فهرست مطالب

پژوهش های حسابرسی حرفه ای - پیاپی 4 (پاییز 1400)
 • پیاپی 4 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرانه پاک نژاد*، حمیده اثنی عشری، وحید منتی صفحات 8-31
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مخاطب، انتقال پیام و ارایه ی شفاهی بر پذیرش پیشنهادهای آن ها از سوی مدیر حسابرس داخلی، اعضای کمیته ی حسابرسی و اعضای هییت مدیره می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف از دسته ی پژوهش های کاربردی و از منظر روش و ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری، حسابرسان داخلی، مدیران حسابرسی داخلی و اعضای کمیته حسابرسی در سه ماه اول سال 1400 می باشد. جامعه آماری پژوهش نامعین می باشد و نمونه ی آماری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. فرضیه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون شدند.

  یافته ها

  نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مهارت های انگیزش و انتقال پیام بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از ان است که بکارگیری توانمندی مهارت های متقاعد سازی توسط حسابرسان داخلی می تواند سبب افزایش احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان شود. نتایج حاکی از آن بود که جنسیت، تجربه و جایگاه سازمانی با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان مرتبط است.

  کلیدواژگان: انگیزش، انتقال پیام، ارائه ی شفاهی
 • مهدی مران جوری* صفحات 32-49

  تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی سازی در بازار حسابرسی، موجب شکست انحصار سازمان حسابرسی و افزایش رقابت در بازار حسابرسی گردید. بر این اساس مفهوم بازاریابی و رقابت پذیری در حرفه حسابرسی مورد توجه قرار گرفت. از این رو تحقیق حاضر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی را در میان حسابرسان بخش خصوصی مورد مطالعه قرار می دهد. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، اکتشافی است و به لحاظ رویکرد از نوع آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. برای توسعه مقیاس استراتژی های بازاریابی در بخش کیفی از مصاحبه عمیق استفاده شده است، به گونه ای که محقق در دو نوبت با 28 تن حسابدار رسمی مصاحبه تلفنی انجام داده است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در بخش خصوصی می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله توزیع پرسشنامه بین 289 تن از حسابرسان شاغل در تهران جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد نگرش حسابرسان ایرانی نسبت به فعالیت های بازاریابی مثبت است. همچنین بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی از جنبه تجربه حرفه ای و سن تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی از جنبه موقعیت شغلی و جنسیت هیچگونه تفاوتی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: نگرش حسابرسان، فعالیت های بازاریابی، جامعه حسابداران رسمی
 • سید پوریا کاظمی*، محمد غلامرضاپور، روح الله عرب، رضا شمگانی صفحات 50-69
  زنان حسابرس به دلیل ریسک گریز بودن و داشتن اصول اخلاقی بالا و همچنین ریسک بالای دادرسی با تلاش و رسیدگی بیشتر در انجام حسابرسی، نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران، تقویت شفافیت محیط اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی دارند و مانع تجمیع توده ای از اطلاعات و اخبار منفی می شود که در نهایت می تواند ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کنترل کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت است. برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1393 تا 1398 و برای نمونه نهایی متشکل از 155 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و کنترل اثرات ثابت در سطح صنعت و سال، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت تاثیر منفی دارد. بر اساس یافته ها، سهامدارن و سایر رای دهندگان در مجموع عمومی سالیانه شرکت ها به منظور کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در آینده، موسسات حسابرسی که دارای شریک زن هستند را انتخاب کنند. این پژوهش علاوه بر گسترش مبانی نظری محدود موجود در زمینه جنسیت شریک موسسه حسابرسی با نظارت بر کاهش ریسک، رشد پایدار را برای شرکت فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: تنوع جنسیتی شریک موسسات حسابرسی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام، اطلاعات و اخبار منفی
 • ابوالفضل سلیمانی*، مهدیه شکریان برنجستانکی صفحات 70-95

  فشار ناشی از تحریم های بین المللی و ضعف مدیریت بحران، در سال های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حق الزحمه حسابرسی را دارند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران صاحبکار و افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل گری عقد قرارداد با موسسات حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است. داده های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394 تا 1399 است. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد تخفیف حق-الزحمه حسابرسی تاثیر منفی (و مثبت) بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد، همچنین نتایج نشان دهنده رابطه بین بکارگیری موسسات حسابرسی دارای کیفیت با افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تایید تاثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار می باشد. آزمون های اضافی نشان می دهد الزام جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعدیل افزایشی حداقل 70 درصدی حق الزحمه حسابرسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته، نتایج را برجسته تر می کند.

