فهرست مطالب

علوم سبزی ها - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1400)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی مردی، احمدرضا عباسی فر*، بابک ولی زاده کاجی صفحات 1-18

  به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی های کمی، کیفی و فیتوشیمیایی گیاه سیر، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و چهار تکرار در صورت گرفت. تیمارها شامل نیتروکسین، بیوسوپرفسفات، سوپرنیتروپلاس و اسید هیومیک به تنهایی و ترکیب نیتروکسین+ بیوسوپرفسفات، بیوسوپرفسفات+ سوپرنیتروپلاس، نیتروکسین+ اسید هیومیک+ بیوسوپرفسفات، بیوسوپرفسفات+ سوپرنیتروپلاس+ اسید هیومیک، کاربرد کود شیمیایی کامل ماکرو (N-P-K-S) و عدم کاربرد کود (شیمیایی و زیستی) به عنوان شاهد بودند. تیمارها به صورت بذرمال اعمال شدند. نتایج نشان داد که تغذیه با کودهای زیستی تاثیر معنی داری بر عملکرد گیاه، وزن سیرچه، تعداد سیرچه، عرض و طول سوخ، ارتفاع بوته، تعداد برگ، میزان کربوهیدرات، آنتی اکسیدان، فنول و فلاونویید سیرچه داشت. کاربرد سوپرنیتروپلاس در مقایسه با شاهد (عدم مصرف) کود منجر به افزایش 7/22، 43/39، 5/25 و 8/20 درصدی به ترتیب در تعداد سیرچه، وزن سیرچه، عرض و طول سوخ شد. میانگین ارتفاع بوته با مصرف کودهای زیستی 8/25 درصد نسبت به شاهد (عدم مصرف کود) بیشتر بود. صفات عملکرد و تعداد برگ نیز کاربرد سوپرنیتروپلاس به ترتیب با افزایش 7/24 و 8/15 درصدی نسبت به شاهد (عدم مصرف کود) برتری نشان دادند. همچنین کاربرد سوپرنیتروپلاس در مقایسه با شاهد (عدم مصرف کود) میزان آنتی اکسیدان، فنول و فلاونویید را به ترتیب به میزان 8/58، 62 و 6/65 درصد افزایش داد. علاوه بر این، کود زیستی سوپرنیتروپلاس منجر به افزایش 5/44 درصدی در میزان کربوهیدرات های سوخ شد.

  کلیدواژگان: بیوسوپرفسفات، سوپرنیتروپلاس، سیر، کود زیستی، نیتروکسین
 • رضا صالحی ملک آبادی*، کامران قاسمی صفحات 19-34

  فلفل دلمه ای (Capsicum annuum L.) از جمله مهمترین سبزی های گلخانه ای است که با توجه به محدودیت نور در مناطق شمالی کشور، کاهش عملکرد ناشی از ریزش گل و میوه از نگرانی های اصلی گلخانه داران این محصول است. جهت رفع این مشکل، این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور ساکارز (صفر و دو درصد) و عناصر معدنی (بور 175، منیزیم 820 و پتاسیم 1933 میلی گرم در لیتر از منابع اسید بوریک، نیترات منیزیم و نیترات پتاسیم) در گلخانه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1398 اجرا شد. گیاهان در سیستم کشت هیدروپونیک باز و بستر جامد (کوکوپیت+ پرلیت با نسبت 1:1) کشت شدند و محلول پاشی تیمارهای مورد نظر، بعد از ظاهر شدن نخستین اندام های زایشی آغاز شد. نتایج نشان داد که بیشترین ریزش گل به میزان 2/31 درصد، در بوته های شاهد مشاهده شد؛ هر چند با تیمارهای بور و منیزیم تفاوت معنی دار نداشت و کمترین ریزش گل به مقدار 6/22 درصد در تیمار ساکارز+ پتاسیم مشاهده گردید که با تیمار ساکارز+ منیزیم اختلاف معنی داری نداشت. بیشترین تعداد میوه به تعداد 16/31 عدد در بوته بدون اختلاف معنی دار در دو تیمار ساکارز+ پتاسیم و ساکارز+ منیزیم به دست آمد. بیشترین عملکرد میوه در بوته به میزان 9/3653 گرم، متعلق به تیمار ساکارز+ پتاسیم بود که به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارها برتر بود. بیشترین کربوهیدرات کل در ساختارهای زایشی در تیمار ساکارز+ پتاسیم مشاهده شد که اختلاف معنی داری با تیمار ساکارز+ منیزیم نشان نداد. بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کل در تیمار ساکارز+ پتاسیم حاصل شد که به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارهای دیگر برتر بود. بیشترین میزان ویتامین ث در تیمار ساکارز+ پتاسیم به دست آمد که اختلاف معنی داری با تیمار ساکارز+ منیزیم نداشت. در مجموع نتایج بیانگر آن است که پتاسیم و منیزیم در انتقال کربوهیدرات ها از منبع به مخزن نقش اصلی دارند؛ بنابراین محلول پاشی ساکارز به همراه این دو عنصر می تواند تنش کمبود نور در گلخانه ها را تا اندازه ای تعدیل نماید و قابل توصیه هستند.

  کلیدواژگان: بور، پتاسیم، ریزش گل، منبع و مقصد فیزیولوژیکی، منیزیم
 • محمدباقر حسن پوراقدم*، لیلا محمدی، غلامرضا گوهری، لمیا وجودی مهربانی صفحات 35-51

  کاربرد محرک های زیستی مانند نانوکمپوزیت ها برای کاهش اثرات نامطلوب شوری حایز اهمیت فراوانی می باشد. به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و کاربرد نانوکمپوزیت کیتوزان- اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه نعنا سبز (Mentha spicata L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 15 تیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه ای اجرا شد. فاکتور اول سطوح مختلف تنش شوری (صفر، 50 و 100 میلی مولار) و فاکتور دوم شامل (یک میلی مولار اسید سالیسیلیک)، 10 میلی گرم در لیترکیتوزان، مخلوط آبی یک میلی مولار+ 10 میلی گرم در لیتر کیتوزان و اسید سالیسیلیک و یک درصد جرمی حجمی نانوکمپوزیت کیتوزان- اسید سالیسیلیک) بود. شوری باعث کاهش معنی دار پروتیین کل (84 درصد نسبت به تیمار شاهد)، شاخص کلروفیل (85 درصد نسبت به تیمار شاهد) و محتوای کاروتنویید (82 درصد نسبت به تیمار شاهد) شد. از طرفی مقادیر پرولین و پراکسید هیدروژن، با افزایش سطح شوری در مقایسه با شاهد در سطح احتمال یک درصد افزایش یافت. به علاوه کاربرد نانوکمپوزیت کیتوزان- اسید سالیسیلیک در شرایط تنش شوری موجب بهبود محتوای پروتیین، شاخص کلروفیل و محتوای کاروتنویید گردید. همچنین، کاربرد نانوکمپوزیت منجر به کاهش مقادیر پراکسید هیدروژن و محتوای مالون دی آلدیید نسبت به تیمار 100 میلی مولار کلریدسدیم بدون محلول پاشی شد. بنابراین، کاربرد نانوکمپوزیت مورد مطالعه می تواند به عنوان روشی مناسب در جهت بهبود تحمل گیاه در شرایط تنش شوری مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات تکمیلی تر و آزمون در شرایط مزرعه ای به بخش ترویج نیز پیشنهاد گردد.

