فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 30 (بهار 1401)
 • پیاپی 30 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ارزیابی رفتار تصویر یابی پژوهشگران رشته معماری
  امیررضا اصنافی*، محسن حاجی زین العابدینی، فائزه احمدی پور صفحات 1-20
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی رفتار تصویریابی در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی بوده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه دانشجویان و اساتید رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می دهد.برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه در این فرمول 296 نفر تعیین شد اما کمی بیش از حجم نمونه یعنی 300 پرسشنامه توزیع گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پس ازآن با جمع آوری پرسشنامه ها و بررسی پاسخ ها به صورت داده های آماری در نرم افزار SPSS، نتایجی که شامل خصوصیات رفتار تصویر یابی متخصصین رشته معماری بود، شناسایی شد. یافته ها نشان داد که متخصصین معماری عمدتا باهدف آشنایی با ایده های خلاق و بهره گیری از جزییات سازه های معماری از تصاویر بهره می گیرند. جهت شناسایی جزییات نیاز تصویری و تصاویر موردنیاز خود نیز عمدتا از شبکه های اجتماعی و موتورها و پایگاه های جستجو تخصصی تصویر و مشورت باهم حرفه ای های خود استفاده می کنند. نوع محتوای تصویری مورداستفاده آن ها نیز عمدتا عکس، نقشه و نمودار بود که یافتن آن ها در موتورها و پایگاه های تصویر با محدودسازی اندازه تصویر و دنبال کردن پیونده های مرتبط تا زمانی که به تصویر موردنظر دست می یافتند، محقق می شد. با توجه به سهم کتابخانه در بازیابی تصاویر مبتنی بر داده های پژوهش، در جهت افزایش ارتقای نقش کتابخانه پیشنهاد می شود کتابخانه و کتابداران در زمینه آگاهی رسانی به گروه های پژوهشی دانشگاه اقداماتی نظیر تهیه بروشور، برگزاری همایش، دوره های بازدید از کتابخانه و کارگاه های آموزشی انجام دهد.
  کلیدواژگان: بازیابی تصویر، رفتار اطلاع یابی، رشته معماری، دانشگاه شهید بهشتی
 • بررسی تاثیر شاخص های آلتمتریکس شبکه علمی- اجتماعی ریسرچ گیت بر فعالیت های پژوهشی نویسندگان و پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاری در پایگاه های اطلاعاتی
  علی بیرانوند*، زهرا شنبدی صفحات 21-40
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر شاخص های آلتمتریکس شبکه علمی- اجتماعی ریسرچ گیت بر شاخص های علم سنجی پایگاه های علمی استنادی اسکوپوس، وب او ساینس و گوگل اسکالر صورت گرفته است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نوع پیمایشی-توصیفی است که به روش علم سنجی و با رویکرد آلتمتریکس انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهشگران و نویسندگان ایرانی حوزه پرستاری است که در بازه زمانی 2000-2019 و در تاریخ اجرای پژوهش (16/03/2020)، مدرک نمایه شده ای در پایگاه استنادی اسکوپوس داشته و همچنین عضو شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت بوده اند. نمونه آماری پژوهش شامل 158 نویسنده پرتولید هستند که توسط اسکوپوس معرفی شده اند. علاوه بر آماره های توصیفی، در بخش آمار استنباطی، به کمک نرم افزار اس پی اس اس و اکسل از آزمون همبستگی بین شاخصهای مورد مطالعه استفاده گردیده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهند که بین اغلب شاخصهای ریسرچ گیت با شاخص های مورد بررسی در پایگاه اسکوپوس، وب اوساینس، و گوگل اسکالر رابطه معناداری وجود دارد. اما بین شاخص دنبال شوندگان با شاخصهای اچ- ایندکس و استناد دریافتی در پایگاه های اسکوپوس و وب اوساینس رابطه معناداری وجود ندارد. بررسی ارتباط بین میزان استناد دریافتی در پایگاه های گوگل اسکالر، اسکوپوس، و وب اوساینس نشان میدهد رابطه معناداری بین میزان استناد دریافتی در پایگاه های اسکوپوس، وب او ساینس و گوگل اسکالر وجود دارد. به ترتیب قوی ترین رابطه همبستگی در این مورد بین شاخص استناد دریافتی در پایگاه گوگل اسکالر و اسکوپوس، وب اوساینس و اسکوپوس، و نهایتا گوگل اسکالر و وب اوساینس میباشد.

