فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 6 (پیاپی 90، بهمن و اسفند 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا حسینی، عاطفه همایونی* صفحات 1-14
  مقدمه

  مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی مزمن سیستم اعصاب مرکزی است. عدم آگاهی در مورد این بیماری و علایم آن ممکن است تشخیص زودهنگام و کنترل بیماری را به تاخیر اندازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی دانش و نگرش عمومی نسبت به بیماری مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر، مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی  بود که در سال 1400 در شهر اصفهان انجام شد. یک پرسشنامه محقق ساخته 22 سوالی ایجاد و بصورت آنلاین از طریق شبکه های اجتماعی توزیع شد. داده ها  بوسیله آزمون های آماری تی تست مستقل و تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  در مجموع 480 نفر در این مطالعه شرکت کردند. میانگین نمره آگاهی و نگرش شرکت کنندگان به ترتیب 86/1±77/4 و 24/6±54 بدست آمد. نتایج آزمون تی تست نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات دانش و نگرش شرکت کنندگان بر حسب جنسیت و سابقه ابتلاء به مولتیپل اسکلروزیس در اطرافیان وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین نمرات دانش و نگرش شرکت کنندگان بر حسب میزان تحصیلات و وضعیت شغلی آن ها وجود دارد. اما در نگرش شرکت کنندگان نسبت به بیماری مولتیپل اسکلروزیس و مبتلایان به آن تفاوتی بر حسب وضعیت تاهل آن ها وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، آگاهی شرکت کنندگان راجع به مولتیپل اسکلروزیس در سطح متوسط بود. بنابراین، اتخاذ اقداماتی برای افزایش آگاهی جامعه از طریق رسانه های جمعی و مراکز بهداشتی می تواند به تشخیص و کنترل زودهنگام بیماری و تصحیح تصورات غلط افراد نسبت به بیماران مولتیپل اسکلروزیس کمک کند.

  کلیدواژگان: دانش، مطالعه مقطعی، مولتیپل اسکلروزیس، نگرش
 • محمد سالاری، محمدحسن احرامپوش، فهیمه تیموری، مریم ساده، فرزان مددی زاده، گیلدا اسلامی، زهرا سلطانیان زاده، علی اصغر ابراهیمی* صفحات 15-32
  مقدمه

  در دهه های اخیر با به وجود آمدن فعالیت های صنعتی جدید و افزایش تولید مواد زاید، این صنایع نیازمند وجود تجهیزات تصفیه و دفع بهداشتی می باشند. این تجهیزات بعضا سبب انتشار میکروارگانیسم های بیماری زا به هوا می شوند. صنایع بازیافت مواد زاید و تصفیه خانه های فاضلاب از آن جمله هستند. بیوآیروسل ها در مراحل مختلف فرایند تصفیه فاضلاب به ویژه در فرآیندهایی که شامل مکانیزم های متحرک و هوادهی می باشد، تولید می شوند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی بیوآیروسل های باکتریایی موجود در هوای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی جهان آباد میبد بوده است. 

  روش بررسی

  در این مطالعه از هوای واحدهای مختلف تصفیه خانه و نیز از هوای داخل ساختمان نمونه برداری انجام گردید. پس از نمونه برداری، پلیت های حاوی نمونه به مدت 48 - 24 ساعت داخل انکوباتور و در دمای 35 تا 37 درجه سانتی گراد قرار داده شد. سپس تعداد کلنی های باکتریایی رشد کرده بر روی محیط های کشت شمارش و به صورت واحد CFU/m3 ثبت شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین جمعیت آیروسل های باکتریایی در فصل تابستان بیشتر از فصل بهار بود. هم چنین بیشترین جمعیت باکتری ها در فصل بهار در هوای داخل ساختمان با میانگین CFU/m3 41/13±58/187 و در فصل تابستان در واحد متعادل ساز با میانگین CFU/m3 11/12±89/202 مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که تعداد بیوآیروسل های باکتریایی در فصول گرم افزایش یافته است. همچنین واحد متعادل ساز دارای توانایی بالایی در تولید و انتشار  بیوآیروسل های باکتریایی می باشد. همچنین افزایش فاصله از منبع آلودگی، سبب کاهش چشم گیر در تعداد بیوآیروسل های باکتریایی شده است.

