فهرست مطالب

مطالعات راهبردی آمریکا - پیاپی 4 (زمستان 1400)

نشریه مطالعات راهبردی آمریکا
پیاپی 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابراهیم متقی* صفحات 7-30
  اگر کشوری تهدیدات فراروی خود را از دست بدهد، در آن شرایط قادر به ایجاد انسجام ملی در داخل کشور نخواهد بود. در این راستا هانتینگتون به این موضوع اشاره دارد که ایالات متحده آمریکا در سال های بعد از جنگ سرد به گونه تدریجی مشروعیت ساختاری خود را از دست داده و باعث شده زمینه برای ظهور هویت های چالشی در داخل ایالات متحده فراهم آید، ازاین رو آمریکا در وضعیت بحرانی است. در واقع ارزیابی های شکل گرفته نشان می دهد که ایالات متحده در وضعیت «دولت ضعیف» قرار دارد. لذا در این مقاله کوشش خواهیم نمود به این پرسش پاسخ دهیم که علت و نشانه های اصلی افول آمریکا در نظام بین الملل کدام اند؟ پس از تجزیه وتحلیل نشانه های درون ساختاری ظهور دولت ضعیف در آمریکا، بر این باور هستیم که نشانه های منطقه ای و بین المللی زمینه ظهور دولت ضعیف و گسترش چالش های اجتماعی را در آمریکا فراهم نموده است. همچنین گسترش چالش های اجتماعی، ظهور هویت انتقادی، افزایش انتظارات جامعه، بازتولید دیگری در سیاست جهانی و افزایش بدهی های آمریکا در اقتصاد بین الملل عامل اصلی افول ایالات متحده خواهد بود. چارچوب نظری این مقاله بر مبنای جابه جایی قدرت ژیوپلیتیکی طراحی شده و روش تحقیق نیز دارای رویکرد توصیفی و از نوع تحلیلی-نهادی می باشد و روش گردآوری داده ها نیز بر مبنای کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی است.
  کلیدواژگان: دولت ضعیف، افول ساختاری آمریکا، بحران های اجتماعی، جنبش های نوظهور، ظهور دیگری
 • محسن اسلامی*، محمد داوند، محمد کرمپوری صفحات 31-62
  اغلب مسلمانان در ایالات متحده آمریکا از تبعیض و بی عدالتی جامعه و نظام سیاسی این کشور رنج برده و آن را ناشی از پدیده اسلام هراسی تلقی می کنند. اسلام هراسی علیه مسلمانان در ایالات متحده آمریکا یک پدیده ساختاری و مبتنی بر آموزه های ایدیولوژیک و نهادینه است. در این مقاله کوشش خواهیم نمود به این پرسش ها پاسخ دهیم که ساختارها و نهاده ای اسلام ستیز در ایالات متحده چگونه تحت تاثیر اندیشه نومحافظه کاری قرار گرفته اند؟ و مشی فکری اسلام هراسی چگونه به گسترش اسلام هراسی در این کشور دامن می زند؟ و این بینش اسلام ستیز در سطح نظام سیاسی آمریکا چه پیامدهایی علیه مسلمانان آمریکا در پی دارد؟ پس از تجزیه وتحلیل شرایط مسلمانان در آمریکا بر این باور هستیم که اصلی ترین آموزه فکری تبعیض علیه مسلمانان و دیگر اقلیت ها در ایالات متحده، نظام فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نومحافظه کاری است. اصلی ترین ثمره این نظام تولید نابرابری است؛ بنابراین، در چارچوب این نظام، برابری مسلمانان با نخبگان سیاسی و صاحبان سرمایه امری دشوار است و کارکرد اصلی سیستم سیاسی حفظ این نابرابری است. برای همین نهادها و ساختارهای سرمایه سالار اسلام ستیز با اعطای بودجه به سیستم سیاسی اسلام هراسی را گسترش داده که از مهم ترین پیامدهای آن ایجاد تنگنا در زیست اجتماعی، حقوقی و مذهبی مسلمانان در آمریکا است. چارچوب نظری این مقاله بر مبنای اندیشه نومحافظه کاری طراحی شده است و روش تحقیق نیز دارای رویکرد توصیفی و از نوع تحلیلی-کمی می باشد و روش گردآوری داده ها نیز بر مبنای کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی می باشد.
  کلیدواژگان: مسلمان، ایالات متحده آمریکا، اسلام هراسی، نومحافظه کاری، نابرابری
 • غلامرضا جمشیدیها*، سید محمدجواد قربی صفحات 63-88

