فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت - سال هجدهم شماره 1 (بهار 1401)
 • سال هجدهم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه سادات سیدقلعه، نرجس طالبی، محدثه خوش گفتار، آسیه پیرزاده* صفحات 1-7
  مقدمه

  با توجه به استفاده روزانه از اینترنت و نقش عمده آن در زندگی دانشجویان و این که دانشجویان برای رسیدن به مقاصد علمی خود بیشتر از اینترنت استفاده می کنند، استفاده کنترل نشده از آن، باعث پدیده جدیدی به نام اعتیاد به اینترنت شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن بر روی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان طی سال های 99-1398 انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 384 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید. نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای و متناسب با حجم دانشجویان هر دانشکده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از آزمون استاندارد اعتیاد به اینترنت Young (Internet Addiction Test یا IAT) جمع آوری گردید. پرسش نامه ها به صورت آنلاین به نماینده ها ارسال و نمره دهی بر اساس طیف لیکرت انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون 2c و ضریب همبستگی Pearson در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  7/66 درصد شرکت کنندگان دختر و 0/81 درصد آن ها مجرد بودند. تعداد افراد در معرض اعتیاد به اینترنت، 4/27 درصد بود و تنها 0/1 درصد افراد مورد بررسی اعتیاد شدید داشتند. رابطه معنی داری بین دانشکده محل تحصیل و محل سکونت با اعتیاد به اینترنت افراد وجود داشت (05/0 > P)؛ به طوری که اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشکده های پزشکی و بهداشت و همچنین، در بین دانشجویان ساکن خوابگاه بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  باتوجه به این که اعتیاد به اینترنت در دانشجویان ساکن خوابگاه و برخی از دانشکده ها بیشتر است، انتظار می رود مسوولان در آینده برنامه های آموزشی در جهت استفاده صحیح از اینترنت برگزار کنند و همچنین، برنامه های تفریحی و امکانات بیشتری در اختیار دانشجویان قرار دهند تا از اتلاف وقت آنان جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، شیوع، دانشجویان
 • احسان کاظمی، احمد غضنفری*، شهرام مشهدی زاده، رضا احمدی صفحات 8-16
  مقدمه

  روند سرطان و درمان آن بر روی بیماران تاثیراتی می گذارد؛ به نحوی که عملکرد جسمی و روانی فرد مبتلا کاهش می یابد. در این راستا، بهره گیری از رویکردهای درمانی جهت بهبود مشکلات روان ناشی از بیماری شناسایی و ارایه شده است که با توجه به تکرار راهبردهای درمانی دیگر و تنوع مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان، عدم بهره گیری از دو راهبرد فراتشخیصی یکپارچه نگر و رفتاردرمانی دیالکتیک (Dialectical behavior therapy یا DBT) در گروه بیماران مبتلا به سرطان و با توجه به تاثیر مهارت شناختی فرد در حفظ سلامت روان، هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر و DBT بر بهزیستی روان شناختی و ادراک درد بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهان بود.

  روش ها

   طرح این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و دوره پیگیری همراه با گروه شاهد بود. جامعه ی آماری تحقیق را کلیه بیماران مبتلا به انواع سرطان شهر اصفهان در سال 1400 تشکیل دادند. نمونه ها شامل 63 نفر از بیماران مبتلا به سرطان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت قرعه کشی در سه گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. اطلاعات با کمک پرسش نامه ادراک درد (McGill Pain Questionnaire یا MPQ) و بهزیستی روان شناختی Ryfe جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   آموزش فراتشخیصی یکپارچه نگر و DBT، بر بهبود ادراک درد و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان گروه مداخله نسبت به گروه شاهد اثربخش بود. همچنین، تفاوت معنی داری بین دو راهبرد آموزشی (فراتشخیصی یکپارچه نگر و DBT) در مرحله پس آزمون به ترتیب 58/0 و 42/0، برای متغیر ادراک درد، برای متغیر بهزیستی روان شناختی به ترتیب 27/0 و 17/0، مرحله ی پیگیری برای متغیر ادراک درد به ترتیب 58/0 و 43/0 و برای متغیر بهزیستی روان شناختی به ترتیب 30/0 و 17/0 به دست آمد (01/0 > P). درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر بر بهزیستی روان شناختی و ادراک درد بیماران مبتلا به سرطان موثرتر بود. 

  نتیجه گیری

   درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر و DBT منجر به افزایش بهزیستی روان شناختی و بهبود ادراک درد در بیماران می شود و متخصصان حوزه سلامت می توانند از این روش درمانی جهت بهبود عملکرد روانی بیماران استفاده کنند.

  کلیدواژگان: فراتشخیصی یکپارچه نگر، رفتاردرمانی دیالکتیک، بهزیستی روان شناختی، ادراک درد، سرطان
 • لیلا حیدریانی، مجید کرامتی مقدم*، محسن کرامتی مقدم صفحات 17-22
  مقدمه

  با توجه به وضعیت پاندمی بیماری کرونا که تمام جنبه های مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است، بحث آثار روان شناختی این بیماری بر بهداشت روان افراد در سطوح مختلف جامعه اهمیت بسزایی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش سرسختی روانی و گرایش به ورزش در پیش بینی اضطراب سلامتی در دوره همه گیری COVID-19 بود.

