فهرست مطالب

 • پیاپی 58 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدتقی حیدری، علیرضا طاهری* صفحات 5-27

  امروزه اهمیت پدافند غیرعامل به ویژه مکان یابی، با رعایت ملاحظات دفاعی بیش از گذشته محسوس است. قرار گرفتن مراکز نظامی و پادگان ها در داخل بافت شهری هم زمان با گسترش افقی شهرها، مشکلات عدیده ای را در ماموریت های محوله پادگان و کاهش کارایی آن به وجود آورده که این امر به خودی خود تهدیدی جدی در ایفای صحیح ماموریت ها محسوب می شود. در همین راستا مطالعات مکان گزینی به عنوان یکی از الزامات پدافند غیرعامل در جهت انتخاب نقطه ای با ضریب امنیت مکانی بالا از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای این مراکز مطرح است. با توجه به قرارگیری تیپ مستقل 216 مکانیزه-زرهی در محدوده شهری زنجان و لزوم انتقال آن در برنامه های توسعه تدوین شده، این پژوهش به دنبال یافتن مکانی مناسب و بهینه برای این پادگان نظامی در شهرستان زنجان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که در آن با به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی اقدام به جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات شده و پس از تعیین معیارهای موثر در مکان یابی در محیط GIS پهنه های مناسب برای ایجاد پادگان، مشخص و در نهایت با استفاده از روش خطی وزن داده شده، 6 منطقه مناسب به عنوان بهترین نقاط برای جانمایی پادگان تعیین شد.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، مدل تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش خطی وزن داده شده
 • مهدی صمیمی، علیرضا میرجمهری*، رضا قربانی صفحات 29-48
  هدف اصلی از انجام این پژوهش، تعیین نقش سرمایه فکری بر عملکرد در سازمان های دانش بنیان دفاعی است. الگوی مفهومی و فرضیه های این پژوهش بر مبنای مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ارایه، و داده های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه میان مدیران یک سازمان دانش بنیان دفاعی جمع آوری شده است. نوع پژوهش کاربردی، و روش انجام آن توصیفی- همبستگی است. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و بر پایه داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق نقش میانجی متغیر نوآوری بر عملکرد سازمان تاثیرگذار هستند. همچنین بر پایه نتایج این پژوهش سرمایه ساختاری تنها به صورت غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، نوآوری، عملکرد، مدلسازی معادلات ساختاری، سازمان های دانش بنیان
 • سید ناصر حسینی* صفحات 49-75

  جنگ ایران و عراق به طور رسمی در پایان شهریورماه 1359 از سوی رژیم بعث عراق آغاز شد. ارتش عراق در روزهای اولیه جنگ موفق شد بخشی از سرزمین ج.ا.ا را اشغال نماید. اگرچه آغاز جنگ از سوی ارتش عراق توسط کارشناسان نظامی ارتش، پیش بینی شده بود ولی به دلیل بی اعتنایی مسیولین سیاسی، که چندان بر اوضاع کشور مسلط نبودند، به هر دلیل، از اقدام متجاوزانه ارتش عراق پیشگیری نشد. در عین حال طبق قانون اساسی، ارتش ج.ا.ا مسیول و مدافع تمامیت ارضی و حافظ استقلال کشور است. به همین دلیل فرماندهان ارتش اقداماتی را از نظر ستادی و عملیاتی انجام داده اند که موضوع پژوهش این مقاله است. نگارنده، در این مقاله تلاش کرده تا اقدامات ستادی و عملیاتی ارتش ج.ا.ا را پس از انقلاب اسلامی تا پایان سال اول جنگ که توسط فرماندهان نسل اول ارتش پس از انقلاب انجام شده را به صورت اجمال و مختصر تبیین نماید. بنابراین این کارنامه را می توان به عنوان بازشناسی شایستگی های فرماندهانی قلمداد کرد که در کوران انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی مدافع کشور بودند و دلیرانه از میهن اسلامی و آرمان های خود دفاع کردند.

