فهرست مطالب

Sports Business Journal
Volume:1 Issue: 2, Summer and Autumn 2021

 • تاریخ انتشار: 1400/04/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمد احسانی صفحه 0

  خدای مهربان را سپاس فراوان که با عنایت او توانستیم شماره 2 نشریه را با 12 مقاله منتشر کنیم. حال امیدواریم با ورود به‌موقع به داوری وزارت علوم بتوانیم به اعتماد محققان مدیریت ورزشی برای ارسال مقالات خود به SBJ پاسخی شایسته دهیم. از دانشگاه الزهرا به خاطر حمایت‌های بی‌دریغ ایشان ممنونیم و تشکر فراوان از جامعه علمی مدیریت ورزشی بابت همراهی ایشان در این راه و نیز تشکر ویژه از هییت محترم تحریریه، ‌داوران گرامی و سایر عوامل اجرایی نشریه جهت ارتقای فرصت جذب مقالات باکیفیت و نیز توسعه زیرساخت‌های لازم جهت انتشار مقالات واجد شرایط و کسب اعتبار بین‌المللی داریم. امیدواریم این فرصتی باشد برای هر چه بیشتر در معرض دید جهانیان قرار گرفتن این تولیدات علمی تا فرصت‌های بیشتری را برای همکاری‌های بین‌المللی بین محققان و نویسندگان فراهم نمایند. این موفقیت جز با همکاری تمامی همکاران در انجام و ارسال نتایج تحقیقات با کیفیت و مرتبط با حوزه تخصصی SBJ حاصل نمی‌شد و نخواهد شد. همچنان، از محققان با تجربه و جوان دعوت می‌کنیم مقالات باکیفیت خود را در زمینه کسب‌وکار در ورزش به این نشریه ارسال کنند تا مسیولین نشریه گام‌های موثرتری در این راستا برداشته و در اولین زمان ممکن، در پایگاه‌های بین‌المللی و معتبر بیشتری نمایه شود. بدیهی است، تلاش کادر علمی و اجرایی مجله برای رفع نیازهای قانونی و حفظ استانداردها و فرآیندهای رسمی مانند گذشته ادامه خواهد داشت.

 • سعید احمدی بنابی، وجیهه جوانی* صفحات 13-31
  هدف

  امروزه، بدست آوردن حق حمایت البسه تیم های ورزشی و در عین حال حق حمایت مالی به ویژه برای باشگاه های فوتبال به صورت فزاینده ای رقابتی شده است و ارزش های زیادی را برای برند های حامی به دنبال دارد. بنابراین، هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر حمایت البسه ورزشی، توسط شرکت نایکی از تیم های فوتبال در مقایسه با حامی مالی، بر ارزش سهام آن ها در بازار بورس اوراق بهادار و تاثیر حمایت مالی برند های حامی البسه تیم های فوتبال بر ارزش شرکتی آن ها، با بررسی تغییرات ایجاد شده بر روی روند قیمتی این شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار است.

  روش

  در این پژوهش، داده های مورد استفاده از تاریخ صدور اطلاعیه سه تیم فوتبال حاضر در لیگ برتر جزیره (انگلیس) بوده که قبل از شروع مسابقات، شرکت حامی خود را معرفی کرده بودند و از طریق روش تحلیل تکنیکال بازار و سه اندیکاتور مختلف (آراس آی-مک دی- میانگین متحرک)، داده ها تحلیل شده اند.

  یافته ها

   نتایج بدست آمده نشان داد که برند نایکی حامی البسه تیم های فوتبال عمدتا با وجود فضای رقابتی شدید، در روند قیمتی ارزش سهام خود، صعود نسبتا قابل توجهی را شاهد بوده است. این تغییرات درست به هنگام رسمی شدن حمایت این شرکت هم برای نایکی و هم برای شرکت هایی که حمایت مالی را از این تیم هم بر عهده دارند نیز اتفاق افتاده است.

  اصالت و ابتکار مقاله

   به همین علت برند های حامی تمایل به پرداخت هزینه هایی در جهت در انحصار گرفتن بازار حمایت از البسه تیم های فوتبال نیز دارند، تا از فضای رقابتی در بازار برنده خارج شوند. آنان با انتخاب و حمایت از تیم های فوتبال قدرتمند و مطرح سعی بر قهرمان شدن در لیگ ها و مسابقات مختلف را داشته، تا بتوانند این صعود روند سهام را بیشتر تحت سلطه داشته باشند.

  کلیدواژگان: ارزش سهام، بازار بورس، برند، حامی مالی، تحلیل تکنیکال
 • سید امین دهقان*، محمدحسن پیمان فر صفحات 33-46
  هدف

  بزرگ ترین چالش پیش روی کارآفرینی ورزشی، نیاز به پیشرفت با همان سرعت صنعت است (های داک،2020). در این راستا کارآفرینی ورزشی در ایران هنوز نتوانسته است انگیزه ها و نیازهای کارآفرینان خود را شناسایی کند. لذا مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده است.

