فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 136 (پاییز 1400)

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 136 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین باستانزاد، پدرام داودی* صفحات 435-470
  بروز ناپایداری مالی و تکانه های خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی آن ها بر بازارهای پول و اسعار به ترتیب موجب جهش های مقطعی در تورم، شکل گیری نرخ های بهره سیاستی منفی، انتقال منابع مالی از بخش های حقیقی به سمت بخش های مالی، کاهش سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دارایی ها به طور عام و بازار ارز به طور خاص و همچنین رشدهای پلکانی نرخ های برابری اسعار شد که در شرایط مذکور، گرایش به رژیم پولی هدف گذاری روی نرخ ارز در دامنه های قابل تعدیل اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق، فرضیه تاثیرپذیری کریدور رشد نرخ ارز از تکانه های بخش های حقیقی، مالی، پولی و موازنه پرداخت ها با استفاده از یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست آزمون می شود تا از یک سو مکانیسم واکنشی بهینه کریدور به ازای تکانه های مذکور پایش شود و از سوی دیگر رابطه میان رشد نرخ ارز و متغیرهای وضعیت بخش های فوق برآورد شود. براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش مبتنی بر کرانه بالای کریدور، می هوان گفت با افزایش تورم، تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایه پولی بهتر است تا کرانه بالا وسیع تر شود و درخصوص تکانه های بهبود نرخ بهره واقعی، سهم دیون بانکی از پایه پولی و نسبت سرمایه گذاری به تولید کاهش دامنه نوسانات پیشنهاد شده است.طبقه بندی JEL: E52, C32.
  کلیدواژگان: الگوی خودرگرسیون برداری تحت سیاست، رژیم ارزی، رژیم پولی، سیاست پولی، کریدور ارز
 • بهرام حکمت، شکوفه فرهمند*، نعمت الله اکبری صفحات 471-505

  فرایند تحلیل داده های قیمت مسکن و رشد آن که به نوعی داده های فضایی هستند، تحت تاثیر وابستگی فضایی قرار دارد. این بدان معنا است که قیمت مسکن و تغییرات آن در یک ناحیه سبب تغییرات قیمت مسکن در نواحی هم جوار می شود. اما نکته دیگر در ارتباط با قیمت مسکن در نواحی مختلف شهری، ناهمسانی در وابستگی فضایی است. این موضوع نشان می دهد انحراف در مشاهدات وابستگی فضایی در تغییرات قیمت مسکن بین نواحی مختلف در طول زمان وجود دارد؛ به طوری که اثر وابستگی فضایی بین مناطق شهری در زمان افزایش قیمت، با زمان کاهش قیمت مسکن متفاوت است. تحلیل نظری این پدیده از طریق نظریه های اقتصاد رفتاری صورت می گیرد. در این پژوهش به بررسی این پدیده در بازار مسکن نواحی 22گانه شهر تهران می پردازیم. بدین منظور، با استفاده از تخمین مدل فضایی پانل اثر ثابت پویا، اثر متغیرهایی موثر بر نرخ رشد قیمت مسکن نواحی 22گانه شهر تهران برآورد شده است. نتایج آزمون ها حاکی از وجود روابط غیرخطی در مدل است. با کمک مدل رگرسیون فضایی انتقال ملایم پانلی ()، با یک تابع انتقال و تعیین سرریز نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار به عنوان متغیر انتقال، مشخص شد وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی 22گانه شهر تهران در شرایط رونق بیشتر از شرایط رکود است و نوعی ناهمسانی در وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران در طول زمان وجود دارد.طبقه بندی JEL: C33، C31، R31.

  کلیدواژگان: اثر ثابت شیب ملایم، اقتصاد رفتاری، قیمت مسکن، مدل پویای فضایی، ناهمسانی در وابستگی فضایی
 • محمدباقر شیرمهنجی*، مهدیه مرادی زاده، محمدجواد نور احمدی صفحات 507-534

  بررسی رابطه بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، اما نتایج تحقیقات انجام شده ناهماهنگ و حتی متناقض است. برای بررسی و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مطالعه از روش متاآنالیز چند سطحی استفاده می نماید. به این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه آزادسازی مالی و توزیع درآمد و فیلتر آن ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 28 مطالعه بین کشوری شامل 591 رگرسیون و 753 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان داد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، رابطه منفی و کوچک بین آزادسازی مالی و نابرابری درآمد وجود دارد. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری آزادسازی مالی و توزیع درآمد، دوره زمانی، نمونه کشورها، وجود یا عدم وجود متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی، دموکراسی، بحران مالی، آموزش، کیفیت نهادی، تعداد نیروی کار، اتحادیه های کارگری، تورم، آزادی تجاری، فناوری و هزینه های دولت در مدل مورد بررسی مطالعات منفرد، برای توضیح تفاوت در یافته های مطالعات منفرد موثر است.