  شکست های متوالی قدرت سخت آمریکا و افزایش هزینه های مادی و معنوی این کشور در کاربست منابع سخت افزاری قدرت باعث گردید تا این کشور منابع نرم افزاری قدرت را بیشتر مورد توجه قرار دهد که در این زمینه موفقیت هایی به دست آورد؛ ولی عملکرد، سیاست گذاری و مدیریت مقامات آمریکایی در سیاست جهانی منجر به کاهش مشروعیت و مقبولیت قدرت آمریکا در افکار عمومی بین المللی گردید. به عبارتی، مرحله رشد و نمو قدرت نرم افزاری آمریکا دچار نزول و افول شده و در شرایط فعلی، آمریکا دیگر توانمندی لازم برای اعمال قدرت نرم را ندارد؛ زیرا سیاست های این کشور برای دولت-ملت ها دارای زیبایی، شکوه و مقبولیت نیست و منابع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قدرت نرم آمریکا با بدبینی مواجه شده اند. با توجه به اهمیت مقوله قدرت نرم در مناسبات جهانی و نحوه عملکرد ایالات متحده آمریکا در این زمینه، مقاله حاضر تلاش دارد به این سوال اصلی پاسخ دهد که دلایل افول قدرت نرم ایالات متحده آمریکا در روند سیاست جهانی چه مولفه هایی است؟ برای پاسخ به سوال اصلی مقاله، نگارندگان با کاربست روش تحلیلی-توصیفی تلاش در تبیین زمینه های افول منابع نرم قدرت آمریکا را دارند. یافته ها نشان می دهند دلایل افول قدرت نرم آمریکا عبارت اند از ظهور قدرت های جدید، بحران های داخلی، کاهش تاثیرات بین المللی بر نهادهای مالی و اقتصادی، بی اعتباری دیپلماسی آمریکا، هزینه های سیاسی و اقتصادی نظامی گری، کاهش قدرت هنجاری، اضمحلال رویای آمریکایی در افکار جهانی، کاهش توانمندی اقتصادی، رشد مرزشکنی دانش توسط قدرت های منطقه ای، گسترش آمریکاستیزی، بیداری سیاسی ملت ها و... .

  کلیدواژگان: قدرت نرم، ایالات متحده آمریکا، افول قدرت، ارزش های آمریکایی، بی اعتمادی بین المللی
 • سمیه حمیدی*، عبدالمطلب عبدالله، احسان مزدخواه صفحات 89-117

