فهرست مطالب

علوم و فنون مدیریت اطلاعات - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 26، بهار 1401)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 26، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/24
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمد حسن زاده صفحات 7-14

  متاورس به عنوان یک پدیده نوین توجه بسیاری از دست‌اندرکاران سامانه‌های اطلاعاتی و حتی سیاست‌گذاران عرصه‌های مختلف را به خود جلب کرده است. تصورات درآمیخته با پیش‌بینی‌های افسانه‌گونه مرتبط با آینده فضاهای مجازی، امکان دستیابی به یک چارچوب مشخص سیاست‌گذاری و اجرا را از بین برده است. در این فضای نسبتا مبهم، جریان تولید و انتقال اطلاعات همچنان به صورت روزافزون و تصاعدی رشد می‌کند. بیشترین توجهات به متاورس به جنبه‌های هستی‌شناختی، اقتصادی و سیاسی آن معطوف شده است. این در حالی است که این فضای جدید با مزایا  و محدودیت‌های خاص خود روبرو است. در این میان مسایل مربوط به سامانه‌های اطلاعاتی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. در این نوشتار تلاش شده است ضمن معرفی ویژگی‌های متاورس به عنوان یک واقعیت جدید فناورانه و اجتماعی، مسایل مبتلابه سامانه‌های اطلاعاتی تبیین و راهکارهایی پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: متاورس، فراجهان، سامانه های اطلاعاتی، شبکه های اجتماعی، چند رسانه ای
 • حمیدرضا داودی، علیرضا نوروزی* صفحات 15-44
  هدف

  هدف از این پژوهش، شناسایی میزان استناد به مجله های انگلیسی زبان ایرانی در ویکی پدیا بود.

  روش شناسی

   پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی، و برحسب روش پژوهش، توصیفی است که با رویکرد علم سنجی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش مجله های انگلیسی زبان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.

  یافته ها

   از میان 239 مجله مورد تایید وزارت عتف تنها 78 مجله در مقاله های ویکی پدیا استناد دریافت کرده اند که این مجله ها در مجموع 464 استناد جذب نموده اند. مجله Iranian Journal of Botany با دریافت 75 استناد بیشترین استناد را از ویکی پدیا دریافت کرده است. مجله های حوزه موضوعی «علوم پایه» بیشترین تعداد استناد را دریافت کرده اند. از میان مقاله های استنادکننده در ویکی پدیا، 165 مقاله به زبان انگلیسی است که بیشترین سهم را میان زبان های مقاله های ویکی پدیا دارا هستند. در میان مقاله های استنادکننده در ویکی پدیا، مقاله های دارای طبقه بندی موضوعی «گیاهان» بیشتر به مجله های وزارت عتف استناد کرده اند.

  نتیجه گیری

   مجله های ایرانی با بهبود سیاست ها و تصمیم های خود می توانند نقش بهتری در ویکی پدیا و دانشنامه های برخط فارسی به عنوان یک ابزار ترویج علم ایفاء کنند و تاثیر استنادی و اجتماعی بیشتری داشته باشند. سیاست گذاران علم در کشور بایستی توجه بیشتری به رابطه مجله های علمی با عموم مردم به منظور ترویج علم و تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشند.

  کلیدواژگان: مجله های انگلیسی زبان ایرانی، تحلیل استنادی، ویکی پدیا، ترویج علم، دانشنامه
 • المیرا جنوی*، فریبا مردانی صفحات 45-72
  هدف

  بررسی میزان تاثیر اطلاع رسانی و آموزش از طریق شبکه های اجتماعی در افزایش آگاهی زمان شیوع کووید19 و شناخت نیازهای اطلاعاتی مردم است.

  روش

  پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی و هدف کاربردی است.جامعه ی آماری مردم شهر تهران هستند. 384 نفر به طور تصادفی بانمونه گیری خوشه ای از مناطق 1،2،3،4،5،7،13،15،16،17،18،20و21 انتخاب شده اند.نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان انجام شدو داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته گردآوری شدند.روایی ابزار با کمک خبرگان رشته ی علم اطلاعات بررسی و پایایی ابزار با ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد.داده های گردآوری شده درنرم افزار اس پی اس اس وارد،کدگذاری وبرای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون هایK2،T وفریدمن استفاده شد.

  یافته ها

  بسیاری از افراد موردمطالعه استفاده ازشبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و آموزش را برای افزایش آگاهی عمومی در همه گیری کووید19 بسیار تاثیرگذار می دانند.بیش از نیمی از افراد حضور این شبکه ها رادر زندگی شان تاثیرگذار دانسته اعتقاد دارنداین شبکه ها می توانندبستر مناسب برای اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی باشند به نظر بسیاری از آنها آموزش ها واطلاعات مفیدی در این شبکه ها انتشار می یابد.

  نتیجه گیری

  مردم علاقه مند استفاده ازشبکه های اجتماعی برای کسب اطلاعات،آموزش وآگاهی از کووید19 هستند و عقیده دارند که اطلاعات و آموزش های مفیدی از این شبکه ها دریافت می کننداما درحد متوسط به این اطلاعات اطمینان دارند.برخی ازاطلاعاتی که به اشتراک گذاشته می شود از منابع دیگرمانند اخبار سایت ها،صداوسیما و...بدست آمده واین اطلاعات رادرشبکه های اجتماعی نیز باهم به اشتراک می گذارند

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، اطلاع رسانی، آموزش، آگاهی عمومی، کووید-19، کرونا ویروس، تهران
 • زهرا ایمانی کیا*، حیدر مختاری، حمید قاضی زاده صفحات 73-96
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناخت و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان گلستان شکل گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان گلستان در سال 96 می باشد.

  روش

  برای تهیه و تعیین حجم نمونه ی آماری مورد نظر از روش سرشماری استفاده شده است. پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها پس از استخراج و طبقه بندی از طریق نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شده است.