  روش

  این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه های سطح استان یزد بود. که تعداد 120دانشجو به صورت در دسترس در دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش4 پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به رفتار (26 سوال)، هنجارهای ذهنی (6 سوال)، کنترل رفتاری درک شده (خودباوری کارآفرینانه) (23 سوال) و قصد کارآفرینانه (3سوال) بود که روایی آن توسط پژوهشگران مختلف مورد تایید قرار گرفته است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد ابعاد تیوری رفتار برنامه ریزی شده با قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد، سه بعد تیوری رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش نسبت به رفتار، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی بر قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی تاثیر معناداری داشت. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد تیوری رفتار برنامه ریزی شده نشان داد به ترتیب نگرش نسبت به رفتار، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی دارای بالاترین اولویت بودند. بنابراین، پیشنهاد می شود جهت توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان علم ورزشی به ابعاد تیوری رفتار برنامه ریزی شده توجه گردد.

  اصالت و ابتکار مقاله

   نوآوری این مقاله به جهت استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده در کارآفرینی ورزشی است.

  کلیدواژگان: خودباوری کارآفرینانه، قصد کارآفرینی، کنترل رفتاری، نگرش رفتار، هنجارهای ذهنی
 • مریم فلاح کاظمی*، ناهید اتقیا صفحات 47-58
  هدف

  هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رونق گردشگری استان گیلان بود. در سال های اخیر گردشگری و به ویژه گردشگری ورزشی به یک منبع درآمد سرشار در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. از این رو، شناسایی عوامل موثر بر رونق گردشگری ورزشی یک منطقه اولین گام جهت پیشرفت و توسعه گردشگری ورزشی به شمار می آید. 

  روش

  روایی پرسشنامه توسط 12نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری متشکل از 3 گروه: 25 نفر کارشناسان میراث فرهنگی، 46 نفر کارشناسان ورزشی و 600 نفر گردشگران ورزشی بودند. نمونه ها در جامعه اول شامل کارشناسان میراث فرهنگی و جامعه دوم شامل کارشناسان ورزشی به صورت کل شمار انجام شد. نمونه ها در جامعه سوم شامل گردشگران ورزشی 460 نفر در نظر گرفته شد. برای بررسی روایی محتوا از روش روایی صوری استفاده شد که نسخه اولیه پرسشنامه در اختیار جمعی از اساتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت و روایی آن تایید شد و پایایی آن در یک مطالعه اولیه با ضریب آلفای کرونباخ معادل 0/94 بددست آمد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار Smart Pls  استفاده شده است.

  یافته ها

   نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ورزش های آبی در شهرهای ساحلی  می تواند موجب رونق گردشگری ورزشی در این استان شود و استان گیلان را به قطب گردشگری ورزشی آبی تبدیل نماید که برای رسیدن به این هدف نیازمند به زیرساخت های ورزشی، رفاهی، حمل ونقل و نیز تبلیغات مناسب می باشد.

  اصالت و ابتکار مقاله

   مطالعات زیادی در مورد عوامل موثر بر گردشگری ورزشی در ایران انجام شده است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد جاذبه های طبیعی استان گیلان اولویت توسعه گردشگری ورزشی در این منطقه است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد توجه به ورزش های آبی به طور موثری گردشگری ورزشی را در استان گیلان ارتقا می بخشد.

  کلیدواژگان: جاذبه های ورزشی، کارشناسان ورزشی، گردشگری ورزشی، گردشگران ورزشی
 • رسول نظری*، وحید حاجی حیدری صفحات 59-73
  هدف

  صنعت ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی ضروری در تولید کالا و خدمات برای ورزش و توسعه اقتصاد ملی محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مدل استاندارد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ورزش حرفه ای بود.

  روش

  شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 15 نفر از متخصصان و کارشناسان مدیریت و اقتصاد ورزشی بودند. در نمونه گیری تحقیق از رویکرد نظری استفاده شد که طبق آن داده ها در فرآیند تحقیق تولید می شوند. به عبارت دیگر داده ها از تجزیه وتحلیل داده های قبلی به دست می آیند. بنابراین، نمونه گیری و جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری آن ها شامل مصاحبه به شیوه اکتشافی بود.

  یافته ها

   پس از اتمام مصاحبه ها، از طریق فرآیند کدگذاری (با 193 کد باز، 95 کد محوری و 73 کد انتخابی)، مدل پارادایمیک حاصل شد که شامل شش بعد شرایط علی، عوامل همبسته، شرایط مداخله گر، پیامدها و نتایج، عوامل تعدیل گر و عوامل میانجی توزیع گردیدند. ادغام مقوله ها بر اساس روابط موجود بین آن ها مبتنی بر نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش در قالب یک الگوی پارادایمیک حاصل می شود.

  اصالت و ابتکار مقاله

  تحقیقات معدودی در ارتباط با الگوی اقتصاد مقاومتی در ورزش حرفه ای انجام شده است. همچنین این مطالعه به لحاظ استفاده از رویکرد پدیدار شونده گلیزر در نوع خود منحصربه فرد است.

  کلیدواژگان: استراتژی، اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلان، مدیریت ورزشی استراتژی، نهادینه سازی
 • حسین نوروزی*، فاطمه درویش، محمد مصباحی صفحات 75-94
  هدف

  مطالعه حاضر، با ارایه یک مدل پیشنهادی، به دنبال بررسی تاثیر برنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر نگرش برند و قصد خرید مصرف کنندگان از کالاهای ورزشی در صنعت خرده فروشی آنلاین انجام شد. در این مطالعه موردی لوازم ورزشی فروشگاه اینترنتی آنیک مورد مطالعه قرار گرفت.

