فهرست مطالب

مطالعات سیاستگذاری تربیت معلم - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 11، بهار 1401)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 11، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسما یزدی*، اشرف میرحیدری صفحات 9-34

  در سال های اخیر، جهان با بیماری کرونا مواجه شد که یکی از پیامدهای آن، برگزاری کلاس های دانشگاه ها به صورت مجازی بود؛ امری که بدون آمادگی کامل قبلی دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان رخ داد و نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی را به دنبال داشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرصت ها و تهدیدهای آموزش مجازی در دوران همه گیری کرونا از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با بهره گیری از مدل swot- که عبارت است از سرواژه های لاتین قوت، ضعف، فرصت، تهدید - صورت گرفته است. جامعه پژوهش مشتمل بر کلیه دانشجومعلمان پردیس فاطمه زهرا دانشگاه فرهنگیان و نمونه پژوهش شامل 22 دانشجومعلم پردیس فاطمه زهرا می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه ساختارمند و روش تحلیل داده ها، روش تحلیل مضمون بوده است. مدت زمان هر مصاحبه از 10 الی 25 دقیقه متغیر بود و پس از 22 مصاحبه؛ اشباع اطلاعاتی حاصل شد. به منظور بررسی اعتبار فرآیند کدگذاری، از شیوه کدگذاری مجدد برای حداقل 20 درصد از مصاحبه ها استفاده شد. در فرآیند اعتبارسنجی یافته ها، با قرار دادن متن مصاحبه ها در اختیار مشارکت کنندگان، پژوهشگران به بررسی اعتبار توصیف خود از داده های مصاحبه پرداختند. با استفاده از روش های تطابق همگون یافته ها، بازخورد مشارکت کنندگان، و خبرگان غیرمشارکت کننده، از اعتبار تحلیل ها اطمینان حاصل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که 5/86 درصد از مصاحبه شوندگان، از آموزش مجازی رضایت داشتند و بهترین نقطه قوت آموزش مجازی را، ذخیره و صرفه جویی زمان ذکر نموده و به دو مورد فرصت، یعنی کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اشاره کردند. پرتکرارترین نقطه ضعف آموزش مجازی، اختلال در وب سایت آموزش الکترونیکی می باشد و مواردی همچون قطعی اینترنت، سرعت پایین اینترنت و هزینه اینترنت، به ترتیب از پرتکرارترین موارد در تهدیدها هستند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تفاوت فرهنگی و شخصیتی افراد در تعیین نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی تاثیرگذار بوده و همچنین نقش مدرس و ویژگی های شخصیتی و رفتاری او نیز در بهبود فرآیند تدریس بسیار با اهمیت اعلام شده است.

  کلیدواژگان: بیماری کرونا، قوت و ضعف های آموزش مجازی، فرصت ها و تهدیدهای آموزش مجازی. دانشجومعلمان، روش تحلیل مضمون
 • حامد پاسالاری*، نعمت الله عزیزی، خلیل غلامی صفحات 35-65

