فهرست مطالب

جغرافیا و روابط انسانی - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، بهار 1401)
 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/14
 • تعداد عناوین: 39
|
 • میثم علیزاد* صفحات 1-15

   از مسایل و موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری و برنامه ریزی شهری در سطح جهانی مطرح شده استبحث مربوط به رابطه حقوق شهروندی و مدیریت شهری است. قوانین و مقررات شهری در خصوص شهروندان و احقاق وارتقای حقوق آنان را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود. عناصراصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را دراداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. فضای سبز یکی از ارکان مهم زیبا سازی شهر بوده و هزینه زیباسازی محیط شهری که با درختان ایجاد میگردد بسیار ارزانتر از زیباسازی محیط شهری با عناصر بیجان مثل سنگ و سیمان و آهن است. شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند . در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لایفنک پیکره یگانه شهر ها در متابویلسم آنها نقس اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می توانند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد . در این پژوهش ،اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است .در این پژوهش از نرم افزار SPSS برای منطقه مورد مطالعه استفاده شده است.

  کلیدواژگان: رضایتمندی شهروندان، فضای سبز، مدیریت شهری، ارومیه
 • سوسن کریمی* صفحات 16-29
  بزهکاری ازجمله مهم ترین معضلات اجتماعی در اکثر شهرهای جهان است که بر زندگی افراد تاثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می گذارد. در سال های اخیر، علاقه و توجه وافری به تحلیل رابطه مکان و بزهکاری و مطالعه تاثیر متقابل انسان و محیط و شرایط و زمینه ها در شکل گیری الگوهای مکانی بزهکاری به وجود آمده است. شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهم ترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها شناخته شده است این مقاله باهدف تحلیل فضایی بزهکاری شهرستان چالوس انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در از مدل موران جهانی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده، که اطلاعات موردنیاز از میزان و نوع جرایم به صورت کتابخانه ای اخذشده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کانون های جرم خیز در شهرستان چالوس به صورت خوشه ای می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، پراکنش مکانی، جرم، مدل موران، شهرستان چالوس
 • غلامرضا میری، اسماعیل حسین زهی* صفحات 30-46
  در دنیای امروز که روند گردشگری از شکل انبوه به الگوهای فردگرایانه تغییر یافته و گردشگران به انعطاف پذیری و تجارب معنادار اولویت بیشتری می دهند. تغییرات بنیادین در سمت تقاضا و عرضه گردشگری، همچنین ایجاد الگوهای اقتصاد تجربه و اقتصاد دانش بنیان، در فضای کلان توسعه اقتصادی، گردشگری را به سمت وسوی خلاقیت پیش برده است؛ به طوری که، صاحبنظران را به این باور رسانده که پایداری گردشگری در گردشگری خلاق است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مولفه های گردشگری خلاق در شهر چابهار و نقش آن در توسعه پایدار شهری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را همه شهروندان شهر چابهار تشکیل ی دهند که براساس سرشماری عمومی مسکن سال 1395 تعداد 106739 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. جمع آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تایید واقع شده است.همچنین جهت بدست آوردن پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با 80/0 است که نشان می دهد پرسشنامه از اعتبار لازم جهت سنجش متغیرهای تحقیق برخوردار است و عدد مطلوبی است.جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص مالی با میانگین 78/3 بالاتر از میانگین مطلوب است و شاخص های گردشگری با میانگین73/2، شاخص کسب و کار با میانگین 66/2 و شاخص یادگیری و رشد با میانگین 67/2 پایین تر از وضعیت مطلوب قرار دارند.نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر مالی بیشترین تاثیر را با مقداربتای 371/0 بر توسعه پایدار شهری داشته است و متغیر گردشگری با مقدار بتای 132/0 کم ترین تاثیر را داشته است.
  کلیدواژگان: _ گردشگری، گردشگری خلاق، توسعه، توسعه پایدار شهری، _ شهر چابهار
 • شهاب بهرامی، محمدسعید کیانی*، لیلا نظری صفحات 47-70

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی انتظارات مشتریان در ابعاد ایمنی و بهداشتی از اماکن ورزشی به منظور افزایش وفاداری و حضور مجدد می باشد.جامعه آماری این پژوهش را مشتریان اماکن ورزشی شهر نیشابور تشکیل می دهند. به توجه به جدول مورگان 384 به عنوان نمونه به صورت تصادفی از بین مشتریان اماکن ورزشی چند منظوره انتخاب شدند. روش نمونه گیری تحقیق حاضر، تصادفی و به روش خوشه ای انجام پذیرفت، که از هر منطقه یک سالن به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه در آن سالن توزیع شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه حضور مجدد مشتری لیم (2006)، پرسشنامه وفاداری مشتریان آلن (1990) و پرسشنامه محقق ساخته شناخت انتطارات مشتریان ورزشی بود. از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رسم نمودارها). از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده ها استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، با توجه به بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. برای فرضیه های پیش بینی از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0 ≥ P تعیین شد. محاسبات آماری به وسیله نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین انتظارات مشتریان در دو بعد ایمنی و بهداشتی با وفاداری و قصد حضور مجدد از نظرآماری رابطه مستقیم و معنی داری مشاهده گردید. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که آمیخته انتظارات مشتریان ، 8/20 درصد از متغیر وفاداری مشتریان در اماکن ورزشی را پیش بینی می کند و همچنین آمیخته انتظارات مشتریان ، 1/24 درصد از متغیر حضور مجدد مشتریان در اماکن ورزشی را پیش بینی می کند.

  کلیدواژگان: انتظارات مشتریان، ایمنی، اماکن ورزشی، وفاداری مشتری، حضور مجدد
 • زهره خسروی* صفحات 71-88

  بروز فرصت کارآفرینی زنان فرایند پیچیده ای است که عوامل متعدد فردی و محیطی در آن تاثیرگذار می باشند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در بروز فرصت های کارآفرینی زنان در شهرداری منطقه ی 3 شهر تهران است. روش اجرای پژوهش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود. روش گردآوری اطلاعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. روایی و پایایی ابزار پژوهش با رویکرد روایی محتوایی و صوری و شاخص نرخ ناسازگاری تایید شد. جامعه ی آماری زنان کارآفرین و خبرگان کارآفرینی در شهرداری منطقه ی 3 تهران بود. داده های این پژوهش با رویکرد دلفی فازی، دیمتل و ANP فازی و GRA و MOORA خاکستری تحلیل شد. مطابق یافته های رویکر دلفی فازی 13 عامل فرعی در 5 عامل اصلی فردی، محیطی خرد، محیطی کلان، شبکه های ارتباطی و سازمانی بر بروز فرصت های کارآفرینی زنان در شهرداری منطقه 3 تهران تاثیر دارد. مطابق یافته های دیمتل فازی عوامل محیطی کلان بیشترین تاثیرگذاری بر دیگر عوامل موثر بر بروز فرصت های کارآفرینی زنان و عامل ویژگی های فردی دارای کمترین تاثیر پذیری است. از طرف دیگر مطابق تکنیک ANP فازی عوامل ویژگی های فردی در عوامل موثر بر بروز فرصت کارآفرینی از اولویت بالاتری برخوردار است و در نهایت مطابق رویکرد GRA و MOORA خاکستری، مهمترین راهکار بهبود عوامل موثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان و در نتیجه بهبود فرصت کارآفرینی زنان راهکار ایجاد بازار جدید است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی زنان، فرصت کارآفرینی زنان، عوامل موثر بر بروز فرصت کارآفرینی
 • میثم احمدی* صفحات 89-99
  در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 224 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است از عوامل اجتماعی می توان به افزایش سن ازدواج، دیدن فیلم های خشن جنسی، تقلید از گروه های خاص اشاره کرد.این نابهنجاری ها انحرافهایی هستند که جاذبه ی جنسی فرد را در برمی گیرند. مبتلایان این نوع اختلال ها به اندازه ای به هدف مبل وابسته اند که فقط در صورت وجود آنها می توانند ارضای جنسی را تجربه کنند وجود قوانین ناکارآمد، ناقص و کلی در خصوص این موضوع مهم موجب ایجاد سردرگمی در میان قضات و تفاسیر سلیقه ای شده است، پرداختن به شیوه ی اثبات تجاوز به عنف، سبب شده تا دادگاه ها و مراجع عالی قضایی به بیراهه رفته و با حمایت افراطی از حقوق متهم، بسبب تضییع حقوق بزه دیده را به راحتی فراهم آورند. بی توجهی به حقوق جنسی افراد در جامعه و نپرداختن به آن در سطح رسانه ها باعث شده تا افراد از حقوقی که در زمینه ی امور جنسی دارند مطلع نباشند، مجازات های سخت و بی تناسب در قبال زنای به عنف سبب شده تا دادگاه ها به دلیل متناسب ندانستن این مجازات ها با عمل ارتکابی در پیشگاه وجدان خوبش، خود را مسیول دانسته و به هر بهانه ای از انتساب بژه به متهم خودداری ورزند. در عوض تعیین مجازاتهای سبک برای برخی جرایم خشن جنسی سبب تجری بزهکاران و تشویق آنان به ارتکاب مجدد جرم گردید. نبود مجازات برای اعمال بسیار شنیع جنسی، ضعف و ناکارآمدی قوانین ایران را در این زمینه دو چندان کرده است تحقیق از نوع پژوهش تحلیلی توصیفی است. که ضمن استفاده از متون و نظریات با استفاده از تحقیق اینترنتی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت نتایح حاکی از آن شد که تفاوت معناداری در نظام های حقوقی و کیفری ایران با کشورهای دیگر وجود دارد.
  کلیدواژگان: تجاوز به عنف، عنصر مادی، عنصر قانونی، عنصر روانی
 • ثربا نصیری*، یعقوب حقی، لطیف علی بابالو، اکبر انصاری صفحات 100-110
  داشتن مسکن یا سرپناهی مناسب، که امروزه در چارچوب شهروندی تعریف می شود ازجمله حقوق بنیادین شهروندان هر سرزمین به حساب می آید. چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و ازجمله ایران به رسمیت شناخته شده است و دولت ها موظف شده اند شرایط دستیابی خانواده ها به مسکن متعارف را فراهم آورند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق با توجه به موضوع آن، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق ساکنین سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل می باشد که طبق سرشماری سال 1395 تعداد آن ها برابر 60125 نفر می باشد و حجم نمونه برابر 385 نفر به دست می باشد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری spss استفاده شده است و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون T با دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل تاثیر مثبت معنی داری دارد و تفاوت معنی داری بین میانگین هویت اجتماعی افراد مهاجر و غیر مهاجر وجود دارد و هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است.
  کلیدواژگان: هویت اجتماعی، نظم اجتماعی، سکونتگاه های غیررسمی، اردبیل
 • یعقوب حقی*، لطیف فکری علی بابالو، اکبر انصاری گبلو، صدیقه کرمی نسب صفحات 111-122

  کیفیت زندگی شهری از سال 1970 به طور مشخص و قابل ملاحظه ای در مطالعات اجتماعی لحاظ شده است و معنای وسیعی ای در ارتباط با خوشبختی در جوامع دارد و هدف آن قادر ساختن مردم برای دستیابی به اهدافشان و رسیدن به زندگی ایده آل است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت شاخص های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان در شهر گرمی با استفاده از شاخص عینی مورد ارزیابی قرار گرفته روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد، و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه، که بین تمام محلات شهر گرمی به صورت تصادفی بین 250 نفر توزیع گردیده و در اخر اینکه تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از ان است که شاخص های مورد مطالعه به لحاظ میزان رضایت شهروندان از مولفه های موثر بر بهبود کیفیت زندگی، شاخص کیفیت بهداشت و سلامت، کیفیت تعامل همبستگی و کیفیت کیفیت حمل و نقل میتوان پذیرفت که از نظر دیگر شاخصهای منتخب پژوهش از دیدگاه شهروندان بالاترین سطح معناداری را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، شاخص ها، شهر گرمی
 • فرشاد رزم آور*، مسلم سواری صفحات 123-144
  مطالعه حاضر، با هدف شناسایی استراتژی های مدیران روستایی جهت حفاظت از محیط زیست در مناطق روستایی شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر، از لحاظ پارادایم جزو تحقیقات کیفی بود و تحلیل داده های پژوهش در دو مرحله کدگذاری باز و محوری انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران روستایی شهرستان دشتستان بود و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به صورت حضوری و مجازی گردآوری شدند. نتایج با استخراج 68 استراتژی صورت گرفته از سوی مدیران روستایی در راستای حفاظت از محیط زیست همراه بود که زیرسازی اماکن عمومی روستا جهت آسفالت، درختکاری در سطح روستا، نصب سطل زباله در محیط روستا، تشویق خانوارها به تفکیک زباله ها، نظافت معابر، جمع آوری کودهای حیوانی و جمع آوری و انتقال زباله های منازل به بیرون از روستا از استراتژی های مهم مدیران روستایی بود که این استراتژی ها در 10 طبقه راهبردهای سرزندگی و نشاط اجتماعی، رفاه انسانی، پایداری سکونتگاهی، محافظه ‏کارانه، تاب‏آوی محیطی، تنوع، تدافعی، رشد و توسعه، پویایی و سازگاری، و هویت محیطی دسته بندی و تحلیل شدند.
  کلیدواژگان: استراتژی ها، جوامع روستایی، حفاظت محیط زیست، شهرستان دشتستان، مدیران روستایی
 • بهمن خسروی پور، نسیم روشنی*، حسنعلی کوره پز صفحات 145-160
  دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی و درنتیجه افزایش نگرانی دولت ها و سازمان ها در رابطه با محیط زیست شده است. به گونه ای که مسئله آلودگی محیط زیست یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است. این در حالی است که مشاغل مسیول بسیاری از چالش های زیست محیطی (آلودگی و مصرف زیاد مواد، آب و انرژی) هستند. در پاسخ به این چالش ها بود که کارآفرینان در پی ارایه نوآوری هایی برآمدند که محصولات و خدمات پایدارتری را تولید کند و زمینه نوآوری هایی جهت حفاظت محیط زیست و کارآفرینی پایدار شکل گرفت. لاجرم امروزه نوآوری سبز و در کنار آن کارآفرینی سبز باهدف تولید محصولات دوستدار محیط زیست در طی فرآیندهای تولیدی موردتوجه جدی قرارگرفته است. کارآفرینی سبز، نوعی نوآوری فناوری است که تاثیر منفی فعالیت های انسان بر محیط زیست را کاهش می دهد. نوآوری به عنوان عنصر محوری کارآفرینی، می تواند در پاسخ به مشکلات و چالش های زیست محیطی مثلا با ایجاد یک فناوری جدید کاهش آلودگی یا تولید محصولی دوستدار محیط زیست صورت گیرد. درواقع نوآوری سبز به عنوان یک دیدگاه، ایده، محصول، خدمت یا فرآیندی جدید در نظر گرفته می شود که به دنبال کاهش آثار منفی زیست محیطی است. با این اوصاف هدف پژوهش حاضر، مروری بر پدیده کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز می باشد. بدین منظور در این پژوهش به بررسی مواردی چون تاریخچه کارآفرینی و نوآوری سبز، مفهوم کارآفرینی سبز، کارآفرین سبز و ویژگی های آن، نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدهای توسعه کارآفرینی سبز، هدف نوآوری سبز و مفهوم آن، ارتباط بین کارآفرینی سبز و نوآور سبز پرداخته شده و در پایان ضمن جمع بندی، پیشنهادهای کاربردی لازم نیز ارایه شده است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سبز، نوآوری سبز، محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
 • لیلا اسدی* صفحات 161-173

