فهرست مطالب

 • Volume:16 Issue: 37, Winter and Spring 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/03/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحات 1-34

  در دهه های اخیر، ایجاد حساسیت بینافرهنگی یکی از چالش های اساسی در آموزش زبان خارجی است. فراگیران زبان خارجی برای تعامل موثرتر در محیطهای متفاوت فرهنگی به مهارتهای مناسب بینا فرهنگی نیاز دارند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی استفاده از فعالیتهای بینافرهنگی در افزایش آگاهی بین فرهنگی زبان آموزان ایرانی انگلیسی در انزلی ، ایران انجام شده است. بدین منظور، 44 نفر از زبان آموزان زبان انگلیسی از میان 60 نفر براساس آزمون تعیین سطح انتخاب شدند. سپس افراد انتخاب شده به طور تصادفی در گروه کنترل بدون آموزش بینافرهنگی و گروه آزمایش دریافت کننده هیجده جلسه آموزش بینافرهنگی قرار گرفتند. سپس پرسشنامه حساسیت بین فرهنگی و هفت فعالیت بینافرهنگی گفتاری برای دو گروه انجام شد تا سطح حساسیت بینافرهنگی آنان قبل و بعد از آموزش مورد ارزیابی قرار گیرد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه مورد تحلیل چند متغیری کوواریانس و فعالیتهای گفتاری مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش قابل توجهی در حساسیت بین فرهنگی گروه آزمایش با توجه به مدل بایرام وجود دارد و تفاوت معناداری بین حساسیت بینا فرهنگی زبان آموزان زن و مرد وجود ندارد. کاربردها و پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: مهارت بینا فرهنگی، فعالیتهای بینا فرهنگی، حساسیت بینافرهنگی، جنسیت، فراگیران زبان خارجی ایرانی
 • صفحات 35-63

  برنامه درسی مذاکره شده، به عنوان یک نوع برنامه درسی یادگیرنده محور، بر پیشرفت زبان زبان آموزان تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی اضطراب و انگیزه یادگیری زبان آموزان زبان خارجی انجام شد. ما دو کلاس دست نخورده را انتخاب کردیم که شامل 64 زبان آموز مقطع کارشناسی بود. ما از طرح پژوهشی نیمه تجربی استفاده کردیم. دو کلاس دست نخورده قبل و بعد از درمان مقیاس های اضطراب و انگیزه زبان خارجی را دریافت کردند. گروه آزمایش یک برنامه درسی با مذاکره و گروه کنترل یک برنامه درسی تدوین شده توسط معلم دریافت کردند. نمرات دو گروه در ابعاد مختلف انگیزش و مقیاس اضطراب زبانی با استفاده از آزمون های تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حالی که اضطراب زبان خارجی زبان آموزان در کلاس تجربی دست نخورده به طور قابل توجهی کاهش یافته است، انگیزه آنها برای یادگیری زبان انگلیسی افزایش یافته است. نتیجه گیری شد که استفاده از برنامه درسی مذاکره شده می تواند اضطراب زبان را فیلتر کند و به طور قابل توجهی انگیزه دانش آموزان را برای یادگیری بهبود بخشد. یافته ها می توانند توسط معلمان و زبان آموزان زبان انگلیسی به کار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: اضطراب زبان، انگیزه برای یادگیری، برنامه درسی مذاکره، زبان آموزان زبان انگلیسی
 • صفحات 65-88

  در این پژوهش سعی شد میزان مصونیت معلمان ایرانی زبان انگلیسی تحت تاثیر عوامل عاطفی آنها مشخص شود. بدین منظور ابتدا پژوهشگران 129 معلم زبان انگلیسی (61 مرد و 68 زن) را از بین معلمان موسسات زبان، دبیرستان ها و دانشگاه های مختلف ارومیه به عنوان شرکت کننده در این پژوهش انتخاب کردند. دوم، آنها از پرسشنامه هوش هیجانی، مقیاس شخصیت و پرسشنامه ایمنی معلم برای تعیین هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و ایمنی معلم به ترتیب در یک دوره زمانی سه هفته ای استفاده کردند. نتایج این مطالعه تاکید کرد که هوش هیجانی شرکت کنندگان، همراه با ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی، گشودگی به تجربه و وظیفه شناسی، کمک های منحصربه فردی در توضیح مصونیت معلم شان به ترتیب نزولی از نظر آماری داشتند. پژوهشگران نتایج به دست آمده را به وابستگی نزدیک بین عوامل عاطفی فوق الذکر و مولفه های فرعی مصونیت معلم نسبت دادند. نتایج ممکن است به توسعه دهندگان دوره های آموزشی معلمان کمک کند تا دوره های آموزش معلمان قبل از خدمت و ضمن خدمت را در زمینه های زبان خارجی اصلاح کنند.

