فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و چهارم شماره 5 (پیاپی 179، آذر و دی 1400)

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سال شصت و چهارم شماره 5 (پیاپی 179، آذر و دی 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/25
 • تعداد عناوین: 46
|
 • مجتبی جعفری، علی روشنایی *، محمدحسین اسدی داود آبادی، امیدعلی احمدی صفحات 2199-2213
  مقدمه

   سلامت جسمی و روان شناختی افراد جامعه دارای اهمیت اساسی می باشد؛ در این راستا هدف از این تحقیق بررسی سازوکارهای اجتماعی جوانان ورزشکار در راستای سلامت جسمی و روان شناختی می باشد.

  روش کار

   در این پژوهش به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 381 نفر نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای برای جامعه نامحدود استفاده شده است. از آزمون آماری t مستقل و یومن ویتنی برای تجزیه وتحلیل داده ها و نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح 05/0 استفاده شده است.

  نتایج

   نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سازوکارهای اجتماعی و سلامت جسمی و روان شناختی ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد که برنامه ریزی بر روی سازوکارهای اجتماعی می تواند نقش اساسی در سلامت جسمی و روان شناختی جوانان ورزشکار داشته باشد.

  کلیدواژگان: سازوکارهای اجتماعی، سلامت جسمی و روان شناختی
 • الهام افروزه، کورش امرایی *، سعید حسن زاده، محمدپارسا عزیزی صفحات 2619-2631
  مقدمه

  با توجه به اینکه کودکان نارساخوان بیش از کودکانی که خواننده های متوسط یا بالاتر از متوسط اند، در روان خوانی و کارکردهای اجرایی مشکل دارند، لذا هدف از این پژوهش تعیین تاثیر برنامه آموزش مستقیم آگاهی واج شناختی بر روان خوانی و کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان بود.

  روش کار

  در این پژوهش کاربردی  از طرح پژوهش، تک آزمودنی و از نوع طرح چند خط پایه ای با آزمودنی های مختلف استفاده شد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان با اختلال خواندن در پایه دوم ابتدایی که در سال تحصیلی 99-1398 به  مرکز اختلالات یادگیری سلامت شهرستان تنکابن مراجعه نمودند بود. نمونه شامل سه نفر دانش آموز با اختلال خواندن است که به شیوه در دسترس  انتخاب شدند. ابتدا آزمون وکسلر کودکان WISC-IV، آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)، آزمون استروپ ، آزمون محقق ساخته درک مطلب تکمیل شد. برگزاری جلسات توسط پژوهشگر انجام شد، پس از اتمام جلسه پانزدهم، و 1 ماه پس از آن (به منظور بررسی پایداری اثر بخشی برنامه آموزشی) پرسشنامه ها مجددا توسط کودکان هر دو گروه تکمیل شدند.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مستقیم آگاهی واج شناختی مهارت روان خوانی آزمودنی ها را افزایش داده است اما برکارکردهای اجرایی تاثیر معنی داری نداشته است.

  نتیجه گیری

  برنامه آموزش مستقیم آگاهی واج شناختی روش مداخله مناسبی برای بهبود روان خوانی و کارکردهای اجرایی است، بنابراین می توان از این برنامه برای ارتقاء سلامت دانش آموزان نارساخوان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نارساخوانی، آگاهی واج شناختی، روان خوانی، کارکردهای اجرایی
 • بهناز احمدی، کیومرث کریمی *، امید مرادی، حمزه احمدیان صفحات 2632-2647
  هدف از پژوهش

  تدوین مدل علی طلاق عاطفی بر اساس تمایز یافتگی خود و درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده با توجه به نقش واسطه ای ناگویی خلقی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه افرادی که به منظور دریافت مشاوره به مراکز مشاوره استان تهران مراجعه کرده بودند.

  روش نمونه گیری در این پژوهش

  مبتنی بر هدف و در دسترس بود. در خصوص حجم نمونه جهت آزمون مدل پیشنهادی و فرضیه های پژوهش، با توجه به تعداد متغیرهای پژوهش400 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2010)، مقیاس تمایز یافتگی خود اسکورن و فرایدلند(2002)، مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده شیلد و همکاران(1992) و مقیاس ناگویی خلقی تیلور(1986) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدل مفهومی پژوهش با داده های گرد آوری شده برازش دارد و ضریب مسیر بین متغیرها معنادار می باشد و تمام فرضیه های پژوهش نیز در سطح5 0/0 معنادار و مورد تایید می باشد

  کلیدواژگان: تمایز یافتگی خود، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده، طلاق عاطفی، ناگویی خلقی
 • امیرحسین یاوری، سید عبدالمجید بحرینیان *، مهناز مهرابی زاده هنرمند، شهرام وزیری، قاسم آهی صفحات 3138-3149

   مقدمه

   اگرچه پژوهش های زیادی بیانگر اثرات منفی بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) بر زندگی بیماران است و درمان های بسیاری در این خصوص صورت گرفته، اما هنوز اثربخشی این درمان ها چالش برانگیز است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر روان درمانی بر اساس مدل تببین گر افسردگی در بیماران مبتلا به MS بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا صورت گرفته است.

  روش کار

   روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با پیگیری می باشد. جامعه آماری پژوهش افراد 20 تا 50 ساله ی مبتلا به MS شهرستان همدان در سال 1400 بود که از میان آن ها 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. شرکت کنندگان با پرسش نامه ی کیفیت زندگی بهداشت جهانی و مقیاس فرم کوتاه رضایت زناشویی محرابیان ارزیابی گردیدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه روان درمانی فردی بر اساس مدل تببین گر افسردگی در بیماران مبتلا به MS قرار گرفتند و افراد گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. اطلاعات به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغییری تحت نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

   نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین پس آزمون های گروه های آزمایش و گواه (0001/0≥p) وجود دارد. همچنین تفاوت معنی دار بین نمرات گروه پیگیری گروه های آزمایش و گواه (0001/0≥p) وجود داشت.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش حاضر حاکی از این بود که روان درمانی بر اساس مدل تببین گر افسردگی در بیماران مبتلا به MS بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت زناشویی این بیماران موثر است و می توان از این روش در افزایش سلامت روان این بیماران به عنوان درمان سریع الاثر بهره برد

  کلیدواژگان: مدل تببین گر افسردگی، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، مولتیپل اسکلروزیس (MS)
 • منیر خاقانی فرد، علی روشنائی *، حسین جمالی، امیدعلی احمدی صفحات 3421-3431
  مقدمه

  تحقیقات علوم اجتماعی روابط بین متغیرهای مختلف را با توجه به مسایل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد؛ در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تبیینی جامعه شناسی بهبود مدیریت بدن و ارتباط آن با سبک زندگی در مصرفی شدن تن می پردازد.

  روش کار

  روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش به تفکیک گروه سنی (14-50) در دو منطقه نیاوران و مولوی تهران 370626 نفر می باشد و تعداد 384 نفر با توجه به فرمول کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t مستقل، یومن ویتنی و ویلکاکسون و نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح 05/0 استفاده شده است.

  نتایج

  نتایج نشان داد که سبک زندگی، بهبود مدیریت بدن، رسانه های های جمعی بر مصرفی شدن زنان تاثیر داشته است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که مصرفی شدن تن در بین زنان بیشتر از مردان است و از آنجایی که مدیریت بدن از جنبه سلامتی بر مردان نیز باید مورد توجه قرار گیرد سازمان بهداشت باید اقداماتی در جهت افزایش مدیریت بدن در مردان انجام دهد.

  کلیدواژگان: مدیریت بدن، سبک زندگی، مصرفی شدن تن
 • اسحاق سام خانیانی، فرهاد جمهری*، حسن احدی، جواد خلعتبری صفحات 3700-3731
  مقدمه

  اختلال در عملکرد جنسی، یکی از عوارض مزمن بیماری کرونری قلبی زودرس محسوب می شود و اغلب در مراقبت بیماران کرونری قلبی زودرس نادیده گرفته می شود لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران کرونری قلبی زودرس بود.

  روش کار

  این مطالعه از نوع نیمه تجربی  بود. جامعه آماری کلیه بیماران مرد مبتلا به بیماری کرونری قلبی زودرس با سن کمتر از 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی در شهر تنکابن در تابستان 1397  بودند. 24 نفر از بیماران کرونری قلبی زودرس به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند . سپس به صورت تصادفی در گروه آزمایش (تحت رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد) (n=20) و گروه کنترل (n=20) گمارده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد مسایل جنسی(MSQ) اسنل و فیشرو والترز (1993)، در سه مرحله خط پایه، پس از مداخله و پیگیری سه ماهه جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیری انجام شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که در گروه تحت رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  ، میانگین نمره اضطراب و افسردگی جنسی همچنین رضایت جنسی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طرز معناداری کاهش و افزایش پیدا کرده است (001/0 < P).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند در بهبود اضطراب و افسردگی جنسی همچنین رضایت جنسی در مردان مبتلا به بیماران کرونری قلبی زودرس موثر باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب جنسی، افسردگی جنسی، رضایت جنسی، رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد، بیماران کرونری قلبی زودرس
 • حسین حدادی مقدم، شهنام ابوالقاسمی*، طاهر تیزدست صفحات 3714-3728

  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین انواع هوش (هوش عمومی، هوش هیجانی، هوش موفق، هوش معنوی، هوش اخلاقی و هوش فرهنگی) و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان در دانشجویان انجام شد.

  روش کار

  روش مطالعه حاضر همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد تنکابن در سال تحصیلی 1398-1399 به تعداد 4416 نفر بودند. نمونه این پژوهش شامل 200 نفر از جامعه مذکور بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985)، آزمون هوشی عمومی نابسته به فرهنگ کتل (1949)، آزمون هوش هیجانی بار-آن (1997)، پرسشنامه هوش موفق استرنبرگ و گریگورنکو (2000)، پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2009)، پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل (2005)، پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2003) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) بود.

  نتایج

  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد اثر مستقیم سلامت روان بر رضایت از زندگی معنادار 69/0 و معنادار است (05/0>p). اثر مستقیم هوش بر رضایت از زندگی 37/0 و معنادار است (05/0>p). همچنین، بین هوش عمومی با سلامت روان رابطه معنادار وجود دارد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  نتیجه این مطالعه نشان داد سلامت روان در رابطه بین هوش و رضایت از زندگی دانشجویان نقش میانجی دارد و بر این اساس، پیشنهاد می شود در محیط های آموزشی شرایطی فراهم شود تا دروس و زمینه های آموزشی پیرامون پرورش انواع هوش صورت گیرد تا موجب سلامت روان و رضایت از زندگی بیشتر در دانشجویان شود.

  کلیدواژگان: سلامت روان، هوش، رضایت از زندگی
 • فریده امیر سادات هفشجانی، بهمن اکبری*، عباسعلی حسین خانزاده، عباس ابوالقاسمی صفحات 3728-3740
  مقدمه

   اضطراب از جمله اختلالات شایع دوران کودکی می باشد و پیامدهای نامطلوب عملکردی، روانی، اجتماعی  و تحصیلی فرا وانی را برای کودکان به همراه دارد. غربالگری اضطراب کودکان یکی از ضرورتها به شمار می آیید. پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان Spence فرم کوتاه اجراگردید.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای از نوع توصیفی با طرح پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان 8-12 سال مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 1398-1399 بود که به روش تصادفی خوشه ای 500 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان Spence فرم کوتاه  بود. روایی سازه براساس دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت. جهت تعیین نقطه برش از تحلیل منحنی مشخصه عملکردی استفاده شد. سنجش پایایی پرسشنامه در بخش همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ، در بخش ثبات از روش آزمون- آزمون مجدد با ضریب همبستگی درون خوشه ای و در بخش همگنی از همبستگی درونی گویه ها، همبستگی هر گویه به کل و همبستگی گویه ها با یکدیگر استفاده شد. 

  نتایج

  تعداد 275 نفر (55%) از شرکت کنندگان دختر و 225 نفر (45%) پسر بودند. تحلیل عاملی  نشان داد که این مقیاس دارای پنج مولفه، پنیک بازار هراسی، اضطراب فراگیر، فوبی خاص، اضطراب اجتماعی و اضطراب جدایی با شاخص های برازندگی مطلوب است. همچنین مقادیر آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 939/0 و به ترتیب برای ابعاد پنیک بازار هراسی812/0، اضطراب فراگیر 894 /0، فوبی خاص 803/0، اضطراب اجتماعی 709/0 و اضطراب جدایی 801/0 به دست آمد. مناسب ترین نقطه برش مقیاس برابر 5/24 محاسبه گردید.

  نتیجه گیری 

  ساختار عاملی تاییدی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان Spence فرم کوتاه برای کاربردهای پژوهشی، تشخیصی و غربالگری در جامعه ایرانی  مطلوب می باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب کودک، ساختار عاملی، پایایی، روایی
 • مجتبی جعفری، علی روشنائی *، محمدحسین اسدی داود آبادی، امیدعلی احمدی صفحات 3729-3736
  مقدمه

  تحقیقات در ارتباط با سلامت و مدیریت بدن و همراستا با ظهور عصر جدید و جامعه مصرفی،‌ نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه اهمیت بسیار زیادی یافته است؛ در این راستا هدف از این تحقیق بررسی نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد زیبایی اندام می باشد.

  روش کار

  در این پژوهش به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 381 نفر نمونه بصورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای جامعه نامحدود استفاده شده است. از آژمون آماری t مستقل و یومن ویتنی برای تجزیه و تحلیل داده ها و نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح 05/0 استفاده شده است.

  نتایج

  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سلامت عمومی مدیریت بدن ورزشکاران ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد سلامت عمومی نقش مهمی در مولفه های مدیریت بدن دارد. در این راستا پیشنهای می گردد جهت بالا بردن اعتبار بیرونی تحقیق، مطالعات بیشتری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: سلامت عمومی، مدیریت بدن، ورزشکاران
 • محمود بهشتی، مهنوش فروغی* صفحات 3738-3745
  سابقه و هدف

  بیماری ایسکمی قلبی شایع ترین علت مرگ و میر به شمار می آید . ملاک تشخیص و درمان آن در بیماران علامت دار،  شناسایی تنگی های مهم عروق کرونر می باشد. هرچند تنگی کرونر به علت آترواسکلروز شایع ترین علت ایسکمی میوکارد است، در درصد قابل توجهی از بیماران با علایم ایسکمی میوکارد(بویژه در زنان) ،  تنگی مهم کرونر ندارند. هدف از این مقاله مروری، مطالعه اختلافات زن و مرد در تظاهرات بالینی ، فاکتورهای خطر، اقدامات تشخیصی و پیش آگهی بیماری میکرووسکولر کرونری می باشد.

  روش بررسی

  با استفاده از کلید واژه هایwomen AND[''coronary microvascular disease'']  در پایگاه اطلاعاتی  Pubmedجستجوانجام شد. محدوده جستجوی مقالات از سال 2021-2011 میلادی بود.

  نتایج

  اختلال  درساختار یا عملکرد میکرووسکولر کرونری به طور شایع در زنان دیده می شود و ممکن است در غیاب تنگی قابل ملاحظه عروق اپیکارد اتفاق افتد  و با اتفاقات قلبی و مورتالیته همراه می باشد. به نظر می رسد با پاتوفیزیولوژی متفاوتی، زنان ایسکمی میوکارد را تجربه می کنند در حالی که در مردان بر مبنای عدم تطابق عرضه و تقاضا ، تنگی کرونر با محدودیت جریان خون همراه است .ریسک فاکتورهای شناخته شده بیماری ایسکمی قلبی در ایجاد بیماری میکرووسکولر شریک جرم هستند اما مکانیسم کامل برای ایجاد و پیشرفت بیماری میکرووسکولر شناخته نشده است.

  نتیجه گیری

  تفاوت های بیولوژیک در سایز شریان کرونر، تاثیرات هورمونی، سیستم عصبی اتونوم، اندکسهای خونی و الکتروفیزیولوژیک در تفاوت بروز علایم ایسکمی قلبی بین زن و مرد نقش دارد .هرچند که اطلاعات ما در رابطه با بیماری کرونری غیر انسدادی محدود میباشد، افزایش تشخیص و شناسایی ریسک فاکتورهای شناخته شده قلبی وتوجه به تفاوت اثرآنان درزنان و ریسک فاکتورهایی که فقط در زنان دیده می شود، به درک جدیدی از مکانیسم های موثر در بدتر شدن پیش آگهی بیماری ایسکمی قلبی در زنان کمک میکند.

  کلیدواژگان: بیماری ایسکمی قلبی، زنان، بیماری میکرووسکولر کرونری
 • امان محمد امانجانی، مجید نصیری، پرویز سعیدی، فریدون آزما صفحات 3741-3750
  مقدمه

  توسعه گردشگری سلامت را می‌توان به عنوان یک استراتژی ملی در راستای افزایش درآمد کشور به مثابه یک بازوی اقتصادی دانست و گردشگری سلامت، امروزه از رو به رشدترین بخش‌های صنعت و گردشگری جهان محسوب می‌شود که باعث می‌گردد سازمان‌های دست‌اندرکار و کشورهای علاقه‌مند به توسعه گردشگری توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم معطوف داشته و برای آن برنامه‌ریزی نمایند و از حوزه‌هایی است که همواره فعالان وپیشگامان عرصه سلامت و بهداشت و درمان بر گسترش و  توسعه و بهبود آن تاکید دارند و شناسایی  و سطح بندی عوامل موثر بر کارآفرینی راهبردی در  حوزه گردشگری سلامت می‌تواند نقش بسیار ارزنده و مهمی در حوزه سلامت داشته باشد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی سطح‌بندی عوامل موثر بر کارآفرینی راهبردی گردشگری سلامت بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر، مطالعه ای کیفی است که با روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری در فاصله ماه های خرداد تا شهریور 1399 انجام گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد ISM استفاده شد و برای انجام تحلیل‌های ساختاری-تفسیری، نرم‌افزار میک مک مورد استفاده قرار گرفت. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 11 نفر بودند که به روش غیرتصادفی و گلوله برفی انتخاب شدند.