  روش

   پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی و پس از تایید روایی محتوا و ساختار و پایایی آن، در بین نمونه پژوهش توزیع شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل افرادی بودند که حداقل در یکی از شبکه های اجتماعی برند آنیک عضویت داشتند. جمع آوری داده ها با انتخاب 559 نفر از جامعه به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انجام شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری و برای محاسبات از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد هر 6 فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد قابل قبول هستند. به عبارت دیگر، نتایج مطالعه نشان داد برنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی با تاثیرگذاری بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به برند و تمایلات خرید آن ها، تاثیر بسزایی بر صنعت خرده فروشی محصولات ورزشی دارد.

  اصالت و ابتکار مقاله

  مطالعات کمی در مورد نقش رسانه های اجتماعی در صنعت خرده فروشی ورزش انجام شده است. بنابراین، نتایج تحقیق نگرش مصرف کنندگان را نسبت به برند و برنامه های خرید آن ها در این پلتفرم ها نشان داد.

  کلیدواژگان: نگرش به برند، محتوای مرتبط، کمپین های تبلیغاتی، قصد خرید، فروشگاه اینترنتی آنیک
 • آرزو گنج خانلو*، ژاله معماری، محمد خبیری صفحات 95-113
  هدف

  هدف از انجام این تحقیق، موقعیت یابی استراتژیک ایران با تحلیل IFE و EFE و ارایه استراتژی های بازاریابی توسعه صنعت ورزش کشور بود.

  روش شناسی

   جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه با سوابق اجرایی، مدیریتی در سطح کلان ورزش بوده و نمونه 18 نفر از اساتید خبره در حوزه تحقیق به روش هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش، طی مصاحبه های بسته پاسخ برمبنای پرسشنامه مطالعه آقایی و همکاران (1393)، با ضریب پایایی 0/953 گردآوری شد (P<0/05). برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون فریدمن و ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی برای تعیین موقعیت و تحلیل SWOT استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد وضعیت موجود صنعت ورزش کشور از 8 قوت، 35 ضعف، 16 فرصت و 25 تهدید برخورداراست. همچنین، تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی نشان داد، این صنعت در ناحیه ضعف ها و تهدیدها قرار دارد که مطابق جایگاه راهبردی تدافعی (WT) است. برای برون رفت از این شرایط، استفاده از راهبردهای تدافعی و محافظه کارانه پیشنهاد می شود. همچنین، با بهره گیری از الگوی یک سازمان پیشگام، از راهبردهای نفوذ در بازار انبوه، نفوذ در بازار بسیار خاص و نیز ورود موقت به بازار و عقب نشینی سریع از آن، همچنین از راهبردهای حفظ و نگهداری یا ثبات و راهبردهای رشد و توسعه برای توسعه صنعت ورزش کشور می توان بهره جست.

  اصالت و ابتکار مقاله

  نویسندگان در این مقاله راهبردهای بازاریابی را برای بقای صنعت ورزش از انحلال و کمک به توسعه آن پیشنهاد کرده اند.

  کلیدواژگان: فرصت ها، نقاط قوت، توسعه صنعت ورزش، تهدیدها، نقاط ضعف
 • شهاب بهرامی، محمدسعید کیانی*، لیلا نظری، لیلا شهبازپور صفحات 115-128
  هدف

  پژوهش حاضر، تاثیر بازاریابی تجربی بر ارزش ویژه برند و خوشنامی در اماکن ورزشی مطالعه موردی شهرداری تهران، بود.

  روش

  روش انجام پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، درگروه تحقیقات پیمایشی و مبتنی بر روش توصیفی(همبستگی) و جامعه آماری آن شامل کلیه استفاده کنندگان از اماکن ورزشی شهرداری تهران بود. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد که این افراد به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. این ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بازاریابی تجربی اشمیت (1999)، پرسشنامه ارزش ویژه برند سرمد و بازرگان (1384) و پرسشنامه خوشنامی برندفامبران و همکاران (2000) بود. روایی آنها توسط اساتید تایید و پایایی آنها در حد بالایی برآورد شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار آماری Smart PLS استفاده شد.

  یافته ها

  در نتیجه با توجه نتایج، ضریب مسیر برای رابطه بازاریابی تجربی بر ارزش ویژه برند مثبت و مقدار T-Value معنی دار بود. همچنین ضریب مسیر برای رابطه بازاریابی تجربی بر خوشنامی مثبت و مقدار T-Value معنی دار بود. در نتیجه بازیابی تجربی هم می تواند به خوشنامی اماکن منجر شود و هم ارزش برند آنها را افزایش دهد و این عوامل لزوم توجه بیشتر مدیران اماکن ورزشی شهرداری تهران در استفاده از مدل پژوهش حاضر و استفاده عملی از بازاریابی تجربی را نشان می دهد.

  اصالت و ابتکار مقاله

  این یافته ها به پیش بینی تمایلات رفتاری مشتریان کمک می کند.

  کلیدواژگان: بازاریابی تجربی، ارزش ویژه برند، خوشنامی، اماکن ورزشی، بازاریابی
 • مهری پوینده کیا*، مریم غفاری صفحات 129-148
  هدف

  این مطالعه به بررسی نقش نهاد حاکمیتی فوتبال آلمان در برنامه های استعدادیابی و توسعه کشور می پردازد.

  روش

  این مطالعه با هدف بررسی برنامه مدیریت استعدادیابی فوتبال آلمان به روش کیفی از نوع فراترکیب و با طی مراحل ساندلوسکی و باروسو انجام شد.