  کلیدواژگان: عوامل موثر، هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی، ایمنی معلم
 • صفحات 89-117

  اگرچه تحقیقات زیادی در مورد جنبه های مختلف دانش ضمنی و صریح انجام شده است، تحقیقات بسیار کمی بررسی کرده اند که چگونه بازخورد اصلاحی نوشتاری (WCF) بر روی دانش دستوری ضمنی و صریح کار می کند. با الهام از این شکاف، هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع بود که آیا انواع مستقیم و غیرمستقیم بدون تمرکز WCF می تواند منجر به افزایش دستاوردهای یادگیری از نظر دانش دستوری ضمنی و صریح شود یا خیر. برای این منظور، 90 شرکت کننده از یک مجموعه آماری متشکل از 380 زبان آموز زبان انگلیسی در هفت موسسه خصوصی زبان انگلیسی انتخاب شدند تا از طریق تکنیک تطبیق تصادفی در دو گروه درمانی و یک گروه کنترل قرار گرفتند تا درمان مورد نظر را دریافت کنند. با استفاده از تکنیک های آماری MANCOVA و ANCOVA یک طرفه، داده های مربوط به دو گروه درمان و یک گروه کنترل جمع آوری شد. نتایج نشان داد که هر دو نوع WCF غیرمتمرکز مستقیم و غیرمستقیم می توانند دانش گرامری ضمنی و صریح دانش آموزان را افزایش دهند. نتایج همچنین نشان داد که اگرچه هر دو بازخورد نوشتاری عملکرد یادگیرندگان را تقریبا به طور مساوی بهبود بخشیدند، نوع مستقیم WCF کمی موثرتر بود. این مطالعه با مفاهیمی برای معلمان در مورد استفاده آنها از انواع مناسب تصحیح خطای نوشتاری به پایان می رسد.

  کلیدواژگان: دانش ضمنی، دانش آشکار، WCF مستقیم بدون تمرکز، WCF غیرمستقیم بدون تمرکز
 • صفحات 119-139
  با ظهور تکنولوژی، یادگیری ترکیبی (همچنین به عنوان یادگیری ترکیبی شناخته می شود)، به عنوان یک رویکرد به یادگیری به ویژگی مشترک آموزش در سراسر جهان تبدیل شده است. با توجه به اهمیت نگرش فراگیران نسبت به محیط های یادگیری، در این پژوهش سعی شد تاثیر الگوی یادگیری ترکیبی بر پیشرفت دانش آموزان عراقی در دوره ادبیات انگلیسی و نیز نگرش آنها نسبت به یادگیری ترکیبی بررسی شود. در انجام این کار، تعداد کل 50 شرکت کننده در مقطع کارشناسی ادبیات انگلیسی در این مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان پس از تایید همگنی آنها با استفاده از آزمون تعیین محل آکسفورد تحت یک پیش آزمون و یک پس آزمون قرار گرفتند. در مرحله بعد، با دانش آموزان مصاحبه شد تا به محققین کمک شود تا درک عمیق تری از دیدگاه یادگیرندگان در مورد یادگیری ترکیبی به دست آورند. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر نشان داد که یادگیری ترکیبی می تواند دانش ادبی زبان آموزان زبان انگلیسی را به ویژه در ژانرهای داستان کوتاه و درام بهبود بخشد. علاوه بر این، مشخص شد که فراگیران نگرش مثبتی نسبت به این روش یادگیری دارند، زیرا آنها آن را شکل جدیدی از یادگیری می دانستند که می تواند انگیزه آنها را افزایش دهد، مشارکت آنها را بهبود بخشد و فرصتی برای یادگیرنده های خودمختار فراهم کند. این یافته ها مورد بحث قرار گرفته و نتایج به دست آمده از نتایج ارایه شده است.
  کلیدواژگان: نگرش، یادگیری ترکیبی، زبان آموزان عراقی زبان انگلیسی، ژانرهای ادبی، انگیزه
 • صفحات 141-166

