فهرست مطالب

نشریه قرآن، فقه و حقوق اسلامی
پیاپی 14 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد عشائری منفرد* صفحات 7-24
  خمس یکی از احکام قطعی اسلام است که از آیه «واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول...: بدانید آنچه به دست می آورید، خمسش برای خداوند، رسول و... است» (انفال: 41) قابل برداشت بوده و چون بر اساس برخی دیدگاه های فقهی، از منابع مالی دولت اسلامی قلمداد می شود، ازنظر حقوق مالیه عمومی نیز اهمیت می یابد. در فقه امامیه خمس شامل همه ارباح مکاسب می شود، ولی در فقه اهل تسنن چنین عمومیتی نیست. اندیشمندان اهل تسنن غالبا پذیرفته اند کلمه «غنمتم» شمول معنایی گسترده ای دارد، ولی این شمول را با ادله ای مانند اجماع تخصیص زده اند، اما برخی فقیهان امامیه این کلمه را ازنظر لغوی به غنایم جنگی محدود کرده اند و سپس به وسیله روایات، حکم آن را به ارباح دیگر تعمیم داده اند! چنین رویکرد دوگانه ای به مفاد آیه، این مسئله را پدید می آورد که دیدگاه های فقهی امامیه درباره آیه مذکور چگونه شکل گرفته و چه عاملی سبب بروز خطای لغوی برای این دسته از اندیشمندان امامیه شده است.مقاله پیش رو با مطالعه ای میان رشته ای با روش های فقهی، تفسیری و ادبی به بررسی این فرضیه می پردازد که مهم ترین عامل اختلافات، خلط مفهومی میان وزن فعیل (غنیم) و وزن فعیله (غنیمه) بوده است.
  کلیدواژگان: خمس، غنمتم، غنیمت، فعیل، فعیله، متعلق خمس
 • سید حسین موسوی راد، سید جابر موسوی راد* صفحات 25-42

  درمورد اینکه اخذ سود (زیادت) در عقد قرض از ابتدا یا پس از سررسید آن حرام است، میان فقها اتفاق نظر وجود دارد؛ مورد اختلاف، حرمت گرفتن زیادت در مقابل دیونی است که به اسباب دیگری غیر از قرض ایجاد شده اند. مقاله حاضر، گستره حرمت ربا نسبت به مطلق دیون را ازمنظر قرآن کریم بررسی می کند و درنهایت این نتیجه به دست می آید که با تمسک به اطلاق لغوی واژه ربا در قرآن کریم، شمول ربا نسبت به مطلق دیون را نمی توان به دست آورد. ماهیت ربای عصر جاهلیت نیز عمدتا ازطریق منابع اهل سنت شناخته می شود و این مسئله مشکلاتی را درمورد شناخت ماهیت ربای عصر جاهلیت به وجود می آورد. با بررسی آیات قرآن کریم مشخص می شود برخی آیات، ظهوری در جریان ربا نسبت به مطلق دیون ندارد، ولی اطلاق آیه 279 سوره بقره که «اصل سرمایه های شما از آن شماست»، شامل مطلق دیون می گردد.

  کلیدواژگان: ربا، دین، قرض، ربای عصر جاهلیت
 • مصطفی غفوری*، احمد باقری، خالد غفوری الحسنی صفحات 43-68

  انتقال قهری مالکیت میت به ورثه، از حقوق خصوصی افراد تلقی می گردد و دخالت نهاد حاکمیت در آن ازمنظر حقوقی با ابهاماتی روبه رو می باشد. در نحوه تملیک ارث، قانون مدنی به فطری بودن آن تصریح می کند. برخی نیز بدون ریشه یابی مسیله، به عقلایی بودن و مقتضیات زندگی اجتماعی آن بسنده کرده اند. این بحث با تبیین کیفیت تملیک در ارث ازمنظر آیات قرآن کریم، به دنبال بیان منشا و اعتبار حقوقی مالکیت در ارث در نظام حقوق اسلامی است که می توان در پرتو آن به تفسیر قوانین تشریعی و فلسفه احکام پرداخت و وجه دخالت شارع و نهاد حاکمیتی در آن را تبیین کرد. ازمنظر قرآن کریم، این حق خصوصی ریشه در حقوق عمومی دارد و وجه اعتبار حقوقی آن برخلاف نظریه مشهور (فطری)، اثبات مجعولیت آن به جعل شارع است؛ هرچند این جعل با فطرت نیز تناسب دارد که با تشریح ادله قرآنی در مستندات چهارگانه استخلاف، تخویل، جعل و تعیین الهی به تبیین مدعی پرداخته شد؛ درنتیجه با توسعه ادله قرآنی مبین نهاد تملیک در ارث، به تبیین مناسبی از جایگاه حقوقی آن در نظام حقوق اسلامی می توان منتهی شد.