  کلیدواژگان: آلتمتریکس، شبکه اجتماعی، ریسرچ گیت، اسکوپوس، وب او ساینس
 • بازیابی اطلاعات در محیط وب (مورد مطالعه: نرم افزارهای کتابخانه ای ایران)
  یعقوب نوروزی*، محمد ملکی، عیسی زارعی صفحات 41-60

  هدف این پژوهش با هدف ارزیابی نرم افزارهای کتابخانه ای تحت وب پارس آذرخش، سیمرغ و سامان از نظر ویژگی های بازیابی اطلاعات در محیط وب انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را نرم افزارهای کتابخانه ای تحت وب پارس آذرخش، سیمرغ و سامان تشکیل می دهند. برای سنجش، بررسی، شناسایی و ارزیابی ابعاد پژوهش وضعیت نرم افزارهای کتابخانه ای در 5 شاخص مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده های این پژوهش ازطریق مشاهده وبگاه نرم افزارهای کتابخانه ای مورد پژوهش و بهره گیری از نظرات متخصصین نرم افزارهای مورد مطالعه گردآوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته های پژوهش نشان داد که در قسمت قابلیت های جستجو در انواع فیلدها، نرم افزار پارس آذرخش با 98.85 درصد امتیاز و نرم افزارهای سامان و سیمرغ مشترکا با 96.55 درصد امتیاز به ترتیب بیشترین و کمترین امتیازات را کسب کردند. در قسمت انواع فرمول بندی های جستجو، نرم افزارهای سیمرغ و پارس آذرخش با 100 درصد امتیاز و نرم افزار سامان با 83.34 درصد امتیاز به ترتیب بیشترین و کمترین امتیازات را کسب کردند. در قسمت انواع دیگر جستجوها در نرم افزار، نرم افزار پارس آذرخش با 78.43 درصد امتیاز و نرم افزار سامان با 76.97 درصد امتیاز به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کردند. نتایج پژوهش نشان داد که نرم افزارهای کتابخانه ای مورد پژوهش، از نظر ویژگی های بازیابی اطلاعات در محیط وب، نسبت به نسخه های قبلی خود پیشرفت های خوبی داشتند و توانستند بیش از 80% از معیارهای مورد مطالعه در این پژوهش را رعایت کنند.

  کلیدواژگان: نرم افزار کتابخانه ای، بازیابی اطلاعات، محیط وب، معیارهای ارزیابی
 • مطالعه علم سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران
  یونس نوبخت*، مریم نوبخت صفحات 41-60
  مطالعات علم سنجی تصویری از جریان تولید، اشاعه و بهره گیری از علم را در اختیار مدیران سطوح مختلف پژوهشی و اجرایی قرار می دهند تا بر اساس آن به برنامه ریزی در حوزه مربوطه بپردازند. هدف این مقاله، مطالعه علم سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مجلات علمی رشته های آموزشی حسابداری و مالی می باشد که اقدام به انتشار مقاله در این زمینه نموده-اند. محدود ه زمانی پژوهش نیز 26 ساله بوده و از سال 1371 تا سال 1397 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد، تحقیقات مدیریت سود در ایران با فاصله 37 ساله از سایر کشورها و از سال 1382 شروع شده است. پژوهش های مرتبط با مدیریت سود واقعی نیز با 14 درصد از مجموع این تحقیقات سهم اندکی از این نوع پژوهش ها را در ایران به خود اختصاص داده است. مدل تعدیل شده جونز (1991) با 56 درصد، در بخش مدل های مدیریت سود تعهدی و مدل رویچودری (2006) با 55 درصد در بخش مدل های مدیریت سود واقعی بیشتر از سایر مدل های کشف مدیریت سود مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است. از مجموع 7012 منبع مورد استناد در مقالات نیز، 73 درصد منابع به زبان انگلیسی و 27 درصد به زبان فارسی بوده است. در هر حال، با توجه به اهمیت موضوع، تعداد اندک پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، بخصوص در بخش مدیریت سود واقعی، بر لزوم توجه بیشتر به این حوزه که به منظور پیشگیری و کشف مدیریت سود انجام می شوند، تاکید دارد.
  کلیدواژگان: علم سنجی، تحلیل محتوا، تحقیقات مدیریت سود، مجلات حسابداری و مالی ایران
 • نگرش مبتنی بر تسهیم دانش و واکاوی عوامل مرتبط با آن در بین اعضای هیات علمی دانشگاه یزد در سال 1399
  فاطمه مکی زاده*، افسانه حاضری صفحات 61-80
  هدف

  تسهیم دانش یکی از فرایندهای دانشی است که چرخه حیات دانش درون سازمان به ویژه توزیع دانش را در سراسر دانشگاه شکل می دهد. هدف از این پژوهش بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه یزد پیرامون تسهیم دانش و واکاوی عوامل مرتبط با آن است.