  یافته ها

   نقش نظارتی و مشارکتی نهاد حاکمیتی و بازنگری و بازتعریف فرآیندها از دیگر مواردی است که در این راستا قابل بررسی است. ایجاد عزم ملی، تامین منابع مالی و توسعه دانش، مهارت های مدیریتی و فنی از ضروریات انکارناپذیر توسعه ورزش است.

  اصالت و ابتکار مقاله

   محققان توانستند با مطالعه اسناد و مقالات منتشرشده توسط آلمانی ها بین سال های 2000 تا 2021، جزییات روابط، فرآیندها و نقش ها را شناسایی نمایند. این تجربیات برای جوامعی که به دنبال توسعه برنامه های استعدادیابی در ورزش خود هستند ارزشمند است.

  کلیدواژگان: فدراسیون فوتبال آلمان، لیگ فوتبال آلمان، استعدادیابی، استعداد پروری، فراترکیب
 • حسین خنیفر، ابراهیم علیدوست قهفرخی*، سیما فرهمند ممتاز صفحات 149-169
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع مدیریت اسلامی در اماکن ورزشی با بهره گیری از مدل سه شاخگی بود.

  روش

  روش انجام پژوهش به روش توصیفی پیمایشی بود. نمونه پژوهش شامل 298 نفر متشکل ورزشکاران و دانشجویان رشته تربیت بدنی بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای با 44 سوال بود. همچنین، پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ حدود 0.95 به دست آمد. نتایج رتبه بندی گویه های مربوط به موانع زمینه ای، نشان داد بیشترین میانگین رتبه مربوط به «وجود خلاءهای فرهنگی و اجتماعی برای اجرای مدل های مدیریت اسلامی در اماکن ورزشی» (10.55) و کمترین میانگین «تعارض و تضاد در ماهیت برخی رشته های ورزشی با مبانی دین مبین اسلام» (7.25) بود.

  یافته ها

  نتایج رتبه بندی گویه های مربوط به موانع ساختاری، نشان داد بیشترین میانگین رتبه مربوط به « کمبود امکانات، اماکن و فضاهای ورزشی مخصوص بانوان» (9.58) و کمترین «نبود عزم و تصمیم جدی و منسجم مدیران ارشد در پرداختن به مدیریت اسلامی اماکن ورزشی» (6.30) بود. نتایج رتبه بندی گویه های مربوط به موانع رفتاری، نشان داد بیشترین و کمترین میانگین رتبه مربوط به «تشکیل باندهای فساد ناشی از وجود پول و امکانات زیاد در ورزش حرفه ای» (8.35) و « آلوده شدن برخی رشته های ورزشی به مقوله هایی مانند شرط بندی، قمار و... » (6.16) بود. در خصوص اصالت و ابتکار پژوهش با توجه به بحث و نتیجه گیری این پژوهش می توان فهمید در مدیریت بر مبنای نظام ارزشی اسلام، آنچه در دیدگاه مادی، هدف اصیل و نهایی به حساب می آید تنها هدفی متوسط یا وسیله به حساب می آید. از طرفی با توجه به پژوهش جدیدی و کسایی پور (1396) تربیت بدنی به عنوان فرآیندی آموزشی- تربیتی شامل کسب و پردازش مهارت های حرکتی توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت، کسب دانش علمی درباره فعالیت های جسمانی و تمرین و توسعه تصور و ذهنیت مثبت از فعالیت های جسمانی به عنوان وسیله ای برای بهبود اجرا و عملکرد انسان است.

  اصالت و ابتکار مقاله

    این مقاله بر معیارهای اسلامی در اماکن ورزشی و استادیوم های ورزشی برای تشویق مسلمانان به شرکت در ورزش تمرکز دارد. تعداد کمی از مطالعات قبلی بر روی استانداردهای اسلامی در یک مکان ورزشی متمرکز شده اند.

  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، توسعه، مدیریت اسلامی، مدیریت ورزشی، ورزش
 • راحله فرصتی جویباری، مریم مختاری دینانی*، رسول نوروزی سید حسینی صفحات 171-189
  هدف

  کارآفرینی فرآیندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملی و حتی اقتصادی جهان ایفا می کند. بنابراین، هدف تحقیق حاضر "تحلیل زنجیره ارزش کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه های تهران" بود.

  روش

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی دانشگاه های تهران (1000 نفر) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی، از بین آن ها 270 نفر جهت انجام این پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل زنجیره ارزش بود. همچنین، در طراحی مدل از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.

  یافته ها

    یافته های پژوهش نشان داد زیرساخت های اساسی زنجیره ارزش کارآفرینی ورزشی به صورت مستقیم با ضریب مسیر (0/67=pc) بر فعالیت های پشتیبانی و با ضریب مسیر (0/53=pc) بر فعالیت های اجرایی تاثیر دارد (0/05>P). همچنین، فعالیت های پشتیبانی زنجیره ارزش کارآفرینی ورزشی به طور مستقیم و با ضریب مسیر (0/41=pc) بر فعالیت های اجرایی زنجیره ارزش کارآفرینی ورزشی تاثیر داشت (0/05>P). با توجه به نقش اثرگذار مستقیم و غیرمستقیم زیرساخت های اساسی بر فعالیت های اجرایی زنجیره ارزش کارآفرینی ورزشی، لازم است مسیولین دانشگاه های تهران اقدامات متناسب در جهت افزایش سطح زیرساخت های اساسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی دانشگاه های تهران انجام دهند.