  کلیدواژگان: پراکسید هیدروژن، پرولین، مالون دی آلدئید، محرک های زیستی
 • مرتضی گلدانی، سید فاضل فاضلی کاخکی، ناصر بیک زاده* صفحات 53-71

  به منظور بررسی تاثیر نحوه مصرف و نوع کودهای زیستی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکردی گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال 1399 انجام شد. فاکتور اول شامل سه نحوه مصرف (تلقیح بذر به همراه تغذیه برگی، تغذیه برگی و مصرف خاکی) و فاکتور دوم نیز شامل کودهای زیستی (شاهد، نیتروکسین، بیوفسفر، پتاس بارور و مخلوط نیتروکسین+ بیوفسفر) بود. نتایج نشان داد که کاربرد مخلوط نیتروکسین+ بیوفسفر سبب افزایش ارتفاع بوته و وزن متوسط میوه در بوته به ترتیب حدود 44 و 80  درصد نسبت به شاهد شد. در روش مصرف خاکی با کاربرد تمامی کودهای زیستی، تعداد میوه در بوته بیش از 137 عدد مشاهده شد که بیشترین آن (145 عدد) از مخلوط نیتروکسین+ بیوفسفر به دست آمد، همین تیمار نیز بیشترین مقدار عملکرد گوجه فرنگی در بوته (449 گرم در بوته وزن میوه تر) را داشت. بیشترین مقدار فتوسنتز (2/18 میکرومول دی اکسید کربن در مترمربع در ثانیه) و هدایت روزنه ای (20 میکرومول دی اکسید کربن در مترمربع در ثانیه) از تاثیر کود تلفیقی نیتروکسین+ بیوفسفر تحت تلقیح بذری به همراه تغذیه برگی حاصل شد. استفاده از نحوه مصرف خاکی کود نیتروکسین بیشترین مقدار لیکوپن و ویتامین ث را داشت. به طور کلی نتایج نشان داد با توجه به توانایی رشد و متابولیسم بالا باکتری ها در خاک به علت وجود نسبت سطح به حجم بیشتر و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی، منجر به افزایش شاخص های مورفوفیزیولوژیک و عملکردی در گوجه فرنگی شده است.

  کلیدواژگان: تغذیه برگی، تعداد میوه در بوته، فتوسنتز، لیکوپن، ویتامین ث
 • نسترن تدین پور، غلامرضا سبزقبایی*، سولماز دشتی صفحات 73-91

  ارزیابی چرخه حیات راهکاری شناخته شده و دقیق برای مقایسه اثرات زیست محیطی فعالیت های مختلف شامل مدیریت نظام های کشاورزی است. این مطالعه در طی سال های زراعی 1396-1390 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی، روش ایزو 14040 در چهار گام و شش گروه تاثیر به ازای یک واحد کارکردی معادل تولید یک تن کاهو (Lactuca sativa)، کلم (Brassica oleracea) و  فلفل دلمه ای (Capsicum annuum) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، بیشترین سهم شاخص زیست محیطی و تخلیه منابع به ترتیب مربوط به محصولات کاهو و  فلفل دلمه ای با مقادیر 172/0 و 578/0 برآورد شد. گروه های تاثیر اسیدیته در کاهو و تخلیه منابع فسفات در  فلفل دلمه ای به ترتیب با مقادیر 001/0 و 424/0 بیشترین پتانسیل آسیب به محیط زیست داشتند. افزایش بیش از حد کودهای نیتروژنه در مزارع تولید صیفی جات باعث انتشار آلاینده ها به محیط و پتانسیل اسیدی شدن را افزایش می دهد. بنابراین با بهره گیری از اصول کم نهاده و اکولوژیک از جمله مصرف انواع کود آلی، بقایای گیاهی و واردکننده گیاهان تثبیت کننده نیتروژن به عنوان راهکاری برای کاهش عواقب محیط زیستی تولید صیفی جات در شهرستان دزفول می تواند مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی چرخه حیات، اسیدی شدن، شاخص زیست محیطی، شهرستان دزفول
 • جابر پناهنده ینگجه*، علیرضا مطلبی آذر، سیروس مسیحا صفحات 93-104

  استفاده از بذر حقیقی سیب زمینی (TPS) توان غلبه بر برخی از محدودیت های تولید سیب زمینی در کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. توسعه و مقبولیت بذر حقیقی منوط به تولید ارقام مناسب با عملکرد و یکنواختی بالا است. هیبریدهای بین ژنوتیپ های گزینش شده زیرگونه آندیژنا با توبروزوم یکی از گزینه های پیشنهادی برای توسعه ارقام TPS می باشد. هدف از این پژوهش بررسی امکان به کارگیری زیرگونه آندیژنا در تولید ارقام TPS هیبرید بود. بدین منظور 12 خانواده از بذور حقیقی شامل چهار ترکیب از هیبریدهای آندیژنا× توبروزوم، آندیژنای گزینش شده، آندیژنای گزینش نشده، پنج ترکیب از هیبریدهای توبروزوم× توبروزوم و یک خانواده آزاد گرده افشان از توبروزوم ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1383 مورد مقایسه قرار گرفتند. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد تک بوته، تعداد غده در بوته، میانگین وزن غده وضعیت ظاهری و ماده خشک غده ها بود. نتایج بیانگر برتری برخی از هیبریدهای توبروزوم× آندیژنا از لحاظ عملکرد و ماده خشک نسبت به هیبریدهای توبروزوم× توبروزوم بود. اما از نظر وضعیت ظاهری غده در مجموع هیبریدهای توبروزوم× توبروزوم برتر از هیبریدهای آندیژنا× توبروزوم بودند. عملکرد و ماده خشک آندیژنای گزینش شده بهتر از آزادگرده افشان های توبروزوم و آندیژنای گزینش نشده بود.

  کلیدواژگان: آزاد گرده افشان، بذر حقیقی سیب زمینی، زیرگونه، غده
 • سعید اله توکلی، عبدالحسین ابوطالبی جهرمی*، عبدالرسول ذاکرین، عبدالکریم اجرائی، حامد حسن زاده خانکهدانی صفحات 105-119

  این تحقیق به منظور بررسی نسبت های مختلف نیتروژن و پتاسیم بر ویژگی های کمی و کیفی میوه گوجه فرنگی رقم هیراد در شرایط گلخانه ای و هیدروپونیک در مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد شهرستان ارزوییه استان کرمان در سال 1398 اجرا شد. تیمارها شامل غلظت های نیتروژن و پتاسیم بر حسب پی پی ام در مراحل رشد رویش و زایشی شامل (130 نیتروژن+ 250 پتاسیم مرحله رشد رویشی و 160 نیتروژن+ 350 پتاسیم مرحله رشد زایشی)، (140 نیتروژن+ 260 پتاسیم مرحله رشد رویشی و 170 نیتروژن+ 360 پتاسیم مرحله رشد زایشی)، (150 نیتروژن+ 270 پتاسیم مرحله رشد رویشی و 180 نیتروژن+ 350 پتاسیم مرحله رشد زایشی) و (160 نیتروژن+ 280 پتاسیم مرحله رشد رویشی و 190 نیتروژن+ 380 پتاسیم مرحله رشد زایشی) از طریق محلول غذایی اعمال شد. نتایج نشان داد که نسبت های مختلف نیتروژن و پتاسیم بر شاخص های کمی (قطر ساقه و عملکرد بوته، محتوای کلروفیل و کاروتنویید میوه) و کیفی (مواد جامد محلول، اسید کل، لیکوپن و آسکوربیک اسید میوه) تاثیر می گذارد، طوری که بیشترین مقدار قطر ساقه اصلی با کاربرد (150 نیتروژن+ 270 پتاسیم مرحله رشد رویشی و 180 نیتروژن+ 350 پتاسیم مرحله رشد زایشی) به دست آمد. کاربرد (140 نیتروژن+ 260 پتاسیم مرحله رشد رویشی و 170- نیتروژن+ 360 پتاسیم مرحله رشد زایشی) بیشترین میزان عملکرد تک بوته، اسید کل و لیکوپن میوه را نشان داد. با کاربرد (160 نیتروژن+ 280 پتاسیم مرحله رشد رویشی و 190 نیتروژن+ 380 پتاسیم مرحله رشد زایشی) بیشترین میزان کلروفیل میوه و مواد جامد محلول و بیشترین میزان اسید آسکوربیک با کاربرد (130 نیتروژن+ 250 پتاسیم مرحله رشد رویشی و 160 نیتروژن+ 350 پتاسیم مرحله رشد زایشی) به دست آمد. جهت حصول حداکثر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی استفاده از پتاسیم بیشتر (380 پی پی ام) و نیتروژن کمتر (140 پی پی ام) توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پتاسیم، گوجه فرنگی، محلول غذایی، نیتروژن، هیدروپونیک
 • صدیقه اشتری* صفحات 121-135