  روش شناسی: 

  در این پژوهش از روش توصیفی و پیمایشی بهره برده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد است. که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 115 نفر تعیین گردید. در تبیین عوامل مرتبط با نگرش اعضای هیات علمی پیرامون تسهیم دانش، ویژگی های فردی شامل جنسیت، سن، سابقه کاری و مرتبه علمی مورد توجه قرار گرفت. همچنین رابطه نگرش با آگاهی، رفتار، ابزارها، ترغیب کننده ها، و موانع تسهیم دانش در بین پاسخگویان بررسی شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد رابطه معناداری (05/0˃p) بین جنسیت، مرتبه علمی، سابقه کاری و سن پاسخگویان از نظر سه متغیر رفتار، نگرش و آگاهی وجود ندارد. اما، رابطه بین نگرش اعضای هیات علمی و متغیرهای رفتار، آگاهی، ابزارها و عوامل ترغیب کننده و محدود کننده (001/0˂p) معنادار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود رابطه مثبت و معنیدار بین عوامل موثر بر تسهیم دانش و نگرش پیرامون تسهیم دانش، می توان گفت که وجود فرهنگ سازمانی قوی منجر به افزایش تمایل به تسهیم دانش در افراد و موفقیت هر چه بیشتر آنها در انجام این مهم با همکاران می شود

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، اعضای هیات علمی، دانشگاه یزد
 • بررسی ارتباط بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت
  ثریا ضیایی، مهناز محسنی طارمسری* صفحات 80-100

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی بر تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه را تمامی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر رشت در سال 1398 تشکیل می دادند که از میان آن ها 70 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایم (1978) ، هوش هیجانی شرینگ (1996) و تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون نشان داد که بین نوآوری سازمانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0>P). همچنین بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0>P). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان داد که نوآوری سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تعهد سازمانی (01/0>P) و نیز هوش هیجانی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تعهد سازمانی است (01/0>P). با توجه به یافته های به دست آمده طراحی و برگزاری برنامه ها و کارگاه های آموزش کتابداران کتابخانه ها در زمینه آگاه سازی آنها در جهت ارتقا نوآوری سازمانی و هوش هیجانی بسیار ضروری است تا از این طریق بتوان با ارتقا میزان نوآوری سازمانی و هوش هیجانی کتابداران کتابخانه ها، میزان تعهد سازمانی این افراد را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی، کتابداران، کتابخانه
 • باتلاق اطلاعاتی: مفهومی نوین در بحران کرونا ویروس: بیان دیدگاه
  حسن اشرفی ریزی* صفحات 101-120

