فهرست مطالب

پژوهش های میوه کاری - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی سلیمانی، احمد قلی یان، اسماعیل فلاحی، زهرا یوسفی* صفحات 1-9

  هرس درختان و تعیین شدت مناسب آن برای افزایش فعالیت های رویشی و زایشی و همچنین نورگیری برگ ها در کل حجم تاج درخت ضروری است. بدین منظور تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار روی درختان زیتون رقم زرد در طی دو سال پی در پی، اجرا شد. هرس باردهی در شدت های مختلف، شامل چهار سطح شاهد (بدون هرس)، کاهش 15، 30 و 45 درصد از حجم تاج پوششی درختان 20 ساله زیتون واقع در ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار در سال اول آزمایش انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد گل های نر و ماده و همچنین عملکرد درختان تحت تاثیر شدت هرس قرار گرفتند. بر این اساس درختان با هرس 45 درصد بیشترین تعداد گل های نر و ماده را داشتند. با اینحال، عملکرد درختان در سطح هرس 30 درصد بیشتر از سایر تیمارهای هرس بود. درصد روغن میوه ها در درختان هرس شده در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد، لیکن با توجه به عملکرد بالا در درختان با شدت هرس 30 درصد، راندمان عملکرد روغن نیز در این درختان بالا بود. در بین شاخص های کیفی مختلف اندازه گیری شده روغن، از قبیل ظرفیت آنتی اکسیدانی، اسیدیته آزاد روغن، ارزش پراکسید و شاخص های اسپکتروفتومتری K270، K232، ظرفیت آنتی اکسیدانی و شاخص عددپراکسید روغن، تحت تاثیر هرس، افزایش نشان دادند و بیشترین مقدار ظرفیت آنتی اکسیدانی و عدد پراکسید، به ترتیب در هرس 30 و 15 درصد مشاهده شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد هرس 30 درصد، می تواند به عنوان سطح مناسب و متعادل از شدت هرس در زیتون رقم زرد مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حجم تاج، عملکرد روغن، ظرفیت آنتی اکسیدانی
 • صبا کردستانی، حمید حسن پور*، محمدرضا اصغری صفحات 10-25

  سیب با نام علمی (.Malus domestica Borkh) از خانواده Rosaceae و یکی از میوه های با ارزش در دنیا می باشد. در کشور ایران نیز استان آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم تولید میوه سیب می باشد. درجه بلوغ و رسیدگی میوه در زمان برداشت، عامل اصلی تعیین کننده کیفیت نهایی میوه و پتانسیل ماندگاری پس از برداشت می باشد. در این پژوهش شاخص های نشاسته، سفتی، مواد جامد محلول (TSS)، اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)، TSS/TA، فنل کل، فلاونویید کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و ناهنجاری پس از برداشت آبگزیدگی در دو رقم سیب (ارقام رد و گلدن دلیشز) طی زمان های مختلف برداشت در استان آذربایجان غربی (ارومیه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اکثر صفات اندازه گیری شده از لحاظ آماری در سطح 1% معنی دار بودند. نتایج حاصله نشان داد که هر چه زمان برداشت به تاخیر بیافتد، میزان شاخص نشاسته، TA، سفتی بافت میوه کاهش و مقدار TSS، مقدار ظرفیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل کل و فلاونویید کل و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز افزایش می یابد. همچنین انبارداری باعث افزایش معنی دار میزان TSS، شاخص طعم، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و کاهش معنی دار مقدار ظرفیت آنتی اکسیدانی، میزان فلاونویید کل و سفتی بافت میوه می شود. بطور کلی نتایج بررسی ها نشان داد که جهت مصرف تازه خوری و انبارداری کوتاه مدت می توان میوه های ارقام رد دلیشز و گلدن دلیشز را دیرتر برداشت نمود (برداشت هفتم)، در حالیکه برای انبارداری طولانی مدت، میوه های هر دو رقم بهتر است زودتر برداشت شوند (برداشت سوم).