  شهرسازی ایرانی- اسلامی به عنوان الگویی غنی از شهرسازی، با برخورداری از بنیان های فکری و فرهنگی ایرانی و اسلامی، امروزه با تاکید بر اصول دین مبین اسلام ازنظر مفهومی و تاکید بر ارزش های پایدار عرفان ایرانی ازنظر معنایی درصدد ساماندهی و بازآفرینی فضاهای شهری است. با پیشرفت سریع تکنولوژی و پیچیده تر شدن زندگی شهری، عدم توجه به روابط منطقی میان عناصر بصری و کاربردی در معماری و شهرسازی، منجر به بروز آشفتگی بصری، بی هویت شدن فضا، قطع ارتباط عاطفی انسان با فضا و مختل شدن ادراک او از فضا و نهایتا کاهش شاخص های سلامت روان و افزایش تنش های روانی، اضطراب و افسردگی می شود. این در حالی است که شناخت درست ویژگی های روحی و روانی انسان در گروه های سنی مختلف، جنیسیت و شرایط فیزیکی متفاوت و پاسخگویی صحیح به آنها و اهمیت دادن به بعد عاطفی وروانی محیط همزمان با توجه به بعد کاربردی آن، موجب ارتقاء کیفیت سلامت روانی شهروندان می گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر نقش شهرداری در طراحی معماری سبز محیط های شهری با رویکرد ایرانی- اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد احیا و باز نمایی هویت اسلامی- ایرانی در معماری و منظر شهر، ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی در میان شهروندان، هویت بخشی و زیباسازی سیما و منظر شهری، ترویج ساختار کالبدی - فضایی فرهنگ ایرانی- اسلامی و ارتقای سرمایه های فرهنگی و اجتماعی شهروندان از جمله برنامه های راهبردی است که شهرداری می تواند نقش اساسی داشته باشد.

  کلیدواژگان: شهرداری، طراحی معماری سبز، محیط های شهری، شهرسازی ایرانی- اسلامی
 • رسول باقرآبادی* صفحات 174-185

  اقلیم، شرایط پیچیده و خلاصه ای از وضع جوی منطقه ای است که به طور مشخصی در ارتباط با عرض جغرافیایی و سایر عوامل جغرافیایی است تغییر اقلیم یکی از معضلات کنونی جامعه بشری است و تهدید و بلایی برای سیاره زمین به شمار می آید. از این رو در پژوهش بررسی روند تغییرات بارندگی و دمای کرمانشاه در بازه ی زمانی 30 ساله (1370 تا 1399) از سازمان هواشناسی کشور با استفاده از روش های طبقه بندی اقلیمی دومارتن، آمبروترمیک و آمبرژه انجام گرفته است. داده های هواشناسی به بازه های 10 ساله و یک بازه ی 30 ساله تفکیک شدند. نتایج نشان داد که متوسط بارندگی کرمانشاه در بلند مدت و در طول سه دهه تغیرات فروانی داشته و بیشتر متوسط بارندگی ها کمتر از میزان استاندارد بوده اما در بعضی سال ها بارندگی بیشتر از میزان استاندارد است همچنین متوسط دما در طول این سه دهه روند افزابشی را نشان می دهد که نشان از افزایش دما کرمانشاه همزمان با تغییرات اقلیمی و افزایش دمای در زمین است. بررسی تغییرات اقلیمی با روش دومارتن در طول سه دهه تغییرات چندانی نشان نمی دهد و کرمانشاه در اقلیم نیمه خشک قرار دارد در مورد آمبرژه نیز اقلیم نیمه خشک سرد بدست آمد که در بازه زمانی مورد نظر بدون تغییر بود اما در مورد نمودار آمبروترمیک در دهه 70 شمسی (1370-1379) خرداد تا مهر دما بر بارش افزونی دارد اما در دو دهه 80 شمسی (1380-1389) و 90 شمسی (1390-1399) شمسی ماه خشک سال از اردیبهشت شروع و به مهر ختم می شود. که ناشی از تاثیر افزایش دما بر اقلیم کرمانشاه است.

  کلیدواژگان: آمبرژه، آمبروترمیک، تغییر اقلیم، کرمانشاه، دومارتن
 • فاطمه منوچهری* صفحات 186-204
  در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوهای جدیدی است که بتوان از ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا ارایه خدمات عمومی را حداکثر ساخت. توسعه پایدار شهری زمانی متجلی می گردد که گذر از حکومت های محلی به مدیریت شهری و از مدیریت شهری به حکمروایی خوب شهری محقق شود. هدف حکمروایی خوب شهری بهبود کیفیت زندگی شهروندان است که دستیابی به آن در گرو تحقق این الگو است که اجماع، مشروعیت و اثربخشی تصمیمات و مشارکت شهروندان را تضمین نماید. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر حکمروایی خوب شهری ضرورت رسیدن به بهره وری و مدیریت منابع انسانی سازمانها در شهرداری کرج با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان می تواند گام موثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سلامت و فساد اداری، باشد. از این رو حکمروایی خوب الگویی برای استفاده بهینه از منابع و اختیارات به منظور نیل به اهداف و آرمان های توسعه پایدار تلقی شده است. توسعه ای که تضمین کننده تحقق عدالت، نظم، امنیت، سلامت فرد، جامعه و حفاظت بهینه از منابع زیستی در کنار رفاه، پیشرفت، شکوفایی استعدادها و ظرفیت های آحاد جامعه و قابلیت های محیطی است. حکمروایی خوب نه تنها روایتی نو از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است، درعین حال چارچوبی به دست می دهد که همه این اهداف و ارزش ها در یک جا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محویت مردم، دنبال شود. حکمروایی خوب روایت گر توسعه انسان محور است.
  کلیدواژگان: حکمروایی، حکمروایی خوب شهری، سلامت اداری، شهرداری ها، کرج
 • فاطمه شیرازبخت*، اردلان افلاکی، ناصر رضایی صفحات 205-222

  فراهم کردن بستر و زمینه ای که افراد در یک جامعه بتوانند فعالیت ها و توانایی های خود را محقق سازند، نقش مهمی را در پیشرفت و رشدان جامعه دارا می باشد. در این میان برخی سالمندان فاقد توانایی جسمی و روحی برای حضور در فضاهای شهری و انجام فعالیت های مختلف هستند. محیط های شهری با توجه به شرایط موجود دران مکان هایی که زمینه ساز مشکلات بسیاری برای سالمندان می باشد وجود دارد. سالمندان خصوصیات و نیازهای متفاوتی نسبت به دیگر گروه های سنی جامعه دارا هستند که کمتر به این نیازها در فضاهای شهری توجه شده است. فرم و هندسه شهری عاملی تاثیرگذار بر حضور بر فضاهای شهری می باشد هم چنین برای رفع نیازهای سالمندان در فضاهای شهری باید به فرم و هندسه شهری فضاهای شهری توجه شود هم چنین تاکنون مطالعه ای دران زمینه انجام نشده است. باتوجه به موارد گفته شده میتوان گفت بحث تمایز این پژوهش با دیگر پژوهش های انجام شده عدم تکراری بودن پژوهش و توجه به قشر سالمند و ترکیبی کار کردن در تمام مباحث این پژوهش می باشد. این پژوهش باهدف کلی بررسی مطالعات انجام شده در زمینه های فرم وهندسه فضاهای شهری و حضورپذیری سالمندان به بررسی مطالعات گذشته میپردازد و اهداف ونتایج وروش انجام کار این مطالعات را بررسی می کنددرادامه کار میتوان نتایج این بررسی رامشاهده کرد.

  کلیدواژگان: فضای شهری، سالمندان، حضورپذیری، هندسه فضاهای شهری، فرم شهری
 • داوود جمراسی*، حمیدرضا قربانپور، محبوبه صلواتچی صفحات 223-241
  در دهه های اخیر مدیریت شهری در ایران به طور فزایندهای با چالشهای فراوانی روبرو بوده است که این امر ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است رشد و توسعه سریع و شتابزده و غالبا بی رویه شهرها به واسطه رشد سریع جمعیت شهری، یکی از مسایلی که بر ابعاد مشکلات و معضلات حاضر افزوده است وجود بیش از 47 درصد از جمعیت کشور در شهرها، بالاتر بودن نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به نرخ رشد جمعیت ملی و اختصاص درآمد بسیار بالایی از ارزش افزوده و اشتغال کشور به شهرها، نشان از جایگاه اقتصاد شهری در ایران دارد. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیتهای شهرداریها و بالا بردن سطح انتظارات مردم از آنها و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداریها را بیشتر میکند. بنابراین، در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمدی شهرداریها اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا از یک سو کسب درآمد شهرداریها تاثیر عمده ای در ارایه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر میشود بلکه، اساسا اجرای تمامی طرحها و برنامه های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای روش های تامین درآمد پایدار شهرداری ها برای مدیریت شهری بررسی شده و در نهایت راهکارهایی جهت توانمندسازی درآمد شهرداری ها و مدیریت مطلوب شهری ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: شهرداری، منابع مالی، درآمد پایدار، مدیریت شهری
 • احمد رشیدی نژاد* صفحات 242-262

  به تناسب تعداد بی شمار رودهای داخلی به نسبت رودهای بین المللی، بیشتر کشمکش‎های مرتبط با آب، در سطوح داخلی رخ می دهند. به شکلی که در برخی کشورها، عدم مدیریت صحیح در تخصیص منابع آب، نوع مناسبات جوامع و واحدهای سیاسی- فضایی فروملی را تحت شعاع قرار داده، موجبات تنش بین آنها را فراهم نموده است. تحولاتی که به شکل روزافزون، نمونه هایی متعددی از آن در سراسر جهان و در همین ایران، قابل روییت است. در این باره، رقابت بین جوامع و ساکنین فرادست- فرودست حوضه رودخانه ی کشکان، موردی قابل تامل است. نمونه ا یی که بهترین نمایش رقابت آن در قالب ساخت سد تنگ گاوشمار (معشوره) در بالادستی این رودخانه، تجلی یافته است. بر این اساس پژوهش حاضر در قالب روش‏شناسی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بر آن است تا با پاسخ به پرسش؛ تعویق پروسه ساخت سد تنگ گاوشمار معلول چه دلایلی است؟ رقابت های فروملی در سطح حوضه رودخانه کشکان را به منصه ی ظهور گذارد. در واقع هدف پژوهش، تحلیل چرایی عدم ساخت سد تنگ گاوشمار در قالب مفهوم «هیدروهژمونی فروملی» است. نتایج نشان داد که در سطح محلی (درون استانی) «هژمونی امنیتی» بخش پایین دستی (پلدختر) حوضه رودخانه، موجب شده است که بخش بالادستی (کوهدشت) با ضعف در «هژمونی اقتصادی»، نتواند منابع مالی مورد نیاز احداث سد را فراهم نماید. در سطح منطقه ای (بین استانی) نیز، اهمیت استراتژیک استان خوزستان و نقش و جایگاه این استان به لحاظ مسایل مختلف، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... برای کشور، مانع از آن است که دولت ریسک نارضایتی و ناآرامی را در این استان بپذیرد.

  کلیدواژگان: رودهای داخلی، هیدروهژمونی، کشکان، سد گاوشمار(معشوره
 • فرزانه ساسان پور، حبیب الله فصیحی، ظاهر رشیدی * صفحات 263-284

  موقعیت استراتژیک و ارتباطی شهرستان البرز باعث می شود که این منطقه در معرض جریانات و نیروهای مختلفی قرار گیرد. بنابراین به منظور قرار دادن شهرستان در مدار توسعه، ابتدا لازم است که به شناسایی وضعیت موجود در ابعاد مختلف توسعه پرداخته شود و بر اساس چنین شناختی میزان نابرابری ها و کاستی ها موجود را مشخص کرده و در نتیجه مسیر را برای اتخاذ برنامه های توسعه آتی منطقه هموار نمود. بنابراین در پژوهش حاضر، به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان البرز وضعیت نقاط شهری در ابعاد مختلف کالبدی، فناوری، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با استفاده از روش آماری و مدل الکتره مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، بر اساس روش تحقیق کمی- تحلیلی و روش گرد آوری داده ها نیز اسنادی بوده و بدین منظور از داده های مرکز آمار در سال 1390و اسناد مرتبط با توسعه منطقه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش در57 شاخص مورد مطالعه حاکی از داشتن وضعیت بهتر شهر کرج در 4 بعد کالبدی، اجتماعی، مدیریتی، دانش و فناوری بوده و بهترین وضعیت برای ابعاد اقتصادی و زیست محیطی نیز به ترتیب مربوط به شهرهای محمد شهر و آسارا می باشد. نتایج نهایی مدل بیانگر قرار گیری شهرهای کرج و گرمدره در رتبه اول توسعه بوده و شهرهای کمالشهر و ماهدشت نیز سطح میانه توسعه را دارا می باشند. در مراتب بعدی شهر های آسارا و محمد شهر با برخورداری از کم ترین میزان توسعه در جایگاه سوم سطح توسعه قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، توسعه پایدار، شهرستان البرز، رتبه بندی توسعه نقاط، مدل الکتره
 • مرجان ادهم ملکی *، بهمن خسروی پور صفحات 285-303

  به منظور امکان بهره برداری بهینه از منابع آب، طرح شبکه های آبیاری و زهکشی دشت میاناب تعریف و در دست اجرا و بهره برداری می باشد. بر این اساس، آب تخصیص داده شده به این طرح می بایست با حداکثر راندمان در سطح دشت توزیع گردد . خدمات بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی عموما در اراضی آبخور زیر سدها و محدوده های مربوط به چاه های متمرکز تا سال 1372 به وسیله ی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان دستگاه اجرایی به انجام می رسید. از آن سال به بعد، وزارت نیرو به استناد ماده ی 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه ی اجرایی آن) در اجرای وظایف اجتماعی دولت و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی) تدریجا با تاسیس شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در محدوده ی فعالیت این سازمان ها، مسیولیت و مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی به این شرکت ها، واگذار گردید تا این شرکت ها بستر را برای ورود تشکل های قانونی بهره برداران در مدیریت آب مهیا کنند هدف از این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از اسناد مکتوب ، مشاوره و پیمایشی تهیه شده است بررسی ایجاد تشکل های بهره برداری از منابع آب به عنوان رهیافت مدیریت مشارکتی در آب و تاکید بر مشارکت کلیه گروه های ذینفع عمدتا" کشاورزان است . در پایان نیز راهکارها و پیشنهادهای مربوطه ارایه شده است .

