فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمود طیب حسینی* صفحات 8-27
  قصه های قرآن کریم ساختار هندسی عالی، هنری و منحصر به فردی دارد و از عناصر روایی به نحو فوق العاده ای در جهت اهداف هدایتی و تربیتی اش بهره برده است. قصه های قرآن از منظرهای مختلف؛ اعم از ادبی، هنری، بلاغی، تاریخی و... قابل مطالعه و حایز اهمیت است. مقاله حاضر در صدد است با روش توصیفی، تطبیقی به تحلیل ساختار، محتوا و عناصر روایی قصه ی آدم و شیطان در دو سوره ص و طه که نخستین سوره مشتمل بر این قصه در ترتیب نزول هستند پرداخته و ارتباط طرح این قصه در دو سوره یاد شده را از منظر ادبی با غرض اصلی هر یک از این دو سوره واکاوی کند. از رهگذر این توصیف و مقایسه، به دست آمد که اولا، تجمیع عناصر روایی این دو قصه، از سوره ص به طه، روایت تاریخی مسلسلی از داستان آدم و شیطان را گزارش می کند. ثانیا، در هر یک از دو قصه، علاوه بر وجود عناصر مشترک و مشابه، عناصر متمایزی منطبق با اغراض ادبی دو سوره ص و طه وجود دارد که به هر یک از دو قصه هویت مستقل داده و از نظر هنری، قرآن را از هرگونه تکرار در قصه مبرا می دارد.
  کلیدواژگان: تفسیر تطبیقی، مطالعه تطبیقی، قصه آدم، سوره ص، سوره طه
 • سید محمد نقیب، مریم بهمن* صفحات 28-45

  حجیت خبر واحد در تفسیر همواره در میان دانشمندان قرآنی مطرح بوده است. با توجه به هماهنگی نظر مفسران در مورد حجیت روایات آحاد محفوف به قراین قطعی، اختلاف بین دانشمندان در مورد روایات آحاد معتبر ظنی جاری است. این نوشتار با روش کتابخانه ای در صدد پاسخ به این سوال است که دیدگاه آیت الله جوادی آملی و آیت الله معرفت در مورد حجیت استفاده از روایات آحاد در تفسیر چگونه است؟ با بررسی منابع مشخص شد که طبق نظر آیت الله جوادی آملی در مواردی از تفسیر علاوه بر قطع و یقین مظنه خاص هم رهگشاست؛ ازجمله کلام معصوم حتی به صورت خبر واحد و بدون قراین قطع آور در مسایل عملی و فرعی حجت است، اما در بخش معارف اعتقادی ظن و گمان اعتبار ندارد و باید به قطع دست یافت. اما در دیدگاه آیت الله معرفت اعتبار خبر واحد ثقه فقط مخصوص فقه و احکام شرعی نیست و اعتبار عام دارد و در تفسیر قرآن و سایر موارد حجیت دارد.

  کلیدواژگان: حجیت خبر واحد، آیت الله جوادی آملی، آیت الله معرفت، تفسیر
 • علیرضا فخاری، فرزین حبیب زاده* صفحات 46-75

  مقدمه تفاسیر قرآن کریم، یکی از مهم ترین راه های دستیابی به شیوه تفسیری و نیز مبانی، اصول و دیدگاه های خاص مفسر است. آنچه مطالعه و تامل در مقدمه های تفاسیر قرآن را ضروری می نماید و دیدگاه های مفسران را به نحوی دقیق به خواننده منتقل می کند، توجه مفسر به برخی موضوعات قرآنی و روایی در مقدمه و رابطه آن با روش تفسیری وی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مقدمه تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی و دیگر تفاسیر قرآن به قرآن، با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به نگارش درآمده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که هر یک از مقدمه های تفاسیر قرآن به قرآن که در دوره معاصر نوشته شده اند، اولا اختلاف نظرهایی در بیان مباحث تفسیری، موضوعات قرآنی و علوم مرتبط با آن در آن ها وجود دارد و ثانیا به نظر می رسد که موضوعات و مسایل بیان شده در این مقدمه ها، تقریبا به نحوی تنظیم و تدوین شد ه اند که خواننده را به روش تفسیری قرآن به قرآن و شیوه های آن رهنمون می سازد. در این میان، مقدمه تفسیر تسنیم از آن جهت که متضمن مباحث تفسیری و قرآن شناسانه توام است و همچنین مطالب ارایه شده در آن، به روشنی بیانگر روش مفسر و متناسب با روش تفسیری ایشان به نگارش درآمده است، از خصوصیات یک مقدمه جامع برخوردار است.