  اصالت و ابتکار مقاله

  از آنجا که مقاله حاضر، زنجیره ارزش کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه های تهران را تحلیل می نماید، ارزشمند و منحصر به فرد است.

  کلیدواژگان: زنجیره ارزش، زیرساخت های اساسی، فعالیت های اجرایی، فعالیت های پشتیبانی، کارآفرینی ورزشی
 • زهرا ربانی نیک، علی بنسبردی*، پروین شوشی نسب، جواد فسنقری صفحات 191-212
  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین بازاریابی حسی و رضایت مشتری و وفاداری باشگاه های ورزشی لوکس انجام شد.

  روش

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان مجموعه ها و باشگاه های ورزشی لوکس شهر مشهد می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک نرم افزار G-Power که نرم افزاری برای تعیین تعداد نمونه است، 149 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه با سه بخش بازاریابی حسی، وفاداری و رضایت استفاده شد. این پرسشنامه شامل 13 سوال در بخش بازاریابی حسی، چهار سوال در بخش وفاداری و چهار سوال در بخش رضایت بود. هر کدام به عنوان طیفی از 5 گزینه لیکرت تنظیم شدند. ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی روایی پرسشنامه را تایید کردند. آلفای کرونباخ نیز پایایی ابزار را تایید کرد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون اسپیرمن و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد بازاریابی حسی با رضایت و وفاداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین رضایت و وفاداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بازاریابی حسی متشکل از تجربیات حسی، عاطفی، رفتاری، ذهنی و اجتماعی نقش اساسی در رضایت مشتری دارد.

  یافته ها

   نتایج نشان می دهد که بازاریابی حسی با ایجاد رضایت، وفاداری را در بین ورزشکاران باشگاه های ورزشی لوکس ارتقا می دهد.

  اصالت و ابتکار مقاله

  عواملی مانند ظاهر محصول باید در نظر گرفته شود زیرا ویژگی های زیبایی شناختی هم بر احساسات و هم بر درک کیفیت تاثیر می گذارد. بازاریابی حسی که متشکل از تجربیات حسی، عاطفی، رفتاری، ذهنی و اجتماعی است، نقش مهمی در رضایت مشتری دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی حسی، رضایت، وفاداری، ورزش های لوکس
 • رقیه سرلاب*، مریم فرید فتحی صفحات 213-230
  هدف

  این پژوهش به تدوین مدل نگاشتی شناختی فازی عوامل موثر بر تبلیغات شخصی سازی شده در صنعت کالاهای ورزشی با استفاده از روش کیفی و نظریه زمینه ای بر اساس رویکرد گلیزر و مبتنی بر رویکرد نگاشتی شناختی فازی است.

  روش

   ابزار اصلی این پژوهش توصیفی-اکتشافی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد آگاه و خبره فعال در حوزه مورد نظر بود. نمونه گیری با استفاده از گلوله برفی برای انتخاب شرکت کنندگان از بین متخصصان بازاریابی ورزشی، برندهای ورزشی و صنعت ورزش و اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت ورزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فناوری که دارای ویژگی های مورد نظر بودند، انجام شد. پس از انجام 14 مصاحبه، داده های به دست آمده کدگذاری شد. پس از جمع بندی موضوعات مطرح شده توسط کارشناسان، 7 شاخص اصلی و 33 زیرشاخص در تبلیغات شخصی سازی شده در صنعت لوازم ورزشی به دست آمد. سپس بر اساس دانش صاحب نظران، روابط بین مفاهیم در قالب مدل نگاشتی شناختی فازی ترسیم شد. برای ترسیم مدل شناختی فازی و محاسبه شاخص های مربوطه از نرم افزارهای Excel، FCMapper  و FCM EXPERT  استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین تاثیر را از سایر عوامل می پذیرد. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت دانش مشتری بیشترین تاثیر را بر عوامل مدل شخصی سازی تبلیغات دارد. مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان خوشه بندی و مدیریت دانش مشتری به ترتیب دارای بالاترین درجه مرکزیت هستند. این بدان معنی است که آن ها بیشترین تاثیر را بر روی مدل دارند.

  اصالت و ابتکار مقاله

   در این مطالعه، به تدوین مدل نگاشتی شناختی فازی عوامل موثر بر تبلیغات شخصی سازی شده در صنعت کالاهای ورزشی بررسی شد که تاکنون مطالعه ای بر روی آن انجام نشده است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، تبلیغات، شخصی سازی شده، صنعت ورزش، نگاشتی شناختی فازی
|
 • Mohammad Ehsani Page 0

  Many thanks to God that we could publish the 2nd issue with 12 articles with his care. Now, we hope that by on-time entering the judging process of the Iranian Ministry of Science, we will be able to respond to the trust of sports management scientists to submit their manuscripts to SBJ. And many thanks from Alzahra University and the scientific community for following all scientific and executive efforts for taking steps to improve the quality of articles and the necessary infrastructure to publish the qualified articles and gain international recognition. Also, we hope to expose qualitative articles of researchers to the world, researchers, and more international cooperation between them. This success will not be achieved except with the cooperation of all our colleagues in conducting and sending quality research related to the specialized scope of SBJ. Also, the efforts of the scientific and executive staff of the journal will continue to meet the legal needs to maintain formal standards and processes as before. We invite experienced and young researchers to submit their quality articles in business in sports to this journal to take more effective steps in this direction and soon indexed in more international databases.

