزار شود تا از بروز رفتارهای خودآسیب زنی پیشگیری شود. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود تعداد بیشتر تجربیات آزاردیدگی اولیه در دانشجویان دارای خودآسیب زنی است، براین اساس پیشنهاد می گردد اقداماتی جهت بررسی پرونده سلامت روان دانشجویان و ارایه خدمات درمانی به افراد دارای تجربیات آزاردیدگی اولیه صورت گیرد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تجربیات آزار دیدگی، خودآسیب زنی، دانشجویان، شفقت به خود
 • مریم فرهادی، محمدمهدی پسندیده*، شهرام وزیری صفحات 57-69
  مقدمه

  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی، استرس و افزایش خودکارآمدی بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به بیماری MS و عضو انجمن حمایت از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران بود. نمونه پژوهشی شامل 30 نفر بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگی (21DASS-) و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE-10)بودند. گروه آزمایش جلسات طرحواره درمانی طی 12 جلسه دوساعته دریافت نمود و گروه کنترل هیچگونه مداخله درمانی دریافت نکردند،سپس هر دو گروه تحت پس آزمون قرار گرفتند.  داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج تحلیل واریانس نشان داد که طرحواره درمانی بر استرس(0/001>f =110/90  P) ، اضطراب(0/001>f =88/92  P) و افسردگی (0/001 > f =32/29  P) اثربخش بوده است و همچنین طرحواره درمانی بر افزایش خودکارآمدی  در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مو ثر بوده است (07 /12= t).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته مطالعه حاضر ، درمانگران می توانند از طرحواره درمانی برای کاهش اضطراب،  افسردگی، استرس و افزایش خودکار آمدی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، طرحواره درمانی، استرس، اضطراب، افسردگی، خودکارآمدی
 • صفورا غفوریان قهرمانی، علیرضا مهدویان* صفحات 71-80
  مقدمه

  بررسی رضایت زناشویی می تواند نقش تعیین کننده مهمی در ایجاد و تداوم رابطه زناشویی و استحکام کانون خانواده داشته باشد. این پژوهش با هدف پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس متغیرهای همدلی، تعهد زناشویی و سبک های دلبستگی زنان متاهل شهر تهران در سال 1399 انجام شد. 

  روش

  پژوهش حاضر همبستگی می باشد و تعداد حجم نمونه شامل350 نفر از زنان متاهل که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که به  پرسشنامه همدلی عاطفی مهرابیان و اپستین،پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز، پرسشنامه تجدید نظر شده دلبستگی بزرگسالی کولینز و رید و شاخص رضایت زناشویی هودسن پاسخ دادند. در نهایت داده ها با روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. 

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که همدلی، تعهد زناشویی و سبک های دلبستگی رضایت زناشویی را پیش بینی  می کنند بطوری که خرده مقیاس های همدلی(بیانی،مشارکتی، ،ثبات عاطفی و اثرپذیری عاطفی) بصورت مستقیم و (همدلی نسبت به دیگران و کنترل) معکوس  و ابعاد تعهد زناشویی به صورت مستقیم و سبک های دلبستگی نا ایمن اجتنابی و دوسوگرا به صورت معکوس رضایت زناشویی پیش بینی می کنند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحلیل رگرسیون  نشان داد که عوامل همدلی، تعهد زناشویی و سبک های دلبستگی نقش مهم و تاثیرگذاری بر میزان رضایت زناشویی و سلامت روان نهاد خانواده دارد. لذا بررسی دقیق تاثیرات ناشی از این عوامل به متخصصان روانشناسی کمک کاربردی در برنامه های مداخله و مشاوره خواهد کرد.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، همدلی، تعهد زناشویی، سبک های دلبستگی
 • اعظم نوری سعید، شهره قربان شیرودی*، ارسلان سالاری صفحات 81-90
  مقدمه

  آنفارکتوس حاد میوکارد یکی از شایعترین علت مراجعه و بستری بیماران قلبی عروقی محسوب می شود. علاوه بر دلایل فیزیولوژیک، عوامل روانشناختی در بروز و تشدید این بیماری نقش اساسی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر استرس ادراک شده و مهارت های مقابله ای در بیماران بعد از انفارکتوس میوکارد  بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بر اساس طرح آزمایشی (پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری) بود. جامعه آماری مطالعه شامل 30 بیمار ترخیص شده با تشخیص انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به کلینیک تخصصی قلب نور شهر رشت در سال 1397 بودند. بیماران با روش نمونه گیری تصادفی ساده به دوگروه آزمایش (5 نفر زن و 10 نفر مرد) وکنترل (8 نفر زن و 7 نفر مرد) تقسیم شدند. ابزارهای سنجش شامل: پرسش نامه استرس ادراک شده و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بودندکه قبل، بعد مداخله و3 ماه بعد تکمیل شدند. افراد گروه آزمایش تحت 8 جلسه آموزش90 دقیقه ای هفتگی رفتار درمانی دیالکتیکی بمدت2ماه قرارگرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها با کمک آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که در اثر درمان شناختی- رفتاری تفاوت معنی داری بر میانگین استرس ادراک شده (F=10.8, p< 0.05)، راهبرد حل مساله (F=10.10, p<0.001)و راهبرد هیجان مدار (F=3.43, p<0.05)  در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  مداخله شناختی رفتاری بر روی استرس ادراک شده و مهارت های مقابله ای بیماران بعد از انفارکتوس میوکارد موثر است.