  کلیدواژگان: مدیریت مشارکتی، نظام بهره برداری، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون، داریون
 • شهاب الدین حج فروش * صفحات 304-322

  هم‌زمان با پدیدار شدن بحران‌های محیطی، کیفیت محیط به‌عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته شد. این مفهوم به‌عنوان بازتاب همه‌جانبه احساس شخص از سلامتی، شامل همه عواملی که در رضایتمندی انسان نقش دارند، فرض شده است. مقاله حاضر باهدف ارزیابی عملکرد مولفه‌های کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان با ارایه یک مدل به‌منظور ارزیابی کیفیت محیط شهری یزد طراحی‌شده است و سعی شده که با توصیف و تبیین مفهوم کیفیت محیط، مولفه تاثیرگذار بر آن و همچنین نحوه سنجش این مفهوم را در محیط شهر بررسی کند. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی، ازنظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع‌آوری اطلاعات، 400 پرسشنامه (بر اساس فرمول کوکران) به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی‌شده در بین ساکنان توزیع‌شده است. روش‌شناسی این پژوهش بر مبنای روش‌های آزمون t تک و دو نمونه‌ای، آزمون واریانس و تحلیل عاملی تاییدی استفاده‌شده است. مبنای سنجش کیفیت محیط در شهر یزد، معیار رضایتمندی از مولفه‌های کیفیت محیط شهری از دیدگاه ساکنین است. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر، مولفه‌های کیفیت محیط شهری با توجه به مدل نظری پژوهش که در پنج سطح طبقه‌بندی‌شده است با توجه به ضرایب استاندارد، در سطح چهارم ویژگی‌های خدمات بهداشتی (96/0)، امنیت و روابط اجتماعی (92/0)، خدمات اجتماعی (88/0) و میزان صدا با ضریب (85/0)، بیشترین تاثیر را در مولفه‌های کیفیت محیط شهری داشته است. در سطح سوم بیشترین تاثیر در مولفه‌ها، ویژگی‌های کارکردی (08/1)، اجتماعی (78/0) و هزینه واحد مسکونی (74/0) بوده و درنهایت در مولفه‌های سطح دوم که یکی از اهداف اصلی پژوهش بوده، کیفیت محیط سکونتی با ضریب (94/0)، بیشترین تاثیر را در کیفیت محیط شهری یزد داشته است.

  کلیدواژگان: کیفیت محیط، کیفیت محیط شهری، میزان رضایتمندی، شهر یزد
 • پرنیا گرکانی دشته*، امیرمحمد بابالو صفحات 323-338
  از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون، اندیشمندان در مورد اعیان سازی بحث کرده اند. با وجود تنوع در دیدگاه های پژوهشگران، همگی بر ویژگی اصلی اعیان سازی یعنی جابجایی جمعیت، اتفاق نظر دارند. با وجود گستردگی این مطالعات در سطح بین المللی، در ایران، مطالعات نظریه های متاخر اعیان سازی معدود بوده و به تفکیک و طبقه بندی انواع آن پرداخته نشده است. درحالی که شهرهای بزرگ با هر زمینه و وضعیتی، یا مورد اعیان سازی قرار گرفته اند و یا دست کم در معرض آن واقع شده اند که این مسیله، لزوم توجه به انواع و گونه های نظریات اعیان سازی را روشن می سازد. این پژوهش با هدف گونه شناسی رویکردهای اعیان سازی در دوره معاصر (1990 تاکنون) انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف فوق در تحقیق کیفی، این پژوهش با روش گونه شناسی و طبقه بندی نظریه ها با جمع آوری داده ها از طریق روش های کتابخانه ای و ایجاد چارچوب رویکردهای اعیان سازی در برنامه ریزی شهری معاصر صورت گرفته است. عمده رویکردهای اعیان سازی معطوف به رویکردهای دولت محور، جمعیتی، فرهنگی، حمل ونقل گرا، زیست محیطی و فوق- اعیان سازی بودند که هر رویکرد تبیین شده و مسایل مربوط به هرکدام روشن گردید. در نتیجه لزوم نظریه پردازی در زمینه اعیان سازی در کشور بایستی معاصرسازی شود و توسعه مجدد محلات نه به عنوان هدف غایی بلکه به عنوان وسیله ای برای دستیابی به زیست پذیری محلات شناخته شود. اثرات پروژه های نوسازی که به شکل اعیان سازی نمود پیدا کرده اند شناسایی و بررسی شوند زیرا یک فقدان آماری و مطالعاتی در زمینه اعیان سازی در ایران وجود دارد.
  کلیدواژگان: اعیان سازی، گونه شناسی، شهرسازی معاصر، نوسازی
 • نامدار آزادی زاده، گونا مهردانش صفحات 339-365

  یکی از متغیرهای تاثیرگذار در بهبود عملکرد و حیات شهرها چالش شهر خلاق شهر پاوه خلاقیت آن برای توسعه شهری است. از میان این عوامل رهبری یکی از مهم‌ترین آنهاست. هدف این مقاله بررسی چالش شهر پاوه منظر شهرداری خلاق با خلاقیت شهری می‌باشد. این تحقیق نشان می‌دهد که که شهر خلاق یکی از عوامل تاثیرگزار و مهم در شکل‌گیری شهرها و استفاده از نخبگان در زمینه های مختلف و شهروندان را به سمت خلاقیت در زمینه صنایعت دستی و هنری معماری و فرهنگی است. در واقع رابطه شهرداری و رابطه منظر شهر خلاق با متغیرهای تفکر خلاق،‌ خلاقیت محیط‌های شهری، برنامه‌ریزی شهری خلاق و حمایت از ایده‌های نو و خلاق بررسی می‌گردد و نقش مثبت آن را در قالب مدل ارتباط چالش شهر خلاق با نوآوری و خلاقیت شهری را به بحث می‌گذارد. همچنین اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی جایگاه شهر خلاق از منظر شهرداری و شهردار شهر مدیران و از منظر کشورهای توسعه یافته جوامع بررسی و بر اهمیت آن در برقراری شهر خلاق می‌گردد و نیز نقش چالش‌های برنامه‌ریزی شهری خلاق و مدیریت شهری و اثرات نبود سیاست‌گذاران و مدیران خلاق پویا و نوآور در سازمان‌ها و نیز عدم هماهنگی و انسجام در برنامه‌ریزی‌های مربوط به حوزه شهری بررسی می‌گردد و بر اهمیت یکپارچه‌سازی و هماهنگی درمقام حکمروایی شهری خلاق تاکید می‌گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای جهت جمع آوری توصیفی تحلیلی به بررسی چالش شهر خلاق پاوه و اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت شهرداری برای به وجود آمدن شهر خلاق در بروز زمینه شهر خلاق پویا منظر شهرداری پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: شهر خلاق، چالش شهری، منظر شهری، شهرداری پاوه
 • نامدار آزادی زاده، گونا مهردانش* صفحات 366-381

  طراحی میدان ها ،موضوع در برنامه ریزی شهری که میدانها نماد فرهنگ و هویت یک شهرهستند .چه از نظر صوری وظاهری می تواند ما را از شناخت نقش و اهمیت میدان ها باز دارد ،شهرها با توجه به هویتی که دارند و توجه به تمایلات اجتماعی درون شهر از نظر کالبدی است که فرم و آلمان که برای میدان طراحی می شود شکل ویژه خود را دارند .جایگاه هویت شهری مفهومی پیچیده وچند بعدی دارد که تاریخ و فرهنگ خاص یک شهر و یک جامعه حاکم بر شهر است . هویت شهری ،وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده که موجب تعلق مکانی شهروندان و مشارکت آنها در توسعه شهر می شود .هویت شهرها امکان برای رشد و توسعه انسانی و خاطرها و نمادهای یک قوم و فرهنگ و ایجاد تقویت هویت شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی توسط معماران که بتواند طراحی میدان ها را بر اساس هویت شهری به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می گردد که شهر تازه آباد دارای چهار میدان که یکی از آنها میدانچه الله اکبر میدان مولوی ،معلم امام خمینی(ره) و نیازمند چند میدان جدید برای شهر لازم ضروری می باشد مقاله حاظر تحلیلی و توصیفی بر اساس داده های کتابخانه ای استفاده شده است .

  کلیدواژگان: کلید واژه گان : میدان ها، هویت شهری، هویت اجتماعی، شهر تازه آباد
 • صادق صادقی*، جعفر حسینی پور صفحات 382-398
  محله منطقه وسیعی است که به دلیل برخورداری از برخی خصوصیات مشترک و خاص، قابل شناسایی است. محله پردیس در اثر عدم رعایت سلسله مراتب و بکارگیری موثر و صحیح الگوهای طراحی شهری، دچار نوعی آشفتگی و هرج و مرج ترافیکی، تجاری، مسکونی و کارکردهای نه چندان موثر و مفید فرهنگی می باشد و هیچ یک از ساکنین و بهره وران مکان های تجاری، مسکونی و عابرین سواره و پیاده به حقوق اساسی و شهروندی خود در این فضا دسترسی مفیدی ندارند. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از روش توصیفی -تحلیلی است و اطلاعات در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و در نهایت پس از تعیین متغیرها، تعداد 250 پرسشنامه با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، به عنوان حجم نمونه باروش نمونه گیری به طور تصادفی در مرکز محله پردیس شهر اهواز به عنوان جامعه آماری میان شهروندان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS صورت می گیرد و در نهایت به منظور تکمیل فرآیند تحلیل پژوهش و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها، از تکنیکSWOT استراتژی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نیاز به برنامه ریزی و اقدام بیشتر در زمینه توسعه فضاهایی با خدمات مختلف از سوی شهروندان کاملا مشهود بوده و علامت سوالی بزرگ برای متولیان سیستم ایجاد می نماید، بنابراین بر اساس یافته های این پژوهش توسعه فضاهای کالبدی-عملکردی، اجتماعی-فرهنگی و... از مطالبات جدی شهروندان است.
  کلیدواژگان: بازطراحی، مرکز محله، تعاملات اجتماعی، پردیس، اهواز
 • منصوره کاشف گنج دره در، کورش رضائی مقدم*، مهسا فاطمی صفحات 399-419
  هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل موثر بر ایستار اعضای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری استان کرمان نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب وکار بوده که با فن پیمایش انجام گرفت. جامعه‏ی آماری نیز مشتمل بر تمام اعضای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری استان کرمان (1630N=) نفر بود که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و طبق روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه بندی با انتساب متناسب، 218 نفر (شرکت های دانش بنیان کشاورزی و غیرکشاورزی) انتخاب شد. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه‏ای محقق ساخته بود، که برای تعیین روایی آن از پانل متخصصان استفاده شد. همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق با انجام مطالعه راهنما خارج از نمونه مورد مطالعه، ضرایب آلفای کرونباخ بین 67/0 تا 94/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که شرکت ها از روحیه کارآفرینی بالایی برخوردارند به گونه ای که اعضاء، با مسیولیت پذیری، تمایل به انجام فعالیت های گروهی را دارند. یافته ها همچنین نشان دهنده ریسک پذیری متوسط اعضای شرکت ها است. شرکت ها از نظر ایستار نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب وکار متوسط رو به بالا هستند. به لحاظ ویژگی های محیطی نیز نتایج نشان داد که شرکت ها از نظر خلق محصول جدید وضعیت مطلوبی داشته؛ اما از لحاظ فرآیند توسعه محصول در حد متوسط بوده اند؛ همچنین از نظر هوش رقابتی در حد متوسط رو به بالایی هستند. یافته ها از نظر عوامل زمینه ای نشان داد که فضای کسب وکار برای شرکت ها چندان مطلوب نیست. از سوی دیگر، سیاست های دولتی نیز برای شرکت های دانش بنیان در حد مطلوبی ارزیابی نشد. در نهایت، طبق نتایج رگرسیون چندمتغیره، پنج متغیر هوش رقابتی، فضای کسب وکار، خلق محصول جدید، ریسک پذیری و سیاست های دولتی، جمعا 58 درصد از تغییرات ایستار اعضای شرکت ها نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب وکار را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: مدیریت تداوم کسب وکار، شرکت های دانش بنیان، کارآفرینی، پارک علم و فناوری
 • علیرضا احمدی* صفحات 420-435

  توزیع منطقی و عادلانه خدمات عمومی در مناطق روستایی، موضوع پژوهش های متعددی بوده است. یک توزیع عادلانه می تواند دستیابی به توسعه روستایی را تسهیل نماید. در حالی که عدم بهره مندی از خدمات عمومی یا توزیع غیریکنواخت و خوشه ای آن در سطح آبادی ها، می تواند مانعی برای توسعه تلقی شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت توزیع خدمات عمومی در مناطق روستایی شهرستان تکاب، از توابع استان آذربایجان غربی و عوامل موثر بر آن بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از شناسنامه آبادی های شهرستان توسط مرکز آمار ایران (1390)، اخذ شده است. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار فضایی و نرم افزارArcGIS ، بهره گرفته شده است. تحلیل های مورد استفاده شامل: روش پهنه بندیIDW ، تحلیل خودهمبستگی فضایی موران، تحلیل لکه های داغ (Hotspot) و رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) بود. نتایج نشان داد توزیع خدمات عمومی در سطح آبادی های شهرستان، یکسان نبوده است. این عدم یکنواختی هم به لحاظ نوع خدمات عمومی بوده است و به عنوان مثال باوجود بهره مندی اکثر آبادی ها از خدمات برق، آب و گاز، برخورداری از خدمات فرهنگی- ورزشی بسیار کم بوده است. از طرفی تفاوت هایی به لحاظ فضایی در توزیع خدمات وجود دارد. خدمات عمومی دارای خودهمبستگی فضایی هستند و به صورت خوشه ای در سطح شهرستان پراکنده شده اند. به این صورت که خوشه هایی با مقادیر بالا بیشتر در سطوح دهستان های احمدآباد و انصار به چشم می خورند و مقادیر پایین، در سطح دهستان های چمن، کرفتو و ساروق تشکیل شده اند. نتایج تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد مدل به کار گرفته شده جهت تبیین عوامل موثر بر توزیع خدمات عمومی در آبادی های شهرستان، مجموعا توانسته است 8/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.

