فهرست مطالب

فصلنامه خانواده و پژوهش
سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجتبی مهدوی*، غلامعلی افروز، محسن شکوهی یکتا، کیوان صالحی، علی مقدم زاده صفحات 15-30

  هدف پژوهش حاضر، ساخت فرم والد مقیاس هوشهای چندگانه برای دانش آموزان دوره اول ابتدایی و ارزیابی ویژگیهای روان سنجی آن بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود. جامعه آماری را همه والدین دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهرستان تهران تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 99-1398 شاغل به تحصیل در مدارس تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش ایران بودند که از میان آنها، 554 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج تحلیل گویه ها برای 83 گویه حاکی از آن بود که تمام گویه ها کفایت لازم برای حضور در مقیاس را دارند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد ساختار هشت مولفه ای بر اساس تحلیل مولفه اصلی و روش واریماکس که در مجموع 40 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می کرد، مناسب ترین و ساده ترین ساختار برای این داده ها بود. بر اساس یافته ها، هشت عامل شناسایی شدند که عبارت بودند از: هوش میان- فردی، هوش درون- فردی، هوش موسیقیایی، هوش بدنی- جنبشی، هوش دیداری- فضایی، هوش منطقی-‎ ریاضی، هوش طبیعت گرایی و هوش کلامی یا زبانی. تحلیل عاملی تاییدی نشانگر آن بود که ساختار تحلیل عاملی اکتشافی از شاخصهای برازش مناسب تری نسبت به ساختار عمومی تک‎عاملی برخوردار بود. افزون بر آن، خرده مقیاسها از ضرایب همگونی درونی مناسبی برخوردار بودند و دامنه آنها میان 0/53 (هوش منطقی- ریاضی) تا 0/81 (هوش طبیعت گرایی) بود. به طورکلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به ویژگیهای روان سنجی مطلوب فرم والد مقیاس هوشهای چندگانه برای دانش آموزان دوره اول ابتدایی، از آن می‎توان برای شناسایی هوشهای چندگانه دانش آموزان در مجموعه های آموزشی، درمانی و محیطهای بالینی در جامعه ایرانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: هوش، هوشهای چندگانه، مقیاس، دانش آموزان دوره اول ابتدایی
 • فاطمه بیان فر*، نفیسه پرتونژاد، سید موسی طباطبایی صفحات 31-48

  هدف پژوهش حاضر،  تعیین نقش میانجی هیجانهای تحصیلی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس  جو عاطفی خانواده  و حمایت تحصیلی در دانش آموزان بوده است. طرح پژوهش، مقطعی- توصیفی  از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را همه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر سمنان در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 236 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004)، هیجانهای تحصیلی پکران و همکاران (2005)، جو عاطفی خانواده هیل برن (1964) و حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (2005) بود. تحلیل داده ها با آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر انجام شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که از میان خرده مولفه های هیجان تحصیلی، لذت، اضطراب و خستگی در کلاس نقش میانجی میان دو متغیر جو عاطفی خانواده و حمایت  تحصیلی با اشتیاق تحصیلی را بازی می کنند.  تحلیل مسیر نشان داد که مسیرهای حمایت تحصیلی بر خستگی، لذت و اضطراب در کلاس معنادار نبودند. بقیه مسیرهای مدل معنادار شدند. بنابراین با تقویت هیجانهای مثبت تحصیلی و لذتبخش کردن کلاسهای درس و کاهش هیجانهای تحصیلی منفی مانند اضطراب و خستگی دانش آموزان در کلاس و افزایش میزان حمایت تحصیلی و با ارتقای جو عاطفی مثبت و سازنده خانواده ها این احتمال وجود دارد که اشتیاق تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش یابد.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، هیجانهای تحصیلی، حمایت تحصیلی، جو عاطفی خانواده
 • علیرضا مرآتی، عزت الله قدم پور، حسنعلی ویسکرمی* صفحات 49-68