  کلیدواژگان: آنفارکتوس میوکارد، درمان شناختی-رفتاری، استرس
 • معصومه جعفری فر*، محسن شاکری نسب، فاطمه زهدی صفحات 91-100
  مقدمه

  مسئله جدایی زوجین از یکدیگر به هر دلیلی که اتفاق بیفتد، می تواند تاثیرات روحی و روانی مخربی را بر اعضای خانواده بر جا گذارد که افسردگی یکی از عمده ترین این مشکلات است بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی نوجوانان دختر تک والد مدارس متوسطه دوم شهرستان تویسرکان انجام پذیرفت.

  روش

  در این پژوهش از روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر تک والد متوسطه دوم شهر تویسرکان در سال تحصیلی 1396-1397 تشکیل دادند که 30 نفر از این دانش آموزان به شیوه نمونه-گیری هدفمند از بین 200 دانش آموز تک والد دارای افسردگی بر اساس ملاک های ورود به پژوهش انتخاب گردیده و به تصادف در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جای دهی شدند برای هر دو گروه پیش آزمون، شامل مقیاس افسردگی بک به اجرا درآمد و گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت رفتاردرمانی دیالکتیکی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. هر دو گروه مجددا پس آزمون را تکمیل نموده و نتایج از طریق تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد؛ رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش نشانه های افسردگی موثر است و آزمودنی های گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معنی داری را در افسردگی و نشانه های شناختی و عاطفی و جسمانی آن از خود نشان داده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه این پژوهش نشان می دهد که می توان از این رویکرد درمانی در کاهش مشکلات شناختی و عاطفی دختران تک والد استفاده نمود و ضمن کاهش افسردگی، از بروز مشکلات رفتاری و آسیب های اجتماعی که این دختران را تهدید می نماید پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک، افسردگی، نوجوانان دختر تک والد
 • فاطمه خوشینی، مهدی اکبری*، شهرام محمدخانی صفحات 101-119
  مقدمه

  اهمیت روزافزون جذابیت ظاهری به نحوی که گاهی پذیرش اجتماعی و موفقیت های بین فردی به ظاهر کامل و آرمانی وابسته است، هم چنین پایین آمدن کیفیت سلامت جسمانی و روانشناختی ناشی از نگرانی از شکل بدن و ترس از ظاهر جسمانی سبب شد پژوهشی با هدف بررسی رابطه ساختاری اختلال بدریخت انگاری بدن با طرح واره های ناسازگار اولیه و بی اعتبارسازی هیجانی ادراک شده با تاکید بر نقش میانجی فراشناخت، تصویر بدن و تحمل پریشانی تدوین شود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های کشور در تمامی مقاطع تحصیلی تشکیل می دادند. از میان آن ها 297 نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند و از طریق وب سایت، البته بعد از تایید رضایت آگاهانه در پژوهش شرکت داده شدند و پرسشنامه های مقیاس اصلاح شده وسواسی-اجباری ییل براون برای اختلال بدریخت انگاری بدن، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ ، مقیاس تحمل پریشانی، پرسشنامه بی اعتبارسازی هیجانی ادراک شده، پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن، پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون را تکمیل کردند. داده های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار های SPSS-15 و LISREL-8.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج مدل یابی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که مدل مفهومی پژوهش با داده های تجربی از برازش مطلوبی برخوردار بود. مدل حاضر قادر به تبیین 68 درصد از علایم اختلال بدریخت انگاری بدن است. نتایج آزمون بوت استرپ نیز نشان داد که متغیر تصویر بدن مختل شده به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و بی اعتبارسازی هیجانی ادراک شده با علایم اختلال بدریخت انگاری بدن نقش برجسته و مهمی را ایفا کردند، علاوه بر این متغیر تحمل پریشانی در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال بدریخت انگاری بدن نقش میانجی دارد، به طوری که رابطه مستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه و بی اعتبارسازی هیجانی ادراک شده با اختلال بدریخت انگاری بدن با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیرهای مذکور معنادار نبود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش از نقش میانجی کامل تحمل پریشانی و تصویر بدن مختل شده در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و بی اعتبارسازی هیجانی ادراک شده با اختلال بدریخت انگاری بدن حمایت می کند و می توان تلویحات بالینی کاربردی برای مداخلات مبتنی بر شواهد اختلال بدریخت انگاری داشته باشد

  کلیدواژگان: اختلال بدریخت انگاری بدن، طرحواره های ناسازگار اولیه، بیاعتبارسازی هیجانی ادراک شده، فراشناخت، تصویر بدن، تحمل پریشانی
 • زینب سلیمانی، محمدرضا شعیری*، محمد غلامی فشارکی، سهیلا قمیان صفحات 121-137
  مقدمه

  ازجمله درمان های نسل سومی که بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. مطالعات متعددی فرایندهای اختصاصی این درمان را مورد بررسی قرار داده اند و امروزه تمرکز جدی بر توسعه روش های ارزیابی فرایندهای خاص و یگانه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد وجود دارد. در این راستا مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (کامپکت) طراحی شده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تعیین اعتبار وپایایی  مقیاس یاد شده در نمونه های غیر بالینی ایرانی است.