  کلیدواژگان: تفسیر تسنیم، آیت الله جوادی آملی، مقدمه تفاسیر، روش های تفسیری، تفسیر قرآن به قرآن
 • محمد شریفی*، لیلا رمضان نیا صفحات 76-95

  یکی‏از مباحث مهم علوم قرآن و تفسیر، مساله «بطن» است. علامه طباطبایی وعلامه جوادی آملی از جمله مفسرانی هستند که در زمینه باطن قرآن کریم دیدگاهی قابل تحلیل و تامل ارایه‏کرده‏ اند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت بطون قرآن و اعتباربطن درتفسیر از نگاه ایشان و مولفه‏هایی که برای دیدگاه خود ارایه کرده‏اند، تبیین و ارزیابی شده‏است. نتیجه پژوهش، گویای این است که علامه طباطبایی تفاوت ظرفیت انسان ها در فهم قرآن نسبت به امور ماوراء حس و ماده را دلیل اصلی وجود بعد باطنی برای قرآن می‏دانداما علامه جوادی آملی وجود بطن در آیات قرآن را به عنوان مبنای تفسیری خود قلمداد کرده و آن را به عنوان یکی از شیوه‏های تفسیری اهل بیت(ع)ورمز جاودانگی قرآن، پذیرفته‏ا‏ست. مهم‏ترین شاخصه‏های اعتبار بطن‏از دیدگاه ایشان شامل همگانی بودن فهم قرآن، ذومراتب بودن قرآن، جوازاستعمال لفظ در بیش از یک معنا، هم سویی معارف ظاهری با معارف باطنی است... .

  کلیدواژگان: باطن‏قرآن، طباطبایی، جوادی‏آملی، شاخصه‏های‏باطن‏قرآن، ضوابط‏فهم‏باطن
 • سیده فاطمه حسینی میرصفی، زهرا دیانی دردشتی* صفحات 96-117

  مشورت در دین اسلام و سیره ایمه معصومین (ع) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قرآن کریم مسلمانان را به مشورت در امور فردی، خانوادگی و اجتماعی توصیه می کند و مشورت کردن را یکی از خصوصیات بارز مسلمین دانسته و آنها را از استبداد رای برحذر می دارد. در این مقاله ابعاد مشورت در قرآن و روایات معصومین (ع) از دیدگاه مفسران معاصر فریقین (رشیدرضا در المنار و سیدقطب در فی ظلال القرآن از مفسران اهل تسنن و علامه طباطبایی در المیزان و آیت الله جوادی آملی در تسنیم از مفسران شیعه) با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بررسی شده و به جایگاه مشورت در اسلام پرداخته و روایات منع مشورت با زنان را بررسی میکند. در این راستا به این نتایج رسیده است که از نظر هر دو دیدگاه در اسلام مشورت با زنان، همچون مردان در صورتی که صاحب رای و تجربه و تقوی در امور مورد مشورت باشند، مورد تایید است، و روایات منع مشورت مطلق نبوده و موارد خاصی را در بر می گیرد و امر به مشورت شامل مواردی که دارای نص و حکمی در قرآن است نمی باشد.

  کلیدواژگان: مشورت با زنان، قرآن، روایات تفاسیر مفسران معاصر فریقین
 • مرضیه عبدالکریمی*، حبیب الله یوسفی صفحات 118-135