  کلیدواژگان: بیوآئروسل، فاضلاب صنعتی، باکتری، نمونه برداری فعال
 • معین سلامی، اشرف صالحی، حمید مومنی، مهدیه عزیزی* صفحات 33-45
  مقدمه

  با توجه به شیوع بالای خوددرمانی در بین دانشجویان علوم پزشکی طبق پژوهش های گذشته مطالعه فوق با هدف بررسی تاثیر آموزش غیرحضوری بر وضعیت خوددرمانی دانشجویان علوم پزشکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی شاهدار تصادفی بر روی 110 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین در سال 1400 بود. از طریق نمونه گیری دو مرحله ای، دانشجویان به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند(هر گروه 55 نفر). روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو بود. قبل و پس از انجام مداخله آموزشی، پرسش نامه توسط افراد هر دو گروه تکمیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای اسکوار، تی مستقل و زوجی و از نرم افزارspss  نسخه 26 استفاده شد.

  یافته ها

  در سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان بین نمره دو گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت. پس از مداخله اختلاف معنی داری در میانگین سازه های آگاهی   (001/0 P=) و شدت درک شده (027/0P=) در گروه آزمون مشاهده شد. اما در میانگین نمرات سایر سازه ها تفاوت معناداری در دو گروه آزمون و شاهد مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  اگرچه مداخله آموزش به روش غیر حضوری در یادگیری افراد موثر است. اما علی رغم مزیت های موجود نمی تواند کیفیت آموزشی اطمینان بخشی را ارایه دهد. پیشنهاد می شود پژوهشی برای مقایسه هم زمان دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری انجام شود.

  کلیدواژگان: دارو، خوددرمانی، سرویس پیام کوتاه، آموزش مجازی، مدل اعتقاد بهداشتی
 • محدثه صدری، سلمان خزائی، سعید بشیریان، مجید براتی* صفحات 46-57
  مقدمه

  سالمندان در معرض خطر ابتلا به بیماری COVID-19 هستند، از این رو رفتار های پیشگیری کننده نقش مهمی در کاهش میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری در بین این گروه دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتار های پیشگیری کننده از ابتلا به بیماری covid-19 و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر همدان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی مقطعی در نیمه اول سال 1399 بر روی 370 نفر از سالمندان فعال کانون های بازنشستگی شهر همدان که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرشسنامه ای بود محقق ساخته مشتمل بر متغیرهای جمعیت شناختی و سوالات مربوط به انجام رفتار های پیشگیرانه بود. اطلاعات در نرم افزار SPSS16 و با بهره گیری از آماره های توصیفی، تجزیه و تحلیل شدند.  

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش 47/4 ±11/64 (با دامنه سنی 60 تا 87 سال) بود . خودداری از دست دادن یا روبوسی کردن با دیگران و شستشوی مکرر دست با آب و صابون وضعیت مطلوب و استفاده از دستکش وضعیت نامطلوب داشتند. بین متغیر های جنسیت، شغل و فوت همسر یا فرزندان با رعایت رفتار های پیشگیرانه ارتباط معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  لازم است با شناسایی عوامل تاثیر گذار بر انجام رفتار های پیشگیری کننده در جهت افزایش انجام این رفتار ها در سالمندان به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر گام برداریم.

  کلیدواژگان: بیماری کرونا، کانون های بازنشستگی، متغیر های زمینه ای، رفتار های پیشگیری کننده
 • عباسعلی دهقانی تفتی، مهدی کرمی، حسن رضایی پندری*، سارا جام برسنگ، مریم رحمتی اندانی صفحات 58-72
  مقدمه

  به کارگیری  راهبردهای  خود تنظیمی، بخش مهمی از مداخلات ورزشی است که اهمیت استفاده از آنها در ارتقای فعالیت فیزیکی ثابت شده است مطالعه حاضر جهت  بررسی  میزان اثر بخشی آموزش فعالیت بدنی براساس تیوری  خود تنظیمی بر کیفیت زندگی سالمندان خمینی شهر اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه  مداخله ای  که بر روی 64 سالمند  مراکز سلامت دستگرد و بوعلی  شهرستان خمینی شهر- اصفهان انجام شد.  گروه مداخله،  برنامه فعالیت بدنی به روش خود تنظیمی آموزش دادیم. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های کیفیت زندگی و   فعالیت فیزیکی قبل و دو  ماه پس از مداخله جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و  روش های آماری کای اسکویر، تست  فیشر، من ویتنی، تی تست و آنالیزکوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در گروه مداخله و کنترل از ابعاد فعالیت بدنی ، میانگین راه رفتن 35/7±75/7  و ± 01/8 54/15، فعالیت بدنی متوسط 87/2 ±85/2 در مقابل 23/6±53/5 و فعالیت بدنی سبک 71/15±86/2 در مقابل 4114/± 86/7 افزایش داشت  این اختلاف ها از نظر آماری معنی دار بود. همچنین از ابعاد کیفیت زندگی در گروه مداخله  به ترتیب، میانگین روابط اجتماعی 3/17 ±76/61  در مقابل 68/9 ±75/68 ، سلامت روان  06/11± 1/51   در مقابل66/9 ±67/53 بود که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار بود(05/0 <P).