  کلیدواژگان: خدمات عمومی، توسعه روستایی، شهرستان تکاب، رگرسیون وزنی جغرافیایی
 • اراده آیریمی آواجیق* صفحات 436-456

  شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جای می دهند و غالبا مراکز اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مراکز حاکمیتی در کشورها می باشند، همواره می بایست آمادگی شان در برابر بحران ها (پدافند غیرعامل) مد نظر متخصصین مربوطه قرار گیرد. محلات غیررسمی و مشکلات آن خصوصا پس از پایان جنگ جهانی دوم بیش از پیش برای مدیران شهری معضل ساز شد. نکته مهم در باره محلات غیررسمی این است که این پدیده در عین حال که نتیجه و حاصل معضلات اجتماعی و خصوصا اقتصادی است، موجب بروز مسایل و مشکلات دیگری همچون بزهکاری می گردد. با گسترش شهرها و تبدیل آنها به کلان شهرها لزوم کنترل وضعیت اسکان غیررسمی و جلوگیری از گسترش آن بیش از پیش احساس می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر آسیب شناسی اجتماعی و مشارکت شهروندان ضرورت ساماندهی بحران محلات غیررسمی (مورد مطالعه: ارومیه) با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه اسنادی می باشد. نتایج نشان می دهد از عمده ترین دلایل وجود سکونتگاه های غیررسمی در ارومیه می توان به رشد سریع جمعیت، درآمد پایین، بیکاری، عدم توجه مسیولان به اشتغالزایی در روستاها و مهاجرت روز افزون روستاییان به شهر و عدم تمکن مالی افراد که موجب بروز انواع ناهنجاری های شهری شده و اثرات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد. آذربایجان غربی مشکلات بسیاری در حوزه سکونتگاه های غیررسمی دارد که می توان با اختصاص اعتبار بیشتر و همچنین با توسعه مناطق روستایی، اجرای طرح های سرمایه گذاری کم هزینه و توسعه ای در شهرهای کوچک و روستاها و همچنین اشتغال آفرینی روستایی بخشی از روند فزآینده توسعه سکونتگاه های غیررسمی آن را کنترل کرد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی اجتماعی، مشارکت شهروندان، ساماندهی، محلات غیررسمی، ارومیه
 • مهدی پورمهدی امیری* صفحات 457-474
  امروزه با توسعه برنامه ریزی شهری، میزان رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای برنامه ریزی شده از اهداف اولیه و اصلی شهرها به شمارمی رود، در این راستا محققان معتقدند برنامه ریزی همسو با بهبود کیفیت زندگی می تواند زمینه های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را به همراه داشته باشد. مشارکت شهروندی به عنوان پدیده ای که نقش گرفته از سیاست ها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی و شهری می باشد، از جمله عوامل ساخته شده به وسیله منابع انسانی (سرمایه های انسانی) است که نقش مهمی در تحول نظام مدیریتی شهرها و به خصوص پیشبرد اهداف مبتنی بر توسعه پایدار شهرها و ارتقای کیفیت زندگی بر مبنای سنجش نیازهای شهروندان و بصورت مشارکتی دارد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تحقق پذیری بازآفرینی بافت فرسوده شهری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی از دیدگاه مشارکت شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی در محلات بافت فرسوده شهر بابل می باشد. نتایج بدست آمده و اطلاعات میدانی نشان می دهد که وضعیت موجود برای ساکنین محلات بافت فرسوده این شهر به هیچ وجه مناسب نبوده و بیشتر ساکنین به نداشتن دسترسی، فضای سبز، راه های ورودی به مبادی شهر، کمبود و نقصان امکانات مناسب و زیرساختهای اولیه مانند آب شرب، فضاهای ورزشی، امنیت به عنوان مواردی که باعث عدم رضایت ساکنین این محلات می باشد اشاره دارند. بنابراین مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و در بخشهای مختلف مدیریت شهری موجب ارتقاء سطح کیفی زندگی شهری میشود، چرا که برنامه ریزی با مردم و نیز برنامه ریزی عدالت محور را برای شهرها به ارمغان خواهد آورد. در این میان مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و کلیه مراحل اجرایی و نظارت و کنترل می تواند به عنوان یکی از ابزارهای با اهمیت مقتدرسازی مردم برای حضور در صحنه های اجتماعی مطرح گردد.
  کلیدواژگان: بازآفرینی، بافت فرسوده شهری، ارتقاء کیفیت زندگی، مشارکت شهروندی
 • مطهره صالحی*، حبیب الله سالارزهی، عبدالمجید ایمانی صفحات 475-499
  یکی از مسایل مهم فقر شهری ؛ حاشیه نشینی است. شدت توسعه محلات حاشیه ، به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها،مهاجرت از شهرهای کوچک به کلان شهرها و همچنین فقر، بیکاری، ارزانی ملک، ارزانی اجاره بها و ارزانی زمین در مناطق حاشیه است مهاجرت از روستا به شهر و ارزانی مسکن در مناطق حاشیه نشین نسبت به سایر محلات موجب شده تا خانواده های کم درآمد و زوج های جوان این مناطق را برای زندگی انتخاب کنند نباید مناطق حاشیه نشین را به حال خود رها کرد چراکه رهاسازی این مناطق منجر به اشاعه و گسترش آسیب به سایر نواحی و نقاط شهری خواهد شد. با توجه به گسترش حاشیه نشینی دولت به تنهایی نمی تواند در بهسازی بافت های غیررسمی و ساماندهی و نیازسنجی آن ها نقش ایفا کند باید از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، شهروندان ،مساجد و تکایا، روحانیون ، نخبگان دانشگاهی هم استفاده کنیم. تحقیق پیش رو به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی میباشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای مشتمل بر مقاله ها، کتب و اسناد صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که مولفه هایی از قبیل شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیر گذار، ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه و مشارکت شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری عمومی(توانمند سازی حاشیه نشینی) از مهترین عوامل در راستای توانمند سازی ساکنان حاشه نشین می باشند.
  کلیدواژگان: مشارکت، سازمان های مردم نهاد، توانمند سازی، حاشیه نشین
 • انسیه نوروزی فراهانی* صفحات 500-521

  تروریسم، در زمان حاضر، یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی است که چالش های عظیمی برای کشورها، به خصوص کشورهای منطقه خاورمیانه ایجاد کرده است. اندیشمندان، پژوهشگران و متخصصین، نظرات متفاوتی درمورد علل این پدیده بیان نموده اند و ریشه های آن را از مناظر متفاوت و با توجیه های سیاسی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، ایدیولوژیک و... تبیین کرده اند. در منطقه خاورمیانه با وجود تنوعات مذهبی، قومی و انواع متفاوت حکومت ها، زمینه برای گسترش تروریسم مهیا شده که نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در گسترش آن در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که برخی از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در منطقه خاورمیانه برای استمرار حیات خود نیازمند آن هستند تا با استفاده از خشونت و ترور، اهداف داخلی، منطقه ای و بین المللی شان را دنبال نمایند. در حالی که گروه های تروریستی زیادی در منطقه خاورمیانه حضور داشته و هرکدام ماهیت های مختلفی دارند، نقش کشورهای این منطقه در شکل گیری و گسترش آنها نیز متفاوت بوده و هر کدام به نوعی به دنبال دستیابی به اهداف خود ازین طریق بوده اند که در این پژوهش بدانها پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: تروریسم، خاورمیانه، ژئوپلیتیک، قدرت، سیاست
 • سعید عزیزی* صفحات 522-554

  دولتها به سه دسته سنترالیستی)تک ساخت و تمرکزگرا)، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. در حکومتهای بسیط و سنترالیستی (تمرکزگرا)، دولت مرکزی کلیه مدیریتهای محلی را تحت نظارت خود دارد و میزان قدرت آنها را تعیین می کند. الگوی فدرال در کشورهای کثیر الملل جهان معمول است و گذار به سوی آن می تواند دموکراسی، وحدت داخلی، عدالت و توسعه را به ارمغان بیاورد. الگوی نظام حکومتی در ایران بسیط و سنترالیستی (تک ساخت و تمرکزگرا) است. این ساختار با توجه به وسعت زیاد، تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی ایران، توانایی لازم برای ایجاد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را ندارد. در حال حاضر ساختار سنترالیستی (تمرکزگرا) در ایران با مشکلاتی نظیر توسعه نامتوازن، بوروکراسی شدید، بی عدالتی فضایی و انباشت سرمایه های مادی و انسانی و برخورداری از همه اختیارات ریز و کلان در نواحی مرکزی و عقب ماندگی نواحی پیرامونی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیستی...) را در پی داشته است. نظام فدرالیسم، راه حل سیاسی خوبی برای اداره سرزمینهایی است که دارای وسعت زیاد، تنوعات جغرافیایی، و از گروه های گوناگون انسانی (زبانی، مذهبی، قومی، فرهنگی...) تشکیل شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است. این پژوهش برای دستیابی به عدالت، و توسعه برابر فضای سرزمینی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر لزوم گذار از ساختار متمرکز و استقرار نظام فدرال در ایران تاکید دارد.

  کلیدواژگان: سنترالیسم (تمرکزگرایی)، حکومت، فدرالیسم، ایران، بی عدالتی فضایی
 • مطهره صالحی، حبیب الله سالارزهی*، عبدالمجید ایمانی صفحات 556-583
  شهر زابل با توجه به گسترشی که دارد با پدیده حاشیه نشینی مواجهه است. علت گسترش حاشیه نشینی افزایش امکانات رفاه در شهر، رهایی نیروی کاراز بخش کشاورزی، دامداری، خشک شدن رودخانه هیرمند و تالاب هامون ، بسته شدن مرز وعدم رونق توسعه بازارچه های مرزی در روستاها و بیکاری آن ها به علت نبود نگاه مثبت اقتصادی از سوی خط مشی گذاران به روستاهای سیستان باعث شده تا توازن شهر و روستا از بین برود که منجر به مهاجرت به شهر شده و همچنین فقر، بیکاری، ارزانی ملک اجاره بها زمین در مناطق حاشیه و نبود فضای سبز در مناطق اصلی شهر نیز به شکل گیری مشکلات فراوانی ازجمله اسکان غیررسمی منجر گردیده است. از این رو این پژوهش در پاسخ به این سوال انجام پذیرفت که علت گسترش مناطق حاشیه نشین شهرستان زابل و برنامه ریزی منطقه ای مبتنی بر مهار معضل کدامند؟ پژوهش به روش کیفی، مبتنی بر تحلیل تم و ابزار اطلاعات مورد نیاز این پژوهش بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق ، اسناد و مدارک ،مشاهدات میدانی و مطالعات اکتشافی نگارنده و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر ازنخبگان درباره ی جامعیت دسته بندی شاخص ها انجام گرفت پس از انجام تجزیه و تحلیل داده ها تم های اقتصادی و محیطی و عدم سیاست گذاری صحیح توسعه روستایی منطقه سیستان به عنوان علت گسترش مناطق حاشیه نشین شهرستان زابل و پیشگیری در مبدا (روستاهای منطقه سیستان) و پیشگیری در مقصد (شهرستان زابل) به عنوان برنامه ریزی منطقه ای مبتنی بر مهار گسترش حاشیه نشینی مورد شناسایی و بحث قرار گرفتند
  کلیدواژگان: حاشیه نشینی، برنامه ریزی، شهرستان زابل، روستاهای سیستان، تحلیل تم
 • زهرا شفیعی*، سید حجت موسوی، عباسعلی ولی صفحات 584-618

  اولین قدم گردشگری سلامت شناخت قابلیتهاست. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی گردشگری سلامت دریاچه ی نمک آران و بیدگل با تاکید بر احداث سایت نمک درمانی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن تحلیل داده های مکانی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به دو روش مطالعات میدانی و استفاده از نقشه های پایه ،تصاویر ماهواره ای می باشد. ابتدا معیارها و زیر معیارهای مدل مکان یابی جهت احداث سایت نمک درمانی شامل: دسترسی ها (دسترسی به جاذبه های گردشگری)، دسترسی به مواد اولیه (نمک)، دسترسی به اماکن اقامتی و رفاهی و مرا کز شهری؛ سیمای سرزمین (کاربری اراضی)، حفاظت از منابع طبیعی (پارک ملی کویر)، محدودیت (فاصله از معادن نمک و فاصله از مناطق باتلاقی) و مخاطرات (فاصله از گسل ، فاصله از قنات)تعیین گردید. سپس امتیازدهی آن ها از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی و نظرات کارشناسی انجام شد. پس از تهیه ی لایه های/ رقو می شاخص ها و اعمال امتیاز حاصل از مدل به آن ها، لایه های وزن دار معیارها به دست آمد که تلفیق آنها منجر به تهیه ی لایه ی متناسب سایت نمک درمانی شد. نهایتا به منظور تعیین مکانی بهینه ی تناسبی، دامنه ی امتیاز لایه های تناسبی به 5 الویت طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که مساحت طبقات دارای پتانسیل احداث سایت نمک درمانی شامل پتانسیل متوسط10973؛ پتانسیل زیاد3413؛ پتانسیل خیلی زیاد1357 کیلومترمربع است.. مناطق واقع در شرق منطقه و مناطق واقع در نزدیکی مسیر دسترسی در قسمت مرکزی منطقه از پتانسیل بیشتری برخوردار هستند . نتیجه ی مدل مکان یابی حاکی از این مطلب است که سطح قابل قبولی از دریاچه ی نمک دارای پتانسیل بالا برای مدل طراحی شده را دارا می باشد. وجود جاذبه های طبیعی، تاریخی- فرهنگی و دسترسی به مواد اولیه (نمک) در منطقه می تواند شرایط را برای احداث سایت نمک درمانی را فراهم آورد