  علیرغم اهمیت نوشتن مجلات یادآوری و بازتاب انتقادی برای معلمان پیش از خدمت، تعداد زیادی از مجلات یادآوری و بازتاب نوشته شده توسط آنها توصیفی و حداقلی هستند. با توجه به این مشکل، هدف مطالعه حاضر دو مورد بود: 1) تجزیه و تحلیل الگوهای گفتمانی معلمان پیش خدمت «بازتاب مشارکتی از طریق ادمودو، 2) برای بررسی اینکه آیا می تواند نوشتار تاملی آنها را از توصیفی به انتقادی بهبود بخشد. برای این منظور، در مجموع چهل و سه معلم پیش خدمت در مطالعه شرکت کردند. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا نظرات خود را در مورد عملکرد تدریس همکلاسی های خود در Edmodo به طور مشترک بنویسند. برای بررسی بهبود آنها، الگوهای گفتمانی نوشته های بازتابی آنها با استفاده از چارچوب پریلا و همکاران (2015) تجزیه و تحلیل شد. برای جلب نظر معلمان پیش خدمات زبان انگلیسی در مورد بازتاب مشارکتی از طریق Edmodo، پرسشنامه ای به شرکت کنندگان اختصاص داده شد و مصاحبه ای برای روشن کردن نظرات آنها تنظیم شد. نتایج نشان داد که برخی از الگوهای گفتمانی نگارش تاملی انتقادی در مجلات یادآوری و تامل معلمان پیش از خدمت پدیدار شده است. تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه همچنین نشان داد که اکثر شرکت کنندگان موافق بودند که ادمودو سهم مثبتی در مهارت بازتابی انتقادی آنها داشته است. یافته ها پیامدهایی برای دوره های عملی EFL دارند.

  کلیدواژگان: انعکاس مشارکتی، بازتاب انتقادی، الگوهای گفتمانی، ادمودو، ژورنال های یادآوری و بازتاب نوشتن
 • صفحات 167-201

  با توجه به اهمیت واژگان کد فراگفتمانی در برقراری تعامل نویسنده و خواننده و ضرورت آموزش این نشانگرها بر اساس ژانر مورد علاقه، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تطبیقی ​​سه رویکرد آموزشی بر رفع کم استفاده از لغزش های کد در ایران انجام شد. مقاله توضیحی زبان انگلیسی متوسط ​​به عنوان یک زبان خارجی برای زبان آموزان. شصت زبان آموز ایرانی با استفاده ناکافی از واژه نامه کد در مجموعه ایرانی زبان آموزان انگلیسی، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه رویکرد تولیدمحور، آگاهی ژانر، یادگیری مبتنی بر داده و کنترل قرار گرفتند. پس از مرحله درمان، سه مقاله توضیحی 250 کلمه ای به گروه ها اختصاص داده شد. چهار مجموعه یادگیرنده از مقالات توضیحی فراگیران گردآوری شد. مقایسه های آماری بدنه ها با همتایان خود در مرحله پیش درمان، پیشرفت های قابل توجهی را در فراوانی استفاده از براق کننده های کد در رویکرد تولیدمحور و گروه های یادگیری مبتنی بر داده، اما نه در گروه های آگاهی از ژانر و گروه های کنترل، نشان داد. علاوه بر این، فراگیران در گروه رویکرد تولیدمحور از فراگیران گروه یادگیری مبتنی بر داده بهتر عمل کردند. پیامدهای نتایج، از جمله استفاده بالقوه از رویکرد تولیدمحور در زمینه EFL ایرانی برای آموزش سایر انواع فراگفتمان، به ویژه، و آموزش آکادمیک انگلیسی در کل، در نظر گرفته شده اند.