  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی پیوند با مدرسه بر اساس سبکهای هویت و جو خانواده با میانجیگری نقش خودشفقت ورزی انجام شده است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن همه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر کنگاور در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از میان آنها، 520 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های پیوند با مدرسه رضایی شریف و همکاران (1393)، سبک هویت برزونسکی (1992)، جو خانواده هیل برن (1964) و خودشفقت ورزی نف (2003) بود. داده های به دست آمده با نرم افزارهای SPSS و AMOS و با به کارگیری مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سبکهای هویت و جو خانواده به صورت مستقیم تاثیر مثبت بر پیوند با مدرسه دارند. همچنین سبکهای هویت و جو خانواده به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری خود شفقت ورزی تاثیری مثبت و معنا دار بر پیوند با مدرسه دانش آموزان دارند. از این رو، می توان متغیرهای پیش بین را از مولفه های مهم و کلیدی در ارتباط و پیوند دانش آموزان با مدرسه به شمار آورد و آگاهی و آموزش والدین و معلمان در همین زمینه می تواند به تعمیق و تقویت پیوند با مدرسه دانش آموزان منجر شود.

  کلیدواژگان: پیوند با مدرسه، جو خانواده، سبکهای هویت، شفقت به خود، دانش آموزان
 • حسنا وفاپور، پیمان حاتمیان*، جهانگیر کرمی صفحات 69-80

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارها و نگرشهای ناسالم خوردن بر اساس نگرانی از بدریخت انگاری بدن، دشواری در تنظیم هیجان و واکنشهای ناکارآمد دختران نوجوان انجام شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل همه دختران نوجوان 14 تا 20 ساله شهر کرمانشاه در سال 1397بوده که به روش نمونه گیری در دسترس از میان آنان، تعداد 150 نفر انتخاب شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بازخورد خوردن ویلیامسون و همکاران (1990)، پرسشنامه نگرانی از تصویر بدن لیتلتون و همکاران (2005)، پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز و رویمر (2004) و پرسشنامه واکنشهای ناکارآمد چان و وانگ (1994) بود. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شده که در نهایت داده ها با نرم افزار SPSS-22 مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن بود که نگرانی از بدریخت انگاری بدن، دشواری در تنظیم هیجان و واکنشهای ناکارآمد با رفتارها و نگرشهای ناسالم خوردن رابطه مثبت و معنادار دارند (P>0/001). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین همگی با هم می توانند 27 درصد تغییرات مرتبط با رفتارها و نگرشهای ناسالم خوردن را تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد که نگرانی از بدریخت انگاری بدن، دشواری در تنظیم هیجان و واکنشهای ناکارآمد می توانند منجر به رفتارها و نگرشهای ناسالم خوردن در دختران نوجوان شوند، بنابراین پیشنهاد می شود که درمانگران حوزه سلامت به این مهم توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: رفتارها و نگرشهای ناسالم خوردن، بدریخت انگاری بدن، تنظیم هیجان، واکنشهای ناکارآمد
 • منیره اسماعیل بیگی*، فاطمه بهجتی اردکانی، سید حمید نجیبی، نسرین فاطمی عقدا صفحات 81-96

  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه پذیرش خود و سبکهای تصمیم گیری با امید به زندگی در دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست شهر کرمان در سال 96-1395 بود که در مراکز بهزیستی نگهداری می شدند. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 154 نفر از این جامعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاسهای پذیرش خود چمبرلین و هاگا (2001)، سبکهای تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) و امید به زندگی اسنایدر و همکاران (1991) و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 استفاده شده است. داده های گرد آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان پذیرش بی قید و شرط خود با امید به زندگی همبستگی مثبت و معنا دار و میان پذیرش مشروط خود و امید به زندگی همبستگی منفی و معنا دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تنها تصمیم گیری عقلانی با امید به زندگی همبستگی مثبت و معنا دار دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داد که از میان ابعاد پذیرش خود، بعد پذیرش بی قید و شرط و از میان ابعاد سبکهای تصمیم گیری همه ابعاد به جز بعد تصمیم گیری اجتنابی در پیش بینی امید به زندگی این دانش آموزان نقش معنا دار دارد. باتوجه به نقش مهم امید به زندگی در موفقیت و مدیریت عواطف فرد، می توان با آموزشهای راهبردی در این زمینه قدرت سازگاری را در دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست افزایش داد.