  روش ها

  این مطالعه از نوع همبستگی بود و به روش تحلیلی- مقطعی بر روی کلیه شهروندان شهر خرم آباد در سال 1399 انجام گردید. 352 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه سرسختی روانی (Ahvaz Hardiness Inventory یا AHI) کیامرثی و همکاران، پرسش نامه گرایش به ورزش زرندیه و مقیاس اضطراب سلامتی (Health Anxiety Inventory یا HAI) Salkovskis و همکاران بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  همبستگی منفی و معنی داری بین سرسختی روانی (574/0- = r) و گرایش به ورزش (407/0- = r) با اضطراب سلامتی وجود داشت (010/0 > P). یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای سرسختی روانی (318/0 = β، 010/0 > P) و گرایش به ورزش (460/0 = β، 001/0 > P) پیش بینی کننده معنی داری برای اضطراب سلامتی بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت نقش سرسختی روانی و گرایش به ورزش در پیش بینی اضطراب سلامتی، می توان با تقویت سرسختی روانی و همچنین، پر نمودن اوقات فراغت با فعالیت های مختلف ورزشی، گام موثری در زمینه کاهش اضطراب سلامتی در دوران همه گیری COVID-19 برداشت.

  کلیدواژگان: سرسختی روانی، ورزش درمانی، اضطراب، COVID-19
 • اعظم مولادوست، شیدا جبل عاملی*، امیررضا سجادیه خواجویی، صدیقه فرضی صفحات 23-29
  مقدمه

  بیماری های قلبی- عروقی، از جمله شایع ترین بیماری های جوامع بشری به شمار می رود که با مرگ و میر فراوان همراه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری تاثیر سرمایه روان شناختی بر خودمراقبتی با نقش میانجی شفقت ورزی به خود در بیماران قلبی بود.

  روش ها

  این مطالعه از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود و به روش توصیفی انجام گردید. جامعه تحقیق را بیماران قلبی [Ischemic heart disease (IHD) و Congestive heart failure (CHF)] 25 تا 70 ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل داد که 400 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه استاندارد سرمایه روان شناختی Luthans (Psychological Capital Questionnaire یا PCQ)، مقیاس استاندارد شفقت ورزی به خود Neff (Self-Compassion Scale یا SCS) و پرسش نامه رفتار مراقبت از خود در بیماران نارسایی قلبی Jaarasma و همکاران بود. داده ها با استفاده از همبستگی Pearson و رگرسیون سلسله مراتبی هم زمان در نرم فزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   با توجه به ضریب تاثیر مستقیم (0/509 = β)، ضریب تاثیر غیر مستقیم (0/046 = β)، مقدار بحرانی مستقیم (5/857= ضریب t) و مقدار بحرانی غیر مستقیم (0/051)، می توان گفت که متغیر شفقت ورزی به خود می تواند نقش متغیر میانجی بین متغیر پیش بین سرمایه روان شناختی و متغیر ملاک خودمراقبتی ایفا کند و آن را تبیین نماید.

  نتیجه گیری

   شفقت ورزی به خود به عنوان میانجی گر در رابطه بین سرمایه های روان شناختی و خودمراقبتی، نقش مهمی در بهبود سلامت روان بیماران قلبی دارد.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، سرمایه های روان شناختی، خود شفقت ورزی
 • محمد مطلبی، رضا اسماعیلی، فاطمه محمدزاده، حسین حسن پور نژاد* صفحات 30-38
  مقدمه

  با توجه به شیوع جهانی کووید 19 و بالا بودن میزان مرگ ناشی از آن، به نظر می رسد انجام رفتارهای پیشگیرانه از این بیماری، راهکار مناسبی به منظور کاهش آسیب های ناشی از بیماری باشد. از آن جایی که کارکنان ادارات از گروه های جمعیتی در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری هستند، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تیوری انگیزش محافظت بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از کووید 19 در کارکنان ادارات شهر بجستان استان خراسان رضوی انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی تصادفی دارای گروه شاهد بود. بدین ترتیب، 164 نفر از کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهر بجستان با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برنامه آموزشی طراحی شده مبتنی بر تیوری انگیزش محافظت برای گروه آزمون به مدت یک ماه اجرا گردید و اندازه گیری ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از پرسش نامه ای که به منظور پیش بینی رفتارهای پیشگیری کننده از کووید 19 بر مبنای تیوری انگیزش محافظت طراحی شده بود، انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سنی گروه های آزمون و شاهد به ترتیب 44/6 ± 21/38 و 18/5 ± 73/36 سال بود. 65 نفر (3/79درصد) از گروه آزمون و 58 نفر (7/70 درصد) از گروه شاهد را مردان تشکیل دادند. نتایج آزمون Repeated measures ANCOVA نشان داد که بعد از تعدیل اثر نمرات پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر همه سازه های تیوری انگیزش محافظت وجود داشت (05/0 > P)، اما معنی دار شدن اثر متقابل زمان و گروه آموزشی در همه سازه ها به جزء خودکارامدی، بیان کننده این بود که اثر مداخله آموزشی بر روی این سازه ها در طی زمان متفاوت می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده اثربخشی مداخله آموزشی را بر اساس تیوری انگیزش محافظت در جهت تغییر نگرش ها و رفتارهای مربوط به پیشگیری از کووید 19 حمایت می کند.