 • Saeid Ahmadi Bonabi, Vajiheh Javani * Pages 13-31
  Purpose

  One of the actual reasons for sponsorship is to attract millions to increase the number of consumers. Therefore, this article aims to study the effects of kit sponsorship for football clubs on Nike's corporate value by analyzing price trends.

  Methodology

  In this study, price data was gathered from the date of released statements of the football clubs present in the 2019-2020 season of the Premier League. Analyzing the data was conducted by the market Technical Analysis method with three different indicators (RSI-MACD-Moving Average).

  Findings

  The results showed that Nike faced significant changes in the price trend of its stock values. All of these three indicators show an increase in the exchanged volume of stock. The analysis explains its high potential of changing the trend.

  Originality

   Because of these changes, other companies were interested in being a sponsor for many clubs in any sports field, and it creates a competitive atmosphere between the companies.

  Keywords: Brand, Premier League, Sponsorship, Stock Market, Technical analysis
 • Seyed Amin Dehghan *, MohamadHasan Peymanfar Pages 33-46
  Purpose

  The most challenging face of sports entrepreneurship is the need to progress at the same pace as the industry (Hay Dock, 2020). In this regard, sports entrepreneurship in Iran has not yet been able to identify the motivations and needs of entrepreneurs. Therefore, the present study seeks to investigate the factors affecting the entrepreneurial intention of sports science students based on the theory of planned behavior.

  Method

  This research is applied in purpose and survey type in the data collection method. The statistical population of the present study was sports science students of universities in Yazd province. One hundred twenty students were selected as available in State university, Islamic Azad, Payame Noor, and non-profit universities. The measuring instruments of this study were four standard questionnaires of attitude towards behavior (26 questions), mental norms (6 questions), perceived behavioral control (entrepreneurial self-confidence) (23 questions), and entrepreneurial intention (3 questions), whose validity was confirmed by various researchers.

  Findings

  Findings showed that the dimensions of the theory of planned behavior had a significant relationship with the entrepreneurial intention of sports science students. Also, the regression test results showed that the three dimensions of the theory of planned behavior, including attitudes toward behavior, perceived behavioral control, and mental norms had a significant effect on the entrepreneurial intention of sports students. Also, the results of ranking the dimensions of the theory of planned behavior showed that attitudes toward behavior, perceived behavioral control, and mental norms had the highest priority, respectively. Therefore, it is suggested to pay attention to the dimensions of the planned behavior theory to develop entrepreneurship among sports science students.

  Originality

   The originality of this article is to use the theory of planned behavior in sports entrepreneurship.

  Keywords: Behavioral attitude, Behavioral control, entrepreneurial intention, Entrepreneurial self-confidence, Mental norms
 • Maryam Fallah Kazemi *, Nahid Atghia Pages 47-58
  Purpose

  In recent years, tourism, especially sports tourism, has become a rich source of income in many countries. Therefore, identifying the factors that affect the flourishing of sports tourism in a region is the first step for the progression and development of sports tourism.

  Methodology

  In this study, a researcher-made questionnaire with 94% Cronbach's alpha was used to identify the factors affecting tourism growth in Guilan Province. Twelve professors of sports management confirmed the validity of the questionnaire. The statistical population consisted of 25 cultural heritage experts, 46 sports specialists, and 600 sports tourists. A census was sampling in the first (cultural heritage experts) and second (sports experts) groups. The third group consisted of sports tourists, namely all those who visited Guilan Province to participate in competitions and watch the fajr decade tournament in 2019. The sample number was considered 460 according to similar studies. The questionnaire was submitted to a group of professors and university experts, and its validity was confirmed. SmartPLS software was employed to analyze the data.

  Findings

  The research results showed that aquatic sport in coastal cities could lead to the prosperity of sports tourism in Guilan Province and turn this province into a hub of water sports tourism. To achieve this goal, sports, welfare, transportation infrastructure, and proper advertisements are necessary.

  Originality

  Many studies have been done on affective factors of sports tourism in Guilan province. These researches show that the natural attractions of Guilan province are the priority of sports tourism development in this region. This study shows that attention to water sports effectively promotes sports tourism in Guilan province. It appears that this is the first research to investigate the potentials of sports tourism in Guilan Province of Iran.

  Keywords: Sports attractions, Sports specialists, Sports tourism, Sports tourists
 • Rasool Nazari *, Vahid Hajiheydari Pages 59-73
  Purpose

  The sports industry is considered an essential economic sector in producing goods and services for sports and developing the national economy.

  Methodology

  The research goal was a standardized model of resistance economy based on professional sport. The study participants included specialists and experts in sports management and economics, of whom 15 individuals were selected. G.T.M. has been used, so it must mention the research sampling method was of the theoretical approach in which the data were generated in the process of the study; that is, the data were derived from the analysis of the previous data. Sampling and collection of data continued until the theoretical saturation is reached. The data collection tool included exploratory interviews.

  Findings

  After the completion of the interviews, through the coding process (with 193 open codes, 95 axial codes, and 73 selective codes), the paradigmatic model was derived from the findings of the study, including the six dimensions of the causal conditions, significant categories, strategies, background features, intervening conditions, and outcomes. In general, the integration of the categories based on the existing relationships between them based on the institutionalization of the resistance economy in sport is reflected in the form of a paradigmatic model.

  Originality

  Few studies have been done on resistance economics in professional sports. This study is also unique in terms of using the emerging and Glazer approach.