  بیان دیدگاه چکیده ندارد. مقدمه را گذاشتم. در واقع، فضایی که حجم زیادی اطلاعات غیرمعتبر در آن تولید و اشاعه می یابد، باتلاق اطلاعاتی نام دارد. این اصطلاح خاص جریان اطلاعات در بحران ها با دامنه وسیع از جمله بحران کرونا ویروس می باشد. تفاوت این واژه با آلودگی اطلاعات این است که در آلودگی اطلاعات، حجم اطلاعات نادرست بسیار زیاد نبوده و اثرگذاری آن بر جامعه مقطعی است و چندان عمیق نیست. اما در باتلاق اطلاعاتی، حجم اطلاعات نادرست تولید شده بسیار زیاد و اثرات نامطلوب آن معمولا بلندمدت و نسبتا عمیق و عمیق است. برای مثال کمبود مواد غذایی خاص در برخی زمان ها می تواند روند عادی جامعه را دچار اختلال کند و فضایی برای تولید و اشاعه اطلاعات نادرست فراهم نماید، اما به دلیل موقتی بودن، اثرات در جامعه، چندوجهی و عمیق نیست. پس از مدتی این آلودگی با شفاف سازی و نیز تلاش برای حل مشکل از بین می رود. اما در بحران کرونا ویروس، تقریبا سراسر جهان با باتلاق اطلاعاتی موجه شدند. در واقع حجم اطلاعات غیرمعتبر تولید و اشتراک گذاشته شده زیاد و امکان تشخیص اطلاعات معتبر از غیر معتبر تقریبا غیر ممکن شد. در این حالت مردم و دولت ها سردرگم شده و برون رفت جامعه از این شرایط بسیار سخت و زمان بر شد. لذا باید اثرات ایجاد باتلاق اطلاعاتی بر فرد و جامعه را بدانیم و برای حل آن راه حال های علمی و منطقی پیشنهاد دهیم. در این مقاله به تبیین این مساله پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: باتلاق اطلاعاتی، کرونا ویروس، سواد رسانه ای
|
 • Study of Image Retrieval Behavior in Architecture field of Shahid Beheshti University
  Amirreza Asnafi *, Mohsen Haji Zeinolabedini, Faezeh Ahmadipour Pages 1-20
  Access to the required information in all available scientific disciplines is one of the most important factors in the survival of that field. In the architecture field, the type of information format differs from other disciplines. The purpose of this study was to identify the behavior of image in the architecture of Shahid Beheshti University. The present study is an applied target and descriptive survey method. The statistical population of the study consists of two groups of students and professors in architecture of Shahid Beheshti University. To determine the sample size, the Cochran formula was used and the sample size in this formula was 296. The results showed that the architects mainly used images for identifying creative and And the use of details of architectural structures. The type of image content they used was mostly photos, maps and charts. Find them in engines and image databases by limiting the size of the image and following related links as long as the image was taken. One of the major obstacles in finding images for architects was the lack of familiarity with the way they were searched. Creativity, proximity to the subject, the credibility and quality of the images were the criteria for selecting content. Considering the library's share in retrieving research-based images, it is suggested that library and library librarians conduct awareness-raising activities at the university's research groups such as brochures, conferences, library visits, and workshops.
  Keywords: Architecture, Image Recovery, Information behavior, Shahid Beheshti University
 • Investigating the effect of Altmetrics index of ResearchGate social network on research activities of Iranian authors and researchers in the field of nursing in databases
  Ali Biranvand *, Zahra Shanbedi Pages 21-40
  Purpose

  The aim of this study was to identify the effect of Altmetrics indexes of ResearchGate social network on scientometric indicators of Scopus, Web of Science, and Google Scholar citation databases.

  Methodology

  The present study is an applied research and descriptive-survey research that has been done by the scientometric method with the Altmetrics approach. The statistical population of the study includes Iranian researchers and writers in the field of nursing who in the period 2000-2019 and on the date of research (20/03/2020), had an indexed document in the Scopus citation database and also a member of the scientific social network ResearchGate. They were. The statistical sample of the study includes 158 high-profile authors introduced by Scopus. In addition to descriptive statistics, in the inferential statistics section, the correlation test between the studied indices has been used with the help of SPSS and Excel software.

  Findings

  The research findings show that there is a significant relationship between most of the ResearchGate indices and the indices studied in Scopus, Web of Science, and Google Scholar. But there is no significant relationship between the index of followers with H-index indexes and citations received in Scopus and Web of Science databases. Examining the relationship between the number of citations received in Google Scholar, Scopus, and Web of Science databases shows that there is a significant relationship between the number of citations received in Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases.

  Keywords: Altmetrics, Social networks, ResearchGate, Scopus, Web of Science
 • Information retrieval in the web environment (Case study: Iranian library software)
  Yaghob Nowrozi *, Mohammad Maleki, Eisa Zarei Pages 41-60

  The purpose of this study was to evaluate the library software of Pars Azarakhsh, Simorgh and Saman in terms of information retrieval features in the web environment. The present study is applied type. The statistical population consists Pars Azarakhsh, Simorgh and Saman library software. To measure, review, identify and evaluate the dimensions of the research, the status of library software in 5 indicators was reviewed and analyzed. The data of this research were collected by observing the software website and using the opinions of the software experts and were analyzed using descriptive statistical methods. Findings showed that in the field of search capabilities in various fields, Pars Azarakhsh with 98.85% points and Saman and Simorgh with 96.55% points obtained the highest and lowest scores. In the section of various search formulations, Simorgh and Pars Azarakhsh with 100% points and Saman software with 83.34% points obtained the highest and lowest scores. In other types of software searches, Pars Azarakhsh with 78.43% points and Saman software with 76.97% points had the highest and lowest points. The results also showed that the studied softwars, in terms of retrieval and information retrieval features in the web environment, had good improvements over their previous versions and were able to meet more than 80% of the criteria studied in this study.