  نتایج

  بر اساس نتایج حاصل از مطالعه ادبیات تحقیق و کسب نظر خبرگان مرتبط، کیفیت خدمات، کسب مزیت رقابتی، ذی‌نفعان، زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، جاذبه‌های توریستی، فن‌آوری، مدیریت کارآفرینانه به عنوان عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی گردشگری سلامت شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، الگوی نهایی ترسیم گردید.

  نتیجه‌گیری

  کیفیت خدمات گردشگری سلامت و کسب مزیت رقابتی به ‌عنوان متغیرهای سطح اول محسوب گردید و مدیریت کارآفرینانه به عنوان زیربنایی‌ترین عنصر مدل تعیین شد

  کلیدواژگان: کارآفرینی، گردشگری، سلامت
 • شیما عباس نژاد، زهرا رضوانی صفحات 3746-3772
  مقدمه

   بیماری پارکینسون، یکی از اختلالات رایج تحلیل برنده عصبی می باشد و پس از آلزایمر شایع ترین بیماری عصبی تخریب نورونی رایج در جهان است که به وسیله کاهش  نورون های دوپامینرژیک در نیگرااستریاتال و تخلیه دوپامین در استریاتوم مشخص می شود. الگوی توارث بیماری پارکینسون وابسته به ژنی که تغییر می یابد متفاوت است ،که ممکن است به صورت اتوزومی غالب یا اتوزومی مغلوب باشد . بنابراین جهش ژن ها در بیماری پارکینسون سبب اختلال عملکرد میتوکندری، استرس اکسیداتیو، تجمع پروتیین ها و استرس اتوفاژیک می شود . در بیشتر بیماران جهش در ژن های مختلف ،عوامل اپی ژنتیک ،عوامل محیطی ، سن و یا ترکیبی از این عوامل از علل اصلی این بیماری در نظر گرفته می شود.

  روش کار

   در این مطالعه با استفاده از روش های  آنالیز بیوانفورماتیکی  همه ی ژن ها و جهش های این  بیماری از سایت  HGMD استخراج و سپس در سایت POLY PHEN  و SIFT  به صورت جداگانه تاثیر جهش ها  در بروز بیماری بررسی گردید که در نهایت جهش های شایع  استخراج و به صورت نمودار آماری نمایش و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

   با توجه به مطالعات بیوانفورماتیکی انجام شده بر روی خانواده های بزرگ ژن، ژن های مرتبط  با بیماری پارکینسون مشخص و عبارتند از : SNCA، LRRK2، DJ1، PINK1، PARKIN، ATP13A2 ، UCHL1، HTRA2،GIGYF2، PLA2G6، FBXO7، NR4A2،NCA2 و GBA می باشند .  از میان ژن های شناسایی شده ، ژن های LRRK2 ,SNCA با الگوی توارث اتوزومی غالب و ژن های PARK7,PARK2,PINK1 با الگوی توارث اتوزومی مغلوب دچار تغییر می شوند که بیماری را ایجاد می‌کنند و از والد بیمار به ارث می رسند.

  نتیجه‌گیری:

    نتایج بررسی ها نشان داد که موتاسیون های استخراج شده از پایگاه داده ای  Polyphen و Sift 181 مورد  گزارش شده  که  بیشترین نرخ جهش در ژن parkin  با 38 موتاسیون شناخته شد  که این در حالی است که  مخرب ترین آسیب در
  ژن های LRRK2 و PINK1  و سپس PARKIN مشاهده شده است.

  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، ژن های گروهPARK، جهش های شایع
 • زهرا همتی، وحید احمدی *، شهرام مامی صفحات 3751-3764
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر مدیریت استرس و درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر امیدواری و سلامت معنوی زوجین ارجاعی متقاضی طلاق در بهزیستی شهرستان ایلام انجام شده است.

  مواد و روش‌ها

  طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش‌آزمون-پس‌آزمون- پیگیری با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی زوجین متقاضی طلاق در شهرستان، ایلام بود. نمونه مورد مطالعه شامل 45 نفر از زوجین بود که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، درمان مبتنی بر مدیریت استرس و گروه کنترل جایگزین شدند. درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و درمان مبتنی بر مدیریت استرس به شیوه‌ی گروهی طی 8 جلسه بر گروه‌های آزمایش اجرا شد و افراد گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند و هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌ امیدواری اشنایدر و همکاران و پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین می‌باشد که شرکت‌کنندگان در مرحله‌ی پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری به سوالات آن پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش‌های آماری توصیفی، تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر استفاده شده است.

  یافته‌های پژوهش

  نتایج پژوهش بیانگر آن است که میان گروه‌های آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای امیدواری و سلامت معنوی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0>p). همچنین میزان امیدواری و سلامت معنوی در گروهای آزمایش در مرحله‌ی پس‌آزمون به‌طور معنی‌داری متفاوت از گروه کنترل بود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، درمان مبتنی بر مدیریت استرس، امیدواری، سلامت معنوی، طلاق
 • داود آرین نژاد، علیرضا پویا *، هادی بستام، علی حسین زاده صفحات 3888-3901
  مقدمه

  وجود رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، سرعت رشد اخبار جعلی را افزایش داده است. پخش و گسترش اخبار جعلی به ویژه در ارتباط با میزان شیوع کووید-19 می‌تواند لطمه‌های سنگینی نظیر از دست دادن مشتریان فعلی، حرکت آن‌ها به سمت رقبا، کاهش ارزش سهام و اعتبار یک برند را در پی داشته باشد و سازمان‌ها بایستی هزینه‌های سنگینی برای مبارزه با این خبرها پرداخت نمایند. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی داینامیکی اخبار جعلی در دوران شیوع کووید-19 با توجه به مولفه های ارزش ویژه برند انجام شد.

  روش کار

  تحقیق حاضر ازنظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود؛ زیرا در پی نشان دادن اثرات بازخوردی اخبار جعلی بر ارزش ویژه برند و عوامل آن است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت داده‌ها از نوع آمیخته است؛ در این تحقیق از روش پویایی‌های سیستم برای درک و تجزیه‌وتحلیل متغیرها استفاده شده است.

  نتایج

  نتایج این تحقیق در قالب نمودار علت معلولی اثر اخبار جعلی بر مولفه‌های ارزش ویژه برند، نمودار علت معلولی ارزش ویژه برند و مولفه‌‎های اثرگذار بر ارزش ویژه برند نشان داده شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق می‌تواند بینش مدیران بازاریابی را افزایش داده و آن‌ها را در خصوص تصمیم‌گیری برای بهبود ارزش ویژه برند یاری نماید. در راستای نتایج این تحقیق مدیران بازاریابی بایستی راه‌های پخش و گسترش اخبار جعلی را به حداقل برسانند.

  کلیدواژگان: اخبار جعلی، ارزش ویژه برند، پویا شناسی سیستم ها، کووید- 19
 • بهاره پایور*، هایده هاشمی زاده، محمد سیاوشی، اندیشه حامدی صفحات 3889-3901
  مقدمه

  مسیولین مراقبت های بهداشتی با شناسایی الگوی منطقه ای مسمومیت ها  قادر به برنامه ریزی صحیح  و متمرکز بر پیشگیری و مدیریت بهینه پادزهرها می گردند. لذا این مقاله با هدف بررسی الگوی مسمومیت حاد در شمال شرق ایران انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی اطلاعات تمامی بیمارانی که به علت مسمومیت حاد به بخش اورژانس بیمارستان موسی بن جعفر شهرستان قوچان از ابتدای دی ماه 1396 الی پایان آذر 1397  مراجعه نموده بودند، واردمطالعه گردید. اطلاعات با استفاده از چک لیست به صورت مصاحبه با بیمار یا همراه و بررسی پرونده تکمیل شد.

  نتایج

  222 بیمار در مطالعه شرکت کردند. میانگین سنی افراد 15.7±28.9 سال، اکثرا در گروه سنی 11 تا 30 سال (3/60 درصد)، نیمی مونث (50 درصد)، متاهل (55 درصد)، دیپلمه  (33.7درصد)، بیکار (26.1 درصد) و ساکن شهر (68درصد) بودند.  اکثر مسمومیت ها از نوع عمدی یا  به قصد خودکشی (6/44 درصد) بود، پس از آن  مصرف بیش از حد (1/31%) و مصرف تصادفی (3/24%) گزارش گردید. شایع ترین عامل مسمومیت، داروها (60.4 درصد)، اپیوم(تریاک و شیره) (12.1 درصد) و آفت کش ها یا سموم ارگانوفسفره (8.5 درصد) بود. بنزودیازپین ها شایع ترین (38.8 درصد) داروی مصرفی در کلیه رده های سنی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به فراوانی موارد مسمومیت عمدی (خودکشی) انجام مشاوره روان پزشکی در مسمومین ضروریست.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، مسمومیت حاد، خودکشی
 • سلیمه نظری، علی حسنی، ملیحه اردکانی زاده* صفحات 3902-3912
  مقدمه

  آدیپونکتین و لپتین دو هورمون پپتیدی تنظیم کننده تعادل انرژی هستند. در پژوهش حاضر، نسبت لپتین به آدیپونکتین در کنار شاخص مقاومت به انسولین، یک نشان گر مناسب برای اهداف تشخیصی چاقی و دیابت می باشد.

  روش کار

  تعداد 60نفر زن چاق کم تحرک 35تا45 ساله (شاخص توده بدن≥30) به چهار گروه کنترل، تمرین، ماساژ، و تمرین+ماساژ تقسیم شدند. تمرین هوازی شامل تمرینات هوازی هشت هفته ای، سه روز در هفته بود، با 25دقیقه و 55 درصدضربان-قلب بیشینه شروع شد، و در هفته آخر به 40دقیقه و 85 درصدضربان قلب بیشینه رسید. ماساژ توسط دستگاه LPG به مدت 30دقیقه، 3روز در هفته و 8هفته انجام شد. گروه ترکیبی پس از 30دقیقه ماساژ برنامه تمرین را اجرا کردند. نمونه خونی پیش و 48ساعت پس از مداخله تمرین و ماساژ، و پس از 12 ساعت ناشتایی از سیاهرگ دست چپ گرفته شد. مقادیر لپتین، آدیپونکتین و انسولین، و سطوح گلوکز سنجیده شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون آنوا یک طرفه با تست تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0≥p بکار گرفته شد.

  نتایج

  مقادیر گلوکز، انسولین، مقاومت انسولین، درصدچربی، شاخص توده بدن، لپتین، آدیپونکتین، و لپتین/آدیپونکتین در پس-آزمون گروه تمرین+ماساژ در مقایسه با پس آزمون هر سه گروه تغییر معنی داری یافت (001/0=p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که اجرای تمرین هوازی همراه با ماساژ، بر سطوح گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین، لپتین و آدیپونکتین موثرتر از تمرین و ماساژ به تنهایی باشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، ماساژ، لپتین، آدیپونکتین، انسولین
 • سهیلا ارجمند، حسن میرزاحسینی *، مجید ضرغام حاجبی صفحات 3903-3913
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف مقایسه روابط ابژه و کمالگرایی دانشجویان پزشکی مبتلا به اختلال خودشیفته ناسازگار، خودشیفته سازگار و عادی انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش علی- مقایسه‌ای بود. از جامعه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌ آزاد اسلامی شهر تهران، 210 فرد به روش نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب و بر مبنای ارزیابی دو پرسشنامه سیاهه خودشیفتگی آسیب‌شناختی (PNI) و مقیاس شخصیت خودشیفتگی (NPI) در سه گروه 70 نفره خودشیفتگی سازگار، خودشیفتگی ناسازگار و فاقد خودشیفتگی قرار گرفتند. جهت سنجش متغیرهای موردنظر از پرسشنامه‌های مقیاس روابط موضوعی (BORI) و مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی (PANPS) استفاده و در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که از میان متغیرهای روابط ابژه‌ای، دلبستگی ناایمن و بیگانگی در گروه خودشیفته ناسازگار به شکل معنی‌داری، بالاتر از دو گروه دیگر بود (001/0=p)، اما بین دو گروه خودشیفته سازگار و گروه فاقد خودشیفتگی در این دو متغیر تفاوت معنی‌داری دیده نشد (05≤p). کمال‌گرایی مثبت در گروه خودشیفته سازگار بیشتر از گروه فاقد خودشیفتگی بود. کمال‌گرایی مثبت در هر دو گروه خودشیفته سازگار و فاقد خودشیفتگی بالاتر از گروه خودشیفته ناسازگار بود (001/0=p).

  نتیجه‌گیری

  خودشیفتگی ناسازگار می‌تواند بر روابط ابژه و کمالگرایی دانشجویان علوم پزشکی تاثیر منفی بگذارد، با توجه به سلامت روان دانشجویان، می‌توان بر عملکرد تحصیلی و کاری آنها تاثیر مثبت گذاشت.

  کلیدواژگان: روابط ابژه، کمالگرایی، خودشیفته ناسازگار، خودشیفته سازگار
 • کورش جمالی، کریم صالحی*، مریم چرامی صفحات 3914-3922
  مقدمه و هدف

  مشکلات هیجانی و رفتاری همانند بزهکاری، روند طبیعی زندگی نوجوان و اطرافیان را با آسیب جدی مواجه می سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در نوجوانان بزهکار و عادی شهر لردگان انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر به روش کمی از نوع علی- مقایسه ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر نوجوانان (گروه سنی 12 تا 18 سال) بزهکاران شهرستان لردگان ساکن در کانون اصلاح و تربیت شهرکرد در سال 1399 بود. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از نوجوانان بزهکار و 60 نفر از نوجوانان غیربزهکار همگن از لحاظ سن و جنسیت بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند (جمعا 120 نفر). ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه کیفیت زندگی (ویر و شربون، 1992) بود که به صورت انفرادی توسط اعضای دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل واریانس انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج بین کیفیت زندگی و ابعاد آن شامل اختلال نقش به خاطر سلامت هیجانی، بهزیستی هیجانی، کارکرد اجتماعی و سلامت عمومی در نوجوانان بزهکار و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p)؛ به این صورت که نوجوانان بزهکار دارای اختلال نقش بیشتر و بهزیستی هیجانی، کارکرد اجتماعی و سلامت عمومی ضعیف تری نسبت به نوجوانان عادی هستند.

  نتیجه گیری

  با توجه به سطح پایین کیفیت زندگی در بروز بزهکاری نوجوانان پیشنهاد می شود با توجه به تورم روز افزون سال های اخیر و کاهش بعد اقتصادی کیفیت زندگی نوجوانان، بهتر است به منظور پیشگیری از بروز بزهکاری مداخلاتی با هدف افزایش کیفیت زندگی نوجوانان در مدارس برگزار شود.

 • فریبا نوروزی *، محبوبه بابایی، ربابه پور جبلی صفحات 3924-3938

  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر نگرش به توانمندسازی شغلی در راستای سلامت اجتماعی تهیه شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده که با استناد بر تکنیک مصاحبه کتبی (پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف رنسیس لیکرت)، با مراجعه به 150 نفر از زنان شاغل در نواحی چهارگانه منطقه 22 شهرداری تهران و برآورد حجم نمونه به کمک جدول مورگان انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده الف). براساس تحلیل رگرسیون: 1. با افزایش انتظار و انگیزش توانمندسازی شغلی، عدالت و برابری توانمندسازی شغلی، هدفگذاری توانمندسازی شغلی، سبک رهبری توانمندسازی، جایزه پیشنهاد استراتژیک کارکنان زن شاغل در نواحی چهارگانه منطقه 22 شهرداری تهران، از نگرش بالایی نسبت به توانمندسازی شغلی برخوردار خواهند شد. ب) براساس معادله مجذور رگرسیون، از مقدار 46 درصد سهم عوامل موثر بر نگرش کارکنان زن در بین نواحی چهارگانه منطقه 22 شهرداری تهران، به توانمندسازی شغلی: 1. مقدار 25 درصد آن مربوط به سهم (افزایش) میزان انتظار و انگیزش است. 2. مقدار 14 درصد آن مربوط به سهم (افزایش) عدالت و برابری است. 3. مقدار 1 درصد آن مربوط به سهم (افزایش) افزایش هدفگذاری است. 4. مقدار 1 درصد آن مربوط به سهم (افزایش) افزایش تغییر سبک رهبری است. به نظر می رسد که کارکنان زن متاهل، بالای 40 سال، دارای خانواده هسته ای از انتظار و انگیزش مثبت، مکانیزمهای هدفگذاری مثبت، سیستم های عدالت و برابری مثبت، نگرش بالایی در توانمندسازی شغلی خود در سازمان مربوطه را دارا هستند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی شغلی، عدالت و برابری، سبک رهبری، انتظار و انگیزش، هدفگذاری
 • نوشین محمدی فرد، فهیمه حقیقت دوست، پریسا ذاکری، مریم مقرون، حسن علیخاصی، سیمین کریمی، فیروزه سجادی صفحات 3928-3939
  مقدمه

  مطالعه حاضر به منظور، تعیین ارتباط مدت خواب والگوی مصرف میان وعده های غذایی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی  روی داده های مرحله آخر برنامه قلب سالم اصفهان که یک برنامه مداخله-ای جامعه‌نگر است در شهرستان های اصفهان، نجف آباد و اراک برروی 9572 نفر از افراد بالاتر از 19 سال انجام شد. اطلاعات غذایی توسط پرسشنامه بررسی تکرر مصرف مواد غذایی به دست آمد. پس از تکمیل ساعت خواب  شبانه روز، شرکت کننده ها در سه گروه افراد با خواب کم (ساعت 6≥)، طبیعی (ساعت6 > و ساعت 9 ≥) و طولانی (ساعت9 >) بررسی شدند. برای بررسی ارتباط بین نوع میان وعده غذایی و ساعت خواب از رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد.

