فهرست مطالب

Language Horizons - Volume:6 Issue: 1, Winter and Spring 2022

Journal of Language Horizons
Volume:6 Issue: 1, Winter and Spring 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/02/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیه صادقی، پرویز مفتون* صفحات 7-27

  در دهه های اخیر، محققین یادگیری زبان دوم، توجه را به عنوان یک فرایند شناختی مهم مداخله گر در یادگیری زبان دوم در نظرگرفته اند. خصوصا مفهوم توجه آگاهانه به ساختار به عنوان یک مفهوم مهم در این زمینه شناخته شده است. تحقیق حاضر بررسی کرد که آیا دو مداخله آموزشی، به نام گسترش متنی داده زبانی و تولید زبان توسط زبان آموزان، به تنهایی و به صورت مرکب، توجه آگاهانه و یادگیری جمله واره های صفتی انگلیسی را ارتقاء می بخشند. تحقیق بر یک نمونه 113 نفری از دانشجویان سال اول رشته زبان و ادبیات انگلیسی انجام شد. شرکت کنندگان براساس نوع تیمار دریافتی به سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. قبل از تیمار، همه شرکت کنندگان در آزمون جمله واره های صفتی انگلیسی به عنوان پیش آزمون شرکت کردند. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد متن های حاوی نمونه هایی از جمله واره های صفتی انگلیسی را بخوانند و یادداشت بردارند. در حالیکه شرکت کنندگان گروه گسترش متنی، متن های گسترش یافته را خواندند شرکت کنندگان گروه غیر گسترش متنی، متن های گسترش نیافته دریافت کردند. همینطور، شرکت کنندگان گروه تولید زبان تکلیف تولید متن را انجام دادند اما از شرکت کنندگان گروه غیر تولید زبان خواسته شد به سوالات درک مطلب پاسخ دهند. متعاقبا شرکت کنندگان در فرآیند باصدای بلندفکر کردن شرکت کردند. در پایان، آزمون جمله واره های صفتی انگلیسی دوباره به عنوان پس آزمون برگزار شد. نتایج نشان داد که تولید زبان بر توجه آگاهانه ی شرکت کنندگان به جمله واره های صفتی انگلیسی و یادگیری آنها تاثیر مثبت داشت. اما، گسترش داده زبانی فقط بر توجه آگاهانه به، اما نه یادگیری، جمله واره های صفتی انگلیسی تاثیرگذار بود.

  کلیدواژگان: توجه، یادگیری، LOP، RC، TIE
 • مسعود قیومی* صفحات 29-52

  یکی از زیرحوزه های ارزیابی مهارت زبانی، پیش بینی سطح مهارت زبانی است. هدف این پژوهش ارایه یک مدل زبان شناسی رایانشی برای پیش بینی سطح مهارت زبانی و بیان ویژگی های کلی سطوح زبانی است. برای این هدف، حجمی از داده های کتاب های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان را به عنوان یک پیکره زبانی گردآوری می کنیم و اطلاعات آماری و ویژگی های زبان شناختی را از این پیکره برای آموزش سه دسته بند به عنوان یادگیرنده استخراج می کنیم. عملکرد مدل ها باتوجه به الگوریتم یادگیرنده و مجموعه ویژگی هایی که برای آموزش مدل ها به کار رفته است متفاوت است. برای ارزیابی مدل، از معیارهای ارزیابی استاندارد صحت، دقت فراخوانی و امتیاز F استفاده شده است.براساس نتایج به دست آمده، مدل ساخته شده توسط دسته بند «جنگل تصادفی» بهترین کارایی را زمانی به دست آورده است که اطلاعات آماری را از داده خام استخراج کرده است. دسته بند «ماشین بردار پشتیبان» بهترین عملکرد را با استفاده از ویژگی های زبان شناختی پیکره که به صورت خودکار نشانه گذاری شده است به دست آورده است. این نتیجه بیانگر این است که غنی سازی مدل و فراهم آوری اطلاعات متنوع تضمینی برای عملکرد بهتر دسته بند (یادگیرنده) نخواهد بود.برای کشف روش شناختی مخفی به کاربرده ‍شده در شیوه آموزش کتاب های آموزشی، عملکرد کلی دسته بندها را براساس سطح زبانی و دانش زبان شناختی به کاررفته برای ساخت مدل مورد بررسی قرار می دهیم. براساس نتایج به دست آمده، تعداد ویژگی های استخراج شده نقش به سزایی در طول مرحله یادگیری دسته بند را دارد. همچنین، بهترین میانگین عملکرد دسته بندها با گسترش دانش زبان شناسی از الگوهای نحوی در سطح A به دانش کلی زبان شناسی در سطوح B و C قابل گسترش است.