  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، امکانسنجی، دریاچه نمک
 • علی موحد*، داود حاتمی، فاطمه بهروج، زبیده پویش، زینب دولتشاهی صفحات 619-636

  پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل نقش شاخص های ژیومورفولوژی در مکان گزینی و توسعه فیزیکی آتی شهر زاهدان پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی- توسعه ای و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به دو صورت اسنادی و پیمایشی جمع آوری شده است. پارامترهای در نظر گرفته شده برای محدوده موردمطالعه به ترتیب اولویت عبارت اند از شیب، فاصله از گسل، توپوگرافی، جهت شیب و کاربری اراضی. در پایان نقشه نهایی مکان های بهینه توسعه فیزیکی شهر حاصل از مدل AHP در محیط ArcGIS در پنج کلاس کاملا مناسب، نسبتا مناسب، بی تفاوت، نسبتا نامناسب و کاملا نامناسب تهیه گردید. نتایج نشان داد که شرق شهر زاهدان به دلیل قرارگیری در وضعیت شیب نامناسب که ریزش و سقوط سنگ ریزه ها این قسمت از شهر را تهدید می کند و همچنین به دلیل نزدیکی به حریم گسل برای توسعه شهر مناسب نیست.پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل نقش شاخص های ژیومورفولوژی در مکان گزینی و توسعه فیزیکی آتی شهر زاهدان پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی- توسعه ای و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به دو صورت اسنادی و پیمایشی جمع آوری شده است. پارامترهای در نظر گرفته شده برای محدوده موردمطالعه به ترتیب اولویت عبارت اند از شیب، فاصله از گسل، توپوگرافی، جهت شیب و کاربری اراضی. در پایان نقشه نهایی مکان های بهینه توسعه فیزیکی شهر حاصل از مدل AHP در محیط ArcGIS در پنج کلاس کاملا مناسب، نسبتا مناسب، بی تفاوت، نسبتا نامناسب و کاملا نامناسب تهیه گردید. نتایج نشان داد که شرق شهر زاهدان به دلیل قرارگیری در وضعیت شیب نامناسب که ریزش و سقوط سنگ ریزه ها این قسمت از شهر را تهدید می کند و همچنین به دلیل نزدیکی به حریم گسل برای توسعه شهر مناسب نیست.

  کلیدواژگان: شاخص های ژئومورفولوژیکی، توسعه فیزیکی، شهر زاهدان
 • مینا شاهدی نیری*، علی شجاعی، اکبر انصاری گبلو صفحات 637-653

  برای سنجش و اولویت بندی جاذبه ها معمولا معیارهای مختلفی از قبیل: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر ساختی، زیست محیطی، نهادی، قانونی و جغرافیایی و... مورد توجه قرار می گیرد تا بر اساس آن ها بتوان نسبت به جاذبه های گوناگون تصمیم گیری کرد.هدف این پژوهش اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری استان ارددبیل با توجه به پتانسیل جذب با رویکرد توسعه پایدار گردشگری می باشد.جامعه آماری تحقیق گردشگران وردوی به استان اردبیل بوده است باتوجه مشخص نبودن تعداد گردشگران در منطقه مورد مطالعه برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران نوع دوم استفاده شده است.روایی آن توسط اساتید دانشگاهی تایید شده است و پایایی آن طبق آفای کرونباخ79/0 درصد بوده است نتایج حاکی از آن است که مبین بالا بودن تاثیر سرمایه گذاری در محدوده مورد مطالعه می باشد. بنابراین با احتساب دامنه های طیفی شاخص های به کار گرفته شده که بین 1تا 5 بر اساس طیف لیکرت در نوسان است. این میزان برای تمامی ابعاد به جزء شاخص های سرمایه گذاری و مهاجرت، بالاتر از شرایط مطلوب سه ارزیابی شده است. همچنین جهت رتبه بندی مناطق از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است نتایج حاکی از آن است که چشمه آب گرم سرعین در رتبه اول،دریاچه شورابیل در رتبه دوم و بقعه شیخ صفی الدین در رتبه سوم قرار گرفتند

  کلیدواژگان: گردشگری، اولویت بندی، مناطق نمونه گردشگری، استان اردبیل
 • ابوالقاسم محمودی *، عبدالرضا نوری، امیر کریمی صفحات 654-667

  قدرت عامل حیات و بقا است. قدرت ملی یک کشور عبارتست از مجموع توانایی های آن کشور در تحمیل اراده خود بر سایر کشورها برای نیل به منافع خود. الگوهای مختلفی از سوی صاحب نظران و دانشمندان مختلف درباره عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر قدرت ملی ارایه شده است. قدرت و سیاست در عرصه مدیریت محلی، ملی و منطقه ای با ابزارهای مختلف می تواند اراده خود را عملیاتی کرده و موارد مورد نیاز خود را هم به طور مطلوب و به نفع خود بازنمایی نماید. یکی ازین ابزارهایی که در طول تاریخ همواره قدرت و سیاست با آنها توانسته اهداف را در عرصه سرزمین ها پیاده کند، نقشه های جغرافیایی می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این موضوع مهم را بررسی کرده تا مشخص کند که تاثیرگذاری قدرت در ترسیم نقشه های جغرافیایی به چه طریقی بوده است.. نتایج نشان می دهد که همواره سیاست مداران و حاکمان کشورها در طول تاریخ از نقشه ها در راستای اهداف خود برای نفوذ و بسط قدرت خود و کشورشان استفاده کرده اند.

  کلیدواژگان: نفوذ، سیاست، نقشه، حکومت، ژئوپلتیک
 • طاهره حکمت یار*، الهه داودیان صفحات 668-686

  با توجه به اهمیت مسکن روستایی، شناسایی عوامل موثر در میزان رضایتمندی و نارضایتی سکونتی ساکنان، می‌تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی، تصمیمات آینده به‌منظور ارتقای سطح کیفی محدوده‌های سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکان‌ها موثر واقع گردد. روش تحقیق حاضر به‌صورت توصیفی تحلیلی است و حجم نمونه‌ی تصادفی به نسبت اندازه‌ی خانوار در 16 روستای بخش مرکزی تایباد (روستاهای دریافت‌کننده‌ی تسهیلات بهسازی مسکن، 5076 خانوار)، 180 خانوار برآورد گردید. در این پژوهش مولفه‌ی رضایتمندی ساکنان روستایی از مسکن بر اساس 6 شاخص بهداشتی، اقتصادی، تاسیسات و اجزای درونی مسکن، کالبدی، رفاهی، ایمنی از شاخص‌های تعیین‌شده‌ی مربوط به مسکن روستایی و در قالب 23 گویه سنجیده شد. در فرآیند کار پس از محاسبه‌ی اهمیت نسبی، درجه‌ی ارجحیت هر شاخص با استفاده از تکنیک ahp، به دست آمد، سپس با استفاده از مدل ویکور رتبه‌بندی نقاط روستایی انجام شد. نتایج بیانگر آن است که روستای اسدآباد با رتبه (1) و سطح رضایت خیلی زیاد (0)، در بالاترین رتبه و روستای دوغارون با رتبه (16) و سطح رضایت خیلی کم (628/0) در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. درواقع از 16 روستا، 4 روستا در سطح رضایتمندی (خیلی زیاد)، 4 روستا (زیاد)، 1 روستا (متوسط)، 2 روستا (کم) و 5 روستا (خیلی کم) را به دست آورده‌اند. به‌طورکلی، مسکن نیمی از روستاها در وضعیت مناسب و نیمی دیگر در وضعیت نامناسب و میزان رضایت کم قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: رضایت مندی، مسکن روستایی، مدل ویکور، بخش مرکزی، شهرستان تایباد
 • متین سلیمان تبار *، احمد مومنی راد صفحات 687-707

  گسترش روابط بین الملل و نیز گسترش مسایل سیاسی و اجتماعی مختلف در جهان، موجب شده تا روابط مردم دنیا افزایش بیابد و به دنبال آن ورود اتباع بیگانه به کشورهای مختلف گردد که می تواند در مواردی زمینه ساز تعارض با منافع کشور میزبان و به وجود آورنده مسایل مختلف حقوقی باشد. اما این ورود اتباع در زمان جنگ و شرایط خاص جنگی، ویژگی های و ابعاد حقوقی خاص خود را پیدا می کند. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در زمان جنگ در حقوق بین الملل و چالش های مهم و اساسی مربوط به آن است. در زمان جنگ شرایط و ضوابط اخراج اتباع با زمان صلح فرق دارد. حتی کشوری که قبل از جنگ همسایه و متحد کشوری بوده، با شروع شرایط جنگی روند ارتباطات خود را تغییر می دهد که اولین اثرات آن در اخراج و آزار و اذیت اتباع دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال مطالعه حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در حقوق بین الملل است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اخراج بیگانگان حتی در زمان مخاصمات مسلحانه باید براساس محدودیتهای شکلی و ماهوی اخراج طبق حقوق بین الملل در زمان صلح، مثل محدودیت های حقوق بشری، صورت بگیرد.

  کلیدواژگان: دولت، ملت، اخراج، تبعید، حقوق بین الملل
 • هادی اعظمی، سید محمدحسین حسینی *، وحید صادقی صفحات 708-735

  اصلاحات ارضی به‌عنوان یکی از اصول انقلاب سفید طی دوره پهلوی دوم، شرایط اقتصاد روستایی و ساختار ایلات و عشایر را تحت‌الشعاع قرار داد. در این میان، ساختار ایلی عشیره‌ای ممسنی دستخوش تحولات درون‌ایلی شد و زمینه برای نقش‌آفرینی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، زارعین و دیگر نیروهای اجتماعی در فضای اقتصاد روستایی هموار شد. تحت این شرایط، روستای گچگران واقع در بخش مرکزی شهرستان ممسنی و مرکزیت دهستان بکش ‌یک بیش از پیش دچار دگردیسی اقتصادی و در تحولات اقتصادی ابراز وجود نمود. از این‌رو، این پرسش مطرح است که اصلاحات ارضی چه تاثیری بر اقتصاد روستای گچگران از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی داشته‌ است؟ پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی (مصاحبه و مشاهده) گردآوری شده‌ا‌ند. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد اصلاحات ارضی ضمن تزلزل در ساختار ایلی عشیره‌ای ممسنی، اقتصاد روستایی گچگران (عرصه‌های عمرانی، دامداری، باغداری، کشاورزی، صنایع دستی و کارگاه‌های تولیدی) را متحول ساخته، به‌طوری که دگرگونی‌های اقتصادی این سکونتگاه روستایی با وقوع انقلاب اسلامی و اجرای برنامه‌های توسعه روستایی تا سال 1400ه.ش شتاب گرفته و کشاورزی و واحدهای تولیدی کوچک بیش از دامداری مورد عنایت ساکنان قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: اصلاحات ارضی، اقتصاد روستایی، شهرستان ممسنی، گچگران
 • علی دریاب شاداب نظری *، جلال الدین قیاسی صفحات 736-757

  تبانی جرمی است که تفکیک میان رکن مادی و معنوی شان بحث برانگیز بوده و گاهی غیرممکن به نظر می رسد، حتی برخی اندیشمندان بر این نظر اند که تبانی استثنای است که در آن بدون این‌که رکن مادی وجود داشته باشد، صرف اندیشه مجرمانه مورد مجازات قرار می گیرد. در حالی‌که بر اساس یافته‌های تحقیق می-توان ادعا نمود که، رکن مادی تبانی در واقع انجام توافق و رکن معنوی آن قصد عملی کردن آن توافق است. تبانی با عناوین مشابه چون شروع به جرم، معاونت در جرم، جرم عقیم و محال، متفاوت بوده و آثار متفاوتی دارند. در حقوق کیفری افغانستان و ایران نیز تبانی با اندک تفاوتی در حوزه های مختلف جرم انگاری گردیده است. به رغم شباهتهای که میان قوانین جزایی دو کشور در حوزه تقنین وجود دارد، تفاوتهایی هم در نوع جرایم، شرایط تحقق و اعمال مجازات آن موجود است که در این نوشتار به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است

  کلیدواژگان: تبانی، توافق، امنیت، جرایم مانع
|
 • Meysam Alizad * Pages 1-15

  One of the important issues in the field of urban studies and urban planning at the global level is the relationship between citizenship rights and urban management. Urban laws and regulations regarding citizens and the realization and promotion of their rights can be considered as one of the most important points of connection between urban management and citizens. The main elements of urban management in the light of urban laws and regulations, while defining the role for themselves and other members, can involve citizens in the management of affairs and realize the concept of citizenship. Green space is one of the important pillars of beautifying the city and the cost of beautifying the urban environment that is created with trees is much cheaper than beautifying the urban environment with inanimate elements such as stone, cement and iron. Cities, as the focal points of human activity and life, have no choice but to accept the structure and function of natural systems in order to regulate their sustainability. Meanwhile, urban green spaces as an essential component and lifeblood of the unique body of cities in their metabolism has a major defect that their lack can cause serious disruptions in urban life. In this research, the required information and data have been collected through library and field methods. In this research, SPSS software has been used for the study area.