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانی، سفتی میوه، فلاونوئید کل، فنل کل، ناهنجاری
 • مشهید هناره*، محمدنقی پاداشت، ناصر بوذری صفحات 26-36

  پژوهش حاضر به منظور بررسی ریشه زایی قلمه تعدادی از گونه های گلابی ایران انجام شد. این گونه ها می توانند بعنوان پایه برای ارقام تجاری گلابی استفاده شوند. قلمه های ابتدایی و انتهایی گونه های Pyrus syriaca، P.salicifolia، P.glabra، دو ژنوتیپ از گلابی خوج گیلان به اسامی LG1461 و LG1462 از گونه P.communis و پایه پیرودوارف با غلظت های 0، 2000، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک به مدت 10 ثانیه تیمار شدند. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل ژنوتیپ، غلظت هورمون و نوع قلمه بود. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد قلمه های کالوس دار با 85/8 % و 58/3 % به ترتیب در خوج LG1462 وP. glabra مشاهده شد. بیشترین کالوس زایی و ریشه زایی به ترتیب در غلظت های 2000 و 4000 میلی گرم در لیتر هورمون اسید ایندول بوتیریک بدست آمد. دو نوع قلمه از لحاظ کالوس زایی اختلاف معنی داری نداشتند ولی قلمه انتهای شاخه ریشه زایی بیشتری نسبت به قلمه ابتدای شاخه داشت. بیشترین درصد قلمه های ریشه دار در قلمه انتهایی شاخه در پایه پیرودوارف با تیمار 4000 میلی گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک با 40 درصد ریشه زایی مشاهده شد. در ژنوتیپ های وحشی بیشترین درصد قلمه های ریشه دار در P.salicifolia با تیمار 6000 میلی گرم در لیتر و P. syriaca با تیمارهای 6000 و 4000 میلی گرم در لیتر این هورمون در قلمه انتهایی با 20 درصد ریشه زایی ثبت شد.

  کلیدواژگان: Pyrus spp، اسید ایندول بوتیریک، قلمه ابتدایی، قلمه انتهایی
 • محمود عظیمی*، حسین جعفری صفحات 37-50

  برای تعیین گرده زای مناسب ارقام میشن، ژلوت، وردیال دخاین، پیکودو و کورنیکابرا، آزمایشی از سال 1392 به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم انجام شد. هم زمان با شروع فصل رشد، فنولوژی ارقام، صفات مربوط به گل و تشکیل میوه و درصد جوانه زنی گرده های ارقام زیتون یادداشت و برای تعیین گرده دهنده مناسب ارقام مذکور از گرده افشانی کنترل شده استفاده شد. در این روش حداقل تعداد 100 گل ماده برای هر رقم گرده دهنده اخته شده و پاکت گیری شدند. سپس گرده های ارقام گرده دهنده جمع آوری و به پاکت های مورد نظر منتقل شدند. مقایسه میانگین داده ها نشان داد ارقام ابوسطل، کورنیکابرا، ژلوت، کایسی و پیکودو تعداد گل آذین بیشتری داشتند. ارقام ژلوت، پیکودو و وردیال دخاین تعداد گل در گل آذین بیشتری داشتند. همچنین رقم کورنیکابرا در بین ارقام مورد بررسی، درصد گل کامل بیشتری داشت. در گرده افشانی کنترل شده رقم وردیال دخاین، ارقام ابوسطل، گروسان و پیکودو با این رقم تاحدودی سازگاری داشته و می توانند بعنوان گرده دهنده مناسبی برای وردیال دخاین استفاده شوند. ارقام کورنیکابرا، ژلوت و وردیال دخاین نیز با رقم میشن تاحدودی سازگاری داشته و می توانند ارقام گرده دهنده رقم میشن باشند. ارقام کورنیکابرا و وردیال دخاین با ژلوت کاملا سازگاری داشته و گرده دهنده های مناسب رقم ژلوت بودند. در تلاقی های ارقام گرده دهنده با رقم پیکودو، همه ارقام با این رقم تاحدودی سازگار بودند و گرده دهنده مناسب رقم پیکودو می باشند. در تشکیل میوه ارقام زیتون، گرده افشانی آزاد نتیجه مناسبی دارد و معمولا در احداث باغ زیتون بایستی دو یا چند رقم که با هم سازگار بوده و از نظر گرده افشانی با هم هم پوشانی داشته باشند، کشت شود.