  کلیدواژگان: اعتبار حقوقی مالکیت، تملیک در ارث، مالکیت الهی، نظام اقتصاد اسلامی، حق عمومی
 • محمد دهقان*، سید رضا حسینی، فتح الله نجارزادگان صفحات 69-98

  کنز به مثابه آموزه ای قرآنی، در ساحت علم تفسیر ارزیابی می شود، ولی افزون برآن ضرورت دارد به عنوان رفتاری که خداوند متعال در قرآن کریم، ارتکاب آن را سبب عذاب اخروی دانسته است، با رهیافت فقهی نیز مطالعه شود. تحلیل پیوند معنایی کنز با دیگر آموزه های اقتصادی قرآن کریم، نقش موثری در بازشناسی ماهیت کنز و شکل گیری نظام معنایی آن در قلمرو مسایل فقهی دارد.
  پژوهش حاضر ضمن بررسی نقادانه دیدگاه های گوناگون، با نگاه تحلیلی به آیات و روایات به این جمع بندی می رسد که کنز با آموزه های «انفاق فی سبیل الله»، «نفقه»، «اسراف»، «زکات» و «خمس» رابطه معنایی دارد. زمانی که نفقه و خرج کردن برای خود و عیال، از آخرین حد مشروع تجاوز کند، اسراف تحقق می یابد و با ذخیره سازی اموال مازاد بر نفقه مشروع فرد در یک سال، کنز حرام تحقق می یابد و برای پرهیز از آن باید این اموال با قصد تقرب به خدا، در مصارف خیر و طاعت الهی انفاق شود و این انفاق واجب، با زکات و خمس منافاتی ندارد.

  کلیدواژگان: کنز، انفاق فی سبیل الله، نفقه، اسراف، آموزه های اقتصادی
 • محمدعلی حاجی ده آبادی*، احمد فصیحی صفحات 99-122

  منظور از حبس، سلب آزادی بزهکار از تصرف و آمدوشد آزادانه است که امروزه باوجود پذیرش آن در زرادخانه کیفری کشورها به سبب آثار و پیامدهای سوء آن بر استفاده از جایگزین های زندان تاکید می شود؛ ازجمله این جایگزین ها، حبس خانگی است که در آن به مجرم اجازه داده می شود علاوه بر تحمل دوران محکومیتش در محیط خانه فرصت فعالیت های اقتصادی، تربیتی و اجتماعی را بیابد. این جایگزین افزون بر کم هزینه تر بودن و پیامدهای سوء کمتر برای خانواده، فرصت اصلاح و بازپروری بیشتری برای بزهکار فراهم می آورد و از همه مهم تر حق بر آزادی بیشتر و بهتر پاس داشته می شود و نمونه ای از سیاست جنایی مشارکتی است. مطالعه منابع اسلامی نشان می دهد در اسلام هرچند به طور محدود حبس تجویز شده، اما حبس خانگی پذیرفته شده است. البته در کم و کیف دلالت گزاره های اثبات گر حبس خانگی بحث های جدی وجود دارد. مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی به کنکاش این موضوع می پردازد تا حبس خانگی را ازمنظر قرآن کریم، روایات و فقه اسلامی بررسی نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزون بر امکان استفاده از گزاره های مثبت التعزیر بیدالحاکم، از گزاره های خاص موجود در قرآن کریم و روایات درمورد حبس خانگی در مشروعیت آن می توان بهره جست؛ هرچند برخی آن را اقدامی پیشگیرانه می دانند. به نظر می رسد این اقدام دارای ماهیتی دوگانه است. درهرحال باتوجه به محدودیت هایی که نسبت به حقوق مهمی همچون حق بر تربیت و حق بر حریم خصوصی ممکن است ایجاد کند، کاربست آن نیازمند وضع ضوابط ویژه ای است.