  کلیدواژگان: آزادسازی مالی، توزیع درآمد، رویکرد متاآنالیز، متاآنالیز چندسطحی
 • اسماعیل صفرزاده*، میر حسین موسوی، نسرین حضار مقدم، مرضیه دهقانی صفحات 535-554

  با توجه به جایگاه بیمه های درمان تکمیلی در صنعت بیمه، پرداختن به مشکل کژگزینی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش ضریب خسارت این صنعت، حایز اهمیت است. در این مقاله، از مدل همبستگی میان سطح ریسک افراد در قالب میزان خسارت پرداختی و میزان سقف پوشش، مشخصات بیمه نامه و ویژگی های جمعیت شناختی بیمه گذاران به منظور شناسایی کژگزینی بالقوه و مولفه های ریسکی موثر بر این پدیده بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده نیز از اطلاعات بیمه گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمه منتخب در سال 1398 استخراج شد. با توجه به ماهیت داده ها، به منظور برآورد مدل از روش رگرسیون توبیت استفاده شد. براساس نتایج، علایم ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل، منطبق با انتظارات و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، متغیرهای موثر که به نوعی تعیین کننده سطح ریسک بیمه گذار هستند، با میزان هزینه ها رابطه مستقیم دارند؛ بنابراین ضروری است مولفه های موثر بر وقوع یا افزایش هزینه های درمانی را شناسایی کرد و در تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار داد.طبقه بندی JEL: C34، D82، I13.

  کلیدواژگان: اطلاعات نامتقارن، بیمه درمان تکمیلی، رگرسیون توبیت، کژگزینی
 • علیرضا عرفانی*، مجید اسحاقی گرجی، صمد آهنگر زنوزی صفحات 555-587

  به دلیل نوسانات نرخ ارز و تعدد شوک های اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی وارده، ابزارهای مختلف پولی و مالی در طی سال های اخیر مورد استفاده دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. از این رو در تحلیل برآیند نهایی اثرگذاری سیاست ها و ابزارها بر نرخ ارز، پیچیدگی قابل ملاحظه ای پدیدار شده است. مطالعه حاضر تاثیر رفتارهای سیاستی خانوار را در کنار سیاست گذار مالی و پولی بر متغیر نرخ ارز بررسی می کند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تاثیر شاخص تعاملی سیاست گذار پولی، مالی و متغیرهای اقتصادی واجد عکس العمل خانوارها بر نرخ ارز کشور طی دوره 1368 تا 1397، با استفاده از مدل TVP-FAVAR می پردازد. بررسی تابع واکنش آنی نرخ ارز نسبت به تغییر در شاخص تعاملی برآوردشده حاکی از تاثیر مثبت شاخص تعاملی بر روند نرخ ارز است. بررسی اثر شاخص تعاملی ناشی از تجمیع تمامی متغیرهای یادشده بر نرخ ارز نشان می دهد در تمامی بازه زمانی مورد مطالعه، به غیر از دوره رونق درآمدهای نفتی، نرخ ارز همواره به نوسانات سیاست پولی و مالی و تصمیمات خانوار، واکنش مثبت و باثبات داشته است. هماهنگی سیاست پولی و مالی، بیشتر متاثر از رعایت انضباط مالی دولت است و با توجه به اینکه نرخ ارز در ایران لنگر اسمی است و طبق برآوردهای انجام شده، واکنش مثبت نرخ ارز به شوک های تعاملی سیاست های پولی و ملی مشهود است، بر نقش انضباط مالی دولت بیشتر از هر متغیر دیگری در کنترل تورم از طریق کانال نرخ ارز تاکید می شود.طبقه بندی JEL: C53، E44، F43.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، سیاست پولی، سیاست مالی، خانوار، TVP-FAVAR
 • فرشته محمدیان* صفحات 589-612