  کلیدواژگان: خودگرده افشانی، دگرگرده افشانی، زیتون، سازگاری، گل کامل
 • شکرالله حاجی وند* صفحات 51-61

  این پژوهش به منظور تعیین ترکیب پایه و پیوندک مناسب برای لایم، از نظر صفات کمی و کیفی انجام شد. بدین منظور از چهار پایه Rough Lemon، Volkameriana، Mexican Lime و Rangpur Lime در چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، طی سه سال زراعی، در ایستگاه تحقیقاتی میناب استفاده شد. صفات رویشی گیاه از قبیل گیرایی پیوند، رشد پیوندک در خزانه، قطر تنه، اندازه دور تاج و ارتفاع درخت مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی پایه های Mexican Lime و Rangpur Lime در صفت گیرایی پیوند به ترتیب با 87/5 درصد و 81 درصد، نسبت به سایر پایه ها برتری داشتند. بیشترین رشد پیوندک لایم در خزانه مربوط به پایه Mexican Lime با 51/25 سانتی متر و کمترین مقدار آن در پایه Volkameriana با 35 سانتی متر رشد مشاهده شد. تفاوت اندازه قطر تنه با 23 میلی متر، ارتفاع درخت با 54/25 سانتی متر رشد سالیانه و اندازه دور تاج با 163/30 سانتی متر در پایه Mexican Lime نسبت به سایر پایه ها معنی دار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که شرایط محیطی مختلف سبب ایجاد رشد رویشی متفاوت در میان پایه ها می شود و در میان پایه های مورد بررسی، Mexican Lime از لحاظ صفات رویشی بررسی شده برتری معنی داری نسبت به سایر پایه ها از خود نشان داد.

  کلیدواژگان: پایه های مرکبات، پیوند پذیری، رشد پیوندک، قطر تنه
 • غلامحسین خلیلی طرقبه، علی تهرانی فر*، بهرام عابدی، مهرنوش اسکندری تربقان صفحات 62-80

  بادام در زمره درختان باغی حساس به شوری قرار می گیرد. تاثیر چهار نوع خاک شور با شوری های مختلف (2، 4، 8 و 16 dS m-1) به همراه تلقیح دو جدایه باکتری و شاهد استریل شده از سه گروه باکتری شورپسند، قلیاپسند و شورو قلیاپسند جداسازی شده از ریزوسفر بادام ستان های خراسان رضوی بر القاء مقاومت به شوری در پایه GN بادام تحت شرایط شوری و قلیاییت خاک، بررسی شد. بیشترین میانگین تولید تری ایندول استیک اسید، انحلال فسفات های معدنی و اگزوپلی ساکارید بترتیب برای جدایه های قلیاپسند، شوروقلیاپسند و شورپسند مشاهده گردید. شوری خاک به طور معنی داری ارتفاع گیاهان، مساحت برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه ها، قند محلول، نامحلول و کل را کاهش داد. بیشترین ارتفاع گیاه (cm 61/2) در گروه شورپسندها و کمترین آن در گروه قلیاپسندها مشاهده شد. باکتری های شورپسند بیشترین افزایش را در وزن تر اندام هوایی موجب شدند، لیکن وزن تر ریشه ها در گروه باکتری های شور و قلیاپسند حداکثر بود. نسبت وزن تر اندام هوایی به ریشه ها به ترتیب برای سه گروه شورپسند، قلیاپسند و شور و قلیاپسندها 0/86، 0/87 و 0/74 بود که بیانگر تاثیر بیشتر باکتری های شور و قلیاپسند بر رشد ریشه ها نسبت به رشد اندام هوایی بود. تلقیح باکتری های شور و قلیاپسند موجب افزایش درصد رطوبت ریشه ها و اندام هوایی در خاک هایی با شوری بالا (بترتیب 16 و 8 dS m-1) گردید. به طورکلی، باکتری های شوروقلیاپسند بر بهبود رشد ریشه ها، قلیاپسندها و شورپسندها بترتیب بر افزایش خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام تاثیر بیشتری داشتند.