  کلیدواژگان: لغات کد، یادگیری مبتنی بر داده، مقاله های توضیحی، رویکرد مبتنی بر ژانر، رویکرد تولیدمحور
|
 • Seyyedeh Zahra Esmaeili, Davud Kuhi *, Sorayya Behroozizad Pages 1-34

  In recent decades, developing intercultural sensitivity is one of the formidable challenges in foreign language education. EFL learners require appropriate intercultural skills to interact more effectively in culturally diverse settings. This study aimed to examine the effectiveness of using interculturally-laden tasks in enhancing Iranian English language learner' intercultural sensitivity in Anzali, Iran. To this end, a sample of 44 intermediate EFL learners was selected through convenience sampling from a pool of 60 based on their performance on Quick Oxford Placement Test. The sample was then randomly assigned to a control group, with no intercultural training, and an experimental group receiving intercultural training during an eighteen-session treatment. Afterward, Chen and Starosta's intercultural sensitivity scale (ISS) and seven intercultural tasks were administered for two groups to evaluate their level of intercultural sensitivity prior to and after treatment implementation. The data collected through ISS was analyzed by conducting a multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Moreover, the data from intercultural tasks went through content analysis. The results manifested a notable enhancement of experimental groups' intercultural sensitivity under the definitions of Byram's ICC model. However, no significant difference between male and female learners' intercultural sensitivity was detected. Implications and suggestions for further research are discussed.

  Keywords: Intercultural Communicative Competence, Interculturally-Laden Tasks, Intercultural Sensitivity, Gender, Iranian EFL learners
 • Ali Pakdaman, Goudarz Alibakhshi *, Abdollah Baradaran Pages 35-63

  Negotiated syllabus, as a type of learner-centered syllabus, has been found to affect language learners' language achievement. This study aimed at investigating the foreign language learners' foreign language anxiety and motivation for learning. We selected two intact classes, consisting of 64 undergraduate language learners. We used a quasi-experimental research design. The two intact classes received foreign language anxiety and motivation scales before and after the treatment. The experimental group received a negotiated syllabus, while the control group received a teacher-developed syllabus. The two groups' scores on different aspects of motivation and language anxiety scales were analyzed through independent samples t-tests. The results indicated that while foreign language anxiety of learners in the experimental intact class significantly decreased, their motivation for learning English language increased. It was concluded that the use of negotiated syllabus can filter language anxiety and can significantly improve students' motivation for learning. Findings can be employed by English language teachers and learners.

  Keywords: Language anxiety, Motivation for learning, Negotiated syllabus, EFL learners
 • Leila Dobakhti *, Mohammad Zohrabi, Sevda Masoudi Pages 65-88

  This study tried to specify the extent to which Iranian EFL instructors’ teacher immunity was influenced by their affective factors. To this end, first, the researchers selected 129 (61 male & 68 female) EFL teachers from among the teachers at diverse language institutes, high schools, and universities in Urmia as the participants of the study. Second, they used an emotional intelligence questionnaire, a personality scale, and a teacher immunity questionnaire in order to determine the participants’ emotional intelligence, personality traits, and teacher immunity, respectively, during a three-week period of time. The results of the study accentuated that the participants’ emotional intelligence, along with their neuroticism, openness to experience, and conscientiousness personality traits made unique contributions to explaining their teacher immunity in descending order of statistical significance. The researchers ascribed the obtained results to the close affinity between the aforementioned affective factors and the sub-components of teacher immunity. The results may assist the teacher education course developers to overhaul the pre-service and in-service teacher education courses in foreign language contexts.

  Keywords: Affective Factors, Emotional intelligence, personality traits, Teacher Immunity
 • Mohammadreza Negahi *, Zohre G. Shooshtari, Sedigheh Vahdat Pages 89-117

  Although a great deal of research has been conducted on various aspects of implicit and explicit knowledge, very few research have examined how written corrective feedback (WCF) works on implicit and explicit grammatical knowledge. Inspired by this gap, the aim of the present study was to investigate whether the direct and indirect unfocused kinds of WCF can lead to an increase in the learning gains in terms of implicit and explicit grammatical knowledge. To that end, 90 participants selected from a statistical pool of 380 EFL learners in seven private English language institutes were assigned into two treatment groups and one control group via random matching technique to receive the intended treatment. Using MANCOVA and one-way ANCOVA statistical techniques, data related to two treatment groups and one control group were collected. The results showed that both types of direct and indirect unfocused WCF could increase the students’ implicit and explicit grammatical knowledge. The results also suggested that although both written feedbacks improved the learners' performance almost equally, the direct type of WCF was slightly more effective. The study concludes with implications for teachers regarding their use of appropriate types of written error correction.