  کلیدواژگان: ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان نسل اول، انقلاب اسلامی، اقدامات ستادی، جنگ ایران و عراق
 • اسماعیل اسدی، حاجیه رجبی فرجاد*، مصطفی لطفی جلال آبادی صفحات 77-107

  این پژوهش با هدف شناسایی مهارت های مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها کیفی و رویکرد آن استقرایی است که با روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، کلیه مدیران و فرماندهان خبره یکی از یگان های ارتش ج.ا.ا بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها 127 کد باز شناسایی شد که در قالب 29 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی و 6 طبقه اصلی شامل شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی، و بر این اساس مهارت های مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی بدین شرح تعیین شدند: مهارت های فنی با دو مولفه مهارت های شغلی و نتیجه گرایی (مدیریت عملکرد)، مهارت های انسانی با چهار مولفه مدیریت افراد، هوش اجتماعی، رهبری تغییر و پایداری و پاسخگویی و مهارت های ادراکی با دو مولفه قابلیت های تصمیم گیری و مهارت های بینشی. به کارگیری الگوی ارایه شده در این تحقیق می تواند در تعیین نیازهای آموزشی، ارزیابی عملکرد و انتصاب و ارتقا فرماندهان رده عملیاتی استفاده شود.

  کلیدواژگان: شایستگی، مهارت های مدیریتی، فرماندهان رده عملیاتی ارتش ج.ا.ایران
 • رضا شاملو*، علیرضا بخش میدانی صفحات 109-132

  طرح ریزی، تصویری از آینده مطلوب و اولین گام در راستای تحقق چشم اندازها، اهداف و ماموریت های سازمانی است. وجود طرح ریزی مناسب در سطوح کلان، یکی از عوامل موثر دستیابی به امنیت و منافع ملی به شمار می رود که مبتنی بر آن راهبردهای اثربخش و نیز منابع قابل بهره برداری تعیین می شوند. تحقیق حاضر با هدف تبیین تفاوت های فرآیند طرح ریزی در سازمان های دفاعی و غیر دفاعی انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای است که با روش موردی-زمینه ای اجرا شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و نظرات تخصصی جامعه خبره که سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با موضوع را دارند بهره گیری شده و در تحلیل داده ها هم از روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که در سازمان های دفاعی، طرح ریزی ها، مبتنی بر تدابیر و منویات و فرامین ولایت و مقام معظم رهبری، غالبا از بالا به پایین، دارای رویکرد تهدید مدار و ماموریت مدار و پیامد محور است که چشم انداز و غایت نهایی آن حفظ نظام مقدس ج.ا.ایران است؛ لیکن این امر در سازمان های غیر دفاعی مبتنی بر چشم اندازها و اهداف و کسب منافع سازمان با رویکردهای رقیب محور، سودمحور و محصول مدار است.

  کلیدواژگان: طرح ریزی راهبردی، فرآیند طرح ریزی، بخش های دفاعی، بخش های غیر دفاعی
 • سیروس داودی، حمیدرضا نادی*، حمید کریمی صفحات 133-162

  ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از مولفه های تامین قدرت ملی است که همیشه مورد توجه سرویس های اطلاعاتی و گروهک های معاند می باشد. با توجه به افزایش پیچیدگی سازمانی و محیطی، به ویژه تاثیر روندها و شرایط متغیر جهانی در حوزه های فن آوری، سیاسی، امنیتی و... برای همه امور از جمله دانشجویان دانشگاه های افسری، نظام سنتی کنترل و مراقبت حفاظت اطلاعاتی را به شدت با چالش هویتی روبرو خواهد ساخت. به نظر می رسد در چنین شرایطی ضرورت اطمینان از سالم بودن دانشجویان دانشگاه های افسری، از مسایل مهمی است که غفلت از آن خسارت و نتایج جبران نا پذیری به همراه خواهد داشت. این پژوهش با هدف طراحی الگوی فرهنگ حفاظت اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران به روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.پژوهش از نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای دارای یک سیوال اصلی و 3 سیوال فرعی و برای تحلیل داده ها از روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه با صاحب نظران و ادبیات تحقیق تعداد 255 مفهوم استخراج و کدگزاری شد. در گام دوم ویرایش و پالایش مفاهیم از طریق تجمیع، دسته بندی و مقایسه، در طبقه بندی های یکسان قرار گرفتند. در گام سوم برای احصاء شاخص ها، نسبت به پالایش یا ادغام مفاهیم کلیدی پرداخته شد و تعداد 61 شاخص استخراج گردید. در گام چهارم طی یک فرآیند علمی و خبرگی، تعداد 13 مولفه استخراج شد؛ و در نهایت مولفه هایی که دارای مفاهیم مشترک و مشابه بودند در ذیل یک طبقه سازماندهی شدند و تعداد 4 بعد شامل ساختاری، زمینه (محیط)، محتوا (رفتار) و مدیریت و رهبری استخراج شد.