  رویکرد آموزشی، روشی برای نگریستن به آموزش و یادگیری، و زیربنای هر رویکرد آموزشی، دیدگاه نظری در خصوص ماهیت آموزش و چگونگی یادگیری در محیط های آموزشی متنوع است. هر رویکردی به ایجاد روش هایی منجر می شود که فعالیت ها و تکنیک های کلاس درس برای کمک به یادگیری را شکل می دهد. آموزش ضمن خدمت معلمان، یک فعالیت حرفه ای و شخصی به منظور ارتقای کارایی، توانایی، دانش و انگیزه در فرایند زندگی حرفه ای می باشد و به دنبال آن است که محیط های مستعد و موثری را برای توسعه اثربخشی معلمان در کلاس درس ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی های نظام تربیت معلم با تاکید بر رویکردهای آموزشی و آموزش ضمن خدمت معلمان در فنلاند، انگلستان، ژاپن و ایران است. بازتعریف و بهبود رویکردهای آموزشی و سازوکارهای آموزش های ضمن خدمت در آموزش معلمان، نیازمند نیازسنجی و استفاده از تجارب دیگر کشورها است. اگر هدف پژوهش های تطبیقی، شناسایی شباهت ها و تفاوت ها بین موجودیت های اجتماعی است، با توجه به تسلط زبان علمی در نهادهای آموزشی متناسب با تعییرات دانش و فن آوری در بستر جهانی سازی، فهم و استفاده از ظرفیت های مفید دیگر کشورها در تعریف و به کارگیری رویکردهای آموزشی متنوع و کیفی کردن آموزش های ضمن خدمت ضروری است. روش انجام این پژوهش، تطبیقی است که با رویکرد کیفی و با استفاده از الگوی چهار مرحله ای بردی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از اسناد و مدارک علمی موجود و هم چنین نتایج گزارش های منتشر شده در خصوص نظام تربیت معلم در چهار کشور مذکور استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که از نظر شباهت، در چهار کشور مذکور، دوره های آموزشی و کارورزی تعریف شده است. رویکردهای آموزشی در کشور فنلاند، ژاپن و انگلستان متنوع، پژوهش محور، متناسب با گفتمان های علمی و فن آوری، و تغییرات اجتماعی روز جوامع است و در ایران، آموزش محور است. هدف از آموزش ضمن خدمت معلمان در چهار کشور مورد مطالعه، رشد و توسعه حرفه ای مداوم معلمان است. در کشور فنلاند، انگلستان و ژاپن این آموزش ها برگرفته از نیاز واقعی جامعه معلمان، متناسب با ضروریات فردی، سازمانی، و اولویت های علمی و آموزشی است. در ایران بیشتر بر موضوعات ارزشی و تربیتی تاکید می شود.

  کلیدواژگان: رویکردهای آموزشی، آموزش ضمن خدمت، نظام تربیت معلم، پژوهش تطبیقی
 • محمدرضا درستکار سیانی، کمال نصرتی هشی، حمید احمدی هدایت* صفحات 67-85

  در عصر کرونا و با بسته شدن مدارس، معلمان مجبور شدند فعالیت های آموزشی را از طریق فضای مجازی دنبال کنند و این امر موجب شد که معلمان، در امر تدریس در کلاس های مجازی، تجارب مختلفی کسب کنند. آشنایی با این تجارب و به اشتراک گذاشتن آن ها با سایر معلمان، می تواند در بهبود آموزش مجازی موثر باشد. از این رو، هدف از این پژوهش، بررسی روش های تدریس و تجارب معلمان ریاضی پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان در تدریس ریاضی در عصر کرونا و ارایه پیشنهادات کاربردی است. (لازم به ذکر است که در سال های اخیر در شهر اصفهان، دروس ابتدایی در برخی مدارس به صورت جداگانه تدریس می شود. لذا جامعه پژوهش حاضر معلمانی بوده است که درس ریاضی ششم را تدریس کرده اند). روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناختی می باشد. جامعه  پژوهش حاضر، تمام معلمان درس ریاضی پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان است. شرکت کنندگان در پژوهش، شامل 35 نفر از معلمان پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای انجام مصاحبه، سوالاتی با نظر متخصصان و اساتید علوم تربیتی تدوین گردید و داده های به دست آمده از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری وگزینشی تجزیه و تحلیل شدند. به طورکلی، در بخش یافته ها با توجه پاسخ های شرکت کنندگان مشخص شد که روش های مورد استفاده معلمان، روش سخنرانی و پرسش پاسخ در سبک مجازی است. جنبه های مثبت و منفی آموزش مجازی درشرایط کرونا به جنبه های آموزشی، زمانی و اقتصادی طبقه بندی شد و در مرحله بعد، طبق نظر معلمان، راهکارهایی جهت غلبه بر جنبه های منفی و محدودیت های آموزش مجازی درس ریاضی ششم ابتدایی در شرایط کرونا ارایه گردید که شامل برگزاری کارگاه های آموزشی جهت توان افزایی معلمین در ارتباط با فضای مجازی، استفاده از پوشه کار الکترونیک جهت ثبت نتایج دانش آموزان،تنظیم و اجرای قوانین خاص در بستر آموزش مجازی و مواردی از این قبیل است و در پایان، روش هایی جهت استفاده معلمان پایه ششم در عصر کرونا معرفی و پیشنهاد شد که در این بین می توان به استفاده از هر دو روش مجازی و حضوری در تدریس در عصر کرونا اشاره کرد.