  گوجه فرنگی نقش مهمی در اقتصاد گلخانه داران دارد. سفیدبالک (Bemisia tabaci Gennadius.) یکی از مهمترین آفات محصولات گلخانه ای کشور است که از آفات کلیدی گوجه فرنگی نیز به شمار می رود. یکی از متداول ترین روش های کنترل این آفت، استفاده از آفت کش ها می باشد ولی عوامل زیستی مختلف مانند دامنه وسیع میزبانی، چند نسلی بودن، نرخ بالای تولیدمثل، توانایی انتقال ویروس های گیاهی و گسترش مقاومت به حشره کش ها باعث مشکلاتی در مدیریت این آفت شده است. بنابراین استفاده از حشره کش های جدید جهت کنترل این آفت ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش حساسیت مراحل مختلف زیستی سفیدبالک جالیز Bemisia tabaci نسبت به اسپیروتترامات، روغن سیتووت و مخلوط آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. از روغن سیتووت و اسپیروتترامات در پنج غلظت و شاهد استفاده شد. مقدار LC50 حشره کش اسپیروتترامات برای حشره ی بالغ، تخم، مراحل نابالغ به ترتیب 53/5، 10/60 و46/1 پی‏پی‏ام تعیین گردید. LC50 روغن سیتووت برای حشره ی بالغ، تخم، مراحل نابالغ به ترتیب 1743، 62/977 و 36/728 پی‏پی‏ام برآورد شد. اسپیروتترامات و روغن سیتووت اثر بیشتری روی مراحل نابالغ نسبت به سایر مراحل داشتند. به منظور ارزیابی نقش سینرژیستی روغن سیتووت LC25 اسپیروتترامات در هر مرحله زیستی باLC25 روغن سیتووت مخلوط گردید که در نتیجه میزان تلفات در حشره‏ بالغ، تخم و مراحل نابالغ به ترتیب 77/54، 55/61 و 65/68 درصد به دست آمد و مشخص گردید روغن سیتووت اثر اسپیروتترامات را تشدید می‏کند. با توجه به قیمت کمتر روغن سیتووت نسبت به اسپیروتترامات، تاثیر افزایشی آن بر حشره کش و همچنین سازگاری بیشتر این روغن با محیط زیست، استفاده از مخلوط آن ها برای کنترل این آفت قابل توصیه می باشد.

  کلیدواژگان: حشره کش اسپیروتترامات، روغن سیتووت، زیست سنجی، سفید بالک جالیز، سینرژیسم
 • اکبر قاسمی کهریزه* صفحات 137-149

  سوسک برگ خوار سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say)، یکی از مهمترین آفات سیب زمینی در بسیاری از نقاط دنیا است که با تغذیه از برگ ها و ساقه های سیب زمینی ایجاد خسارت می کند. در این پژوهش شاخص های زیست شناسی و ریخت شناسی این آفت روی چهار رقم زراعی آگریا، استیما، بریجت و دلیکات مطالعه شد. نتایج نشان داد طولانی ترین دوره نمو لاروی، شفیرگی و مجموع دوره های لاروی و شفیرگی به ترتیب با میانگین 07/15، 90/12 و 97/27 روز در روی رقم دلیکات اتفاق افتاد. بیشترین تلفات دوره نموی لاروی و شفیرگی با میانگین 78/57 درصد روی رقم بریجت مشاهده شد. کمترین عرض کپسول سر لاروهای سنین اول، دوم و سوم به ترتیب با میانگین 59/0، 01/1 و 55/1 میلی متر روی ارقام بریجت، دلیکات و بریجت مشاهده گردید. کمترین طول و عرض حشرات کامل ماده به ترتیب با میانگین 60/10 و 44/6 میلی متر روی رقم دلیکات و کمترین طول و عرض حشرات کامل نر به ترتیب با میانگین 04/10 و 07/6 میلی متر روی ارقام بریجت و دلیکات مشاهده گردید. کمترین وزن لاروهای سنین اول تا چهارم به ترتیب با میانگین 99/0، 17/4، 20/23 و 67/85 میلی گرم روی ارقام بریجت، بریجت، دلیکات، دلیکات و کمترین وزن حشرات کامل ماده و نر به ترتیب با میانگین 33/159 و 135 میلی گرم روی رقم دلیکات مشاهده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، ارقام دلیکات و بریجت در مقایسه با ارقام آگریا و استیما از مطلوبیت کمتری برای سوسک برگ خوار سیب زمینی برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: رقم زراعی، ریخت شناسی، زیست شناسی، سوسک برگ خوار سیب زمینی
 • عماد شاه منصوری، مریم حقیقی * صفحات 151-162

  به‌منظور تعیین شرایط بهینه تولید سوخچه و بررسی خاصیت انبارمانی سوخچه‌های تولیده شده آزمایشی مزرعه‌ای در قالب اسپلیت‌پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر‌آباد اصفهان در سال زراعی 95-1394 اجرا گردید. در این پژوهش تاثیر سه تاریخ تهیه خزانه (10 فروردین، 10 اردیبهشت و 10 خرداد) و دو میزان بذر (15 و 30 گرم) بر تولید آنیون‌ست سه رقم پیاز بهاره در اصفهان (درچه اصفهان، سفید کاشان و یلو‌سوییت اسپانیش) بررسی شد. تاثیر سه تاریخ کاشت (20 اردیبهشت، 20 خرداد و 20 تیر) و دو میزان بذر (15 و 20 گرم) بر تولید سوخچه رقم روزکوتاه تگزاس‌ارلی گرانو در آزمایش دوم بررسی گردید. در آزمایش سوم انبارمانی سوخچه‌ها طی چهار ماه در انبار معمولی بررسی شد و در آزمایش چهارم تاثیر نگهداری 60 روز قبل از کاشت آنیون‌ست‌ها در انبار گرم بر درصد زنده‌مانی، پوسیدگی، سبز شدن و پوکی مطالعه شد. نتایج نشان داد بهترین تاریخ تهیه خزانه پیاز روزبلند به لحاظ بیشترین تعداد آنیون‌ست 10 اردیبهشت بود. همچنین میانگین قطر آنیون‌ست‌ها با مصرف 15 گرم بذر در مترمربع بیشتر از 30 گرم در مترمربع بود. نتایج بررسی انبارمانی آنیون‌ست‌ها طی 118 روز در انبار معمولی نشان داد که در توده درچه اصفهان، سفید کاشان و سوییت‌اسپانیش به‌ترتیب 16، 36 و 39 درصد از آنیون‌ست‌ها در اثر سبزشدن، پوکی و پوسیدگی از بین رفته و بقیه قابل کاشت بودند. در آزمایش چهارم به‌ترتیب 75، 56 و 51 درصد از آنیون‌ست‌های توده درچه، کاشان و سوییت‌اسپانیش پس از 60 روز نگهداری در انبار گرم زنده مانده و قابل کاشت بودند. به‌طور کلی کشت بهاره ارقام روزبلند پیاز توسط آنیون‌ست با تاریخ خزانه‌گیری 10 اردیبهشت و تراکم بذر 15 گرم در مترمربع قابل‌توصیه است.