  روش

  در این پژوهش 338 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران با تکمیل مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (کامپکت)، پرسشنامه ی پذیرش و عمل، فرم کوتاه مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو کرون، پرسشنامه زمینه یابی سلامت فرم کوتاه ، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و پرسشنامه زندگی ارزشمند ویلسون در این پژوهش شرکت نمودند. اعتبار مقیاس در قالب اعتبار همگرا و واگرا اندازه گیری شد. پایایی این مقیاس نیز با استفاده از روش بازآزمایی و همسانی درونی مورد وارسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که پایایی آزمون با استفاده از ضریب پایایی امگا 0.84 و همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 0.58 (0.01>P) می باشد. اعتبار همگرا و واگرای پرسشنامه نیز بر اساس همبستگی های بدست آمده با سایر پرسشنامه های همراه مورد تایید قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش نسخه ایرانی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک ابزار معتبر و پایا برای ارزیابی فرایندهای اختصاصی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و انعطاف پذیری روان شناختی در نمونه های غیر بالینی می باشد و می تواند در پژوهش های روان شناختی به ویژه پژوهش های مرتبط با درمان پذیرش و تعهد ونیز موارد بالینی با احتیاط های لازم، مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مقیاس ارزیابی جامع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اعتبار، پایایی
 • آسیه اردانی، پرویز آزادفلاح*، حجت الله فراهانی صفحات 139-150
  مقدمه

  افرادی با خود فراشخصی برای پیدا کردن معنای زندگی و تعریف خود، از ابعاد شخصی و اجتماعی فراتر می روند، احساس هویت در این اشخاص فراتر از تمرکز بر خود بوده و شامل احساس ارتباط با تمام موجودات است. برای بررسی اثرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و رفتاری این بعد ازتفسیرخود، وجود ابزاری که از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار باشد، ضروری است. هدف پژوهش حاضر رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی است.

  روش

  نمونه پژوهش حاضر شامل 200 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1399-1398 دانشگاه تهران و شهید بهشتی بودند و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی پس از طی مراحل ترجمه-بازترجمه، تنظیم و همراه با پرسشنامه های شاخص واکنش پذیری بین فردی و مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی اجرا گردید. در این پژوهش جهت بررسی روایی مقیاس، از تحلیل عاملی تاییدی و روایی همگرا و واگرا استفاده شد. برای بررسی روایی همگرا، همبستگی این مقیاس با زیرمقیاس های خیال پردازی، دیدگاه گیری و توجه همدلانه از مقیاس واکنش پذیری بین فردی و برای بررسی روایی واگرا همبستگی آن با مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی محاسبه گردید. هم چنین اعتبار مقیاس با استفاده از روش اعتبار همسانی درونی آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

    نتایج تحلیل عاملی تاییدی ساختار تک عاملی در نمونه ایرانی را تایید می کند و دلالت بر نیکویی برازش و مطلوب بودن مدل تک عاملی دارد (χ2⁄df= 2.607, GFI= 0.917, RMSEA= 0.069, SRMR= 0.053).  همبستگی های معنادار بین مقیاس خود فراشخصی با مقیاس های شاخص واکنش پذیری بین فردی و مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی نیز روایی همگرا و واگرای مقیاس خود فراشخصی را تایید می کنند (p <0.05). اعتبار مقیاس با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 0.86  و تتای ترتیبی کل مقیاس برابر با 0.84 به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  به طورکلی می توان گفت نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی ساختاری تک عاملی داشته و از روایی و اعتبار لازم برای کاربرد در پژوهش های روان شناختی با نمونه ایرانی برخوردار است.

  کلیدواژگان: مقیاس خود فراشخصی، ویژگی های روانسنجی، روایی، اعتبار، ساختار عاملی
 • امیر کرمی، فیروزه غضنفری*، کورش امرائی صفحات 151-159
  مقدمه

  هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه فراشناخت های مرتبط با تفکر هوس (MDTQ) که دارای 18 سوال می باشد، در بافت فرهنگی ایران بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی -کاربردی و روانسنجی بود. پس از ترجمه و تایید روایی محتوایی توسط کارشناسان (3 نفر با مدرک دکتری تخصصی روان شناسی)، 510 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر مشهد در سال تحصیلی 1398-99 به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و از آنها آزمون به عمل آمد. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. همچنین برای بررسی روایی ملاکی از نوع همزمان از مقیاس باورهای فراشناختی ولز و همکاران استفاده شد.

  نتایج

  تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل را شناسایی کرد که مطابق با یافته های پژوهش های پیشین بود و این سه عامل در مجموع51.43درصد از واریانس کل را تبیین کردند. همچنین، تحلیل عاملی تاییدی مدل سه عاملی این پرسشنامه را تایید کرد. آلفای کرونباخ برای این مقیاس و عامل های آن از 0.78  تا 0.83 به دست آمد. در شیوه دونیمه سازی، ضریب همبستگی اسپیرمن-براون و گاتمن به ترتیب 0.90 و 0.89 بدست آمد. در بررسی روایی ملاکی، نسخه فارسی پرسشنامه فراشناخت های مرتبط با تفکر هوس ارتباط مثبت و معناداری را با مقیاس باورهای فراشناختی نشان داد.

  بحث و نتیجه گیری

  در نهایت، بر اساس نتایج این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که نسخه فارسی پرسشنامه فراشناخت های مرتبط با تفکر هوس در نمونه ایرانی از ویژگی های روانسنجی مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: پرسشنامه فراشناخت های مرتبط با تفکر هوس، ویژگی های روانسنجی، مقیاس باورهای فراشناختی، پایایی، روایی
 • عزت الله احمدی*، فاطمه قربانی صفحات 161-171
  مقدمه

  صفات شخصیت بی عاطفه بوسیله بی علاقگی به درد و رنج دیگران، فقدان احساس پشیمانی و گناه ، کندی واکنش عاطفی و عدم توسعه ی پیوند عاطفی نزدیک با دیگران مشخص شده است.هدف پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه صفات بی عاطفه و عاری از احساس می باشد.

  روش

  روش پژوهش حاضر همبستگی بوده است. جامعه آماری، تمام دانش آموزان دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 1396 شهر تبریز بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 300 نفر (150 دختر و 150 پسر) می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سنگدلی فریک (2003) و پرسشنامه همدلی جولیف و فارینگتون (2006) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس و اس پی اس اس تحلیل شد.