  نتایج

  شرکت کنندگان در مطالعه شامل 4028 مرد و 3882 نفر زن بودند. افراد با خواب بیشتر از 9 ساعت نسبت به افراد با میزان خواب طبیعی میزان بیشتری از انواع میوه و آبمیوه طبیعی، استفاده می‌کردند (02/1- 002/1 :% CI95و  01/1 (OR=. همچنین افرادی با خواب طولانی از مغزهای روغنی کمتری نسبت به    افراد با خواب طبیعی مصرف می‌کردند) (99/0- 94/0 :% CI95و  97/0 (OR=. ولی مصرف نوشابه و آبمیوه‌های صنعتی در افراد با خواب کوتاه نسبت به افراد با خواب طبیعی بیشتر بود (05/1- 01 /1 : % CI95و  04/1 (OR=.

  نتیجه گیری

  اگرچه بین مدت  خواب و انتخاب الگوی غذایی در انتخاب برخی از میان وعده های غذایی ممکن است رابطه وجود داشته باشد، اما نمی توان الگوی غذایی خاصی را مشخص نمود.

  کلیدواژگان: مدت خواب، میان وعده غذایی، شیوه زندگی
 • علی جنگجو، تورج زندباف*، علیرضا رضاپناه، علی وحیدی راد، سینا نوروزی اصل، اکبر پاکدل صفحات 3939-3945
  زمینه و هدف

  کیستهای ربع فوقانی چپ شکم (LUQ) اغلب به طور اتفاقی کشف می شوند. با توجه به فقدان روش های اختصاصی جهت تشخیص قطعی ضایعات مستعد بدخیمی، مدیریت کیستهای LUQ از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، آگاهی از تشخیص های افتراقی (مانند کیستهای آدرنال و پانکراس)، کاربرد روش های تصویربرداری و اندیکاسیون های جراحی بسیار مهم است.

  معرفی مورد

  بیمارخانمی 56 ساله با سابقه کیست آدرنال چپ که به علت درد  LUQ بعد از غذا خوردن به سرویس جراحی ارجاع شد. سونوگرافی و سی تی اسکن نشان دهنده یک ضایعه کیستیک 120 میلیمتری در آدرنال چپ بود. بیمار کاندید جراحی لاپاراسکوپی شد. در حین جراحی و بر خلاف تشخیص اولیه، یک کیست بزرگ به اندازه حدود 150 میلیمتر با منشاء دم پانکراس و گرفتاری عروق طحالی آشکار گردید که دیستال پانکراتکتومی و اسپلنکتومی انجام شد. بررسی پاتولوژی حاکی از یک نیوپلاسم موسینوس توبولوپاپیلری با دیس پلازی درجه بالا به همراه یک کانون کوچک کارسینوم تمایز نیافته پانکراس به اندازه 5 میلیمتر بود.

  بحث و نتیجه گیری

  روش های تصویربرداری فعلی قادر به تشخیص قطعی منشاء کیستهای بزرگ  LUQ نیستند که این مسئله زمینه ساز بروز خطا در مدیریت ضایعات بدخیم پانکراس یا آدرنال می شود. از این رو چنین به نظر می رسد که استفاده از روش لاپاراسکوپی، علاوه بر مزایای کم تهاجمی مانند درد کمتر، کاهش دوره بستری و بازگشت سریعتر به فعالیت های روزمره، می تواند به تشخیص درست حین جراحی کمک کرده و امکان تصمیم گیری مناسب را برای جراح فراهم سازد.

  کلیدواژگان: کیست LUQ، کیست پانکراس، کیست آدرنال، لاپاراسکوپی
 • مریم دهقانی بنادکی*، مریم ولایتی، فرزاد رعیت دوست، معصومه کلانتری، غزاله ترناس صفحات 3945-3955
  مقدمه

  چاقی یکی از مشکلات شایع سلامت عمومی است که روند رو به افزایش آن به یکی از نگرانی های عمده سلامت جهانی تبدیل شده است، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بر اساس ناگویی خلقی و تحمل پریشانی در افراد مبتلا به چاقی انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به چاقی شهر تهران در سال 1399 بود. از این میان، به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 250 نفر انتخاب شدند. شرکت کنندگان با پرسشنامه های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت وبر (1992)، ناگویی خلقی تورنتو (1992) و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که متغیرهای ناگویی خلقی و تحمل پریشانی می توانند 4/16 درصد از واریانس کیفیت زندگی مرتبط با سلامت را تبیین کنند و تمامی متغیرهای مذکور تاثیر معناداری بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دارند (01/0P<).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت بر اساس ناگویی خلقی و تحمل پریشانی می توان کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی را در افراد مبتلا به چاقی پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: ناگویی خلقی، تحمل پریشانی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، چاقی
 • بیتا کاظمی، غلامرضا جعفری نیا، مولود کیخسروانی صفحات 3946-3958

  این مطالعه با هدف بررسی علل و عوامل جامعه‌شناختی گرایش زنان و دختران بالای 18 ساله تهرانی به مدلینگ انجام شده است. روش تحقیق پیمایش کمی و از نوع «توصیفی/تحلیلی» می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه از زنان بالای 18 سال شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر تعیین شد که این تعداد را به 400 مورد افزایش دادیم. ابزار گردآوری پرسشنامه و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌‌ای بود. برای بررسی و تحلیل سوال‌های پژوهش ابتدا نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف/اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و پس از مشخص‌شدن نرمال‌بودن داده‏های تحقیق، رابطه بین متغیرها با ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزارspss 22 سنجیده شد و در نهایت نیز برای بررسی ضریب نیکویی برازش متغیرهای فرضیات اصلی پژوهش از نرم‌افزار ایموس 24 استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد بین طبقه اجتماعی، رضایت از بدن، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، مصرف فرهنگی، سرمایه فرهنگی (تجسدیافته، عینیت‌یافته و نهادینه‌شده)، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، عضویت در شبکه‌های اجتماعی با گرایش زنان و دختران تهرانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. اما، بین متغیرهای اعتقاد دینی و مناسک دینی با گرایش زنان و دختران تهرانی رابطه معنادار و معکوس مشاهده شد. نتایج نشان می‌دهد گرایش مدلینگ در بین زنان و دختران تهرانی هویدا است، بر محور هویت اشتهاری و تفرد می‌چرخد. شهر تهران با نوعی آزادی انتخاب و تمایزیابی سنتی به مدرن در حرکت است که در آن دیده‌شدن و مصرف نمایشی به بخشی از زندگی زنان تبدیل شده است.

  کلیدواژگان: مدلینگ، سرمایه فرهنگی، مصرف فرهنگی، رضایت از بدن، اعتقادات دینی
 • مهشید احمدی، بهرام خیری *، بهروز قاسمی صفحات 3959-3978
  مقدمه

   در پژوهش حاضر به طراحی مدلی جهت تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا در شرکت های کوچک و متوسط (SME)  با مطالعه موردی شرکت های سلامت محور پرداخته شد.

  روش کار

    روش پژوهش حاضر کاربردی و کیفی بوده است. به منظور دستیابی به شناخت درستی از مهمترین مولفه های تشکیل دهنده برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا، از طریق نمونه گیری هدفمند، با 15 نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان، متخصصان در حوزه بازاریابی و برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط مصاحبه عمیق انجام شد. سپس داده های گردآوری شده با استفاده از روش داده بنیاد تجزیه و تحلیل شد تا مدلی جامع و بومی سازی شده جهت تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا در شرکت‎های کوچک و متوسط  ارایه گردد.

  نتایج

   نتایج تحقیق نشان داد پدیده های محوری زنجیره ارزش، نگاه سیستمی، هوش بازار و شراکت استراتژیک با در نظر گرفتن تاثیرات شرایط زمینه ای، شرایط علی و متغیرهای تعدیلگر روی آن، می تواند با استفاده از راهبردهای ارزش آفرینی رقابتی، توسعه رقابت پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک منجر به اثربخشی استراتژیک، دستیابی به قابلیت های پویای بازارگرایی و تاب آوری سازمانی شود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا، شرکت های کوچک و متوسط، شرکت‎های سلامت محور
 • معصومه بختیاری، بهمن سلیمی تیموری، نسرین محمدی کمال آبادی *، معصومه ایزدی صفحات 3988-3997
  مقدمه

  اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک پدیده در هر کشوری اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه رخ می دهد که به جهت پیامدهای حاصل از آن، این پدیده در مقوله آسیب های اجتماعی قرار داده می شود که خود زمینه ساز بسیاری از آسیب های دیگر است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش به مصرف مواد و تکانشگری نوجوانان وابسته به مواد مخدر انجام شد.

  روش کار

  در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد منطقه 1 شهر تهران تشکیل دادند. از این جامعه، 36  نفر بصورت دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. روش اجرا بدین ترتیب بود که بعد از پیش آزمون نگرش به مصرف مواد و تکانشگری، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای گروه آزمایش اجرا گردید و از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. یافته های پژوهش با استفاده از کواریانس تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد میانگین نگرش به مصرف مواد و تکانشگری گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش پیدا کرده است. نتیجه تحلیل کواریانس نشان داد که پس از حذف اثر پیش آزمون، میانگین نمرات پس آزمون دو گروه اختلاف آماری معناداری داشتند (001/0p<).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد که به منظور بهبود نگرش به مصرف مواد و تکانشگری نوجوانان وابسته به مواد مخدر می توان از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تکانشگری، ذهن آگاهی، نگرش به مصرف مواد، نوجوانان وابسته به مواد مخدر
 • صدیقه گله گیریان، عزات دیره *، امیر قمرانی، علی پولادی ریشهری صفحات 3989-4000
  مقدمه و هدف

  بروز خشونت خانگی سبب ایجاد استرس و همچنین اختلال استرس پس از سانحه در افراد قربانی خشونت می شود. بر این اساس هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علایم اختلال استرس پس از سانحه و انعطاف پذیری کنشی در دختران قربانی خشونت خانگی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل دختران قربانی خشونت خانگی شهر اصفهان در فصل پاییز سال تحصیلی 99-1398 بود. از بین جامعه آماری تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش گواه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خشونت خانوادگی تجربه شده (آقاخانی و همکاران، 1392)؛ پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه (ویدرز و همکاران، 1993) و پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی (دنیس و وندروال، 2010) بود. داده های به دست آمده با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علایم اختلال استرس پس از سانحه (0001≥P؛ 64/0=Eta؛ 02/50=F) و انعطاف پذیری کنشی (0001≥P؛ 62/0=Eta؛ 04/46=F) در دختران قربانی خشونت خانگی تاثیرگذار است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان فراتشخیصی یکپارچه با بهره گیری از فنونی همانند شناسایی هیجان ها، آموزش آگاهی هیجانی، ارزیابی مجدد شناختی، شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان و بررسی رفتارهای ناشی از هیجان می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه و بهبود انعطاف پذیری کنشی در دختران قربانی خشونت خانگی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استرس پس از سانحه، انعطاف پذیری کنشی، خشونت خانگی، درمان فراتشخیصی یکپارچه
 • محمود حکیم نیا، زهره رافظی *، مهدی معینی صفحات 4001-4011
  مقدمه

  نظریه ذهنیت ناموفق، یکی از نظریه های اصلی در مفهوم پردازی اختلال شخصیت مرزی، کمبود توانایی افراد در سویه های گوناگون سازه نظریه ذهن را کانون آسیب می داند و پدیدآیی، تحول و نمود نشانه ها را برپایه آن تبیین می کند بااین همه سازش بایسته ای در پژوهش های پیرامون این نظریه وجود ندارند و با توجه به شکاف پژوهشی موجود در این زمینه،  این پژوهش با هدف هم سنجی نظریه ذهن در درمانجویان دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی با گروه بهنجار انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش توصیفی کمی و از نوع طرح علی-مقایسه ای بود و جامعه آماری آن بزرگسال های باسواد ساکن استان تهران بود که از بین آنها به روش نمونه گیری دردسترس دوگروه 15 نفره دارای اختلال شخصیت مرزی و بهنجار گزینش شدند. یافته های پژوهش با بهره مندی از ابزارهای مصاحبه بالینی ساختاریافته SCID-II (1994)، نسخه ویرایش شده چک لیست نشانه های روانی SCL-90-R (1994)، مقیاس افسردگی بک II (1961)، پرسشنامه اضطراب بک (1990) و آزمون ذهن خوانی به کمک تصویر چشم بارون و کوهن (2001) بدست آمد. درادامه داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری یک راهه مورد کاوش قرار گرفت.

  نتایج

  یافته های این پژوهش نشان داد تفاوت معناداری در توانایی نظریه ذهن افراد گروه بالینی دارای اختلال شخصیت مرزی و بهنجار وجود ندارد (05/0p>).

  نتیجه گیری

  هنوز سازش کاملی بر روی کاستی توانایی نظریه ذهن در اختلال شخصیت مرزی وجود ندارد و تنها تشخیص گذاری این اختلال دلیل کاستی این توانش در درمانجویان نیست ازاین رو سنجش اولیه و توجه بیشتر در گزینش روش های درمانگری برپایه نظریه ذهن در این اختلال پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ذهنیت ناموفق، اختلال شخصیت مرزی، ذهن خوانی، نظریه ذهن
 • سمیه عربی، شکوه السادات بنی جمالی *، شیرین کوشکی، مهناز استکی صفحات 4012-4021
  مقدمه

  این پژوهش به تبیین الگوی ساختاری ادراک بیماری در زنان مبتلا به آرتریت روماتویید بر اساس سبک‎های دلبستگی و نگرش‎های ناکارآمد با میانجی گری متغیر ناگویی هیجانی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) پرداخته است.

  روش کار

  در این پژوهش 250 شرکت کننده(زن) حضور داشتند که به شیوه‎ی نمونه گیری در دسترس از بین بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان البرز کرج انتخاب شدند، برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های ادراک بیماری بردبنت و همکاران فرم بلند(IPQ)، سبک‎های دلبستگی بزرگسالان فرم تجدید نظر شده کالینز و رید(RAAS)، نگرش‎های ناکارآمد فرم بلند ویسمن وبک (DAS)  و پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو(TAS)استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری تحلیل شد.

  نتایج

  داده های به دست آمده از مدل اولیه، برازش خوبی از مدل نشان دادند به عنوان مثال شاخص برازش CFI و IFI در مدل حاضر برابر با 941/0 و 942/0 بود که چون این میزان بالاتر از معیار 90/0 برای این شاخص ها بود نشان دهنده ی برازش خوب مدل بود. همچنین شاخصGFI در پژوهش حاضر 924/0 به دست آمد که این میزان بالاتر از معیار 90/0 است و از این نظر نیز مدل دارای برازش خوبی است. در نهایت شاخص برازشRMSEA و SRMR که برخی متخصصان آن ها را از مهمترین شاخص برازش مدل می دانند برابر با 064/0 بود که کمتر از معیار 08/0 بود و از این رو نشان دهنده ی برازش خوب مدل می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش اثر مستقیم متغیر سبک دلبستگی اضطرابی و نگرش‎های ناکارآمد بر متغیر ادراک بیماری معنی دار است اما اثر مستقیم متغیر سبک‎های دلبستگی و نگرش‎های ناکارآمد ازطریق واسطه‎ای متغیر ناگویی هیجانی معنی دار نمی باشد.

  کلیدواژگان: ادراک بیماری، سبک های دلبستگی، نگرش‎های ناکارآمد، ناگویی هیجانی
 • رامین کریمی مشهدی، سجاد باقری *، فریبا باقرزاده، نرگس محورجعفری، هدی علیزاده صفحات 4022-4030
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی آسیب به خود (خودکشی و خودزنی) در میان زنان مطلقه با نشانگان اختلال شخصیت مرزی: مورد مطالعه زنان مطلقه با تجربه ازدواج موقت بود.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناختی بود. نمونه مورد مطالعه شامل 15 نفر از زنان مطلقه با تجربه ازدواج موقت شهرستان های غرب استان تهران (رباط کریم و پرند) در سال 1399 دارای مشکلات مربوط اختلال شخصیت مرزی با پرونده های ثبت شده در بهزیستی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای شناسایی زنان پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی (لیشنرینگ، 1999) در میان 350 نفر توزیع و 15 نفر با نمرات بالاتر از 10 انتخاب شدند، سپس با 15 نفر از افراد انتخاب شده مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد، سپس کلمه به کلمه پیاده سازی شده و به روش پدیدارشناسی تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  در این مطالعه 3 مضمون اصلی و چند مضمون فرعی شناسایی شد: 1) هیجانات، همچون رفتارهای تکانه ای، تغییرات سریع خودانگاره و تغییرات خلقی؛ 2) حساسیت محیطی، همچون قوانین انعطاف ناپذیر و؛ 3) ارتباطات، همچون عدم درک متقابل، مشکل در گفتگو، رابطه سطحی و عدم همدلی.  

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان گفت آسیب به خود در زنان مطلقه تحت تاثیر ویژگی های شخصیت، هیجانات، حساسیت محیطی و ارتباطات قرار گرفته است و لازم است برای زنان مطلقه دارای مشکلات روان شناختی، یک سیستم حمایتی فراهم شود.

  کلیدواژگان: آسیب به خود، اختلال شخصیت مرزی، خودکشی، خودزنی، زنان مطلقه
 • ابراهیم بهمیی، محمدرضا بیات *، مژگان محمدی نایینی صفحات 4032-4040
  مقدمه

   عناصر برنامه ریزی درسی و به تبع آن محتوای کتب درسی باید با هویت دانش آموزان همخوانی و سنخیت داشته باشد و شناخت از هویت کنونی دانش آموزان در راستای بهبود برنامه ریزی درسی و محتوای کتب درسی امری لازم و بدیهی است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارایه الگوی مطلوب برنامه درسی با رویکرد پدیدارشناسانه، متناسب با هویت نوجوانان می باشد.

  روش کار

   روش پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دوره دوم متوسطه می باشد که به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند 36 نفر انتخاب شدند. جمع آوری دادها با استفاده از مصاحبه نیمه سازمان یافته انجام شد. محقق با استفاده از روش هفت مرحله کلایزی به تحلیل گزاره های به دست آمده پرداخت.