  نتیجه گیری

   بکارگیری راهبردهای خودتنظیمی منجربه افزایش فعالیت فیزیکی در سالمندان  می گردد، در واقع هر چه سالمند، پر تحرک تر باشد، میزان روابط اجتماعی و سلامت روان ارتقاء می یابد،

  کلیدواژگان: سالمندی، آموزش، فعالیت بدنی، کیفیت زندگی، خود تنظیمی
 • اسیه پیرزاده*، افسانه نقدی صفحات 73-84
  مقدمه

  با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر و مزایای آن برای شیرخوار و لزوم آموزش های لازم جهت شیردهی موفق، مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، خودکارآمدی و عملکرد مادران در زمینه تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر 6 ماه شهرستان اشکذر یزد انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه که به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شد از 300 نفر مادر دارای کودک زیر شش ماه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با مصاحبه حضوری و تماس تلفنی، داده های تحقیق جمع آوری شد. ضمن محاسبه شاخص های مرتبط با تغذیه انحصاری با شیر مادر، با استفاده از آزمون های نرم افزار SPSS نسخه 20 به تحلیل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته و مهم ترین عوامل موثر بر تغذیه انحصاری بر شیرمادر تعیین گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین سن مادران 6/59 ± 43/28 است. میانگین و انحراف میانگین نمره آگاهی،  خودکارآمدی و نمره عملکرد مادران در زمینه تغذیه انحصاری با شیر مادر به ترتیب :82/18، 72/16و 11/16 می باشد. بین میانگین نمره تغذیه انحصاری با شیر مادر با تعداد قل نوزاد ، با استفاده از شیشه شیر و استفاده از پستانک و وزن هنگام تولد نوزاد رابطه معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به قابل تعدیل بودن اکثر عوامل مرتبط با شیر مادر می توان با آموزش و استفاده از روش های نوین مشاوره مناسب توسط کارکنان بهداشتی جهت افزایش تغذیه انحصاری نوزادان با شیر مادر گام برداشت.

  کلیدواژگان: تغذیه انحصاری با شیرمادر، کودکان، اشکذر
 • گلنوش احمدی*، زینب همدانی صفحات 85-99
  مقدمه

  بهداشت باروری عبارت از سلامت کامل جسمی، ذهنی، روحی و اجتماعی مرتبط با سیستم تولید مثل است. بر اساس بیانیه کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره در سال 1994، جوانان حق دارند در مورد بهداشت باروری بدانند و به خدمات آن دسترسی داشته باشند تا بتوانند آگاهانه در خصوص مسایل باروری خود تصمیم بگیرند و دولت ها موظف به تامین این خدمات شده اند. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان شهر کرج در زمینه بهداشت باروری در سال 1400 انجام شد.

  روش بررسی

  این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که توسط پرسشنامه ای محقق ساخته بر روی 401 دانشجوی رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی در شهر کرج انجام شد.

  یافته ها

  سطح آگاهی در 8/36 درصد مشارکت کنندگان در سطح خوب (امتیاز بیشتر از 75 درصد)، در 9/60 درصد آنان در سطح متوسط (امتیاز  25 تا 75 درصد) و در 2 درصد آنان در حد ضعیف(امتیاز کمتر از 25 درصد) بود. در حوزه نگرش نسبت به ارتباط جنسی قبل از ازدواج، 2/23 درصد با ارتباط جنسی پسران قبل از ازدواج موافق بودند، 4/26 درصد در این مورد نظری نداشتند و 1/54 درصد با این موضوع مخالف بودند. 5/19 درصد دانشجویان با ارتباط جنسی دختران قبل از ازدواج موافق بودند، 9/21 درصد در این مورد نظری نداشتند و 1/54 درصد با این موضوع مخالف بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، سیاستگزاری به منظور تدوین برنامه های رسمی آموزش سلامت باروری و جنسی برای جوانان یک ضرورت است.