  عطریات با محبوبیتی جهانی، در سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، مفیدند تاجایی که رایحه درمانی به عنوان طب مکمل و یکی از شاخه های علوم پزشکی، پذیرفته شده است. ازطرفی مفهوم کلی معنویت، نیز مقبولیتی جهانی دارد؛ لکن ظرافت، گستردگی و اختلاف نظرهای دانشمندان در مفهوم معنویت، موجب اختلاف در مفاهیم و تعاریف سلامت معنوی گردیده است، کاوش ها برای رسیدن به مفهوم و تعریفی جامع و راهکارهای ارتقاء آن ادامه دارد. مسئله و هدف این تحقیق، بررسی تاثیر عطریات بر ارتقاء سلامت معنوی بوده و به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. یافته ها حاکی است عطریات در تلطیف روح و روان دارای اثرات مثبت بوده و در اتقاء سلامت معنوی تاثیر بسزایی دارند. سلامت معنوی در دو رویکرد دینی و غیردینی قابل بررسی است. در سلامت معنوی دینی، که یکی از مبانی اصلی آن ارتباط با خدا است، روح انسان با برقراری ارتباط با پروردگار، تدریجا به آرامش و کمالات عالی می رسد. در سلامت معنوی غیردینی، استفاده از عطریات، می تواند یکی از وجوه آرامش درونی باشد. نتیجه آن که عطریات باعث تمهید و تقویت سلامت معنوی به طور عام، در سه ساحت ذهن، هیجان و رفتار هستند. عطریات از آن جهت که در عبادات و ارتباط با خدا روح را تلطیف می کنند موجب کمال نفس و ارتقاء سلامت معنوی می شوند. از نگاه غیر دینی نیز، عطر چون موجب طراوت و شادابی روان است؛ موثر در معنویت به معنای عام خواهد بود. لکن در سلامت معنوی دینی، به خاطر اهمیت ارتباط با خدا (مبدا) و توجه به آخرت (معاد)، نقش بیشتری ایفا می کند.

  کلیدواژگان: سلامت، روان، معنویت، عطر، سلامت معنوی
 • سید محمد سیدی فرد*، مجتبی زینی صفحات 136-155

  یکی از مبانی کلامی مربوط به دین اسلام نظارت دین بر جامعه و تاریخ به نحو مطلق، و شمول و فراگیری آن نسبت به همه زمان ها و مکان ها می باشد. نظریه «تفقه جامع»، بر اساس همین شمول و جامعیت، توسط آیت الله محمدحسین ملک زاده ارایه شده است. این نظریه مربوط به حوزه دین پژوهی، معرفت دینی و اسلام شناسی می باشد. تفقه جامع یعنی تحقیق در همه دین، ناظر به تحقق در همه زندگی؛ وصف «جامع» در عنوان «تفقه جامع» ناظر به «دین»، «انسان»، «زندگی»، «منبع و دلیل»، «روش» و «خروجی» می باشد. این نظریه، دارای منطقی جامع است که به آن «اصول الفقه بالمعنی الاعم» گفته می شود. در این منطق، «منابع معرفتی» برای دستیابی به علوم اسلامی توسعه یافته اند. بنیادی ترین منبع استنباط معارف اسلامی قرآن کریم است و منطق تفقه جامع با توجه ویژه به خطابات غیر مستقیم قرآنی از طریق «تقریر القرآن»، دامنه استفاده از قرآن را توسعه داده است. این مقاله پس از ارایه تصویری از نظریه تفقه جامع و ربط منطق آن با موضوع پژوهش حاضر (تقریر القرآن)، ابتدا به تبیین مبانی، شرایط و کیفیت استفاده از تقریر القرآن، به مثابه یک دلیل شرعی می پردازد. سپس در مرحله تطبیق سه نمونه از عدم تقریرهای قرآن را ذکر می کند و در گام بعدی، به تطبیق هفت نمونه از تقریرهای موجود در قرآن خواهد پرداخت.

  کلیدواژگان: «تفقه جامع»، «منطق تفقه جامع»، «تقریر»، «خطاب غیر مستقیم»، «تقریر القرآن»
 • حسن صادقی* صفحات 156-179

  آیات فیء از موارد بسیار مهمی که مورد گفتگو میان مفسران فریقین است. موضوع فیء از جهت ارتباط با غنیمت از سویی و از سوی دیگر با انفال حایز اهمیت است و تعدد دیدگاه ها درباره ارتباط آیه ششم و هفتم و هشتم و نهم سوره حشر و نیز با آیه چهل و یکم انفال ضرورت بررسی بیشتر را ایجاب می کند. از سوی دیگر، اختصاص فیء به رسول اکرم ص در آیه ششم تردید ناپذیر است و پشتوانه بودن آن برای حاکمیت را بیان می کند؛ لکن ارتباط آیات بعدی با آیه ششم مورد گفتگوست. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، نتیجه گرفته است که گرچه فیء گاهی به معنای غنایمی است که بدون جنگ از کفار به دست آید؛ لکن از مجموع روایات استفاده می شود که فیء با انفال مساوی است و در نتیجه همانند انفال، به رسول اکرم ص اختصاص دارد و به جانشین ایشان (امام معصوم ع) می رسد و در حقیقت، پشتوانه مالی حاکمیت دینی است. فیء در آیه هفتم به همان معنای فیء در آیه ششم بوده و آیه هفتم موارد مصرف فیء را بیان می کند. آیه هشتم و نهم نیز بر آیه هفتم عطف شده و مجموعا موارد مصرف فیء هستند.