  نتایج

   نتایج نشان داد که جهت مصاحبه در سه رشته فنی حرفه ای، کاردانش و نظری در کدگذاری مضمون های فرعی 40، 58 و 47 مورد انتخاب شد که از عوامل موثر بر شکل گیری هویت بودند. در کدگذاری مضمون های اصلی برای رشته فنی حرفه ای 13 مضمون که شامل، آموزش عملی، توجه به معنویت، توجه به مادیات، دروس برای شغل آینده، جامعیت در آموزش، توجه به ارزش های انسانی، پرمحتوا بودن دروس، رعایت عدالت آموزشی، جو مدرسه و کلاس، پرورش هویت اجتماعی، رشد فکری، پرورش فطرت اخلاقی و رهبریت معلم شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

   براساس نتایج تحقیق می توان گفت مضمون های اصلی انتخاب شده می تواند در راستای هویت یابی نوجوانان  با برنامه درسی متناسب باشد و الگوی انتخاب شده مطلوب می باشد. 

  کلیدواژگان: برنامه درسی، آموزش، هویت، نوجوانان
 • مریم فرآیین * صفحات 4041-4052
  مقدمه

   عدم وجود هماهنگی و اضطراب از مشکلات عمده کودکان با اختلال هماهنگی رشدی است. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی تمرینات بدن کوبه بر هماهنگی حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام شد.

  روش کار

   پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری را دانش آموزان دختر 8 تا 10ساله مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در شهرستان خوی تشکیل دادند.که از بین آنها 30 دختر داوطلب مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی، بر اساس پرسش نامه اختلال هماهنگی رشدی (ویلسون و همکاران، 2009) و مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان-ویرایش دوم (هندرسون و همکاران، 2007) به صورت هدفمند شناسایی و بر اساس معیارهای ورود و خروج در مطالعه شرکت کرده و به صورت تصادفی در دو گروه پانزده نفری تجربی و گواه قرار گرفتند. به منظور ارزیابی هماهنگی دانش آموزان از آزمون هماهنگی حرکتی (KTK) و برای ارزیابی اضطراب کودکان از مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه استفاده شد. شرکت کنندگان گروه تجربی، 6 هفته سه جلسه ای (مجموعا 18 جلسه) و 45 دقیقه به اجرای برنامه بدن کوبه پرداختند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 05/0 و با نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند.

  نتایج

   نتایج نشان داد که برنامه تمرینی بدن کوبه باعث کاهش اضطراب (001/0>p) و همچنین بهبود هماهنگی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی شد(001/0>p).

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های پژوهش، تمرینات بدن کوبه نقش موثری در بهبود هماهنگی حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشد دارد

  کلیدواژگان: اضطراب، هماهنگی حرکتی، بدن کوبه، اختلال هماهنگی رشد
 • زینب قاسمی، سقا فرج تبار بهرستاق*، بابی سان عسکری صفحات 4049-4059
  مقدمه

  دیابت نوع 2 یک بیماری چند علتی است.مطالعه تجربی حاضر با هدف تعیین اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان GLP1 در بافت پانکراس و همچنین سطوح گلوکز و انسولین در رت های دیابتی نوع 2 انجام گرفت.

  روش کار

  جامعه آماری را کلیه رت های نر ویستار انستیتو پاستور ایران تشکیل داده اند که از بین آنها 14 سر رت 10 هفته ای با وزن 20±220 گرم خریداری شدند. در ادامه رت های مورد مطالعه تحت اثر 6 هفته رژیم غذایی پرچرب و تزریق STZ دیابتی نوع 2 شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه (کنترل و مقاومتی) قرار گرفتند. سپس گروه مقاومتی در یک دوره تمرینات مقاومتی به مدت 6 هفته به تعداد 5 جلسه در هفته شرکت کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، سطوح ناشتایی گلوکز و انسولین و بیان GLP1 در بافت پانکراس هر دو گروه اندازه گیری و توسط آزمون تی مستقل با یکدیگر مقایسه شدند. کلیه بررسی های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS/Win نسخه 16 انجام گرفت.

  نتایج

  تمرینات مقاومتی به بهبود سطوح گلوکز ناشتا در مقایسه با گروه کنترل منجر شد. سطوح انسولین سرم و بیان GLP1 در بافت پانکراس گروه مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل به میزان معنی داری افزایش یافت. سطح معنی دار 5% = α در نظر گرفته شد.

  نتیجه گیری

  بر پایه یافته های این پژوهش، افزایش انسولین در گروه تمرین را می توان به افزایش بیان GLP1 در بافت پانکراس در پاسخ به تمرینات مقاومتی نسبت داد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، بافت پانکراس، دیابت نوع 2، بیان ژن GLP1
 • مرجان آل بهبهانی، مولود کیخسروانی*، ناصر امینی، محمد نریمانی، بهنام الدین جامعی صفحات 4061-4072
  مقدمه و هدف

  اختلال طیف اتیسم منجر به بروز اختلال های رفتاری شدید همچون پرخاشگری در کودکان مبتلا می شود. بر این اساس هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به مادران بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل 85 کودک 12-6 سال مبتلا به اختلال طیف اتیسم مراجعه کننده به دو مرکز توان بخشی اتیسم شهر تهران (مراکز شمیم و فریحا) در شش ماهه اول سال 1398 بودند. از بین آنها 20 نفر (14 پسر و 6 دختر) به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند (هر گروه 10 کودک). مادران کودکان حاضر در گروه آزمایش مداخله آموزش ذهن آگاهی را در 12 جلسه در طی 3 ماه دریافت نمودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری کودکان (شهیم، 1385) بود. داده های به دست آمده با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد آموزش ذهن آگاهی به مادران بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (0002≥P؛ 60/0=Eta؛ 09/12=F) تاثیرگذار است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش ذهن آگاهی با بهره گیری از فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه می تواند می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلال طیف اتیسم، پرخاشگری، ذهن آگاهی
 • ادیب معمار، محسن رسولی *، عزیزالله تاجیک اسماعیلی صفحات 4073-4082
  مقدمه

  بررسی عوامل زمینه‌ساز موثر بر استفاده‌های اعتیادی دانش‌آموزان از اینترنت جهت کاهش این رفتار و پیامدهای آن بسیار مهم است؛ لذا هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر بیجار بود.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1398-1397 تشکیل دادند. تعداد نمونه پژوهش 310 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)، سنجش صفات پنج‌گانه شخصیتی نیو- فرم کوتاه (NEO-FFI) و معدل دانش آموزان به‌عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده شد.

  نتایج

  بین روان‌رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار (01/0P<، 29/0r=)؛ بین برون‌گرایی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار (01/0P<، 24/0-r=)؛ بین توافق و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنی‌دار (01/0P<، 24/0-r=)؛ و بین وظیفه‌شناسی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار (01/0P<، 41/0-r=) وجود داشت. رابطه بین گشودگی نسبت به تجربه و اعتیاد به اینترنت معنادار نبود (05/0 <P، 06/0r=). بین عملکرد تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار وجود داشت (05/0P<، 12/0-r=). همچنین وظیفه‌شناسی (01/0P<، 40/0-β=) به شکل منفی و روان‌رنجورخویی (01/0P<، 16/0β=) به شکل مثبت قادر به پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بودند.

  نتیجه‌گیری

   ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان و عملکرد تحصیلی نه‌چندان موفق آن‌ها می‌توانند در گرایش آن‌ها به رفتارهای اعتیادی ازجمله اعتیاد به اینترنت نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، ویژگی های شخصیتی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان
 • اعظم روانشاد، فرانک سیدی *، مریم یارمحمد توسکی صفحات 4083-4096
  مقدمه

  موضوع امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی به یکی از موضوعات مهم بدل شده است به‌گونه‌ای که رابطه مستقیمی با مشارکت و رفاه آنان در جامعه دارد. هدف پژوهش بررسی میزان امنیت اجتماعی زنان و مطالعه عوامل اثرگذار بر آن است.

  روش کار

  روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه بر مبنای پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان جوان 15-75 ساله ساکن در شهر اراک است. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران و جبران خطای ناشی از پرسش‌نامه‌های ناقص 400 نفر است. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بر مبنای مناطق و بلوک‌های آماری استفاده شده است.

  نتایج

  نتایج تحقیق نشان داد که میزان امنیت اجتماعی زنان اندکی از متوسط کمتر است و در میان مولفه‌های امنیت به ترتیب زنان بیش از همه احساس عدم احساس امنیت روانی، شغلی، مالی و جانی می‌کنند. همچنین عواملی همچون سرمایه اجتماعی، نگرش به پلیس و ارزش‌ها و نگرش‌های جنسیتی، بی‌نظمی‌ها، سبک زندگی پرخطر، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، سن و وضعیت تاهل به‌واسطه سازوکارهای همچون حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی با امنیت زنان رابطه دارند.

  نتیجه گیری

  می توان توصیه نمود که مداخلات سیاست‌گذاران برای تقویت امنیت اجتماعی زنان باید معطوف به بهبود محیط‌های اجتماعی و کالبدی آنان باشد تا ویژگی‌های رفتاری. در کل مجموعه از عوامل که دارای ویژگی ساختاری و نه رفتاری هستند بر امنیت اجتماعی زنان اثرگذار هستند.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، زنان، عوامل و سازوکارهای علی، فضاهای عمومی شهری
 • مهسا قنبریان، محبوبه طاهر* صفحات 4097-4107

  مقدمه بیماری کووید- 19 علاوه بر سرعت انتقال و میزان مرگ و میر بالا، سلامت روان شناختی افراد را تحت تاثیر قرار داده و از آن جا که میزان آسیب های روان شناختی رویدادهای ناگوار وسیع تر و پایدارتر از آسیب های جسمانی است؛ این پژوهش با هدف مقایسه نشانه های وسواسی- جبری و مشکلات خواب در بهبودیافتگان کووید- 19 و افراد سالم انجام شده است.روش کار این مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. 100 نفر از بهبودیافتگان کووید- 19 و 100 نفر از افراد سالم به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتخاب شدند. هر دو گروه فهرست بازنگری شده وسواسی- اجباری فوآ و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ را تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.نتایج نتایج آزمون های آماری نشان داد بین دو گروه در تمامی مولفه های نشانه های اختلال وسواسی- جبری به جز مولفه انباشت تفاوت معناداری وجود داشت و میانگین نمرات بهبودیافتگان کووید- 19 در این مولفه ها بیش تر بود (P<0/05). همچنین در دو گروه از نظر متغیر مشکلات خواب در تمامی خرده مقیاس ها به جز کیفیت ذهنی خواب، تاخیر در به خواب رفتن و استفاده از داروهای خواب آور تفاوت معنادار بود و بهبودیافتگان کووید- 19 از مشکلات خواب بیش تری رنج می بردند (P<0/05).نتیجه گیری با توجه به نتایج این پژوهش، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی-درمانی مناسب جهت کاهش نشانه های اختلال وسواسی- جبری و مشکلات خواب افراد جامعه به ویژه بهبودیافتگان کووید- 19 توصیه می شود.

  کلیدواژگان: نشانه های وسواسی- جبری، مشکلات خواب، کووید-19
 • رضوان مسعود میدانچی، ابوالقاسم یعقوبی، کورش گودرزی، جواد کریمی صفحات 4108-4118
  مقدمه و هدف

  خانواده مهم‌ترین بخش هر جامعه‌ای به شمار می‌رود که حفظ کیان آن می‌تواند منجر به رشد یک جامعه شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تیوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین انجام گرفت.

  مواد و  روش‌ها

  پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل زوجین متاهل دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان در فصل پاییز سال 1398 بودند. در این پژوهش تعداد 20 زوج با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 10 زوج). گروه آزمایش مداخله تیوری انتخاب (گلاسر، 2000) را طی دوماه در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه تعارض زناشویی (براتی و ثنایی، 1375)؛ پرسشنامه رضایت زناشویی (انریچ، 1998) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد که آموزش تیوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین تاثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین صورت که این آموزش توانسته بود منجر به بهبود رضایت زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی زوجین شود.

  نتیجه‌گیری 

  یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش تیوری انتخاب با بهره‌گیری از فنونی همانند تبیین کنترل درونی و بیرونی و مسیولیت‌پذیری می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود بهبود رضایت زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی زوجین مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش تئوری انتخاب، رضایت زناشویی، دلزدگی، زناشویی زوجین
 • سپیده الیاسی*، محدثه فیاضی، ناصر وحدتی مشهدیان، حمیدرضا ریحانی صفحات 4120-4130
  مقدمه

  تجویز صحیح داروهای تزریقی اهمیت ویژه ای در اثربخشی درمانی آن ها و بهبود بیماران دارد. تجویزهای اشتباه دارویی منجر به مخاطراتی مانند تداخلات دارویی، عدم اثربخشی داروها به علت رقیق شدن بیش از حد و یا عوارض ناشی از تزریق های اشتباه می گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی نحوه تجویز داروهای وریدی در اورژانس سه بیمارستان دانشگاهی پرداخته شده است.

  روش کار

  در بازه ی زمانی 7ماهه، در بخش اورژانس بیمارستان های قایم، امام رضا و امدادی شهیدکامیاب مشهد، پرونده ی 1000 مورد از بیمارانی که داروهای تزریقی دریافت میکردند به طور تصادفی وارد مطالعه شد. مواردی که در پرسشنامه ی پژوهشگر ثبت می شدند شامل نام دارو، سرعت تجویز، نحوه ی تجویز، حجم سرم تزریقی و نام آن بوده است. سپس این تجویزها با استانداردهای مربوطه برای تجویز آنها در منابع معتبر علمی ارزیابی شدند.

  نتایج

  در 85.1 درصد موارد تزریقی در حجم، سرم و سرعت تزریق، صحیح تجویز شده بودند و شایعترین محلول مورد استفاده با 66.3% فراوانی  محلول نرمال سالین بوده است. بیشترین خطای موجود در ارتباط با داروهای تزریقی، اشتباه در سرعت تزریق و ترکیبات اشتباه دارویی در یک سرم و یا استفاده از داروها در سرم اشتباه بوده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه، در بیش از 80% موارد داروهای تزریقی در سه اورژانس بیمارستانی بزرگ مشهد براساس دستورالعمل های موجود، صحیح تجویز می شوند. از آن جایی که بیشترین اشتباهات در ارتباط با تعیین سرعت تجویز داروها می باشد، برگزاری کلاس های آموزشی در این زمینه مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: بخش اورژانس، داروهای تزریقی، صحت تجویز
 • فهیمه قاسمی، سیده علیا عمادیان*، رمضان حسن زاده صفحات 4131-4144
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد اینترنت محور بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر در دوران همه گیری کووید 19، انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری بود. نمونه پژوهش شامل 45 نفر (گروه آزمایشی ذهن آگاهی: 15 نفر، گروه آزمایشی پذیرش و تعهد: 15 نفر و گروه گواه: 15 نفر) بود که از بین کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان ساری در سال تحصیلی 00- 1399 و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و به صورت کاملا تصادفی (قرعه کشی) انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی شافلی و دیگران (2002) بود. برای گروه های آزمایشی، آموزش ذهن آگاهی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد اینترنت محور طی 8 جلسه با استفاده از نرم افزار تیم لینک اجرا شد، در این مدت آزمودنی های گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند.

  نتایج

  در سطح اطمینان 95 درصد (05/0=α)، نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازه گیری های مکرر، نشان داد در دوران همه گیری کووید 19، آموزش ذهن آگاهی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد اینترنت محور بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارند. به طوری که، اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اشتیاق تحصیلی بیشتر از آموزش ذهن آگاهی بود.

  نتیجه گیری

  به منظور بهبود اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در دوران کووید-19 می توان از آموزش ذهن آگاهی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کرد با اینحال استفاده از آموزش ذهن آگاهی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، پذیرش و تعهد، اشتیاق تحصیلی، کووید-19
 • ماریه حسینی، حسن احدی*، فرهاد جمهری، آدیس کراسکیان موجمباری، مروارید احدی صفحات 4145-4159
  مقدمه

  هدف این مطالعه بررسی تاثیرطرحواره درمانی هیجانی گروهی بر میزان خودکارآمدی و درد در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی بوده است. ‌‌

  روش کار

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی ‌‌و طرح پژوهش بصورت پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه گواه گسترش یافته ‌می‌باشد. ‌‌جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی مراجعه کننده به درمانگاه‌‌های روماتولوژی و بخش‌های روماتولوژی بیمارستان‌‌های شهر شیراز بود. ‌‌45 بیمار مبتلا به بیماری رماتیسم مفصلی،‌‌ ‌‌بصورت تصادفی در 3 گروه آزمایشی، ‌‌پلاسیبو و کنترل قرار گرفتند. ‌‌پرسشنامه‌های خودکارآمدی شرر و درد مک گیل،‌‌ ‌‌قبل از اجرای مداخله طرحواره درمانی هیجانی گروهی، ‌‌پس از اجرای مداخله درمانی و 3 ماه پس از اتمام مداخله درمانی توسط هر سه گروه شرکت کنندگان تکمیل گردید. مداخله طی 16 جلسه بمدت دو ساعت و نیم برگزار گردید. ‌‌برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل واریانس چند متغیره، تحلیل واریانس یکطرفه، تست تعقیبی توکی، ‌‌آزمون مجذور کای و تحلیل واریانس با اندازه‌‌‌گیری مکرر استفاده گردید. ‌‌

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش میزان خودکارآمدی و کاهش میزان درد در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی اثر معناداری داشت و این اثر پس از پیگیری 3 ماهه ماندگار بود (005/0≥p).