  کلیدواژگان: باکتری های بهبود دهنده رشد گیاه، پرولین، قند کل، کلروفیل، نسبت وزن اندام هوایی به ریشه
 • آذر صیدی، اسماعیل سیفی*، ولی الله رسولی صفحات 81-90

  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی برخی ویژگی های فیزولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام امید بخش انگور انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل پنج رقم انگور روسی (Qazagiski Ramphi, Supran Bulgar, Muscat Yamtazini, Kishmish Hisrao, Besmiamphi Ramphi)و دو رقم ایرانی (چفته و بیدانه سفید) و سه سطح خشکی (100، 70 و 40 درصد ظرفیت زراعی) بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بصورت گلدانی در گلخانه ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان انجام شد. بعد از اعمال تنش صفاتی مانند فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز، هیدروژن پراکسیداز، غلظت قند محلول، پروتیین کل، غلظت پرولین، میزان کلروفیل، رطوبت نسبی برگ، نشت یونی و شاخص پایداری غشاء سلولی انداز ه گیری شدند. نتایج نشان داد کاهش میزان آب آبیاری به ترتیب در 70 و 40 درصد ظرفیت نسبی آب مزرعه نسبت به شاهد باعث افزایش معنی دار فعالیت آنتی اکسیدانی آسکوربیک پراکسیداز، پراکسیداز هیدروژن، پراکسیداز، پرولین، قند محلول و گایاکول پراکسیداز گردید. کاهش میزان آب آبیاری باعث کاهش معنی دار نشت یونی، ظرفیت نسبی آب برگ، کلروفیل a، کلروفیل b و کاهش شاخص پایداری غشا سلولی گردید. به طور کلی رقم Qazagiski Ramphi در مقایسه با سایر ارقام مورد بررسی از تحمل به تنش بالاتری برخوردار بود و ارقام بی دانه سفید و Besmiamphi Ramphi به ترتیب در رتبه دوم و سوم تحمل به تنش خشکی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: انگور، آنزیم، پرولین، تنش خشکی
 • بهرام عابدی*، بهنام اسفندیاری، سعیدرضا وصال، غلامحسین داوری نژاد صفحات 91-100

  با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی مطلوب برای کشاورزی در طی یک دهه اخیر، شناسایی پایه های مقاوم به شوری جهت بهبود عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار است .بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی بر روی دو پایه سیترنج و نارنج با 5 سطح (50،0، 100، 150 و 200 میلی مولار) به همراه تیمار صفر (شاهد) و دو سطح 50 و 100 پی پی ام کیتوسان (به صورت مصرف خاکی و محلول پاشی) در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل شوری × کیتوسان × پایه مرکبات برای تمام صفات مورد بررسی معنی دار بود. با افزایش غلظت نمک فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز، میزان پرولین و غلظت کربوهیدارت های محلول بطور معنی داری افزایش یافتند. همچنین، برخی صفات نظیر رطوبت نسبی، کلروفیل a، b و پروتیین کل با افزایش غلظت شوری کاهش معنی داری را نشان دادند. بطور کلی غلظت 100 پی پی ام و محلول پاشی کیتوسان بیشترین تاثیر را بر روند بهبود و تحمل شوری در هر دو پایه سیترنج و نارنج به همراه داشت. از نظر مقاومت به شوری پایه نارنج در مقایسه با سیترنج تحت تاثیر سطوح بالاتر شوری مقاومت بیشتری را نشان داد. با توجه به نتایج، می توان اظهار داشت که پایه نارنج متحمل تر به شوری می باشد و کیتوسان می تواند باعث بهبود شرایط رشد مرکبات تحت تاثیر تنش شوری شود.