  کلیدواژگان: انفال، فیء، خمس، آیه 41 انفال، سوره حشر، فریقین
 • خدیجه احمدی بیغش* صفحات 180-199

  منشا حاکمیت و اطاعت، خداوند متعال بوده، و هرگونه حاکمیت از جانب غیر خدا باطل و ظلم است؛ مگر اینکه در طول حاکمیت خداوند و با اذن او، همچون ولایت انبیا و اولیای الهی، باشد. حال سوال این است که وجوب اطاعت، یا حرمت مخالفت با پیامبر(ص) و اولیای الهی از چه ادله ای سرچشمه می گیرد. بررسی تحلیلی و توصیفی حاکی از آن است که پذیرش این مسئله امری شرعی و عقلی است، زیرا اگر هر کس طبق سلیقه خود عمل کند و هر جا سخنان پیامبر(ص) موافق امیال نفسانی وی بود، عمل کند؛ و اگر کلام رسول(ص)، وفق مرادش نبود، بدان توجه نکرده و مخالفت نماید، بی شک چنین کسی پیرو شریعت مقدس اسلام نیست، گرچه به ظاهر خود را مومن قلمداد نماید. در واقع، چنین انسانی منافق یا جاهل به حقیقت دین بوده که در هر دو صورت، فاقد ایمان است.در واقع، چنین انسانی منافق یا جاهل به حقیقت دین بوده که در هر دو صورت، فاقد ایمان است.

  کلیدواژگان: ادله، اطاعت، مخالفت، پیامبر(ص)، اولیای الهی
 • مریم شاه علی* صفحات 200-223

  نظریه ی عدم تحریف قرآن کریم مورد تایید علمای شیعه و سنی است. و ادعای تحریف قرآن از سوی دشمنان اسلام برای خدشه به ساحت قرآن کریم همواره مطرح شده است، بنابراین پرداختن به آن ضروری است. یکی از شبهاتی که نو اندیشان دینی از جمله عبدالکریم سروش مطرح کرده اند، بحث بشری بودن الفاظ قرآن است. ایشان در مباحث خود، معانی قرآن را از خداوند متعال، و الفاظ قرآن را از پیامبر صلی الله علیه و آله می‎داند. نتیجه این شبهه وجود خطا و اشتباه در قرآن و در نهایت قول به تحریف قرآن می‎شود. شواهد زیادی در قرآن کریم بر صدور معانی و الفاظ قرآن از خداوند متعال وجود دارد. از جمله ، مقابل هم قرار دادن کلام وحی و سخن بشر، اصرار بر کاربرد تعبیر« هذا القرآن »، یاد کردن از قرآن با عنوان « قول»،... . از طرف دیگر منشا این اشکال به عدم فهم چگونگی نزول قرآن است و این که نزول قرآن به صورت تجافی نمی باشد، بلکه به صورت تجلی است. در این پژوهش به پاسخ این اشکال با توجه به آراء و نظرات آیت الله جوادی آملی می‎پردازیم.