  کلیدواژگان: پذیرش خود، سبکهای تصمیم گیری، امید به زندگی، دانش آموزان، بی سرپرست و بدسرپرست
 • ابوالقاسم بریمانی*، مبینا باقری صفحات 97-112

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی با نقش میانجی رشد توانایی آینده پژوهی معلمان مقطع ابتدایی بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی بوده است. جامعه آماری شامل همه معلمان مقطع ابتدایی شهر بهشهر به تعداد 359 نفر در سال تحصیلی 98-1397 بوده است. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 186 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت انتخاب شده است. برای گرد آوری داده ها از سه پرسشنامه‏ حمایت سازمانی آلن و همکاران (2008)، خودکارآمدی پژوهشی صالحی (1390) و رشد توانایی آینده پژوهی لشکری (1399) استفاده شده است. روایی صوری ابزارها را صاحب نظران و متخصصان مربوطه تایید کرده اند. پایایی آنها با به کارگیری فرمول آلفای کرونباخ برای هریک به ترتیب برابر 0/82، 0/79 و 0/80 به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از روش های آمار توصیفی و استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری، به کمک نرم افزار آماری لیزرل بهره گرفته شده است. نتایج نشان دادند که میان حمایت سازمانی و رشد توانایی آینده پژوهی با خودکارآمدی پژوهشی معلمان رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به مدل نهایی می توان گفت که حمایت سازمانی با میزان ضریب مسیر 0/44 بر خودکارآمدی پژوهشی اثر مثبت دارد و رشد توانایی آینده پژوهی نیز با ضریب مسیر 0/49 بر خودکارآمدی پژوهشی اثر مثبت دارد و حمایت سازمانی با میزان ضریب مسیر 0/71 بر رشد توانایی آینده پژوهی اثر مثبت دارد. همچنین نقش میانجی رشد توانایی آینده پژوهی در رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی تایید شد.

  کلیدواژگان: حمایت سازمانی، خودکارآمدی پژوهشی، رشد توانایی آینده پژوهی
 • شیرین فانی، سید داود حسینی نسب*، امیر پناه علی صفحات 113-130

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر اشتیاق تحصیلی، کمک طلبی یادگیری و اهمال کاری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر گرگان بوده است. به این منظور 30 دانش آموز به صورت هدفمند از میان جمعیت مذکور انتخاب شدند، سپس به روش تصادفی در یک گروه آزمایش (15 دانش آموز) و یک گروه کنترل (15نفر) گماشته شدند. برای گروه آزمایش بسته آموزشی راهبردهای تنظیم هیجان گراس(2002) اجرا شد. شایان ذکر است که دانش آموزان در مرحله پیش و پس از اجرا به پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفلید و پاریس (2004)، کمک طلبی رایان و پینتریچ (1997) و اهمال کاری تحصیلی سالامون و راث بلوم (1984) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه و تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کمک طلبی یادگیری و اهمال کاری دانش آموزان دختر اثری مثبت داشته است. از مولفه های اشتیاق تحصیلی، افزایش اشتیاق رفتاری  (10/95=F و 0/003= P) و اشتیاق عاطفی  (6/97=F و 0/014= P) معنا دار، ولی اشتیاق شناختی  (3/15=F و 0/088= P) معنادار نبوده است. در مورد افزایش کمک طلبی تحصیلی، مولفه اجتناب از کمک  (3/65=F و 0/06= P) غیرمعنادار، اما پذیرش کمک  (4/60=F و 0/04= P) معنادار بود. در زمینه کاهش اهمال کاری تحصیلی هر سه مولفه آمادگی برای امتحانات (175/65=F و 0/01= P)، آمادگی برای تکالیف (37/22=F و 0/01= P) و آمادگی پایانی  (28/54=F و 0/01= P) معنادارشده اند. بنابراین، می توان با به کارگیری روش آموزش راهبردهای تنظیم هیجان، متغیرهای انگیزشی مرتبط با یادگیری را احتمالا افزایش داد.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، تنظیم هیجان، کمک طلبی یادگیری
 • ساغر وثوق*، محمد مهاجرانی صفحات 131-144