  نتایج

  در این مطالعه، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه صفات بی عاطفه و عاری از احساس مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که نسخه ی فارسی این پرسشنامه مانند نسخه اصلی ، ساختار سه عاملی داشت. بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که برازش الگو در حد مطلوب می باشد و نتایج نشان داد که ضرایب مسیر غیرمستقیم بین مولفه های سنگدلی (P = 0.001, b= 1)، غیرصمیمی بودن(b=0.77, P = 0.001) و بی عاطفه بودن(P = 0.005, b=0.28)   با کل مقیاس صفات بی عاطفه و عاری از احساس معنادار است. بررسی روایی همزمان با محاسبه میزان همبستگی با مقیاس همدلی(p=0/01, r=-0/42)  بیانگر رابطه منفی آن هامی باشد. ضریب اعتبار این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 0/70  وبا استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد0.78 دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل، می توان گفت این پرسشنامه ابزاری پایا و روا برای بررسی صفات بی عاطفه و عاری از احساس است و قابلیت استفاده در جامعه ایرانی را دارد.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، پرسشنامه صفات بی عاطفه و عاری از احساس، تحلیل عاملی، روانسنجی
 • حجت الله فراهانی*، پرویز آزادفلاح، رسول روشن چسلی، معصومه پورمحمدرضا، تجریشی، فروغ اسرافیلیان، فهیمه فتحعلی لواسانی، فاطمه چینی فروشان صفحات 173-182

  روان درمانی یکی از مهمترین و جذاب ترین حوزه ها در علم روان شناسی است. بیشتر پژوهش ها بر معناداری آماری و بالینی یک درمان روانشناختی ومقایسه آن با دیگر درمانهایا گروه درمان نما تمرکز دارند. نکته مهم این است که  یک درمان  همواره سبب بهبودی نمی شود ،گاهی  وضعیت  درمانجو را وخیم تر می کندو گاهی   درمانجو"بدون تاثیر " از آن برجا می ماند. این "وخامت زایی" و "بی تغییری"(شکست درمانی) در بررسی درمانهای روانشناختی مغفول مانده اند.  تمرکز بر معناداری آماری که از طریق ارزیابی  میانگین  پیش -پس آزمون کمی پرسشنامه ای انجام می شود  تغییرات درمانجو در موقعیت واقعی  را در محاق می کشاند.  هدف از این مقاله فراهم سازی بینش  نظری و گام های عملی در واکاوی شکست درمان  -"بی تغییری"- یا "وخامت زایی"  است.   یافتن ریشه های این شکست سبب بالندگی نظری در شناسایی یک اختلال روانشناختی و بسته درمانی مرتبط می شود. در این مقاله از رهاشدگی نظری و وانهادگی کاربردی دوری شده است.

  کلیدواژگان: روش شناسی، شکست درمان، روان درمانی، پژوهش کیفی، نظریه داده-بنیاد
|
 • Vahid Sabri, Hamid Yaghubi *, Jafar Hasani, Majid Mahmodalilo Pages 1-16
  Introductoin

  The Borderline personality disorder is one of the most common psychiatric disorders. The aim of this study was   to compare the effect of dialectical behavior therapy and emotional schema therapy on reducing the symptoms of borderline personality disorder.

  Method

  The research was a single-subject design in terms of applied purpose and data collection method. Based on the diagnosis of borderline personality disorder by a psychiatrist and structured clinical interview (SCID) by clinical psychologist and inclusion and exclusion criteria, 4 patients were randomly assigned to dialectical behavioral therapy and emotional schema therapy. Each patient was evaluated 11 times (3 times before the treatment, 5 times during the treatment, and 3 times after the treatment) were evaluated by the Emotion Regulation Scale (ERQ), Borderline Personality Scale (STB), and Emotional Schemas Scale (LESS). Data were analyzed by indicators of trend changes, slope, reviewing of charts. Furthermore, to evaluate the clinical significance, the index of recovery percentage and effect size were used.

  Results

  Examination of graphs and data analysis showed that emotional schema therapy has reduced hopelessness and impulsivity more than dialectical behavior therapy and also emotional schema therapy had a greater effect on reappraisal emotion. Both treatments also had the same effect in reducing repression.Discussion and

  Conclusion

  According to the findings, emotional schema therapy can be used as an effective treatment in psychological interventions of patients with a borderline personality disorder.

  Keywords: emotional schema therapy, Dialectical Cehavior Therapy, Borderline personality disorder
 • Akbar Rezazadeh, Nahid Talebi * Pages 17-24
  Introductoin

  Excitement is a complex and multidimensional event that leads to readiness for action. Emotional regulation as external and internal processes is responsible for monitoring, evaluating, and modifying emotional reactions, especially temporal and intensive characteristics to achieve the goal. Exercise is one of the most effective ways to regulate your emotions. The present study investigated the relationship between emotion regulation and the level of physical fitness related to the health of firefighters in Tehran.

  Method

  This research is a correlational study, which was conducted cross-sectionally. The statistical population included all firefighters in the operational department of the Tehran Fire Department, from which 341 people with a mean age of 33 ± 7.5 years were selected using simple random sampling. To conduct this study, Cooper test to evaluate the performance of cardiorespiratory endurance, body composition by calculating body mass index, sit-up test to assess strength and endurance of abdominal muscles, flexibility test to assess flexibility of back and thigh muscles, the pull-up test to assess the strength and endurance of the shoulder girdle muscles and the emotion adjustment skills questionnaire to assess emotion regulation were used. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression.

  Results

  The results of correlation analysis showed that there is a positive relationship between health-related fitness factors (cardiorespiratory endurance, muscle strength, muscle endurance, flexibility) with emotion regulation, and body mass index component has a negative relationship with emotion regulation. The results of regression analysis showed that all physical fitness factors related to health have the power to predict the amount of emotion regulation.Discussion and

  Conclusion

  According to the findings of this study, there is a significant relationship between all components of physical fitness related to health and emotion management and having high physical fitness is effective in positive emotional regulation. The results of the research show the need to pay more attention to improving the physical health and physical fitness of firefighters to perform their duties more effectively.