  مصرف زیاد انرژی و آلودگی هوا در ایران موجب شده است که از دهه گذشته، مدیریت تقاضای انرژی و عوامل تاثیرگذار بر آن مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، چگونگی اثرگذاری قیمت بر مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی به دلیل نوسانات قیمت انرژی، تحول بازار انرژی و شرایط اقتصادی، کشش قیمتی تقاضای انرژی در طی زمان تغییر می کند. از این رو هدف اصلی این مقاله، برآورد کشش قیمتی متغیر با زمان تقاضای انرژی در ایران برای دوره 1397-1370 است. برای این منظور، با استفاده از داده های تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت، شاخص قیمت واقعی کل انرژی و مصرف انرژی نهایی و به کارگیری روش کالمن فیلتر کشش های تقاضای انرژی برآورد شدند. نتایج نشان می دهد کشش قیمتی تقاضای انرژی بین 0/010- و  0/043 -  نوسان دارد و مقدار متوسط آن 0/027- است. کشش درآمدی تقاضای انرژی نیز بین 0/902  و 0/13 تغییر کرده و مقدار متوسط آن 0/46 است. براساس این نتایج، چند نکته قابل توجه است. اول، تقاضای انرژی نسبت به درآمد و قیمت کم کشش است. دوم، کشش های مذکور در طی زمان ثابت نیستند و بی توجهی به این بی ثباتی به برآوردهای تورش دار منجر می شود. سوم، قیمت انرژی نسبت به رشد اقتصادی نقش ناچیزی در روند مصرف انرژی در ایران دارد. بر این اساس، برای بهبود شدت مصرف انرژی در کشور در کنار اصلاح قیمت های انرژی، باید به الزاماتی که حساسیت قیمتی مصرف کنندگان را افزایش می دهد توجه ویژه ای شود.طبقه بندی JEL: Q41, Q48, C22.

  کلیدواژگان: ایران، قیمت انرژی، کالمن فیلتر، کشش های درآمدی و قیمتی تقاضای انرژی.
|
 • Hossein Bastanzad, Pedram Davoudi * Pages 435-470
  Sustained fiscal deficits and external shocks have affected the monetary and foreign exchange markets, leading to periodic increases in inflation, the formation of negative policy rates, the transfer of financial resources from the real sector to the financial sector, a reduction in the ratio of investment to GDP, an acceleration of speculative demand in the asset and foreign exchange markets, and rapid depreciation in the foreign exchange market. Therefore, the inflation target is inevitably replaced by the exchange rate target within a flexible corridor to improve financial stability, while the interest rate loses its role as a nominal anchor. In this study, the effects of real, fiscal, monetary and BOP shocks on the exchange rate corridor were statistically estimated using the policy vector auto-regression (PVAR) method to calculate the relationship between exchange rate growth and macroeconomic variables. In addition, the optimal response of the exchange rate corridor to the shocks of the contingent state variables is also investigated. The result of the Impulse Response Function (IRF) shows that higher inflation, international reserves, and the ratio of the net claim on the government to the monetary base (MB) cause the upper band of the exchange rate corridor to widen, and conversely, a reduction in the volatility of real interest rates, the ratio of the net claim on banks to MB, and the ratio of gross investment to GDP could narrow the EXR corridor.JEL Clasification: E52, C32.
  Keywords: VAR under Policy, Monetary regime, Exchange Rate Regime, exchange rate corridor, monetary policy
 • Bahram Hekmat, Shekoofeh Farahmand *, Nematollah Akbari Pages 471-505

  The analysis of data on housing prices and their growth rates, typical of spatial data, is undoubtedly affected by spatial dependence. This means that housing prices and their growth in one district are affected by housing prices in neighboring districts. However, the other issue regarding housing prices in different districts is the heterogeneity of spatial dependence. This suggests that there are differences in the spatial dependence of housing prices in urban districts over time so that the spatial effects in urban districts when prices rise are different from the effects when prices fall. The theoretical analysis of this phenomenon is based on the theories of behavioral economics. In this study, the heterogeneity of spatial dependence of housing price growth rates was investigated for 22 districts of Tehran. Using a dynamic fixed effects spatial panel model, the effects of determinants on growth rates were estimated for 22 districts of Tehran. The test results indicate the existence of nonlinear relationships in the model. Therefore, the model was estimated by a smooth transition panel regression model with a transfer function in which the spillover rate of housing price growth rates from neighboring counties was determined as a transfer variable. The results show that the coefficient of spatial dependence for housing price growth rates is higher in boom times than in recession for Tehran districts. Thus, it can be concluded that there is heterogeneity in the spatial dependence of housing price growth rates in the urban districts of Tehran over time.JEL Classification: C31, C33, R31.

  Keywords: Housing prices, heterogeneity in spatial dependence, dynamic spatial panel smooth transition regression, behavioral economics
 • Mohammad Bagher Shirmehenji *, Mahdiyeh Moradizadeh, Mohammad Javad Nourahmadi Pages 507-534

  The proposed effect of financial liberalization on income distribution has gradually attracted the attention of economists, but research findings are inconsistent and even contradictory. To this end, after reviewing the content and results of experimental studies in the field of financial liberalization and income distribution, and filtering based on the meta-analysis protocol, 28 cross-country studies with 591 regressions and 753 coefficients were selected for analysis. Studies that did not fit the protocol or had insufficient information to extract data were excluded. The results of combining and concluding the studies show that there is a small negative relationship between financial liberalization and income inequality after accounting for diffusion bias. The results of the study also show that the indicators used to measure financial liberalization and income distribution, time period, country sample, presence or absence of financial development variables, economic growth, democracy, financial crisis, education, institutional quality, number of labor force, union, inflation, trade openness, technology, and government spending in the model of each study effectively explain the differences in the results of each study.JEL Classification: G15, F36, D63.