  کلیدواژگان: کلرید سدیم، کیتوسان، نارنج
 • بهنام اوجاقلو *، ولی ربیعی، مهدی طاهری، جعفر نیکبخت، محمود عظیمی صفحات 101-113

  تنش خشکی از عوامل موثر در کاهش عملکرد زیتون در شرایط گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی و صفات وابسته به آن ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در گلخانه ایستگاه تحقیقات زیتون طارم انجام شد. چهار سطح تیمار رطوبتی 25، 50، 75 و 100 (شاهد) درصد ظرفیت زراعی بر روی نهال های یک ساله شش رقم تجاری زیتون آربکین، آمیگدالولیا، ابوسطل، زرد، کنسروالیا و مانزانیلا به مدت 60 روز اعمال گردید. نتایج نشان داد، بین سطوح مختلف تنش خشکی از نظر صفات محتوای کاروتنویید، هدایت روزنه ای، میزان تعرق و شدت فتوسنتز (در سطح احتمال 1/0 درصد)، میزان کلروفیل a و بیوماس خشک (در سطح احتمال 1 درصد) و کارآیی مصرف آب لحظه ای (در سطح احتمال 5 درصد) و همچنین بین ارقام از نظر میزان کلروفیل a، محتوای کاروتنویید، هدایت روزنه ای، میزان تعرق و بیوماس خشک (در سطح احتمال 1/0 درصد)، کارآیی مصرف آب ذاتی (در سطح احتمال 1 درصد) و کارآیی مصرف آب لحظه ای (در سطح احتمال 5 درصد) اختلاف معنی دار وجود داشت. بر اساس مقایسه میانگین ها، تنش خشکی منجر به کاهش کلیه پارامترها شد، ولی در دو سطح تنش 25 و 50 درصد، کارآیی مصرف آب افزایش یافت. همچنین در ارقام مختلف، میزان هدایت روزنه ای، میزان تعرق و کارآیی مصرف آب به یکدیگر وابسته بودند. ارقام ابوسطل و آربکین نسبت به سایر ارقام تحمل بیشتری به تنش خشکی داشتند. بنابراین به عنوان ارقام متحمل، به منظور استفاده در برنامه های اصلاحی و کشت در مناطق مستعد خشکی توصیه می شوند.

  کلیدواژگان: بیوماس خشک، تنش خشکی، کارآیی مصرف آب، میزان تعرق، هدایت روزنه ای
|
 • Ali Soleimani, Ahmad Gholiyan, Esmaeil Fallahi, Zahra Yousefi * Pages 1-9

  Pruning and determination of its appropriate intensity are necessary to increase vegetative growth and productivity of the trees as well as light availability for the leaves of the tree canopy. For this purpose, a randomized complete block design study with three replications was conducted on Zard olive trees during two consecutive years. At the first year, different pruning intensities, including control (without pruning), 15, 30 and 45% removal of canopy volume were applied on 20-year-old trees located in Rudbar Olive Research Station. The results showed that the numbers of male and female flowers as well as fruit and oil yield were affected by the pruning intensity. Accordingly, trees with 45% removal of canopy volume had the highest number of male and female flowers. However, the yield of trees at 30% removal of canopy volume was higher than other pruning treatments. The percentage of fruit oil in pruned trees did not show a significant difference compared to the control, but due to the high yield in trees with 30% pruning, oil yield efficiency was also high in this treatment. Among the various measured quality indices of oil, such as total antioxidant capacity, free acidity of oil, peroxide value and spectrophotometric indices of K270, K232, antioxidant capacity and peroxide values were increased by pruning treatment. The highest antioxidant capacity and peroxide value were observed in 30% and 15% pruning, respectively. It seems that 30% pruning intensity, can be considered as a suitable and balanced treatment.