  Keywords: Physical fitness, Emotion Regulation, Firefighters
 • Mahmoud Borjali *, Soheila Rahmani, Parisa Zakerzadeh, Maryam Zeinali Pages 25-32
  Introductoin

  Parents of children with cancer are at risk for mental disorders such as anxiety that affects their quality of life. The aim of this study was to determine the effect of self-compassion-focused therapy on anxiety and quality of life in parents of children with cancer.

  Method

  This study was a quasi-experimental study. Sixty parents of children with a cancer diagnosis were randomly selected from patients referred to the oncology department of hospitals under the auspices of Tehran University of Medical Sciences in 2021 and were randomly assigned to intervention and control groups. The Demographic questionnaire, Beck anxiety questionnaire and quality of life questionnaire were completed by both groups before the intervention. Self-compassion-focused therapy was taught to the parents in the intervention group for 2 months. Questionnaires were completed by both groups in the post-test and follow-up stages. Data were analyzed using descriptive statistics and repeated measures analysis of variance in SPSS software version 21.

  Results

  The results of the present study showed that before the intervention, there was no statistically significant difference in the mean scores of anxiety and quality of life in the experimental and control groups (p-value <0.05). Immediately after the intervention and three subsequent follow-ups, a statistically significant difference was observed in the mean scores of anxiety in the two groups (p-value <0.05. (Discussion and

  Conclusion

  Based on the results of this study, it can be concluded that the treatment of self-centered compassion in parents with children with cancer who have high anxiety is highly educable and will reduce anxiety and increase their quality of life.

  Keywords: anxiety, Compassionate Therapy, Quality of Life, Parents of children with cancer
 • Nina Jamalomidi, Fariba Hassani *, Roya Kochakentezar Pages 33-44
  Introductoin

  Polycystic ovary syndrome is one of the most common endocrine diseases. The purpose of this study was to compare the effectiveness of emotional-focused therapy and cognitive-behavioral therapy on the emotions of obese women with polycystic ovary syndrome.

  Method

  The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test research design with a control group. The statistical population of the study was women with polycystic ovary syndrome in the age range of 20-40 (after puberty and premenopausal age) referred to the Ibn Sina clinic in Tehran. The sampling method of this study was purposive sampling: 45 obese female volunteers with polycystic ovary syndrome with body mass index higher than 30 in three groups of emotion therapy and treatment Cognitive-behavioral and control groups (each group consisting of 15 people) were randomly replaced. The instruments of the present study included a questionnaire of positive emotion and negative emotion scales. After completing the pretest, the intervention groups received 9-45 minutes of intervention in weekly sessions for 9 sessions in individual sessions, while the control group did not receive any intervention during this period. Data in the study were analyzed using repeated measures analysis of variance and Bonferren post hoc test in SPSS-25 software at the level of 0.05. 

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the mean scores of emotions in terms of group membership (experimental groups and control group) in the post-test stage. Therefore, emotion-focused therapy and cognitive-behavioral therapy improved emotional scores compared to the control group (P<0.05). In addition, these two emotional therapies and cognitive-behavioral therapies had the same effect on emotions (P <0.05). In addition, the results showed that the effectiveness of emotion-oriented therapy and cognitive-behavioral therapy on emotions continued in the follow-up phase.Discussion and

  Conclusion

  Psychologists can use these results in clinical interventions to use emotion-oriented and cognitive-behavioral therapies to reduce negative emotions and increase the positive emotions of obese women with polycystic ovary syndrome.

  Keywords: Emotional Focused Therapy, Cognitive behavioral therapy, emotions, Obesity, polycystic ovary syndrome
 • Kiana Sabet Dizkuhi, Abbas Abolghasemi *, Mosa Kafie Pages 45-56
  Introductoin

  This study aimed to compare resilience, self-compassion, and experiences of early abuse in students with and without self-harm behaviors.

  Method

  This descriptive study was performed with a causal-comparative design. The statistical population of this study consists of all undergraduate students studying at the University of Guilan in the academic year 2021-2021. The study participants were 115 students with, and 130 students without self-harm behaviors who were identified and selected among the students through the self-harm questionnaire of Sanson et al. (With a score of 5). Research data using the self-harm questionnaire of Sanson et al. (1998), Wagnild's (2009) short form of resilience scale, Raes et al.'s (2010) short form of self-compassion scale, Karami et al.'s (2019) short form of Dura et al.'s (2006) Psychiatric Symptoms questionnaire was collected. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data.

  Results

  Based on the results, students have significant differences in the variables of resilience, self-compassion, and experiences of early abuse (P <0.05). In the other words, in this research, students with self-harm behaviors have less resilience and self-compassion and experiences of early abuse. Self-harmer people have self-management, meaning in life, self-kindness, common human experiences, less mindfulness and self-judgment, over-identification, isolation, experiences of physical and verbal abuse, and more neglect than non-self-harmer people.Discussion and

  Conclusion

  Considering the research findings and low levels of resilience and self-compassion in students with a history of self-harm, it is suggested that programs and workshops in university counseling centers teach the method of Self-management, increase resilience, and increase self-compassion to prevent self-harm behaviors. Findings indicate that there are more experiences of early abuse in students with self-harm, therefore, it is suggested that measures be taken to review the mental health record of students and provide medical services to people with experiences of early abuse.

  Keywords: Experiences of early abuse, Resilience, Self-harm, Self-Compassion, University students
 • Maryam Farhadi, Mohmmad Mehdi Pasandideh *, Shahram Vaziri Pages 57-69
  Introductoin

  This study aimed to evaluate the effectiveness of schema therapy on reducing stress, anxiety, and depression in patients with multiple sclerosis.