  کلیدواژگان: یادگیری ماشینی، دسته بندی، ویژگی، مدل شناختی رایانشی، فارسی آموز
 • فاطمه همتی*، محبوبه مرتضوی، روح الله شریفی صفحات 53-71

   پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد تکنیک های مختلف ارزشیابی بر دانش ساختاری و عملی زبان آموزان انجام شد. برای این منظور، تاثیر تکنیک های ارزشیابی توسط خود، همکلاسی و معلم که بربازخورد تمرکز داشتند بر دانش ساختاری و عملی دانش آموزان بررسی شد. مجموعا 98 دانش آموز دختر ایرانی در سطح پیش متوسط در یک موسسه زبان در تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. آنها بطور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول که 32 نفر بودند به عنوان گروه خودارزیابی، گروه دوم (33 نفر) به عنوان گروه ارزیابی توسط همکلاسی و گروه سوم (33 نفر) به عنوان گروه ارزیابی توسط معلم در نظر گرفته شدند. دانش عملی بوسیله مکالمه در نقش بازی کردن و دانش ساختاری بوسیله مقیاسی که دانش گرامری و متنی دانش آموزان را می سنجید اندازه گیری شدند. نتایج آزمون واریانس یکطرفه نشان داد که خودارزیابی و به دنبال آن، ارزیابی توسط همکلاسی منجر به نتایج بهتر می شوند. بطور کلی می توان گفت که روش های جایگزین برای ارزیابی دانش آموزان می توانند دانش عملی و ساختاری آنها را بهتر تقویت کنند. کاربردهای تحقیق برای آموزش زبان مورد بحث قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: خود-ارزیابی، ارزیابی همکلاسی، ارزیابی معلم، دانش عملی، دانش ساختاری
 • رضا باقری نویسی*، زینب الاسدی صفحات 73-93

  مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی، هوش عاطفی و فرسودگی شغلی بین معلمان زبان انگلیسی در عراق پرداخته است. معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ازشهر های مختلف عراق، یعنی بغداد، بصره، کربلا، نجف و ذی قار در تحقیق حاضر شرکت کردند. برای نیل به اهداف تحقیق، سه پرسشنامه (MBI-ES) برای فرسودگی شغلی، (CQS) برای هوش فرهنگی که توسط ون داین و همکاران (2008) طراحی شده، و وانگ و لا(WLEIS) برای هوش عاطفی استفاده شد. پرسشنامه ها هم به صورت حضوری و هم الکترونیکی از طریق ایمیل یا لینک ساخته شده در گوگل داک بین شرکت کنندگان توزیع گردید.پرسشنامه ها بین بیش از 200 معلم توزیع گردید که از این تعداد 164شرکت کننده (67 نفر مرد و 97 نفر زن) به هر سه پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج نشان داد که رایطه معنادار اما منفی بین بین هوش فرهنگی و فرسودگی شغلی از یک سو و هوش عاطفی و فرسودگی شغلی از سوی دیگر در بین معلمان زبان انگلیسی وجود داشت. ضمنا هم هوش عاطفی و هم هوش فرهنگی بطور معنادار و تقریبا مشابه توانستند فرسودگی شغلی را بین معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پیش بینی کنند. فرسودگی شغلی به شدت متاثر از جنسیت شرکت کنندگان بود و زنان معلم نسبت به همتایان مرد خود از آسیب پذیری بیشتری برخوردار بودند. نتایج به طور ضمنی اشاره دارد که معلمان آگاه از نطر فرهنگی و عاطفی شاید بتوانند با اقدامات پیشگیرانه یا فرسودگی شغلی را در خود کنترل یا کاهش دهند.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، هوش عاطفی، فرسودگی شغلی، معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، جنسیت
 • عایشه محمدزاده، توران آهور*، مهناز سعیدی صفحات 95-110

  تغییر در روش های معلم محور به زبان آموز محور در فراگیری زبان دوم و همچنین تغییر در روش محصول محور به فرایند محور درآموزش مهارت نگارش زبان دوم در چند دهه اخیر باعث شده است محققین بر نظرات زبان آموزان در مشارکت در مراحل مختلف و اصلاحات توجه بکنند. مطالعه حاضر بر اساس مفهوم یادگیری حمایتی در نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی و روش یادگیری فرایند محور مهارت نگارش زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی، انواع تعاملات زبان آموزان ایرانی در گروه های کوچک با الگوهای متفاوت یادگیری حمایتی، متقارن و نا متقارن را بررسی کرد. بدین منظور 15 زبان آموز در سطح مهارت متوسط بالا و متوسط پایین به سه گروه با الگوهای یادگیری متفاوت تقسیم شدند: گروه اول (نا متقارن) با دو زبان اموز سطح متوسط بالاو سه زبان اموز متوسط پایین ، گروه دوم (متقارن) با پنج زبان اموز متوسط بالا و گروه سوم (متقارن) با پنج زبان اموز سطح متوسط پایین. مشارکت زبان آموزان در انجام تکالیف نگارشی به منظور تشخیص انواع تعامل بر اساس عملکرد های زبانی در بین گروه ها با الگوهای متفاوت یادگیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خی دو نشان داد که انواع تعامل با الگوی یادگیری ارتباط معناداری دارد بطوریکه گروه نامقارن در تعداد عملکردهای زبانی مورد استفاده بر گروه های متقارن برتری داشت. با این وجود زبان آموزان در هر سه گروه از مشارکت برابر ومتقابل نسبت به همدیگر برخوردار بودند. بدین ترتیب نتایج به مدرسین زبان پیشنهاد میکند که آگاهی زبان آموزان را نسبت به نقاط قوت و توانایی های متنوع خود در الگوهای متفاوت یادگیری حمایتی برای مثال در مسیولیت پذیری برای مشارکت همه اعضا در گروه های یادگیری با الگوهای متفاوت بالا ببرند.