  مطالعه و شناخت روند های گذشته، فرایند های زمان حال و تبیین رویداد ها و مسیر های آینده، مبنا و اساس تصمیم گیری در سیاست بین الملل و عرصه روابط خارجی در جهت اتخاذ استراتژی های مناسب است. منطقه خاورمیانه از گذشته های دور برای قدرت های بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا به عنوان یک منطقه ژیو استراتژیک به حساب آمده است. از منظر تیوری ژیو پلیتیک تصور های جغرافیایی ابرقدرت ها از مناطق حساس جهانی می تواند بر کنشگری آنان در عرصه نظام بین الملل تاثیر گذار باشد. ایالات متحده در سیاست خارجی خود همواره منطقه خاورمیانه را به عنوان یک حوزه استراتژیکی که دارای ظرفیت های لازم برای تامین منافع فرامنطقه ای خود است در نظر گرفته و در دوره های مختلف و با سیاست گذاری های متنوع به اعمال نفوذ در این منطقه پرداخته است. سوال اصلی این مقاله این است که بررسی سیاست خارجی خاورمیانه ای آمریکا در دوران جو بایدن بر مبنای سناریو های مختلف و مدل آینده پژوهی چگونه قابل پیش بینی خواهد بود؟ این پژوهش با استفاده از آینده پژوهی بر مبنای الگوی امتداد حال و با روش سناریونویسی تلاش می کند تا آینده های چهار گانه در ارتباط با سیاست خارجی خاورمیانه ای آمریکا در دوران بایدن را تبیین و ترسیم نماید. این پژوهش فرضیه آزما نمی باشد و درصدد است تا با رویکرد آینده پژوهانه تجویزی به بررسی سیاست خارجی خاورمیانه ای جو بایدن در این منطقه بپردازد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی (الگوی امتداد حال)، سناریونویسی، سیاست خارجی آمریکا، جو بایدن، خاورمیانه
 • سید جواد موسوی زارع، سید هادی زرقانی*، مصطفی امیر فخریان صفحات 119-148
  اگر قدرت نرم معادل جذابیت تلقی گردد، این جذابیت بسته به گفتمان های مختلف از منابع متنوعی ریشه می گیرد؛ یکی از منابع فوق ظرفیت علم و فناوری است. اهمیت این حوزه به اندازه ای است که برخی از کشورها از جمله ایالات متحده سرمایه گذاری عظیمی را در آن صورت داده و سیاست های قدرت نرم خود را با تمرکز بر علم و فناوری عملیاتی می سازند. در همین خصوص پژوهش کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و تحقیقات میدانی در نظر دارد به این مسئله بپردازد که ایالات متحده چگونه از ظرفیت علم و فناوری جهت اعمال قدرت نرم بهره برداری می کند و در قدرت نرم علم و فناوری جهان از چه جایگاهی برخوردار است؟ ازاین رو، در بخش نخست با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای اقدامات ایالات متحده در استفاده از ظرفیت علم و فناوری با رویکرد قدرت نرم مورد تحلیل قرار می گیرد؛ سپس با مراجعه به کتب، مقالات علمی، گزارش ها سازمان های بین المللی و... مهم ترین متغیرهای موثر بر قدرت نرم با ماهیت علم و فناوری در قالب 11 شاخص مفهومی و 46 متغیر عملیاتی گردآوری و تدوین شده است. در بخش مطالعه میدانی و برای تعیین وزن شاخص ها و متغیرها، پرسشنامه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و در اختیار 550 نفر از کارشناسان قدرت نرم قرار گرفت. سپس با پیگیری های فراوان، نظرات 194 نفر از پژوهشگران 33 کشور جهان دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت و مدل سنجش قدرت نرم علم و فناوری تدوین گشت. در نهایت بر اساس مدل مزبور، جایگاه قدرت نرم ایالات متحده با محوریت علم و فناوری مشخص گردید.
  کلیدواژگان: قدرت نرم، علم و فناوری، جذابیت، سنجش قدرت نرم، ایالات متحده
 • شهره پیرانی*، آرش سعیدی راد صفحات 149-167
  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا خود را به عنوان قدرت اول جهان (هژمونی برتر) معرفی کرد و با برتری قابل توجهی در عرصه سیاسی-نظامی و اقتصادی توانست موقعیت مسلطی در عرصه بین المللی به دست آورد؛ اما در حال حاضر، نشانه های مبتنی بر افول سیاسی این کشور نیز قابل مشاهده است. در حقیقت مطالعات نشان می دهد که آمریکا از نظر سیاسی (دموکراسی، حقوق بشر، سیاست خارجی، قدرت نرم و...) فاصله اش با سایر رقبا در حال کاهش است و در بعضی موارد از رقابت با آن ها عقب مانده است. حال پرسش اصلی پژوهش این است که عوامل سیاسی افول هژمون ایالات متحده آمریکا کدم اند؟ برای این منظور داده های لازم به شیوه کتابخانه ای گردآوری و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های متعددی مانند نوع حکومت، یک جانبه گرایی، ایدیولوژی لیبرالیسم، کاهش نفوذ قدرت در کشورهای جهان سوم، کاهش نفوذ سیاسی آمریکا بر روی متحدانش، زوال اعتبار سیاست خارجی آمریکا و...، مهم ترین عناصر تعیین کننده افول سیاسی است که می توان برای آمریکا در آینده تصور کرد.