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانه های اختلالهای اضطرابی کودکان خانواده های پرآسیب انجام گرفته است. در این پژوهش از روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کودکان خانواده های پرآسیب عضو کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار کوشا شهر در شهر تهران و در سال 1397بوده که از میان آنان 30 دختر 10 تا 15 ساله بر اساس ملاکهای ورود و خروج با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.  در فرایند پژوهش سه نفر از گروه آزمایش ریزش کردند، از این رو سه نفر از گروه کنترل حذف شدند. در نهایت در هر گروه آزمایش و کنترل به صورت جداگانه 12 شرکت کننده وجود داشت. شرکت کنندگان گروه آزمایش10 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس فرم کودک (1997) گرد آوری و با روش تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر در نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند. تحلیل داده ها حاکی از آن بود که مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد سبب کاهش اضطراب در گروه آزمایش شده است. شایان ذکر است که این اثربخشی تا مرحله پیگیری ثابت مانده است. با توجه به اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانه های اختلالهای اضطرابی کودکان خانواده های پرآسیب، پیشنهاد می شود، درمانگاه ها و مراکز حمایتی، از مداخله پژوهش حاضر برای کاهش مشکلات اضطرابی کودکان خانواده های پرآسیب، به ویژه کودکان کار بهره بگیرند.

  کلیدواژگان: اضطراب، پذیرش و تعهد، خانواده های پرآسیب، کودک کار
|
 • M. Mahdavi*, G. A. Afrooz, M. Shokouhiyekta, K. Salehi, A. Moghadamzadeh Pages 15-30

  The purpose of this study was to develop the Multiple Intelligences Scale for Iranian elementary school students - the Parent Form - and evaluate the psychometric properties of the proposed scale. The present study had a descriptive design. The statistical population of the study was comprised of all parents of primary school students in Tehran in 2019-20 school year from among whom 554 individuals were selected by convenience sampling method. A perusal of 83 items led to the conclusion that all of them were valid enough to be included in the scale. Results of explanatory factor analysis showed that the eight-component structure based on principal component analysis and varimax rotation, explaining 40 percent of the total variance, was the best structure. Based on the findings, eight factors were identified which were as follows: interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, musical intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, visual-spatial intelligence, logical-mathematical intelligence, naturalistic intelligence and verbal or linguistic intelligence. Results of confirmatory factor analysis indicated that explanatory factor analysis had better fit indexes than one-factor structure. In addition, the subscales had sufficient internal consistency which ranged from 0.53 (logical-mathematical intelligence) to 0.81 (naturalistic intelligence). Based on research findings and regarding the optimal psychometric properties of the Multiple Intelligences Scale for Iranian Primary School Students - the Parent Form, it can be utilized for identifying multiple intelligences of Iranian students in educational settings and for therapeutical and clinical purposes.

  Keywords: intelligence, multiple intelligences, scale, elementary school students
 • F. Bayanfar *, N. Partonejad, S. M. Tabatabaee Pages 31-48

  This study was carried out to predict academic engagement based on academic support and family emotional climate with the mediating role of academic emotions. This cross-sectional research had a descriptive-correlational design. The statistical population of the study comprised all female junior high school students in Semnan in 2019-20 school year from among whom 236 individuals were selected through multi-stage cluster sampling method. Research instruments included School Engagement Questionnaire (Fredricks et al., 2004), Academic Emotions Questionnaire (Pekrun et al., 2005), Heilbrun’s Parent-Child Interaction Rating Scale (1964), and Academic Support Scale (Sands & Plunkett, 2005). The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and Structural equation modeling. Results showed that among subscales of academic emotions, enjoyment, anxiety, and fatigue in the classroom could mediate the relationships of family emotional climate and academic support to academic engagement. Results of path analysis demonstrated that academic support had no significant effect on enjoyment, anxiety, and fatigue in the classroom. The rest of the model paths were significant. Therefore, by strengthening positive academic emotions, making classrooms more interesting, reducing negative academic emotions such as students' anxiety and fatigue in the classroom, increasing academic support, and promoting a positive and constructive family emotional climate, it is possible that students' academic engagement will also increase.