  یافته ها و نتایج

  بر اساس نتایج به دست آمده، درک مدیران کتابخانه های دانشگاهی رتبه ی اول (90 درصد)؛ زیر ساخت های فناوری اطلاعات رتبه ی دوم (71 درصد)؛ آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش رتبه ی سوم (64 درصد)؛ و فرهنگ سازمانی رتبه ی چهارم (61 درصد) را در تاثیر بر مدیریت دانش و پیاده سازی آن را در کتابخانه های دانشگاهی استان گلستان دارند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران دانشگاهی، مدیریت دانش، استان گلستان، مدیریت اطلاعات، دانش شناسی
 • رضا کریمی، مرتضی محمدی استانی*، محمدرضا نصیری صفحات 97-116

  پژوهش حاضر با هدف نشانه گذاری موجودیت شخص در چهارده معصوم علیهم السلام بر اساس فرانمای تولید داده های ساختارمند به منظور تقویت صفات معصومین و همچنین ارزش های آن صفات و در ادامه تعیین واکنش موتورهای کاوش در دو سطح نمایه پذیری و پیدانمایی معنایی به پیشینه های مبتنی بر آن انجام شده است. به این صورت که فهرست اطلاعات شناسنامه ای چهارده معصوم از کتاب ها و سایت های مربوطه استخراج و با کارشناسان مصاحبه و صفات کامل آن ها تطبیق داده شد. در مجموع 31 صفت موجودیت شخص ایمه معصومین علیهم السلام با 69 صفت تعریف شده در فرانما در موجودیت شخص تطبیق داده شد. همچنین صفات استخراج شده با پایگاه های ویکی پدیا، ویکی شیعه و ویکی فقه مقایسه شد که به ترتیب 64٪، 55٪ و 25٪ تطابق داشت. از میان صفات اسخراج شده، 10 صفت در فرانما تعریف نشده بود که در قالب مشخص به سایت مذکور معرفی گردید. سپس صفات تعریف شده در وب سایت nasiri1989.ir در گروه های گواه(اچ تی ام ال)، آزمون1(داده های خرد) و آزمون2 (جی سان-ال دی) بارگذاری و به موتورهای کاوش گوگل، یاندکس و بینگ معرفی شد که در نتیجه آن در گروه گواه و آزمون1، همه موارد در موتورهای کاوش نمایه و بازیافت پذیرو پیدانمایی معنایی شدند و در گروه آزمون2 شناسایی و نمایه شده ولی به سطح بازیابی نرسید و پیدانمایی معنایی نشدند.

  کلیدواژگان: چهارده معصوم علیهم السلام، فرانمای تولید داده های ساختارمند بر روی وب (اسکیما دات ارگ)، وب معنایی، نشانه گذاری معنایی، داده های ساختارمند، داده های مستند، موجودیت شخص، داده های خرد، جی سان-ال دی
 • طاهره خلیل پور، گلنسا گلینی مقدم*، مهدی علیپور حافظی صفحات 117-142
  هدف و مساله اصلی مقاله

  هدف پژوهش حاضر شناسایی درک کاربرد رسانه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی با مدل انتظار استفاده و رضامندی است.

  روش شناسی

  این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل 2200 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 327 نفر معین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جهت تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای تایید روایی سوالات و برای مشخص کردن عوامل کلیدی هر مولفه از فن مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که به اشتراک گذاری اطلاعات در اینستاگرام با ضریب مسیر (209/0)، قوی تر از تلگرام است. همچنین رضایت مندی لذت ادراک شده از تلگرام با ضریب مسیر (266/0)، قوی تر از اینستاگرام است. هیچ اختلاف معناداری بین اینستاگرام و تلگرام در دیگر متغیرها شامل تعامل اجتماعی، گذران وقت، خود گزارش دهی و جذابیت رسانه ها، وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی از هر دو رسانه مورد مطالعه، برای اهداف مختلف از جمله تعامل اجتماعی، وقت گذارندن و خود گزارش دهی استفاده می کردند و با وجود فیلتر بودن تلگرام تفاوت معناداری بین کاربرد تلگرام و اینستاگرام مشاهده نشد و تقریبا هر دو رسانه به یک میزان رضامندی کابران را به دنبال داشتند.

  کلیدواژگان: تلگرام، اینستاگرام، مدل انتظار استفاده و رضامندی، کاربرد رسانه های اجتماعی
 • زهرا صادقی آرانی* صفحات 143-192
  هدف

  امروزه، سازمانها هزینه های زیادی را صرف ایجاد و بهروزرسانی وبسایتهای سازمانی خود میکنند وانتظار دارند که این کار رضایت ووفاداری مشتریان خود وصرفهجویی دروقت وهزینهی آنها را به دنبال داشته باشد. در این میان، بهبود کیفیت محتوایی و ساختاری وبسایتها، عاملی تعیینکننده در دستیابی به این اهداف سازمانی است. تحقیق حاضر باهدف شناسایی معیارهاو مولفه های ایجاد و مدیریت محتوا و ساختار وبسایت و در نتیجه بهبود کارایی و اثربخشی وبسایت کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

  روش شناسی

  به منظور جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. کیفیت محتوایی وب سایت شامل 5 مولفه ی اصلی و 43 مولفه ی فرعی و کیفیت ساختاری وب سایت شامل 3 مولفه ی اصلی و 26 مولفه ی فرعی می باشد. در نهایت نیز رضایت مندی و وفاداری کاربران به خدمات الکترونیکی وب سایت کتابخانه ملی ایران به ترتیب با 5 و 4 مولفه مورد سنجش قرار گرفته است.درنهایت نیز این معیارهای با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شده است.

  نتایج

  ارزیابی کیفیت محتوایی و ساختاری وب سایت و همچنین رضایت مندی و وفاداری کاربران به خدمات الکترونیکی وب سایت کتابخانه ملی ایران د وضعیت مطلوبی قراردارد. همچنین نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختار، تاثیر مثبت ومعنی دار کیفیت محتوایی وساختاری وب سایت رابررضایت مندی ووفاداری کاربران ازاین وب سایت نشان می دهد.

  نتیجه گیری

   وب سایت کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی بعنوان اولین نقطهی برخورد وارتباط میان کاربران وخدمات کتابخانه ها هستند که می تواند تاثیر بسزایی دررضایت ووفاداری کاربران آن داشته باشد. بر این اساس، بهبود کارا و اثربخش کیفیت محتوایی و ساختاری خدمات الکترونیکی این وب سایت، ضمن حفظ منابع سازمانی، ضامن رضایت و ماندگاری مشتریان سازمان است.

  کلیدواژگان: کیفیت محتوایی و ساختاری، کیفیت خدمات الکترونیکی، کتابخانه ملی، و مرکز اسناد ایران، مدل سازی معادلات ساختاری
 • سمیه سادات آخشیک*، خدیجه نگهداری، علیرضا امامی صفحات 193-220
  هدف

  خط فارسی دشواری هایی دارد که بی توجهی به آنها، بازیابی اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مشکلات خط فارسی در ابعاد صرفی، معنایی و رسم الخط بر بازیابی مدارک پایگاه گنج انجام شد.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه کیفی او با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا با سیاهه وارسی محقق ساخته انجام شد. نمونه گیری به صورت معیاری از مدارک گنج انجام شد.