  کلیدواژگان: تئوری انگیزش محافظت، کووید 19، کارکنان
 • ربابه سلیمانی، زینت سادات میرپور*، فرزانه شیخ الاسلامی، آرزو خیالی، الهه رفیعی، آرزو غلامی، کوثر شفیعی رضوانی نژاد صفحات 39-45
  مقدمه

  اغلب افرادی که از درد مزمن رنج می برند، در طول زندگی خود در معرض مشکلات عمده جسمی، روانی و اختلال سلامت عمومی قرار دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and commitment therapy یا ACT) بر میزان درد مبتلایان به کمردرد مزمن بود.

  روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و جامعه آماری آن متشکل از 116 نفر از مبتلایان به کمردرد مزمن مراجعه کننده به کلینیک درد بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه درد McGill (McGill Pain Questionnaire یا MPQ) با هدف سنجش درک افراد در ابعاد مختلف (چهار بعد ادراک حسی درد، ادراک عاطفی درد، ادراک ارزیابی درد و دردهای متنوع و گوناگون) بود. 28 نفر از شرکت کنندگان که معیارهای ورود به تحقیق را داشتند، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 14 نفره قرار گرفتند. مداخله گروهی ACT طی 8 جلسه 1/5 ساعته برای گروه آزمون اجرا گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون های کمی- کیفی برای متغیرهای توصیفی و آزمون های Mann-Whitney، 2c، Fisher's exact و Wilcoxon مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05> P).

  یافته ها

  درصد بالایی از هر دو گروه را زنان با میانگین سنی 25/10 ± 40/80 سال تشکیل دادند. نمره درد و ابعاد مختلف آن قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. نتایج نمره درد در بعد ادراک حسی، ادراک ارزیابی درد و در کل، قبل و پس از مداخله در گروه آزمون (0/039 = P) و نمره کلی بین دو گروه معنی دار بود (0/035 = P)، اما روند تغییرات نمره درد و ابعاد آن قبل، بعد از مداخله و سه ماه پس از آن در گروه آزمون معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد روش ACT توانسته است بر ادراک حسی، ارزیابی درد و نمره کل درد موثر باشد و شاید نشان دهنده افق های تازه ای در درمان های بالینی است و بتوان از آن به عنوان یک روش مداخله ای موثر سود جست.

  کلیدواژگان: گروه درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درد مزمن، کمردرد، روان درمانی گروهی
 • امیرمحمد عابدینی، حمید امیری*، کیخسرو کریمی صفحات 46-53
  مقدمه

  حدود نیم میلیون تن غده گیاه سیب زمینی در سال مصرف می شود. با این وجود، میزان قابل توجهی زیست توده آن در قالب ساختار برگ و ساقه گیاه به طور عمده بدون استفاده می ماند. اجزای مختلف گیاه سیب زمینی حاوی مقادیر بالای مواد سمی از دسته گلیکوآلکالوییدها هستند که استفاده از این زیست توده را برای مصارف مختلف مانند خوراک دام بسیار محدود می کند. این ضایعات با میزان بین 1 تا 4 برابر غده های خوراکی گیاه، می توانند برای تولید بوتانول زیستی به عنوان یک سوخت زیستی پیشرفته در کنار اتانول و استن استفاده شود.

  روش ها

  در این مطالعه از استخراج استن، اتانول و متانول برای کاهش گلیکوآلکالوییدهای موجود در زیست توده استفاده گردید. برگ و ساقه گیاه خرد شده در معرض استخراج با حلال توسط سوکسله و سپس قبل و بعد از استخراج گلایکوآلکالویید ها تحت تخمیر با باکتری های کلستریدیوم استوبوتیلیکوم قرار گرفت. همچنین، جهت افزایش میزان تولید استن، بوتانول و اتانول زیستی، قبل از تخمیر دو مرحله حذف بازدانده و پیش فرآوری اسیدی رقیق (1 درصد) به مدت یک ساعت در دمای 180 درجه سانتی گراد به صورت متوالی انجام گردید.

  یافته ها

  زیست توده برگ و ساقه گیاه به ترتیب حاوی 74 و 48 میلی گرم گلیکوآلکالویید در هر گرم بود. وجود تنها 07/0 میلی گرم گلیکوآلکالویید در هر لیتر از محیط تخمیر، منجر به مختل شدن کامل تولید بوتانول می شود. پس از حذف بازدارنده توسط حلال ها، تخمیر منجر به تولید 2/3 و 8/3 گرم بر لیتر استن، بوتانول و اتانول زیستی به ترتیب از برگ و ساقه گیاه پس از حذف بازدارنده ها شد. میزان حلال تولید شده از برگ و ساقه گیاه پس از حذف بازدارنده به ترتیب تا 7/4 و 4/2 برابر افزایش یافت و با به کارگیری دو مرحله متوالی حذف بازدانده و پیش فرآوری اسیدی رقیق، میزان تولید استن، بوتانول و اتانول زیستی به افزایش 14 و 7/4 برابری تولید حلال به ترتیب از برگ و ساقه گردید.