  Keywords: academic engagement, academic emotions, academic support, family emotional climate
 • A. R. Merati, E. Ghadampour, H. Veiskarami * Pages 49-68

  This study examined the relationships among school bonding, identity styles, and family climate with mediation of self-compassion. This research had a descriptive-correlational design. The statistical population of the study comprised all senior high school students in Kangavar in 2020-21 school year from among whom 520 students were selected through multi-stage cluster sampling method. The research instruments included RezaeeSharif School Bonding Questionnaire (2014), Identity Style Inventory (Berzonsky, 1992), Heilbrun’s Parent-Child Interaction Rating Scale (1964), and Self-Compassion Scale (Neff, 2003). The proposed model was evaluated using SPSS and AMOS. Structural equation modeling was performed to examine the relations among the variables of the research.  The results demonstrated that identity styles and family climate had direct, positive effects on school bonding. Findings also indicated that identity styles and family climate could predict school bonding, while self-compassion mediated this association.  Accordingly, predictor variables can be considered as key components of students’ connection to their schools and parents and teachers training in this field can enhance school bonding.

  Keywords: school bonding, family climate, identity styles, self-compassion, students
 • H. Vafapour, P. Hatamian*, J. Karami Pages 69-80

  This study was undertaken to predict unhealthy eating behaviors and attitudes based on concerns about body deformity, difficulty in emotion regulation, and dysfunctional reactions in adolescent girls. The present study had a descriptive, correlational design. The statistical population included all adolescent girls aged between 14 and 20 in Kermanshah in 2018 from among whom 150 individuals were selected through convenience sampling method. Research instruments included Eating Disorders Inventory (Williamson et al., 1990), Body Image Concern Inventory (Littleton et al., 2005), the Difficulties in Emotion Regulation Scale (Gratz & Roemer, 2004) and Dysfunctional Attitudes Scale (Chan & Wong, 1994). Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were utilized to analyze the data. The results showed that anxiety about body deformity, difficulty in emotion regulation, and dysfunctional reactions had positive, significant relationships with unhealthy eating behaviors and attitudes (P<0.001). Results of regression analysis also revealed that all predictor variables could account for 27% of the changes in unhealthy eating behaviors and attitudes. Findings demonstrated that concerns about body deformity, difficulty in emotion regulation, and dysfunctional reactions can lead to unhealthy eating behaviors and attitudes in adolescent girls; hence, it is suggested that health therapists pay attention to this critical issue.

  Keywords: unhealthy eating behaviors, attitudes, concerns about body deformity, emotion regulation, dysfunctional reactions
 • Pages 81-96

  This research set out to examine the relationship between self-acceptance, decision-making styles, and hope for life among orphaned and abandoned students. This study had a descriptive, correlational design. The statistical population of the study comprised all orphaned and abandoned students in Kerman in 2016-17 from among whom 154 adolescents were selected through random multi-stage cluster sampling method. It is noteworthy that these students were living at centers operated by the Welfare Organization. Research instruments included Unconditional Self-Acceptance Questionnaire (Chamberlain & Haaga, 2001), General Decision-making Styles Questionnaire (Scott & Bruce, 1995), and the Adult Hope Scale (Snyder et al., 1991). Pearson correlation coefficient and regression analysis were utilized to analyze the data. Results showed that there was a positive, significant correlation between unconditional self-acceptance and hope for life; whereas, a negative, significant association was observed between conditional self-acceptance and hope for life. Furthermore, only a positive, significant relationship was observed between rational decision-making and hope for life. Results of regression analysis revealed that unconditional self-acceptance and all dimensions of decision-making styles, except for avoidant decision-making style, play a significant role in predicting students’ hope for life. Considering the critical role of hope for life in individuals’ success and management of emotions, providing effective training in this field can enhance the adaptation of orphaned and abandoned students.