  نتایج

  پژوهش حاضر نشان داد مشکلات صرفی، معنایی و رسم الخط، نتایج بازیابی اطلاعات در گنج را تحت تاثیر قرار می-دهند. همچنین در این پایگاه در گروه صرفی تنها برای "تکواژ های صرفی صفت"، و در گروه رسم الخط، برای مشکلات "علامت تشدید"، "جابه جایی ی و همزه در کلمات فارسی"، "نگارش همزه میانی و پایانی با کرسی الف"، "نگارش همزه میانی و پایانی با کرسی واو" ، "حذف یا نوشتن علامت مد" و "نوشتن صامت ی بعد از ه غیرملفوظ" چاره اندیشی شده و در گروه معنایی به این دشواری ها توجهی نشده است.

  کلیدواژگان: مسائل صرفی، مسائل معنایی، مسائل رسم الخط، بازیابی اطلاعات، پایگاه گنج
 • حسن منطق، لیلا جباری* صفحات 221-244
  هدف

  پژوهش حاضر، اولین تحقیقی است که با هدف بررسی رابطه بین مهارت سواد دیجیتالی کارکنان و توانمندسازی آنان انجام شده است.

  روش

  این پژوهش به شیوه کمی و با استفاده از روش پیمایشی اجرا شده است.

  نتایج

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین کل میزان توانمندسازی کارکنان (86.3 = Mean) در سطح زیاد قرار داشته و در مقابل، میانگین میزان مهارت سواد دیجیتالی آنان (53.3 = Mean) در سطح متوسط قرار دارد. همچنین بین مهارت سواد دیجیتالی و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود داشته و ضریب همبستگی برابر با (r = .278) به دست آمد.

  نتیجه گیری

   یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهارت سواد دیجیتالی کارکنان مورد بررسی در سطح مناسبی قرار ندارد، همچنین با توجه به اهمیت رابطه موجود بین مهارت سواد دیجیتالی کارکنان و میزان توانمندسازی روانشناختی آنان، ضروری است که جهت ارتقای مهارت سواد دیجیتالی کارکنان اقدامات آموزشی لازم در دانشگاه ها صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: سواد دیجیتال، توانمندسازی، دانشگاه علامه طباطبائی، کارمندان، مهارت
 • اصغر محمدی فاتح*، علی اصغر سالار نژاد صفحات 245-300

  بلاکچین در ابتدای ظهور مکانیزمی برای ارایه رمزارز بیتکوین بود ولی به زودی از هدف اولیه خود فاصله گرفت و صنایع گوناگون را در نوردید. هدف این مقاله شناسایی کاربردها، مزایا، چالشها و فناوری های مرتبط با بلاکچین است. تحقیق از نوع مرور نظام مند است. ابتدا 295 منبع شناسایی و سپس در 4 مرحله و با حذف منابع غیر مرتبط، تعداد 90 منبع معتبر بین سالهای 2014 تا 2021 تحلیل و محورهای مرتبط با بلاکچین استخراج گردید. حوزه های کاربردهای بلاکچین در 26 محور طبقه بندی شد که بیشترین فراوانی در حوزه قرارداد هوشمند، مدیریت زنجیره تامین، بهداشت و سلامت، مالی، الزامات قانونی حاکمیت و دولت، انرژی، آموزش، شهر هوشمند، رمز ارزها، حمل و نقل و کشاورزی بوده است. همچنین فناوری های مرتبط با بلاکچین به ترتیب شامل اینترنت اشیاء، رایانش ابری، هوش مصنوعی و کلان داده شناخته شده است. مزایای بلاکچین در 23 محور شناسایی شد که ایجاد شفافیت، محافظت از حریم خصوصی، ایجاد اعتماد، تغییر-ناپذیری، عدم تمرکزگرایی، صرفه جویی در هزینه بیشترین فراوانی را دارند. همچنین چالش های استفاده از بلاکچین در 17 مورد شناسایی شد که مقیاس پذیری، مصرف انرژی، فقدان مقررات و پیچیدگی در این عرصه بیشترین فراوانی را دارند. در پایان مقاله شکاف تحقیقاتی و جهت گیری های آتی آن ارایه شده است.

  کلیدواژگان: فناوری بلاکچین، مرور نظام مند، هوش مصنوعی، کاربردها، مزایا
 • علی اکبر خورموجی، امیررضا نقش*، اکبر اعتباریان خوراسگانی، رضا ابراهیم زاده دستجردی صفحات 301-338
  هدف

  هدف اصلی این تحقیق تدوین ره نگاشت فناوری اطلاعات برای پیاده سازی یک بانک مجازی سازمانی اختصاصی (یا اجرای هرگونه پروژه جدید فناوری اطلاعات) بود.

  روش شناسی

   روش این تحقیق، رویکرد آمیخته اکتشافی مبتنی بر تدوین ابزار(کرسول، 2001) بود و نمونه آماری نهایی به صورت یک پانل خبرگان مشتمل بر30 نفر ازخبرگان حوزه های مرتبط باموضوع درشرکت فولاد مبارکه بود. درفازکیفی پژوهش بامصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختاریافته آغاز گردید و درفاز کمی ازروش دلفی درپانل خبرگان و سپس تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده گردید

  یافته ها

  پس از مرحله IPA نه شکاف کشف گردید این شکاف ها درره نگاشت فناوری اطلاعات بکار می رونددرپایان،براساس تمامی یافته های حاصل ازپژوهش، چهارچوبی برای نقشه راه فناوری اطلاعات برای استقرار بانک مجازی سازمانی تدوین گردید.همچنین درخلال پژوهش، یک متدولوژی جدید برای ره نگاری فناوری اطلاعات معرفی شد

  نتیجه گیری

  این تحقیق فرآیند جدید،یکپارچه، بومی سازی و کاربردی و تلفیقی مبتنی بربرخی ازروش های اصلی آینده نگری را ارایه داده است که به راحتی می تواندنیاز محققان در زمینه ره نگاشت فناوری اطلاعات را برآورده کند. بنابراین، چارچوب ره نگاشت IT حاصل ازاین فرایند یک چارچوب ره نگاشت جامع، قابل فهم و عملی است که می تواندنقش موثری در پروژه های توسعه IT درسازمانها داشته باشد

  کلیدواژگان: ره نگاری، بانک مجازی، ره نگاشت فناوری اطلاعات، تحلیل اهمیت - عملکرد، تحلیل شکاف
 • زینب صیامی، جعفر عبادالله عموقین، مهدی محمدی* صفحات 339-358
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ترسیم نقشه علمی و تحلیل خوشه ای پژوهش های منتشر شده در حوزه بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با استفاده از مدارک نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس است.