  کلیدواژگان: قرآن، سروش، تنزیل، آیت الله جوادی آملی
 • لیلا یوسفی* صفحات 224-247

  قرآن، معجزه جاوید حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) وبرنامه زندگی وکتاب هدایت جهانیان است و دارای وجوه اعجاز متعددی می باشد که فقط با تدبروتفکر می توان به آن دست یافت. امروزه با توجه به اینکه شبهات فراوانی از سوی مستشرقان وبرخی روشنفکران و ملحدان بر اعجاز قرآن وارد می شود و همین امر ممکنست از اعتبار قرآن در جهان بکاهد؛ لازم به نظر میرسدتا با تبیین جوانب اعجاز قرآن، با دلایل متقن، از کیان قرآن و اسلام حراست شود و همگان خارق العاده بودن آن را باور کنند تا شبهات قرآنی، اعتقادات ایشان را سست ننماید.در این نوشتار سعی شده تا با مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی به بررسی تطبیقی وجوه اعجاز سوره کوثراز دیدگاه علامه جوادی آملی مفسر بزرگ شیعه و فخر رازی از مفسرین عامه، بپردازد. که در نهایت توانسته، با اتفاق نظر علمای شیعه و اهل سنت به وجوه اعجاز این سوره، ازجمله اخبار غیبی موجود در سوره و فصاحت و بلاغت شگرف آن که در طول تاریخ، ادیبان عرب را به زانو درآورده، دست یابد.بنابراین به دنبال آن، ناتوانی بشراز هماوردی با قرآن نیز اثبات شده و حقانیت نبوت پیامبرو دین اسلام و معارف الهی، بیش از پیش تبیین میگردد

  کلیدواژگان: کلیدوازه ها: : سوره کوثر، علامه جوادی آملی، فخررازی، وجوه اعجاز
 • ربابه کریمی* صفحات 248-267

  عموم مفسران و صاحب نظران برای حرف «واو»در عبارت «والراسخون فی العلم»دو معنا ارایه نموده اند ؛ اگر چه معنای سومی هم برای آن بیان شده است . برخی معتقدند «واو» در آغاز این عبارت عاطفه است و راسخان در علم را عالم به تاویل آیات قرآن دانسته اند و قصد ایشان از اثبات عاطفه بودن واو، عالم دانستن پیامبراکرم و ایمه اهل بیت(ع) به تاویل است. برخی دیگر معتقدند واو استیناف است و قصد ایشان، حصر علم به تاویل نسبت به خداوند عزوجل است. مع الوصف عده ای نیز بدون دخالت دادن مباحث کلامی و صرفا با رویکرد تفسیری به بررسی نوع « واو» پرداخته اند .از بین این گروه برخی هر دو معنا را جایز دانسته اند، لیکن بعضی دیگر با اقامه دلایل و براهین عقلی و نقلی اثبات نموده اند که راسخان در علم - پیامبر اکرم و اهل بیت طاهره ایشان(ع) - نیز بالعرض و نه بالذات عالم به تاویل آیات قرآن هستند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دلایل ادبی عاطفه و استینافی بودن «واو» با محوریت دیدگاه علامه جوادی آملی و علامه معرفت در آیه مورد نظر به همراه نقد هر یک از آنها مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته و نتیجه گیری شده است.

  کلیدواژگان: واو عاطفه، واو استینافیه، راسخان، تاویل، محکم، متشابه
|
 • Sayyed Mahmood Tayyeb Hsoseini * Pages 8-27
  The stories of the Holy Quran have an excellent, artistic and unique geometric structure and have used narrative elements in an extraordinary way for their guiding and educational purposes. The stories of the Qur'an can be studied and important from different perspectives, including literary, artistic, rhetorical, historical, etc. The present article tries to analyze the structure, content and narrative elements of the story of Adam and Satan in two surahs of Sad and Taha (which are the first surahs of this story in descending order) by descriptive-comparative method. And examines the relationship between the plot of Adam and Satan in the two mentioned chapters from a literary perspective with the main purpose of each of these two chapters. Through this description and comparison, it was obtained that first; The combination of the narrative elements of these two stories, from Surah Sad to Taha, reports a series of historical narratives of the story of Adam and Satan. Secondly; In each of the two stories, in addition to the existence of common and similar elements, there are distinct elements in accordance with the literary purposes of the two suras of Sad and Taha. These elements have given each of the two stories an independent identity and, artistically, free the Qur'an from any repetition in the story.
  Keywords: comparative study, Adam's Story, Story Elements, Surah Sad, Surah Taha
 • Sayed Mohammad Naqib*, Maryam Bahman Pages 28-45

  The authority of “Khabar wahed” in interpretation has always been discussed among scholars of Quranic sciences. Due to the concurrence of the commentators on the authenticity of the narrations of the individuals with definite evidence, there is a difference of opinion among the scholars about the narrations of the authoritative individuals. This article, with a descriptive-comparative method, seeks to answer the question of what is the view of Ayatollah Javadi Amoli and Ayatollah Maaref regarding the authority of using individual narrations in interpretation? Examining the sources, it was found that according to Ayatollah Javadi Amoli; In interpreting practical rulings, in addition to discontinuation, a special quote is also helpful; Therefore, the word of the infallible is valid even in the form of “ Khabar wahed” and without conclusive evidence in practical and sub-issues, but in the field of doctrinal knowledge, suspicion is not valid and should be cut. In the view of Ayatollah Maarefat; The validity of the news of the unit of trust is not only for jurisprudence and religious rules, but also has general validity and has authority in the interpretation of the Qur’an and other cases.