  کلیدواژگان: احتمال تقلب، افشا تحریف بااهمیت، تخفیف حق الزحمه حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کیفیت حسابرسی
 • یاسمن پزشک، فریدون رهنمای رودپشتی* صفحات 96-118

  پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایت گر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شوند و چگونه به این سوال ها پاسخ داده شود. ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهار نظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت می باشد. در این مقاله با معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین پرداخته شده است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است از این رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب و کار نیز در حال تغییر می باشد.

  کلیدواژگان: پارادایم، حسابرسی نوین، قضاوت حسابرسی، اقتصاد دیجیتال.حسابرسی عملیاتی
 • زهرا پورزمانی*، فرزاد تاریوردی صفحات 120-145
  آهنگ رو به رشد تغییرات، تکنولوژی، دانش، بینش و... قوانین و مقررات گوناگونی را پدید آوردهاند که خواه و ناخواه بر کنش و واکنش انسان‎ ها اثر دارد. فروپاشی بنگاه های بزرگ، وضع قوانین جدید، پیدایش شعارهای شفافیت، پایندگی، پاسخگویی و... همه و همه بر گستره آیین و رفتار حرفه ای حسابداران اثر فراوان گذاشته است. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان دستیابی به اهداف اخلاقی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران، از دیدگاه مکاتب اخلاقی ساختارگرا و پسا ساختارگرا می باشد. جامعه آماری، شامل خبرگان حوزه حسابداری، اساتید و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت می باشد. آزمون فرضیات نشان می دهد داد تاثیر افکار و طرز تفکر تدوین کنندگان آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران بیشتر به سمت مکاتب اخلاقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیشتر با اهداف اخلاق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دارد.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداری رسمی ایران، ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی، اخلاق حرفه ای
|
 • Faraneh Paknezhad *, Hamide Asnaashari, Vahid Menati Pages 8-31
  Objective

  The purpose of this study is to investigate the ability of internal auditors in motivating, educating and presentation on the acceptance of their recommendations by the internal audit managers, audit committee members and board members.

  Methods

  The present research in terms of purpose is in the category of applied research, In terms of method and nature, it is of descriptive- survey type. The statistical community includes internal auditors, internal audit managers and audit committee members. The research has happened in the first quarter of year 1400. The statistical community is unlimited and Population size of statistical samples happens to be 384 with Cochran formula and samples have chosen accidentally. For testing our hypotheses we used Structural equation modeling.

  Results

  Path analysis shows using motivation and education skills have positivite and meaningful relationship with accepting internal audits recommendations by management.

  Conclusion

  The result of this study shows that using persuasive skills can improve possibility of accepting internal audit recommendations. The results also shows that Gender, Experience and Organizational position are related with implementing internal audits recommendations.

  Keywords: Motivate, Educate, Presentation Powerhouse
 • Mehdi Maranjory * Pages 32-49

  The foundation of Association of Certified Public Accountants and privatization in the audit market led to the failure of Audit Office monopoly and increased competition in the audit market. Therefore, the concept of marketing and competitiveness became the subject of interest in auditing profession. This research is an applied in terms of research purpose, exploratory in terms of nature and Mix Method(qualitative and quantitative) research in terms of approach. In-depth interviews were used for developing the scale of marketing activities; to this end, the researcher made telephone interviews with 28 certified public accountants (CPA) in two turns. The statistical population includes private sector auditors. Using a simple random sampling, a questionnaire distributed among 289 auditors working in Tehran.. The results showed that Iranian auditors` attitude is positive regarding marketing activities. A significant difference is found between auditors` attitude to marketing activities and age concerning professional experience. Auditors` attitude to marketing activities, however, is not found to have a difference concerning career position and gender.