  کلیدواژگان: یادگیری حمایتی نامتقارن، نگارش مشارکتی، یادگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، انواع تعاملات، یادگیری حمایتی متقارن
 • سمیرا عرب زمانی، علی عرب مفرد*، علی رجبی استرابادی صفحات 111-136

  اگرچه تحقیقات گسترده ای درباره ی یکپارچه سازی موفقیت آمیز فناوری، با استفاده از ابزارآلات موجود، انجام شده است، اما به نظر می رسد استفاده از فناوری سطح بالا و ایجاد محیطی پیشرفته در کلاس هنوز از اهمیت پایینی برخوردار است. یک پارچه سازی فناوری موانع دیگر، چون دانش فناوری محور دانش آموزان و معلمان و مشکلات مالی مدارس را نشان می دهد. برخلاف یافته های قبلی در حوزه ی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، به نظر می رسد شواهد کمی در مورد استفاده ی فناورری در کلاس توسط معلمان ایرانی در دسترس است. لذا، هدف این مقاله ارایه ی نگرش آموزشی مفهومی معلم ایرانی نسبت به ادغام فن آوری و روشن ساختن تاثیر ادغام آن بر عملکرد کلاس های معلمان ایرانی زبان انگلیسی است.در این راستا، با 10 معلم ایرانی زبان انگلیسی مشغول در مدارس خصوصی و دولتی در استان گلستان مصاحبه شد. داده های کیفی مصاحبه ها به زبان انگلیسی ثبت و رونویسی شد. سپس، با استفاده از تجزیه و تحلیل موضوعی کدگذاری و بررسی شده (براون و کلارک، 2006) و از طریق نرم افزار رایانه ای NVivo 12 مورد تحلیل قرار گرفتند. یکی از موضوعاتی که از تحلیل موضوعی درک معلمان ایرانی استخراج شد، مشکل درک محدود معلمان از استفاده ی فناوری در تدریس بود. موضوع دیگر، استفاده ی محدود از فناوری است که باعث می شود معلمان از رایانه بعنوان ابزاری تکمیلی استفاده کنند. علاوه بر این، مشخص شد که عدم ایجاد نیازهای فناوری ور در شرایط آموزشی منجر به استفاده ی بی نتیجه ی معلمان از فناوری می شود.

  کلیدواژگان: تقویت ورودی، ابزار های انسجام، درک خواندن، انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 • ابراهیم صفائی* صفحات 137-160

  این مطالعه میزان حساسیت زبان آموزان بزرگسال به خطاهای تطابق شمارش فاعل و فعل در فعلهای واژگانی و اسنادی بررسی می کند. یک گروه از زبان آموزان سطح متوسط -پیشرفته ایرانی و گویشوران مادری زبان انگلیسی در آزمایش برخط مقبولیت سنجی سریع جملات زبان انگلیسی شرکت کردند. نتایج دو گروه متفاوت بود. درحالی که گویشوران مادری زبان انگلیسی به خطاهای تطابق شمارش در هر دو نوع فعل حساسیت نشان دادند، زبان آموزان فارس زبان الگوی متفاوتی نشان دادند. در مورد فعلهای واژگانی، زبان آموزان الگوی نامتقارن حذف-اضافه را نشان دادند؛ در حالی که آنها به خطاهای حذف وندهای صرفی حساس نبودند به خطاهای اضافه کردن وندهای صرفی حساس بودند. نسبت به فعلهای اسنادی الگوی نامتقارن مفرد-جمع نشان دادند؛ در حالی که به ترکیب فاعل جمع + فعل اسنادی مفرد حساسیت نداشتند به ترکیب فاعل مفرد + فعل اسنادی جمع حساس بودند. با این وجود، به نظر می رسد که بسندگی زبانی یک عامل قوی در حساسیت زبان آموزان به خطاهای مربوط به تطابق شمارش فاعل و فعل باشد. نتایج این مطالعه فرضیه ابهام واژگانی (مک کارتی، 2007؛2008؛ 2012) را تایید می کند.