  Keywords: Authority of “ Khabar wahed”, Javadi Amoli, Knowledge, Interpretation, Comparative
 • Alireza Fakhari, Farzin Habibzadeh* Pages 46-75

  Introduction to the interpretations of the Holy Quran is one of the most important ways to achieve the method of interpretation as well as the principles and specific views of the commentator. What makes it necessary to study and reflect on the introductions of the Qur’anic commentaries and convey the views of the com- mentators accurately to the reader, is the commentator’s attention to some Qur’anic issues and narration in the introduction and its relationship with his interpretive method. The present study has been written with the aim of examining and analyzing the intro- duction of Tasnim’s commentary by Ayatollah Javadi Amoli and other interpretations of the Qur’an to the Qur’an, with a compar- ative approach and using an analytical and descriptive method. The result of this research showed that each of the introductions of Qur’anic interpretations to the Qur’an that have been written in the contemporary period, firstly, there are differences in the ex- pression of interpretive topics, Qur’anic subjects and related sci- ences in them and Secondly, it seems that the topics and issues stated in these introductions are almost formulated and formulat- ed in a way that guides the reader through the interpretive method of the Qur’an to the Qur’an and its methods In the meantime, the introduction of Tasnim’s commentary has the characteristics of a comprehensive introduction because it has interpretive and Qur’anic issues and also the contents presented in it clearly ex- press the method of the commentator.

  Keywords: Tasnim Interpretation, Ayatollah Javadi Amoli, In- troduction to Interpretations, Interpretive Methods, Interpreta- tion of Quran to Quran
 • Mohammad Sharif*, Leila Ramazan Nia Pages 76-95

  One of the important topics in Quranic sciences and interpretation is the issue of “ventricle”. Allameh Tabatabai and Allameh Javadi Amoli are among the commentators who have offered an analytical and reflective view on the inner context of the Holy Quran. In this article, the descriptive-analytical method, the nature of the Qur’an and the validity of the Qur’an in interpretation have been explained and evaluated from his point of view and the components that he has presented for his point of view. The result of the research shows that Allameh Tabatabai considers the difference between the capacity of human beings in understanding the Qur’an in relation to matters beyond the senses and matter as the main reason for the existence of an esoteric dimension for the Qur’an. However, Allameh Javadi Amoli has considered the existence of the womb in the verses of the Qur’an as his interpretive basis and has accepted it as one of the interpretive methods of the Ahl al-Bayt (AS) and the secret of the immortality of the Qur’an. The most important characteristics of ventricular validity from his point of view include: the universality of understanding the Qur’an, the hierarchy of the Qur’an, the permission to use the word in more than one meaning, the alignment of external knowledge with esoteric knowledge.

  Keywords: Inner Quran, Tabatabai, Javadi Amoli, Characteristics, Criteria
 • Sayedeh Fatemeh Hosseini Mirsafi, Zahra Dayani Nardashti * Pages 96-117

  Counseling is of special importance in the religion of Islam and the manners of the Imams. The Holy Qur'an advises Muslims to consult in individual, family, and social matters, and considers counseling to be one of the hallmarks of Muslims, and warns them against tyranny. In this article, considering the dimensions of consultation in the Qur'an and the narrations of the Infallibles (AS) from the point of view of contemporary commentators of the sects (Rashid Reza in Al-Manar and Sayyid Qutb in FI Zalal Al-Quran, Sunni commentators and Allama Tabatabai in Al-Mizan and Ayatollah Javadi Amoli in Tasnim Shiite commentators) Descriptive-analytical method and what is the position of consulting with women in Islam and in examining verses and hadiths, it has been concluded that in terms of both views in Islam, consulting with women, such as men, if they have a vote and Experience in consulting matters is approved.