  Method

  The present study was a quasi-experimental study with pre-test, post-test design with a control group. The study population consisted of all members of the MS Society of Iran located in Tehran, and the research sample consisted of 30 members of the Association who were selected using the targeted sampling method and were randomly assigned to two experiment and control groups (15 people for each group). All 2groups were tested by (DASS-21) and (GSE-10) scale, and then the experimental group received schema therapy in 12 Two-hour sessions for 12 weeks, but the control group did not receive some training, then both groups were post-test. The research data were analyzed using multivariate and univariate analysis of variance and independent t-test.

  Results

  The results of analysis of variance of difference scores showed that schema therapy on stress (f=110.90, P<0,001), anxiety (f= 88.92, P<0,001), and depression: (f= 32.29, P<0,001) in patients with multiple sclerosis has been effective. Schema therapy has been effective in increasing the self-efficacy of patients with multiple sclerosis (t = 12.07).Discussion and

  Conclusion

  The findings of this study confirm the effectiveness of schema therapy in reducing stress, anxiety, and depression and increasing self-efficacy in patients with multiple sclerosis.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Schema Therapy, Stress, anxiety, Depression, Self-efficacy
 • Safora Ghafurian Ghahramani, Alireza Mahdavian * Pages 71-80
  Introductoin

  Examining marital satisfaction can play an important decisive role in creating and maintaining a marital relationship and it has the strength of family focus. Therefore, this study aimed to predict marital satisfaction based on the variables of empathy, marital commitment, and attachment styles of married women in Tehran in 2021.

  Method

  The current research has been conducted by the correlation research method, and the sample volume includes 350 married women in Tehran, which were chosen via convenience sampling.  For variable assessments, The Empathy Scale (Mehrabian & Epstein, 1972), Dimensions of Commitment Inventory (DCI) (Adams & Jones, 1997), Revised Adult Attachment Scale (RAAS) (Collins & Read, 1990), and Index of Marital Satisfaction (IMS) (Hudson, 1992) were used. Finally, data were analyzed by the standard multiple regression.

  Results

  The research result showed that the variables of Empathy, Marital commitment, and Attachment styles predict Marital satisfaction so that, the empathy subscales such as Expressive, participatory, reactive, emotional stability, and emotional impact directly and empathy for others and control indirectly related. Also, the dimensions of marital commitment were directly and avoidant, and ambivalent attachment styles inversely predict marital satisfaction.Discussion and

  Conclusion

  According to the research findings, it can be said the factors of empathy, marital commitment, and attachment styles have an important role and influence on the level of marital satisfaction and mental health of the family. Therefore, a detailed study of these factors’ effects will help psychologists in intervention and counseling programs.

  Keywords: Marital satisfaction, empathy, Marital commitment, Attachment styles
 • Azam Nourisaeed, Shoheh Ghorban Shiroudi *, Arsalan Salari Pages 81-90
  Introductoin

  Acute myocardial infarction is one of the most common causes of admissions and referral in cardiovascular patients. In addition to physiological reasons, psychological factors play a key role in the onset and exacerbation of the disease. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on perceived stress and coping skills in patients after myocardial infarction.

  Method

  The present study was a clinical trial based on the experimental design (pre-test, post-test with control, and follow-up group). The statistical population of the study was included 30 discharged patients with a diagnosis of myocardial infarction who referred to the Noor specialized Heart clinic in Rasht in 2018. The patients were divided into experimental (5 females and 10 males) and control groups (8 females and 7 males) with a simple random sampling method. Assessment tools included perceived stress and coping strategies questionnaires that were completed pre, post, and 3 months after the intervention. The experimental group was conducted to educate within eight 90min weekly sessions for two months. Data were analyzed using independent t-test, repeated measures analysis of variance, and Bonferroni test.

  Results

  The results showed that Cognitive-Behavioral Therapy had a significant difference in the mean perceived stress (F=10.8, p< 0.05), problem solving strategy (F=10.10, p<0.001), and emotion-focused strategy (F=3.43, p<0.05) in the experimental group compared to control group was observed.Discussion and

  Conclusion

  Cognitive-behavioral intervention is effective on perceived stress and coping skills in patients after myocardial infarction.

  Keywords: emotional schema therapy, Dialectical Cehavior Therapy, Borderline personality disorder
 • Masume Jafarifar *, Mohsen Shakerinasab, Fatemeh Zohdi Pages 91-100
  Introductoin

  The issue of separation of couples for any reason can have devastating psychological effects on family members, and depression is one of such major problems. Accordingly, the present study was conducted to investigate the effectiveness of dialectical behavior therapy on depression in single-parent adolescent girls in secondary schools in Tuyserkan.

  Method

  In this study, a quasi-experimental method with pre-test and post-test design with control group was used and its statistical population consisted of all single high school female students in Tuyserkan in the academic year 2020, of which 30 students were selected by available sampling method based on the inclusion criteria and randomly placed in two groups of 15 experimental and control. For both groups, the pre-test, including Beck Depression Inventory (BDI) was performed and the experimental group underwent dialectical behavioral therapy for 10 sessions of 90 minutes and the control group did not receive any intervention. Both groups completed the post-test again and the results were analyzed by analysis of covariance.

  Results

  The results showed dialectical behavior therapy is effective in reducing the symptoms of depression and the subjects in the experimental group compared to the control group showed a significant reduction in depression and its cognitive, emotional, and physical symptoms.Discussion and

  Conclusion

  The results of this study show that this therapeutic approach can be used to reduce cognitive and emotional problems in depressed people.