  کلیدواژگان: خطاهای تصادم خصیصه، الگوی نامتقارن حذف-اضافه، الگوی نامتقارن مفرد-جمع، تطابق فاعل و فعل، خطاهای مبهم
 • سپیده نوری نژاد، احسان هادی پور فرد*، محمد بوالی صفحات 161-182

   این تحقیق، تاثیرآموزش معکوس روی خودباوری در نگارش و عملکرد در نگارش به زبان انگلیسی بین دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. تعداد شرکت کنندگان در این تحقیق پنجاه نفر بود، 25 نفر در گروه مورد آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل. در گروه کنترل از روش آموزش سنتی و در گروه آزمایش از روش آموزش معکوس استفاده شد. در این تحقیق از پرسشنامه خود باوری استفاده شد. محققان جهت بررسی اثر آموزش معکوس روی خودباوری در نگارش به زبان انگلیسی و عملکرد کلی نگارش، از روش پیش آزمون و پس آزمون در هر دو کلاس استفاده کردند. نتایج نشان داد که استفاده از آموزش معکوس تاثیر بیشتری روی بهبود خود باوری در نگارش و عملکرد نگارشی دانشجویان در گروه آموزش معکوس در مقایسه با گروه آموزش سنتی داشته است. نتایج این تحقیق دیدگاه معلمان و اساتید را در حیطه آموزش به خصوص آموزش زبانهای خارجی و تشخیص و کاربرد روش های نوین در این حیطه وسیع تر میکند.

  کلیدواژگان: آموزش به روش سنتی، آموزش معکوس، عملکرد نگارشی، خودباوری، خودباوری در نگارش
 • زهرا افضلی، سیروس ایزدپناه* صفحات 183-204

  تاثیر مدل کلاس وارونه در تفکر انتقادی و عملکرد زبان آموزان ایرانی در یادگیری دستور زبان انگلیسیچکیدهکلاس وارونه یک رویکرد آموزشی است که می تواند ارتباطات رو در رو اضافی با دانش آموزان در کلاس را ایجاد کند. اگرچه برخی مطالعات قبلا به طور کلی کلاس وارونه را بررسی کرده اند ، اما مطالعات کمی به تفکر انتقادی و عملکرد در یادگیری دستور زبان به ویژه پرداخته اند. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود. در این تحقیق در یک کلاس انگلیسی به مدت شش هفته در سال 2020 انجام یافته است. سیصد و شصت زبان آموز انگلیسی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از دو موسسه مختلف در محدوده سنی 13تا سالگی 19 که در سطوح متوسط و بالاتر از ان تحصیل می کردند ، انتخاب شدند. از میان پنجاه فیلم گرامری ، هشت دستور زبان بر اساس شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا انتخاب شدند. پرسشنامه ها شامل EPT و تفکر انتقادی بودند. گروه آزمایشی با استفاده از الگوی کلاس وارونه آموزش دیدند در حالی که دوره ها در گروه کنترل براساس برنامه درسی معمولی انجام یافت. مشخص شد که هیچ اختلاف معنی داری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل وجود ندارد در حالی که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد. با بکار گیریی کلاس وارونه می توان به معلمان پیشنهاد داد تا با استفاده از این رویکرد ، تفکر انتقادی و عملکرد فراگیران را تقویت کنند.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، مدل کلاس وارونه، عملکرد، یادگیری انگلیسی
 • شاهین عباسی دلوند، داود مشهدی حیدر* صفحات 205-224

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزیابی پویای گروهی رایانشی توسط نرم افزار برمهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی مذکر و مونث در چهارچوب نظریه ویگوتسکی است. داده ها ازطریق برگزاری پیش آزمون و پس آزمون شنیداری برای 140 شرکت کننده که به فراگیران مذکر و مونث در گروه های کنترلی و آزمایشی تقسیم شده بودند گردآوری شد. درهرگروه 35 فراگیر مونث و مذکر حضور داشتند. شرکت کنندگان گروه های آزمایشی با روش GDA بصورت تعاملی تمرینهای منتخب شنیداری را انجام دادند ومعلم حمایتهای آموزشی لازم را فراهم نمود. تجزیه و تحلیل کمی پیش و پس آزمونهای شنیداری میان گروه های مونث و مذکر ازطریق فرآیند تحلیل واریانس وکوواریانس دوسویه صورت گرفت. نتایج نشان دادند که عملکرد فراگیران مونث و مذکر حاضر درگروه های آزمایشی از نظر مهارت شنیداری پیشرفت معناداری داشت. با این وجود درمهارت شنیداری گروه های آزمایشی مونث و مذکر درمقایسه باهم تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج حاکی از موثر بودن به کارگیری ارزیابی پویای گروهی ازطریق نرم افزار در بهبود مهارتهای شنیداری فراگیران است. همچنین به معلمین توصیه می شود که از فناوری جهت ایجاد راهکاری تعاملی برای پیشرفت مهارتها و زیرمهارتهای زبانی فراگیران استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: آموزش زبان به کمک رایانه، ارزیابی پویای گروهی، انگلیسی به عنوان زبان خارجی، مهارت شنیداری، منطقه توسعه تقریبی
 • نفیسه اسدزاده ملکی، مسعود ذوقی*، نادر اسدی صفحات 225-245