  کلیدواژگان: تجارب زیسته، معلمان، آموزش مجازی ریاضی، آموزش در عصر کرونا، پدیدارشناختی
 • پوران خروشی*، حسن رحیمی صفحات 87-117

  توسعه حرفه ای معلمان به عنوان یک فعالیت مستمر، بیش از هر چیز وابسته به حضور فعال و خودانگیخته معلم است. دانشگاه فرهنگیان که تربیت معلم فکور را بنیادی ترین هدف خود قرار داده، با بازنگری اساسی برنامه کارورزی، به تامل و ابزارها و شیوه های پرورش آن، توجه و تاکید فراوان نموده است. بر این اساس، هدف پژوهش «واکاوی درس پژوهی با رویکرد تربیت معلم فکور در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان و ارایه مدل مفهومی آن» و روش پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجومعلمان دوره کارشناسی و استادان درس پژوهی دانشگاه فرهنگیان است. از این جامعه براساس نمونه گیری هدفمند، با 30 نفر از دانشجویان و 15 نفر از استادان دانشگاه فرهنگیان، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. متن مصاحبه ها در نرم افزار MAX.QDA 2010 کدگذاری و با روش پیشنهادیKrippendorff (2013)  تجزیه وتحلیل شد. یافته های تحلیل طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی در قالب مدل مفهومی، با محوریت مقوله اصلی «درس پژوهی با رویکرد تربیت معلم فکور»، شرایط علی (منطق برنامه درسی و مولفه های آن)، شرایط زمینه ای (دانشگاه، وزارت آموزش وپرورش و ادارات تابعه، مدارس)، شرایط واسطه ای (ویژگی های فردی استادان، معلمان راهنما و دانشجومعلمان، عوامل اجتماعی و سازمانی)، راهبردها (برنامه ریزی جامع و همه جانبه دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش) و پیامدها (رشد من حرفه ای) را منعکس نمود. درس پژوهی به عنوان یکی از دروس تخصصی و الزامی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، از دو جنبه «تمرین کار تیمی» و «آموزش و تمرین برای حل مسایل پیش روی کلاس درس» برای رشد حرفه ای دانشجومعلمان حایز اهمیت است. این نتایج در صورتی حاصل می شود که  میزان تاثیر اجرای مطلوب درس پژوهی، همواره واکاوی شده تا بررسی پیامدهای آن، بتواند راهگشای بیشتر برنامه ریزان درسی برای تربیت معلم فکور باشد. یافته های حاضر به عنوان چارچوبی مفهومی برای طراحی و تدوین شرایط مناسب تربیت معلم فکور برمبنای چرخه درس پژوهی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درس پژوهی، معلم فکور، برنامه درسی، دانشگاه فرهنگیان، روش توصیفی-تحلیلی
 • خسرو نظری* صفحات 119-140