  کلیدواژگان: انبار مانی، پیاز خوراکی، روز بلند، روز کوتاه، نشاکاری
 • میلاد عسگری، منصور کلانتر*، مهدی دهقانی زاهدانی صفحات 163-179

  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی هیبریدهای حاصل از تلاقی ارقام سیب زمینی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال در اردبیل اجرا گردید. نتایج نشان داد ژنوتیپ LK5 حاصل از تلاقی بین کایزر♀× لوستا♂ با میانگین 45/54 تن در هکتار بیشترین و ژنوتیپ LS12 حاصل از تلاقی ساوالان♀× لوستا♂ با میانگین 16/28 تن در هکتار کمترین عملکرد غده را به خود اختصاص داد. سه مولفه اول به ترتیب 20/36، 29/19 و 87/13 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه کردند. نمودار بای پلات ارقام رقم ساوالان، ژنوتیپ های LK2، LK4، LK7، LK9 و LK11 (حاصل از تلاقی بین کایزر♀× لوستا♂) و ژنوتیپ های LS5، LS7 و LS2 (حاصل از تلاقی ساوالان♀× لوستا♂) را به عنوان مطلوب ترین ارقام معرفی کرد. همچنین فاکتور اول عامل موثر بر خصوصیات غده، فاکتور دوم به عنوان عامل موثر بر ارتفاع بوته و فاکتور سوم به عنوان عامل موثر در عملکرد نام گذاری شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تابع تشخیص، 38 هیبرید به همراه والدین چهار والد (شماره های 13، 27، 41 و 42) در چهار گروه قرار گرفتند. خوشه اول شامل ژنوتیپ های LK1، LK2، LK3، LK4، LK6، LK7، LK9، LK11، LK12، LS6، LS2 و هرمس بود. این خوشه از نظر عملکرد غده رتبه دوم را در بین گروه ها به خود اختصاص دادند. خوشه دوم که ژنوتیپ LK5 حاصل از تلاقی کایزر♀× لوستا♂ را در خود جای داد از نظر عملکرد غده رتبه اول را داشته و برای افزایش عملکرد غده می توان از هیبرید برتر این خوشه در دورگ گیری ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تجزیه به عامل ها، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، سیب زمینی، عملکرد و اجزای عملکرد
 • امید سهرابی، عبدالله حاتم زاده، عظیم قاسم نژاد، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی، وحید عرفانی مقدم صفحات 181-197

  امروزه با توجه به اثرات زیست‌محیطی مخرب کود‌ها و سموم شیمیایی، استفاده از عصاره‌های گیاهی جهت بهبود رشد گیاه و مقابله با آفات و بیماری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا با هدف بررسی اثر عصاره برخی از گیاهان بر روند رشدی گوجه‌فرنگی دو آزمایش در قالب درون و برون‌شیشه‌ای در سال 1400-1399 در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، انجام شد. آزمایش برون‌شیشه‌ای در قالب طرح کاملا تصادفی با شش عصاره‌ی گیاهی گل‌قاصدک (Taraxacum officinale)، کهور (Conocarpus erectus)، بن‌سرخ (Allium jesdianum)، ریواس (Rheum ribes)، کندل (Dorema aucheri) و ارس (Juniperus sabina) با سه غلظت 1000، 5000 و 8000 پی‌پی‌ام و سه تکرار انجام شد. آزمایش درون‌شیشه‌ای با دو غلظت 50 و 100 پی‌پی‌ام عصاره این گیاهان اجرا شد. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی عصاره‌های گیاهی در کشت گلخانه باعث افزایش طول ساقه، فاصله میانگره و قطر ساقه در سطح یک درصد در بیشتر تیمارها شد. در مقابل تعداد شاخه، مقدار کلروفیل و تعداد گل با کاربرد عصاره‌های گیاهی نسبت به شاهد در برخی تیمارها کاهش یافت. در آزمایش درون‌شیشه‌ای سرعت جوانه‌زنی، رشد گیاهچه، حجم و وزن کالوس تحت تاثیر استفاده از عصاره‌های گیاهان استفاده شده افزایش یافت. میزان رشد کالوس 75 درصد با کاربرد عصاره‌های گیاهی در مقایسه با شاهد بیشتر بود. ترکیبات آنتی‌اکسیدانی به‌دلیل کاهش تنش‌های محیطی برای سلول سبب بهبود رشد سلول و حتی بهبود جوانه‌زنی بذر شده است. با توجه به رویکرد استفاده از عصاره‌های گیاهی در جهت تغذیه و دفع آفات و بیماری، نتایج این تحقیق در کشت و پرورش گوجه‌فرنگی قابل‌تامل خواهد بود.

  کلیدواژگان: کشاورزی سبز، کالوس، گیاه برای گیاه، گیاه دارویی، محلول پاشی
|
 • Mahdi Mardi, Ahmadreza Abbasifar *, Babak Valizadehkaji Pages 1-18
  Introduction

  Biofertilizers are one of the most important components of organic and sustainable agriculture. The correct use of these fertilizers can increase the quantitative and qualitative yield of agricultural products, reduce the consumption of some types of chemical fertilizers and protect the environment.

  Materials and Methods

  In order to investigate the effect of biofertilizers on quantitative, qualitative, and chemical properties of Garlic, an experiment was conducted in a randomized complete block design with 10 treatments and four replications. Treatments included nitroxin, bio-superphosphate, supernitroplas, humic acid alone and the combination of nitroxin+ bio-superphosphate, bio-superphosphate+ supernitroplas, nitroxin+ humic acid+ bio-superphosphate, bio-superphosphate+ supernitroplas+ humic acid, application of macro chemical fertilizer (N-P-K-S) and no application of fertilizer (chemical and biological) as the controls. The treatments were applied as a seed coating.

  Results and Discussion

  The results showed that nutrition with biofertilizers had a significant effect on plant yield, clove weight, number of cloves, bulb width, bulb length, plant height, number of leaves, contents of carbohydrate, antioxidants, phenols, and flavonoids of bulbs. Compared to the control of no fertilizer application, supernitroplas led to an increase of 22.7%, 39.3%, 25.5%, and 20.8% in the number of cloves, clove weight, bulb width, and bulb length, respectively. The average plant height in biofertilizers was 25.8% higher than the control of no fertilizer application. Supernitroplas treatment increased yield and number of leaves by 24.7% and 15.8%, respectively, compared to the control of no fertilizer application. Also, supernitroplas treatment increased the amount of antioxidants, phenols, and flavonoids by 58.8%, 62%, and 65.6%, respectively, compared to the control of no fertilizer application. In addition, supernitroplas biofertilizer resulted in a 44.5% increase in bulb carbohydrates.

  Conclusion

  Overall, since most nutrient treatments, especially supernitroplas, showed superiority in many traits over both controls (application of NPKS fertilizer and no fertilizer application), replacing biofertilizers with chemical fertilizers is highly recommended.