  روش

  پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش علم سنجی صورت گرفته است. 431 سند موجود در حوزه بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی استخراج و مورد بررسی قرار گرفته اند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد کلیدواژه های بازاریایی با فراوانی 34، بازاریایی کتابخانه ای با فراوانی 18، کتابداری با فراوانی 14 و رسانه های اجتماعی با فراوانی 13 بیشترین هم رخدادی را داشته اند. از طرفی، تحلیل خوشه ها نشان داد که حوزه موضوعی بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از هشت خوشه تشکیل شده و مهمترین خوشه، خوشه دو با کلیدواژه های بنگلادش، منابع اطلاعات، خدمات اطلاعاتی، بازاریابی، آمیخته بازاریابی، استراتژی بازاریابی، کتابخانه های عمومی، بازاریابی استراتژیک، دانشگاه، وب سایت ها ،شبکه جهانی وب است که در این میان کلیدواژه های" بازاریابی" و " خدمات اطلاعاتی" مهم ترین کلیدواژه های این خوشه محسوب می شوند.

  نتیجه

   ترسیم و تحلیل نقشه موضوعی بازاریابی در کتابخانه ها، رویکرد ها و مسایلی که مورد توجه و غفلت قرار گرفته شده را روشن ساخت. پژوهشگران حوزه بازاریابی در کتابخانه ها، آن گونه که شایسته است به این حوزه توجه نکرده اند .

  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی در کتابخانه ها، تحلیل هم واژگانی، هم رخدادی واژگان، نقشه های علمی
 • محمد رزاقی*، سلیم بلوچ، بهناز مهاجران صفحات 359-392
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی مدیریت دانش و سواد دیجیتالی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه انجام شده است.

  روش شناسی

   پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه به تعداد 1123 بود.حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی285 نفر در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از چهار پرسش نامه، مدیریت دانش، سواد دیجیتالی، یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسش نامه ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مدیریت دانش 87/0، سواد دیجیتالی 93/ ، یادگیری سازمانی 93/0 و عملکرد شغلی86/0 برآورد گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی، سواد دیجیتالی با عملکرد شغلی، مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و سواد دیجیتالی با یادگیری سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. مدیریت دانش و سواد دیجیتالی با واسطه یادگیری سازمانی اثر غیر مستقیم بر عملکرد شغلی دارد.

  نتیجه گیری

  مدیریت دانش، سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تاثیرگذار است، لذا برای دستیابی به عملکرد شغلی بالا، توجه به مدیریت دانش ، سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، سواد دیجیتالی، یادگیری سازمانی، عملکرد شغلی دبیران
 • مصطفی امینی، محمد حسن زاده *، مصطفی مرشدی صفحات 393-426
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بهبود پنج مرحله متدولوژی شالمو برای تحول دیجیتال مدل ‏کسب‏و‏کار با استفاده از مدل ارزیابی بلوغ دیجیتال شوماخر و رویکردهای سه‌گانه تحول مدل ‏کسب‏و‏کار بر اساس توصیه‌های هایکیلا است.

  روش

  این پژوهش از لحاظ روش‌شناسی یک رویکرد ترکیبی دارد که در آن ترکیبی از روش مطالعه مروری روایی و روش اقدام‏پژوهی استفاده شده است. این متدولوژی بهبودیافته در طرح‌ریزی راهبردی برای تحول دیجیتال مدل کسب‌وکار شرکت‌ رسیس سازه آسیا که در زمینه تولید مصنوعات فلزی اپراتورهای مخابراتی فعال می‌باشد، استفاده شده است.

  نتایج

  پس از بهبود چارچوب شالمو، چارچوب بهبودیافته برای ترسیم نقشه‌راه تحول دیجیتال شرکت هدف مورد استفاده قرار گرفت و وضع موجود، وضع مطلوب، تحلیل شکاف دیجیتال و نقشه‌راه تحول دیجیتال این شرکت تدوین گردید و مورد تایید تیم کارشناسی و هییت مدیره این شرکت برای اجرا قرار گرفت. همچنین به منظور آزمودن دستاوردها، بخشی از آن نیز در خط کسب‌و‌کار دیجیتالی‌سازی کارخانه‌ها اجرایی شد. از آنجایی که مالکان و ذی‌نفعان راهبردی این شرکت علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه کسب‌وکارهای داده‌محور بودند، ملاحظات مختلف درباره این موضوع مدنظر قرار گرفت.

  نتیجه‌گیری

  از آنجایی که تحول دیجیتال یک تحول پیچیده و چندبعدی است، بنابراین، طراحان طرح‏های تحول دیجیتال باید به ابزارها و به‌روش‌های آزموده شده‌ای مجهز باشند که بتوانند در هنگام طرح‏ریزی به آن‏ها اعتماد کنند. از آنجایی که مدل پیشنهادی این پژوهش علاوه بر بهبود مدل شالمو، در یک شرکت واقعی اجرا شده است، به نظر می‌رسد قابلیت بکارگیری توسط معاونت‏های برنامه‌ریزی، طرح و برنامه و همچنین مشاوران فعال در زمینه تحول دیجیتال و برنامه‏ریزی راهبردی، به ویژه در شرکت‌های تولیدی را دارد.

  کلیدواژگان: نقشه راه تحول دیجیتال، صنعت 4.0، تحول کسب وکار، مدل کسب وکار
 • ابراهیم رجبی تاج امیر *، سامان عبدالهی، مرتضی شعاعی صفحات 427-450
  زمینه و هدف

  مدیریت اطلاعات و تبادل اطلاعات امروزه به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم کشور‌های توسعه یافته، در صدر برنامه‌ریزی این جوامع قرار دارد. این پژوهش با هدف نقش مدیریت تبادل اطلاعات در فرایند پیشگیری از جرایم سایبری در بین کارکنان فتا در شهر تهران انجام شده است.

  روش

  روش این بررسی پیمایشی از نوع کمی و به لحاظ بازه زمانی مقطعی بوده که در سال 1400 انجام شده است و جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان پلیس فتا در شهر تهران هستند.