  Keywords: Auditors Attitude, Marketing Activities, Certified Public Accountants
 • Seyed Pouria Kazemi *, Mohammad Gholamrezapoor, Rohollah Arab, Reza Shamgani Pages 50-69
  Due to their risk aversion and high ethics, as well as the high risk of litigation, women auditors have an important role in identifying and preventing opportunistic behaviors of managers, strengthening the transparency of the information environment and the quality of financial reporting, and preventing the aggregation of Information and news become negative, which can ultimately control the risk of future stock price falls. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of the gender of the partner of the auditing firm on the risk of future fall of the company's stock price. To test the research hypothesis, the financial information of the companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2014 and 2019 was selected for the final sample consisting of 155 companies. After measuring the research variables, multivariate linear regression analysis and control of fixed effects at the industry and year level were used to test the research hypotheses. The research findings indicate that the gender of the auditing firm's partner has a negative effect on the risk of future fall of the company's stock price. Based on the findings, shareholders and other voters in the annual general corporation of companies to reduce the risk of falling stock prices in the future, choose auditing firms that have a female partner. This research, in addition to expanding the limited theoretical foundations in the field of gender of the auditing firm partner by monitoring risk reduction, provides sustainable growth for the company.
  Keywords: Gender diversity of audit firm partners, Future Stock Price Crash Risk, negative information, news
 • Abolfazl Soleimani *, Mahdieh Shokrian Berenjestanaki Pages 70-95

  The pressure of international sanctions and poor crisis management has gripped Iran's economy in recent years. In these circumstances, employers expect auditors to share in the economic pain and receive a discount on auditing fees. The purpose of this study is to investigate the effect of auditing fee reduction on the possibility of fraud of business managers and disclosure of significant distortions by auditors and also to investigate the moderating effect of contracting with quality audit firms on these relationships. The data used includes 130 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2021. Logistic regression model based on panel data was used to analyze the data and test the hypotheses. The results of testing the research hypotheses show that the reduction of auditing fees has a negative (and positive) effect on the disclosure of material misstatements by auditors (and the likelihood of fraud by business managers). Significance by auditors and the likelihood of fraud by the directors and also confirmation of the adjustment effect of this variable on the relationship between the audit fee reduction on the disclosure of material misstatements by the auditors and the likelihood of fraud by the directors. Additional tests show that the requirement of the certified public accountant to adjust the audit fee by at least 70% in 2021 over the previous year highlights the results.

  Keywords: Possibility of Fraud, Disclosure of Significant Distortions, Audit Fee Discount, Society of Certified Public Accountants, Audit quality
 • Yasaman Pezeshk, Fereydoun Rahnamai Rudpashti * Pages 96-118

  Paradigm as a way of seeing the world among a group of scientists is a common scientific discipline that guides scientific flows including knowledge production, absorption of facilities and resources for scientific activities, and scientists’ behaviors in any scientific field. In each discipline, it is the paradigm that determines what questions should be asked and how to answer these questions.Entry into a profession that requires a decision, making requires distinctive features and characteristics that are the most important is the ability to make professional judgments. Auditors' task as a practitioner of a profession is to express an opinion about financial statements, which requires auditor neutrality in judgment. In this article, we have introduced the concept of paradigm and its description in the field of modern audit. The changes in the digital economy approach have being made, hence, the kind of attitude toward the audit paradigm and the business is changing as well.

  Keywords: paradigm, Modern Auditing, Audit Judgment, Digital Economy, Operational Audit
 • Zahra Pourzamani *, Farzad Tariverdi Pages 120-145
  The growing pace of change, technology, knowledge, insight, etc. have created various laws and regulations that inevitably affect human action and reaction. The collapse of large corporations, the enactment of new laws, the emergence of slogans of transparency, sustainability, accountability, etc. have all had a profound effect on the scope of the etiquette and professional behavior of accountants. The aim of the present study is to investigate The achievement of International Financial Reporting Standards (IFRS) achieve the ethical goals in the ethics and professional conduct of certified public accountants in Iran, from the perspective of ethical schools (structuralist and poststructuralist). To do so, a number of accounting experts, professors and members of the Iranian Society of Certified Public Accountants (N=23) participated in the research. A Likert-scale questionnaire was applied for the collection of data. Findings of the present action research reveal that the compilers of e international financial reporting standards have a clear tendency to exert the structuralism schools perspectives; moreover, the goals of structuralism ethical perspective are more prominent in the context of ethics and professional conduct of developing international financial reporting standards. Finally, the results of the study indicate that The influence of the thoughts and way of thinking of the compilers of ethics and professional conduct of certified public accountants in Iran is more inclined towards structuralist ethical schools and this leads to greater correlation with the ethical goals of International Financial Reporting Standards.
  Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), Ethics, professional behavior of official accounting in Iran, Structuralism, Post-structuralism, Professional Ethics