  نتیجه گیری

  مقادیر کم گلایکوآلکالویید به عنوان ماده سمی، می تواند منجر به مختل شدن کامل فرایند تخمیر شود. همچنین، با استفاده از حلال ها می توان این مواد را حذف کرد و از این منبع تجدیدپذیر به عنوان یکی از ضایعات پر تولید در بخش کشاورزی استفاده نمود و ازآن به عنوان یک ماده اولیه مهم و ارزان برای تولید سوخت های زیستی بهره برد.

  کلیدواژگان: بوتانول زیستی، ضایعات لیگنوسلولزی، گلیکوآلکالوئیدها، سولانوم توبرسوم
 • هادی مختاری*، مریم لاریجانی، بهمن سعیدی پور، سید محمد شبیری صفحات 54-65
  مقدمه

  کاهش و تفکیک از مبدا پسماند، دو هدف غایی در مدیریت پسماند می باشد که دستیابی به آن، نیازمند یک الگوی آموزشی فراگیر و بلندمدت است. پژوهش حاضر با هدف ارایه طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش کمینه سازی و تفکیک از مبدا پسماند در سال 1399 و 1400 در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه از منظر هدف، کاربردی-توسعه ای و ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود. جامعه آماری را مدیران حوزه مدیریت پسماند و دانش آموزان تشکیل دادند. نمونه گیری مدیران به روش هدفمند و نمونه گیری دانش آموزان با شیوه تصادفی انجام شد. جهت طراحی الگو، از روش مدل سازی تفسیری ساختاری (Interpretive Structural Modeling یا ISM) و نرم افزار MicMac و برای اعتبارسنجی الگو نیز از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS استفاده گردید.

  یافته ها

  متغیرهای «محیط آموزشی و نقش معلم، اهداف رفتاری آموزشی و نیازسنجی آموزشی» در ناحیه مستقل، متغیرهای «احترام و مسوولیت پذیری نسبت به محیط زیست، تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی و اصول آموزش برنامه درسی» در ناحیه وابسته و «رویکردهای یاددهی- یادگیری و اصول انتخاب روش های یاددهی- یادگیری، اصول سازماندهی محتوای آموزشی و اصول انتخاب محتوای آموزشی» نیز در ناحیه پیوندی قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  نیازسنجی آموزشی و اهداف رفتاری آموزشی، در سطح نخست مدل قرار دارند. عوامل مذکور در تعامل پویا با اصول سازماندهی محتوای آموزشی و اصول انتخاب محتوای آموزشی می باشند. همچنین، مولفه های مذکور بر اصول انتخاب روش های یاددهی- یادگیری و رویکردهای یاددهی- یادگیری تاثیر می گذارند و منجر به ایجاد اصول آموزش برنامه درسی می شوند. در نهایت، تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی، منجر به احترام و مسوولیت پذیری نسبت به محیط زیست خواهد شد.

  کلیدواژگان: الگوی آموزش کمینه سازی، تفکیک از مبدا پسماند، اعتبارسنجی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
 • عباس خدابخشی، فاضل محمدی مقدم، خاطره متقی، فریده باقرزاده* صفحات 66-73
  مقدمه

  امروزه با توجه به گسترش فعالیت های کشاورزی و وقوع خشکسالی های پیاپی، استفاده از پساب های شهری برای مصارف کشاورزی، راه حل مناسب و اقتصادی می باشد. با این حال، استفاده ایمن و مسوولانه از این منابع مهم و حیاتی است. با توجه به این که از پساب تصفیه‏خانه‏ فاضلاب شهری بروجن جهت آبیاری محصولات سیب زمینی، یونجه و گندم به صورت غرقابی استفاده می شود، در پژوهش حاضر امکان استفاده مجدد از پساب این تصفیه خانه مورد بررسی قرار گرفت.

  روش ها

  در این مطالعه صورت توصیفی- تحلیلی که به مدت 6 ماه انجام گردید، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری بروجن طبق روش های استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب اندازه گیری شد و با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران (IRNDOE) و سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی (Food and Agriculture Organization یا FAO) مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین غلظت شاخص های اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (Biochemical oxygen demand-5 یا BOD5)، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Chemical oxygen demand یا COD)، کل جامدات محلول (Total dissolved solids یا TDS) در پساب مورد بررسی به ترتیب 17/1 ± 00/10، 1/4 ± 19/39 و 7/8 ± 17/513 میلی گرم در لیتر بود. میانگین شاخص های شیمیایی کلرور، سولفات، فسفات، نیترات، نیتریت، سدیم، منیزیم، کلسیم، بی کربنات، کربنات، قلیاییت و میانگین فلزات سنگین و قلیاییت پساب در محدوده استانداردهای IRNDOE و FAO قرار داشت. میانگین کدورت NTU 47/16 ± 27/54 بود. این پساب از نظر نسبت جذب سدیم (Sodium adsorption ratio یا SAR) در گروه آب های عالی و از نظر هدایت الکتریکی در گروه آب های قابل قبول قرار داشت. میانگین غلظت فلزات سنگین کمتر از استاندارد تعیین شده بود. میانگین شاخص های کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی بیش از استاندارد تعیین شده گزارش گردید. همچنین، در پساب خروجی تخم انگل شناسایی نشد.