  در حالی که تحقیقات قبلی در زمینه پیشرفت تحصیلی طیف گسترده ای از متغیرهای شناختی را بررسی کرده اند ، متغیرهای غیرشناختی خاصی مانند تعامل معلم-دانش آموز و خودپنداره تحصیلی در رابطه با پیشرفت تحصیلی هنوز مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. برای این منظور ، از یک طرح تحقیق پیمایشی همبستگی برای بررسی خودپنداره تحصیلی و ویژگیهای تعامل بین معلم و دانش آموز که به عنوان عوامل کمکی در پیشرفت تحصیلی زبان آموزان شناخته شده اند، استفاده شده است. شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 218 نفر از دانشجویان ایرانی با دامنه سنی 18 و 45 سال بودند. مدل ساختاری به کار برده شده در این تحقیق نشان داد که بین مدل ارایه شده و داده های به دست آمده تناسب وجود دارد (χ2 = 0.37 ، GFI = 0.99 ، CFI = 0.99 ، RMSEA = 0.01). میزان تاثیر گزاری مستقیم و قابل توجه رابطه بین معلم و دانش آموز بر پیشرفت تحصیلی زبان آموزان نیز به اثبات رسید (35/0 = r ، 45/0 = p). علاوه بر این ، خودپنداره تحصیلی عامل مهمی در بهبود پیشرفت دانش آموزان شناخته شد (r = 0.24 ، p = 0.32). نتایج بدست آمده همچنین نشان دهنده نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی فراگیران در پیشرفت تحصیلی فراگیران از طریق افزایش تعامل بین دانش آموزان و معلم آنها است. نقش اساسی و مهم ویژگی های روانشناختی، شامل تعامل بین معلم و دانش آموز و خودپنداره تحصیلی در پیشرفت تحصیلی زبان آموزان تایید شد. نتایج این مطالعه کاربردهای زیادی برای کلاسهای درسی دارد.

  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، خود پنداره تحصیلی، طرح تحقیق پیمایش همبستگی، مدل ساختاری، تعامل بین معلم و دانش آموز
 • اسکندر صمدی، محمدنبی کریمی*، عصمت بابایی صفحات 247-261

  پژوهش حاضر به بررسی نقش ارتباط معنایی در ابهام زدایی جملات موصولی مبهم توسط فارسی زبانان پرداخت. برای این منظور، 63 نفر گویشور فارسی زبان، جملاتی را با روش خواندن با کنترل سرعت فردی به صورت خودگام و با استفاده از نرم افزار ای. پرایم (E-prime) خواندند. نوع رابطه معنایی مورد مطالعه در این تحقیق، بین بند موصولی و یکی از عبارت های اسمی پیشین موجود در جمله پایه بود تا مشخص شود آیا چنین ارتباط معنایی بر چگونگی پردازش اینگونه جملات و همچنین ترجیحات تجزیه و تحلیلی شرکت کنندگان تاثیر می گذارد. نتایج حاصل از تفسیر داده های آفلاین (ارجحیت تجزیه و تحلیلی) و آنلاین (مدت زمان واکنش) نشان دادند که این نوع از ارتباط معنایی بر پردازش جملات توسط فارسی زبانان تاثیر می گذارد. یافته ها همچنین حاکی از این بود که ترجیحات تجزیه و تحلیلی شرکت کنندگان صرفا توسط اطلاعات نحوی هدایت نمی شوند. این یافته ها مطابق با مدل هایی است که تصور می کنند در هنگام تجزیه و تحلیل جملات، چندین منبع اطلاعاتی با یکدیگر تعامل دارند و همزمان، هر یک از آنها تفسیر را به گونه ای تحت تاثیر قرار میدهند. همچنین، یافته های این تحقیق در راستای پیش بینی های مدل فعال سازی گسترشی قرار دارند.

  کلیدواژگان: ابهام زدایی، جملات موصولی، ارتباط معنایی، زبان فارسی
|
 • Somayeh Sadeghi, Parviz Maftoon *, Masood Yazdanimoghadam Pages 7-27

  Over recent decades, second language acquisition (SLA) researchers have considered attention an important cognitive process mediating second language (L2) learning. The concept of noticing as conscious attention to form has become especially important in the field. The present study explored whether two pedagogical interventions, namely textual input enhancement (TIE) and learners´ output production (LOP), in isolation and in combination, promoted learners’ noticing and learning of English relative clauses (RC). The study was conducted with a sample of 113 freshmen majoring in English language and literature. The participants were assigned to three experimental groups and the control group based on the treatments they received, +TIE+LOP, +TIE-LOP, -TIE+LOP, and -TIE-LOP. Before treatment, all the participants took a test of English RCs as the pretest. Then, the participants were required to read the reading texts including instances of RCs and take note. While the participants in the +TIE groups read the enhanced input, the participants in the -TIE groups received the unenhanced input. Also, the participants in the +LOP groups were required to carry out output tasks, but the participants in the -LOP groups answered comprehension questions. Consequently, the participants took part in think-aloud processes. Finally, the test of RCs was administered again as the posttest. The findings revealed that LOP positively affected the participants’ noticing and learning of RCs. However, TIE was only effective in promoting the participants’ noticing, but not learning, of RCs.