  Keywords: Citizen Satisfaction, green space, urban management, Urmia
 • Sosan Karimi * Pages 16-29
  Delinquency is one of the most important social problems in most cities of the world that has a negative impact on people's lives, mental, physical and financial. In recent years, there has been a great deal of interest and attention in analyzing the relationship between place and crime and studying the interaction between humans and the environment and the conditions and contexts in the formation of spatial patterns of crime. Identifying environmental and spatial factors of crime and trying to eliminate these factors or reduce its effects is known as the most important way to prevent the occurrence of anomalies. This article has been done with the aim of spatial analysis of crime in Chalous city. The research method in the present study is analytical and comparative and to identify and understand the spatial patterns of delinquency, the global Moran model has been used in the GIS system, where the required information on the amount and type of crime has been obtained as a library. Findings of the present study show that crime hotspots in Chalous city are clustered.
  Keywords: spatial analysis, spatial distribution, Mass, Moran model, Chalous city
 • Gholamreza Miri, Esmail Hosseinzehi * Pages 30-46
  In today's world, the process of tourism has been massively transformed into individualistic patterns, and tourists are increasingly giving preference to flexibility and meaningful experiences. Fundamental changes in demand and supply side of tourism, as well as create patterns and knowledge-based economy experience economy, in the macro-economic development, tourism direction into Pyshbrdh creativity is so, joins experts believe the Tourism sustainability in tourism is ethical. The purpose of this study is to investigate the status of creative tourism components in Chabahar city and its role in sustainable urban development. The present study is of applied purpose and of descriptive-analytical method. The population of the study consisted of all citizens of Chabahar city based on the general housing census of 1395, 106739 persons, using the Cochran formula, 384 persons were selected as the sample size. The research data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the opinions of professors and experts. Cronbach's alpha was used to determine its reliability. The obtained Cronbach's alpha value was 0.80 which indicates that the questionnaire has validity for measuring research variables and is a desirable number. One sample t-test, multivariate regression analysis and Pearson correlation coefficient were used to analyze the findings. Results of single sample t-test showed that financial index with average of 3.78 is higher than average and tourism indexes with mean 2.73, business index with mean 2.66 and learning and growth index with mean of 67. 2 are lower than desired. Multivariate regression results showed that financial variable had the most impact with 0.371 beta value on sustainable urban development and tourism variable with 0.132 beta value had the least effect.
  Keywords: _ Tourism, Creative Tourism, Development, Sustainable Urban Development, _ Chabahar City
 • Shahab Bahrami, MohammadSaeid Kiani *, Leila Nazari Pages 47-70

  The purpose of this study is to analyze the expectations of customers in terms of safety and health of sports venues in order to increase loyalty and re-presence.The statistical population of this study consists of customers of sports venues in Neishabour. According to the Morgan 384 table, multi-purpose sports venues were randomly selected as customers. The sampling method of the present study was random and clustered, in which one hall was randomly selected from each area and the questionnaire was distributed in that hall. The research instruments included the Customer Lyme Return Questionnaire (2006), the Allen Customer Loyalty Questionnaire (1990), and the Research Questionnaire for Recognizing Sports Customer Expectations. Descriptive statistical indicators (frequency, mean, standard deviation, graph diagram). The Clomogrov-Smirnov test was used to investigate data distribution. Pearson correlation coefficient test was used to test the hypotheses, considering the natural distribution of the data. For regression hypotheses, a simple regression test was used. The level of significance in this study was determined as P 0 0.05. Statistical calculations were performed by SPSS statistical software (version 22). The results showed that there was a direct and significant relationship between customer expectations in the two dimensions of safety and health with loyalty and the intention to reappear statistically. The results also showed that the mixed expectation of customers predicts 20.8% of the customer loyalty variable in sports venues and also the mixed customer expectations predict 24.4% of the customer re-presence variable in sports venues. It does.

  Keywords: Customer Expectations, Health, Sports Venues, customer loyalty, re presence
 • Zohreh Khosravi * Pages 71-88

  The emergence of women entrepreneurship opportunities is a complex process in which various individual and environmental factors are influential. The purpose of this study is to identify and prioritize the effective factors in the emergence of women entrepreneurship opportunities in the municipality of District 3 of Tehran. The research method was descriptive-analytical and applied in terms of purpose. The method of collecting field information was using a questionnaire. The validity and reliability of the research instrument were confirmed by the content and face validity approach and the incompatibility rate index. The statistical population was women entrepreneurs and entrepreneurship experts in Tehran Municipality, District 3. The data of this study were analyzed by fuzzy Delphi, Dimtel and fuzzy ANP and gray GRA and MOORA approaches. According to the findings of the Delphi fuzzy approach, 13 sub-factors in 5 main factors: individual, micro-environment, macro-environment, communication and organizational networks, affect the incidence of women entrepreneurship opportunities in Tehran Municipality, District 3. According to the findings of fuzzy dimtel, macro-environmental factors have the greatest impact on other factors affecting the incidence of women's entrepreneurial opportunities and the factor of individual characteristics has the least impact. On the other hand, according to the fuzzy ANP technique, individual characteristics factors have a higher priority in the factors affecting the occurrence of entrepreneurial opportunity. The solution is to create a new market.

  Keywords: Women Entrepreneurship, Women Entrepreneurship Opportunity, Factors Affecting Entrepreneurship Opportunity
 • Meysam Ahmadi * Pages 89-99
  In the law of the Islamic Republic of Iran, in Article 224 of the Islamic Penal Code, the punishment for rape is the death penalty. Social factors include increasing the age of marriage, watching violent sex films, and imitating certain groups. But psychologists refer to sexual disorders as "sexual abnormalities." These abnormalities are aberrations that involve a person's sexual attraction. Patients with this type of disorder are so dependent on the purpose of the sofa that they can only experience sexual gratification if they exist. Dealing with the method of proving rape has led the courts and the supreme judicial authorities to go astray and, with extreme support for the rights of the accused, to easily provide for the abuse of the rights of the victim. Ignoring the sexual rights of individuals in society and not addressing them in the media has made people unaware of their sexual rights, severe and disproportionate punishments for rape have caused the courts to Do not consider these punishments commensurate with the act committed in the presence of his good conscience, consider themselves responsible and refuse to attribute Bejeh to the accused under any pretext. Instead, light punishments for some violent sexual offenses led to offenders being encouraged and re-offended. The lack of punishment for very heinous sexual acts has doubled the weakness and inefficiency of Iranian law in this area. The research is a descriptive analytical study. While using texts and theories using internet and library research, the results showed that there is a significant difference in the legal and penal systems of Iran with other countries.
  Keywords: Rape, material element, legal element, psychological element
 • S Nasiri *, Yaghob Haghi, Lotayf Ali Babalo, Akbar Ansari Pages 100-110
  Having adequate housing or shelter, which is now defined in the context of citizenship, is one of the fundamental rights of the citizens of any land. Such a right is recognized in the constitutions of the nations of the world, including Iran, and governments are required to provide the conditions for families to have access to conventional housing. The purpose of this study is to investigate the effect of social order on social identity in informal settlements of Ardabil. The research method is descriptive correlation according to its subject. The statistical population of this study is the residents of informal settlements in Ardabil, which according to the 2016 census, their number is equal to 60125 people and the sample size is equal to 385 people. SPSS statistical software was used for data analysis and regression coefficient and t-test with two independent groups were used to analyze the hypotheses. The results showed that social order has a significant positive effect on social identity in informal settlements of Ardabil and there is a significant difference between the average social identity of immigrants and non-immigrants and the social identity of immigrants is less than non-immigrants
  Keywords: Social Identity, Social order, Informal Settlements, Ardabil
 • Yaghob Haghi *, Lotayf Ali Babalo, Akbar Ansari Gabli, Sedige Karmi Pages 111-122

  The quality of urban life has been explicitly and significantly studied in social studies since the 1970s and has a broad meaning in relation to happiness in communities, and its purpose is to enable people to achieve their goals and achieve an ideal life. The purpose of this study is to investigate and analyze the status of urban quality of life indicators from the perspective of citizens in Garmi city using an objective indicator evaluated. has taken. The research tool was a questionnaire, which was randomly distributed among 250 people in all neighborhoods of Garmi city. Finally, SPSS software was used to analyze the data of the questionnaire. The results indicate that the studied indicators in terms of citizens' satisfaction with the components affecting the improvement of quality of life, quality of health index, quality of correlation interaction and quality of transportation can be accepted that in terms of other selected indicators From the citizens' point of view, they have the highest level of significance

  Keywords: Quality of Life, Quality of Urban Life, Indicators, warm city
 • Farshad Razmavar *, Moslem Savari Pages 123-144
  The goal of this research is identifying rural managers’ strategies for environmental protection at rural areas of Dashtestan city from Bushehr province. this research was a qualitative research in terms of paradigm and research data was processed in two steps, open coding and radial coding. The Statistical Society of this research is rural managers of Dashtestan city. sampling was performed purposefully and it continues until saturation of data. The data was collected by deep semi-structured interviews in person and virtual. The results were obtained by extracting 68 strategies from rural manages for environment protection. Infrastructure of public places in the village for asphalt, arboriculture at the rural area, install recycle bin in rural area, encourage households to separate trash, cleaning the passages, collecting animal manure and collecting and transporting household trash outside the village was one of the important strategies of rural managers. These strategies were collected and analyzed in 10 steps include strategies of vitality and social vitality, human welfare, residence stability, conservative, environmental resilience, variety, defensive, development, dynamics and compatibility and environment identity.
  Keywords: strategy, Rural societies, environment protection, Dashtestan city, rural managers
 • Bahman Khosravipour, Nasim Roshani *, Hassan Ali Kourehpaz Pages 145-160
  The modern world today has increased pollution and environmental problems and thus increased the concern of governments and organizations regarding the environment. As the issue of environmental pollution is one of the most important and acute problems of human civilization. Jobs, on the other hand, are responsible for many environmental challenges (pollution and high consumption of materials, water and energy). In response to these challenges, entrepreneurs sought to innovate to produce more sustainable products and services, and the groundwork was laid for environmental protection and sustainable entrepreneurship. Inevitably, today, green innovation and green entrepreneurship with the aim of producing environmentally friendly products have been given serious attention during the production processes. Green entrepreneurship is a type of technological innovation that reduces the negative impact of human activities on the environment. Innovation as a central element of entrepreneurship can be done in response to environmental problems and challenges, for example by creating a new technology to reduce pollution or produce environmentally friendly products. In fact, green innovation is considered as a new perspective, idea, product, service or process that seeks to reduce the negative effects of the environment. The purpose of this study is to review the phenomenon of green entrepreneurship and its relationship with green innovation. To this end, this study examines issues such as the history of green entrepreneurship and innovation, the concept of green entrepreneurship, green entrepreneurship and its characteristics, strengths, weaknesses and opportunities and threats to green entrepreneurship development, the purpose of green innovation and its concept, the relationship between green entrepreneurship and innovators Green is discussed and at the end, while summarizing, the necessary practical suggestions are also presented.
  Keywords: Green Entrepreneurship, green innovation, Environment, Renewable Energy
 • Leila Asadi * Pages 161-173

  Iranian-Islamic urban planning as a rich model of urban planning, with Iranian and Islamic intellectual and cultural foundations, today by emphasizing the principles of Islam in terms of concept and emphasizing the sustainable values of Iranian mysticism in terms of meaning seeks to organize and recreate urban spaces. With the rapid advancement of technology and the more complexity of urban life, the lack of attention to the logical relationship between visual and functional elements in architecture and urban planning, leads to visual confusion, de-identification of space, disconnection of human emotional connection with space and impaired perception of space Finally, there is a decrease in mental health indicators and an increase in mental stress, anxiety and depression. This is while the correct knowledge of mental and psychological characteristics of human beings in different age groups, gender and different physical conditions and responding to them correctly and giving importance to the emotional and psychological dimension of the environment at the same time according to its functional dimension, promotes mental health quality. Citizens. Accordingly, the purpose of this study is the role of municipality in designing green architecture of urban environments with an Iranian-Islamic approach with a descriptive-analytical method. The result of the research shows the revival and display of Islamic-Iranian identity in the architecture and landscape of the city, promoting the Iranian-Islamic lifestyle among citizens, یت identifying and beautifying the appearance and urban landscape, promoting the physical-spatial structure of Iranian-Islamic culture and Promoting the cultural and social capital of citizens is one of the strategic plans that the municipality can play a key role.

  Keywords: municipality, Green Architectural Design, Urban Environments, Iranian-Islamic Urban Planning
 • Rasoul Bagherabadi * Pages 174-185

  Climate is a complex situation and a summary of the regional climate, which is clearly related to latitude and other geographical factors. Climate change is one of the current problems of human society and is a threat and disaster for the planet Earth. Therefore, in the study of rainfall and temperature changes in Kermanshah over a period of 30 years (1991 to 2021) from the country's meteorological organization (www.irimo.ir) have been prepared the methods of Dumarten, Ambrothermic and Amberge have been used. Data is divided into 10-year and for a period of 30 years intervals and Using the clustering. The results showed that the average rainfall in Kermanshah in the long term and during three decades has changed a lot and most of the average rainfall was less than the standard. Also, the average temperature during these three decades shows an increasing trend that indicates an increase in temperature Kermanshah synchronouswith climate change and rising temperatures on Earth. The study of climate change by de martoune method does not show much change during three decades and Kermanshah is in a semi-arid climate. In the case of Embereger, a cold semi-arid climate was obtained, which was unchanged during the period, but in the case of the ambrothermic diagram, the temperature increased in the decade 90 (1991-1999) of June to October, but in the two decades (2000-2009 first decade and 2010-2021 secand decade), the dry months are in May to October Which is due to the effect of rising temperatures on the climate of Kermanshah.

  Keywords: climatic change, Kermanshah, de martoune, embereger, ambrothermic
 • Fatemeh Manouchehri * Pages 186-204
  In the modern world today, governments alone will not be able to respond to new needs. this requires new patterns that can be used in public, private and civil sectors to maximize the provision of public services. abstract urban sustainable development is reflected by the transition from local governments to urban management and urban management to good urban governance. the purpose of good urban governance is to improve the quality of life of citizens, which is achieving this role in order to guarantee the consensus, legitimacy and effectiveness of citizens ' decisions and participation. accordingly, the main purpose of this study is good urban governance is the necessity of achieving productivity and managing the human resources of organizations in karaj municipality with descriptive - analytical method. the results show that awareness of the current state of health in any part of the country either at the macro level or macro level can be an effective step in achieving an ideal situation in the health score and administrative corruption. therefore, good governance is considered a model for optimal use of resources and authority in order to achieve sustainable development goals and objectives. development that will ensure the realization of justice, order, security, individual health, community and optimal protection of biological resources along with well - being, progress, blossoming of talents, and capacities of community and environmental capabilities. The good governance is not only a new narrative of concepts such as democracy, human rights, accountability, participation and rule of law, while establishing a framework that all those goals and values are collected in one place and the goals of human development, including economic, political, social and cultural development with the peoples of the people.
  Keywords: Governance, Good Urban Governance, administrative health, Karaj
 • Fateme Shirazbakht *, Ardalan Aflaki, Naser Rezaie Pages 205-222

  Providing a bed and ground that people in a society can realize their activities and abilities play an important role in the development and development of society. Meanwhile, some elderly lacks physical and mental ability to attend urban spaces and carry out different activities. There are urban environments, according to the conditions of existing places where there are many problems for the elderly. Elderly people have different characteristics and needs compared to other age groups of society, which has less attention to these needs in urban spaces. Urban geometry is a factor affecting urban spaces. Also, in order to meet the needs of the elderly in urban spaces, urban geometry should be considered as urban spaces, and so far, there has been a study of the field. According to the statements, the discussion of this research with other studies is the lack of repetition of research and attention to the elderly cortex and a combination of work on all the issues of this research. This research aims at overall study of studies in the fields of the form of urban spaces and the presence of the elderly to examine past studies, and aims to investigate the work of these studies. The work of this study can be the results of this study.