  یافته‌ها

  یافته‌های پژوهش نشان داده که مقدار ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته 539/0 است که نشان می‌دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی نسبتا قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 421/0 بوده گویای این واقعیت آماری است که 42 درصد از کل میزان پیشگیری از جرایم سایبری وابسته به 6 متغیر مستقل؛ قابلیت عملیاتی، مطلوبیت سرعت، مطلوبیت دقت، خودکارسازی، اطلاع‌رسانی، متحول‌سازی است. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل 42 درصد واریانس متغیر وابسته پیشگیری از جرایم سایبری را برآورد (پیش‌بینی) می‌کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات، تبادل اطلاعات، پیشگیری، جرایم سایبری، کارکنان فتا
 • محمدحسین زهدی، مهرداد مقصودی *، حمیدرضا نورعلیزاده صفحات 451-484
  هدف

  با توجه به افزایش سهم مصرف و تماشای ویدیو در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی، سامانه‌های متعددی جهت تسهیل دسترسی مردم به این ویدیوها راه‌اندازی و توسعه داده شده است. یکی از مهمترین انواع این سامانه‌ها، سامانه‌های ویدیوی درخواستی هستند که در سال‌های اخیر، روند رشد بی‌سابقه‌ای را در زمینه جذب مخاطب طی کرده‌اند. به همان اندازه که تعدد محتوا در این سامانه‌ها موجب تنوع و رضایت کاربران می‌شود، این تعدد می‌تواند موجب سردرگمی بیشتر برای یافتن محتواهای مورد علاقه‌ کاربران بشود. به همین جهت، نیاز به طراحی سیستم‌های پیشنهاددهنده برای پیش‌بینی بهتر علایق کاربران و ارایه محتواهایی متناسب با آن، روز به روز بیشتر احساس می‌شود.

  روش شناسی

  در پژوهش حاضر، با بهره‌گیری از مفاهیم و شاخص‌های تحلیل شبکه اجتماعی و داده‌های مربوط به تماشای فیلم کاربران در سامانه‌های ویدیوی درخواستی، الگوریتمی برای پیشنهاددهی مبتنی بر سلایق کاربر ارایه شده است.

  یافته‌ها

  نتایج این پژوهش، نشان‌دهنده عملکرد بهتر الگوریتم پیشنهادی این پژوهش در مقایسه با الگوریتم‌های Naive bayes ، k-nearest neighbors و ID3 است .

  کلیدواژگان: سامانه ویدئوی درخواستی، سیستم های پیشنهاددهنده، داده کاوی، تحلیل شبکه های اجتماعی، سینما مارکت
 • صفیه طهماسبی لیمونی*، حسین نریمانی، میترا قیاسی صفحات 485-508
  هدف

  تعیین تاثیر تعاملات آموزشی - پژوهشی استاد - دانشجو با کتابداران بر تولیدات علمی در دانشگاه مازندران با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری است.

  روش شناسی

   از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری اعضای هیات علمی، دانشجویان دکترا و کتابداران دانشگاه مازندران به تعداد 1434نفربودند که از طریق فرمول کوکران 485 نفر به عنوان نمونه اتخاب شدند. برای سنجش متغیرها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از پرسشنامه رساله نریمانی (1400) و نرم افزارهای SPSS26 ,SMARTPLS استفاده شد.

  یافته ها

  تاثیر تعاملات آموزشی و پژوهشی استاد- دانشجو با کتابداران بر تولیدات علمی معنادار است. هم تعاملات آموزشی استاد- دانشجو با کتابداران (323/0=β)، هم تعاملات پژوهشی آنان به صورت مستقیم (472/0=β) بر تولیدات علمی اثرگذار است. نتایج حاصل از معادلات ساختاری بیانگر برازش مناسب مدل پیشنهادی است.

  نتیجه گیری

   تعاملات آموزشی و پژوهشی استاد- دانشجو با کتابداران به عنوان ثابت ترین عامل در توانمند کردن دانشگاه بر تولیدات علمی در دانشگاه مازندران، باعث افزایش تولیدات علمی می گردد. لذا با توجه به نقش کتابدارن عصر حاضر (مرجع، مشاور و مربی)، می توان با برگزاری همایش ها، نشست ها و کارگاه های آموزشی این تعاملات را برجسته تر نمود. همچنین می توان تصویری روشن از تجربیات اساتید، دانشجویان و کتابداران دانشگاه ارایه داد که در تصمیم گیری های کلان دانشگاه برای پیشبرد و توسعه پژوهش راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: تعاملات آموزشی، تعاملات پژوهشی، تعامل استاد &ndash، دانشجو، کتابداران، تولیدات علمی، معادلات ساختاری
|
 • Mohammad Hassanzadeh Pages 7-14

  As a new phenomenon, Metavarse has attracted the attention of many information system operators and even policymakers in various fields. Imaginations mingled with mythical predictions of cyberspace have eliminated the possibility of achieving a clear policy-making and implementation framework. In this relatively ambiguous environment, the flow of information production and transmission continues to grow exponentially. Most attention has been paid to the ontological, economical, and political aspects of Metavarse. However, this new space has its own advantages and limitations. In the meantime, issues related to information systems have been largely ignored. In this paper, while introducing the characteristics of Metavars as a new technological and social reality, an attempt has been made to explain the problems of information systems and to suggest solutions.

  Keywords: Metavarse, Trans World, Information Systems, Social Networks, Multimedia
 • Hamidreza Davoudi, Alireza Noruzi * Pages 15-44
  Purpose

  This research aimed to investigate Wikipedia citations to the Iranian English-language journals approved by the Iranian Ministry of Science, Research and Technology (MSRT).

  Methodology

  This descriptive survey was conducted based on citation analysis and scientometric techniques. The population includes 239 English-language journals approved by the MSRT.

  Findings

  The findings indicated that Wikipedia cited 78 journals approved by the MSRT. These 78 journals had 464 citations from Wikipedia. The "Iranian Journal of Botany" received the most citations from Wikipedia. Journals in the fields of basic sciences received the most citations among other journals approved by the MSRT. Moreover, 165 Wikipedia's citing articles were in English, and among Wikipedia articles, articles in the plant category cited to the MSRT journals the most. Furthermore, 412 Wikipedia articles were in English, and among Wikipedia articles, articles in the plant category cited the MSRT journals most than others.