  کلیدواژگان: الگو، فرهنگ، دانشجویان، دانشگاه های افسری آجا، حفاظت اطلاعات
 • امین داوری، مجتبی سلطانی احمدی*، محمدعلی کاظم بیگی صفحات 163-183

  پژوهش حاضر به بررسی نقش ارتش ج. ا. ایران در نخستین سال جنگ که هنوز سازماندهی نیروهای مقاومت مردمی - انقلابی ایران (بسیج) محقق نشده بود، اختصاص دارد. اهداف اصلی تحقیق، تحلیل فراز و نشیب های سال اول جنگ در جبهه جنوب، آشکار کردن علل ناکامی ارتش عراق در دستیابی به اهداف اعلانی از تهاجم خود و پیامدهای حاصله برای رژیم بعثی عراق و نیز برای نیروهای مسلح و ملت ایران است. مسئله طرح حاضر، قطع نظر از فرایند رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی در عرصه مناسبات دوجانبه، به چگونگی تثبیت نیروهای نظامی عراق می پردازد. به این منظور، راهبرد و اقدامات تدافعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین گیری نیروهای عراق مورد بررسی قرار گرفت .یافته های پژوهش نشان می دهد که نیروهای مسلح، به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران به رغم فقدان انسجام لازم، که نتیجه شرایط انقلابی حاکم بر کشور بود، در آغازین سال تجاوز رژیم بعثی عراق به حریم ایران توانست با جلوگیری از ادامه پیشروی غافلگیرانه نیروهای متجاوز، آن ها را در اراضی اشغالی زمین گیر کند. این مهم به نوبه خود راه اخراج متجاوزین را در سال های بعد هموار کرد.

  کلیدواژگان: ایران، جنگ تحمیلی، ارتش ج. ا. ایران، ارتش عراق
|
 • Mohammad Taghi Heydari, Alireza Taheri * Pages 5-27

  Today, the importance of passive defense, especially location, is more apparent than ever. The location of military bases and barracks within the urban context, along with the horizontal expansion of cities, has created many problems in the missions assigned to the barracks and reduced its efficiency, which poses a serious threat to the proper execution of missions. In this regard, location selection studies as one of the requirements of passive defense in order to select a point with a high coefficient of spatial security is one of the key elements in the success and survival of these centers. Considering the location of the 216th Mechanized-Armored Independent Brigade in the urban area of ​​Zanjan and the need to transfer it to development programs, this study seeks to find a suitable and optimal location for this military barracks in Zanjan. The present study is descriptive-analytical; Using geographic information system and hierarchical analysis model, the necessary information was collected and analyzed. After determining the effective criteria for location in the GIS environment, suitable zones for creating a garrison were determined, and finally, using the weighted linear method, 6 suitable areas were determined as the best points for locating the garrison.

  Keywords: Passive defense, Hierarchical analysis model, GIS, Weighted linear method
 • Mahdi Samimi, Alireza Mirjomehri *, Reza Ghorbani Pages 29-48
  The purpose of this study is to determine the role of intellectual capital on performance in knowledge-based defense organizations. The conceptual model and hypotheses of this research are presented based on a review of the theoretical literature and research background, and the required data were collected through the distribution of a questionnaire among the managers of a defense-based organization. The conceptual model of the research was tested using the structural equation modeling method and based on the collected data. The results showed that the dimensions of intellectual capital, including human capital and relational capital, both directly and indirectly affect the performance of the organization through the mediating role of the innovation variable. Also, structural capital affects the performance of the organization only indirectly and through the effect on organizational innovation.
  Keywords: intellectual capital, Innovation, Performance, structural equation modeling, knowledge-based organizations
 • Seyed Naser Hosseini * Pages 49-75

  The Iran-Iraq war officially began at the end of September 1980 by the Ba'athist regime in Iraq. In the early days of the war, the Iraqi army managed to occupy parts of the territory of the Islamic Republic of Iran. Although the start of the war by the Iraqi army was predicted by the military experts of the army, but due to the indifference of the political authorities, and for any other reason, the aggressive action of the Iraqi army was not prevented. At the same time, according to the constitution, the army of the Islamic Republic of Iran is responsible for and defends the territorial integrity and protection of the country's independence. For this reason, the army commanders took actions in terms of staff and operations, which is the subject of this article. In this article, the author has tried to briefly explain the staff and operational actions of the IRA Army after the Islamic Revolution until the end of the first year of the war, which were carried out by the commanders of the first generation of the army after the Revolution.