  Keywords: Biofertilizer, Bio-superphosphate, Garlic, Nitroxin, Supernitroplas
 • Reza Salehi Molkabadi *, Kamran Ghasemi Pages 19-34
  Introduction

  Bell Pepper (Capsicum annuum L.) is one of the most important greenhouse vegetables which need high light intensity. For indoor culture, light is a limiting factor in north of Iran, so low yield due to flower abortion and disordered fruit set is a serious concern of greenhouse owners in this district. Sucrose is considered as a main soluble and transferable form of carbohydrate which move in phloem vessels. Also, potassium and magnesium are frequently reported as underlying factors for phloem loading and transportation of carbohydrates. Because of this, a research was conducted to evaluate sucrose and minerals spraying to alleviate low light intensity stress leading to flower abscission control and more yield flourishing in Bell Pepper growing in glasshouses without artificial light.

  Material and Methods

  This experiment was carried out in factorial format based on completely randomized design with two factors: sucrose (0 and 2 ⁒) and mineral fertilizers (boric acid 0.1, magnesium nitrate 0.5, and potassium nitrate 0.5 ⁒) in four replications and three samples. Seeds of Bell Pepper, variety of California Wonder, were sown in a mixture culture medium comprising coco fiber and perlite (1:1) then transferred to bigger pots after four real leaves developed completely. For nutrition of plants, a nutrition solution based on Singh et al. (2018) was used by nutrition method. Each week, two times nutrition and one time distilled water were applied. The treatments were sprayed after the appearance of reproductive organs and replicated every week till end of the experiment. Evaluated parameters included flower abscission percentage, yield and yield components, vitamin C, and total antioxidant activity.

  Results and discussion

  The highest flower abscission of 31.2⁒ was recorded in control plants but its difference with boron and magnesium treatments was not statistically significant. Maximum number of fruit per plant (with 31.16 fruits) was produced in treatments of sucrose+ potassium and sucrose+ magnesium without significant difference between each other. The highest yield of 3653.85 g fruit per plant was observed in Sucrose+ Potassium which was significantly more than all tested treatments. In contrast, the lowest yield was produced in control plants and plants treated by solely boron. The treatments of solely sucrose and solely potassium caused moderate yield without significant difference between themselves. Total carbohydrates of generative organs including flowers and fruits was highest in sucrose+ potassium treatment with no significant difference with sucrose+ magnesium treatment indicating the importance of potassium and magnesium for sucrose translocation. All used treatments in this experiment caused more phenolic contents in comparison with control, therefor applying sucrose and minerals can elevate the nutritional value of bell pepper fruits. Although the highest total antioxidant activity was achieved in plants treated by sucrose+ potassium, the difference among other treatments was not statistically significant. Treatment of sucrose+ potassium contributed to 180 mg vitamin C per 100 g extraction which was significantly more than all other treatments except sucrose+ magnesium. Results obviously showed that sucrose spraying in 2% concentration led to significant increment of total soluble solids in bell pepper fruits.

  Conclusions

  Results showed that exogenous sucrose can partly supply bell pepper carbohydrate need. Sucrose treatment alongside with potassium could decrease flower abscission and increase yield, antioxidant properties, and vitamin C, so it can be concluded that the mixture of sucrose and potassium can ameliorate the stress of low light intensity in bell pepper especially in greenhouse cultivation. Moreover, evidences indicated that both potassium and magnesium have a crucial role in sucrose transportation from source to sink. Because of this, spray of sucrose plus potassium and magnesium can be absolutely recommended.

  Keywords: Boron, flower abscission, Magnesium, Potassium, Physiological sink, source
 • MohammadBagher Hassanpouraghdam *, Leila Mohammadi, Gholamreza Gohari, Lamia Vojodi Mehrabani Pages 35-51
  Introduction

  Mentha spicata is one of the most widely consumed vegetables that is grown commercially worldwide. The essential oil and extracts of Mentha spicata are used in the cosmetics, food, and pharmaceutical industries. Salinity is one of the most important abiotic stresses that endanger plant growth and productivity. Salinity stress reduces the plant's capacity to absorb water, creates ion imbalances and induces oxidative stress in the plant due to the accumulation of ions such as sodium and chlorine at toxic levels in cells and tissues. Salicylic acid plays an important role in improving physiological activities and increasing plant resistance to biotic and abiotic stress factors. Chitosan as a biostimulant can improve plant growth and yield. Furthermore, the combined application of salicylic acid and chitosan is believed to ameliorate the salinity defects more efficiently. This study aimed to investigate the application of chitosan-salicylic acid nanocomposite under salinity stress on the growth and some physiological traits of Mentha spicata in hydroponic culture.

  Matrrials and Methods

  To investigate the effects of different levels of salinity stress and application of chitosan-salicylic acid nanocomposite on the morphological and physiological traits of M. spicata, a factorial pot experiment based on a completely randomized design with four replications was performed. Treatments used in this experiment included salicylic acid (1 mM), chitosan (10 mg L-1), an aqueous mixture of chitosan and salicylic acid (1 mM and 10 mg L-1), and 1% w/v chitosan-salicylic acid nanocomposite.

  Results and Discussion

  Salinity reduced the height of M. spicata compared to the control plants. However, foliar application of chitosan-salicylic acid nanocomposite improved plant growth and increased plant height under non-salinity conditions and different salinity levels compared to the controls. Salinity stress significantly reduced the fresh and dry weight of the M. spicata. The highest leaf chlorophyll index (56.9) was related to the treatment of 1% w/v of the chitosan-salicylic acid nanocomposite. The highest amount of proline (20.6 µmol g-1.fresh weight) was related to the treatment of an aqueous mixture of chitosan and salicylic acid at a salinity level of 100 mM sodium chloride. The highest content of malondialdehyde (2.93 nmol g-1.fresh weight) was obtained in the treatment without foliar application and a salinity level of 100 mM. The highest protein content (1.81 mg g-1) was related to the treatment with 1% chitosan-salicylic acid nanocomposite and the treatment without salinity stress. Otherwise, the lowest amount (0.858 mg g-1) for protein content belonged to the control and salinity of 100 mM. With increasing salinity levels, H2O2 content in the plant tissues increased. So that, the highest content for H2O2 was observed in the treatment without foliar application and salinity level of 100 mmol and, the lowest H2O2 content was recorded in the control treatment (without foliar application and salinity).

  Conclusions

  The overall results revealed that salinity stress had a detrimental effect on the growth and some physiological traits of the Mentha spicata L., but the foliar application of salicylic acid and chitosan alone or in combination had a promising role in reducing the effects of salinity stress on the M. spicata, due to the progressive salinity stress incidence in many parts of the world and Iran, it seems that the results of the present study can be proposed to the agricultural extension sections to use the resulting mixture in plant breeding programs under saline areas to possibly reduce the salinity adverse effects

  Keywords: bio-stimulant, H2O2, malondialdehyde, Proline
 • Morteza Goldani, Seyyed Fazel Fazeli Kakhki, Nasser Beikzadeh * Pages 53-71
  Introduction

  Due to the increasing demand for organic products, the use of growth-promoting bacteria, which play an important role in the sustainability of agricultural ecosystems, has been considered for the last two decades, and there are limited studies to determine the best efficiency of their consumption method. Accordingly, this study was conducted to investigate the most effective method of application biofertilizers on morph physiological, biochemical and yield traits of Tomato plants in greenhouse conditions.