  Keywords: Antioxidant capacity, Canopy volume, Oil yield
 • Saba Kordestani, Hamid Hassanpour *, Mohammadreza Asghari Pages 10-25

  Apples (Malus domestica Borkh) belong to the Rosaceae family and are the most valuable fruits in the world. West Azerbaijan province is one of the major regions for production of apples in Iran. One of the major factors for determination of final quality and shelf life of fruit is the degree of maturation and ripening of fruit at harvest time. In this study, the effects of different harvest times on starch index, firmness, TSS, TA, TSS/TA, total phenolics, total flavonoids, antioxidant capacity, polyphenol oxidase activity and bitter pit were measured in two apple varieties (Red and Golden delicious) in west Azerbaijan (Urmia). The results showed that the effects of harvest maturity on most of the measured traits were statistically significant at 1% level. The starch index, TA and fruit firmness were reduced and TSS, antioxidant capacity, total phenolics and total flavonoids and polyphenol oxidase activity were increased with delay in harvest time. Furthermore, fruit TSS, flavor index, polyphenol oxidase activity were increased and antioxidant capacity, total flavonoids and fruit firmness were significantly decreased during storage. In general, the results of this study showed that for fresh consumption and short-term storage, Red deliciousand Goldendelicious appless could be harvested later (7th stage), while for long-term storage, it is better to harvest earlier (3th stage).

  Keywords: Antioxidant enzymes, Disorder, Fruit firmness, Total flavonoids, Total phenol
 • Mashhid Henareh *, Mohamad Naghi Padasht, Naser Bozari Pages 26-36

  The present study was conducted to investigate the rooting of cuttings of Iranian pear species. These species can be used as rootstock for commercial pear cultivars. Basal and terminal cuttings of Pyrus syriaca, P. salicifolia, P. glabra of two genotypes of Guja Khoja pear named LG1461 and LG1462 of P.communis species and Pyrodwarf were treated with 0, 2000, 400 and 6000 ppm IBA for 10 sec. The experiment was performed as a factorial based on completely randomized design with three replications. Genotypes, phytohormone concentration, cutting type were the treatments. The results indicated that the most and least percentage of callus cuttings with 85.8% and 58.3% were observed in Khoj LG1462 and P. glabra, respectively. The most callus formation and rooting rate were obtained by 2000 and 4000 ppm of IBA, respectively. Cutting type had no significant effect on callus formation. But terminal cutting of branch showed more rooting than basal cuttings. The highest rooting (40%) was seen in terminal cuttings of Pyrodwarf rootstock with 4000 ppm of IBA. In other species, the highest rooting in cuttings (20%) was observed in terminal cutting of P. salicifolia with 6000 ppm of IBA and P. syriaca with 6000 and 4000 ppm of IBA.

  Keywords: Basal cuttings, Indole butyric acid, Pyrus spp, Terminal cuttings
 • Mahmoud Azimi *, Hosein Jafary Pages 37-50

  To determine the suitable pollinizer for Mission, Jlot, Verdal de Jéan, Picudo and Cornicabra cultivars, an experiment was carried out at Tarom Olive Research Station from 2013 for three years. With the beginning of growing season, phenology of olive cultivars, the traits related to flower, fruit set and germination percentage of the pollens were recorded. Controlled pollination method was used to determine the suitable pollinizer for olive cultivars. In this method, at least 100 perfect flowers for each pollinizer cultivar were emasculated and enveloped two days before the opening of the flowers. Then pollens of the pollinizer cultivars collected, and transferred to the desired bags. Mean comparison of data showed that Abou-Satl, Cornicabra, Jlot, Kaissy and Picudo cultivars had the most inflorescence per shoots. Jlot, Picudo and Verdal de Jéan cultivars had more flower per inflorescence, respectively. Cornicabra cultivar had a higher percentage of perfect flowers among the studied cultivars. In controlled pollination conditions of Verdal de Jéan cultivar, the cultivars Abou-Satl, Grossane and Picudo were semi-compatible with this cultivar and can be used as suitable pollinizer for Verdal de Jéan. Also, Cornicabra, Jlot and Verdal de Jéan cultivars were semi-compatible with Mission and can be considered as pollinizer for this cultivar. Cornicabra and Verdal de Jéan cultivars were fully compatible with Jlot and were suitable pollinizer for Jlot. In crosses of pollinizer cultivars with Picudo, all cultivars were semi-compatible with this cultivar and were suitable pollinizers for Picudo. Overall, for fruit set of olive cultivars, open pollination has a good results, and in olive orchard establishment programs, two or more compatible cultivars which have and overlapping pollination period, should be planted.