  Keywords: Army of the Islamic Republic of Iran, First Generation Commanders, Islamic Revolution, Staff Actions, Iran-Iraq war
 • Esmaili Asadi, Hajieh Rajabi Farjad *, Mostafa Lotfi Jalalabadi Pages 77-107

  This study aimed to identify the management skills of operational commanders of the Army of the Islamic Republic of Iran. Participants in the study were all managers and commanders of one of the units of the IRA Army who were selected using the snowball sampling method. A semi-structured interview was used to collect data. Based on the results obtained from data analysis, 127 open codes were identified which were classified into 29 sub-categories, 13 main categories and 6 main levels including causal conditions, axial phenomena, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences. Based on this, the managerial skills of operational commanders were determined as follows: Technical skills with two components of job skills and consequentialism (performance management), human skills with four components of people management, social intelligence, change leadership and sustainability and responsiveness and perceptual skills with two components of decision-making capabilities and insight skills. The model presented in this research can be used to determine training needs, performance appraisal and appointment and promotion of operational commanders.

  Keywords: competence, Managerial skills, Operational Commanders, Army of the Islamic Republic of Iran
 • Reza Shamloo *, Alireza Bakhsh Meydani Pages 109-132

  Planning is a picture of the desired future and the first step towards achieving organizational visions and goals. Appropriate planning at the macro level is one of the effective factors in achieving security and national interests, on the basis of which effective strategies and usable resources are determined. The present study aimed to explain the differences between the planning process in defense and non-defense organizations. To collect information, while studying the related theoretical literature, the specialized opinions of the community of experts who have a history of service in related jobs have been used and in data analysis, descriptive and inferential statistics and SPSS software have been used. The results show that in defense organizations, planning, based on the orders of the Supreme Leader, often from top to bottom, has a threat-oriented and mission-oriented and outcome-oriented approach, and the ultimate vision is to maintain the regime of the Islamic Republic of Iran; However, this is the case in non-defense organizations based on the vision and goals and benefits of the organization with competing, profit-oriented and product-oriented approaches.

  Keywords: Strategic planning, planning process, Defense Sectors, Non-Defense Sectors
 • Siros Davoodi, Hamidreza Nadi *, Hamid Karimi Pages 133-162

  This study aimed to design a model of intelligence protection culture for students of military academies of the Islamic Republic of Iran. 255 concepts were extracted and coded from interviews with experts and related literature. In the second step, the concepts were aggregated, compared, and categorized. In the third step, the key concepts were refined, and 61 indicators were extracted. Finally, the components that had common and similar concepts were organized under one category and 4 dimensions including structure, context (environment), content (behavior) and management and leadership were extracted and the final model was presented.

  Keywords: Culture, students, AJA Military Academies, Intelligence protection
 • Amin Davari, Mojtaba Soltani Ahmadi *, Mohamad Ali Kazembeigi Pages 163-183

  The main objectives of this study are to analyze the events of the first year of the war on the southern front, to reveal the causes of the Iraqi army's failure to achieve its declared goals of aggression and the consequences for the Ba'athist regime in Iraq and the armed forces and the Iranian people. To this end, the strategy and defensive actions of the Army of the Islamic Republic of Iran in the grounding of Iraqi forces were examined. The findings of the study show that the army of the Islamic Republic of Iran, despite the lack of sufficient cohesion, which was the result of the revolutionary conditions in the country, at the beginning of the war, was able to prevent the invading forces from advancing and ground them in the occupied territories. This, in turn, paved the way for the expulsion of the aggressors in later years.

  Keywords: Iran, Iran-Iraq war, Army of the Islamic Republic of Iran, Army of Iraq