  Conclusion

  By improving their policies and strategies, Iranian journals can be better recognized internationally in terms of citation impact, social impact, and popularization of science. For this reason, science policymakers should pay more attention to the relationship between scientific journals and the public, especially Wikipedia, to generalize and popularize science and scientific research.

  Keywords: English-language journals, Citation analysis, Wikipedia, Popularization of Science, Encyclopedia
 • Elmira Janavi *, Fariba Mardani Pages 45-72
  Purpose

  To investigate the effect of information and education through social networks in increasing awareness of the time of the outbreakof Covid19 andunderstanding the information needsof the people.

  Method

  This isa descriptive-analytical survey witha practical purpose. 384 people were randomly selectedby cluster sampling from regions1,2,3,4,5,7,13,15,16,17,18,20and21.Sampling was done using Morgan tableand thedata were collected bya researcher-made questionnaire.The instrument was evaluatedwith thehelp of information science experts and the reliabilityof the instrument was calculated with Cronbach's alphacoefficient.The data collected in SPSS software were entered, coded and K2,Tand Friedman tests were used to analyze the data.

  Results

  Manypeople inthe study consider theuse of social networks in information and education to increase public awareness tobe very effectivein the Covid19 epidemic.More than halfof the people consider the presence of these networks tobe influential in their lives andbelieve that these networks can be a good platform for information,education and awareness.Manyof them think that useful trainings andinformation are published in these networks.

  Conclusion

  People are interested inusing social media toget information, education and awareness of the corona19 andthey believethat they receive useful information and training from these networks,but they are moderately confident in this information.Someof the information thatis shared comes from other sources such as newssites, radioand television.etc.,and people also share thisinformation on social networks

  Keywords: social networks, Information, Education, Awareness, Corona (Covid -19), Tehran
 • Zahra Imani Kia *, Heidar Mokhtari, Hamid Ghazizade Pages 73-96
  Objective

  The aim of this study was to identify and rank the factors affecting the implementation of knowledge management in university libraries in Golestan province. The statistical population of this study includes all librarians working in university libraries of Golestan province in 1996.research

  method

  The census method was used to prepare and determine the size of the statistical sample. The research is descriptive-survey and correlational in terms of data collection method and applied in terms of purpose. The data obtained from the questionnaires were analyzed after extraction and classification using SPSS software.

  Findings and Results

  Based on the results, the perception of university library managers ranked first (90%); IT infrastructure ranked second (71%); Familiarity of librarians with the concept of knowledge management in the third place (64%); And organizational culture is ranked fourth (61%) in the impact on knowledge management and its implementation in university libraries in Golestan province.

  Keywords: academic libraries, Academic librarians, Knowledge Management, Golestan province information managment, Knowledge
 • Reza Karimi, Morteza Mohammadi Ostani *, Mohammadreza Nasiri Pages 97-116

  The present study aimed to mark the existence of a person in fourteen Infallibles based on the structure of producing structured data in order to strengthen the attributes of the infallibles aswellas the values ​​of those attributes and to determine the response of search engines at two levels of indexing and semantic appearance to backgrounds based on it. In this way, the information list of the identities of fourteen Infallibles was extracted from the relevant books and websites and matched with the interview experts and their complete characteristics. Overall of 31attributes of the personal existence of the Imams(as) were matched with the 69attributes defined in the Schema. The extracted attributes were also compared with Wikipedia, WikiShia and WikiFeqh databases, which corresponded to 64%, 55% and 25%, respectively. Among the extracted traits, 10 traits were not defined in the Schema. Then, the attributes defined on nasiri1989.ir website were uploaded in the control groups(html), test1(microdata) and test2(json-ld) and introduced to Google,Yandex and Bing search engines. As a result, in the control and test1 groups, All items were indexed, recovered, and visualized in search engines, and identified and indexed in test2, but didnot reach the recovery level and were not semantic visualized.

  Keywords: fourteen infallibles(a), Schema.org, Semantic Web, Semantic Markup, Strructured Data, Authority Data, Person Schema Entity, Microdata, JSON-LD
 • Medhi Alipour-Hafezi, Golnessa Galyani-Moghaddam *, Tahereh Khalilpour Pages 117-142
  Purpose

  The purpose of this study is to identify the perception of Telegram and Instagram use by graduate students of Allameh Tabataba'i University using the uses and gratification expectancy model.

  Methodology

  The research consisted of an analysis of data collected via surveys. The overall statistical population was the 2,200 postgraduate students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabataba'i University. The sample size was 327 based on a Morgan table; data were gathered using a researcher-designed questionnaire. The data were analyzed using the Kolmogorov-Smirnov test, a factor analysis test to confirm the validity of the questions and identify key factors of each component and structural equation modeling technique was used.

  Findings

  Analysis of variables showed that while the satisfaction with information sharing using Instagram was stronger than Telegram, with a path coefficient of 0.209, the satisfaction with the effect of perceived pleasure using Telegram was higher than Instagram, with a path coefficient of 0.266. There were no significant differences in the other variables: social interaction, spending time, self-reporting, and media attractiveness.

  Conclusion

  The results showed that graduate students used both media for different purposes such as social interaction, spending time and self-reporting, and despite the filtering of Telegram, no significant difference was observed between the use of Telegram and Instagram, and almost both media was equally sought after by users.

  Keywords: Telegram, Instagram, Social media usage, Uses, gratification expectancy model
 • Zahra Sadeqiarani * Pages 143-192
  Aim

  today, organizations spend a lot of money creating and updating their corporate sites and expect this to lead to customer satisfaction and loyalty and save them time and money. However, improving the content quality and structure of websites is a key factor to achieve these organizational goals. The present study aimed to identify the quality’ criteria and thus improve the effectiveness of the National Library and Archives of Iran (NLAI) Website.

  Methodology

  In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used. The content quality of the website includes 5 components and the structural quality of the website includes 3 components. Finally, satisfaction and Users' loyalty to the E-services of NLAI Website has been measured with 5 and 4 sub-components, respectively. Finally, these criteria have been ranked using the TOPSIS method.

  Results

  results show that the content and structural quality of NLAI Website as well as the satisfaction and loyalty of their users are appropriate. Also, the results of structural equation modeling show a positive and significant effect of the content and structural quality of the website on the satisfaction and loyalty of its users.

  Conclusion

  The websites of libraries and information centers are the first and most important media outlets that can have a significant impact on the satisfaction and loyalty of its users. Accordingly, the efficient and effective improvement of the content and structural quality of the E-services of this website, not only preserve organizational resources, but also guarantees the satisfaction and loyalty of the organization's customers.