  Keywords: Compatibility, Cross-pollination, Olive, Perfect flower, Self-pollination
 • Shokrollah Hajivand * Pages 51-61

  This study was conducted to determine a suitable combination of rootstock and scion in limes for quantitative and qualitative traits. For this purpose, 4 rootstocks of Rough Lemon, Volkameriana, Mexican Lime and Rangpur Lime were used in four replications in a randomized complete block design during three years in Minab research station. Vegetative traits of the seedlings such as graft compatibility, scion growth in the nursery, trunk diameter, canopy size and seedling height were examined. In this study, Mexican Lime and Rangpur lime rootstocks were 87.5% and 81% better than the other rootstocks, respectively. The highest growth of lime scion was observed in the Mexican Lime rootstock with 51.25 cm and the lowest growth was observed in Volkameriana rootstock with 35 cm growth. Trunk diameter with 23 mm, tree height with 54.25 cm, annual growth and canopy circumference with 163.30 cm were significantly different in Mexican Lime rootstock compared to other rootstocks. The results of this study showed that different environmental conditions cause different vegetative growth among the rootstocks and Mexican Lime rootstock showed a significant advantage over other rootstocks in terms of studied vegetative traits.

  Keywords: Citrus root stocks, Grafting, Scion growth, Trunk diameter
 • Gholam Hossein Khalili Torghabe, Ali Tehranifar *, Bahram Abedi, Mehrnoush Eskandari Torbaghan Pages 62-80

  Almonds are considered as saline sensitive fruit trees. The effect of four types of saline soils with different salinities (2, 4, 8 and 16 dS m-1) along with inoculation with two sterile bacterial and control isolates from three groups of saline, alkaline and saline alkaline bacteria isolated from rhizosphere of Khorasan Razavi almond orchards on induction of resistance against salinity in almond grafted on GN rootstocks was evaluated under salinity and soil alkalinity conditions. The highest 3- Indole acetic acid content, dissolution of mineral phosphates and exopolysaccharide were observed in alkaline, saline and saline isolates, respectively. Soil salinity significantly reduced plant height, leaf area, fresh and dry weight of shoots and roots, soluble, insoluble and total sugars. The highest plant height (61.2 cm) and was observed in the halophilic group and the lowest was recorded in alkaliphilic group. Halophilic bacteria caused the highest increase in fresh weight of shoots. However, the fresh weight of the roots was the highest in the group of haloalkaliphilic bacteria. The ratio of fresh weight of shoots to roots was 0.86, 0.87 and 0.74 for the halophilic, alkaliphilic and haloalkaliphilic, respectively, indicating that the effects of haloalkaliphilic bacteria on root growth were greater than shoot growth. Inoculation of haloalkaliphilic bacteria increased root and shoot water content in high salinity soils (16 and 8 dS m-1, respectively). In general, the use of haloalkaliphilic bacteria had the highest effect in improving the growth of roots, alkalis and saline-like plants by increasing the morphological and biochemical properties of almonds, respectively.

  Keywords: Plant growth promoting bacteria, Proline, Chlorophyll, Total sugar
 • Azar Siedi, Esmaeil Seifi *, Valiollah Rasoli Pages 81-90