  نتیجه گیری

  میانگین شاخص های شیمیایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بروجن در محدوده استانداردهای استفاده از پساب در کشاورزی قرار دارد. با این حال، غلظت شاخص های بیولوژیکی پساب بالاتر از حد استاندارد بود و در صورت تصفیه بیشتر از نظر میکروبی، می توان از آن برای آبیاری محصولات کشاورزی خوراکی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: استفاده مجدد از پساب، تصفیه خانه فاضلاب، مصارف کشاورزی، بروجن
 • رضا زارع، ناهید معظم* صفحات 75-82
  مقدمه

  سرمایه های دانشی در سازمان با تسهیم دانش در محیط کار به وجود می آید و مهم ترین ویژگی مدیریت دانش، جلوگیری از پنهان سازی دانش است؛ چرا که پنهان کاری علمی مضرات زیادی را متوجه سازمان ها به ویژه در بخش سلامت می سازد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل رفتاری موثر بر پنهان سازی دانش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

  روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت مقطعی در پاییز و زمستان سال 1399 اجرا شد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان دانشگاه علوم پژشکی اصفهان تشکیل داد که با استفاده از جدول Morgan، 291 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های تحلیلی با استفاده از پرسش نامه های حالات عاطفی منفی، رهبری اخلاقی (Ethical Leadership Scale یا ELS)، بی تفاوتی اخلاقی (Propensity to emotionally indifference scale) و پنهان سازی دانش (Knowledge hiding scale) جمع آوری گردید و به روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  همبستگی میان حالات عاطفی منفی و پنهان سازی دانش (132/0 = r، 928/0 = t) و تاثیر نقش تعدیل گر رهبری اخلاقی بر همبستگی میان حالات عاطفی منفی و پنهان سازی دانش (352/0 = r، 856/1 = r) و همچنین، همبستگی حالات عاطفی منفی و بی تفاوتی اخلاقی (030/0 = r، 210/0 = t) مورد تایید قرار نگرفت، اما همبستگی میان حالات عاطفی منفی با بی تفاوتی اخلاقی (434/0 = r، 794/3 = t) و بی تفاوتی اخلاقی با پنهان سازی دانش (506/0 = r، 013/4 = t) و نقش میانجی بی تفاوتی اخلاقی در همبستگی میان حالات عاطفی منفی و پنهان سازی دانش (623/0 = VAF، 706/2 = Z) تایید شد.

  نتیجه گیری

  کارکنان دارای حالات عاطفی منفی، بی تفاوتی اخلاقی را به عنوان یک فرایند شناختی ثانویه فعال و قواعد اخلاقی شخصی شان را هرچه بیشتر مبهم می کنند که این امر آن ها را به سمت پنهان کردن دانش مورد درخواست سایر اعضا سوق می دهد.

  کلیدواژگان: حالات عاطفی منفی، بی تفاوتی اخلاقی، رهبری اخلاقی، دانش، ایران
|
 • Fatemeh Sadat Sayyed-Ghaleh, Narjes Talebi Tadi, Mohaddeseh Khoshgoftar, Asieh Pirzadeh* Pages 1-7
  Background

  Considering the daily use of the Internet and its major role in the lives of students and the fact that students use the Internet more to achieve their scientific goals, its uncontrolled use has caused a new phenomenon called Internet addiction. The present study was performed with the aim of determining the prevalence of Internet addiction and its related factors in the students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, during 2019-2020.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 384 students of Isfahan University of Medical Sciences. Samples were selected using stratified random sampling and proportional to the volume of students in each school. Data were collected using Young's Internet Addiction Test (IAT). Questionnaires were sent online to the delegates and scoring was done based on the Likert scale. Data were analyzed using chi-square test and Pearson correlation coefficient via SPSS software.

  Findings

  66.7% of participants were girls and 81.0% of them were single. 27.4% of subjects were exposed to Internet addiction and only 1% of subjects were severely addicted. There was a significant relationship between the school and place of residence with the Internet addiction of subjects (P < 0.05), so that Internet addiction was more common among students of medical and health schools as well as among students living in dormitories.

  Conclusion

  Due to the fact that Internet addiction is more common among students living in dormitories and some schools, the authorities are expected to hold educational programs for the proper use of the Internet in the future, and provide the students with more entertainment programs and facilities to avoid wasting their time.

  Keywords: Internet addiction, Prevalence, Students
 • Ehsan Kazemi, Ahmad Ghazanfari*, Shahram Mashhadizadeh, Reza Ahmadi Pages 8-16
  Background

  The process of cancer and its treatment has effects on patients, so that the physical and mental function of the patient is reduced. In this regard, the use of therapeutic approaches to improve mental health problems caused by the disease has been identified and presented. Considering the repetition of other therapeutic strategies and the variety of psychological problems of patients with cancer, lack of use of two strategies of integrated transdiagnostic treatment and dialectical behavior therapy (DBT) in the group of patients with cancer, and the impact of a person's cognitive skill on maintaining mental health, the purpose of the present study was to compare the effectiveness of integrated transdiagnostic treatment and DBT in psychological well-being and pain perception of patients with cancer

  Methods

  The design of this quasi-experimental study was pre-test, post-test, and follow-up with a control group. The statistical population of the study consisted of all patients with cancer in Isfahan, Iran, in 2021. The study sample consisted of 63 patients with cancer who were selected by the available sampling method and randomly assigned to three experimental and control groups. Research data were collected using McGill Pain Questionnaire (MPQ) and Ryff's Psychological Well-Being Scale and analyzed using repeated-measures analysis of variance (ANOVA) in SPSS software.