  Keywords: Dialectical Behavior Therapy, Depression, Single-Parent Adolescents
 • Fateme Khoshini, Mehdi Akbari *, Shahram Mohammadkhani Pages 101-119
  Introductoin

  The growing importance of physical attractiveness has led to the fact that sometimes social acceptance and interpersonal success depend on perfect and ideal appearance. Also, the decline in the quality of physical and psychological health due to concerns about body shape and fear of physical appearance led to a to investigate the structural relationship between body dysmorphic disorder and early maladaptive schemas and perceived emotional invalidation with emphasis on the mediating role of metacognition, body image, and distress tolerance.

  Method

  The present research is descriptive-applied. The statistical population of this study consisted of all students studying in the country's universities at all levels of education. Among them, 297 people participated in the study as a sample using purposive sampling and through the website, of course, after informed consent. They completed the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale for -BDD (Phillips et al., 1997), the Young Schema Questionnaire – Short Form (Welburn et al., 2002), the Distress Tolerance Scale (Simons and Gaher, 2005), the Perceived Invalidation of Emotion Scale (Zielinski,2016), the Body Dysmorphic Metacognitive Questionnaire (Rabiei et al.,2011), and the Body Image Concern Inventory (Littleton, Axsom, and Pury, 2005) were completed. The research data were analyzed by the structural equation modeling method and SPSS-15 and LISREL-8.5 software.

  Results

  The results of modeling the structural equations of the research showed that the conceptual model of the research had a good fit with the experimental data. The present model can explain 68% of the symptoms of body dysmorphic disorder. The results of the Bootstrap test also showed that the disturbed body image variable is a mediating variable in the relationship between early maladaptive schemas and perceived emotional discrediting with symptoms of body dysmorphic disorder. In addition, the distress tolerance variable has a mediating role concerning early maladaptive schemas and body deformity disorder, so the direct relationship between early maladaptive schemas and perceived emotional invalidation with body dysmorphic disorder was not significant considering the mediating role of these variables.Discussion and

  Conclusion

  The results of this study support the full mediating role of distress tolerance and deformity body image in the relationship between early maladaptive schemas and perceived emotional discrediting with body deformity disorder, and may have practical clinical implications for evidence-based interventions for deformity.

  Keywords: Body Deformity Disorder, Early maladaptive schemas, Perceived Emotional Discrediting, Metacognition, Body image, Distress tolerance
 • Zeinab Soleimani, Mohammadreza Shairi *, Mohammad Gholami Fesharaki, Soheila Ghomian Pages 121-137
  Introductoin

  Acceptance and commitment therapy is one of the third-generation therapies that are of great interest to researchers. Numerous studies have examined the specific processes of ACT and today there is a strong focus on the development of specific, single-act evaluation methods. The purpose of the present study was to determine the validity and reliability of the Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy processes (compact) Scale in non-clinical Iranian samples.

  Method

  In this study, 338 undergraduate students of Tehran University completed the Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy Processes Scale, Acceptance and Act Questionnaire (AAQ), Marlowe Crown Social Desirability Scale (MCSD), The Short Form Health Survey Questionnaire (SF-12), Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), and Wilson's Valued Living Questionnaire (VLQ) were used to measure convergent and divergent validity. The scale was also tested using test-retest and internal consistency.

  Results

  The results showed that the validity of the test using the Omega coefficient of 0.84 as well as test-retest validity of the Comprehensive Acceptance and Commitment Therapy Scale was 0.58 (p <0.01). The convergent and divergent validity of the questionnaire was confirmed based on the correlations obtained with other questionnaires.Discussion and

  Conclusion

  Based on the results of the present study, the Iranian version of the Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy Process Scale is a valid and reliable tool for evaluating specific Acceptance and Commitment Therapy processes and psychological flexibility in nonclinical samples and can be used in clinical trials. Psychological research, especially research related to acceptance and commitment therapy, and clinical cases with appropriate caution.

  Keywords: Comprehensive Assessment of Acceptance, Commitment Therapy Scale, Validity, reliability
 • Asieh Ardani, Parviz Azadfallah *, Hojjatollah Farahani Pages 139-150
  Introductoin

  People go beyond the meta personal self-construal dimensions to find the meaning of life and self-definition, the sense of identity in these people goes beyond self-focus and includes a sense of connection with all beings. In order to study the cognitive, motivational, emotional, and behavioral effects of this dimension of self-interpretation, it is necessary to have a tool that has acceptable validity and credibility. The aim of the present study is to validate and validate the Persian version of the meta-personal scale (MPS) and to examine its psychometric properties.

  Method

  The sample of the present study included 200 students studying in the academic year 2020-2021 at the University of Tehran and Shahid Beheshti and was selected using the available sampling method. The Persian version of the Metapersonal self-scale (MPS) was prepared after the translation process and was administered along with the interpersonal reactivity index questionnaires and the Depression, Anxiety, and Stress Scale. In this study, to evaluate the validity of the scale, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, concurrent validity, and divergent validity were used. Correlations between the meta personal scale scores and Interpersonal Reactivity Index and DASS-21 scale were used to assess concurrent and divergent validity respectively. The reliability of the Persian version of the Metapersonal scale was assessed via Cronbach’s alphas and ordinal theta.

  Results

  The results of confirmatory factor analysis confirm the one-factor structure in the Iranian sample and indicate the good fit and desirability of the one-factor model (χ2⁄df= 2.607, GFI= 0.917, RMSEA= 0.069, SRMR= 0.053). Significant correlations between the transpersonal self-scale with the interpersonal reactivity index scales and the depression, anxiety, and stress scales also confirm the convergent and divergent validity of the transpersonal self-scale (p <0.05). The validity of the scale was obtained by calculating the Cronbach's alpha coefficient of the whole scale 0.86 and the sequential theta of the whole scale equal to 0.84.Discussion and

  Conclusion

  In general, the results of this study indicated that the Persian version of the meta personal scale is unidimensional, which has appropriate reliability and validity for application in psychological studies conducted for Iranian samples.