  Keywords: Content, Structural Quality, Quality of Electronic Services, National Library, Archives of Iran Website, Structural equation modeling
 • Somaye Sadat Akhshik *, Khadije Negahdari, Alireza Emami Pages 193-220
  Objective

  The Persian writing has some difficulties that neglecting it can affect information retrieval. This study was conducted to investigate the effect of Persian writing problems on retrieval of database (GANJ) documents based on morphological, semantical and orthographical aspects.

  Methodology

  This research is a practical-purpose study that was conducted in a qualitative manner using content analysis techniques. The used method was a researcher-made checklist. T Sampling was done by standard sampling. In the category of conjugational problems, the impact of these problems on retrieval of documents in the database was examined.

  Conclusion

  The results of the present study showed that morphological, semantic and orthographical problems affect the information retrieval results in the database. It was also found that in the morphological group only for the "adjective morphological morphemes", and in the orthography group, for the problems of "accent mark", "ی and ء transposition in Persian words", "writing of middle and end ء (tittle) with الف seat", " writing of middle and end ء (tittle) with واو seat", "remove or writing tilde Mark" and "writing of consonantal ی after inarticulate ه" have been deliberated and difficulties in semantic group were neglected.

  Keywords: information retrieval, Ganj Database, Semantic problems, Writing style, Morphology problems
 • Hassan Mantegh, Leila Jabbari Pages 221-244
  Objective

  The present study is the first study to investigate the relationship between employees' digital literacy skills and their empowerment.

  Method

  This research has been conducted quantitatively using a survey method. The statistical population of the study was 440 employees with bachelor's degree and above Allameh Tabatabai University (Tehran), which was calculated and determined by Cochran's formula of 206 statistical sample size. In this study, questionnaires were distributed among the respondents using a simple random method. SPSS software and Spearman statistical tests were also used to analyze the data.

  Results

  The results of data analysis showed that the average of employees' empowerment (Mean = 86.3) was at a high level and in contrast, the average level of their digital literacy skills (Mean = 53.3) was at a moderate level. Also, there was a significant relationship between digital literacy skills and employee empowerment and the correlation coefficient was equal to (r = .278).The results of examining other correlational relations also showed that except for the sense of significance component, there was a significant relationship between other components of employee empowerment and digital literacy skills. Feeling of competence (r = .187) had the least correlation with employees' digital literacy skills.

  Keywords: digital literacy, Empowerment, Allameh Tabatabai University, Staff, Skills
 • Asghar Mohammadi Fateh *, Ali Asghar Salar Nejad Pages 245-300

  The purpose of this article is to identify the areas of application, advantages, challenges and related technologies of blockchain.This research is a systematic review. First, 295 sources were identified and then in 4 stages and by removing unrelated sources, 90 valid sources were analyzed between 2014 and 2021 and the axes related to blockchain were extracted.based on the finding, the areas of blockchain applications were classified into 26 axes, with the highest frequency in the areas Smart contract, supply chain management, health, finance, governance requirements, energy, education, smart city, cryptocurrencies, public transportation and agriculture. Blockchain-related technologies are also widely known, including the IoT, cloud computing, artificial intelligence, and big data. The benefits of blockchain were identified in 24 areas that the most frequency of which were Transparency, privacy, building trust, immutability, decentralization and cost savings. Also, the challenges of using blockchain were identified in 17 cases that scalability, energy consumption, lack of regulations and complexity in this area are the most common. At the end of the, while referring to blockchain research in countries, the research gap and its future directions are presented.Findings show that blockchain is a multidimensional, complex and widely used technology.in

  Keywords: Blockchain technology, systematic review, artificial intelligence, application, benefits
 • Aliakbar Khormooji, Amirreza Naghsh *, Akbar Etebarian Khorasgani, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi Pages 301-338
  Purpose

  The purpose of this research is to develop an IT roadmap for implementing a organizational virtual bank. In this regard, a new methodology to creating an IT Roadmap was developed

  Methodology

  The exploratory mixed method was used in this research. The statistical sample was a panel of 30 experts in the related areas that worked in MSCO. This research was started by the interviews in the expert panel, during the qualitative phase. Afterward, the quantitative phase was started with performing the Delphi in the expert panel.

  Findings

  During the IPA phase, 9 Gaps were discovered. These gaps are necessary to use in the final IT roadmap. Finally, based on all findings a framework for information technology roadmap (customized for implementing a dedicated organizational virtual bank) was developed. Also a new method for IT Roadmapping was introduced

  Conclusion

  This research presented a new integrated, innovative, localized and applied process, based on the some main methods of foresight, which can easily meet the needs of researchers and scholars in the field of IT roadmapping. Therefore, the IT roadmap framework resulting from this process is a comprehensive, clear, easy to understand and practical IT roadmap framework which has effective role in IT development projects in organizations

  Keywords: Roadmapping, Virtual Bank, Information Technology Roadmap, Importance-Performance Analysis, Gap Analysis
 • Zeynab Siami, Jafar Ebadullah Amuqin, Mahdi Mohammadi * Pages 339-358
  Purpose

  The aim of this study was to draw a scientific map and analyze the clusters of research in marketing in libraries and information centers using documents indexed in the Web of Science.

  Method

  The study is applied research in terms of the purpose and scientometrics descriptive in terms of type. 431 documents exist in the marketing in libraries and information centers were extracted and reviewed.

  Finding

  The results showed that some keywords had the highest frequency in term of co-wording in the following order: marketing (34), marketing to library (18), librarianship (14), social media (13), respectively. Also, the analysis of keyword clusters showed that the area of marketing to libraries and information centers consists of 8 clusters and the most important cluster related to second cluster which includes the following keywords: Bangladesh, information resources, information services, marketing, marketing mix, marketing strategy, public libraries, strategic marketing, University, websites, the World Wide Web which among them, the keywords "marketing" and "information services" are the most important keywords in this cluster.

  Conclusion

  It is inferred that drawing and analyzing a marketing map to libraries reveals approaches and issues that have so far been neglected.

  Keywords: Marketing, Library Marketing, Co-word analysis, Word co-occurrence, Scientific Maps
 • Mohammad Razzaghi *, Salim Balouch, Behnaz Mohajeran Pages 359-392
  Aim

  The aim of this study was to investigate the causal relationship between knowledge management and digital literacy on job performance with the mediating role of organizational learning among secondary school teachers in Urmia city.