  Materials and Methods

  In order to investigate the effect of consumption method and type of biofertilizers on morphophysiological, biochemical and yield traits of Tomato, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design in the Research Greenhouse Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education center in 2020. The first factor was three methods of application (seed inoculation with foliar feeding, foliar feeding and soil consumpation and the second factor was types of biofertilizer (control, nitroxin, biophosphate, fertile potassium and a mixture of nitroxin and biophosphorus (rate 1:1).

  Results and discussion

  Analysis of some physical and chemical properties of soil at the beginning and end of the experiment showed that the application of biofertilizers without the use of any chemical fertilizers improved soil fertility and high availability of macronutrient, which showed an improvement in soil health indices. The soil texture remained constant at the end of the experiment but the soil saturation percentage was increased which indicated an increase in the volume of water in the soil compared to the volume of pores during the test period. Almost all properties were better condition at the end of the experiment than at the beginning, including electrical conductivity and soil acidity, which decreased by about 0.5 and 0.3 units, respectively. The results showed that the maximum plant height (176 cm) was obtained by using a mixture of nitroxin and biophosphorus from soil application. The lowest dry plant weight (23.7 g) was recorded from non-use of biofertilizers and the use of a mixture of nitroxin and biophosphorus produced about 52% more dry weight of the plant in compare of control. The application of biofertilizers had a significant effect on increase dry weight of root, so that the root dry weight was increased about 53% in compare of control by using mixture of nitroxin and biophosphorus. In the soil application method with the application of all biofertilizers, the number of fruits per plant was more than 137, the highest of it (145) was obtained from a mixture of nitroxin and biophosphorus. The highest fruit weight per plant (449 g plant-1) was obtained from the application of a mixture of nitroxin and biophosphorus in soil application. The highest amount of photosynthesis (18.2 μmol CO2 m-2s-1) and stomatal conductance (20.0 mmol CO2 m-2s-1) were obtained from the effect of combined nitroxin and biophosphorus fertilizer on seed inoculation and foliar feeding. The highest amount of lycopene (7.69 mg 100-1g FW) and the amount of vitamin C (57.7 mg 100-1g FW) were obtained from the soil consumption of nitroxin biofertilizer.

  Conclusion

  Increasing diversity in soil microorganisms leads to increased soil fertility. In soil application method, the metabolic activities of bacteria are improved due to the availability of suitable temperature, oxidation and reduction conditions, minerals, organic carbon as a source of energy and water, which leads to the release of nutrients from organic materials. The results showed that due to the high growth of bacteria in the presence of different substrates in the soil and the high surface-to-volume ratio in them, the use of biological fertilizers as soil application was increase morphological and physiological characteristics, yield traits of Tomato plant.

  Keywords: Foliar spray, Fruit number per plant, Lycopene, Photosynthesis, Vitamin C
 • Nastaran Tadayonpour, Gholamreza Sabzghabaei *, Soolmaz Dashti Pages 73-91
  Introduction

  Life cycle assessment is a well-known and accurate way to compare the environmental effects of various activities, including the management of agricultural systems.

  Materials and Methods

  the present study was reviewed during the crop years 2011-2017. for this purpose, environmental impact analysis, iSO 14040 method was studied in four steps and six impact groups per functional unit equivalent to the production of one ton of lettuce, cabbage and bell peppers.

  Results and Discussion

  for this purpose, the highest values of environmental index and resource depletion index were related to lettuce and bell pepper products with values of 0.172 and 0.578, respectively. caps with values of 0.001 and 0.424, respectively, had the highest potential for environmental damage. therefore, in order to manage the amount of fertilizers used, the source of nitrogen supply as well as the time of use must be in accordance with the needs of the crop and agricultural soil to reduce nitrogen losses in any way and also adjust the equipment used to apply fertilizers.

  Conclusion

  it is ensured that the fertilizer is properly and well placed in the soil and replacing part of it with organic and non-chemical resources in agricultural ecosystems in order to reduce environmental pollution in dezful is necessary and inevitable.

  Keywords: Acidification, Dezful county, Environmental index, Life Cycle Assessment
 • Jaber Panahandeh *, Alireza Motallebi Azar, Siroos Masiha Pages 93-104
  Introduction

  The using of true potato seed (TPS) could be overcomes some of limitation in potato production in developing countries. The development and acceptance of TPS cultivars depend on the production of suitable TPS cultivars with high homogeneity and yield. The hybrids between the selected Andigena clones with Tuberosum are one of the approaches to developing such cultivars.

  Material and methods

  Some clones of S. tuberosum ssp. Andigena that has been selected previously from the three cycle of population breeding for adaptation to long condition in university of Tabriz, were used in cross with four tuberosum cultivars (Diamond, Moren, Picasso and Satina). Totally 12 TPS families including the four Tuberosum× Andigena hybrid family, five Tuberosum× Tuberosum hybrid, one Tuberosum OP along with two Andigena population (selected and non-selected) were compared with experimental layout as complete randomized block design with three replication. The evaluated traits were number of tuber, yield per plant, tuber appearance and tuber dry matter.

  Result and discussion

  Analysis of variance showed significant difference between the families. The highest and lowest tuber yield was belonging to Picasso× Satina and unselected Andigena respectively. The highest tuber number was observed in Picasso Andigena and selected Andigena family and Picasso Op had the lowest tuber number. Results indicate the superiority of some Tuberosum× Andigena for yield and dry matter in relation to Tuberosum× Tuberosum. But for tuber appearance generally Tuberosum× Tuberosum were better than the Tuberosum× Andigena. The yield and dry matter of selected Andigena population was better than Picasso OP progeny and non-selected population of Andigena. The orthogonal comparison between the families having the Andigena germplasm versus pure Tuberosum showed that except the dry matter in the other evaluated trait there was significant difference between two groups, and the mean yield and tuber number in families having the andigena germplasm were higher than pure tuberosum. These results indicate the importance hetrosis in yield and other traits of Potato.

  Conclusion

  Three cycle of selection on original Andigena improved its yiel and tuberization in long day condition yet its tuber appearance did not changed. Hybrids of tuberosum andigena had yield similar to tuberosum material. Considering that andigena had the same ploidy level with cultivated Potato and its rapid response to selection under long day made it suitable choice for broaden the genetic base of cultivated Potato.

  Keywords: Open pollination, subspecies, True potato seed, Tuber
 • Saeid Allahtavakoli, Abolhossein Aboutalebi Jahromi *, Abdolrasoul Zakerin, Abdolkarim Ejraei, Hamed Hassanzadeh Khankahdani Pages 105-119
  Introduction

  Most growers do not pay attention to the issue of proper nutrition, including the proper ratio of elements in the nutrient solution and changing the concentration of each element and their ratio at different stages growth. Lack of available information in this regard, in the present study, it has been decided to evaluate the effect of different ratios of nitrogen and potassium on the quantitative and qualitative characteristics of tomato fruit under hydroponic conditions. The balance of nutrients in the culture medium is one of the factors affecting the yield and quality of crops and horticulture. The present study was conducted to investigate the effects of different ratios of nitrogen and potassium on the quantitative and qualitative characteristics of Hirad tomato fruit in hydroponic conditions.

  Materials and Methods

  Treatments include concentrations of nitrogen and potassium in the vegetative and reproductive period including 1) nitrogen and potassium at concentrations of 130 and 250 ppm in the vegetative stage and 160 and 350 ppm in the reproductive stage; 2) nitrogen and potassium at concentrations of 140 and 260 ppm in the vegetative stage and 170 and 360 ppm in the reproductive stage, respectively; 3) nitrogen and potassium at concentrations of 150 and 270 ppm in the vegetative stage and 180 and 370 ppm in the reproductive stage, respectively; and 4) nitrogen and potassium were at concentrations of 160 and 280 ppm in the vegetative stage and 190 and 380 ppm in the reproductive stage, respectively.