  Keywords: metapersonal scale, psychometric properties, Validity, reliability, Factor structure
 • Amir Karami, Firoozeh Ghazanfari *, Kourosh Amraei Pages 151-159
  Introduction

  The purpose of this study is to examine the factor structure and the validity of Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire (MDTQ) thorough the Persian translated version, which envolves 18 adopted with Iranian cultural context.Introductoin: The purpose of this study is to examine the factor structure and the validity of the Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire (MDTQ) through the Persian translated version, which involves 18 adopted with Iranian cultural context.

  Method

  The present study was descriptive-applied and psychometric. After translation and confirmation of the content validity by experts, a population of 510 students of universities was selected through the academic year of 2020 in Mashhad deploying multi-stage cluster random sampling to conduct the tests. Exploratory and confirmatory factor analyses were used to evaluate the construct validity. The metacognitive beliefs questionnaire (MCQ) was also used to evaluate the validity of the criterion of simultaneous type.

  Results

  The exploratory factor analysis identified three factors that were all consistent with the results of previously conducted studies, and these three factors together explained 51.43% of the total variance. The results obtained from the confirmatory factor analysis supported the proposed model. The Cronbach’s alpha coefficient of the Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire (MDTQ) and its factors was obtained from 0.78 to 0.83. In the split-half method, Spearman-Brown and Guttman correlation coefficients were 0.90 and 0.89, respectively. Through the criterion validity examination of the Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire (MDTQ), the Persian version showed a positive and significant relationship with the Metacognition Questionnaire (MCQ).Discussion and

  Conclusion

  Finally, it was concluded that the Persian version of MDTQ can be considered as acceptable psychometric properties to measure metacognitions about the desire thinking in Iranian samples.

  Results

  The exploratory factor analysis identified three factors that were all consistent with the results of previously conducted studies, and these three factors together explained 51.43% of the total variance. The results obtained from the confirmatory factor analysis supported the proposed model. The Cronbach’s alpha coefficient of Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire (MDTQ) and its factors was obtained from 0.78 to 0.83. In the split-half method, Spearman-Brown and Guttman correlation coefficients were 0.90 and 0.89, respectively. Through the criterion validity examination of Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire (MDTQ), the Persian version showed a positive and significant relationship with Metacognitive beliefs Questionnaire (MCQ).

  Conclusion

  Finally, it was concluded that the Persian version of MDTQ can be considered as acceptable psychometric properties to measure metacognitions about desire thinking in Iranian samples.

  Keywords: Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire, psychometric properties, Metacognitive beliefs Questionnaire, reliability, Validity
 • Ezzatollah Ahmadi *, Fatemeh Gorbani Pages 161-171
  Introductoin

  Callous-Unemotional Traits are characterized by disinterest in others' pain, the lack of regret feeling and guilt, slow emotional response, and inhibition of emotional link with others. The aim of the present study was to determine standardization and study of the psychometric properties of the Callous-Unemotional Traits Questionnaire.

  Method

  The method of the present study was a correlation. The statistical population was all high school students in the academic year 2018 in Tabriz. The sample of the present study consists of 300 people (150 girls and 150 boys) who were selected by multi-stage cluster sampling and responded to the Callous-Unemotional Traits Questionnaire (Ferric, 2003) and Empathy Questionnaire (Jolliffe & Farrington, 2006). Data were analyzed using SPSS and Amos software.

  Results

  In this study, the reliability and factor structure factor Callous-Unemotional Traits Questionnaire were examined. Data analysis showed that the Persian version of this questionnaire, like the original version, had a three-factor structure. Evaluation of construct validity using confirmatory factor analysis showed that the template fit is optimal and the results showed that indirect path coefficients between the components of Callousness (P = 0.001, b= 1), Uncaring (b=0.77, P = 0.001), and insensitivity (P = 0.005, b=0.28) are significant with the whole scale of insensitive and unemotional traits. The study of concurrent validity Callous-Unemotional Traits Questionnaire with Empathy Questionnaire (p=0/01, r=-0/42) showed there is a negative relationship between these Questionnaires. The reliability of the scale was obtained 0/70 using Cronbach’s Alpha coefficient and 0.78 using the test-retest method.Discussion and

  Conclusion

  According to the results, this instrument is reliable and valid and is capable to be used in Iranian society to investigate Callous-Unemotional Traits.

  Keywords: Callous-Unemotional Traits Questionnaire, Factor analysis, psychometric, Validate
 • Hojjatollah Farahani *, Parviz Azadfallah, Rasol Roshan, Masume Pourmohamadreza-Tajrishi, Forough Esrafilian, Fahimeh Fathali Lavasani, Fateme Chiniforoushan Pages 173-182

  Psychotherapy is one of the most important and attractive directions in psychology. Most of the researches are concentrating on the statistical and clinical significance of psychological treatment in comparing a given treatment group with the other groups or placebo ones. It is worth noting that therapy leads always to no positive outcome. Sometimes it makes some clients worse and some of them remain without any change (no change). The therapy failure has been ignored. The focus on statistical and clinical significance which is predominantly evaluated using quantitative pre-post outcome questionnaires remains unclear what this means for clients in their real situations. To do this, it is needed to combine treatment evaluation with quantitative and qualitative outcome measures. This paper aimed to provide a theoretical view and practical steps for inquiring therapy failure: “no changing” and “deteriorating” after receiving therapy. Finding the roots of this failure improvement the theoretical basis in explanation of a psychological disorder and the related psychotherapeutic package. This paper stayed away from theoretical and practical ignorance.

  Keywords: Methodology, therapeutic failure, psychotherapy, quantitative, grounded theory method