  کلیدواژگان: حبس خانگی، نظارت الکترونیکی، حریم خصوصی، جایگزین زندان
 • محمدصادق فیاض*، مصطفی جعفرپیشه صفحات 123-150

  قریب به اتفاق فقیهان، جهاد ابتدایی را به «جنگ علیه کفار غیر اهل کتاب به منظور دعوت آنان به اسلام» تعریف کرده اند؛ بنابراین کفار باید مسلمان شوند و چنان چه مقاومت کنند، باید به جنگ و پیامدهای وحشتناک آن تن بدهند. این تلقی از مفهوم جهاد، علاوه بر فراهم آوردن زمینه های اتهام مسلمانان به خشونت و افراط گرایی، با برخی اصول مسلم دینی نیز همخوانی لازم را ندارد؛ زیرا مطابق نص قرآن کریم، اکراه بر دین جایز نیست و تکلیف انسان مبتنی بر اختیار است. همچنین مسلمانان برای هرگونه گفت وگوی سازنده و به خصوص تبلیغ دین به مدارا، احترام متقابل، بصیرت افزایی، حکمت، جدال احسن و موعظه حسنه، سفارش موکد شده اند. فقیهان و مفسران کوشیده اند چالش میان جهاد ابتدایی و اصولی را که بدان اشاره شد، به کمک سازوکارهای زبانی همچون نسخ یا تخصیص، رفع کنند، ولی موفقیت چندانی نداشته اند؛ ازاین رو در پژوهش حاضر، نسبت میان جهاد ابتدایی با تبلیغ یا دعوت، مجددا با رویکرد فقهی و به روش توصیفی تحلیلی مورد تامل قرار گرفته است تا بر اهمیت و ضرورت قرایت دفاعی از جهاد تاکید کند و اینکه از میان تمامی سازوکارهای آزموده شده فقط این رویکرد می تواند چالش های موجود در این عرصه را فروکاهد. ازاین منظر جهاد از وقتی موضوعیت می یابد که موجودیت اسلام و مسلمانان یا آزادی آنها در تبلیغ دین، با چالش مسلحانه روبه رو شود. دین ماهیت فرهنگی تربیتی دارد و روش دعوت به آن نمی تواند غیرمتناسب با آن انتخاب شود.

  کلیدواژگان: جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، عدم جواز اکراه در دین، اصل اختیار انسان، اصول دعوت به دین
|
 • Mohammad &#, Ashayeri Monfared * Pages 7-24
  Khums is one of undoubted rules of Islam, which can be deduced from the verse "Know that whatever property you may gain, one fifth belongs to God and the Messenger ..." (Anfal: 41) and because according to some jurisprudential views it is considered as the financial resources of the Islamic government, it is also important in terms of public finance law. In Imamiyyah jurisprudence, khums includes all incomes, but in Sunni jurisprudence, there is no such generality. The majority of Sunni scholars have accepted that the word "ghanimtum" has a wide meaning, but have limited this inclusion with arguments such as consensus (ijma'). However, some Imamiyyah jurists at first have limited this word to war booty and then extended its ruling to other incomes based on Islamic narrations! Such a contradictory approach to the interpretation of this verse raises the question of how the Imamiyyah jurisprudential views on the verse were formed and what caused the lexical error for this group of Imamiyyah jurists. This article examines this hypothesis that the most important reason of this disagreement is mistake between the meaning of the Fa'il form (ghanim) and the Fa'ila form (ghanimat). This research is an interdisciplinary study with jurisprudential, interpretive and syntactic methods.
  Keywords: Khums, Ganimtum, booty, Fa'il, Fa'ila, Khums Cases
 • Seyyed Hosein Mousavirad, Seyyed Jaaber Mousavirad * Pages 25-42

  There is an agreement among jurists on the prohibition of receiving profit in the Contract of Loan at first place or after its maturity. However, there is no disagreement on receiving profits for debts that have other causes other than loan. This paper reviews the domain of the prohibition of usury in connection with all sorts of debts and finally concludes that the absoluteness of the lexical words of Quran does not prove that usury includes all sorts of debts. Likewise, the nature of the usury in the Ages of Ignorance has not been explained in the Shiite sources and thus it makes some problems in knowing the nature of usury in that age. Finally thought some verses of Quran does not include all sorts of debts, the absoluteness of some others comprises all sorts of debts. . . . . . . . . . . . . . .