  Keywords: Implicit Knowledge, Explicit knowledge, Unfocused Direct WCF, Unfocused Indirect WCF
 • Shahad Qays, Saeed Ketabi *, Hossein Pirnajmuddin, Zahra Amirian Pages 119-139
  With the advent of technology, blended learning (also known as hybrid learning), as an approach to learning has become a common feature of education across the world. Considering the importance of learners' attitudes toward learning environments, in this study, an attempt was made to investigate the impact of the blended learning model on Iraqi students' achievement in an English literature course as well as their attitudes toward blended learning. In doing so, a total number of 50 English Literature BA participants took part in the study. The participants were subjected to a pre-test and a post-test after their homogeneity was confirmed using the Oxford Placement Test. In the next step, the students were interviewed to help the researchers gain a deeper understanding of the learners' perspectives on blended learning. The results of the repeated measures analysis suggested that blended learning could improve EFL learners' literary knowledge, especially in the genres of short fiction and drama. Moreover, it was found that the learners had a positive attitude toward this learning method since they considered it a new form of learning that could heighten their motivation, improve their participation, and provide the chance to be autonomous learners. These findings are discussed and conclusions obtained from the results are put forward.
  Keywords: Attitude, blended learning, Iraqi EFL learners, literary genres, Motivation
 • Katayoon Afzali *, Sara Salehi Pages 141-166

  Despite the significance of writing critical recall and reflection journals for pre service teachers, a multitude number of recall and reflection journals written by them are descriptive and minimalistic. In view of this problem, the aim of current study was twofold: 1) to analyze discoursal patterns of pre service teachers ‘collaborative reflection via Edmodo, 2) to examine if it can improve their reflective writing from descriptive to critical. To this end, a total of forty-three pre service teachers participated in the study. The participants were then required to write their reflections on their classmates' teaching performances in Edmodo collaboratively. To examine their improvement, the discoursal patterns of their reflective writings were analyzed using Prilla et al.'s (2015) framework. To elicit EFL pre service teachers' comments on collaborative reflection via Edmodo, a questionnaire was assigned to the participants, and an interview was set up to shed more light on their comments. The results indicated that some discoursal patterns of critical reflective writing had emerged in pre service teachers' recall and reflection journals. The analysis of the questionnaires and the interview also revealed that the majority of the participants agreed that Edmodo had had positive contribution to their critical reflective skill. The findings have implications for EFL practicum courses.

  Keywords: Collaborative Reflection, Critical Reflection, Discoursal Patterns, Edmodo, Writing Recall, Reflection Journals
 • Hossein Khazaee *, Parviz Maftoon, Parviz Birjandi, Ghafour Rezaie Golandouz Pages 167-201

  In light of the importance of metadiscursive code glosses in establishing writer-reader interactions and the necessity of teaching these markers according to the genre of interest, this study aimed to evaluate the comparative effect of three instructional approaches on fixing the underuse of code glosses in Iranian intermediate English as a foreign language learners' expository essay. Sixty Iranian EFL learners with underuse of code glosses in the Iranian Corpus of Learner English were recruited through a purposive sampling procedure and randomly assigned to four groups: production-oriented approach, genre awareness, data-driven learning, and control. After the treatment phase, three 250-word expository essays were assigned to groups. Four learner corpora were compiled from the learners’ expository essays. Statistical comparisons of the corpora with their counterparts from the pre-treatment phase suggested significant improvements in the frequency of the use of code glosses in the production-oriented approach and data-driven learning groups but not in the genre awareness and control groups. Moreover, learners in the production-oriented approach group outperformed those in the data-driven learning group. Implications of the results, including the potential use of the production-oriented approach in the Iranian EFL context for the instruction of other metadiscourse types, in particular, and academic English instruction at large, have been considered.

  Keywords: Code Glosses, Data-driven Learning, Expository Essays, Genre-based Approach, Production-oriented Approach