  Keywords: Resistance economy, strategy, macro policy, Sports management, Institutionalization
 • Hossein Norouzi *, Fatemeh Darvish, Mohammad Mesbahi Pages 75-94
  Purpose

  The current study investigates the effect of social media marketing programs on brand attitudes and consumers' purchase intention of sporting goods in the online retail industry. The case study of this research is Anik online shop.

  Methodology

  A researcher-made questionnaire was designed in this research distributed to the research sample after verifying content validity and structure and its reliability. The statistical population in this research includes members of at least one of the Anik brand social media. Data collection was performed by selecting 559 people using a simple nonprobability sampling method. Structural equation modelling was used in the SPSS and LISREL software.

  Findings

  Results showed that all six research hypotheses are acceptable at a 95% confidence level. The study results showed that the social media marketing program has a significant impact on the retail industry of sports products by influencing consumers' attitudes toward the brand and their shopping tendencies.

  Originality

   Few studies have been done on the social media sports retail industry. Thus, the research results showed us consumers' attitudes toward the brand and their purchasing plans on these platforms.

  Keywords: Anik online shop, Promotional campaigns, purchase Intention, Relevant content
 • Arezoo Ganjkhanloo *, Zhaleh Memari, Mohammad Khabiri Pages 95-113
  Purpose

  This research aims to determine the Iranian strategic position with IFE and EFE analysis and present budget development marketing strategies.

  Methodology

  The study's statistical sample was selected from 18 expert faculty members in the research field to give a questionnaire. For the investigation of the Collecting Information Agency, during the closed interviews, the answer to the basics of the inventory status questionnaire, which was made in the contents of Mr. et al. (2014), with a reliability coefficient of 0.953, was used (P <0.05). The matrix is used more than the described indices for experiments and data analysis. The Friedman test is used in SWOT adjustment and study.

  Findings

  The findings showed that the current sports industry has eight strengths, 35 weaknesses, 16 opportunities, and 25 threats. Accordingly, matrix analysis in external and internal factors showed that the industry is in WT strategic position. As a result, it is appropriate to use defensive and protected strategies to get out of this situation. The sports organization's proposal uses the model of a pioneering organization, from the strategy of penetration in the mass market, penetration in a particular market, rapid entry into the market, and faster withdrawal from it as maintenance strategies or strategies. Use growth and development to develop the Iranian sports industry.

  Originality

  Authors in this article proposed marketing strategies to prevent the sports industry from dissolving and helping it develop.

  Keywords: opportunities, Strengths, Sports Industry Development, Treats, Weaknesses
 • Shahab Bahrami, MohammadSaeid Kiani *, Leila Nazari, Leila Shahbazpour Pages 115-128
  Introduction

  The present study investigated the effect of experimental marketing on brand equity and reputation in Tehran Municipality sports venues.

  Methodology

  The statistical population includes all users of sports facilities in Tehran Municipality. According to the Morgan table, the statistical sample was 384 customers selected by random clustering. This research tool included Schmidt (2016) Experimental Marketing Questionnaire, Sarmad and Bazargan Brand Value Questionnaire (2005), and Fembran et al. (2019) Brand Reputation Questionnaire. Structural equation modelling test of Smart PLS statistical software was used to analyze the data. According to the results, the path coefficient for the experimental marketing relationship on the brand equity is positive, and the T-value is more than 1.96. Therefore, practical marketing has a significant effect on the brand equity of Tehran Municipality sports venues. Also, the path coefficient for the experimental marketing relationship is positive for reputation, and the T-value is more than 1.96.

  Findings

  As a result, experimental retrieval can lead to the reputation of places and increase their brand value. These factors indicate the need for more attention of managers of sports venues using the current research model and practical use of experimental marketing.

  Originality

   Finding helps predict customers' behavioral tendencies.

  Keywords: Experimental marketing, Brand Equity, Good name, Sports places, Sports marketing
 • Mehri Pouyandekia *, Maryam Ghafari Pages 129-148
  Purpose

  This study examined the role of the German governing body in the country's talent identification and development programs.

  Methodology

  This study is based on the German football talent management program and procedure informed by Sandelowski and Barroso's qualitative meta-synthesis.

  Findings

  Governing bodies' supervisory and cooperative roles and reviewing and redefining processes are other issues that can be considered in this direction. Creating a national determination, providing financial resources, and developing knowledge, managerial and technical skills are undeniable necessities in sports development.

  Originality

   By studying the documents and articles published by the Germans between 2000 and 2021, we were able to identify the details of relationships, processes, and roles. These experiences are valuable for societies seeking to develop talent programs in their sports.

  Keywords: German football Association, German football league, Talent Identification, Talent Development, Meta-Synthesis
 • Hossein Khanifar, Ebrahim Ali Doost Ghahfarkhi *, Sima Farahmand Momtaz Pages 149-169
  Purpose

  This study aimed to identify and analyze the obstacles of Islamic management in sports venues using the three-pronged model.

  Methodology

  The research method was the descriptive survey. The sample consisted of 298 athletes and students of physical education. The research tool was a constructed researcher-made questionnaire with 44 questions; also, the reliability of the questionnaire based on Cronbach's alpha was about 0.95. The results showed that the highest average rank is related to "cultural and social gaps for implementing Islamic management models in sports venues" (10/55). The lowest average was "conflict and contradiction like some sports with the principles of the religion of Islam" (7/25).