  کلیدواژگان: دانشجو، بهداشت باروری، آگاهی، نگرش، عملکرد
 • زهرا جلیلی*، رضا توکلی، سحر جلیلی صفحات 100-115
  مقدمه

  یکی از اساسی ترین اسیدهای چرب مورد نیاز بدن که می بایست از رژیم غذایی دریافت شود امگا-3 است مطالعات متعدد ارتباط بین مصرف مواد حاوی اسیدهای چرب امگا3 (EPA ,DHA) و حفظ عملکرد مغز و کاهش اختلالات شناختی رانشان دادند.مطالعه حاضر با هدف تعیین پیشگویی کننده های مصرف مکمل امگا3 در پیشگیری از بیماری آلزایمر بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در سالمندان انجام گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه تحلیلی-مقطعی، 323 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در سال1395 با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی، آگاهی و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی بود که پس از تعیین روایی و پایایی توزیع گردید.نتایج مطالعه از طریق نرم افزار SPSS   نسخه 18و با استفاده از آزمون های کای دو، تی مستقل وضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و مدل رگرسیون لجستیک تحلیل گردید.

  یافته ها

  آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد بهترین پیشگویی کننده ها برای مصرف مکمل امگا-3 به ترتیب آگاهی، عملکرد، خودکارآمدی، و حساسیت درک شده هستند که می توانند 74/7درصد مصرف یا عدم مصرف مکمل امگا-3 را پیشگویی کنند.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر منجر به شناسایی قویترین سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در پیشگویی رفتار مصرف مکمل امگا-3 در سالمندان شد. لذا این الگو می تواند به عنوان یک چارچوب مرجع جهت طراحی مداخلات آموزشی در  پیشگیری از بیماری آلزایمر طراحی و اجرا گردد.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، الگوی اعتقاد بهداشتی، مکمل امگا3، سالمندان، پیشگیری
|
 • Zahra Hosseini, Atefeh Homayuni* Pages 1-14
  Introduction

  Multiple sclerosis is an inflammatory and chronic disease of the central nervous system. Lack of knowledge about the disease and its symptoms may delay early diagnosis and control of the disease. The present study aimed to investigate the general knowledge and attitude towards multiple sclerosis in Isfahan.

  Methods

  This cross-sectional (descriptive-analytical) study was conducted in 2021 in Isfahan. A 22-question researcher-made questionnaire was created and distributed online through social networks. The data were analyzed by independent t-test and one-way ANOVA using SPSS software (v.24).

  Results

  A total of 480 people participated in this study. The mean scores of knowledge and attitude were 4.77±1.86 and 54±6.24, respectively. The results of t-test indicated that there was a significant difference between participants' knowledge and attitude scores in terms of gender and history of multiple sclerosis in close relatives. ANOVA results also showed that there was a significant difference in the mean scores of participants' knowledge and attitude according to their education level and job status. However, there was no difference in the participants' attitudes towards multiple sclerosis and patients with the disease according to their marital status.

  Conclusion

  Based on the present study findings, the participants' knowledge about multiple sclerosis was moderate. Therefore, measures must be taken in order to increase the general knowledge through the mass media and health centers. It can help to early diagnose and control of the disease and correct people's misconceptions about patients with multiple sclerosis.

  Keywords: Knowledge, Cross-Sectional Study, Multiple Sclerosis, Attitude
 • Mohammad Salaree, Mohammad Hasan Ehrampoush, Fahimeh Teimouri, Maryam Sadeh, Farzan Madadizadeh, Gilda Eslami, Zahra Sltanianzadeh, Ali Asghar Ebrahimi* Pages 15-32
  Introduction

  In recent decades, with the emergence of new industrial activities and increase production of waste production, industries require the existence of treatment equipment and sanitation. These devices sometimes spread infectious microorganisms into the air. These include waste recycling industries and wastewater treatment plants. Bioaerosols are produced at different stages of the wastewater treatment process, especially in processes such as mobile mechanisms and aeration.

  Methods

  In this study, air sampling was performed from different units of the treatment plant and indoor air. the plates were placed in an incubator for 24-48 hours at a temperature of 35 to 37 ° C. Then the number of bacterial colonies grown on the culture media was counted and recorded as CFU/m3.