 • Mostafa Ghafori *, Ahmad Bagheri, Khaled Ghafouri Alhasani Pages 43-68

  Forced transfer of ownership of a corpse to an heir is considered a private right of individuals and the involvement of the governing body in it is legally ambiguous. In the manner of acquiring inheritance, the civil law states that it is innate, and some have contented themselves with rationality and the requirements of social life without rooting out the problem. By explaining the quality of inheritance from the perspective of the verses of the Holy Quran, this discussion seeks to express the origin and legal validity of property in inheritance in the Islamic legal system; In the light of which, one can interpret the legislative laws and the philosophy of rulings and explain the interference of the sharia and the governing institution in it.From the point of view of the Holy Qur'an, this private right is rooted in public law, and its legal validity, contrary to the well-known natural theory, is to prove its falsity to the forgery of the Shari'a, although this forgery is also compatible with nature; Which was explained by explaining the Qur'anic evidences in the four documents of substitution, imagination, forgery and divine determination; As a result, with the development of Qur'anic arguments showing the institution of possession in inheritance, a proper explanation of its legal status in the Islamic legal system can be led.

  Keywords: Origin of ownership, Origin of inheritance, Legal validity of property, Acquisition of inheritance, Divine ownership, Islamic economic system, Public right, Divine imagination, Divine determination, Exclusion
 • Mohammad Dehghan *, Seyed Reza Hoseini, Fathollah Najarzadegan Pages 69-98

  Hoarding is as a Qur'anic attitude Will be evaluated in the Area of Knowledge of interpretation, but in addition it needs to be studied as an illegal behavior with a jurisprudential approach. The analysis of the semantic connection between Hoarding and other economic teachings of the Qur'an has an effective role in recognizing the nature of Hoarding and the formation of its semantic system in the realm of jurisprudential issues.The present study, while critically examining different perspectives, with an analytical look at verses and hadiths, concludes that Hoarding has a semantic relationship with the teachings of " charity payment for the sake of God", "alimony", "extravagance", "zakat" and "khums". When alimony and spending for oneself and one's family exceed the legal limit, extravagance is realized, and by storing property in excess of one's legitimate alimony for one year, the forbidden Hoarding is realized, and in order to avoid it, this property should To be spent with the intention of closeness to God in charitably's consumptions and obedience to God and this obligatory charity is not in conflict with zakat and khums.Keywords: Hoarding, charity payment For the Sake of God, alimony, Extravagance, Economic Teachings

 • Mohammad Haj *, Ahmad Fasihi Pages 99-122

  The punishment of imprisonment, which today is recognized as ineffective in the correction and rehabilitation of criminals, has been limited in Islamic criminal law from the very beginning and in special cases. Imprisonment in Islam means restricting the offender from free movement and movement, and in Islamic jurisprudence, various methods have been prescribed for this purpose. One of the methods that is recommended today and is considered as an alternative to imprisonment is house arrest. In this way, the offender is allowed, in addition to enduring his sentence, to have the opportunity for economic, educational and social activities outside the prison. The Holy Qur'an also speaks of imprisonment at home, but there is disagreement as to whether or not to abrogate it. Even if it has been abrogated, this abrogation refers to a specific crime, and therefore it is possible to use the narrations that indicate the legitimacy of such an action, especially according to Islamic jurisprudence, considering the situation of this institution in the beginning of Islam and its application in different cases. The legitimacy of such a punishment, as well as the disadvantages of its harm and corruption compared to imprisonment, can be proven. The only obstacle that can be seen in the way it is implemented is the way provided by today's laws, which in some cases may conflict with the privacy of individuals. The present article explores this issue with an analytical-descriptive method in order to examine house arrest from the perspective of Quran, hadiths and Islamic jurisprudence.

 • Mohammadsadeq Fayyaz *, Mostafa Ja&#, Farpishehd Pages 123-150

  The vast majority of jurists have defined primary jihad as fighting against non-People of the Book in order to invite them to Islam. Therefore, the infidels must become Muslims, but if they resist, they must accept the war and its terrible consequences. This view of jihad, in addition to providing grounds for accusing Muslims of violence and extremism, is not in line with certain indisputable religious principles; Because, according to the text of the Holy Quran, reluctance to religion is not permissible and man's duty is based on free will. Muslims have also been strongly encouraged to engage in any constructive dialogue, especially the propagation of the religion of tolerance, mutual respect, insight, wisdom, goodwill, and good preaching.The jurists and commentators have tried to resolve the challenge between the basic jihad and the principles mentioned through linguistic mechanisms such as abrogation or allocation, but they have not had much success. And descriptive-analytical method has been considered to emphasize the importance and necessity of the defensive reading of jihad, and that of all the mechanisms tested, only this approach can reduce the challenges in this area. . From this perspective, jihad becomes relevant when the existence of Islam and Muslims or their freedom to propagate the religion is faced with an armed challenge. Religion has a cultural / educational nature and the method of inviting it cannot be chosen inappropriately.