  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، افول سیاسی، لیبرالیسم، قدرت های رقیب
|
 • Ebrahim Mottaqi * Pages 7-30
  If a country loses threats that are facing them, it will not be able to create national unity within the country. In this context, Huntington pointed out that the United States had gradually lost its structural legitimacy in the years after the Cold War, resulting in the emergence of challenging identities within the U.S. and therefore, the U.S. is in critical condition. Indeed, formed assessments indicate that the United States is in a state of "weak state" status. in this paper we will try to answer the question about the main causes and marks of the decline of America in the international system. After analyzing the structural implications of the emergence of a weak government in the United States, we believe that regional and international indications are the emergence of a weak state and the spread of social challenges in the US. It will also lead to the development of social challenges, the emergence of critical identity, increasing community expectations, another reproduction of international policy and increasing American debt in the international economy as a major factor in the decline of the U.S. economy. The theoretical framework of this paper is based on the displacement of geopolitical power and the theoretical framework of this paper is based on the displacement of geopolitical power and the method of research has a descriptive and analytical approach and the method of data collection is based on the library and reliable internet resources.
  Keywords: Weak Government, Structural Decline of the United States, Social Crises, Emerging movements, other Making
 • Mohsen Islami *, Mohamed Davand, Mohammad Karampouri Pages 31-62
  Most Muslims in the United States suffer from discrimination and injustice in society and the political system of this country and consider it as a phenomenon of Islamophobia. Islamophobia against Muslims in the United States is a structural phenomenon based on ideological and institutional teachings. So in this article, we will try to answer the questions: How have anti-Islamic structures and institutions in the United States been influenced by neoconservative thinking? And how do Islamophobic ideologies fuel the spread of Islamophobia in this country? And what are the consequences of this anti-Islamic vision at the level of the American political system against American Muslims? After analyzing the situation of Muslims in the United States, we believe that the main ideological doctrine of discrimination against Muslims and other minorities in the United States is the neoconservative cultural, political, social, and economic system. The main fruit of this system is the production of inequality. Therefore, within this system, equality of Muslims with political elites and capitalists is difficult, and the main function of the political system is to maintain this inequality. That is why anti-Islamic capitalist institutions and structures have spread Islamophobia by funding the political system, one of the most important consequences of which is to create bottlenecks in the social, legal and religious life of Muslims in the United States. The theoretical framework of this paper is based on thought neoconservatism and the research method has a descriptive and analytical approach and the method of data collection is based on the library and reliable internet resources.
  Keywords: Muslims, USA, Islamophobia, Neoconservatism Inequality
 • Ghola Reza Jamshidiha *, Seyyed Mohammad Javad Ghorbi Pages 63-88