  Keywords: Women's Counseling, Quran, Narrations, Interpretations of Contemporary of Farighin
 • Marzieh Abdolkarimi *, Habib Allah Usofi Pages 118-135
  Background and Purpose

  Perfumes with global popularity is useful in physical, mental and social health to the extent that _ aromatherapy_ is accepted as a complementary medicine and one of the branches of medical sciences. The general concept of spirituality is also universally accepted, but the delicacy, breadth, and differences of opinion among scientists on the concept of spirituality have led to differences in the concepts and definitions of spiritual health. The search for a comprehensive concept and definition and ways to promote it continues.This study was written to investigate the effect of perfumes on promoting spiritual health.

  Method

  This research was conducted by library method and descriptive-analytical method.

  Findings

  Perfumes have positive effects on the soul and mind and have a great effect on promoting spiritual health. Spiritual health can be examined in both religious and non-religious approaches. In spiritual health, one of the main principles of which is communication with God, the human soul gradually reaches great peace and perfection by communicating with God. In secular spiritual health, the human psyche is calmed by perfumes.

  Results

  Perfumes promote and strengthen spiritual health in general, in three areas of mind, excitement and behavior. Perfumes, because they soften the soul in worship and communication with God, cause perfection of the soul and promote spiritual health. From a non-religious point of view, perfume, because it causes mental freshness and vitality, will be effective in spirituality in general sense. But it plays a greater role in religious spiritual health due to the importance of communication with God (origin) and the hereafter (resurrection).

  Keywords: Health, mental, Spirituality, Perfumes, Spiritual Health
 • Seyyed Mohammad Seyyedifard *, Mojtaba Zeini Pages 136-155

  Islam is not a historical religion in the sense that it would belong to a specific historical period or geographical area. Having this theological doctrine in mind, Ayatollah Malekzade has suggested his theory of "comprehensive understanding of religion". The theory primarily falls within the domain of religious and Islamic studies. "Comprehensive understanding of religion" is to study and understand all aspects of Islam for it to be realized in all aspects of human life. A comprehensive understanding extends itself over "religion", "man", "life", "sources, "method", and the "output". The theory's logic is called "widened principles of jurisprudence". In this logic, the epistemic sources of Islamic sciences are widened. As expected, Quran is the principal source for discovering Islamic doctrines. This logic has developed ways to epistemically benefit from the Quran through methodic appeal to the "indirect assertions" of the Quran, or, technically put, through the "Quran's confirmation" (Taqrir-al-Quran). In this paper, first, we have given an overall picture of the theory and its relation to the Quran's confirmation (Taqrir-al-Quran). Then, we have expatiated on the foundations, proper conditions, and the procedure of employing the Quranic confirmations as a religious argument. To illustrate, in the last section, several applications of the Quran's confirmation are suggested.

  Keywords: Comprehensive Understanding of Religion, Malekzade, the Quran’s confirmation, the Quran’s Indirect Assertions
 • Hassan Sadeghi* Pages 156-179

  The verses of “Faie” are among the most important issues that are discussed among the commentators of the two sects. The issue of “ Faie “ is important in terms of its relationship with booty on the one hand and with Anfal on the other, and the multiplicity of views on the relationship between the sixth, seventh, eighth and ninth verses of Surah Al-Hashr and also with the forty-first verse of Anfal requires further study. On the other hand, the assignment of “ Faie” to the Holy Prophet (PBUH) in the sixth verse is unquestionable and expresses its support for the rule; But the connection of the next verses with the sixth verse is discussed. The present article, written in a descriptive-analytical manner, concludes that although “ Faie” sometimes means spoils obtained from infidels without war; However, all the narrations are used that “ Faie” is equal to Anfal and as a result, like Anfal, it belongs to the Holy Prophet (PBUH) and reaches his successor, Imam Masoom (AS), and in fact, it is the financial support of religious rule. “ Faie” in the seventh verse has the same meaning as “ Faie” in the sixth verse and the seventh verse describes the uses of “ Faie”. The eighth and ninth verses are also turned to the seventh verse and are the total usage of “ Faie”.