  Keywords: spaces, attendance, urban from, elderly, urban geometry
 • Davood Jamrasi *, Hamoidreza Ghorbanpoor, Mahbobe Salavatchi Pages 223-241
  In recent decades, urban management in Iran has increasingly faced many challenges due to various social, cultural, political, administrative, financial and legal factors. Rapid and accelerated growth and development of cities often Rapid urban population growth is one of the issues that has added to the dimensions of the current problems and difficulties. The country to the cities shows the position of the urban economy in Iran. From the point of view of urban economy, factors such as expanding the scope of activities of municipalities and raising the level of people's expectations from them and the problems caused by increasing urban population increase the need to expand financial resources and revenues of municipalities. Therefore, among the various sectors of urban management, the financing and revenue of municipalities is of particular importance; Because, on the one hand, the income of municipalities has a major impact on providing services to citizens, and on the other hand, the lack of sufficient income not only prevents the creation of essential services in the city but also basically makes it difficult to implement all urban plans and programs. In this research, using library resources, the methods of providing sustainable income of municipalities for urban management have been studied and finally, strategies for empowering municipal income and optimal urban management have been presented.
  Keywords: municipality, Financial Resources, Sustainable Income, urban management
 • Ahmad Rashidinejad * Pages 242-262

  most water-related conflicts occur at national levels disagreements due to the higher number of inland rivers rather than international rivers. In some countries, mismanagement of water resource allocation affects the relations between communities and subnational political-spatial units leading to tension and conflicts between them. There is an increasing case of such conflicts in Iran and the world. The competition between communities and residents of upstream and downstream basins of Kashkan River is a debatable issue. The most outstanding case of this competition can be seen in the construction process of GavShomar Dam (Mashooreh) upstream of the river. Accordingly, this descriptive-analytical study was conducted by using bibliographic and online references to examine the construction process of Gavshoma Dam.This paper aimed at finding reasons for the delay in the construction process of this dam, as well as revealing subnational competitions at the basin level of the Kashkan River. In fact, the purpose of this study is to analyze the reasons for the failure to construct the Gavshoma Dam based on the concept of "subnational hydro-hegemony. Results related to the local level (intra-provincial) indicated that "security hegemony" of the downstream part (Pol Dokhtar) of River Basin has prevented the upstream part (Kuhdasht) from providing financial resources required for dam construction due to weak "economic hegemony". Regarding the regional level (interprovincial), the strategic importance of Khuzestan as a province and its economic, political, and security role in the country prevent the central government from taking the risk of dissatisfaction and protests in this province.

  Keywords: Inland Rivers, hydro-hegemony, Kashkan, Gavshomar (Mashooreh) Dam
 • Farzaneh Sasanpour, Habibollah Fasihi, Zaher Rashidi * Pages 263-284

  The strategic and communication location of Alborz city exposes the area to various currents and forces. Therefore, in order to put the city in the development circuit, it is first necessary to identify the status quo in different aspects of development and identify on the basis of such cognition the extent of inequalities and shortcomings existing and thereby determine the path for future development plans. The area cleared. So in the present study, In order to determine the level of development of Alborz city, the status of urban areas in different physical, technological, managerial, economic, social and environmental aspects were evaluated and ranked using statistical method and Electre model. This research is functional in the case of goal, It was based on a Quantitative -analytical method research and the data of the Statistical Center in 2011 and the documents related to regional development have been used. The results of 57 indices indicate that Karaj has better status in four physical, social, managerial, science and technology dimensions and the best situation for economic and environmental aspects belongs to Mohammadshahr and Asara respectively. The final results of the model indicate that Karaj and Garmdareh cities are in the first place of development and the cities of Kamalshahr and Mahdasht have the middle level of development. Subsequently, the cities of Asara and Mohammad Shahr, with the least development, are in the third position of development level.

  Keywords: Regional Development, sustainable development, Alborz County, Points Development Ranking, Electre Model
 • marjan adham malaki, bahman khousravipour * Pages 285-303

  In order to be able to make optimal use of water resources, the design of irrigation and drainage networks of Mianab plain is defined and under implementation and operation. Accordingly, the water allocated to this project should be distributed with maximum efficiency in the plain. Operation, maintenance and management services of modern irrigation and drainage networks were generally performed in water intakes under dams and areas related to concentrated wells until 1993 by the Khuzestan Water and Electricity Organization as the executive body. From that year onwards, the Ministry of Energy, pursuant to Article 88 of the Law on Part of the Government Financial Regulations and its Executive Regulations) in the performance of government social duties and in order to rationalize the size of the government and gradually reduce spending and improve services to People and attracting the participation of the non-governmental sector and the development of employment and saving the budget and public revenues)Gradually, with the establishment of companies operating the irrigation and drainage networks within the activities of these organizations, the responsibility and management of the operation and maintenance of the irrigation and drainage networks was transferred to these companies, so that these companies could lay the groundwork for the organization. Provide legal operators in water management The purpose of this article, which is prepared by descriptive-analytical method and using written documents, consulting and survey, is to study the establishment of water resources utilization organizations as a participatory management approach in water and emphasize the participation of all stakeholders, mainly farmers. At the end, the relevant solutions and suggestions are presented.

  Keywords: Participatory Management, Operation system, Karun irrigation - drainage network operation company, Daryoun
 • shahabadin hajforoush * Pages 304-322

  With the emergence of environmental crises, environmental quality was recognized as part of the overall concept of quality of life. This concept is assumed to be a comprehensive reflection of a person's sense of health, including all the factors that play a role in human satisfaction. The present article has been designed to evaluate the performance of quality components of urban environment and its role in promoting citizen satisfaction by presenting a model to evaluate the quality of urban environment in Yazd. Check in the city environment. This research is a survey type in terms of applied purpose, in terms of nature and method. To collect information, 400 questionnaires (based on Cochran's formula) were randomly distributed among residents. The methodology of this research is based on one and two sample t test methods, analysis of variance and confirmatory factor analysis. The basis for measuring the quality of the environment in the Yazd city is the criterion of satisfaction with the components of the quality of the urban environment from the perspective of residents. Based on the findings of the present study, the components of urban environmental quality according to the theoretical model of the research, which is classified into five levels according to standard coefficients, in the fourth level of health service characteristics (0.96), security and social relations (0.92 ), Social services (0.88) and volume with a coefficient (0.85), had the greatest impact on the quality components of the urban environment. In the third level, the most impact on the components are functional characteristics (1.08), social (0.78) and cost per unit of housing (0.74). Finally, in the second level components, which is one of the main objectives of the research, the quality of residential environment with The coefficient (0.94) had the greatest effect on the quality of Yazd urban environment.

  Keywords: Quality of Environment, Quality of urban environment, level of satisfaction, Yazd city
 • Parnia Garakani Dashteh *, Amirmohammad Babalou Pages 323-338
  From the second half of the twentieth century until now, many scholars have discussed Gentrification and its consequences. Despite the diversity of researchers' views and opinions, they all agree on the main feature of it which is population displacement. Although studies in this field have been extensive internationally, in Iran, studies of recent Gentrification theories have been few and their types have not been separated and classified. This paper clarifies the need to pay attention to the types and varieties of contemporary Gentrification theories and the need for gathering data and information at neighborhood levels for surveying gentrification in further studies. This research has been done with the aim of typology of Approaches proposed in contemporary Gentrification (from 1990s until now). To achieve the aim of this qualitative research, this paper has been done by typological method and classification of theories by collecting data through library methods and creating a framework of Gentrification Approaches in contemporary urban planning. According to the approaches proposed since the 1990s, the main approaches of Gentrification were focused on state-driven, demographic, cultural, transit-induced, eco-gentrification and super-gentrification approaches, each approach was explained and issues related to each were clarified. Some of the approaches, especially state-driven and demographic approach, can overlap with others. Super-gentrification is the last generation of gentrification theories and can happen at the maturity of any other approach. The need for coherent data collection and case studies on gentrification and access to recent and accurate information at the neighborhood level is one of the most important issues in this field of research, something that is less discussed in Iran. Another point that should be raised in the study of recent theories of gentrification is its relationship with theories of urban renewal and rehabilitation and contemporary urban development.
  Keywords: Gentrification, Typology, Contemporary Urbanism, Displacement
 • Namdar Azadi Zadeh, gona mehrdanesh Pages 339-365

  One of the effective variables in improving the performance and life of cities is the challenge of the creative city of Paveh city, its creativity for urban development. Among these factors, leadership is one of the most important. The purpose of this article is to examine the challenge of Paveh city from the perspective of creative municipality with urban creativity. This research shows that the creative city is one of the influential and important factors in the formation of cities and the use of elites in various fields and citizens towards creativity in the field of handicrafts, art, architecture and culture. In fact, the relationship between the municipality and the creative city landscape with the variables of creative thinking, creativity of urban environments, creative urban planning and support for new and creative ideas is examined and its positive role in the model of the relationship between creative city challenge and innovation and urban creativity. Discusses. Also, the importance and necessity of planning the position of creative city from the perspective of municipality and mayor of managers and from the perspective of developed societies and its importance in establishing creative city and also the role of challenges of creative urban planning and urban management and the effects of lack of dynamic policy makers and managers Innovative in organizations as well as lack of coordination and coherence in urban planning are examined and the importance of integration and coordination in the position of creative urban governance is emphasized. In this research, from the library method to descriptive-analytical collection, the challenge of Paveh creative city and the importance of municipal planning and management for the creation of a creative city in the emergence of a dynamic creative city landscape of the municipality have been studied.

  Keywords: creative city, urban challenge, Urban landscape, Paveh municipality
 • Namdar Azadi Zadeh, Gona Mehrdanesh * Pages 366-381

  The design of squares is a subject in urban planning where squares are a symbol of the culture and identity of a city. What can formally and visually prevent us from recognizing the role and importance of squares, cities according to their identity and attention to social tendencies within The city is physically that the form and Germany that are designed for the square have their own special shape. The position of urban identity has a complex and multidimensional concept that is the specific history and culture of a city and a society that governs the city. . Urban identity is the distinguishing feature of a city from another city, which causes the citizens to belong to the place and participate in the development of the city. The identity of cities is the possibility for human growth and development and the memories and symbols of a nation and culture. And humanity is one of the important issues in urban planning and urban planning by architects who can design squares based on urban identity as one of the necessities of sustainable development. Tazehabad city has four squares, one of which is Allah Akbar Square, Molavi Square. , Imam Khomeini's teacher and needs several new squares for the city is necessary The present article is analytical and descriptive based on library data has been used

  Keywords: squares, Urban Identity, Social Identity, New City
 • Sadegh Sadeghi *, JAFAR Hosseinpour Pages 382-398
  The neighborhood is a large area that can be identified due to some common and special features. Pardis neighborhood, due to non-observance of hierarchy and effective and correct use of urban design patterns, suffers from a kind of traffic chaos and chaos, traffic, residential, and not very effective and useful cultural functions, and none of the residents and users of commercial places. , Residential and pedestrians do not have useful access to their basic rights and citizenship in this space. The present study is a case study of descriptive-analytical method and information in this study was collected through library and field studies. Finally, after determining the variables, 250 questionnaires using the Cochran sampling formula as the sample size. Sampling method was randomly distributed in the center of Pardis neighborhood of Ahvaz as a statistical population among citizens. Data analysis is performed using Pearson correlation test in SPSS software and finally, in order to complete the research analysis process and identify strengths, weaknesses, opportunities and threats, the SWOT strategy technique has been used. The results show that the need for more planning and action in the development of spaces with different services by citizens is quite obvious and creates a big question mark for system administrators, so based on the findings of this study, the development of physical-functional, social- spaces. Cultural and ... is one of the serious demands of citizens
  Keywords: redesign, neighborhood center, Social Interactions, PARDES, Ahvaz
 • Mansoureh Kashef Ganjdarredar, Kurosh Rezaei-Moghaddam *, Mahsa Fatemi Pages 399-419
  The main purpose of the study was to determine the factors affecting the attitude of members of knowledge-based companies in the Science and Technology Park of Kerman province towards the principles of Business Continuity Management. The study was done through a survey. The statistical population included all members of knowledge-based companies in Kerman Science and Technology Park (N =1630). (Agricultural and non-agricultural knowledge-based companies). The required data was collected by a questionnaire, which its validity was confirmed by a panel of experts. The reliability was also checked by conducting a pilot study outside the study sample and the Cronbach's alpha coefficients were calculated between 0.67 and 0.94. The results showed that the companies had a high entrepreneurial spirit so that members, responsibly, tend to team building activities. Findings also indicated the risk-taking of company members was at moderate level. The attitude of respondents were above average in terms of business continuity management principles. They also were in a good condition due to new product creation; but not as good in terms of product development process. The company members were moderately upward in terms of competitive intelligence. Based on the results, business environment as well as governmental supportive polisies were not very favorable for these companies. Finally, according to the results of multivariate regression, the five variables of competitive intelligence, business environment, new product creation, risk-taking and government policies, explained a total of 58% of the changes in the attitude of company members towards the principles of business continuity management.
  Keywords: Business Continuity Management, Knowledge-based companies, Entrepreneurship, science, technology park
 • Alireza Ahmadi * Pages 420-435

  The rational and equitable distribution of public services in rural areas has been the subject of numerous studies. A fair distribution can facilitate rural development.While not benefiting from public services or its uneven and clustered distribution in the settlements, can be considered an obstacle to rural development. The purpose of this study was to evaluate the status of public service distribution in rural areas of Takab city and the factors affecting it. This research is a descriptive-analytical research and the required information has been obtained from the identity card of the city's settlements by the Statistics Center of Iran (2011). Spatial statistics and ArcGIS software have been used to analyze the data. The analyzes used included: IDW zoning method, Moran spatial autocorrelation, Hotspot analysis and Geographically weighted regression (GWR). The results showed that the distribution of public services in the settlements of the city was not the same. This non-uniformity has also been in terms of the type of public services, and for example, despite the fact that most of the settlements benefit from water, electricity and gas services, they have had very few cultural- sports services. On the other hand, there are spatial differences in the distribution of services. Public services have a spatial autocorrelation and are scattered in clusters throughout the city. In this way, clusters with high values ​​are more visible in the levels of Ahmadabad and Ansar villages and low values ​​are formed in the levels of Chaman, Karfto and Sarough villages. The results of geographically weighted regression analysis showed that the model used to explain the factors affecting the distribution of public services in the city, was able to explain 78.8% of the changes in the dependent variable.