  Findings

  Integrated transdiagnostic and DBT education was effective in improving pain perception and psychological well-being of patients with cancer in the experimental group compared to the control group. Moreover, there was a significant difference between the two educational strategies (integrated transdiagnostic and DBT) in the post-test for variable of pain perception (P = 0.58 and P = 0.42, respectively) and for the psychological well-being variable (0.27 and 0.17, respectively). In the follow-up phase, it was obtained as 0.58 and 0.43 for the pain perception variable and 0.30 and 0.17 for the psychological well-being variable (P < 0.01). Integrated transdiagnostic treatment has been more effective in the psychological well-being and pain perception of patients with cancer.

  Conclusion

  Integrated transdiagnostic treatment and DBT lead to increased psychological well-being and improved pain perception in patients, and health professionals can use this treatment method to improve the psychological performance of patients.

  Keywords: Unified Transdiagnostic Treatment, Dialectical behavior therapy, Psychological wellbeing, Pain perception, Neoplasms
 • Leila Heidaryani, Majid Keramati-Moghadam*, Mohsen Keramati-Moghadam Pages 17-22
  Background

  Given the pandemic status of coronavirus disease 2019 (COVID-19), which affects almost all important economic, political, and social aspects, it is important to discuss the psychological effects of this disease on the mental health of individuals at different levels of society. The aim of this study was to investigate the role of psychological stubbornness and exercise tendency in predicting health anxiety during the COVID-19 epidemic.

  Methods

  The present correlational analytical-cross-sectional study was performed on all citizens of Khorramabad, Iran, in 2020. 352 people were selected through available sampling. The instruments used included Kiamarsi et al.’s Ahvaz Hardiness Inventory (AHI), Zarandieh Tendency to Exercise Questionnaire, and Health Anxiety Inventory (HAI) of Salkovskis et al. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis via SPSS software.

  Findings

  There was a significant negative correlation between mental stubbornness (r = -0.574) and tendency to exercise (r = -0.407) with health anxiety (P < 0.010). Findings of stepwise multiple regression analysis also showed that the variables of mental stubbornness (β = 0.318, P < 0.010) and tendency to exercise (β= 0.460, P < 0.001) were significant predictors of health anxiety.

  Conclusion

  Given the importance of the role of mental stubbornness and tendency to exercise in predicting health anxiety, it is possible to take an effective step in reducing health anxiety during the COVID-19 epidemic by strengthening mental stubbornness as well as filling leisure time with various sports activities.

  Keywords: Psychological stubbornness, Exercise therapy, Anxiety, COVID-19
 • Azam Moladoost, Sheida Jabalameli*, Amirreza Sajjadieh-Khajouei, Sedigheh Farzi Pages 23-29
  Background

  Cardiovascular diseases (CVDs) are the most common diseases in societies and are associated with high mortality. The aim of this study was to investigate the structural pattern of psychological capital on self-care with the mediating role of self-compassion in patients with heart diseases.

  Methods

  The research method was a descriptive kind of structural equation modeling (SEM). The study population consisted of patients with heart diseases [ischemic heart disease (IHD) and congestive heart failure (CHF)] aged 25-70 years who referred to the educational-medical centers of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. From among them, 400 people were selected by convenience sampling method. Research instruments included Luthans Psychological Capital Questionnaire (PCQ), Neff Self-Compassion Scale, and Jarasma et al. Self-Care Behavior Questionnaire for Heart Failure Patients. Data were analyzed using SPSS software through Pearson correlation and simultaneous hierarchical regression.

  Findings

  According to the direct impact coefficient of β = 0.509, indirect impact coefficient of β = 0.046, direct critical value of t = 5.857, and indirect critical value of 0.051, the variable of self-compassion can explain the role of the mediating variable between the predictive variable of psychological capital and the criterion variable of self-care.

  Conclusion

  Self-compassion as a mediator in the relationship between psychological capital and self-care has an important role in improving the mental health of patients with heart diseases.

  Keywords: Self care, Psychological Capital, Self-compassion, Heart diseases
 • Mohammad Matlabi, Reza Esmaeili, Fatemeh Mohammadzadeh, Hossein Hassanpour-Nejad* Pages 30-38
  Background

  Considering the global prevalence of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and the high rate of mortality due to the disease, it seems that performing COVID-19 preventive behaviors is a suitable solution to reduce the damage caused by the disease. Since office employees are at the high risk of morbidity, this study was conducted to investigate the effect of educational intervention based on protection motivation theory (PMT) on the promotion of COVID-19 preventive behaviors in the office employees in Bajestan City, Razavi Khorasan Province, Iran.