  Findings

  The results related to structural barriers showed the highest average ranking related to "lack of facilities, places and sports spaces for women" (9.58). And the least was the "lack of serious and coherent determination and decision of senior managers in dealing with the Islamic management of sports venues" (6/30). The ranking of items related to behavioral barriers showed the highest and lowest mean rank related to "Formation of corruption gangs due to the existence of money and many facilities in professional sports" (8/35). And "some sports became infected with categories such as betting, gambling, etc." (6/16), regarding the originality and initiative of the research and according to the discussion and conclusion of this research, in management based on the Islamic value system. Physical education is an educational process involving the acquisition and processing of developmental motor skills and maintaining physical fitness for health, acquiring scientific knowledge about physical activity and practice, and developing a positive perception and mentality of physical activity to improve human performance and performance.

  Originality

   This article focuses on the Islamic criteria in sports venues and fitness clubs to encourage Muslim people to participate in sports. Few previous studies have focused on Islamic standards in a sports venue.

  Keywords: Sport facility, Development, Islamic management, Sports management, Sport
 • Rahele Forsati Juybari, Maryam Mokhtari Dinani *, Rasool Norouzi Seyed Hossini Pages 171-189
  Purpose

  Entrepreneurship is a process that plays a vital role in the continuity of national growth and even economic development of the world. Therefore, the goal of the present study was "Analysis the entrepreneurship value chain of sports sciences students in Tehran universities."

  Methodology

  The research method in the study was the descriptive – correlative type. The study's statistical population included all professors and graduate students of sports universities in Tehran (N=1000), among whom 270 individuals were selected using stratified random sampling proportionate to volume. The research tool was a researcher-made questionnaire based on a value chain model. Also, path analysis was used by Lisrel to design the model.

  Findings

  The results showed that the basic infrastructure of the sports entrepreneurship value chain directly affected support activities with a path coefficient of 0.67 and executive activities with a path coefficient of 0.53 (P<0.05). Besides, value chain support activities of sports entrepreneurship directly affected executive activities related to sports entrepreneurship value chain with a path coefficient of 0.41 (P<0.05). Due to the direct and indirect impact of basic infrastructure on organizational activities of the sports entrepreneurship value chain, the officials of Tehran universities must take appropriate measures to reinforce the essential infrastructure for graduate students of sports sciences in Tehran universities.

  Originality

   This article is valuable and unique because it analyzes the Value Chain of Sports Sciences Students in Tehran Universities.

  Keywords: Basic infrastructure, Executive activities, Sports entrepreneurship, Support activities, Value chain
 • Zahra Rabbani Nik, Ali Benesbordi *, Parvin Shoshi Nasab, Javad Fesanghari Pages 191-212
  Purpose

  This study aimed to investigate the relationship between sensory marketing and customer satisfaction and loyalty of luxury sports clubs.

  Methodology

  The study's statistical population includes all customers of luxury sports complexes and clubs in Mashhad. Using stratified random sampling method and with the help of G-Power software, which is a software for determining the number of samples, 149 people were selected as a statistical sample. The questionnaire with three sections of sensory marketing, loyalty, and satisfaction was used to collect information. This questionnaire contained 13 questions in the sensory marketing section, four questions in the loyalty section, and four questions in the satisfaction section. Each was set as a range of 5 Likert options. Ten professors of sports management confirmed the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha also confirmed the reliability of the tool. Spearman test and structural equation modelling in PLS software were used to analyze the data. The results showed a positive and significant relationship between the dimensions of sensory marketing with satisfaction and loyalty. There is also a positive and meaningful relationship between satisfaction and loyalty. Sensory marketing consisting of sensory, emotional, behavioral, mental, and social experiences plays an essential role in customer satisfaction.

  Findings

  The results show that sensory marketing promotes loyalty among athletes in luxury sports clubs by creating satisfaction.

  Originality

  Factors such as the appearance of the product should be considered because aesthetic features affect both emotions and perceptions of quality. sensory marketing, consisting of sensory, emotional, behavioral, mental, and social experiences, has an important role in customer satisfaction.

  Keywords: Sensory Marketing, Satisfaction, Loyalty, Luxury Sports
 • Roghayeh Sarlab *, Maryam Farid Fathi Pages 213-230
  Purpose

  This study was the design of a fuzzy cognitive mapping model of factors affecting personalized advertising in the sporting goods industry.

  Methodology

  The primary research method of this paper, the descriptive-exploratory study, was semi-structured interviews with the informed and expert individuals who were active in the intended domain of the study. Sampling was done using snowball sampling to select participants from among the Specialists in sports marketing, sports brand, and sports industry and university professors in Sports Management, Business Management, Technology management who had the intended characteristics. After conducting 14 interviews and collecting data, the obtained data were coded. After summarizing and theming the issues raised by the experts, seven main indicators and 33 Sub-indices were obtained in personalized advertisements in the sporting goods industry. Then, based on the knowledge of experts, the relationships between concepts were drawn in the form of fuzzy cognition maps. Excel, FCMapper, and FCM EXPERT software were used to draw fuzzy cognitive maps and calculate the related indicators.

  Findings

  According to the table, customer relationship management is the most affected by other factors. Also, the research results showed that Customer Knowledge Management has the most significant impact on the factors of the ad personalization model. Customer relationship management, Clustering customers, and Customer Knowledge Management, respectively, have the highest degree of centrality; this means that they have the most impact on the model.

  Originality

   In this study, we examined the development of a fuzzy cognitive mapping model of factors affecting personalized advertising in the sporting goods industry that has not been studied so far.

  Keywords: Advertising, Fuzzy cognitive mapping, Marketing, Personalized, Sports industry