  Keywords: attention, learning, LOP, RC, TIE
 • Masood Ghayoomi * Pages 29-52

  One subfield of assessment of language proficiency is predicting language proficiency level.This research aims at proposing a computational linguistic model to predict language proficiency level and to explore the general properties of the levels. To this end, we collect the data from Persian learners' textbooks and extract statistical and linguistic features from this text corpus to train 3 classifiers as learners. The performance of the model varies based on the learning algorithm and the feature set(s) used for training the model. For evaluating the models, four standard metrics, namely accuracy, precision, recall, and F-measure are used. Based on the results, the model created by the Random Forest classifier performed the best when statistical features extracted from raw text is used. The Support Vector Machine classifier performed the best by using linguistic features extracted from the corpus annotated automatically. This determines that enriching the model and providing various kinds of information do not guarantee that a classifier (learner) performs the best.To discover the latent teaching methodology of the textbooks, we studied the general performance of the classifiers with respect to the language level and the linguistic knowledge used for creating the model. Based on the obtained results, the amount of extracted features plays an important role during to training a classifier. Furthermore, the average best performance of the classifiers is extending the linguistic knowledge from syntactic patterns at level A to all linguistic information at levels B and C.

  Keywords: Machine Learning, Classification, Feature, Computational Cognitive Model, Persian Learner
 • Fatemeh Hemmati *, Mahboobeh Mortazavi, Rouhollah Sharifi Pages 53-71

  The present study set out to inspect how organizational and pragmatic knowledge can be functions of the assessment techniques practices implemented in the classroom. To this aim, the effects of teacher, peer, and self-assessment techniques that focused on providing feedback on pragmatic and organizational knowledge were compared. A total number of 98 female Iranian learners studying at pre-intermediate level in a language institute participated in the study. They were randomly assigned to one of the three groups of self-assessment (SA) (N = 32), peer-assessment (PA) (N = 33), and teacher-assessment (TA) (N = 33). Pragmatic competence was gauged using Discourse Role Play Talks (DRPTs) and organizational knowledge was assessed by a scale covering the grammatical and textual knowledge of the participants. The results of the analysis of one-way ANOVA test indicated that self-assessment followed by peer assessment had an advantage over the teacher assessment technique in promoting both pragmatic and organizational competence. In general, the obtained results yielded support for the employment of alternative methods of assessment as pedagogical tools to foster language competence. Implications for EFL pedagogy are discussed.

  Keywords: self-assessment, peer-assessment, teacher-assessment, pragmatic knowledge, organizational knowledge
 • Reza Bagheri Nevisi *, Zeinab Alasadi Pages 73-93

  The study was an attempt to discover any possible correlation between EFL teachers' burnout and their emotional and cultural intelligence. Furthermore, it aimed at finding out which variable: Emotional or cultural intelligence could be a better predictor of teacher burnout. The study also delved into the possible relationship of gender and Iraqi EFL teachers' burnout and investigated which gender was more affected by burnout. Finally, male and female Iraqi teachers were compared and contrasted with regard to emotional intelligence and cultural intelligence. To this end, three questionnaires: (1) Maslach Burnout Inventory–Educators' Survey (MBI-ES), (2) the Cultural Intelligence Scale (CQS) developed by Van Dyne et al. (2008), (3) Wang and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) were submitted to more than 200 teachers either in person or via email or an already-generated Google Doc link of the three questionnaires. Some teachers remained reluctant to share their responses and refused to fill out the questionnaires and 164 Iraqi EFL teachers completed all the three questionnaires. The results demonstrated that Iraqi EFL teachers' burnout and their emotional and cultural intelligence correlated significantly but negatively. Both emotional and cultural intelligence could significantly and almost similarly predict teacher burnout. Moreover, teacher burnout and gender were significantly correlated and Iraqi EFL female teachers were more susceptible and vulnerable to teacher burnout. The study implies that emotionally and culturally-aware teachers might be able to take precautionary measures to either mitigate or curb teacher burnout.