  Methods

  This study was a randomized controlled trial with a control group. 164 employees working in governmental offices in Bajestan were selected using multi-stage random sampling and randomly divided into experimental and control groups. The designed educational program based on the PMT was conducted for the experimental group for one month, and the measurements were taken in three stages of pre-test, post-test, and follow-up using a questionnaire designed to predict COVID-19 preventive behaviors based on PMT. Data were analyzed using repeated measures analysis of covariance (ANCOVA).

  Findings

  The mean age was 38.21 ± 6.44 years in the experimental group and 36.73 ± 5.18 years in the control group. The majority of subjects in the experimental group (65, 79.3%) and in the control group (58, 70.7%) were men. The results of repeated measures ANCOVA indicated that there was a statistically significant difference between two groups in terms of all constructs of PMT (P < 0.05) after adjusting the effect of pre-test scores. But significance of correlation between time and educational group in all constructs except self-efficacy suggested that the effect of educational intervention on these constructs varied over time.

  Conclusion

  The results of this study support the effectiveness of educational intervention in changing attitudes and behaviors related to COVID-19 prevention based on PMT.

  Keywords: Protective motivation theory, COVID-19, Personnel
 • Robabeh Soleimani, Zinat Sadat Mirpour*, Farzaneh Sheikholeslami, Arezoo Khiali, Elaheh Rafiee, Arezoo Gholami, Kosar Shafiei Rezvani Nejad Pages 39-45
  Background

  Most people who suffer from chronic pain are exposed to major physical and mental problems and general health disorders throughout their lives. The aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment group therapy based on pain in patients with chronic low back pain.

  Methods

  This study was a clinical trial and statistical population of 116 patients with chronic low back pain referred to Razi clinic pain clinic. The McGill Pain Questionnaire was used for data collection that its aim to assess people's perception of different dimensions (Sensory perception of pain, Emotional perception of pain, perception of pain Assessment and Various pains). 28 out of 116 patients they have been divided randomly in to a test-group and a control-group each 14 members. Intervention based on ACT has been done on test group for 8 sessions, each 1 hour and half. Finally, quantitative and qualitative tests for descriptive variables and Mann Whitney test Chi-squared test, Fisher exact test and Wilcoxon test with significant level P < 0.05.

  Findings

  A high percentage were female with average age of 40.25 ± 8.10 and there was not any significant statistical difference in their pain score and various dimensions. There was not any statistically significant difference between the pain score and its different dimensions before the intervention. The results of pain score in terms of sensory perception, pain assessment perception and in general before and after the intervention in the test group (P = 0.039) and the overall score between the two groups were statistically significant (P = 0.035). However, there were not any meaningful statistical changes in pain score and its different dimension before, after and three months after intervention in experimental group.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it seems that acceptance and commitment therapy has been able to affect sensory perception, pain assessment and total score, and may represent new horizons in clinical treatment and can be used as an effective intervention method.

  Keywords: Group psychotherapy, Acceptance, commitment therapy, Chronic pain, Low back pain
 • Amirmohammad Abedini, Hamid Amiri*, Keikhosro Karimi Pages 46-53
  Background

  The potato plant tuber is typically used at a rate of half million tons per year. However, its significant biomass in the form of leaf and stem of the plant is mainly unused. Different components of potato plant contain relatively high amount of toxic glycoalkaloids which limit the use of this biomass for various usages such as animal feed. These lignocellulosic wastes, 1 to 4 times the edible glands of the plant, can be utilized for production of biological butanol as an advanced biofuel, along with acetone and ethanol.

  Methods

  In this study, extraction of acetone, ethanol, and methanol was used for reduction of glycoalkaloid content of biomass. The grinded leaves and stems were subjected to extraction of glycoalkaloids by solvent using Soxhlet, and then, before and after extraction of glycoalkaloids, were subjected to fermentation by Clostridium acetobutylicum. In addition, prior to fermentation, two stages of inhibitor removal and dilute acid pretreatment (1 wt%) at 180º C were performed for 1 hour to improve the yield of biological acetone, butanol, and ethanol (ABE) production.

  Findings

  Leave and stem biomass of potato plant contained 74 and 48 mg/g glycoalkaloids, respectively. Butanol production was completely stopped in presence of higher than 0.07 mg/l glycoalkaloid in the fermentation media. After removing the inhibitors by solvents, fermentation led to the production of 3.2 and 3.8 g/l biological ABE from leaves and stems of potato plant, respectively. The amount of ABE production from leaves and stems after inhibitor removal increased by a factor of 4.7 and 2.4, respectively. Use of two consecutive stages of inhibitor removal and dilute acid pretreatment led to 14- and 4.7-fold higher ABE production from leaves and stems, respectively.

  Conclusion

  Low glycoalkaloid content as a toxic substance can lead to complete disruption of the fermentation process. In addition, this substance can be removed using solvents and this renewable source can be used as one of the highly-produced wastes in the agricultural sector and as an important and inexpensive raw material for biofuel production.