  Results and Discussion

  The results showed that the nutrition of tomato plant with different ratios of nitrogen and potassium affects different characteristics of the plant such as quantitative and qualitative indicators. The highest stem diameter value was obtained in the vegetative and reproductive stages in treatment 3. Treatment 2 showed the highest yield of single plant, total acid and fruit lycopene, and in treatment 4, the highest amount of fruit chlorophyll and soluble solids was observed.

  Conclusion

  Also, the highest ascorbic acid content was obtained in treatment 1.In general, in order to achieve maximum yield and improve the quality of tomato fruit, it is recommended to use more potassium and less nitrogen.

  Keywords: Tomato, Hydroponics, Nitrogen, Potassium, Nutritional solution
 • Sedighe Ashtari * Pages 121-135
  Introduction

  Bemisia tabaci is known in Iran and many other countries as a first-class Cotton pest. This pest is one of the most important pests of Tomatoes in greenhouses as well as other crops, summer crops and greenhouses in most parts of the world, especially in hot, temperate, and dry regions of the world. Due to the high damage caused by this pest, Tomato greenhouses are frequently sprayed during the growing season.

  Materials and Methods

  Plastic pots with a diameter of 18 and a height of 18 cm were selected. Tomato seeds were planted in pots. After the Tomato plants sprouted, the weak plants were removed from the pots. For immature preparation, large numbers of adult insects were released on Tomato pots and observed on the leaves four weeks after release of all biological stages. To prepare the eggs, large numbers of white cotton bulb insects were released on tomato plants planted in pots. For this purpose specimens were collected from contaminated Tomato flowerpots. After immersion of leaves in the pesticide solutions, the sensitivity of different life stages was evaluated. The purpose of this test is to determine the range of concentrations of insecticides that had been led to 25-75 percent of death. The main concentrations were calculated by the concentration of preliminary experiments. Likewise, control mortality was corrected using Abbott's formula.

  Results and Discussion

  The results of this study, according to the average lethal concentration of 50 percent of the insecticide Spirotetramat showed that this insecticide was evaluated toxic for immature, adult and eggs, respectively. Since spirotetramat is a systemic insecticide and also feeds the adult and immature stages of this pest, adult and immature stages are more sensitive than eggs. The reason for the less susceptibility of eggs to this insecticide is the presence of an impermeable layer of chorion. Due to the way spirotetramat works, it especially affects the immature stages of sucking pests. In the case of adult female insects, this compound significantly reduces fertility and reproduction, resulting in a decrease in insect population. Gulen et al. investigated the cross-resistance and susceptibility of Western flower thrips to spirotetramat in vitro on bean pods and reported that spirotetramat was more toxic to the nymph stages of the insect tested (Guillen et al., 2014). The results of this study are similar to the results of the present study in terms of the greater effect of spirotetramat on the immature stage (Gaskin et al., 2010) in field experiments reported that the addition of an oil and dispersant to the insecticide spirotetramat had a good effect on controlling oysters. These oysters are generally very difficult to control due to the hard shell of the insect because insecticide alone cannot penetrate. The results of this study are similar to the results of the present study, which shows the increased effect of spirotramat by citowett oil.Bioassay with citowett oil showed that immature stages and eggs were more sensitive than adult insects. Which can be due to the contact toxicity of the oil. To evaluate the effect of spirotetramat and citowett oil insecticide mixture, their LC25 doses were mixed and the effect was determined on different stages and the resulting mortality rate was determined. The mortality rate due to the mixture of LC25, insecticide spirotetramate and citutot oil was higher than the total expected losses (50%), 4.77% in adult insects, 11.55% in egg stage and 18.65% in immature stage. The increase in lethality after adding oil to the insecticide is consistent with the results obtained by some researchers (Ashtari, 2019; Ashtari et al., 2020; Hosseini Naveh et al., 2010).

  Conclusions

  Based on the results of the study and the studies of other researchers, it can be concluded that the white-tailed deer, due to its special biological and behavioral conditions, has a high potential for resistance to most toxins. Applying proper management principles to control the mass of its population should be done. The issue of the phenomenon of resistance to toxins has accelerated in it.

  Keywords: Bemisia tabaci, bioassay, Citowett oil, Spirotetramat Insecticide, Synergism
 • Akbar Ghassemi Kahrizeh * Pages 137-149
  Introduction

  Potato, (Solanum tuberosum L.) is an important crop with 5.24 million tons of production on 143000 ha of irrigated land in Iran. Numerous pests attack the Potato crop, among them the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), is the most important pest. This is a cosmopolitan pest and the most dangerous pest of Potato and other solanaceous crops in many areas of the world that can cause yield reduction of 30 to 50%. Due to interference of generations, usually all four biological stages of the pest (eggs, larvae, pupae and adult insects) are observed on the farm at the same time, so it is very difficult to control. The use of resistant cultivars is one of the important methods in integrated management (IPM) programs of this pest. Effective combination of pest control methods requires that information on pest growth and development be available on different Potato cultivars. Much research has been done on the biology and ecology of this pest, but there is not much research on the effect of cultivar on its biology and morphological characteristics, so in the present study, the biological and morphological indices of potato beetle, were studied on four Potato cultivars (Agria, Stima, Bridjet and Delikat).

  Material and Methods

  First, the pest egg masses were collected from infected fields in west Azarbaijan province, Iran. Then, hatched larvae were reared for three generations on the studied cultivars under protected field conditions. Biology of the pest was studied in a greenhouse at 22±4°C, 65±5% Rh and natural light at 2018. After the emergence of the plants, one sleeve cage was set on each pot and 25 neonate larvae were released and reared. Incubation period and developmental time of larvae and pupae and mortalities of these stages were determined as antibiosis indices of the cultivars. Insects reared in greenhouses were used to study and measure the morphological characteristics of the pest. Head capsule width of different instars larvae, length and width of the male and female adults, weight of different instars larvae, the number of egg/egg mass and weight of adults (male and female) as morphological indices was measured. Data was analyzed with spss 21 statistical software in randomized complete block design and comparison of means was performed with Tukey’s HSD procedure in 5% level.

  Results and discussion

  Cultivar had significant effect on many biological parameters (P<0.05). Significant differences were observed for all morphological indices (P<0.05). The longest developmental periods of larvae, pupae and total (larvae and pupae) were observed on Delikat cultivar with means values of 15.07, 12.90 and 27.97 days, respectively. The highest mortality of immature stages (larvae and pupae) was observed on Bridjet cultivar with average of 57.78%. The lowest head capsule diameter of the first, second and third instar larvae were observed on Bridjet, Delikat and Bridjet cultivars with means of 0.59, 1.01 and 1.55 mm, respectively. The lowest length and width of female adults were observed on Delikat with average of 10.60 and 6.44 mm, respectively and the lowest length and width of male adults were observed on Bridjet and Delikat with average of 10.04 and 6.07 mm, respectively. The lowest weight of first to fourth instar larvae were observed on Bridjet, Bridjet, Delikat and Delikat with means of 0.99, 4.17, 23.20 and 85.67 mg, respectively and lowest weight of male and female adults were observed on Delikat with average of 159.33 and 135 mg, respectively.

  Conclusions

  The results of the study showed that the cultivar not only affects all the biological characteristics of the Colorado potato beetle, such as the length of its development and survival rate, but also all the morphological characteristics of the pest, such as body size of different larval and adult’s insect. It also affected their size and weight of the pest. Based on the results of this study, Delikat and Bridjet cultivars were less favorable for Colorado potato beetle compared to Agria and Stima cultivars, which can be used in plant breeding programs to produce resistant cultivars.