  نتیجه‌گیری

  طرحواره درمانی هیجانی ‌می‌تواند یک مداخله روانشناختی اثربخش برای کاهش درد وافزایش خودکارآمدی در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی باشد. ‌‌

  کلیدواژگان: رماتیسم مفصلی، طرحواره درمانی هیجانی گروهی، خودکارآمدی، درد
 • مژگان نواب دانشمند، طیبه شریفی*، شهرام مشهدی زاده، رضا احمدی صفحات 4160-4173
  مقدمه و هدف

  حجم کاری حاصل از وقوع همه گیری های متعدد ویروس کووید-19 و بار روانی ایجاد شده سبب ایجاد اضطراب در پرستاران می شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر توانمندی روانی و رفتارهای ارتقا سلامت پرستاران زن با نشانه های اضطراب انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل پرستاران زن با نشانه های اضطراب شهر اصفهان در سه ماهه زمستان سال 1399 بود. در این پژوهش تعداد 33 پرستاران زن با نشانه های اضطراب با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش روان درمانی مثبت نگر را طی یک ماه در 8 جلسه 75 دقیقه ای به صورت آنلاین دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های اضطراب، توانمندی روانی و رفتارهای ارتقا سلامت بود. داده ها به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت نگر بر توانمندی روانی و رفتارهای ارتقا سلامت پرستاران زن با نشانه های اضطراب تاثیر معنادار دارد (p<0/001).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که روان درمانی مثبت نگر با بهره گیری از فنونی همانند چشم انداز مثبت به زندگی و آموزش خوش بینی و امید به آینده می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت افزایش توانمندی روانی و رفتارهای ارتقا سلامت پرستاران زن با نشانه های اضطراب مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اضطراب، توانمندی روانی، رفتارهای ارتقا سلامت، روان درمانی مثبت نگر
 • مریم رودگریان، فرشیده ضامنی*، سیده عصمت رسولی صفحات 4175-4185
  زمینه و هدف

  اضطراب امتحان از مهمترین شاخصه ها در اختلال یادگیری دانش آموزان میباشد و خودکارامدی و سرمایه های روانشناختی، دانش آموزان را قادر می سازد تا علاوه بر مقابله بهتر در برابر موقیت های استرس زا، در برابر مشکلات از توان بالایی برخوردار باشند. این پژوهش با هدف مدل یابی روابط ساختاری بین خودکارامدی، سرمایه های روانشناختی و اضطراب تحصیلی دانش آموزان انجام شد.

  روش بررسی

  روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان متوسطه دوم سال تحصیلی 1398-1399در شهرستان بابل شامل 15300 دانش آموز بوده و تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 375 نفر تعیین شد. برای سنجش متغیر خودکارامدی، سرمایه-های روانشناختی و اضطراب امتحان به ترتیب از پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و مندلر (1952) استفاده شد. داده های پژوهش حاضر به کمک نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 22 و LISREL و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ضریب مسیر بین امید با اضطراب امتحان (001/0P<، 14/0- =β) منفی و معنی دار، ضریب مسیر بین خوشبینی با اضطراب امتحان (001/0P<، 07/0- =β) منفی و معنی دار، ضریب مسیر بین تاب آوری با اضطراب امتحان (001/0P<، 26/0- =β) منفی و معنی دار و ضریب مسیر بین خودکارامدی با اضطراب امتحان (001/0P<، 31/0- =β) منفی و معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش، خودکارامدی و مولفه های سرمایه روانشناختی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان اثر دارد و موجب می شود تا دانش آموزان از لحاظ روانی، آمادگی مواجهه با امتحان را داشته باشند.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی، اضطراب امتحان
 • حنانه حافظی، اکبر وحدتی*، محسن فروزانفر، مهرداد شریعتی صفحات 4186-4195

  عامل ضد سرطان بوسولفان به طرق مختلف از جمله با آسیب رساندن به پارامترهای اسپرم بر سیستم تولید مثل مردان تاثیر منفی می گذارد. تحقیقات نشان می دهد ال-کارنیتین و رزوراترول می توانند عوارض جانبی بوسولفان را کاهش دهند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات این عوامل بر پارامترهای اسپرم بیضه و بیان ژن پروتامین در مدل موش آزواسپرمی انجام شد. در مجموع 78 موش نر Sprague Dawley در این مطالعه وارد شدند و به شش گروه سیزده موش تقسیم شدند: گروه شاهد ، ال کارنیتین به علاوه رزوراترول (L-ca + RES) ، بوسولفان BUS))، بوسولفان به علاوه ال کارنیتین (BUS + L-ca))، بوسولفان به علاوه رزوراترول (BUS + RES)) و بوسولفان به علاوه ال کارنتین به علاوه (BUS + L-ca + RES) . پس از 48 روز ، پارامترهای اسپرم و بیان پروتامین بررسی شد. نتایج نشان داد که بهبود قابل توجهی در معیارهای اسپرم از جمله افزایش تحرک اسپرم ، زنده ماندن ، شمارش و میزان بیان پروتامین و همچنین کاهش مورفولوژی غیر طبیعی و درصد اسپرم نابالغ پس از درمان با L-ca و RES در مقایسه با درمان BUS وجود دارد. در نتیجه ، درمان با L-ca ، RES و ترکیب آنها پس از تجویز BUS ممکن است برای کاهش عوارض جانبی BUS در باروری مردان با بهبود کیفیت اسپرم مفید باشد. علاوه بر این ، داده های ما نشان داد که ترکیب L-ca + BUS + RES در تنظیم اثرات سیتوتوکسیک بوسولفان موثرتر است.

  کلیدواژگان: رزوراترول، ال کارنیتین، ژن پروتامین، تحرک، موش صحرایی
 • کبری شاه منصوری*، وحید چناری صفحات 4197-4212
  زمینه و هدف

  شناخت مشکلات یکی از مهمترین فعالیت های موثر در اجرا و استمرار طرح های کلان است. طرح تحول نظام سلامت همانند هر طرح دیگر، با مشکلات و مسایلی روبرو بوده است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت انجام گرفت.

  روش پژوهش

  طی نمونه گیری به روش های هدفمند قضاوتی و گلوله برفی با 15 نفر از کارشناسان و خبرگان فعال در حوزه های سیاستگذاری و اجرای سیاست های نظام سلامت و مدیران و پرسنل درمانی شاغل در مراکز درمانی- آموزش وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران مصاحبه های نیمه ساخت یافته به عمل آمد. انجام مصاحبه ها تا رسیدن داده ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده های استخراج شده از متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  پس از تحلیل و کد بندی داده ها، آسیب های شناسایی شده بر مبنای مدل سه شاخگی در قالب سه تم اصلی: آسیب های ساختاری و فرآیندی (8 تم فرعی و 24 مفهوم)، آسیب های رفتاری (4 تم فرعی و 14 مفهوم) و آسیب های محیطی (5 تم فرعی و21 مفهوم) دسته بندی شدند. در مجموع، آسیب های شناسایی شده در قالب 3 تم اصلی، 16 تم فرعی و 59 مفهوم دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می گردد که مسیولان مربوطه نسبت به بهبود عوامل ساختاری، رفتاری و محیطی (زمینه ای) جهت افزایش اثر بخشی این طرح تلاش نمایند تا در جهت تامین بهداشت و درمان اقشار آسیب پذیر کشور مفید واقع گردد.

  کلیدواژگان: نظام سلامت، تحول سلامت، بهداشت و درمان، آسیب شناسی، تحلیل تم
 • فرشته تنهائی نوغابی، علی اکبر ثمری*، حمید نجات صفحات 4213-4228

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس انعطاف پذیری شناختی ، تنظیم هیجانی و طرح واره های ناسازگار اولیه در زوج های ایرانی ساکن ایران و مقیم کانادا بود. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ اجرا و شیوه گرداوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی زوجین ایرانی که در داخل ایران و مقیم کانادا هستند و 5 سال از زندگی مشترک آن ها گذشته باشد. از بین جامعه آماری پژوهش، تعداد 240 زوج (140 زوج ساکن ایران و 110 زوج ایرانی مقیم کانادا) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه گرایش به طلاق جانسون و مورو (1986)، پرسشنامه طرح واره یانگ(فرم کوتاه، ویرایش سوم، 90 گویه ای)، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) (CFI) و پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان (2003) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد که نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین مولفه های فرهنگی و اجتماعی با طلاق زوجین رابطه ای وجود ندارد و رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه با گرایش به طلاق مثبت و همبستگی بین انعطاف پذیری شناختی و تنظیم هیجانی با گرایش به طلاق منفی است.

  کلیدواژگان: گرایش به طلاق، انعطاف پذیری شناختی، تنظیم هیجانی، طرح واره های ناسازگار اولیه
 • شهناز راستگو *، مهسا سوادکوهی قودجانکی، شایان پورمولایی صفحات 4229-4242
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و شادکامی با رضایت زناشویی در زنان متاهل شهر اصفهان در یک طرح هم بستگی انجام گرفت.

  روش کار 

  جامعه ی این پژوهش شامل زنان متاهل ساکن شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری داوطلبانه 270 نفر از زنان متاهل ساکن شهر اصفهان انتخاب شدند و به پرسش نامه های طرحواره یانگ، شادکامی آکسفورد و رضایت زناشویی پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون گام گام و نرم افزار آماری SPSS-23 تحلیل شدند.

  نتایج 

  نشان داد که متغیرهای پیش بین طرحواره های محرومیت هیجانی، خویشتن داری ناکافی و آسیب نسبت به ضرر و بیماری پیش بین های منفی و متغیر شادکامی پیش بین مثبت معنادار رضایت زناشویی هستند و شادکامی بالاترین توان پیش بینی رضایت زناشویی دارد.

  نتیجه‌گیری

  می توان نتیجه گیری کرد که به ترتیب شادکامی، طرحواره های محرومیت هیجانی، خویشتن داری ناکافی و آسیب نسبت به ضرر و بیماری، در پیش بینی رضایت زناشویی زنان متاهل نقش دارند.

  کلیدواژگان: طرحواره ه های ناسازگار اولیه، شادکامی، رضایت زناشویی
|
 • Mojtaba Jafari, Ali Roshanayi *, Mohammad Hossein Asadi Davoodabadi, Omid Aliahmadi Pages 2199-2213
  Introduction

   The physical and psychological health of people in society is of fundamental importance; In this regard, the aim of this research is to investigate the social mechanisms of young athletes in terms of physical and psychological health.

  Methods

   In this research, in order to determine the sample size, Cochran's formula of 381 samples was used as a multi-stage cluster sampling for an unlimited population. Ajmon independent t and Yeoman-Whitney statistics were used for data analysis and SPSS version 25 software was used at the level of 0.05.

  Conclusion

   The research results show that there is a significant relationship between social mechanisms and physical and psychological health (P<0.05).

  Conclusion

  It seems that planning on social mechanisms can play an essential role in the physical and psychological health of young athletes. (P <0.05).

  Keywords: Social Mechanisms, Physical, Psychological Health
 • Elham Afruzeh, Kourosh Amaraei *, Saeid Hassanzadeh, Mohammadparsa Azizi Pages 2619-2631
  Introduction

  Due to the fact that dyslexic children have more difficulty in reading and executive functions than children who are average or above average readers, so the purpose of this study is Effectiveness of Direct Instruction of Phonolical Awareness on Fluency and Executive Functions on Students with Dyslexia disorder.

  Material and Method

  In this applied research, a single-subject research design and a multi-baseline design with different subjects were used.  The statistical population studied in this study included all students with reading disorders in the second grade of elementary school who referred to Tonekabon Health Learning Disorders Center in the academic year of 2009-2010.  The sample includes 3 students with reading disabilities who are selected by available means who were studying in different schools.  First, WISC-IV children’s Wechsler test, reading and dyslexia test (façade), Strop test, Researcher-made comprehension test were completed. The sessions were conducted by the researcher, after the end of the fifteenth session, and 1 month later (in order to evaluate the sustainability of the effectiveness of the educational program) The questionnaires were completed again by the children of both groups.

  Results

  The results of the research showed that the phonological awareness direct training program increased the subjects' reading skills, but it did not have a significant effect on the executive functions.

  Conclusion

  The phonological awareness direct training program is a suitable intervention method to improve fluency and executive functions, so this program can be used to improve the health of dyslexic students.

  Keywords: dyslexic children, reading, executive functions, Phonological awareness
 • behnaz ahmadi, Qumarth Karimi *, omid moradi, hamzeh ahmadian Pages 2632-2647

  The aim of this study was compiling a model of Emotional Divorce based on Self- Differentiation and Family Emotional Involvement and Criticism with mediation of alexithymia.The research method was correlation and the statistical population Including all the people who had referred to the counseling centers of Tehran province in order to receive counseling. The sampling method in this study was goal-based and available. According to the number of research variables, 400 subjects were selected as the research sample through the available sampling method. Guttman Emotional Divorce Questionnaire (2010), the Scorn and Friedland Self- Differentiation Scale (2002), the Shield and Criticism Scale in the Shield et al. (1992), and Taylor's alexithymia Scale (1986) were selected as research tool. Results showed that the conceptual model of research are in harmony with collected data and path coefficients between variables are significant as well as all the research hypothesizes possess significance at the level of 0.05

  Keywords: alexithymia, Emotional Divorce, Family Emotional Involvement, Criticism, Self- Differentiation
 • Amirhossein Yavari, Seyed Abdolmajid Bahrainian *, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand, Shahram Vaziri, Ghahsem Ahi Pages 3138-3149
  Introduction

   Although many researches show the negative effects of MS on the lives of patients and many treatments have been carried out in this regard, but the effectiveness of the treatments is still challenging. Therefore, the aim of present study was to study the effect of psychotherapy based on the explanatory model of depression in MS patients on quality of life and marital satisfaction of affected patients.

  Methods

   The research method was experimental pre-test post-test type with follow-up phase. Statistical population of this study was all the people aged 20 to 50 years old with MS in Hamedan city in 2021. 30 people of that population were randomly selected in 2 groups of 10 people (experimental group and control group). The participants in all three stages were evaluated with the Global Health Quality of Life questionnaire and short form of Mehrabian Marital Satisfaction scale. The experimental group recived 8 sessions of individual psychotherapy based on the explanatory model of depression in patients with MS and the control group did not receive any intervention.

  Results

  Data was analyzed by the statistical method of multivariate covariance analysis in SPSS-21 software. Findings showed that there was a significant difference between the post-tests of the experimental and control groups (p<0.05).

  Conclusion

  Results of the this study indicated that psychotherapy based on the explanatory model of depression in patients with MS is effective in improving the quality of life and increasing marital satisfaction,  This method can be used to increase the mental health of these patients as a fast-acting treatment.

  Keywords: Explanatory Model of Depression, Quality of life, Marital Satisfaction, Multiple Sclerosis (MS)
 • Monir Khaghanifard, Ali Roshanayi *, Hosein Jamali, Omid Aliahmadi Pages 3421-3431
  Introduction

  Social science research examines the relationships between different variables with respect to social issues; In this regard, the present study investigates the sociology of improving body management and its relationship with lifestyle in body consumption.

  Methods

  The research method is survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study by age group (14-50) in Niavaran and Molavi districts of Tehran is 370,626 people and 384 people were selected as the research sample according to Cochran's formula. Independent t-test, Human Whitney and Wilcoxon tests and SPSS software version 25 at the level of 0.05 were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that lifestyle, improved body management, mass media had an impact on women's consumption (P <0.05).

  Conclusion

  It seems that body consumption is higher among women than men, and since body management should be considered in terms of health for men, the health organization should take measures to increase body management in men.

  Keywords: Body Management, lifestyle, Body Consumption
 • Eshagh Samkhaniani, Farhad Jomehri *, Hasan Ahadi, Javad Khalatbari Pages 3700-3731
  Introduction

  Sexual dysfunction is one of the chronic complications of premature coronary heart disease and is often overlooked in the care of premature coronary heart disease patients. And sexual satisfaction was premature in coronary heart disease patients.

  Method

  This study was a quasi-experimental study. The statistical population was all male patients with premature coronary heart disease less than 50 years old who referred to Shahid Rajaei Hospital in Tonekabon in the summer of 1397. 24 patients with premature coronary heart disease were selected by available sampling method. Then they were randomly assigned to the experimental group (under acceptance and commitment behavior therapy) (n = 20) and the control group (n = 20). Data collection tools were the standard Sex Questionnaire (MSQ) of Snell and Fischer Walters (1993), in three baseline stages, after quarterly intervention and follow-up. Data analysis was performed using repeated measures multivariate analysis of variance.

  Results

  The results showed that in the group undergoing behavior therapy based on acceptance and commitment, the mean score of sexual anxiety and depression as well as sexual satisfaction in the experimental group compared to the control group decreased and increased significantly (P <0.001).

  Conclusion

  The results of this study showed that behavioral therapy based on acceptance and commitment can be effective in improving sexual anxiety and depression as well as sexual satisfaction in men with premature coronary heart disease.

  Keywords: Sexual Anxiety, Sexual Depression, Sexual satisfaction, Acceptance, Commitment Behavior Therapy, Premature Coronary Artery Patients
 • Hossein Haddadi Moghaddam, Shahnam Abolghasemi *, Taher Tizdast Pages 3714-3728
  Introduction 

  The aim of this study was to determine the relationship between types of intelligence (general intelligence, emotional intelligence, successful intelligence, spiritual intelligence, moral intelligence and cultural intelligence) and life satisfaction mediated by mental health in students.

  Method

  The method of the present study was correlation. The statistical population of this study included all students of Tonekabon Azad University in the academic year 1399-1399 in the number of 4416 people. The sample of this study included 200 people from the mentioned community who were selected using non-random and available sampling method. Data collection tools included Life Satisfaction Scale of Diner et al. (1985), Cattell Culture (1949) General Intelligence Test (Bar9-On Emotional Intelligence Test) (1997), Sternberg and Grigorenko Success Intelligence Questionnaire (2000), Intelligence Questionnaire Spiritual King (2009), Link and Kiel (2005) Moral Intelligence Questionnaire, Early & Ang (2003) Cultural Intelligence Questionnaire, and Goldberg & Hiller (1979) General Health Questionnaire.