  Keywords: Financial Liberalization, Income Inequality, Meta-analysis approach, Multilevel Meta-analysis
 • Esmaeel Safarzadeh *, Mirhosein Mousavi, Nasrin Hozar Moghadam, Marzieh Dehghani Pages 535-554

  Considering the position of supplementary health insurance in the insurance industry, it is important to address the problem of adverse selection as one of the effective factors for increasing the loss ratio in this industry. In this paper, the correlation model between individuals' risk appetite under the indemnity amount and coverage amount, insurance specifications, and insureds' demographic characteristics was used to identify potential variations and risk components that influence this phenomenon. The data used were taken from the 2019 group insured information of a selected insurance company. Due to the nature of the data, the Tobit regression method was used to estimate the model. The results show that the signs of the coefficients of the variables included in the model are as expected and statistically significant. In other words, the effective variables that determine to some extent the level of risk of the insured are directly related to the level of costs. Therefore, it is necessary to identify the components that influence the occurrence or increase of medical costs and take them into account when setting the premium rate.JEL Classification: I13, D82, C34.

  Keywords: supplemental health insurance, Asymmetric information, Adverse selection, Tobit regression
 • Alireza Erfani *, Majid Eshagi Gorji, Samad Ahangar Zanozi Pages 555-587

  This study examines the effects of household behavior along with fiscal and monetary policy makers on exchange rates. Due to Iran's institutional economic components and various internal and external economic and political shocks, various monetary and fiscal policy instruments have been used by the government and the central bank in recent years. In this context, this paper examines the impact of the composite index, which is the result of the interaction of monetary policy makers, fiscal policy makers and households, on the exchange rate over the time period 1989-2018 using the TVP-FAVAR model. Examining the response function of the exchange rate to the change in the interaction variable estimated as a result of monetary and fiscal policy shows the positive effect of the interaction variable on the evolution of the exchange rate, leading to a jump in this variable. As a result of fiscal dominance in the Iranian economy, the mechanism of removing the effects of fiscal indiscipline occurs through monetary policy, and as a result of non-compliance with the government's budget constraints and the consequent increase in liquidity, this leads to an increase in the exchange rate. Household decisions in the period of currency repression have a significant positive effect, but in the currency crisis, when there is a significant currency jump in the Iranian economy, they do not play a major role in currency fluctuations. Examining the impact of the interactive variable, which is the aggregation of all the above variables on the exchange rate, shows that the exchange rate always responds positively and steadily to monetary and fiscal policy fluctuations and household decisions in all the periods studied, except for the period of booming oil revenues. Monetary and fiscal policy coordination is more influenced by government fiscal discipline. Since the exchange rate is a nominal anchor in Iran, the positive response of the exchange rate to the interactive shocks of monetary and fiscal policies is obvious by estimation. Therefore, the role of government fiscal discipline in controlling inflation through the exchange rate channel is emphasized more than any other variable.JEL Classification: C53, E44, F43

  Keywords: Exchange rate, monetary policy, Fiscal Policy, Household, TVP-FAVAR
 • Fereshteh Mohammadian * Pages 589-612

  The high energy intensity and air pollution in Iran have led to the consideration of energy demand management and the factors affecting it since the last decade. In this context, how prices affect energy consumption is of great importance. On the other hand, the price elasticity of energy demand changes over time due to the fluctuation of energy prices, the development of the energy market and economic conditions. Therefore, the main purpose of this paper is to estimate the time-varying price elasticity of energy demand in Iran during 1991-2018. For this purpose, energy demand elasticities were estimated using real non-oil GDP, energy price index and real total energy consumption of Iran and Kalman filter method. The results show that the price elasticity of energy demand has changed between -0.010 and -0.043 and its average value is -0.027. The income elasticity of energy demand has changed between 0.902 and 0.13, and its average value is 0.46. Several important points can be derived from these results First, energy demand is less elastic to income and price. Second, these elasticities are not constant over time, and ignoring this instability leads to biased estimates. Third, energy prices play an insignificant role in energy consumption in Iran relative to economic growth. Therefore, to improve energy intensity, in addition to energy price reform, special attention should be paid to requirements that increase consumer price sensitivity.JEL Clasification: Q41, Q48, C22.

  Keywords: Energy Price, income, price elasticities of Energy demand, Kalman Filter, Iran