  آموزش معکوس با به کارگیری فن آوری های نوین و از طریق تغییر تدریجی پارادایم معلم محوری به دانش آموز محوری، اهمیت نقش فراگیران در پذیرش مسیولیت یادگیری خود و توانایی سازگاری مثبت و موفقیت آمیز با شرایط ناگوار را دو چندان کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش معکوس برخط بر خودراهبری و تاب آوری تحصیلی در طول همه گیری COVID-19 بود. جامعه آماری در این مطالعه شبه آزمایشی به شیوه قبل و بعد، شامل 90 نفر (سه کلاس) از دانشجویان ترم چهار دوره کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 در درس زبان تخصصی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 60 نفر (دو کلاس) به روش تصادفی ساده در گروه های آزمون و کنترل (هر گروه 30 نفر) به عنوان نمونه تحقیق تخصیص یافتند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از مقیاس استاندارد خودراهبری تحصیلی فیشر و همکاران (2001) و تاب آوری تحصیلی سامویلز و وو (2009) که به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و محتوایی ابزارها توسط اساتید حوزه علوم تربیتی، نتایج حاصل از اعتبارسنجی به شیوه همسانی درونی پرسش نامه ها براساس آلفای کرونباخ، به ترتیب 74./. و 89./. بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسش نامه ها داشت. برای تحلیل داده های آماری، از تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش معکوس برخط، تاثیر مثبت و معناداری بر خودراهبری و تاب آوری تحصیلی دانشجویان در طول همه گیری COVID-19 در درس زبان تخصصی داشته است؛ بدین معنا که آموزش معکوس برخط، سبب افزایش خودراهبری و تاب آوری تحصیلی دانشجویان می گردد.

  کلیدواژگان: آموزش معکوس برخط، خود راهبری تحصیلی، تاب آوری تحصیلی، شبه آزمایشی
 • آذر داوودی، علی شیروانی شیری*، زهرا خلیفه صفحات 141-160

  حقوق شهروندی، مجموعه‏ای از تکالیف اجتماعی و سیاسی افراد جامعه در قبال یکدیگر می باشد که در توسعه و رفاه اجتماعی همگان موثر است. دانشگاه و مدرسه، دو مرکز اساسی برای تربیت افراد در ابعاد مختلف وجودی انسان و از آن جمله بعد اجتماعی و سیاسی محسوب می‏شوند که تربیت شهروندی و آگاهی افراد از حقوق شهروندی خویش و دستیابی به مهارت‏های لازم برای حضور فعال و مشارکت‏جویانه در جامعه، از خلال این نوع تربیت می‏گذرد. هدف این پژوهش، واکاوی دانش، مهارت و نگرش دانش‏آموختگان دانشگاه فرهنگیان استان فارس در زمینه حقوق شهروندی بوده است. با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه، رویکرد این پژوهش کیفی می باشد و از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، 14 نفر از دانش‏آموختگان دانشگاه فرهنگیان سطح استان فارس بودند که در سال های 1395 و 1396 از دانشگاه‏ فرهنگیان فارغ التحصیل شده بودند و به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده‏های این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه‏ساختاریافته عمیق و با رعایت قاعده اشباع نظری گردآوری شد. فعالیت افراد در امور اجتماعی و سیاسی، ملاک انتخاب مشارکت‏کنندگان بود. براساس یافته های پژوهش، 214 مفهوم اولیه به دست آمد که در 6 طبقه با عنوان مضمون اصلی دسته‏بندی شدند. مضامین مذبور عبارتند از: 1- فرصت‏های ناشی از شناخت حقوق شهروندی 2- آسیب‏های ناشی از عدم شناخت حقوق شهروندی 3- رشد خلاقیت و ابتکار 4- مهارت نقد و بررسی مسایل و رویارویی با چالش‏ها 5- عضویت در گروه‏ها و تشکل‏ها 6- مشارکت در امور سیاسی است که در سه مقوله دانش، مهارت و نگرش حقوق شهروندی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش‏آموختگان با وجود دانش و مهارت‏های قابل توجه در زمینه حقوق شهروندی، در نگرش سیاسی نیازمند بازبینی و رفع ابهامات هستند.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش، مهارت، حقوق شهروندی، دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان، پدیدارشناسی
|
 • Asma Yazdi *, Ashraf Mirhaedari Pages 9-34