  Results

  The results showed that the average population of bacterial aerosols was higher in summer than in spring. Also, the highest bacterial population was observed in spring in indoor air with an average of 187.58±13.41 CFU/m3 and in summer in a equalization unit with an average of 202.89±12.11 CFU/m3.

  Conclusion

  The results of this study showed that the number of bacterial bioaerosols increases in warm seasons. Also, the equalization unit had a high ability to produce bacterial bioaerosols. Finally, It can be said that increasing the distance from the source of contamination causes a significant reduction in the number of bacterial bioaerosols.

  Keywords: Bioaerosol, Industrial Wastewater, Bacteria, Active Sampling
 • Moein Salami, Ashraf Salehi, Hamid Momeni, Mahdieh Azizi* Pages 33-45
  Introduction

  Due to the high prevalence of self-medication among medical sciences students, according to previous research, the present study aimed to investigate the effect of virtual education on self-medication of medical sciences students based on the health belief model.

  Methods

  The present quasi-experimental randomized controlled study was conducted on 110 students of Khomein University of Medical Sciences in 2021. The students were divided into experimental and control groups (55 people in each group) through two-stage sampling. The method of data collection was a questionnaire based on the health belief model about self-medication. The questionnaire was completed by both groups before and after the educational intervention. In order to analyze the data, Chi-square and independent and paired t-tests were used using SPSS26 software.

  Results

  There was no significant difference between the scores of experimental and control groups before the intervention in the constructs of the health belief model. After the intervention, a significant difference was observed in the mean scores of knowledge (p=0.001) and perceived intensity (p=0.027) in the experimental group. However, no significant difference was observed in the mean scores of other constructs between the experimental and control groups.

  Conclusion

  Although virtual education intervention is effective in learning, it cannot provide a satisfactory quality of education. It is suggested that a study be conducted to compare the two methods of face-to-face and distance learning at the same time.

  Keywords: Medicine, Self-Medication, SMS Messaging Service, Virtual Education, Health Belief Model
 • Mohadese Sadri, Salman Khazaei, Saeid Bashiriyan, Majid Barati* Pages 46-57
  Introduction

  The elderly are at risk of COVID-19, so preventive behaviors play an important role in reducing the incidence and mortality of this disease among this group. This study aimed to investigate the preventive behaviors of COVID-19 disease and its related factors in the elderly of Hamadan.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 370 elderly people covered by retirement centers in Hamadan in the second half of 2021. The subjects were selected by multi-stage sampling method. The researcher-made questionnaire was used for data collection containing demographic variables and questions related to preventive behaviors. The data were analyzed by SPSS16 software using descriptive statistics.

  Results

  The mean age of the participants was 64.11 ± 4.47 (ranging from 60 to 87 years). They were in a good condition in terms of refraining from handshakes or kisses and frequent hand washing with soap and water, and they were in unfavorable condition in terms of using gloves. There was a significant relationship between gender, occupation, and death of spouse or children with preventive behaviors.

  Conclusion

  It is necessary to identify the factors affecting the performance of preventive behaviors in order to increase these behaviors in the elderly as one of the high-risk groups.

  Keywords: COVID-19 Disease, Retirement Centers, Background Variables, Preventive Behaviors
 • Abbas Ali Dehghanitafti, Mehdi Karami, Hassan Rezaei Pandar*, Sara Jambarsang, Maryam Rahmati Andani Pages 58-72
  Introduction

  One of the most important factors in maintaining and promoting health in old age is regular physical activity. Benefiting from self-regulatory strategies is an important part of exercise interventions that have been proven to be important in promoting physical activity. The present study was designed and conducted to determine the effectiveness of physical activity educational program based on self-regulatory theory on quality of life of the elderly.

  Methods

  This interventional and quasi-experimental study was conducted on 64 elderly in in 2020 in Comprehensive Health Centers in Isfahan. The elderly were randomly divided into intervention (n = 34) and control (n = 30) groups. For the intervention group, self-regulated physical activity educational program was performed. The required information was collected using the WHOQOL-BREF Questionnaire and Physical Activity Scale for the Elderly before and two months after the intervention. The data were analyzed using SPSS software version 20 using Chi-square, Mann-Whitney, t-test, and covariance.