  Keywords: self-acceptance, decision-making styles, hope for life, orphaned, abandoned students
 • A. Barimani *, M. Bagheri Pages 97-112

  This study aimed to assess the organizational support and research self-efficacy relationship. This study also investigated development of teachers’ capability of futurology as a moderator in the relationship mentioned above. This applied research had a descriptive, correlational design. The statistical population of the study was comprised of 359 elementary school teachers in Behshahr in 2018-19 school year. Krejcie and Morgan table was used to determine the sample size (N=186) and the sample was drawn via stratified random sampling based on gender. Research instruments included Organizational Support Questionnaire (Allen et al., 2008), Research Self-Efficacy Scale (Salehi, 2011) and Development of Capability of Futurology Questionnaire (Lashkari, 2020). The content and face validity of the instruments was confirmed by experts and their reliability was calculated to 0.82, 0.79 and 0.80 respectively by the use of Cronbach’s alpha. Structural equation modeling was performed to examine the relations among the variables of the research.  The results showed that organizational support and development of teachers’ capability of futurology were significantly associated with research self-efficacy. Considering the final model, it can be stated organizational support had a positive effect on research self-efficacy (β=0.44). Also, development of teachers’ capability of futurology had a positive effect on research self-efficacy (β=0.49). Furthermore, organizational support had a positive effect on development of capability of futurology (β=0.71). Finally, the results demonstrated that development of teachers’ capability of futurology played a mediating role in the link between organizational support and research self-efficacy.

  Keywords: organizational support, research self-efficacy, development of capability of futurology
 • S. Fani, S. D. Hosseininasab*, A. Panahali Pages 113-130

  This study sought to investigate the effectiveness of teaching emotion regulation strategies in academic engagement, academic help-seeking, and academic procrastination among female senior high school students in Gorgan. To this end, 30 students were selected through purposive sampling method and then were randomly assigned to an experimental (N=15) and a control group (N=15). The experimental group received training in Gross (2002) emotion regulation strategies package. It should be noted that both groups were pre- and post-tested using School Engagement Questionnaire (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004), Academic Help-Seeking Scale (Ryan & Pintrich, 1997) and Procrastination Assessment Scale for Students (Solomon & Rothblum, 1984). Data were analyzed using ANCOVA and MANCOVA. Results showed that teaching emotion regulation strategies had a positive effect on academic help-seeking and procrastination of female students. Regarding the components of academic engagement, increase in behavioral engagement (F=10.95, P=0.003) and emotional engagement (F=6.97, P=0.014) was significant; however, increase in cognitive engagement was not significant (F=3.15, P=0.088). As to the components of academic help-seeking, increase in refusing help was not significant (F=3.65, P=0.06), while increase in accepting help was significant (F=4.60, P=0.04). With regard to academic procrastination, decrease in all three components of exam preparation (F=175.65, P=0.01), homework preparation (F=37.22, P=0.01), and final preparation (F=28.54, P=0.01) was significant. As a result, teaching emotion regulation strategies can possibly increase learning-related motivational variables.

  Keywords: academic engagement, academic procrastination, emotion regulation, academic help-seeking
 • S. Vosough*, M. Mohajerani Pages 131-144

  The present study was conducted to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy in reducing the symptoms of anxiety disorders in children from at risk families. Pretest, posttest, follow-up research design (with control group) was utilized in this quasi-experimental study.  The statistical population of the study comprised all children from at risk families in Tehran in 2018 who were enrolled in Kousha Cultural Support Center from among whom 30 girls aged between 10 and 15 were selected based on inclusion and exclusion criteria by purposeful sampling. Three subjects dropped out of the experiment whilst it was taking place. This resulted in the elimination of three participants from the control group. As a result, there were 12 participants in each of the experimental and control groups. The subjects in the experimental group received 10 sessions of acceptance and commitment therapy; however, the control group was not exposed to any intervention. The data were collected by Spence Children’s Anxiety Scale (1997) and analyzed via repeated measures ANOVA. Data analysis revealed that the intervention based on acceptance and commitment reduced anxiety in the experimental group. Furthermore, the effects of the experimental condition persisted over time until the follow-up phase. Hence, it is recommended that counseling and support centers use this intervention to reduce the symptoms of anxiety disorders in children from at risk families and child labor.

  Keywords: anxiety, acceptance, commitment, at risk families, child labor