  In recent years, the world has been plagued by coronary heart disease, and one consequence has been the holding of virtual university classes, without the full preparation of universities, faculty and students.The aim of this study was to examine the opportunities and threats of e-learning during the corona epidemic from the perspective of Farhangian University student-teachers with the swot model. The research population includes all student-teachers of Farhangian University, Fatemeh Zahra Campus. The sample includes 22 student-teachers of Fatemeh Zahra Campus by purposive sampling method. The research was applied in terms of purpose and in terms of method, quality and tools used, structured interview as well as analysis method, content analysis.86.5% of people were satisfied with the training and the best strength is saving and saving time and mentioned two opportunities: reducing air pollution and preserving the environment and preventing the spread of Corona virus. The most common weakness of e-learning is the disruption of the e-learning website, and interruptions, low speeds, and Internet costs are the most common external threats to the organization, respectively. Cultural and personality differences of individuals are also effective in determining the strengths and weaknesses of e-learning; The role of the teacher and his / her personality traits are important in improving teaching. It is suggested that in-service courses be introduced to the types of virtual education and familiarity with appropriate tools in order to produce content and review the facilities of the virtual education website of Farhangian University for professors.

  Keywords: Virtual Education, Farhangian University virtual education, coronary heart disease, threats, opportunities of virtual education
 • Hamed Pasalari *, Nematollah Azizi, Khalil Gholami Pages 35-65

  approach is a way of looking at teaching and learning. Underlying any teching approach is a theoretical view of nature of education and how to learn in diverse educational envirement. An approach gives rise to methods that shape classroom activites and techniques to aid learning. In service teacher education is to a promote the continuous professional development by providing planned efforts to promote the professional growth and development of teachers.  This paper aims to compare the characteristics of the teacher education system with emphasis on educational approaches and in- service teacher training in Finland, the United Kingdom, Japan and Iran. The method is comparative research with qualitative approach. Existing scientific documents as well as the results of published reports on the teacher education system in the four countries were used to collect data. The results showed that training and internship course there is in Iran and Finland, England, japan. Educational approaches in Finland, England, japan are diverse, research- oriented and Scientific and technological discourses, and social changes, but in Iran is Traditional education – oriented. The purpose of in-service training for teachers in Finland, England, japan are real needs of teachers and Individual and organizational priorities, but in Iran is more religious issues.

  Keywords: teacher education, Comparative Research, Educational Approaches, in-service teacher training
 • Mohammadreza Dorstkar Siyani, Kamal Nosrati Heshi, Hamid Ahmadi-Hedayat * Pages 67-85

  The purpose of this study is to investigate the teaching methods and experiences of sixth grade elementary school teachers in Isfahan in teaching mathematics in the age of the corona and to provide practical suggestions.The research method is qualitative and phenomenological. Participants in the study including 35 sixth grade elementary school teachers in Isfahan in the academic year 2021 were selected through available sampling.To conduct the interview,questions were developed with the opinion of experts and professors of educational sciences and the data obtained through semi-structured interviews were analyzed in three stages of open, axial and selective coding.In general,in the findings section, according to the participants' answers,it was determined that the methods used by teachers are lecturing and answering questions in a virtual style.The positive and negative aspects of virtual learning in COVID were classified into educational, temporal and economic aspects, and in the next stage, according to the teachers, solutions includes holding educational workshops to empower teachers in relation to virtual environment, using the electronic workbook to record student results, setting and implementing special rules in the context of virtual learning, and etc.were provided to overcome the negative aspects and limitations of virtual learning in the sixth elementary mathematics course in the age of the corona. And at the end of the research, methods to the use of sixth grade teachers were introduced in the age of the corona. Among these, we can mention the use of both virtual and face-to-face methods in teaching in the age of the corona.