  One of the most important climate changes today is the decrease in precipitation. The present study was conducted to investigate the effect of drought stress on some physiological and biochemical characteristics of some promising grape cultivars. Experimental treatments included 5 Russian grape cultivars (Qazagiski Ramphi, Supran Bulgar, Muscat Yamtazini, Kishmish Hisrao, Besmiamphi Ramphi) and two Iranian cultivars (Chafteh and Soltan) and 3 drought levels (100 (control), 70 and 40% field capacity). A factorial completely randomized design with three replications was conducted in the greenhouse of Takestan Grape Research Station. After stress application, catalase, peroxidase, guaiacol peroxidase, ascorbic peroxidase, and hydrogen peroxidase enzymes activity, soluble sugar, total proteins, proline, chlorophyll and leaf relative water content, leakage rate and membrane stability index were measured. Reducing the amount of irrigation water to 70 and 40% of relative field capacity significantly improved the activity of peroxidase, ascorbic peroxidase, hydrogen peroxidase, and guiocol peroxidase activity, and soluble sugar and proline concentrations. Water shortage significantly reduced ion leakage, chlorophyll content, leaf relative water and the stability of grape leaf cell membrane. There were differences among different grape cultivars in response to stress. In general, Qazagiski Ramphi cultivar was more resistant to drought stress than other cultivars. Bidaneh Sefid and Besmiamphi Ramphi were the second and third cultivars in drought tolerance capacity, respectively.

  Keywords: Drought stress, Enzyme, Proline, Vine
 • Bahram Abedi *, Behnam Esfandiari, Saeed Reza Vessal, Gholamhossein Davari Nejad Pages 91-100

  Due to the increase in saline lands and lack of suitable lands for growing agricultural products in last decades, the identification of salinity resistant rootstocks is very important. For this purpose, a factorial random experiment was conducted on citrange and sour orange rootstocks with two chitosan levels (50 and 100 ppm) applied in two methods of soil application and foliar spray, under five salinity levels (0, 50, 100, 150 and 200 mM) in greenhouse research of Ferdowsi University of Mashhad. The combination effect of salinity× chitosan× citrus rootstocks was significant on all evaluated parameters. With increase in salinity level the activity of catalase and super oxide dismutase, and the content of proline and total soluble carbohydrate were increased. Also with increase in of salinity stress, some parameters such as relative water content, chlorophyll a, chlorophyll b and total protein contents showed a significant decrease.  Generally, foliar application of 100 ppm chitosan caused the highest salinity tolerate in both citrange and sour orange rootstocks. Sour orange rootstock showed the highest resistance against high salinity stress. According to the results, it can be concluded that sour orange rootstock is more susceptible to salinity stress, and chitosan can improve citrus rootstocks resistance against salinity stress.

  Keywords: Chitosan, Sodium Chloride, Sour orange
 • Behnam Ojaghloo *, Vali Rabiei, Mehdi Taheri, Jaefar Nikbakht, Mahmoud Azimi Pages 101-113

  Drought stress is one of the factors reducing olive yield in tropical and subtropical climates. In order to study the effects of different levels of drought stress on some photosynthetic parameters and related traits, a factorial completely randomized design with six replications was carried out in Taroum Olive Research Station greenhouse. 4 levels of water stress, including 25 %, 50 %, 75 % and 100 %(control) of field capacity, were applied on one-year-old seedlings of six commercial olive cultivars, including Arbequina, Amigdalolia, Abou-Satl, Konservolia, Manzanilla and Zard during 60 days. A significant difference was recorded between stress levels in terms of carotenoid content, stomatal conductance, transpiration rate and photosynthesis rate (at p≤0.1% level), chlorophyll a and dry biomass (at p≤1% level,) and instantaneous water use efficiency (at p≤5% level). Furthermore, significant difference was observed among cultivars in terms of Chlorophyl a, carotenoid content, stomatal conductance, transpiration rate and dry biomass (at p≤0.1% level), intrinsic water use efficiency (at p≤1% level) and instantaneous water use efficiency (at p≤5% level). According to the means comparison table drought stress reduced all measured traits. But, under drought stress levels of 25 and 50 % of field capacity, both instantaneous and intrinsic water use efficiencies were increased. Also among different cultivars, stomatal conductance, transpiration rate and water use efficiency were correlated to each other. Abou-Satl and Arbequina cultivars showed higher resistance to drought stress than other cultivars. Therefore, these cultivars can be introduced as drought tolerance cultivars for breeding programs and cultivation in arid conditions.

  Keywords: Drought stress, Dry biomass, Stomatal conductance, Transpiration rate, Water use efficiency