  Keywords: Teacher burnout, emotional intelligence, Cultural Intelligence, EFL Teachers, Gender
 • Aysheh Mohammadzadeh, Touran Ahour *, Mahnaz Saeidi Pages 95-110

  The shift from teacher-centered to learner-centered approaches in second language acquisition and from product to process approach in writing pedagogy over the last few decades has stimulated quite a number of researchers to focus on learners' voices in collaboration passing through multiple drafts and revisions. This study based on the concept of scaffolding learning in Vygotsky's sociocultural theory and process writing approach to second language writing investigated Iranian EFL learners' negotiation types in small groups of different scaffolding patterns; symmetrical and asymmetrical. To this end, 15 students at High and Low Intermediate Proficiency levels were assigned into three groups in different scaffolding patterns; one asymmetrical group with two High Intermediate - three Low Intermediate learners (H-L), two symmetrical groups with five High Intermediate learners (H-H), another with five Low Intermediate learners (L-L). Small group interactions were observed and recorded. Transcriptions were analyzed to identify negotiation types in terms of language functions among different groups of scaffolding patterns. According to Chi-square test results, negotiation types were significantly related to the scaffolding pattern as the asymmetrical (H-L) group was superior in the number of language functions used over the symmetrical (L-L, H-H) groups. Nevertheless, members in all groups enjoyed high equality and mutuality in interaction with each other. The findings suggest teachers raise learners' awareness of the diverse strengths and abilities that different scaffolding patterns give them; for instance, a sense of responsibility for their group members’ engagement.

  Keywords: Asymmetrical Scaffolding, Collaborative Writing, EFL learners, Negotiation Types, Symmetrical Scaffolding
 • Samira Arabzamani, Ali Arab Mofrad *, Ali Rajabi Esterabadi Pages 111-136

  Although extensive research has been conducted on successful technology integration, encompassing the readily available technology, providing a techno-based environment, and applying high-level technology in the classroom still seem to be very much in the minority. Besides, technology integration illustrates additional barriers, including teachers’ and students’ technology-based knowledge and schools’ financial problems. In contrast to earlier findings in EFL contexts, however, little evidence seems to be available about Iranian teachers' classroom uses of the technology. Therefore, this paper aims to present the Iranian teacher's conceptual pedagogical attitude to technology integration and illuminate how technology integration impacts teachers' classroom practice. To this end, 10 Iranian EFL teachers in private and public schools in Golestan Province were interviewed. The qualitative data of the interviews were recorded in English and transcribed; they were then coded and analyzed by employing thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) via NVivo 12 computer software to show the dimensions and components of the conceptual model of technology integration. One of the themes extracted from the thematic analysis of the Iranian teachers’ perceptions was the lack of technological knowledge. That is, a limited understanding of teachers about using technology in their teaching was viewed as a significant problem. Another theme referred to the limited use of technology which makes teachers use computers as a supplementary tool. In addition, it was found that the educational context does not create need-based technology conditions for them, leading to the teachers' ineffective use of technology.

  Keywords: Teacher’s Perception, Technology Integration, Thematic analysis, Grounded Theory, Iranian EFL Teachers
 • Ebrahim Safaie * Pages 137-160

  This study explores the extent to which adult Second Language Learners (L2ers) of English are sensitive to Subject-Verb (S-V) agreement errors with thematic verbs and copulas. A group of intermediate-to-advanced Persian-English L2ers and a group of native English speakers (NSs) participated in an online Speeded Acceptability Judgment task. The results are as follows. Whereas NSs are sensitive to number agreement errors in both verb types, L2ers are not. For L2ers, the results reveal the following systematic errors. For agreement errors in thematic verbs, there is an omission-commission asymmetry; whereas L2ers are not sensitive to omission errors they are sensitive to commission errors in finite forms. For copulas, there is a singular-plural asymmetry indicating higher error rates in *plural subject NP + is configurations than in *singular subject NP+ are ones. Yet, proficiency seems to be a strong predictor of L2ers’ sensitivity to agreement errors. The results support the Morphological Underspecification Hypothesis (McCarthy, 2007; 2008; 2012).

  Keywords: Feature clash errors, omission-commission asymmetry, singular-plural asymmetry, subject-Verb agreement, underspecification errors
 • Sepideh Nourinezhad, Ehsan Hadipourfard *, Mohammad Bavali Pages 161-182

  The current study investigates the effect of flipped instruction on writing self-efficacy and writing performance of Medical students at Shiraz University of Medical Sciences. Fifty students participated in this experimental study. They were assigned as the treatment group consisted of 25 students and the control group 25 students. The control group (the non-flipped classroom) was taught using traditional writing instruction, whereas the experimental group (the flipped classroom) was taught in a flipped learning mode. The questionnaire used in this study was adapted from Donald O. Prickel’s research (1994) and was scored based on the Likert scale for the writing self-efficacy. The data were gathered in a Pretest-Treatment-Posttest design. The results revealed that flipped instruction had a more positive effect on improvement of both writing self-efficacy and writing performance of the learners compared to those instructed traditionally. The results of this study widen the perspective of EFL teachers in that they can recognize novel methods of instruction.