  Results 

  Data analysis using structural equation modeling showed that the direct effect of mental health on life satisfaction was significant (0.69) (p <0.05). The direct effect of intelligence on life satisfaction is 0.37 and significant (p <0.05). Also, there is a significant relationship between general intelligence and mental health (p <0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that mental health has a mediating role in the relationship between intelligence and life satisfaction of students. And increase student life satisfaction.

  Keywords: Mental health, Intelligence, Life Satisfaction
 • Farideh Amiralsadat Hafshejani, Bahman Akbari, Abbas Ali Hosseinkhanzadeh, Abbas Abolghasemi Pages 3728-3740
  Introduction

  Anxiety is considered as one of the most common disorders during childhood and is associated with adverse functional, psychological, social and educational consequences for children. It is a necessity to screen children's anxiety. This study aimed to determine the factor structure, reliability and validity of the Development of the Spence Children's Anxiety Scale-Short Version.

  Methods and Materials

  I terms of methodology, this study is a descriptive developmental one with a survey design. Its statistical population included all students who were 8-12 years old in primary schools in Rasht during the academic year of 2019-2020. Using the cluster random sampling method, 500 students were selected as the statistical sample of this study. The research instrument was the Enhanced Spence Children's Anxiety Scale. The construct validity was performed based on two methods of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Characteristics curve analysis was used to determine the cutting point. Assessing the reliability of the questionnaire in 3 sections of internal consistency, stability and homogeneity was performed using Cronbach's alpha correlation, the test-retest method with intra-cluster internal correlation, and correlation coefficient of each item to the total and correlation of items together, respectively. 

  Results

  275 (55%) of the participants were female and the other 225 (45%) were male. Factor analysis showed that this scale has five components: Market panic, generalized anxiety, specific phobia, social anxiety and separation anxiety with desirable fitness indices. Also, the values of Cronbach's alpha ​​for the whole scale was 0.939 and for the dimensions of market panic, generalized anxiety, specific phobia, social anxiety, and separation anxiety were 0.812, 0.894, 0.803, 0.709, and 0.801, respectively. The most appropriate cutting point of this scale was 24.5.

  Conclusion

  The confirmatory factor structure, reliability and validity of the Development of the Spence Children's Anxiety Scale-short version are desirable for research, diagnostic and screening applications in Iranian society.

  Keywords: Child anxiety, Factor structure, Reliability, Validity
 • Mojtaba Jafari, Ali Roshanayi *, Mohammad Hossein Asadi Davoodabadi, Omid Aliahmadi Pages 3729-3736
  Introduction

  Research on health and body management and with the advent of the new age and consumer society, the appearance of the body has become very important for people in society; In this regard, the purpose of this study is to investigate the role of general health in the management of male body athletes.

  Methods

  In this study, in order to determine the sample size, the Cochran's formula of 381 samples was used as a multi-stage cluster sampling for an unlimited community. Independent t-test and Human Whitney were used for data analysis and SPSS software version 25 at the level of 0.05.

  Results

  The results show that there is a significant relationship between general health of athletes's body management (P <0.05).

  Conclusion

  General health seems to play an important role in body management components. In this regard, it is suggested that more studies be done to increase the external credibility of the research.

  Keywords: General Health, Body Management, Athletes
 • Mahmoud Beheshti, Mahnoosh Foroughi * Pages 3738-3745
  Background and Aim

  Ischemic heart disease (IHD) is the main cause of mortality in the world. Presence of significant stenosis in coronary arteries is the cornerstone of diagnosis and treatment in symptomatic patients. Although stenotic coronary arteries due to atherosclerotic lesion is the most cause of IHD, there is no important stenotic lesion(s) in major proportion of symptomatic patients (especially female patients). The aim of this article is to review recent literatures about the important differences of men and women in clinical manifestation, risk factors, diagnosis, and prognosis of microvascular coronary disease.

  Materials and Methods

  The search was conducted for articles published between 2011 and 2021 in PubMed using the following key words: ''Women'' AND ['' Coronary microvascular disease'']. Data were collected by reviewing the texts.

  Results

  Well defined risk factors of IHD may have important role in development of microvascular coronary disease, but exact mechanism of it is unclear. Disorders in coronary microvascular structure or function is common in women and may happen in the absence of stenotic epicardial coronary arteries, while is associated with cardiac events and mortality.

  Conclusion

  There is limited data about non obstructive coronary disease. The prognosis of IHD is worse in women compared to men; it could be explained by identification of more cardiac risk factors in women and pay attention to different effects of risk factors between men and women, and presence of unique risk factors for women.

  Keywords: Ischemic Heart Disease, Women, Coronary microvascular disease
 • Aman Mohammad Amanjani, Majid Nasiri, Parviz Saeedi, Fereydoun Azma Pages 3741-3750
  Introduction

  The development of health tourism can be considered as a national strategy in order to increase the country's income as an economic arm, and health tourism is today one of the fastest growing sectors of industry and tourism in the world, which makes the organizations involved and countries interested in tourism development to pay attention to this part of the tourism industry and plan for it, and it is also one of the areas that health activists always emphasize on its expansion and improvement, and identifying the factors affecting strategic entrepreneurship in health tourism can play a great role in the field of health. This study aimed to design a model for leveling the factors affecting the strategic entrepreneurship of health tourism.

  Methods

  The present study is a qualitative study based on interpretive structural modeling method during June to September 2020. The ISM standard questionnaire was used to collect data and Mick Mac software was used for interpretive structural analysis. The participants in the study were 11 people who were selected by non-random, snowball method.

  Results

  According to the results of research literature and obtaining the opinion of relevant experts, service quality, competitive advantage, stakeholders, infrastructure, rules/regulations, tourist attractions, technology, and entrepreneurial management were identified as influential factors in health tourism entrepreneurship. Then, the final model was drawn using interpretive structural modeling.

  Conclusion

  The quality of health tourism services and gaining a competitive advantage were considered as first level variables and entrepreneurial management was determined as the most basic element of the model.

  Keywords: Entrepreneurship, health, Tourism
 • Shima Abbas Nejad, Zahra Rezvani Pages 3746-3772
  Introduction

   The inherited pattern of Parkinson's disease varies depending on the gene being altered, which is dominated by both autosomal and autosomal recessive forms. Mutations in Parkinson's disease genes cause mitochondrial dysfunction, oxidative stress, protein accumulation, and autophagic stress. In most patients, mutations in different genes, epigenetic factors, environmental factors, age, or a combination of these factors are among the main causes of the disease.

  Methods

   For bioinformatics analysis, first, all the genes and mutations of this disease were extracted using HGMD server. Then, using POLYPHEN and SIFT site, the effect of mutations in the disease was investigated separately. Common mutations were extracted and analyzed statistically.

  Results

   The results showed that the genes LRRK2, SNCA are inherited with the dominant autosomal inheritance pattern and PARK7, PARK2, PINK1 with the autosomal recessive pattern inherited from the patient's parent. All mutations extracted from the Polyphen and Sift 181 databases included 18 mutations in the parkin gene with 38 known mutations, but the most destructive damage was found in the LRRK2, PINK1, and then PARKIN genes.

  Conclusion

   Over the past 10 years, the etiological conceptions of Parkinson disease have changed from an almost solely environmental mechanism to a complex disorder with major genetic contributors. Identifying responsible mutations in specific genes, particularly α-synuclein, Parkin, PINK1, DJ-1 and LRRK2, has revealed better understanding of Parkinson's disease's clinical and made pathological changes with implications for patient treatment, management and future study.

  Keywords: Parkinson disease, Genetic, Mutation, Park genes
 • Zahra Hemmati, Vahid Ahmadi*, Shahram Mami Pages 3751-3764
  Introduction

  The present study was conducted to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy based on stress management and quality of life therapy on Hope and Spiritual health of couples Referential to divorce at behzisti of Ilam Material&

  Methods

  This semi experimental study was conducted based on a pretest, posttest, and follow up design with two experimental and one control groups. The statistical population of the study included all couples seeking divorce in the city, Ilam, from which 45 people were selected by available sampling method. Of these 45 members, 15 were randomly assigned to divided into two groups of quality of life test group and stress management group, as well as one control group. Quality of life treatment and stress management therapy were performed in 8 sessions of experimental groups. And the members of the control group were on the waiting list and did not receive any intervention. The tools used in this study include the Hope Questionnaire, and the Spiritual health Questionnaire, in which participants answered questions in the pre-test, post-test, and follow-up stages. Descriptive statistical methods, analysis of covariance and repeated measurement analysis of variance were used to analyze the results

  Findings

  The results show that there is a significant difference between experimental and control groups in terms of variables of Hope and Spiritual health (P <0.001). Also, the level of Hope and Spiritual health in the experimental groups in the post-test phase was significantly different from the control group.

  Keywords: quality of life therapy, Stress management therapy, Hope, Spiritual health, Divorce
 • Davood Arian Nezhad, Alireza Pooya *, Hadi Bastam, Ali Hosseinzadeh Pages 3888-3901
  Introduction

  The existence of social media and networks has accelerated the growth of fake news. Spreading fake news, especially in connection with the prevalence of Covid-19, can lead to serious losses such as the loss of current customers, their move to competitors, devaluation of stocks and the credibility of a brand, and organizations have to bear heavy costs to fight Pay with this news. The aim of this study was to provide a dynamic model of fake news during the outbreak of Covid-19 with respect to brand equity components.

  Methods

  The present study is applied research in terms of purpose; Because it seeks to show the effects of fake news feedback on brand equity and its agents. This research is also based on the nature of the mixed data; In this research, the system dynamics method is used to understand and analyze the variables.

  Results

  The results of this research are shown in the form of a causal diagram of the effect of fake news on brand equity components, a brand equity causal diagram and components affecting brand equity.

  Conclusion

  The results of this study can increase the insight of marketing managers and help them make decisions to improve brand equity. In line with the results of this research, marketing managers should minimize the ways of spreading fake news.

  Keywords: Fake News, Brand Equity, Systems Dynamics, COVID-19
 • Bahareh Payvar *, Haydeh Hashemizadeh, Mohammad Siavoshi, Andisheh Hamedi Pages 3889-3901
  Introduction

  Health care authorities are able to arrange proper planning on prevention programs and optimized management of antidote stockpiles by identifying regional pattern of poisoning. So this study was designed to evaluate the pattern of acute poisoning cases treated in a tertiary care hospital in north- eastern Iran.

  Methods

  This cross sectional study was conducted at emergency department of Mosabn-Jafar hospital in Quchan during December 2017 to the end of November 2018. All cases of poisoning admitted to the hospital were included in this study. The patients’ data were obtained from medical records and were documented on a pre-structured proforma. 

  Results

  A total of 222 cases of acute poisoning were studied. The average of people age was 28.9+15.7 year old, most of the patients aged 11 to 30 years (60.3%) ,(50%) were  women, most of the patients reside in urban areas (68%), half of them were married (55%), diploma (33.7%) and unemployed (26.1%). Intentional poisoning or suicidal was the main cause of poisoning (44.6%), overload (31.1%) and Accidental poisoning was recorded for (24.3%) of cases. Pharmaceutical medication (60.4%), opioids (12.1%) followed by pesticides (8.5%) were the most common exposures. The most common drug used in all age was Benzodiazepine (38.8%). 

  Conclusion

  Attempted suicide was the most common route of poisoning which necessitates attention to psychiatric counseling.

  Keywords: Epidemiology, Acute poisoning, Suicide, Iran
 • Salime Nazari, Ali Hassani, Maliheh Ardakanizadeh * Pages 3902-3912
  Introduction

  Adiponectin and leptin are two peptide hormones that regulate energy balance. In this study, ratio of leptin to adiponectin, along with the insulin resistance index, is a good indicator for the diagnostic purposes of obesity and diabetes.

  Materials and Methods

  Sixty obese women aged 35-45 years (BMI ≥30) were divided into four groups: control, exercise, massage, and exercise+massage. Aerobic exercise included aerobic training, 8weeks, 3days/week, that bigan with 25 minutes and 55% of HRmax, and in the last week reached 40 minutes and 85% of HRmax. Massage was performed by LPG device for 30 minutes, 3days/week and 8 weeks. The combined group performed an exercise program after 30 minutes of massage. Blood samples were taken from the vein of the left hand, bifor and 48h after the exercise and massage intervention, and after 12h of fasting. were measured the Leptin, adiponectin,insulin and glucose levels . In order to analized the data, one-way ANOVA with Tukey post hoc test was used at a significance level of p≥0.05.

  Results

  The levels of glucose, insulin, insulin resistance, fat percentage, BMI, leptin, adiponectin, and leptin/adiponectin in the post-test of exercise+massage group were significantly changed compared with post-test of three groups, (p=0.001).

  Conclusion

  Performing aerobic exercise with massage on glucose, insulin, insulin resistance, leptin and adiponectin levels seems to be more effective than exercise and massage alone.

  Keywords: aerobic exercise, Massage, Leptin, Adiponectin, Insulin
 • soheyla arjmand, hassan Mirzahoseini*, Majiod Zargham Hajebi Pages 3903-3913
  Introduction

  The aim of this study was to compare the object relationships and perfectionism of incompatible, adaptive and normal narcissists.

  Methods

  The research method was causal-comparative. From the population of Islamic Azad University students, 210 people were selected by available sampling method and based on the evaluation of two questionnaires of pathological narcissism (PNI) and narcissistic personality scale (NPI) in three groups of 70 people consistent narcissism, maladaptive narcissism and no narcissism they got. To measure the desired variables, the Questionnaires of Subject Relationship Scale (BORI) and Positive and Negative Perfectionism Scale (PANPS) were used and finally the data were analyzed by analysis of variance and Tukey post hoc test.

  Findings

  The results showed that among the variables of object relationships, insecure attachment and alienation in the incompatible narcissistic group was significantly higher than the other two groups (p = 0.0001), but between the two groups of compatible narcissism and the group without narcissism in these two variables. No significant difference was observed (p≤05). Positive perfectionism was higher in the adaptive narcissistic group than in the non-narcissistic group. Positive perfectionism was higher in both adaptive and non-narcissistic groups than in the incompatible narcissistic group (p = 0.0001).

  Conclusion

  Incompatible narcissism can negatively affect the object relationships and perfectionism of medical students. Considering the mental health of students, their academic and work performance can be positively affected.

  Keywords: Object Relations, Perfectionism, incompatible narcissism, adaptive narcissism
 • Korosh Jamali, Karim Salehi *, Maryam Chorami Pages 3914-3922
  Introduction and purpose

  Emotional and behavioral problems such as crime cause serious damage the adolescents and relatives’ normal process. Therefore, the present study was conducted to compare the life quality in the criminal and normal adolescent in the city of Lordegan.

  Methodology

  The present study was conducted through quantitative method in causal-comparative type. The statistical population of the present study was the criminal adolescents (12-to-18-year-old age group) in the town of Lordegan in juvenile detention center in 2020. The research sample included 60 criminal and 60 non-criminal adolescents homogenous in age and gender who were selected through available method (total number of 120 adolescents). The applied questionnaire included life quality questionnaire (Weir and Sherbon, 1992) which were filled out individually by the members of the two groups.

  Findings

  According to the results, there is a significant difference (p<0.05) between life quality and its aspects including the role disorder due to emotional health, emotional wellbeing, social function and general health in the criminal and normal adolescents in a way that the criminal adolescents have higher role disorder and weaker emotional wellbeing, social function, and general health than the normal adolescents.

  Conclusion

  According to the low level of life quality in the emergence of adolescents’ crime, and taking the increasing inflation in recent years and the decrease of economic aspect of the adolescents’ life quality, it is better to hold interventions with the purpose of increasing the adolescents’ life quality at schools in order to avoid the emergence of crime.

  Keywords: adolescence, Crime, Life Quality
 • Fariba Norouzi *, Mahboubeh Babaei, Robabeh Pour Jebli Pages 3924-3938

  The present study aims to explain the sociological factors affecting attitudes toward job empowerment in the direction of social health. The research method was a survey based on the technique of written interview (researcher-made questionnaire based on the Reniss Likert scale), referring to 150 women working in the four districts of District 22 of Tehran Municipality and estimating the sample size using Morgan table. Based on the results obtained a). Based on regression analysis: 1. By increasing the expectation and motivation of job empowerment, justice and equity of job empowerment, job empowerment goal setting, empowerment leadership style, strategic offer award of female employees working in four districts of Tehran Municipality, have a high attitude towards job empowerment They will be. B) According to the regression equation, from 46% of the share of factors affecting the attitude of female employees among the four districts of District 22 of Tehran Municipality, to job empowerment: 1. 25% is related to the share (increase) of expectations and motivation. 2. The amount of 14% is related to the share (increase) of justice and equality. 3. The amount of 1% is related to the share (increase) of targeting increase. 4. The amount of 1% is related to the share (increase) of increasing leadership style change. It seems that married female employees, over 40 years old, have a core family of positive expectations and motivation, positive targeting mechanisms, positive justice and equality systems, have a high attitude in their job empowerment in the relevant organization

  Keywords: Job Empowerment, Justice, Equality, leadership style, Expectation, otivation, Targeting
 • Noushin Mohammadifard, Fahime Haghighatdoost, Parisa Zakeri, Maryam Maghroun, Hasane Alikhasi, Simin Karimi, Firoozeh Sajjadi Pages 3928-3939
  Objective

  Considering the association between sleep duration and lifestyle factors, this study was conducted to determine the relationship between sleep duration and the type of snack consumption.

  Methods

  This cross-sectional study was done on 9572 people aged over 19 years in Isfahan, Najafabad and Arak counties in the framework of the last phase of Isfahan Healthy Heart Program (IHHP). Dietary information was obtained through a food frequency questionnaire. According to the hours of sleep per day, participants were stratified into three groups with low (≤6 hours), adequate (≥6 and ≤9 hours) and long (≥9 hours) sleep duration. Multiple logistic regression was used to examine the relationship between snack type and sleep duration.

  Results

  Participants consisted of 4028 males and 3882 females. People who slept more than 9 hours consumed more fruits and natural juices than people who had adequate sleep duration (OR = 1.01; 95% CI: 1.002-1.02). Also, people with longer sleep duration consumed fewer amounts of nuts than people with adequate sleep duration (OR = 0.97; 95% CI: 0.94-0.99). Consumption of soft drinks and industrial juices in people with short sleep was more than people with adequate sleep duration (OR = 1.04; 95% CI: 1.01-1.05).