  The successive failures of the US hard power and the increase in the material and spiritual costs of this country in the use of the hardware resources of power have caused this country to move towards the software resources of power in recent decades and in this field some successes. However, the actions, policies, and management of American officials in world politics led to a decline in the legitimacy and acceptance of American power in international public opinion. In other words, the growth and development phase of US software power has declined, and in the current situation, the United States no longer has the necessary capability to exercise soft power; Because its policies are not beautiful, glorious, or acceptable to nation-states, and the cultural, political, and economic resources of America's soft power are pessimistic. Given the importance of soft power in global relations and how the United States operates in this area, this article seeks to answer the key question that; What are the components of the decline of US soft power in the global political process? To answer the main and secondary questions of the article, the authors try to explain the reasons for the decline of soft resources of American power by using analytical-descriptive method. The findings show that the reasons for the decline of US soft power are: the emergence of new powers, internal socio-political crises, the reduction of international influence on financial and economic institutions, the discredit of US foreign policy and diplomacy.

  Keywords: soft power, the United States, the Decline of Power, American Values, International Distrust
 • Somayyeh Hamidi *, Abdolmotalleb Abdollah, Ehsan Mozdkhah Pages 89-117

  Studying and recognizing past trends; Present Processes and explaining events and paths in the Future is the basis for decision-making in International Politics and Foreign relations in order to adopt appropriate Strategies. The Middle East has long been Considered a geo-strategic region for major powers such as the United States from the point of view geo-political theory, Geopolitical Imagination of Super Powers of Sensitive Global regions can affect their activity in the international system. In its Foreign policy the United States has always Considered the Middle East as a Strategic area that has Capacity to pursue its trans – regional interest and exerted influence in the region at Various times and With a Variety of Policies. The Main question of this article is how to predict the US Middle East Foreign policy under Biden era the Based on different Scenarios and Futures models? This is a Research Using a Future Study Framework based on Extend Present and with the Script Writing method they Study see to Explain and delineate the Four Future of Biden – era US Middle East foreign policy. The present paper hypothesizes that, based on Future Study Four Probable Scenarios can be considered for the Future of Biden’s Middle East Policy.

  Keywords: Future Study, Scenario Planning, US Foreign Policy, Joe Biden, Middleeast
 • Syyed Javad Mousavi Zarejavad, Seyyed Hadi Zarghani *, Mostafa Amir Fakhrian Pages 119-148
  Studying and recognizing past trends; Present Processes and explaining events and paths in the Future is the basis for decision-making in International Politics and Foreign relations in order to adopt appropriate Strategies. The Middle East has long been Considered a geo-strategic region for major powers such as the United States from the point of view geo-political theory, Geopolitical Imagination of Super Powers of Sensitive Global regions can affect their activity in the international system. In its Foreign policy the United States has always Considered the Middle East as a Strategic area that has Capacity to pursue its trans – regional interest and exerted influence in the region at Various times and With a Variety of Policies. The Main question of this article is how to predict the US Middle East Foreign policy under Biden era the Based on different Scenarios and Futures models? This is a Research Using a Future Study Framework based on Extend Present and with the Script Writing method they Study see to Explain and delineate the Four Future of Biden – era US Middle East foreign policy. The present paper hypothesizes that, based on Future Study Four Probable Scenarios can be considered for the Future of Biden’s Middle East Policy.
  Keywords: Future Study, Scenario Planning, US Foreign Policy, Joe Biden, Middleeast
 • Shohrah Pirani *, Arash Saeedi Rad Pages 149-167
  After the collapse of the Soviet Union, the United States introduced itself as the first power of the world (hegemony hegemony)and gained considerable political status in the international arena, but it is now visible signs of its political decline. In fact, studies have shown that America is politically active (democracy, human rights, foreign policy, soft power and …)distance from other competitors and is backward in some cases. the main question of this study is; what are the political factors of the U.S. decline? For this purpose, the data needed in the library method is collected and analyzed based on descriptive - analytical method. Findings from the study showed that several elements such as the type of government, unilateralism, liberalism ideology, decrease of power penetration in the Third World countries, the decline of American policy influence over its allies, the deterioration of American foreign policy and …, is the most important determinant of the political decline that can be imagined for the United States.
  Keywords: USA, Political Decline, Liberalism, Rival Powers