  Keywords: Traditional Instruction, Flipped Instruction, Writing Performance, self-efficacy, Writing self-efficacy
 • Zahra Afzali, Siros Izadpanah * Pages 183-204

  The flipped classroom is a teaching approach that can afford additional face-to-face communication with students in the classroom. Although there are some studies that have already investigated the flipped classroom in general, few studies have investigated critical thinking and performance in learning grammar, in particular. The design of the study was a quasi-experimental research. This research was performed within an English class for six weeks in 2020. Three hundred and sixty English learners were chosen through multistage cluster sampling from two different institutions within the range of 13-19 who were studying at intermediate and upper-intermediate levels. Among fifty grammar videos, eight grammar contents based on content validity index (CVI) and content validity ratio(CVR) were selected. Questionnaires were EPT (English performance tests) and CT (critical thinking). The experimental group was educated with the flipped classroom model whereas the courses were performed based on the present syllabus in the control group. It was realized that there was no substantial discrepancy between the pre-test and post-test the scores of the control group while there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group. Teachers can be proposed to manipulate the flipped classroom model to boost learners’ critical thinking and performance.

  Keywords: Critical, Thinking, flipped, classroom, model
 • Shahin Abassy Delvand, Davood Mashhadi Heidar * Pages 205-224

  Framed in Vygotskian sociocultural theory, this study aims to investigate the effect of computerized group dynamic assessment (GDA) through software on Iranian male and female learners’ listening comprehension ability. Data were collected through the administration of listening comprehension pretest and post-tests among 140 participants divided into male and female learners into the experimental and control groups. There were 35 male and 35 female learners in each group of the study. Participants in the experimental groups were exposed to GDA in order to interactively work on the selected tasks of listening comprehension, and the teacher provided the necessary support as well. Quantitative analysis of the pre- and post-tests of listening comprehension among male and female groups was conducted through two-way analysis of variance and covariance. Results revealed that both male and female learners in the experimental groups significantly outperformed the learners’ listening comprehension in the control groups. However, there were not any significant differences between the gender groups’ listening comprehension ability in the experimental groups. Findings contributed to the effective employment of GDA through software in order to improve the learners’ listening comprehension ability, denoting that teachers are recommended to be aware of technological devices in paving an interactive way for learners to develop their language skills and sub-skills.

  Keywords: computer-assisted language learning (CALL), group dynamic assessment, EFL, listening comprehension ability, zone of proximal development (ZPD)
 • Nafiseh Asadzadeh Maleki, Masoud Zoghi *, Nader Asadi Pages 225-245

  While previous academic achievement studies have examined a wide range of cognitive variables, certain non-cognitive variables such as teacher-student interaction and academic self-concept related to academic achievement have remained under-researched, which has resulted in void in the related literature. To this end, a correlational survey research design was used to examine the academic self-concept, and teacher-student interaction factors that had been identified as having contributive roles in EFL learners’ academic achievement. The sample of the study consisted of 218 Iranian EFL university students, aged between 18 and 45. Structural equation modeling hypothesis-testing procedures indicated that the hypothesized model fits the data (χ2=0.37, GFI=0.99, CFI=0.99, RMSEA=0.01). It was revealed that teacher-student interaction directly and significantly influences EFL learners' academic accomplishment (r = 0.35, p = 0.45). Besides, academic self-concept was known to be a significant factor in improving students' achievement (r = 0.24, p = 0.32). The obtained results also indicated that the impact of teacher-student interaction on EFL learners' academic achievement is mediated by the effects of academic self-concept. The causal contribution of psychological factors, consisting of teacher-student interaction and academic self-concept to EFL learners’ academic achievement was validated. The findings of this exploratory research have some implications for classroom practice.

  Keywords: Academic Achievement, academic self-concept, correlation research design, Structural Equation Model, teacher-student interaction
 • Eskandar Samadi, MohammadNabi Karimi *, Esmat Babaii Pages 247-261

  The present study investigated the role of semantic priming in the processing of ambiguous sentences containing Relative Clauses (RCs) preceded by a complex Noun Phrase (NP) by Persian native speakers. To this end, in a self-paced reading task using E-prime software, 63 Persian native speakers read sentences containing ambiguous RCs in their L1 Persian. The type of semantic relationship in this study was between the RC and one of the NPs within the complex NP to find out whether priming one of the NPs through this semantic manipulation would affect Persian native speakers’ attachment preferences. The results of the off-line post interpretive (RC attachment preferences) and on-line data (reading times) revealed that semantic priming affects participants’ attachment preferences which suggest that their parsing preferences are not guided purely by syntactic information. The findings are in line with constraint-based models of sentence parsing, which assume that during parsing, multiple sources of information interact and each of them constrains the interpretation in a particular way. The results also support the predictions of the Spreading Activation Model and Lexical Priming Theory.

  Keywords: RC Attachment Preference, Ambiguity Resolution, Semantics, Priming, Native Farsi Speakers