  Conclusion

  According to the results, although there may be a relationship between sleep duration and choosing a healthy or unhealthy snacks, it is not possible to determine a conspicuous pattern for snacks.

  Keywords: sleep duration, Snack, lifestyle
 • Ali Jangjo, Tooraj Zandbaf *, Alireza Rezapanah, Ali Vahidirad, Sina Noruzi Asl, Akbar Pakdel Pages 3939-3945
  Background

  Left Upper Quadrant (LUQ) cysts are often discovered by accident. Due to the lack of specific methods for the definitive diagnosis of premalignant lesions, the management of LUQ cysts is of great importance. In this regard, Awareness of differential diagnoses (such as adrenal and pancreatic cysts), the use of imaging techniques, and surgical indications are very important.

  Case presentation

  A 56-year-old woman with a history of the left adrenal cyst was referred to the Department of Surgery for LUQ pain after eating. Abdominal ultrasound and CT scan showed a 120 mm cystic lesion of the left adrenal gland. The patient was a candidate for laparoscopic surgery. During surgery and contrary to the initial diagnosis, a large cyst about 150 mm in the tail of the pancreas was detected by the involvement of the splenic vein and artery. Distal pancreatectomy and splenectomy were performed. Pathological examination revealed a mucinous tubulopapillary neoplasm with high-grade dysplasia along with an undifferentiated pancreatic carcinoma that was as small as 5 mm.

  Discussion and conclusion

  Current imaging techniques are not able to pinpoint the origin of large LUQ cysts, which can lead to errors in the management of malignant lesions of the pancreas or adrenal. Therefore, it seems that the use of the laparoscopic method not only has advantages such as less pain, reduced hospitalization period, and faster return to daily activities but also can help make the correct diagnosis during surgery and allow the surgeon to make the right decision.

 • Maryam Dehghani Benadaki *, Maryam Velayati, Farzad Rait Doust, Masoume Kalantari, Ghazaleh Tarnas Pages 3945-3955
  Introduction

  Obesity is one of the common public health problems, the increasing trend of which has become one of the major global health concerns, the present study was conducted with the aim of predicting health-related quality of life based on Alexitimia and distress tolerance in obese people.

  Method

  The research method was correlation. The statistical population included all obese patients in Tehran in 2019. Among these, 250 people were selected by available sampling method. Participants were evaluated with Weber's (1992) health-related quality of life questionnaires, Toronto's aphasia (1992) and Simmons and Gaher's (2005) distress tolerance. The data was analyzed using SPSS version 23 software.

  Results

  The findings showed that the variables of Alexitimia and distress tolerance can explain 16.4% of the variance of health-related quality of life and all the mentioned variables have a significant effect on health-related quality of life (P<0.01).

  Conclusion

  Based on the obtained results, it can be said that the quality of life related to health in obese people can be predicted based on Alexitimia and distress tolerance.

  Keywords: Alexitimia, distress tolerance, quality of life related to health, people with obesity
 • Bita Kazemi, Gholamreza Jafarinia, Moloud keykhosrovani Pages 3946-3958

  The aim of this study was to investigate the sociological causes and factors of the tendency of women and girls over 18 years old in Tehran to model. The research method is quantitative and "descriptive / analytical" survey. The statistical population of the present study was all women over 18 years of age in Tehran. The sample size was determined based on Cochran's formula of 385 people, which we increased to 400 items. The tool was a questionnaire and the sampling method was a multi-stage cluster. To examine and analyze the research questions, first the normality of the data was examined using the Kolmogorov / Smirnov test and after determining the normality of the research data, the relationship between the variables and Pearson correlation coefficient was used using the software. SPSS 22 software was measured and at the end, Emos 24 software was used to evaluate the goodness of fit of the variables of the main hypotheses of the research. Findings show between social class, body satisfaction, mass media use, cultural consumption, cultural capital (embodied, objectified and institutionalized), economic capital, social capital (social cohesion, membership). There is a significant and positive relationship between the tendencies of Tehranian women and girls in social networks, but there was a significant and inverse relationship between the variables of religious belief and religious rites and the tendencies of Tehranian women and girls. And the girls of Tehran are obvious, revolving around the identity of fame and individuality.

  Keywords: modeling, cultural capital, cultural consumption, body satisfaction, religious beliefs
 • Mahshid Ahmadi, Bahram Kheiri *, Behrooz Ghasemi Pages 3959-3978

  In this research, a model for formulating market-oriented strategic planning in small and medium enterprises (SME) was designed with a case study of Health-Oriented Companies. The research method was applied and qualitative. In order to gain a correct understanding of the most important components of market-oriented strategic planning, through targeted sampling, an in-depth interview was conducted with 15 university professors, experts, and specialists in the field of marketing and strategic marketing planning of small and medium enterprises. Then, the collected data was analyzed using Grounded Theory method to provide a comprehensive and localized model for formulating market-oriented strategic planning in small and medium-sized companies. The results showed that the central phenomena of the value chain, systemic view, market intelligence and strategic partnership, taking into account the effects of background conditions, causal conditions and moderating variables on it, can lead to Strategic effectiveness, achieving dynamic capabilities of market orientation and organizational resilience using competitive value creation strategies, development of strategic competitiveness and strategic agility as their strategy.

  Keywords: Market-Oriented Strategic Planning, Small, Medium Enterrises, Health-Oriented Comanies
 • Masoumeh Bakhtiari, Bahman Salimi Teymouri, Nasrin Mohammadi Kamalabadi *, Masoumeh Izadi Pages 3988-3997
  Introduction

  Drug addiction as a phenomenon occurs in any country, whether developed or developing, and due to its consequences, this phenomenon is classified as a social harm, which is the basis for many other harms. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on the attitude to drug use and impulsivity of drug dependent adolescents.

  Method

  In this research, a semi-experimental method and a pre-test and post-test design with a control group were used. The statistical population of this research was made up of adolescents who referred to addiction treatment clinics in the 1st district of Tehran. From this community, 34 people were randomly selected and randomly replaced in the experimental and control groups. The implementation method was as follows: after the pre-test of attitude towards substance use and impulsivity, cognitive therapy based on mindfulness was implemented for the experimental group and the post-test was performed for both groups. The research findings were analyzed using covariance.

  Results

  The findings showed that the mean attitude towards substance use and impulsivity of the experimental group decreased in the post-test compared to the pre-test. The result of covariance analysis showed that after removing the pre-test effect, the mean post-test scores of the two groups had a statistically significant difference (p<0.001).

  Conclusion

  This study shows that cognitive therapy based on mindfulness can be used to improve the attitude towards drug use and impulsivity of drug dependent adolescents.

  Keywords: impulsivity, mindfulness, attitude towards drug use, drug-dependent adolescents
 • Sadigheh Galle girian, Ezzat Deireh *, Amir Ghamarani, Ali Poladi Reishahri Pages 3989-4000
  Introduction and purpose

  Domestic violence causes stress and post-traumatic stress disorder in the people victim of violence. Therefore, the present study was conducted to determine the effect of unified trans-diagnostic treatment on the signs of post-traumatic stress and action resilience in the girls victim of domestic violence.

  Methodology

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up design. The statistical population included the girls victim of domestic violence in the autumn of academic year 2019-20. 30 people were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups. The research instruments included the questionnaire of experienced domestic violence (Aghakhani et.al, 1994), post-traumatic stress disorder questionnaire (Weathers et.al, 1993), psychological resilience questionnaire (Dennis, Vander Wal, 2010). The data were analyzed through repeated measurement ANOVA.

  Findings

  The results of the study showed that the unified trans-diagnostic treatment is effective on the signs of post-traumatic stress disorder (F=50.02, Eta=0.64, p≥001) and action resilience (F=46.04, Eta=0.62, P≥0001) in the girls victim of domestic violence.

  Conclusion

  The findings of the present study prove that the unified trans-diagnostic treatment can be used as an efficient treatment to decrease the signs of posttraumatic stress disorder and improve action resilience in the girls victim of domestic violence through employing techniques such as diagnosing emotions, training emotional awareness, cognitive reevaluation, diagnosing emotion avoidance models and investigating the behaviors which are the result of emotion.

  Keywords: Posttraumatic stress, action resilience, domestic violence, unified trans-diagnostic treatment
 • Mahmoud Hakimnia, Zohreh Rafezi *, Mahdi Moeini Pages 4001-4011
  Introduction

  The theory of failed mentalization, one of the major theories in the conceptualization of borderline personality disorder, knows the individual deficit in various aspects of the constructs of the theory of mind as the core psychopathology and explains the emergence, evolution, and manifestation of symptoms based on it. However, there is no consensus in the research on this theory. The present study aimed to compare the theory of mind in borderline personality disorder with healthy individuals.

  Method

  This descriptive study followed a causal-comparative research design. The literate adults living in Tehran province made up the statistical population of the study. Two groups, including individuals with borderline personality disorder (n=15) and healthy individuals (n=15), were selected using convenience sampling. Research findings were obtained through the Structured Clinical Interviews (SCID-II) (1994), the Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) (1994), Beck Depression Inventory (BDI-II) (1961), Beck Anxiety Inventory (1990), and Baron-Cohen’s Reading the Mind in the Eye Test (2001). The data were then analyzed by one-way multivariate analysis of variance.

  Results

  The findings showed no significant difference in the ability of the theory of mind between the members of the clinical group with borderline personality disorder and the healthy group (p≤0.05).

  Conclusion

  There is still no complete consensus on the lack of ability of theory of mind in borderline personality disorder, and the mere diagnosis of this disorder does not reflect the lack of this ability in patients. Thus, the initial assessments and the selection of treatment methods based on the theory of mind need more attention in this disorder.

  Keywords: Failed mentalizatoin, borderline personality disorder, mindreading, theory of mind
 • Somayeh Arabi, Shokohoasadat Banijamali *, Shirin Kooshki, Mahnaz Estaki Pages 4012-4021
  Introduction

  Drug addiction as a phenomenon occurs in any country, whether developed or developing, and due to its consequences, this phenomenon is classified as a social harm, which is the basis for many other harms. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on the attitude to drug use and impulsivity of drug dependent adolescents.

  Method

  In this research, a semi-experimental method and a pre-test and post-test design with a control group were used. The statistical population of this research was made up of adolescents who referred to addiction treatment clinics in the 1st district of Tehran. From this community, 34 people were randomly selected and randomly replaced in the experimental and control groups. The implementation method was as follows: after the pre-test of attitude towards substance use and impulsivity, cognitive therapy based on mindfulness was implemented for the experimental group and the post-test was performed for both groups. The research findings were analyzed using covariance.

  Results

  The findings showed that the average attitude towards substance use and impulsivity of the experimental group increased and decreased respectively in the post-test compared to the pre-test. The result of covariance analysis showed that after removing the pre-test effect, the mean post-test scores of the two groups had a statistically significant difference (p<0.001).

  Conclusion

  This study shows that cognitive therapy based on mindfulness can be used to improve the attitude towards drug use and impulsivity of drug dependent adolescents.

  Keywords: impulsivity, mindfulness, attitude towards drug use, drug-dependent adolescents
 • Ramin Karimi Mashhadi, Sajjad Bagheri *, Fariba bagherzadeh, Narges Mehvar Jafari, Hoda Alizadeh Pages 4022-4030
  Introduction

  The aim of the current research was the pathology of self-harm (suicide and self-mutilation) among divorced women with borderline personality disorder syndrome: the case study was divorced women with temporary marriage experience.

  Method

  The method of the current research was a qualitative phenomenological type. The study sample included 15 divorced women with experience of temporary marriage in the western cities of Tehran province (Rabat Karim and Parand) in 2019, who had problems related to borderline personality disorder with cases registered in welfare, which were selected by sampling method. were selected purposefully. To identify women, borderline personality disorder questionnaire (Leichsenring, 1999) was distributed among 350 people and 15 people with scores higher than 10 were selected, then a semi-structured interview was conducted with 15 of the selected people, then a word-for-word interview was conducted. was constructed and analyzed by interpretive phenomenology method.

  Results

  In this study, 3 main themes and several sub-themes were identified: 1) emotions, such as impulsive behaviors, rapid changes in self-image and mood changes; 2) environmental sensitivity, such as inflexible laws and; 3) Communication, such as lack of mutual understanding, difficulty in conversation, superficial relationship and lack of empathy. 

  Conclusion

  According to the findings, it can be said that self-harm in divorced women is influenced by personality traits, emotions, environmental sensitivity and communication, and it is necessary to provide a support system for divorced women with psychological problems.

  Keywords: self-harm, borderline personality disorder, suicide, self-mutilation, divorced women
 • Ebrahim Bahmaee, Mohammadreza Bayat *, Mozhgan Mohamadi Naeeni Pages 4032-4040
  Introduction

   The elements of lesson planning and, accordingly, the content of textbooks must be consistent with the identity of students and knowing the current identity of students is necessary and obvious in order to improve lesson planning and the content of textbooks. Therefore, the aim of the current research is to Identifying and presenting the ideal curriculum model with a phenomenological approach, appropriate to the identity of adolescents.

  Methods

   The research method is qualitative and with a phenomenological approach. The statistical population of the research includes the students of the second year of high school, 36 people were selected by non-probability targeted sampling. Data collection was done using semi-structured interviews. The researcher analyzed the propositions obtained by using Claisey's seven-stage method.

  Results

  The results showed that 40, 58, and 47 sub-themes were selected for the interview in three fields of technical, professional, academic, and theoretical in coding, which were effective factors in the formation of identity. In the coding of the main themes for the professional technical field, 13 themes are included, which include, practical education, attention to spirituality, attention to materials, lessons for the future job, comprehensiveness in education, attention to human values, comprehensiveness of lessons, observance of educational justice, school and class atmosphere, social identity development, intellectual development, moral nature development and teacher leadership were identified.

  Conclusion

  Based on the results of the research, it can be said that the selected main themes can be suitable for the identification of adolescents with the curriculum and the chosen model is desirable.

  Keywords: Curriculum, Education, Identity, Adolescents
 • Maryam Faraeen * Pages 4041-4052
  Introduction Background and purpose

  Lack of coordination and anxiety are major problems of children with developmental coordination disorder. This study was conducted with the aim of investigating body percussion exercises on motor coordination and anxiety of children with developmental coordination disorder.

  Methods

   The present study was a semi-experimental type. The statistical population consisted of 8-10-year-old female students with developmental coordination disorder in Khoy city. Among them, 30 volunteer girls with developmental coordination disorder, based on the developmental coordination disorder questionnaire (Wilson et al., 2009) ) and the set of children's movement assessment test-second edition (Henderson et al., 2007) were purposefully identified and participated in the study based on the inclusion and exclusion criteria and were randomly divided into two experimental and control groups of fifteen people. In order to evaluate the students' coordination, motor coordination test (KTK) was used, and to evaluate children's anxiety, the improved short-form Spence children's anxiety scale was used. The participants of the experimental group performed the drumming program for 6 weeks, three sessions (18 sessions in total) and 45minutes. The data were analyzed using the analysis of covariance test at a significance level of 0/05 and with SPSS version 24 software.

  Results

  The results showed that the percussion training program reduced anxiety (p<0.001) and improved motor coordination in children with developmental coordination disorder (p<0.001).

  Conclusion

  Based on the research findings, body percussion exercises can be used to improve motor coordination and anxiety of children with developmental coordination disorder.

  Keywords: Anxiety, Motor Coordination, Body Percussion, Developmental Coordination Disorder
 • Zeynab Ghasemi, Saqqa Farajtabar Behrestaq *, Babi San Askari Pages 4049-4059
  Introduction

  Type 2 diabetes is a multifactorial disease, with both genetic and environmental factors influencing its prevalence. The aim of this experimental study was to determine the effect of 6 weeks of resistance training on GLP1 expression in pancreatic tissue as well as glucose and insulin levels in type 2 diabetic rats.

  method

  The statistical population consisted of all male Wistar rats of Pasteur Institute of Iran, from which 14 10-week-old rats weighing 220 ± 20 g were purchased. The studied rats were exposed to 6 weeks of high-fat diet and STZ injection of type 2 diabetes and were randomly divided into two groups (control and resistance). The resistance group then participated in a resistance training course for 6 weeks with 5 sessions per week. 48 hours after the last training session, fasting glucose and insulin levels and GLP1 expression in pancreatic tissue of both groups were measured and compared by independent t-test. All statistical analyzes were performed using SPSS / Win software version 16.

  Results

  Resistance training improved fasting glucose levels compared to the control group. Serum insulin levels and GLP1 expression in pancreatic tissue of the resistance group increased significantly compared to the control group. Significant level of α = % 5 was considered.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, increased serum insulin in response to resistance training in T2D rats may be attributed with increased Mafa expression in pancreas tissue.

  Keywords: Resistance training, Pancreas tissue, Type 2 diabetes, GLP-1 gene expression
 • Marjan Albehbahani, Moloud Keykhosrovani *, Naser Amini, Mohammad Narimani, Behnam Aldin Jamei Pages 4061-4072
  Introduction and purpose

  Autism spectrum disorder leads to acute behavioral disorders such as aggression in the inflected children. Therefore, the present study was conducted to determine the effect of training mindfulness to the mothers of the children with autism spectrum disorder on the decrease of their aggression.

  Method

  the present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and one-month follow-up period design. The statistical population of the present study included eighty five six-to-twelve-year-old children with autism spectrum disorder who referred to two autism rehabilitation centers in the city of Tehran (Shamim and Fariha)in the spring and summer of 2019. 20 people (14 boys and 6 girls) were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of ten children). The mothers of the children present in the experimental group received twelve sessions of training mindfulness during three months. The research questionnaires included children’s aggression questionnaire (Shahim, 2006). The data were analyzed via repeated measurement ANOVA.

  Findings

  The findings of the present study showed that training mindfulness to the mothers of the children with autism spectrum disorder was effective on the decrease of their aggression (F=12.06, Eta=0.62, P≥0002).