  Keywords: Anfal, “ Faie”, Khums, verse 41 of Anfal, SurahAl-Hashr, Fariqin
 • Khadijeh Ahmadi Bighash* Pages 180-199

  The source of sovereignty and obedience is God Almighty, and any sovereignty from other than God is void and oppressive; unless during the reign of God and with His permission, it is like the guardianship of the prophets and saints. Now the question is what are the reasons for the necessity of obedience or sanctity of opposition to the Prophet (PBUH) and the divine saints? Analytical and descriptive study of this issue shows its special approval in the view of reason and sharia, acting on the words and manners of the Prophet (PBUH) in addition to the approval of reason, has also been approved by Islam. The words of the Prophet (PBUH) and the saints must precede personal intentions, otherwise the person, although he may be considered as a believer, but in fact such a person is a hypocrite or ignorant of the truth of religion and lacks faith.

  Keywords: Evidence, Obedience, Opposition, Prophet(PBUH), Divine Saints
 • Maryam Shahali * Pages 200-223

  The theory of non-distortion of the Holy Quran is approved by Shiite and Sunni scholars. And the claim of distorting the Qur’an by the enemies of Islam to damage the field of the Holy Qur’an has always been raised, so it is necessary to address it. One of the doubts raised by religious thinkers, including Abdul Karim Soroush, is the argument that the words of the Qur’an are human. In his discussions, he considers the meanings of the Qur’an from God Almighty, and the words of the Qur’an from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). The result of this doubt is the existence of errors and mistakes in the Qur’an and finally the promise to distort the Qur’an. There is a lot of evidence in the Holy Quran for issuing the meanings and words of the Quran from God Almighty. For example, juxtaposing the words of revelation and human speech, insisting on using the interpretation of “this Qur’an”, mentioning the Qur’an as “speech”, .... On the other hand, the source of these problems is the lack of understanding of how the Qur’an was revealed, and that the revelation of the Qur’an is not in the form of “Tajafi” meaning digging from somewhere and adding to a place, but in the form of “manifestation” meaning emergence. In this research, we will answer these problems according to the views and opinions of Ayatollah Javadi Amoli.

  Keywords: Quran, Soroush, Tanzil, Ayatollah Javadi Amoli
 • Leila Yosefi * Pages 224-247

  The Qur'an is the eternal miracle of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the plan of life and the book of guidance for the worlds, and it has many aspects of miracles that can only be achieved by contemplation. Today, due to the fact that many doubts are raised by Orientalists and some intellectuals and atheists about the miracle of the Qur'an, and this may reduce the credibility of the Qur'an in the world; It seems necessary to explain the miraculous aspects of the Qur'an, with sound reasons, to protect the unity of the Qur'an and Islam, and for everyone to believe that it is extraordinary so that Qur'anic doubts do not weaken their beliefs.In this article, by studying printed and electronic sources, a comparative study of the miraculous aspects of Surah Kawthar from the point of view of Allameh Javadi Amoli, the great Shiite commentator, and Fakhr Razi, one of the popular commentators, has been tried. Finally, with the unanimity of Shiite and Sunni scholars, he was able to achieve the miraculous aspects of this surah, including the unseen news in the surah and its amazing eloquence and rhetoric that has brought Arab writers to their knees throughout history. The inability of human beings to compete with the Qur'an has also been proven and the legitimacy of the prophethood of the Prophet of Islam and the divine teachings is further explained.

  Keywords: Surah Kawthar, Allameh Javadi Amoli, Fakhr Razi, Wonders of Miracles
 • Robabe Karimi * Pages 248-267

  Commentators and scholars on the meaning of “waw” “واو “in the verse: ی العلم ” ف الراسخون و ” have reached two different conclusions. Some consider Waw to be an “Estinafiyeh” meaning the initiator of a new sentence, and a group consider “Atefah” to be relevant to the previous sentence, each of whom has argued his claim for verbal and literary reasons. Among the commentators who have spoken about this are Ayatollah Javadi Amoli and Ayatollah Maarefat. The two have reached two different conclusions about “Waw” by criticizing Fakhr Razi’s theory and by stating theological and literary arguments. Ayatollah Javadi Amoli says Waw is” Estinafiyeh”, but according to Ayatollah, Maarefat Waw is a “Atefah”. The present article has tried to study the views of Ayatollah Javadi and Ayatollah Maarefat with an analytical-descriptive method and also to critique their perception from Fakhr Razi’s point of view. Secondly, by accepting the emotion “Atefah” of “waw”, to present different reasons from the arguments of Ayatollah Maarefat.

  Keywords: Wow emotion, Wow appeal, firm, paraphrase, strong, similar