  Methodology

  This is an applied study as well as descriptive-correlational type in terms of the nature of the subject and objectives of the study. The statistical population consists of all Secondary school teachers of Urmia County that are 1123 persons. To implement the study, 285 people were selected of the statistical population in a stratified random sampling. Four questionnaires, knowledge management, digital literacy, organizational learning and job performance were used to collect data. The obtained data were analyzed using correlation and path analysis. The reliability of the questionnaires was estimated by calculating Cronbach's alpha coefficient for the knowledge management questionnaire 0.87, digital literacy 0.93, organizational learning 0.93 and job performance 0.86, respectively.

  Finding

  The results showed that there is a direct and significant relationship between knowledge management with job performance, digital literacy with job performance, knowledge management with organizational learning and digital literacy with organizational learning. Digital knowledge and literacy management through organizational learning has an indirect effect on job performance.

  Conclusion

  According to the results, it seems that knowledge management, digital literacy and organizational learning affect the job performance of teachers, so to achieve high job performance, it seems necessary to pay attention to knowledge management, digital literacy and organizational learning.

  Keywords: Knowledge Management, digital literacy, organizational learning, teachers' job performance
 • Mostafa Amini, Mohammad Hassanzadeh *, Mostafa Morshedi Pages 393-426
  Objectives

  The purpose of this research was to improve the five steps of Schallmo's methodology for digital transformation of business models, using Schumacher’s digital maturity assessment model, three approaches to business model transformation based on Heikkilä's recommendations and to improve digital innovation approach. The business model changes are based on Stampfl’s recommendations.

  Methods

  This research has a combined methodology which consists of a validity review study method and action research method in a manufacturing SME. This improved methodology has been used in strategic planning for the digital transformation of the business model of one of Iran's manufacturing companies.

  Results

  After reviewing the various documents of the Schallmo’s five-step framework, it was improved by Schumacher's maturity model for industry 4.0, approaches of business model transformation recommended by Heikkilä et al. and various types of business model innovation as described by Stampfl. Then the improved framework was used to map the target state of company's digital transformation.

  Conclusions

  Since the proposed model of this research, in addition to improving the Schallmo model, has been implemented in a real company, so it seems that it can be used by Digital transformation planning and digital operating models as well as change managers and consultants.

  Keywords: Digital Transformation Roadmap, Industry 4.0, Business Transformation, Business model
 • Ebrahim Rajabi Taj Amir *, Saman Abdollahi, Morteza Shoae Pages 427-450
  Objectives

  Information management and information exchange today, as one of the important concerns of developed countries, is at the forefront of planning in these societies. This study was conducted with the aim of the role of information exchange management in the process of preventing cybercrime among FATA employees in Tehran.

  Methods

  The method of this study is a quantitative and cross-sectional survey that was conducted in 2021 and the statistical population of this study includes FATA police officers in Tehran, using Cochran's formula, 90 of them as a sample. were chosen. To ensure the indexing of variables in the questionnaire, the validity of the questionnaire, face validity, content validity and construct validity were examined and data analysis was performed using SPSS software.

  Results

  The research findings showed that the correlation coefficient between the independent variables and the dependent variable is 0.539, which shows that there is a relatively strong correlation between the set of independent and dependent variables of the research. However, the value of the adjusted coefficient of determination is equal to 0.421, indicating the statistical fact that 42% of the total rate of cybercrime prevention depends on 6 independent variables; Operational capability, speed utility, accuracy utility, automation, information, transformation. In other words, independent variables estimate (predict) 42% of the variance of the dependent variable of cybercrime prevention.

  Conclusion

  The development of information in today's world has affected many life processes and changed many life processes. In the field of criminology, information management components can also play a constructive role in the prevention of cybercrime.

  Keywords: Information Management, Information Exchange, Prevention, Cybercrime, FATA Staff
 • MohammadHossein Zohdi, Mehrdad Maghsoudi *, HamidReza Nooralizadeh Pages 451-484
  Objectives

  Due to the increasing share of consumption and watching videos - especially movies and series - in the basket of Iranian households, several systems have been set up to facilitate people's access to these videos. One of the most important types of these systems is the video-on-demand system which has taken unprecedented growth in attracting audiences in recent years. Just as the multiplicity of content in these systems causes users to be diverse and satisfied, this multiplicity can be more confusing for them to find interesting content. Therefore, the need for recommendation systems to further predict user interests and provide consistent content is felt more and more day by day. The purpose of this study is to provide an efficient method of recommending videos based on user viewing data in the video-on-demand system.

  Methods

  In this research, a new bidding algorithm based on users' tastes and video watching data in the video-on-demand system is presented. This algorithm is based on the concepts and indicators of social network analysis. How this algorithm works is that first the similarity of the videos is calculated based on the percentage of movies viewed by the user and based on that the similarity matrix of the movies is formed. In the next step, based on the similarity matrix of the films, the communication graph of the films is formed, and in the next step, while discovering the communities in the graph, the centrality indicators of each film are calculated.

  Keywords: VOD, Recommendation system, Social media analysis, Data Mining, Cinema market
 • Safiyeh Tahmasebi Limooni *, Hossein Narimani, Mitra Ghiasi Pages 485-508
  Aim

  To investigate the effect of Educational-Research Interactions between Professors and Students with Librarians in Mazandaran University Scientific Production using Structural Equation Modeling.

  Methodology

  In terms purpose is practical and in terms of how to collect information description. The statistical population was 1434 people of Professors, Students and Librarians who were selected through Cochran's formula 485 as a sample. The questionnaire Thesis of Narimani(2021), SPSS26 and SMARTPLS Software were used to measure variables and data analysis.

  Findings

  The effect of Teacher-Student Educational & Research Interactions with Librarians on Scientific Productions is significant. Teacher-Student Educational Interactions with Librarians(β=0.323) affect directly Scientific Productions and Research Interactions(β=0.472) too. The results of the Structural Equation Model indicate the appropriate fit of the Proposed Model.

  Conclusion

  Professor-Student educational & Research Interactions with librarians as the most constant factor in empowering in the scientific production of Mazandaran University Was increasing Academic Output. Therefore, considering the role of Librarians of the present Age(reference, consultant and educator), these Interactions can be highlighted by holding conferences, meetings, and workshops. It is also to provide a clear picture of the experiences of University Professors, Students & Librarians, which can be helpful in the University's Macro-Decisions to advance & develop research.

  Keywords: Educational Interactions, Research Interactions, Professor-Student Interactions, Librarians, Scientific Productions, Structural Equation