  Keywords: Public Services, Rural development, Takab city, GWR
 • Eradeh Ayrimi * Pages 436-456

  Given that cities are home to the majority of the country's population and are often economic, political, cultural, social and governance centers in countries, their preparedness for crises (passive defense) should always be considered by relevant experts. گیرد. Informal neighborhoods and their problems, especially after the end of World War II, became more and more problematic for city managers. The important point about informal neighborhoods is that this phenomenon, while being the result of social and especially economic problems, causes other issues and problems such as delinquency. With the expansion of cities and their transformation into metropolises, the need to control the status of informal settlement and prevent its expansion is felt more than ever. The main purpose of this study is social pathology and citizen participation, the need to organize the crisis of informal neighborhoods (Case study: Oroumiye) using descriptive-analytical method and documentary study. The results show that the main reasons for the existence of informal settlements in Urmia can be rapid population growth, low income, unemployment, lack of attention to employment in rural areas and increasing migration of villagers to the city and financial inability of individuals that has caused all kinds of urban anomalies. It has adverse social and economic effects. West Azerbaijan has many problems in the field of informal settlements, which can be controlled by allocating more credit and also by developing rural areas, implementing low-cost investment and development projects in small towns and villages, as well as rural employment.

  Keywords: Social Pathology, Citizen participation, Organizing, Informal neighborhoods, Oroumiye
 • Mahdi Pourmahdi Amiri * Pages 457-474
  Today, with the development of urban planning, the degree of satisfaction with the quality of life in the planned spaces is one of the primary and main goals of cities. Have a body with you. Citizen participation as a phenomenon that is influenced by the policies and approaches of high-level organizational and urban managers, is one of the factors created by human resources (human capital) that plays an important role in the evolution of the management system of cities and especially promotion. The goals are based on the sustainable development of cities and improving the quality of life based on assessing the needs of citizens and in a participatory manner. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the feasibility of regenerating the worn-out urban fabric in order to improve the quality of life from the perspective of citizen participation with a descriptive-analytical method in the worn-out neighborhoods of Babul. The results obtained and field information show that the current situation is not suitable for the residents of the dilapidated neighborhoods of the city and most of the residents lack access, green space, access roads to the city, lack of proper facilities and basic infrastructure such as water. Drinking, sports facilities, security are mentioned as things that cause dissatisfaction of the residents of these neighborhoods. Therefore, the participation of citizens in the management of urban affairs and in different parts of urban management will improve the quality of urban life, because it will bring planning with the people as well as justice-oriented planning for cities. In the meantime, citizen participation in decisions, planning and all stages of implementation and monitoring and control can be considered as one of the important tools to empower people to participate in social scenes.
  Keywords: Reconstruction, worn-out urban fabric, improving the quality of life, Citizen participation
 • Motahara Salehi *, Habibolah Salarzehi, Abdul Majid Imani Pages 475-499
  One of the important issues of urban poverty; It is marginal. The intensity of development of suburban areas is due to the migration of villagers to cities, migration from small towns to large cities, as well as poverty, unemployment, cheap property, cheap rents and cheap land in suburban areas. Other neighborhoods have led to low-income families and young couples choosing to live in these areas. Suburban areas should not be left alone, as the release of these areas will lead to the spread of damage to other areas and urban areas. Given the expansion of marginalization, the government alone can not play a role in improving the informal contexts and organizing and assessing their needs. The present research is applied in terms of purpose and its method is descriptive-analytical. Data were collected through a library method consisting of articles, books and documents. The results show that components such as the formation of a strong and effective civil society, promotion of social capital in society and citizen participation in the process of public policy-making (marginalization empowerment) are the most important factors in empowering marginalized residents.
  Keywords: Participation, NGOs, Empowerment, Marginalization
 • Ensieh Norouzi Farahani * Pages 500-521

  Terrorism is currently one of the most important concerns of governments, both domestically and internationally, which has posed enormous challenges to countries, especially those in the Middle East. Thinkers, researchers and experts have expressed different views about the causes of this phenomenon and have explained its roots from different perspectives and with political, psychological, economic, social, ideological and ... justifications. In the Middle East, in spite of religious, ethnic and different types of governments, the ground for the spread of terrorism has been prepared. The results show that some regional and trans-regional actors in the Middle East need to pursue their domestic, regional and international goals through violence and terror. While there are many terrorist groups in the Middle East and each of them has different natures, the role of the countries in this region in their formation and expansion is also different and each of them has somehow sought to achieve their goals in this way. Research has been done on them.

  Keywords: terrorism, the Middle East, Geopolitics, Power, Politics
 • Saeed Azizi * Pages 522-554

  Governments are divided into three categories: centralist(Unitary), federal, and Regional. In simple, centralist governments, the central government oversees all local governments and determines their level of power. The federal model is common in many countries around the world, and the transition to it can lead to democracy, internal unity, justice and development. The model of government in Iran is centralist(Unitary). This structure is due to its large size , ethnic, linguistic, cultural and geographical diversity of Iran, this structure does not have the necessary ability to create sustainable development and social justice. At present, the centralist structure in Iran with problems such as unbalanced development, severe bureaucracy, spatial injustice and accumulation of material and human capital and having all the small and large powers in the central areas and the backwardness of the peripheral areas (economic, social, Political, cultural, biological ...) has followed. The system of federalism is a good political solution for the management of lands that have a large area, geographical diversity, and are composed of various human groups (linguistic, religious, ethnic, cultural ...). The research method in this article is descriptive-analytical. This study emphasizes the need for a transition from a centralized structure and the establishment of a federal system in Iran in order to achieve justice and equal development of the territorial space in economic, political, cultural and social dimensions.

  Keywords: Centralism, Government, Federalism, Iran, Spatial Injustice
 • Motahara Salehi, Habibolah Salarzehi *, Abdul Majid Imani Pages 556-583
  Due to its size, the city of Zabul is facing the phenomenon of marginalization. The reason for the spread of marginalization is the increase of welfare facilities in the city, the release of agricultural, livestock, drying of the Helmand River and Hamoon Wetland, the closure of the border and the lack of development of border markets in villages and their unemployment due to lack of positive economic view by policy makers. Sistan has upset the balance between the city and the countryside, which has led to migration to the city, as well as poverty, unemployment, cheap property, rent, land in the suburbs and the lack of green space in the main areas of the city has led to many problems, including informal housing. . Therefore, this study was conducted in response to the question, what are the reasons for the expansion of suburban areas of Zabol city and regional planning based on problem control? Qualitative research, based on theme analysis and information tools required for this research. Literature review and theoretical foundations of research, documents, field observations and exploratory studies of the author and semi-structured interviews with 20 elites about the comprehensiveness of the classification of indicators. After analyzing the data, economic and environmental themes and lack of proper rural development policy in Sistan region as the cause of the expansion of suburban areas of Zabol city and prevention at the origin (villages of Sistan region) and prevention at the destination (Zabol city) to The titles of regional planning based on curbing the spread of marginalization were identified and discussed
  Keywords: Marginalization, planning, Zabol city, Sistan villages, Theme analysis
 • Zahra Shafiei *, Sayyed Hojjat Mousavi, ABBASALI VALI Pages 584-618

  The first step in health tourism is recognizing capabilities. The aim of the present study is to assess the feasibility of Aran and Bidgol salt lake health tourism with emphasis on the construction of a salt therapy site. This research is of applied type and its method is spatial data analysis. The method of data collection is two methods of field studies and the use of basic maps and satellite images. First, the criteria and sub-criteria of the location model for the construction of a salt therapy site, including: access (access to tourist attractions), access to raw materials (salt), access to accommodation and welfare and urban planning; Landscape (land use), protection of natural resources (desert national park), restrictions (distance from salt mines and distance from swampy areas) and hazards (distance from faults and distance from aqueducts) were determined. Then, their scoring was done through hierarchical analysis model and expert opinions. After preparing the layers of the indicators and applying the points obtained from the model to them, the weighted layers of the criteria were obtained, which combined led to the preparation of a suitable layer for the salt therapy site. Finally, in order to determine the optimal proportional location, the scoring range of the proportional layers was classified into 5 priorities. The results showed that the area of floors with the potential to build a salt therapy site includes an average potential of 10973; High potential 3413; The potential is very high 1357 square kilometers. Areas located in the east of the region and areas near the access route in the central part of the region have more potential. Designed to have. Existence of natural, historical-cultural attractions and access to raw materials (salt) in the region can provide the conditions for the construction of a salt treatment site.

  Keywords: health Tourism, Feasibility, Salt Lake
 • Ali Movahed *, Davod Hatami, Fatima Behrouj, Zubeida Pooyesh, Zeinab Dolatshahi Pages 619-636
 • mina shahedi *, ali shojaei, Akbar Ansari Gablou Pages 637-653

  To measure and prioritize attractions, usually different criteria such as: economic, social, cultural, infrastructure, environmental, institutional, legal and geographical, etc. are considered so that based on them can be compared to different attractions. The purpose of this study is to prioritize the sample tourism areas of Ardabil province according to the potential of attraction with the approach of sustainable tourism development. The sample size of the second type of Cochran's formula has been used. Its validity has been confirmed by university professors and its reliability has been 0.79% according to Cronbach's results. The results indicate that the impact of investment in the study area is high. Therefore, taking into account the spectral amplitudes of the indicators used, which fluctuate between 1 and 5 based on the Likert spectrum. This rate is higher than the desired conditions for all dimensions except investment and migration indicators. Kruskal-Wallis test was also used to rank the regions. The results indicate that Sarein hot spring was in the first place, Shurabil lake was in the second place and Sheikh Safiuddin tomb was in the third place.

  Keywords: Prioritization, sample tourism areas, Ardabil Province
 • Abolghasem mahmoodi *, abdereza nori, AMIR KARIMI Pages 654-667

  Power is the factor of life and survival. The national power of a country is the sum of its capabilities in imposing its will on other countries to achieve its interests. Different models have been presented by different experts and scientists about the factors and variables affecting national power. Power and politics in the field of local, national and regional management with various tools can implement their will and represent their needs in a desirable and beneficial way. One of the tools with which power and politics have always been able to implement the goals in the field of lands, is geographical maps. This article examines this important issue with a descriptive-analytical method to determine how power has been influential in mapping geographical maps. The results show that politicians and rulers of countries throughout history have always used maps in line with their goals to influence and expand their power and that of their country.

  Keywords: Influence, politics, map, government, geopolitics
 • Tahereh Hekmatyar*, Elahe Davodian Pages 668-686

  Given the importance of rural housing, identifying the factors affecting the level of residential satisfaction and dissatisfaction of residents, can be effective in analyzing the current housing situation, future decisions to improve the quality of residential areas and prevent duplication of deficiencies in other places. The method of the present study is descriptive-analytical and the sample size was estimated to be 180 households in 16 villages in the central part of Taybad (villages receiving housing improvement facilities, 5076 households), 180 households. In this study, the component of rural residents' satisfaction with housing was measured based on 6 indicators of health, economy, facilities and internal components of housing, physical, welfare, and safety from the determined indicators related to rural housing and in the form of 23 items. In the work process, after calculating the relative importance, the degree of preference of each index was obtained using the ahp technique, then the rural points were ranked using the Vicker model. The results show that Asadabad village with a rank (1) and a very high level of satisfaction (0), is in the highest rank and Dogharun village with a rank (16) and a very low level of satisfaction (0.628) is in the lowest rank. In fact, out of 16 villages, 4 villages have achieved the level of satisfaction (very high), 4 villages (high), 1 village (medium), 2 villages (low) and 5 villages (very low). In general, housing in half of the villages was in good condition and the other half in poor condition and low satisfaction.

  Keywords: Satisfaction, rural housing, Vicor model, central part, Taybad city
 • matin soleyman *, ahmad momeni Pages 687-707

  The expansion of international relations, as well as the expansion of various political and social issues in the world, has led to an increase in the relations of the people of the world, followed by the entry of foreign nationals into different countries, which can in some cases lead to conflict with the interests of the host country. Various legal issues. But this entry of citizens in time of war and special conditions of war, finds its own characteristics and legal dimensions. Accordingly, the purpose of this study is to examine the rights of citizens to deal with deportation and deportation during wartime in international law and its important and fundamental challenges. In time of war, the conditions and rules of deportation are different from in time of peace. Even a country that was a neighbor and ally before the war, changes the course of its relations with the onset of war, the first effects of which are seen in the expulsion and persecution of its citizens. This article seeks to study the rights of citizens to deal with deportation and deportation in international law through descriptive and analytical methods. The results show that the expulsion of aliens, even in times of armed conflict, must be based on formal and substantive deportations under peacetime international law, such as human rights restrictions.

  Keywords: State, nation expulsion exile international law
 • Hadi Aazami, Seyed Mohamad Hossein Hosseini *, Vahid Sadeghi Pages 708-735

  Land reform, as one of the principles of the White Revolution during the second Pahlavi period, overshadowed the conditions of the rural economy and the structure of tribes and nomads. In the meantime, the Mamasani tribal structure underwent intra-tribal changes and the ground was paved for the role of rural production cooperatives, farmers and other social forces in the rural economy. Under these circumstances, the village of Gachgaran, located in the central part of Mamasani county and the center of first Bakhsh, experienced more and more economic transformation and expressed itself in economic developments. Therefore, the question is what effect has the land reform had on the economy of Gachgaran village in the central part of Mamasani county? The present research is of applied type and the research method is descriptive-analytical. The required data were collected through documentary and field methods (interview and observation). The results of the studies showed that land reform, while swaying in the Mamasani tribal structure, transformed the rural economy of Gachgaran (civil engineering, animal husbandry, horticulture, agriculture, handicrafts and production workshops), so that transformation the economic development of this rural settlement has accelerated with the occurrence of the Islamic Revolution and the implementation of rural development programs until 1400, and agriculture and small production units have been taken care of by the residents more than livestock.

  Keywords: Land Reform, Rural Economy, Mamasani County, Gachgaran
 • alidaryab shadab nazari *, Jalaleddin giasi Pages 736-757

  Collusion is a crime whose material and spiritual elements are controversial and sometimes seem impossible, some thinkers even believe that collusion is an exception in which mere criminal thought is punished without a material element. While based on the research findings, it can be claimed that the material element of collusion is in fact the implementation of the agreement and its spiritual element is the intention to implement that agreement. Collusion with different titles such as committing a crime, assisting in a crime, barren and impossible crime, are different and have different effects. In the criminal law of Afghanistan and Iran, collusion has been criminalized with slight differences in different areas. Despite the similarities between the criminal laws of the two countries in the field of legislation, there are also differences in the type of crime, the conditions of its realization and the application of punishment, which are studied in this article in a descriptive-analytical manner.

  Keywords: Collusion, Agreement, security, obstruction crimes