  Keywords: Biobutanol, Lignocellulosic wastes, Glycoalkaloids, Solanum tuberosum
 • Hadi Mokhtari*, Maryam Larijani, Bahman Saeidipour, Seyed Mohammad Shobeiry Pages 54-65
  Background

  Reduction and separation from the source of waste are two ultimate goals in waste management that achieving it requires a comprehensive and long-term educational model. The aim of this study was to design and validate a model for teaching minimization and segregation of waste from the source (case study: secondary school students) in 2021 and 2022 among secondary school students.

  Methods

  The present research is a questionnaire from the perspective of the purpose of an applied research development and data collection tool. The statistical population includes managers in the field of waste management and students. Sampling of administrators was done by purposeful method and sampling of students was done by random method. ISM method and MicMac software were used to design the pattern and partial least squares method and Smart PLS software were used to validate the pattern.

  Findings

  Educational environment variables and teacher role, educational behavioral goals and educational needs assessment in the independent area, respect and responsibility for the environment, analysis and determination of evaluation system and principles of curriculum education in the dependent area and teaching-learning approaches and principles of teaching teaching methods. Learning, principles of organizing educational content and principles of selecting educational content are also included in the link area.

  Conclusion

  Based on the research results, educational needs assessment and educational behavioral goals are at the first level of the model. These factors are in dynamic interaction with the principles of organizing educational content and the principles of selecting educational content. These components also affect the principles of selection of teaching-learning methods and teaching-learning approaches and lead to the creation of curriculum teaching principles. Ultimately, the analysis and determination of the evaluation system will lead to respect and responsibility towards the environment.

  Keywords: Minimization education model, Waste source separation, Students
 • Abbas Khodabakhshi, Fazel Mohammadi-Moghadam, Khatereh Motaghi, Farideh Bagherzadeh* Pages 66-73
  Background

  Due to the expansion of agricultural activities and the occurrence of successive droughts, the utilization of urban effluents for agricultural purposes is a suitable and economical way. However, the safely and responsibly use of these resources is essential. The purpose of this study is to investigate the possibility of using the effluent of the Borujen municipal wastewater treatment plant for agricultural irrigation.

  Methods

  In this descriptively-analytically study, the physical, chemical and microbial properties of the effluent of Borujen municipal wastewater treatment plant were measured according to the standard methods for the examination of water and wastewater, for 6 months and then was compared with the standard of Institute of Standards and Industrial Research of Iran (IRNDOE) and The Food and Agriculture Organization (FAO).

  Findings

  The mean concentrations of Biological Oxygen Demand (BOD5), Chemical Oxygen Demand (COD), and Total dissolved solids (TDS) parameters in the effluent were 10.00 ± 1.17, 39.19 ± 4.10, and 513.0 ± 8.7 mg/L respectively. The average of chemical parameters including Cl-, SO42-, PO43-, NO3-, NO2-, Na, Mg, Sodium adsorption ratio (SAR), HCO3-, CO32-, Ca, and alkalinity was within the standard range of IRNDOE and FAO. The average of turbidity in the effluent was 54.27 ± 16.47 NTU. This effluent, in terms of SAR and EC was in the great and acceptable water group respectively. The average concentration of heavy metals was less than the permissible level for these metals. The mean concentration of total coliform, fecal coliform were higher than the standard set for these parameters. Also, no parasite eggs were detected in the effluent.

  Conclusion

  The results showed that the average chemical parameters of effluent of Borujen wastewater treatment plant were within the standards of effluent use in agriculture. However, the concentration of biological parameters of the effluent was higher than the standard level; and in case of more microbiological purification, it can be used for irrigation of edible agricultural products.

  Keywords: Waste water, Reuse, Wastewater treatment plant, Agriculture, Iran
 • Reza Zare, Nahid Moazzam* Pages 75-82
  Background

  Intellectual capital in organizations is most often generated through knowledge sharing at work, so the most significant feature of knowledge management is to prevent knowledge hiding, since it damages organizations, particularly those involved in health care services.

  Methods

  This descriptive-correlational study was conducted on the statistical population of employees working at Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. For this purpose, a total number of 291 individuals were selected via the Krejcie and Morgan’s Table as the statistical sample using the simple random sampling technique. The analytical data were subsequently collected through the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), the Ethical Leadership Scale (ELS), the Propensity to Morally Disengage Scale (PMDS), and the Knowledge Hiding Scale (KHS), and then analyzed by means of structural equation modeling (SEM) using the SPSS software and the SmartPLS 3 software.

  Findings

  In this study, the correlation between negative affectivity and knowledge hiding (r = -0.132, t = 0.928) as well as the moderating role of ethical leadership in the correlation between negative affectivity and knowledge hiding (r = 0.352, t = 1.856) and that between negative affectivity and moral disengagement (r = 0.030, t = 210.2) were not confirmed. On the other hand, the correlation between negative affectivity and moral disengagement (r = 0.434, t = 3.794) and that of moral disengagement and knowledge hiding (r = 0.506, t = 4.013) as well as the mediating role of moral disengagement in the correlation between negative affectivity and knowledge hiding (VAF = 0.623, z-value = 2.706) were established.

  Conclusion

  It was concluded that employees with negative affectivity activate moral disengagement as a secondary cognitive process and obscure their personal ethical principles in so far as possible, which make them hide the knowledge demanded by other members.

  Keywords: Negative affectivity, Moral disengagement, Ethical leadership, Knowledge, Iran