  Conclusion

  The findings of the present study indicated that training mindfulness can be used as an efficient method to decrease aggression in the children with autism spectrum disorder through employing techniques such as thoughts, emotions and mindful behavior.

  Keywords: Autism spectrum disorder, Aggression, Mindfulness
 • Adib Memar, Mohsen Rasouli *, Azizullah Tajikesmaeili Pages 4073-4082
  Introduction

  An investigation to the predisposing factors resulting in addictive use of internet among students for eliminating such behavior and its consequences seems highly important. Hence, the purpose of the present study was to determine the relationship between personality traits and academic performance and internet addiction of high school second period students in Bijar, Iran.

  Methods

  The method of the study was correlational descriptive. The statistical population of the study was all male students of high school second period in Bijar in 1397-98 academic year (2018-19). The sample of the study included 310 participants selected through random cluster sampling. Young Internet Addiction Test (IAT), Revised NEO Personality Inventory (NEO-FFI), and students’ average as the criterion for academic performance were all used for data collection.

  Results

  There was a positive and significant relationship between neuroticism and internet addiction (r=0.29, P<0.01), a negative and significant relationship between extraversion and internet addiction (r=-0.24, P<0.01), a negative and significant relationship between agreeableness and internet addiction (r=-0.24, P<0.01), and a negative and significant relationship between consciousness and internet addiction (r=-0.41, P<0.01). The findings also indicated that there was a negative and significant relationship between academic performance and internet addiction (R=-0.12, P<0.05). Also conscientiousness (P = 0.01, β = -0.40) in negative and neuroticism (P <0.01, β = 0.16) were able to predict Internet addiction positively.

  Conclusion

  Personality traits of students and their weak academic performance play a role in addictive behaviors such as internet addiction.

  Keywords: internet addiction, personality traits, academic performance, students
 • Azam Rawanshad, Farank Seyedi *, Maryam Yarmohammad Tuski Pages 4083-4096
  Introduction

  The issue of women's social security in public spaces has become one of the most important issues as it has a direct relationship with their participation and well-being in society. The purpose of this study is to investigate the level of social security of women and study the factors affecting it.

  Methods

  The research method is a survey and the data collection tool is an interview-based on a questionnaire. The statistical population of the study is all young women aged 15-75 living in Arak. The sample size is based on Cochran's formula and error compensation due to incomplete questionnaires of 400 people. A multi-stage cluster sampling method based on regions and statistical blocks has been used.

  Results

  The results showed that the level of social security of women is slightly below average and among the components of security, women feel the most lack of psychological, occupational, financial, and personal security, respectively. Factors such as social capital, attitudes toward the police and gender values and attitudes, irregularities, high-risk lifestyles, economic and social status, age, and marital status are also linked to women's security through mechanisms such as social protection and social control.

  Conclusion

  It can be recommended that policy interventions to strengthen women's social security should be aimed at improving their social and physical environments rather than behavioral characteristics. In general, a set of factors that have structural rather than behavioral characteristics affect women's social security.

  Keywords: Social Security, Women, Causal Factors, Mechanisms, Urban Public Spaces
 • Mahsa Ghanbarian, Mahboobeh Taher * Pages 4097-4107
  Introduction

  Coronavirus disease (COVID-19), in addition to it's high rate of transmission and high mortality, affects mental health of individuals, and since the rate of psychological trauma of traumatic events is wider and more enduring than that of physical trauma; the purpose of this study was to compare obsessive-compulsive symptoms and sleep problems in patients recovered from COVID-19 and healthy individuals.

  Materials and Methods

  This study is a descriptive causal-comparative study. 100 patients recovered from COVID-19 and 100 healthy individuals were selected as the research sample by available sampling method from students of Iranian universities of medical sciences. Both groups completed the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) and the Pittsburgh Sleep Quality Index. In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics including multivariate analysis of variance were used.

  Results

  The results of statistical tests showed that there was a significant difference between the two groups in all subscales of obsessive-compulsive symptoms except hoarding subscale and the mean scores of patients recovered from COVID-19 were higher in these components (P<0.05). There was also a significant difference between the two groups in variables of sleep problems in all components except the subjective sleep quality, sleep latency and the use of sleep medication, and patients recovered from COVID-19 suffered more from sleep problems (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings of this study, development of appropriate educational and treatment programs to reduce the obsessive-compulsive symptoms and sleep problems in community members especially the patients recovered from COVID-19 is recommended.

  Keywords: Obsessive-Compulsive Symptoms, sleep problems, COVID-19
 • Reznan Masoud Meidanchi, Abolghasem Yaghoobi, Kourosh Goodarzi, Javad Karimi Pages 4108-4118

  Introduction and

  purpose

  Family is considered the most important part of every society that maintaining its foundation can lead to the society growth. Therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of selection theory training on the couples’ marital satisfaction and marital disturbance.

  Material and methods

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population included all the married couples with marital problems referring to consultation centers in the city of Hamedam in the autumn of 2018. 20 couples were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control group (each group of 10 couples). The experimental group received eight ninety-minute sessions of selection theory intervention (Glasser, 2000) during two months. The applied questionnaires in this study included marital conflict questionnaire (Barati and Sanaei, 1996), marital satisfaction questionnaire (Enrich, 1998) and marital disturbance questionnaire (Paienz, 1996). The data from the study were analyzed through ANCOVA and Bonferroni follow-up test.

  Findings

  The results showed that selection theory training has significant effect on the marital satisfaction and marital disturbance (p<0.001) in a way that this training has succeeded in leading to the improvement of marital satisfaction and decrease of marital disturbance in the couples.

  Conclusion

  The findings of the present study revealed that selection theory training can be used as an efficient method to improve marital satisfaction and decrease of marital disturbance in the couples through employing techniques such as explaining internal and external control and accountability .

  Keywords: selection theory training, Marital satisfaction, marital disturbance, Couples
 • Sepideh Elyasi *, Mohaddeseh Fayyazi, Nasser Vahdati-Mashhadian, Hamidreza Reihani Pages 4120-4130
  Introduction

  Correct administration of injectable medicines is important for achieving therapeutic response and therefore treating the patients. Inappropriate medication administration results in complications like drug interactions or adverse reactions. Therefore, the present paper will evaluate the current status of injectable drugs admixture and administration in emergency settings of three educational hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences.

  Methods & Materials

  In the present study, the emergency wards of Ghaem, Imam Reza and Kamyab hospitals evaluated and total number of 1000 medical records were randomly reviewed during 7 months. The researcher collected information about drugs’ name, administration root and rate, and also the type and volume of diluting solution. Then, this information was assessed based on available scientific guidelines.

  Results

  Among 1000 medical records which were evaluated during a seven months period, approximately 85.1% of cases were confirmed to be used appropriately. The most common bulk solution used for drug administration was normal saline (66.3%). the most common errors were seen in administration rate and choosing the wrong administration root as intramuscular.

  Conclusion

  According to our results, more than 80% of injectable drugs in emergency settings of these 3 hospitals in Mashhad are being administered in an appropriate manner according to available guidelines. While the most errors are seen in rate of infusion, it is recommended to plan clinical lessons in order to reeducate the medical staff about administration and preparation of injectable medicines to reduce the rate of unwanted complications.

  Keywords: emergency setting, injectable medicines, accuracy of administration
 • Fahimeh Ghasemi, Seyedeh Olia Emadian *, Ramezan Hassanzadeh Pages 4131-4144
  Introduction

  The aim of this study was to compare the effectiveness of mindfulness and acceptance and commitment education on academic achievement of female students during the Covid 19 epidemic.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group and follow-up period. The research sample consisted of 45 people (mindfulness experimental group: 15 people, acceptance and commitment experimental group: 15 people and control group: 15 people) who were among all female high school students in education and upbringing areas 1 And 2 cities of Sari in the academic year 1399-00 were selected by multi-stage cluster random sampling method and completely randomly (lottery). Measurement tools in pre-test, post-test and follow-up were the standard questionnaire of academic enthusiasm of Shuffle et al. (2002). For the experimental groups, mindfulness training and acceptance-based training and Internet-based commitment were performed in 8 sessions using Link Team software. During this period, the subjects of the control group received no intervention. They did not.

  Results

  At 95% confidence level (α = 0.05), the results of analysis of variance in repeated measures showed that during the Covid 19 epidemic, mindfulness training and training based on acceptance and commitment of the Internet ‌ Axis has a significant effect on students' academic achievement. the effectiveness of acceptance-based education on academic achievement was greater than mindfulness education.

  Conclusion

  In order to improve the academic motivation of students in the Covid-19 era, mindfulness training and acceptance and commitment training can be used. However, the use of mindfulness training is recommended.

  Keywords: Mindfulness, Acceptance, Commitment, Academic Passion, COVID-19
 • Marieh Hossaini, Hasan Ahadi *, Farhad Jomehri, Adis kraskian Mojembari, Morvarid Ahadi Pages 4145-4159
  Intrudoction

  The aim of this study was to determine the efficacy of group emotional schema therapy on self-efficacy and pain in patients with rheumatoid arthritis.

  Methods

  The research method is semi-experimental, and the research design is pre-test, post-test, follow-up with expanded control group. The statistical population included all patients with rheumatoid arthritis referring to rheumatology clinics and rheumatology departments of Shiraz hospitals. 45 patients with rheumatoid arthritis were randomly assigned into 3 experimental, placebo and control groups. Sherer General Self-Efficacy Questionnaire and McGill Pain Questionnaire were completed by all three groups of participants, before the intervention of emotional Schemas group therapy on the experimental group, after intervention and 3 months later. For data analysis, multivariate analysis of variance, one-way analysis of variance (ANOVA), tukey post hoc test, Chi-square test and repeated measures analysis of variance, were used.

  Findings

  The results showed that emotional schemas group therapy had a significant effect on increasing self-efficacy and reducing pain (sensory, emotional, cognitive, miscellaneous and general components) in patients with rheumatoid arthritis, and their effects remained after 3 months follow up (p <0.05).

  Conclution

   According to findings it can be concluded that emotional schemas group therapy can be used as a useful intervention to increase self-efficacy and decrease pain in patients with rheumatoid arthritis.

  Keywords: Rheumatoid arthritis, Emotional schemas therapy, self-efficac
 • Mojgan Navab Daneshmand, Tayebeh Sharifi *, Shahram Mashhadi Zadeh, Reza Ahmadi Pages 4160-4173
  Introduction and purpose

  The workload resulting from the occurrence of multiple couvid-19 virus epidemic and the psychological burden created causes anxiety in nurses. Therefore the present study was conducted to investigate the efficacy of positive psychotherapy on the psychological empowerment and promotion of behaviors health of female nurses with anxiety symptoms.

  Methodology

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design and two-month follow-up stage. The statistical population of the present study included the female nurses with anxiety symptoms in the city of Isfahan in the winter quarter of 2020. 33 female nurses with anxiety symptoms were selected through purposive sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received positive psychotherapy online in 8 sessions of 75 minutes per month. The applied questionnaires in this study included anxiety questionnaire, psychological empowerment and promotion of behaviors health. The data were analyzed through repeated measurement ANOVA and Bonferroni post hoc test.

  Findings

  The results showed that the Positive psychotherapy has significant effect on the psychological empowerment and promotion of behaviors health of female nurses with anxiety symptoms (p<0.001).

  Conclusion

  According to the findings of the present study it can be concluded that positive psychotherapy can be used as an efficient treatment to increase psychological empowerment and promotion of behaviors health of female nurses with anxiety symptoms through employing techniques such as a positive outlook on life and teaching optimism and hope for the future.

  Keywords: Anxiety, Psychological Empowerment, Promotion of Behaviors Health, Positive Psychotherapy
 • Maryam Roudgarian, Farshideh Zameni *, Seyed Esmat Rasoli Pages 4175-4185
  Background and Aim

  Exam anxiety is one of the most important characteristics in students' learning disabilities and psychological capital enables students to, in addition to better coping with stressful situations, in Have high power against problems. The aim of this study was to model the structural relationships between self-efficacy, psychological capital and academic anxiety of high school students in Babol.

  Methods

  The method of this study was correlational. The statistical population of all high school students in the academic year 1398-1399 in the city of Babol included 15,300 students and the number of statistical samples based on the Cochran's formula was 375 people who were randomly selected into clusters. To measure the variables of self-efficacy, psychological capital and test anxiety, Lutans et al.'s (2007) Psychological Capital Questionnaire and Sarason and Mendler (1952) Test Anxiety Questionnaire were used, respectively.

  Results

  The results showed that the path coefficient between hope and test anxiety (P <0.001, β = 0.14) was negative and significant, the path coefficient between optimism and test anxiety (P <0.001, 0.07 - = β) negative and significant, path coefficient between resilience and test anxiety (P <0.001, -0- 26.26) negative and significant and path coefficient between self-efficacy with test anxiety (P <0.001) , Β = -0.31 was negative and significant.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, self-efficacy and components of psychological capital have an effect on reducing students' exam anxiety and cause students to be psychologically prepared for the exam.

  Keywords: Psychological capital, Self-efficacy, Test anxiety
 • Hanane Hafezi, Akbar Vahdati *, Mohsen Frozanfar, Mehrdad Shariati Pages 4186-4195

  The anticancer agent, busulfan, has been reported to adversely affect the male reproductive system such as damaging the sperm parameters. It was shown that L-carnitine and resveratrol can reduce busulfan side effects. This study aimed to evaluate the effects of these agents on the testicular sperm parameters and the expression of the protamine gene in the azoospermic rat model. A total of 78 Sprague Dawley male rats were included in this study and divided into six groups of thirteen rats: control, L-carnitine plus resveratrol (L-ca + RES), busulfan (BUS), busulfan plus L-carnitine (BUS + L-ca), busulfan plus resveratrol (BUS + RES), and busulfan plus L-carnitine plus RES (BUS + L-ca + RES). After 48 days, the sperm parameters and protamine expression were investigated. The results showed significant improvement in the sperm criteria including the increase in sperm motility, viability, count and the expression level of protamine as well as the decrease in abnormal morphology and immature sperm percentage after treatment with L-ca and RES compared to BUS treatment. In conclusion, treatment with L-ca, RES and their combination after administration of BUS may be useful to reduce the side effects of BUS on male fertility by improving the sperm quality. Moreover, our data indicated that the combination of L-ca + BUS + RES was more effective in regulating the cytotoxic effects of busulfan. Hence, we can consider the L-ca and RES as beneficial agents to attenuate the adverse effects of the BUS.

  Keywords: Resveratrol L-carnitine protamine gene motility of the rat
 • Kobra Shahmansori *, Vahid Chenari Pages 4197-4212
  Background and Aim

  Recognizing problems is one of the most effective activities in the implementation and continuation of macro projects. The health system transformation plan, like any other plan, has faced problems and issues. This study was conducted with the aim of pathology of the implementation of the health system transformation plan.

  Research Method

  During sampling by targeted judgment methods and snowballs with 15 experts and experts active in the field of policy making and implementation of health system policies and managers and medical staff working in medical centers - education affiliated to Iranian universities of medical sciences Semi-structured interviews were conducted. The interviews continued until the data reached the theoretical saturation stage. Data extracted from the text of the interviews were analyzed using theme analysis method.

  Results

  After analyzing and coding the data, the identified damages based on the three-pronged model in the form of three main themes: structural and process damages (8 sub-themes and 24 concepts), behavioral damages (4 sub-themes and 14 Concept) and environmental damage (5 sub-themes and 21 concepts) were categorized. In total, the identified injuries were categorized into 3 main themes, 16 sub-themes and 59 concepts.

  Conclusion

  It is suggested that the relevant authorities to improve the structural, behavioral and environmental (underlying) factors to increase the effectiveness of this plan to be useful in providing health and treatment of vulnerable groups in the country.

  Keywords: Health system, health transformation, health, Pathology, theme analysis
 • Freshteh Tanhaei Noghabi, Aliakbar Samari *, Hamid Nejat Pages 4213-4228

  The aim of this study was to predict the tendency to divorce based on cognitive flexibility, emotional regulation and early maladaptive schemas in Iranian couples living in Iran and Canada. This research is a applied research in terms of purpose and descriptive correlation in terms of implementation and data collection method. The statistical population of the study is all Iranian couples who are in Iran and living in Canada and have been living together for 5 years. From the statistical population of the study, 240 couples (140 couples living in Iran and 110 Iranian couples living in Canada) were selected by convenience sampling method. In order to collect data, Johnson & Moro (1986) Divorce Tendency Questionnaire, Young Schematic Questionnaire (Short Form, Third Edition, 90 items), Dennis and Vanderwall Cognitive Flexibility Questionnaire (2010) (CFI) and Gross and John Emotion Regulation Questionnaire (2003) was used. In order to analyze the data, correlation and regression tests were used. The results of correlation test showed that there is no relationship between cultural and social components with marital divorce and the relationship between early maladaptive schemas with a tendency to positive divorce and correlation between cognitive flexibility and regulation. Emotion with a tendency to divorce is negative.

  Keywords: Tendency to divorce, Cognitive flexibility, Emotional regulation, Early maladaptive schemas
 • Shahnaz Rastgoo*, Mahsa Savadkohi ghodjanaki, Shayan Pourmolaie Pages 4229-4242
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between primary maladaptive schemas and happiness with marital satisfaction in married women of Isfahan city in a correlational design.

  Materials and Methods

  The population of this research included married women living in Isfahan city. 270 married women living in Isfahan city were selected by voluntary sampling method and they answered Young's schema, Oxford happiness and marital satisfaction questionnaires. Research data were analyzed using statistical methods of Pearson's correlation coefficient and stepwise regression and SPSS-23 statistical software.

  Results

  It showed that the predictor variables of schemas of emotional deprivation, insufficient self-control, and damage to loss and illness are negative predictors and the variable of happiness is a significant positive predictor of marital satisfaction, and happiness has the highest ability to predict marital satisfaction.

  Conclusion

  It can be concluded that happiness, schemas of emotional deprivation, insufficient self-control, and damage to loss and illness, respectively, play a role in predicting marital satisfaction of married women.

  Keywords: Primary maladaptive schemas, Happiness, Marital satisfaction