  Results

  In the intervention group before and after the intervention, the mean score of walking was 7.75 ± 7.35 vs.   15.54±8.01, mild physical activity 2.85±2.87 vs. 5.53±6.23, and low physical activity was 2.86±15.71 vs. 7.86 ± 14.41, respectively. Moreover, the mean of social relationshipswas 61.76 ±17.3 vs. 68.75±9.68 and mental health was 51.1±11.06 vs. 53.67±9.66, respectively before and after the intervention, which was significantly different (P <0.05).

  Conclusions

  Self-regulatory strategies can be used to increase in physical activity in the elderly. In fact, if the elderly are more active, their social relationships and mental health will improve..

  Keywords: Elderly, Education, Physical activity, Quality of life, Self-regulation
 • Asiyeh Pirzadeh*, Afsanh Naghdi Pages 73-84
  Introduction

  Considering the importance of breastfeeding and its benefits for infants and the need for necessary education for successful breastfeeding, the present study aimed to determine the knowledge, self-efficacy, and performance of mothers in the field of exclusive breastfeeding and its related factors in infants less than 6 months of age in Ashkzar, Yazd.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 300 mothers with infants less than 6 months of age using a researcher-made questionnaire with face-to-face interviews and telephone calls. The indicators related to exclusive breastfeeding were calculated using SPSS 20 software. The relationships between independent and dependent variables were analyzed and the most important factors affecting exclusive breastfeeding were determined.

  Results

  The results showed that the mean age of mothers was 43.28 ± 6.59. Mean and deviation of knowledge, self-efficacy, and performance scores of mothers in the field of exclusive breastfeeding were 18.82, 16.72, and 16.11, respectively. There was a significant relationship between the mean score of exclusive breastfeeding with the number of fetus, using a bottle, using a pacifier, and birth weight.

  Conclusion

    Due to the modifiable nature of most factors related to breast milk, it is possible to increase the exclusive breastfeeding of infants by education and using modern methods of appropriate counseling by health workers.

  Keywords: Exclusive breastfeeding, Infants, Ashkezar
 • Golnoosh Ahmadi*, Zeinab Hamedani Pages 85-99
  Introduction

  Reproductive health is the complete physical, mental, emotional, and social health associated with the reproductive system. According to the statement of the 1994 Cairo International Conference on Population and Development, young people have the right to know and have access to reproductive health services, so that they can make informed decisions about their fertility issues, and governments are required to provide these services. This study aimed to investigate the knowledge and attitude of Karaj students in the field of reproductive health in 2021.

  Methods

  This research was a cross-sectional descriptive study that was conducted by a researcher-made questionnaire on 401 students of different fields and levels of study in Karaj.

  Results

  Knowledge in 36.8% of the participants was at a good level (score more than 75%), in 60.9% of them was moderate (score 25-75%) and in 2% was poor (score less than 25%). In terms of attitudes toward premarital sex, 23.2% agreed with boys having sex before marriage, 26.4% had no opinion, and 54.1% disagreed. Moreover, 19.5% agreed with girls having sex before marriage, 21.9% had no opinion, and 54.1% disagreed.

  Conclusion

  According to the findings, policy-making is a necessity in order to develop formal reproductive and sexual health education programs for young people.

  Keywords: Student, Reproductive Health, Knowledge, Attitude, Performance
 • Zahra Jalili*, Reza Tavakoli, Sahar Jalili Pages 100-115
  Introduction

  Omega-3 is one of the most essential fatty acids  that the body must receive from the diet. Many studies have shown that there is a relationship between consuming  diet containing omega-3 fatty acids (EPA, DHA) and maintaining brain function and reducing cognitive impairment. The present study aimed to determine the predictors of omega-3 supplements consumption in order to prevent the elderly Alzheimer based on the Health Belief Model (HBM) constructs.

  Methods

  This analytical cross-sectional study was conducted on 323 elderly referring to the health centers of Tehran city in 2016 selected using a random sampling method. The data collection tool included demographic information, knowledge, and the HBM constructs, distributed after confirming its validity and reliability. The results were analyzed by SPSS-18 software using statistical tests, including Chi-square, independent t-test, Pearson correlation coefficient, Spearman test, and logistic regression model.

  Results

  Logistic regression analysis showed that the best predictors of omega-3 supplements consumption were, respectively, knowledge, performance, self-efficacy, and perceived susceptibility that could predict 74.5% of consumption or not consumption of omega-3 supplementation.

  Conclusion

  The present study led to identify the most powerful constructs of the HBM in predicting the behavior of omega-3 supplements consumption in the elderly. Therefore, this model can be designed and implemented as a reference framework to design educational interventions in preventing Alzheimer’s disease.