  Keywords: biology, Colorado potato beetle, Cultivar, Morphology
 • Emad Shahmansouri, Maryam Haghighi* Pages 151-162

  Introduction

  Planting onion sets instead of seeds or seedlings in situations where factors such as physical and chemical quality of soil and water are very limiting, is the safest planting method to achieve maximum plant establishment in the ground. In order to determine the appropriate planting date and density (in the treasury), storage conditions of bulbs in storage and the response of cultivars belonging to the long day type to this method of onion production, the present plan was implemented to optimize the conditions of production and storage of anions. Appropriate means, it is possible to compare the agricultural problems of this production method with common methods such as direct seeding and planting seedlings in the present study.

  Materials and Methods

  In order to determine the optimazation of dry onion sets production and to examine the storage capacity of produced dryonion sets, a field experiment was carried out in Kabutar Abad Research Station in Isfahan during 2015-2016 in a split- split plot experiment based on RCBD with three replication.The effects of nursery planting date (30 March, 30 April, 30 May), plant density (15 and 30 g m-2) and variety (Dorche, White Kashan and Sweet spanish) on dry onion sets pruduction in long day condition, this experiment. In a separate experiment, three planting date (9 May, 9 June and 10 July) and two plant density (15 and 30 g m-2) in a short variaty was examinated. Also, in order to investigate the possibility of using heat treatment to reduce or stop bolting, another experiment was conducted in a completely randomized design with three replications for the three cultivars. In each repetition, 400 anions (randomly with a size of 10 to 20 mm) are distributed in plastic nets and in a warehouse whose temperature is supplied by a gas heater and between 28 and 32°C was, for a period of two months (from February 10 to April 10) and the number of surviving onion sets was calculated after removing those that were rotten, green and hollow. Experimental data were analyzed by SAS software version 9.4 and the means were compared based on Duncan's multiple range test.

  Results and Discussion

  According to the results, the best planting date was 30 April by the mean 616 onion sets pruduction for all three variety in long day types and 9 may by the mean 311 inion sets in short day types and the effect of seed weight (15 and 30 g m-2) was nonsignificant. In two separate experiments, storability of onion sets was examinated in ambient storage (6-28 °C) after 118 days and warm storage (> 30 °C) after 60 days. The cause of this phenomenon can be traced to the reaction of the onion plant to the length of the day, so that the cultivar in question, due to its short day, in the face of long and hot days, without being able to develop and produce enough leaves, enters the production stage. They are fried and of course their size will be very small. Results indicated that 84%, 64% and 61% of onion sets survied in the first condition for three population (Dorche, kashan and Sweet Spanish). What was evident in this experiment was that most of the surviving onion sets were those who had completed the maturation process in the field, and conversely, the higher storage losses were in those that had leaves and leaves at harvest. Growth has been observed. Such a phenomenon was also observed in edible bulbs, so that bulbs with thick necks and green leaves are more susceptible to the entry and establishment of pathogens during storage during harvest. An observational estimate in this experiment indicates that the percentage of green onion sets is not more than normal storage and the main losses are due to depletion and water loss. As reported in the storage of edible onions, very high temperatures (about 38 °C) and very low temperatures (about 0 °C) both prevent flowering and sprouting of bulbs.

  Conclusion

  Based on the results obtained from the four experiments, in the first planting date, due to the existence of sufficient time (from emergence to harvest) and coincidence of leaf production with favorable environmental conditions (high temperature and long day length), a larger share of total yield to shoots Coarse was allocated and as a result the number of onion sets was reduced. Finally, they did not enter the phase of coagulation and anion production. In summary, spring sowing of long-day onion cultivars by onion sets with a treasury date of 10 May and a seed density of 15 g m-2 is recommended.

  Keywords: Long day, Onion, Short day, Storage, Transplantation
 • Milad Asghari, Mansour Kalantar *, Mehdi Dehghani Zahedani Pages 163-179
  Materials and Methods

  A completely randomized block design test with three replications was executed in Ardabil for 2 years to examine the genetic varieties of the obtained hybrids from the Solanum tuberosum tuber intersections in the spring using the factor and cluster analysis.

  Results and Discussion

  LK5 genotype obtained by the intersection of cultivar Kaiser♀ × Lusta♂ with a mean of 54.45 ton/ha had the maximum and genotype LS12 obtained by the intersection of cultivar Savalan ♀× Lusta♂ with a mean of 28.16 ton/ha had the minimum tuber yield. The first component justified 36.2, 19.29, and 13.87% of all data changes. The by-plot diagram of Savalan cultivar introduced genotypes of LK11, LK9, LK7, LK4, and LK2 (obtained by the intersection of Kaiser ♀ × Lusta ♂) and genotypes LS7, LS5, and LS2 (obtained by the intersection of Savalan ♀ × Lusta ♂) as the most desired cultivars, respectively. In addition, the first, second, and third factors were called an effective factor on the properties of the tuber, an effective factor on plant height, and an effective factor on yield, respectively. According to the obtained results from the detection function, 38 hybrids with 4 parents (no. 13, 27, 41, and 42) were put in 4 groups. The first cluster includes genotypes LK2, LK1, LS2, LS6, LK12, LK11, LK9, LK7, LK6, LK4, LK3, and Hermes. This cluster has the second rank between groups based on tuber yield. The second cluster including genotype LK5 caused by the intersection of Kaiser♀ × Lusta♂ had the first rank based on tuber yield, and a superior hybrid of this cluster in hybridization can be used to increase tuber yield.

  Keywords: cluster analysis, Components yield, Factor analysis, genetic varieties, Solanum tuberosum, Yield
 • Omid Sohrabi, Abdullah Hatamzadeh, Azim Ghasemnezhad, Habibollah Samizadeh, Vahid Erfani Moghadam Pages 181-197
  Introduction

  Today, due to the destructive environmental effects of fertilizers and chemical toxins, the application of plant extracts to improve plant growth and controlling pests and diseases is of particular importance. For assaying the effect of some plant extract on tomato growth behavior, the present study was conducted both as ex-vitro and in-vitro experiments.

  Material and Methods

  The aim of experiment was to investigate the effect of extract of some plants including Taraxacum officinale, Concharpus erectus, Allium jesdianum, Rheum ribes, Dorema aucheri and Juniperus sabina. Ex-vitro experiment was performed as a completely randomized design with six treatments in three concentrations of 1000, 5000 and 8000 ppm and three replications. In in-vitro study, the experiment was performed with two concentrations of 50 and 100 ppm of plant extracts. The experiment was done at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 2021-2022.

  Results and Discussion

  Results showed that in greenhouse and in most treatments, foliar application of tomato plnts by phytoextracts increased stem length (15 %), internode distance (20 %) and stem diameter. In contrast to that, in some treatments the number of branches (15 %), chlorophyll content and number of flowers (40 %) decreased compared to the control. Under in vitro conditions, germination rate (100 %), seedling growth (37 %), the callus formation (≥ 100 %) and callus weight increased as treated with the plant extracts. The analysis of used plant extracts indicates that they are rich sources of phenolic, flavonoid and antioxidant compounds. High antioxidant activity could be the main reason of observed results. Antioxidant compounds improve cell growth and even improve seed germination via the reducing the stress conditions. However, the role of these compounds in modifying the ratio of endogenous hormones in cultured tissue is not ignorable.

  Conclusion

  According to the approaches of using plant extracts for nutrition and pest and disease control, the results of the present study in Tomato cultivation is considerable.

  Keywords: Callus, Foliar application, Green agriculture, Medicinal plant, Plant for plant