  Keywords: Library software, Information Retrieval, evaluation criteria, web environment
 • Scientometric Study of Earnings Management Research in Iran
  Younes Nobakht *, Maryam Nobakht Pages 41-60
  Scientometric studies provide a picture of the flow of production, dissemination, and utilization of science to managers at different levels of research and implementation to plan accordingly in the relevant field. This article aims to the scientometric study of earnings management research in Iran. The research is applied and has been done using the quantitative content analysis method. The statistical population of research includes all scientific journals in the educational disciplines of accounting and finance that have published articles in this field. The research time limit was also 26 years from 1992 to early 2018. The research findings reveal that with a distance of 37 years from other countries, earnings management research in Iran started in 2003. With 14% of the total, real earnings management-related research also has a small share of this type of research in Iran. The modified Jones model (1991) with 56% in the section of accrual earnings management models and the Roychowdhury model (2006) with 55% in the real earnings management models section have been used more by researchers than other earnings management discovery models. From the total of 7012 references cited in the articles, 73% were English, and 27% were Persian. Anyway, given the importance of the issue, the small number of studies conducted in this field, especially in real earnings management, emphasizes the need to pay more attention to this field, which is done to prevent and detect earnings management.
  Keywords: Scientometrics, content analysis, Earnings management researches, Iranian accounting, finance journals
 • Attitudes based on knowledge sharing and analysis of related factors among faculty members of Yazd University in 2020
  Fatemeh Makkizadeh *, Afsaneh Hazeri Pages 61-80
  Objective

  The purpose of this study is to investigate the attitudes of faculty members of Yazd University about knowledge sharing and analysis of related factors.

  Methodology

  In this research, descriptive and survey methods have been used. The statistical population of the study includes all faculty members of Yazd University. The sample size was determined based on Cochran formula of 115 people and the samples were selected using stratified random sampling method. In explaining the factors related to faculty members' attitudes about knowledge sharing, individual characteristics including gender, age, work experience and academic rank were considered. SPSS 21 software was used for data analysis.

  Results

  Findings showed that there is no significant relationship (p˃0.05) between gender, academic rank, work experience and age of respondents in terms of three variables of behavior, attitude and awareness. However, the relationship between faculty members' attitudes and variables of behavior, knowledge, tools and motivating and limiting factors (P˂0.001) was significant.

  Conclusion

  Given the positive and significant relationship between factors affecting knowledge sharing and attitudes about knowledge sharing, it can be said that the existence of a strong organizational culture leads to an increase in the desire to share knowledge in people and their greater success in doing this with colleagues.

  Keywords: : Knowledge Sharing, Universities, Colleges—Faculty, Yazd- Universities, Colleges
 • Investigating the Relationship between Organizational Innovation and Emotional Intelligence with Organizational Commitment in Librarians of Public Libraries in Rasht
  Soraya Ziaei, Mahnaz Mohseni Taromsari * Pages 80-100

  The aim of this study was to investigate the relationship between of organizational innovation and emotional intelligence on organizational commitment in librarians of Rasht public libraries. This research is descriptive and correlational. The study population consisted of all librarians in the public libraries of Rasht city in 1398, among which 70 were selected by convenience sampling method. To collect data in this study, the innovative organizational climate of Citgol and Koheim (1978), self-developed Emotional Intelligence (1996) and organizational Commitment Allen and Meyer (1991) were used. Data analysis using Pearson correlation coefficient moment showed that there was a positive and significant correlation between organizational innovation and organizational commitment (P < 0.01). Also there is a positive and significant correlation between emotional intelligence and organizational commitment (P < 0.01). Data analysis using regression analysis showed that organizational innovation was a positive and significant predictor of organizational commitment (p < 0.01) as well as the predictive emotional intelligence of the organizational commitment (p < 0.01). According to the findings obtained by designing and holding programs and workshops of librarians in the field of informing them to promote organizational innovation and emotional intelligence, it is essential to improve the organizational commitment of these individuals by promoting organizational innovation and emotional intelligence of librarians in libraries.

  Keywords: Organizational Innovation, emotional intelligence, organizational commitment, librarians, Library
 • Information Marsh: A New Concept in the Coronavirus (COVID-19) Crisis: a Commentary
  Hasan Ashrafi Rizi * Pages 101-120