  Keywords: Teachers, Lived experiences, virtual mathematics education, education in the age of Corona, Phenomenology
 • Pooran Khorooshi *, Hasan Rahimi Pages 87-117

  The development of teachers' profession as a continuous activity depends more than anything on the active and spontaneous presence of the teacher. Farhangian University, which has made the training of reflective teachers its most fundamental goal, has paid much attention to reflection, tools and methods of cultivating it by fundamentally revising the internship program. Therefore, the purpose of the present qualitative research was to "analyze the Lesson Study with a reflective teacher training approach in the curriculum of Farhangian University and present its conceptual model." Therefore, semi-structured interviews were conducted with 30 teacherstudents and 15 professors of Farhangian University. The transcripts of the interviews were encoded in MAX.QDA 2010 software and analyzed by the method proposed by Krippendorff (2013).Analysis findings during three stages of open, axial and selective coding in the form of a conceptual model, focusing on the main category of "research with a thought-provoking approach", causal conditions (curriculum logic and its components), contextual conditions (university, Ministry of Education and affiliated departments, Schools, mediated conditions (individual characteristics of teachers, mentors and student teachers, social and organizational factors), strategies (comprehensive and comprehensive planning of the university and the Ministry of Education) and outcomes (professional growth). Lesson Study, as one of the specialized and mandatory courses of Farhangian University curriculum, are important for the growth of the student-teacher profession from the two aspects of "teamwork training" and "training and practice to solve classroom progress problems". These results are obtained if the extent of the optimal performance of the research course has always been investigated so that the study of its consequences can be a way for more curriculum planners to train the teacher of thought. The present findings can be used as a conceptual framework for designing and formulating appropriate training conditions for thought-provoking teachers based on the study cycle.

  Keywords: Lesson Study, Reflective teacher, curriculum, Farhangian University, qualitative research
 • Khosrow Nazari * Pages 119-140

   Flipped Teaching has doubled the importance of learners' the ability of positive and successful adaptation to adverse conditions as well as their role in accepting learning responsibility through applying new technologies and gradual paradigm change from teacher-centered to student-centered. The aim of this study was to investigate the effect of online flipped teaching on academic self-direction and resilience during COVID-19 pandemic. The statistical population in this Pre-test and post-test quasi-experimental study consisted of 90 sophomore undergraduate students in specialized English language course in three classes in 2021-2022. Using the available sampling method, 60 people (Two classes with 30 people) were allocated by simple random sampling in experimental and control groups as a research sample. The data collection instruments were the standard Fisher et al.'s (2001) Academic Self-Guidance Scale and the Samuel & Wu (2009) Academic Resilience Scale. After confirming the face and content validity of the tools by professors in the field of educational sciences, the validation of the internal consistency method of the questionnaires based on Cronbach's alpha were respectively 0.74 and 0.89. Multivariate analysis of covariance and SPSS software version 24 were used to analyze the statistical data. The results showed that online flipped education had a positive and significant effect on students' self-direction and academic resilience during the COVID-19 pandemic. This means that online flipped education increases students' self-direction and academic resilience.

  Keywords: Online Flipped Teaching Method, Academic Self-direction, Academic resilience, Quasi-experimental
 • Azar Davoodi, Ali Shiravani Shiri *, Zahra Khalife Pages 141-160

  Citizenship right is a set of social and political obligations of individuals to each other that affect the development and social well-being of all. University and school are the two main centers for educating people in different dimensions of human existence, including the social and political dimension. Educating citizens and people and help them being aware of their citizenship rights and gaining the necessary skills for active presence and participation in society, goes through this type of education. Expression of knowledge, attitude and skill of citizenship rights of graduates of Farhangian University of Fars. Due to the nature of the subject, qualitative research has been used with phenomenological approach. Participants include 14 graduates of the Fars province level who were in the years 91 &92 entrance to Farhangian University. The data were collected through semi structured interviews in a targeted manner and observing the theoretical saturation rule. The content analysis method was used to analyze the data. Based on the finding, 214 primary concepts were obtained that are categorized in 6 main themes and includes: 1. Opportunities arising from the recognition of citizenship rights, 2. Damage caused by lack of recognition of citizenship rights, 3. Grow creativity 4. Reviewing challenges 5. Membership in groups 6. Participation in political affairs, which were divided into three categories of knowledge, attitude & skills of citizenship rights. The results showed that alumni, despite the considerable knowledge &skills, needed to be reviewed in the context of political attitudes.

  Keywords: Knowledge, Attitude, skill, Citizenship Rights, Farhangian University, Phenomenology